TCVN 6785 2001

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:152

0
90
lượt xem
12
download

TCVN 6785 2001

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 6785 2001. Phương tiện giao thông đường bộ - Phát thải chất gây ô nhiễm từ ô tô theo nhiên liệu sử dụng của động cơ - Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6785 2001

 1. TCVN 6785 : 2001 Môc lôc Sè trang 1 Ph¹m vi ¸p dông 7 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn 8 3 Lo¹i « t« 8 4 ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa 8 4.1 C«ng nhËn « t« 8 4.2 Nhiªn liÖu sö dông bëi ®éng c¬ 4.3 KiÓu « t« 9 4.4 Khèi l­îng chuÈn 9 4.5 Khèi l­îng lín nhÊt 9 4.6 C¸c chÊt khÝ th¶i g©y « nhiÔm 9 4.7 ChÊt « nhiÔm h¹t r¾n 9 4.8 ChÊt th¶i 9 4.9 Ph¸t th¶i do bay h¬i nhiªn liÖu 9 4.10 Cacte ®éng c¬ 9 4.11 ThiÕt bÞ khëi ®éng nguéi 9 4.12 Xe ch¹y trªn ®­êng bé phi tiªu chuÈn 10 4.13 ThiÕt bÞ trî gióp khëi ®éng 10 4.14 Dung tÝch ®éng c¬ 10 4.15 C¸c thiÕt bÞ kiÓm so¸t « nhiÔm 10 5 Yªu cÇu tµi liÖu kü thuËt vµ mÉu tr­íc khi thö c«ng nhËn kiÓu 10 5.1 Tµi liÖu ký thuËt 10 5.2 Mét xe mÉu ®¹i diÖn 10 6 Yªu cÇu kü thuËt vµ c¸c phÐp thö 10 6.1 Yªu cÇu chung 10 6.2 Qui tr×nh thö 12 6.3 M« t¶ c¸c phÐp thö 12 7 Söa ®æi mét kiÓu xe 20 3
 2. TCVN 6785 : 2001 8 Më réng c«ng nhËn kiÓu 20 9 Sù phï hîp cña s¶n xuÊt 23 Phô lôc A C¸c ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña ®éng c¬ vµ th«ng tin liªn quan tíi viÖc thùc 29 hiÖn c¸c phÐp thö A.1 M« t¶ ®éng c¬ 29 A.2 Th«ng tin bæ sung vÒ ®iÒu kiÖn thö 34 Phô lôc B Th«ng b¸o c«ng nhËn kiÓu 36 Phô lôc C C¸ch bè trÝ dÊu c«ng nhËn 39 Phô lôc D Thö kiÓu lo¹i I 41 D.1 Giíi thiÖu 41 D.2 Chu tr×nh vËn hµnh trªn b¨ng thö 41 D.3 Xe thö vµ nhiªn liÖu 42 D.4 Trang bÞ thö 43 D.5 ChuÈn bÞ thö 50 D.6 Qui tr×nh thö trªn b¨ng thö 51 D.7 Qui tr×nh lÊy mÉu vµ ph©n tÝch 53 D.8 X¸c ®Þnh khèi l­îng ph¸t th¶i khÝ vµ h¹t r¾n g©y « nhiÔm 54 Phô lôc D – Phô lôc D.1 Sù ph©n chia chu tr×nh vËn hµnh ®èi víi thö kiÓu lo¹i I 55 1 Chu tr×nh vËn hµnh 55 2 Chu tr×nh ®« thÞ c¬ b¶n (phÇn 1) 55 3 ChØnh ®Æt b¨ng thö 68 Phô lôc D – Phô lôc D.3 Søc c¶n chuyÓn ®éng cña xe – Ph­¬ng ph¸p ®o trªn ®­êng – 71 M« pháng trªn mét b¨ng thö 1 Môc ®Ých cña c¸c ph­¬ng ph¸p 71 2 Qui ®Þnh vÒ ®­êng ch¹y 71 3 C¸c ®iÒu kiÖn khÝ quyÓn 71 4 ChuÈn bÞ xe 71 5 C¸c ph­¬ng ph¸p 72 Phô lôc D – Phô lôc D.4 KiÓm tra c¸c qu¸n tÝnh kh«ng ph¶i lµ qu¸n tÝnh c¬ 78 1 Môc ®Ých 78 4
 3. TCVN 6785 : 2001 2 Nguyªn lý 78 3 Yªu cÇu kü thuËt 79 4 Qui tr×nh kiÓm tra 79 5 Chó ý vÒ mÆt kü thuËt 79 Phô lôc D – Phô lôc D.5 X¸c ®Þnh c¸c hÖ thèng lÊy mÉu khÝ 82 1 Giíi thiÖu 82 2 Tiªu chuÈn liªn quan ®Õn hÖ thèng pha lo·ng biÕn ®æi dïng ®Ó ®o khÝ th¶i 82 3 M« t¶ thiÕt bÞ 89 Phô lôc D – Phô lôc D.6 Ph­¬ng ph¸p hiÖu chuÈn thiÕt bÞ 99 1 ThiÕt lËp ®­êng cong hiÖu chuÈn 99 2 KiÓm tra sù ®¸p øng hydrocacbon FID 100 3 KiÓm tra hiÖu suÊt cña bé biÕn ®æi NOX 100 4 HiÖu chuÈn hÖ thèng CVS 101 Phô lôc D – Phô lôc D.7 KiÓm tra toµn hÖ thèng 108 Phô lôc D –Phô lôc D.8 TÝnh to¸n khèi l­îng ph¸t th¶i c¸c chÊt « nhiÔm 109 1 Qui ®Þnh chung 109 2 Qui ®Þnh riªng ®èi víi « t« l¾p ®éng c¬ tù ch¸y 113 Phô lôc E Thö kiÓu lo¹i II 114 E.1 Giíi thiÖu 114 E.2 §iÒu kiÖn ®o 114 E.3 LÊy mÉu khÝ 115 Phô lôc F 117 F.1 Giíi thiÖu 117 F.2 Qui ®Þnh chung 117 F.3 C¸c tr¹ng th¸i thö 117 F.4 Ph­¬ng ph¸p thö 117 Phô lôc G Thö kiÓu lo¹i IV 120 G.1 Giíi thiÖu 120 G.2 M« t¶ phÐp thö 120 5
 4. TCVN 6785 : 2001 G.3 Xe thö vµ nhiªn liÖu 120 G.4 ThiÕt bÞ thö 120 G.5 Qui tr×nh thö 124 G.6 TÝnh to¸n 127 G.7 Sù phï hîp cña s¶n xuÊt 128 Phô lôc G – Phô lôc G.1 HiÖu chuÈn thiÕt bÞ thö ph¸t th¶i bay h¬i 130 1 TÇn sè vµ ph­¬ng ph¸p hiÖu chuÈn 130 2 HiÖu chuÈn buång kÝn 130 3 KiÓm tra m¸y ph©n tÝch hydrocacbon FID 132 4 HiÖu chuÈn m¸y ph©n tÝch HC 132 Phô lôc H M« t¶ phÐp thö kiÓm tra tuæi bÒn cña c¸c thiÕt bÞ kiÓm so¸t « nhiÔm 134 H.1 Giíi thiÖu 134 H.2 Xe thö 134 H.3 Nhiªn liÖu 134 H.4 B¶o d­ìng vµ ®iÒu chØnh xe 134 H.5 VËn hµnh xe trªn ®­êng thö, trªn ®­êng b« hoÆc trªn b¨ng thö 134 Phô lôc I 139 I.1 Yªu cÇu kü thuËt cña nhiªn liÖu chuÈn ®­îc sö dông ®Ó thö c¸c xe trang bÞ ®éng c¬ ch¸y 139 c­ìng bøc I.2 Yªu cÇu kü thuËt cña nhiªn liÖu chuÈn ®­îc sö dông ®Ó thö c¸c xe trang bÞ ®éng c¬ ch¸y 141 c­ìng bøc I.3 Sè liÖu kü thuËt cña nhiªn liÖu chuÈn ®­îc sö dông ®Ó thö c¸c xe trang bÞ ®éng c¬ tù 143 ch¸y Phô lôc J C¸c lo¹i xe M1 vµ N1 ch¹y trªn ®­êng phi tiªu chuÈn - §Þnh nghÜa vµ ®iÒu 145 kiÖn kiÓm tra J.1 C¸c lo¹i xe M1 vµ N1 G ch¹y trªn ®­êng phi tiªu chuÈn 145 J.2 C¸c ®iÒu kiÖn kiÓm tra vµ t¶i träng 146 J.3 C¸c ®Þnh nghÜa vµ c¸c h×nh vÏ minh ho¹ cña c¸c gãc tho¸t tr­íc vµ sau, gãc th«ng qua 146 vµ kho¶ng s¸ng gÇm xe J.4 M« t¶ kÕt hîp 148 Phô lôc K Qui tr×nh kiÓm tra c¸c yªu cÇu vÒ sù phï hîp cña s¶n xuÊt 149 K.1 NÕu ®é lÖch chuÈn trong s¶n xuÊt cña nhµ s¶n xuÊt ®ñ tèt 149 K.2 NÕu ®é lÖch chuÈn trong s¶n xuÊt cña nhµ s¶n xuÊt lµ kh«ng ®ñ tèt hoÆc kh«ng sö 150 dông ®­îc 6
 5. tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 6785 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - Ph¸t th¶i chÊt g©y « nhiÔm tõ « t« theo nhiªn liÖu sö dông cña ®éng c¬ - Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong c«ng nhËn kiÓu Road vehicles - The emission of pollutants emitted from automobiles according to engine fuel requirements - Requirements and test methods in type approval 1 Ph¹m vi ¸p dông 1.1 Tiªu chuÈn nµy ¸p dông ®èi víi: KhÝ th¶i vµ khÝ cacte ®éng c¬ (khÝ cacte ®éng c¬ sau ®©y ®­îc gäi chung lµ 'khÝ cacte') cña tÊt c¶ « t« lo¹i M1 vµ N1 (xem ®iÒu 3) l¾p ®éng c¬ ch¸y c­ìng bøc ch¹y x¨ng pha ch×. KhÝ th¶i, khÝ cacte, ph¸t th¶i do bay h¬i nhiªn liÖu, vµ tuæi bÒn c¸c thiÕt bÞ chèng « nhiÔm cña tÊt c¶ c¸c xe lo¹i M1 vµ N1 l¾p ®éng c¬ ch¸y c­ìng bøc ch¹y x¨ng kh«ng ch×, KhÝ th¶i vµ tuæi bÒn cña c¸c thiÕt bÞ chèng « nhiÔm cña tÊt c¶ « t« lo¹i M1 vµ N1 l¾p ®éng c¬ ch¸y do nÐn (sau ®©y ®­îc gäi chung lµ '®éng c¬ tù ch¸y') vµ cã Ýt nhÊt 4 b¸nh. Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông cho c¸c « t« cã khèi l­îng kh«ng t¶i duíi 400kg, hoÆc c¸c xe cã tèc ®é thiÕt kÕ kh«ng qu¸ 50 km/h. Khi nhµ s¶n xuÊt yªu cÇu, cã thÓ më réng viÖc c«ng nhËn kiÓu theo tiªu chuÈn nµy tõ xe M1 hoÆc N1 l¾p ®éng c¬ tù ch¸y ®· ®­îc c«ng nhËn kiÓu sang xe M2 hoÆc N2 cã khèi l­îng chuÈn d­íi 2480 kg vµ tháa m·n c¸c ®iÒu kiÖn ë ®iÒu 8. (më réng c«ng nhËn ). 1.2 C¸c ph­¬ng ph¸p ®o c¬ b¶n sö dông trong tiªu chuÈn nµy ®­îc rót ra tõ TCVN 6432:1998 vµ TCVN 6566:1999 (quy ®Þnh ECE15 - 04); do ®ã cã thÓ sö dông tÊt c¶ c¸c kÕt qu¶ thö theo c¸c tiªu chuÈn nµy, nÕu thÊy phï hîp, khi cÊp c«ng nhËn theo tiªu chuÈn nµy. 1.3 §Æc biÖt lµ, ®èi víi c¸c « t« ®­îc thiÕt kÕ ®Ó ch¹y x¨ng pha ch×, th× TCVN 6431:1998 (quy ®Þnh ECE 15 - 04) vµ tiªu chuÈn nµy lµ gièng nhau, do vËy cã thÓ chuyÓn ®æi ngay mét c«ng nhËn theo TCVN 6431:1998 sang mét c«ng nhËn theo tiªu chuÈn nµy t¹i 6.3.1.4.1. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn 7
 6. TCVN 6785 : 2001 TCVN 6431:1998, Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - KhÝ th¶i g©y « nhiÔm ph¸t ra tõ « t« vµ m« t« l¾p ®éng c¬ x¨ng - Yªu cÇu ph¸t th¶i trong thö c«ng nhËn kiÓu; TCVN 6432:1998, Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - KhÝ th¶i g©y « nhiÔm ph¸t ra tõ « t« l¾p ®éng c¬ x¨ng - Ph­¬ng ph¸p ®o trong thö c«ng nhËn kiÓu; TCVN 6566:1999, Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - ¤ t« l¾p ®éng c¬ ch¸y do nÐn - Ph­¬ng ph¸p ®o khÝ th¶i g©y « nhiÔm trong thö c«ng nhËn kiÓu. ISO 2575-1982, Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - BiÓu t­îng ®Ó ®iÒu khiÓn, chØ b¸o vµ b¸o hiÖu lµm viÖc (Road vehicles - Symbols for controls, indicators and tell-tales). 3 Lo¹i « t« 3.1 ¤ t« lo¹i M1: «t« ®­îc dïng ®Ó chë ng­êi cã kh«ng qu¸ 9 chç ngåi, kÓ c¶ chç cña l¸i xe; 3.2 ¤ t« lo¹i M2: «t« ®­îc dïng ®Ó chë ng­êi cã h¬n 9 chç ngåi, kÓ c¶ chç cña l¸i xe, khèi l­îng toµn bé kh«ng qu¸ 3,5 tÊn; 3.3 ¤ t« lo¹i N1: «t« ®­îc dïng ®Ó chë hµng cã khèi l­îng toµn bé kh«ng qu¸ 3,5 tÊn; 3.4 ¤ t« lo¹i N2: «t« ®­îc dïng ®Ó chë hµng cã khèi l­îng toµn bé qu¸ 3,5 tÊn nh­ng kh«ng qu¸ 12 tÊn; 4 ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa Sau ®©y lµ ®Þnh nghÜa c¸c thuËt ng÷ sö dông trong tiªu chuÈn nµy: 4.1 C«ng nhËn « t« (Approval of a vehicle): C«ng nhËn mét kiÓu « t« liªn quan ®Õn giíi h¹n theo c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: Giíi h¹n c¸c khÝ th¶i g©y « nhiÔm tõ ®éng c¬ vµ khÝ cacte cña c¸c « t« sö dông nhiªn liÖu x¨ng pha ch× (sau ®©y ®­îc gäi chung lµ 'xe x¨ng pha ch×') (c«ng nhËn A); Giíi h¹n c¸c khÝ th¶i g©y « nhiÔm tõ ®éng c¬, h¬i nhiªn liÖu, khÝ cacte vµ tuæi bÒn c¸c thiÕt bÞ chèng « nhiÔm cña « t« sö dông nhiªn liÖu x¨ng kh«ng ch× (sau ®©y ®­îc gäi chung lµ 'xe x¨ng kh«ng ch×') (c«ng nhËn B); Giíi h¹n c¸c chÊt th¶i (khÝ vµ c¸c h¹t r¾n) g©y « nhiÔm, khÝ cacte vµ tuæi bÒn c¸c thiÕt bÞ chèng « nhiÔm cña « t« sö dông nhiªn liÖu ®iªzen (sau ®©y ®­îc gäi chung lµ 'xe ®iªzen') (c«ng nhËn C); 4.2 Nhiªn liÖu sö dông bëi ®éng c¬ (Fuel requirement by the engine): Lo¹i nhiªn liÖu th­êng dïng cña ®éng c¬: - x¨ng pha ch×, - x¨ng kh«ng ch×, - nhiªn liÖu ®iªzen; 8
 7. TCVN 6785 : 2001 4.3 KiÓu « t« (Vehicle type): Mét lo¹i « t« (sau ®©y ®­îc gäi chung lµ 'xe') cã ®éng c¬ gièng nhau ë c¸c ®Æc ®iÓm chÝnh sau: 4.3.1 Qu¸n tÝnh t­¬ng ®­¬ng x¸c ®Þnh theo khèi l­îng chuÈn nh­ quy ®Þnh ë D.5.1 cña phô lôc D cña tiªu chuÈn nµy, 4.3.2 C¸c ®Æc tÝnh cña xe vµ ®éng c¬ nh­ x¸c ®Þnh ë A.1, phô lôc A vµ ë phô lôc B cña tiªu chuÈn nµy; 4.4 Khèi l­îng chuÈn (Reference mass): Khèi l­îng kh«ng t¶i cña xe ®­îc t¨ng thªm mét khèi l­îng kh«ng ®æi lµ 100 kg khi thö theo c¸c quy ®Þnh cña phô lôc D. 4.4.1 Khèi l­îng kh«ng t¶i (Unladen mass): Khèi l­îng cña xe ®ang trong tr¹ng th¸i kh«ng cã ng­êi cña tæ l¸i xe, hµnh kh¸ch hoÆc hµng hãa, nh­ng cã thïng nhiªn liÖu chøa ®Çy nhiªn liÖu, bé ®å söa ch÷a th«ng th­êng vµ b¸nh xe dù tr÷, nÕu cã; 4.5 Khèi l­îng lín nhÊt (Maximum mass): Khèi l­îng lín nhÊt cã thÓ cho phÐp vÒ mÆt kü thuËt do nhµ s¶n xuÊt quy ®Þnh (khèi l­îng nµy cã thÓ lín h¬n khèi l­îng lín nhÊt do c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn quy ®Þnh ); 4.6 C¸c chÊt khÝ th¶i g©y « nhiÔm (Gaseous pollutants): Cacbon m«n«xÝt (sau ®©y ký hiÖu lµ CO), hydrocacbon (c«ng thøc theo gi¶ thiÕt lµ CH1,85, sau ®©y ký hiÖu lµ HC) vµ c¸c «xÝt nit¬, mµ c¸c «xit nit¬ nµy th­êng ®­îc biÓu thÞ t­¬ng ®­¬ng lµ ni t¬ ®i«xit NO2 (sau ®©y ký hiÖu lµ NOx); 4.7 ChÊt « nhiÔm h¹t r¾n (Paticulate pollutants): C¸c thµnh phÇn cña khÝ th¶i ®­îc läc ra sau khi hßa tan hÕt khÝ th¶i vµo dung m«i ë nhiÖt ®é lín nhÊt 325 K (52o C) ®­îc m« t¶ trong phô lôc D; 4.8 ChÊt th¶i (Exhaust emissions): §èi víi c¸c ®éng c¬ ch¸y c­ìng bøc, lµ c¸c chÊt khÝ th¶i g©y « nhiÔm. §èi víi c¸c ®éng c¬ tù ch¸y , lµ c¸c chÊt th¶i g©y « nhiÔm d¹ng khÝ vµ h¹t r¾n; 4.9 Ph¸t th¶i do bay h¬i nhiªn liÖu (Evaporative emissions) (sau ®©y ®­îc gäi chung lµ 'h¬i nhiªn liÖu'): Tæn thÊt khÝ hydrocacbon tho¸t ra tõ hÖ thèng nhiªn liÖu cña xe mµ kh«ng ph¶i lµ hydrocacbon tho¸t ra cïng khÝ th¶i; 4.9.1 Tæn thÊt bay h¬i do gi·n në thïng nhiªn liÖu (Tank breathing losses): Sù ph¸t th¶i hydrocacbon tõ thïng nhiªn liÖu do sù thay ®æi nhiÖt ®é ë bªn trong thïng (®­îc biÓu thÞ t­¬ng ®­¬ng víi C1H2.33 ); 4.9.2 Tæn thÊt bay h¬i do b·o hßa h¬i n­íc nãng (Hot soak losses): KhÝ th¶i hydrocacbon bay lªn tõ hÖ thèng nhiªn liÖu cña mét xe dõng l¹i sau mét thêi gian ch¹y ( ®­îc biÓu thÞ t­¬ng ®­¬ng víiC1H2.20 ); 4.10 Cacte ®éng c¬ (Engine crankcase): C¸c kho¶ng trèng bªn trong vµ bªn ngoµi ®éng c¬ ®­îc th«ng víi b×nh chøa dÇu b«i tr¬n b»ng c¸c èng dÉn bªn trong hoÆc ngoµi mµ c¸c khÝ vµ h¬i cã thÓ tho¸t ra ngßai qua c¸c èng dÉn ®ã; 4.11 ThiÕt bÞ khëi ®éng nguéi (Cold start device): ThiÕt bÞ lµm giÇu t¹m thêi hçn hîp kh«ng khÝ/nhiªn liÖu gióp ®éng c¬ dÔ khëi ®éng; 9
 8. TCVN 6785 : 2001 4.12 Xe ch¹y trªn ®­êng bé phi tiªu chuÈn (Off-road vehicle): Xe tháa m·n c¸c ®iÒu kiÖn ghi ë phô lôc J; 4.13 ThiÕt bÞ trî gióp khëi ®éng (Starting aid): Mét thiÕt bÞ gióp ®éng c¬ khëi ®éng mµ kh«ng cÇn lµm giÇu hçn hîp kh«ng khÝ - nhiªn liÖu cña ®éng c¬, vÝ dô: bugi sÊy nãng, thay ®æi thêi gian phun v.v; 4.14 Dung tÝch ®éng c¬ (Engine capacity): 4.14.1 §èi víi c¸c ®éng c¬ cã pitt«ng chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn, lµ thÓ tÝch lµm viÖc danh ®Þnh cña ®éng c¬; 4.14.2 §èi víi c¸c ®éng c¬ cã pitt«ng quay (Wankel), lµ thÓ tÝch gÊp 2 lÇn thÓ tÝch lµm viÖc danh ®Þnh cña buång ch¸y cña pitt«ng. 4.15 C¸c thiÕt bÞ kiÓm sãat « nhiÔm (Pollution control devices): C¸c bé phËn cña xe cã chøc n¨ng kiÓm so¸t vµ/hoÆc h¹n chÕ khÝ th¶i vµ h¬i nhiªn liÖu. 5 Yªu cÇu tµi liÖu kü thuËt vµ mÉu tr­íc khi thö c«ng nhËn kiÓu 5.1 Tµi liÖu kü thuËt: 5.1.1 Mét b¶n m« t¶ chi tiÕt kiÓu ®éng c¬ bao gåm tÊt c¶ c¸c yªu cÇu chi tiÕt nªu trong phô lôc A; 5.1.2 C¸c b¶n vÏ buång ch¸y vµ pitt«ng, bao gåm c¶ c¸c vßng g¨ng (xÐc m¨ng); 5.1.3 §é n©ng lín nhÊt cña c¸c van vµ c¸c gãc ®ãng vµ më liªn quan víi c¸c ®iÓm chÕt; 5.1.4 Mét b¶n m« t¶ chi tiÕt hÖ thèng kiÓm sãat bay h¬i nhiªn liÖu l¾p trong xe; 5.1.5 C¸c b¶n t­êng tr×nh chi tiÕt liªn quan ®Õn xe nªu trong phô lôc B; 5.1.6 NÕu xe l¾p ®éng c¬ ch¸y c­ìng bøc, th× cÇn cã mét b¶n t­êng tr×nh theo c¸c yªu cÇu cña 6.1.2.1 (lç cung cÊp nhiªn liÖu h¹n chÕ) hoÆc 6.1.2.2 (nh·n hiÖu), vµ mét b¶n m« t¶ nh·n hiÖu. 5.1.7 C¸c b¶n sao c¸c c«ng nhËn kh¸c kÌm theo c¸c sè liÖu liªn quan ®Õn viÖc më réng c«ng nhËn vµ sù thiÕt lËp c¸c hÖ sè gi¶m. 5.2 Mét xe mÉu ®¹i diÖn cho kiÓu xe xin c«ng nhËn ®Ö tr×nh cho phßng thö nghiÖm cña C¬ quan cã thÈm quyÒn hoÆc ®­îc C¬ quan cã thÈm quyÒn c«ng nhËn (Sau ®©y ®­îc gäi chung lµ "phßng thö nghiÖm") chÞu tr¸ch nhiÖm tiÕn hµnh thö c«ng nhËn ®Ó thö nghiÖm nh­ nªu t¹i 6. cña tiªu chuÈn nµy. 6 Yªu cÇu kü thuËt vµ c¸c phÐp thö (1) 6.1 Yªu cÇu chung 6.1.1 C¸c bé phËn cã thÓ ¶nh h­ëng tíi viÖc th¶i c¸c khÝ th¶i g©y « nhiÔm ph¶i ®­îc thiÕt kÕ, chÕ t¹o vµ l¾p r¸p sao cho xe, trong ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng b×nh th­êng dï cã thÓ ph¶i chÞu t¸c ®éng cña c¸c rung ®éng, ph¶i ®¸p øng ®­îc víi c¸c quy ®Þnh cña tiªu chuÈn nµy. Chó thÝch: 10
 9. TCVN 6785 : 2001 (1) Cã thÓ cã gi¶i ph¸p thay thÕ cho c¸c yªu cÇu cña phÇn nµy khi c¸c nhµ s¶n xuÊt cã s¶n l­îng d­íi 10.000 ®¬n vÞ/n¨m, th× hä cã thÓ ®­îc cÊp giÊy c«ng nhËn kiÓu trªn c¬ së c¸c yªu cÇu kü thuËt t­¬ng øng ë trong: Bé luËt vÒ c¸c quy ®Þnh liªn bang, quyÓn 40, phÇn 46, môc A vµ B, ¸p dông cho c¸c xe h¹ng nhÑ mÉu 1987, ®­îc söa ®æi 1/7/1989 vµ do c¬ quan in Ên chÝnh phñ Mü xuÊt b¶n, hoÆc, (The Code of Federal Regulations, Title 40, Part 86, Subparts A and B, applicable to 1987 model year light duty vehicles, revised as of 1 July 1989 and published by the US Govenment printing office, or,) V¨n kiÖn chÝnh, lÇn xuÊt b¶n cuèi cïng vµo 25/9/1987 bëi héi nghÞ quèc tÕ ë Stockholm vÒ « nhiÔm kh«ng khÝ do « t« so¹n th¶o, cã tiªu ®Ò KiÓm so¸t « nhiÔm kh«ng khÝ do « t« - c¸c ®iÒu kháan chung vÒ c¸c quy ®Þnh ®èi víi khÝ th¶i cña « t« h¹ng nhÑ (The "Master document", in its final version dated 25 September 1987, prepared by the international meeting in Stockholm on Air Pollution by Motor Vehicles, entitled "Control of air Pollution from Motor Vehicles - General Provisions for Emission Regulations for Light Motor Vehicles"). C¸c biÖn ph¸p kü thuËt mµ nhµ s¶n xuÊt ®­a ra ¸p dông ph¶i ®¶m b¶o r»ng trong khi tu©n thñ chÆt chÏ c¸c quy ®Þnh cña tiªu chuÈn nµy, sù th¶i khÝ vµ h¬i nhiªn liÖu ph¶i ®­îc h¹n chÕ mét c¸ch hiÖu qu¶ trong suèt thêi gian khai th¸c sö dông b×nh th­êng vµ trong c¸c ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng b×nh th­êng cña xe. §èi víi khÝ th¶i g©y « nhiÔm, c¸c quy ®Þnh nµy ®­îc coi lµ ®­îc ®¸p øng nÕu lÇn l­ît tu©n theo c¸c yªu cÇu ë 6.3.1.4 vµ 9.2.1.1. NÕu sö dông bé c¶m biÕn «xy trong hÖ thèng biÕn ®æi xóc t¸c, th× ph¶i tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p ®Ó ®¶m b¶o duy tr× ®­îc tû lÖ kh«ng khÝ nhiªn liÖu tèi ­u (lam®a) khi xe ®¹t mét tèc ®é nhÊt ®Þnh nµo ®ã hoÆc khi t¨ng tèc. Tuy nhiªn, cã thÓ chÊp nhËn c¸c thay ®æi t¹m thêi nÕu chóng còng x¶y ra trong qu¸ tr×nh thö ®­îc x¸c ®Þnh lÇn l­ît ë trong 6.3.1 vµ 9.2.1, hoÆc nÕu c¸c thay ®æi nµy cÇn thiÕt cho viÖc vËn hµnh an toµn vµ cho sù ho¹t ®éng tèt cña ®éng c¬ vµ cña c¸c bé phËn ¶nh h­ëng ®Õn sù th¶i c¸c chÊt g©y « nhiÔm hoÆc nÕu c¸c thay ®æi nµy cÇn thiÕt cho viÖc khëi ®éng nguéi. 6.1.2 Xe l¾p ®éng c¬ ch¸y c­ìng bøc vµ ch¹y x¨ng kh«ng ch× ph¶i tháa m·n c¸c quy ®Þnh cña 6.1.2.1 hoÆc 6.1.2.2 d­íi ®©y: 6.1.2.1 Theo 6.1.2.2, ph¶i thiÕt kÕ lç dÉn vµo thïng sao cho kh«ng b¬m ®­îc x¨ng vµo thïng nhiªn liÖu tõ èng rãt nhiªn liÖu cã ®­êng kÝnh ngoµi lín h¬n hoÆc b»ng 23,6 mm. 6.1.2.2 Kh«ng ¸p dông 6.1.2.1 cho xe tháa m·n ®­îc c¶ 2 ®iÒu kiÖn sau: 6.1.2.2.1 xe ®­îc thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o sao cho x¨ng pha ch× kh«ng g©y ¶nh h­ëng cã h¹i ®Õn c¸c thiÕt bÞ ®­îc thiÕt kÕ ®Ó kiÓm so¸t khÝ th¶i g©y « nhiÔm; 6.1.2.2.2 xe ®­îc th«ng b¸o b»ng c¸c ký hiÖu râ rµng, dÔ nh×n, kh«ng phai mùc cïng víi biÓu t­îng ch¹y x¨ng kh«ng ch×, ®­îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn ISO 2575:1982, vµ ë vÞ trÝ dÔ nh×n khi b¬m x¨ng vµo thïng nhiªn liÖu. Cho phÐp ghi c¸c ký hiÖu bæ sung. 11
 10. TCVN 6785 : 2001 6.2 Qui tr×nh thö B¶ng 1 minh häa c¸c kh¶ n¨ng kh¸c nhau ®Ó thö c«ng nhËn kiÓu xe. 6.2.1 Ph¶i thùc hiÖn c¸c phÐp thö sau ®èi víi c¸c xe l¾p ®éng c¬ ch¸y c­ìng bøc: Thö kiÓu lo¹i I (x¸c ®Þnh l­îng khÝ th¶i trung b×nh ë ®u«i èng x¶ sau khëi ®éng nguéi); Thö kiÓu lo¹i II (l­îng ph¸t th¶i CO ë tèc ®é kh«ng t¶i) Thö kiÓu lo¹i III (ph¸t th¶i khÝ cacte) Thö kiÓu lo¹i IV (h¬i nhiªn liÖu) Thö kiÓu lo¹i V (tuæi bÒn c¸c thiÕt bÞ chèng « nhiÔm). 6.2.3 Ph¶i thùc hiÖn c¸c phÐp thö sau ®èi víi c¸c xe l¾p ®éng c¬ tù ch¸y: Thö kiÓu lo¹i I (x¸c ®Þnh l­îng khÝ th¶i trung b×nh ë ®u«i èng x¶ sau mét khëi ®éng nguéi); Thö kiÓu lo¹i V (tuæi bÒn c¸c thiÕt bÞ chèng « nhiÔm). 6.3 M« t¶ c¸c phÐp thö B¶ng 1 - HÖ thèng c«ng nhËn Xe x¨ng pha ch× Xe x¨ng kh«ng ch× Xe ®iªzen Thö c«ng C«ng nhËn A C«ng nhËn B C«ng nhËn C nhËn kiÓu (Nh­ TCVN 6431:1998) Xe M1 (1) Xe M1 M1, N1 Xe N1 (2) Xe N1 cã thö cã thö cã thö Lo¹i I: (khèi l­îng ≤ 3,5 tÊn) (khèi l­îng ≤ 3,5 tÊn) (khèi l­îng ≤ 3,5 tÊn) PhÇn 1 PhÇn 1 vµ 2 PhÇn 1 vµ 2 Lo¹i II: cã thö cã thö - (khèi l­îng > 3,5 tÊn) Lo¹i III: cã thö cã thö - Lo¹i IV: cã thö - (khèi l­îng ≤ 3,5 tÊn) - Lo¹i V: cã thö cã thö - (khèi l­îng ≤ 3,5 tÊn) (khèi l­îng ≤ 3,5 tÊn) Môc 8; Më réng: Môc 8 Môc 8 Xe M2 vµ N2 cã khèi l­îng chuÈn ≤ 2840 kg (1) (2) Trong ¸p dông 6.1.2.1. vµ 6.1.2.2. 12
 11. TCVN 6785 : 2001 6.3.1 Thö kiÓu lo¹i I (x¸c ®Þnh l­îng khÝ th¶i trung b×nh ë ®u«i èng x¶ sau mét khëi ®éng nguéi); 6.3.1.1 H×nh 1 minh häa c¸c kh¶ n¨ng kh¸c nhau ®Ó thö kiÓu lo¹i I. Lo¹i thö kiÓu nµy ph¶i ®­îc tiÕn hµnh cho tÊt c¶ c¸c xe nªu t¹i 1., cã khèi l­îng lín nhÊt kh«ng qu¸ 3,5 tÊn. 6.3.1.2 Xe ®­îc ®Æt lªn mét ®éng lùc kÕ kiÓu khung (sau ®©y ®­îc gäi chung lµ b¨ng thö) cã l¾p thiÕt bÞ m« pháng qu¸n tÝnh vµ t¶i träng. 6.3.1.2.1 Trõ c¸c xe nªu t¹i 6.3.1.4.1 (c«ng nhËn A), mét phÐp thö kÐo dµi tæng céng lµ 19 phót 40 gi©y, chia thµnh 2 phÇn, 1 vµ 2, ph¶i ®­îc thùc hiÖn liªn tôc. Thêi kú ch¹y kh«ng t¶i gi÷a lÇn gi¶m tèc cuèi cïng cña chu tr×nh thö kiÓu ®« thÞ c¬ b¶n (sau ®©y gäi chung lµ ″chu tr×nh thö c¬ b¶n″) cuèi cïng (phÇn 1) vµ lÇn t¨ng tèc ®Çu tiªn cña chu tr×nh thö kiÓu ®« thÞ phô (sau ®©y gäi chung lµ ″chu tr×nh thö phô″) (phÇn 2) cã thÓ ®­îc kÐo dµi, víi sù ®ång ý cña nhµ s¶n xuÊt, kh«ng qu¸ 20 gi©y kh«ng lÊy mÉu ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc ®iÒu chØnh c¸c thiÕt bÞ thö. 6.3.1.2.2 PhÇn 1 cña phÐp thö cã 4 chu tr×nh thö c¬ b¶n. Mçi chu tr×nh thö bao gåm 15 giai ®o¹n ( ch¹y kh«ng t¶i, t¨ng tèc, tèc ®é æn ®Þnh, gi¶m tèc v.v). 6.3.1.2.3 PhÇn 2 cã 1 chu tr×nh thö phô. Chu tr×nh thö phô nµy bao gåm 13 giai ®o¹n (ch¹y kh«ng t¶i, t¨ng tèc, tèc ®é æn ®Þnh, gi¶m tèc v.v). 6.3.1.2.4 §èi víi c¸c xe nªu t¹i 6.3.1.4.1 (c«ng nhËn A), mét phÐp thö kÐo dµi tæng céng 13 phót vµ chØ gåm 4 chu tr×nh thö chÝnh ph¶i ®­îc tiÕn hµnh liªn tôc kh«ng dõng. 6.3.1.2.5 Trong qu¸ tr×nh thö, khÝ th¶i tho¸t ra ph¶i ®­îc pha lo·ng vµ ph¶i lÊy mét mÉu thö theo tû lÖ cho vµo mét hoÆc nhiÒu tói ®ùng. C¸c khÝ th¶i cña xe ®i thö ph¶i ®­îc hßa tan vµo dung m«i, lÊy mÉu vµ ®em ®i ph©n tÝch theo qui tr×nh m« t¶ d­íi ®©y, vµ tæng thÓ tÝch c¸c khÝ th¶i bÞ pha lâang ph¶i ®­îc ®o. Kh«ng chØ CO, cacbuahy®r« vµ c¸c «xit nit¬ mµ cßn c¶ c¸c chÊt « nhiÔm h¹t r¾n cña c¸c xe l¾p ®éng c¬ tù ch¸y còng ph¶i ®­îc ghi l¹i. 6.3.1.3 PhÐp thö ph¶i ®­îc tiÕn hµnh theo qui tr×nh m« t¶ ë phô lôc D. Ph¶i sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p lÊy vµ ph©n tÝch c¸c khÝ vµ c¸c ph­¬ng ph¸p lÊy vµ c©n c¸c h¹t r¾n theo ®óng quy ®Þnh. 6.3.1.4 Theo c¸c yªu cÇu t¹i 6.3.1.4.5 vµ 6.3.1.5, phÐp thö ph¶i ®­îc tiÕn hµnh 3 lÇn. Trõ c¸c xe nªu t¹i 6.3.1.4.1 (c«ng nhËn A), c¸c kÕt qu¶ thu ®­îc tõ mçi phÐp thö ph¶i ®­îc nh©n víi c¸c hÖ sè gi¶m thÝch hîp ghi ë 6.3.5. C¸c khèi l­îng c¸c khÝ th¶i vµ l­îng c¸c chÊt g©y « nhiÔm h¹t r¾n thu ®­îc nÕu xe l¾p ®éng c¬ tù ch¸y trong mçi lÇn thö ph¶i nhá h¬n c¸c giíi h¹n nªu trong c¸c b¶ng d­íi ®©y cho mçi lo¹i xe t­¬ng øng. 13
 12. TCVN 6785 : 2001 Ph­¬ng ¸n mét phÐp thö Vi1 ≤ 0,70 L §óng §­îc cÊp Kh«ng §óng L: Giíi h¹n ph¸t th¶i; Vi1 > 1,10 L Vi: L­îng ph¸t th¶i cña Kh«ng chÊt g©y « nhiÔm i; Vi1, Vi2, Vi3: L­îng ph¸t Hai phÐp thö th¶i cña chÊt g©y « nhiÔm i ®o ®­îc trong Vi1 ≤ 0,85 L phÐp thö thø 1, 2, 3; vµ Vi2 < L §óng vµ Vi1 + Vi2 < 1,70 L §­îc cÊp Kh«ng Vi2 > 1,10 L §óng hoÆc Vi1 ≥ L vµ Vi2 ≥ L Kh«ng Ba phÐp thö Vi1 < L vµ Vi2 < L §­îc cÊp vµ Vi3 < L §óng Kh«ng Vi3 > 1,10 L hoÆc Vi1 ≥ L vµ Vi3 ≥ L hoÆc Vi2 ≥ L §óng vµ Vi3 ≥ L Kh«ng §óng §­îc cÊp (Vi1 + Vi2 + Vi3) /3 < L Kh«ng §óng Tõ (Vi1 + Vi2 + Vi3) /3 > 1,1 L chèi Kh«ng §óng §óng C¸c ph­¬ng ¸n: V
 13. TCVN 6785 : 2001 6.3.1.4.1 Yªu cÇu møc khÝ th¶i g©y « nhiÔm ®èi víi c¸c xe x¨ng pha ch× (c«ng nhËn A) §èi víi tÊt c¶ c¸c xe thuéc lo¹i M1, N1 l¾p ®éng c¬ ch¸y c­ìng bøc x¨ng pha ch×, th× c¸c giíi h¹n theo khèi l­îng chuÈn ph¶i nh­ b¶ng 2 d­íi ®©y B¶ng 2 - Giíi h¹n khÝ th¶i cho xe x¨ng pha ch× Khèi l­îng chuÈn Rm CO Hçn hîp c¸c HC vµ NOx (kg) L2 (g/lÇn thö) L1 (g/lÇn thö) M1 N1 Rm ≤ 1 020 58 19 23,8 1 020 < Rm ≤ 1 250 67 20,5 25,6 1 250 < Rm ≤ 1 470 76 22 27,5 1 470 < Rm ≤ 1 700 84 23,5 29,4 1700 < Rm ≤ 1 930 93 25 31,3 1930 < Rm ≤ 2 150 101 26,5 33,1 2 150 < Rm 110 28 35 6.3.1.4.2 Yªu cÇu møc khÝ th¶i g©y « nhiÔm ®èi víi c¸c xe l¾p ®éng c¬ ch¸y c­ìng bøc dïng x¨ng kh«ng ch× (c«ng nhËn B) Cã hai yªu cÇu 1B vµ 2B. ViÖc ¸p dông mét trong hai yªu cÇu nµy do C¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. 6.3.1.4.2.1 Yªu cÇu 1B §èi víi c¸c xe l¾p ®éng c¬ ch¸y c­ìng bøc dïng x¨ng kh«ng ch×, c¸c giíi h¹n ph¶i nh­ b¶ng 3 d­íi ®©y B¶ng 3 - Giíi h¹n khÝ th¶i cho xe x¨ng kh«ng ch×, c«ng nhËn 1B Gi¸ trÞ giíi h¹n Lo¹i xe Khèi l­îng Khèi l­îng CO Khèi l­îng cña chuÈn HC + NOx Rm (kg) L1 (g/km) L2 (g/km) M(1) TÊt c¶ 2,72 0,97 Lo¹i I Rm ≤ 1250 2,72 0,97 N1(2) Lo¹i II 1250 < Rm ≤1700 5,17 1,4 Lo¹i III 1700 < Rm 6,9 1,7 15
 14. TCVN 6785 : 2001 Chó thÝch: (1) Trõ c¸c xe: - §­îc thiÕt kÕ ®Ó chë h¬n 6 ng­êi, kÓ c¶ l¸i xe; - Cã khèi l­îng lín nhÊt v­ît qu¸ 2500 kg. (2) vµ c¸c xe lo¹i M kh«ng ®­îc quy ®Þnh trong chó thÝch (1) ë trªn 6.3.1.4.2.2 Yªu cÇu 2B §èi víi c¸c xe l¾p ®éng c¬ ch¸y c­ìng bøc dïng x¨ng kh«ng ch×, c¸c giíi h¹n ph¶i nh­ b¶ng 4 d­íi ®©y B¶ng 4 - Giíi h¹n khÝ th¶i cho xe x¨ng kh«ng ch×, c«ng nhËn 2B Gi¸ trÞ giíi h¹n Lo¹i xe Khèi l­îng Khèi l­îng CO Khèi l­îng cña chuÈn HC + NOx Rm (kg) L1 (g/km) L2 (g/km) M(1) TÊt c¶ 2,2 0,5 Lo¹i I Rm ≤ 1250 2,72 0,97 N1(2) Lo¹i II 1250 < Rm ≤ 1700 5,17 1,4 Lo¹i III 1700 < Rm 6,9 1,7 Chó thÝch: (1) Trõ c¸c xe: - §­îc thiÕt kÕ ®Ó chë h¬n 6 ng­êi kÓ c¶ l¸i xe; - Cã khèi l­îng lín nhÊt v­ît qu¸ 2500 kg. (2) vµ c¸c xe lo¹i M kh«ng ®­îc quy ®Þnh trong chó thÝch (1) ë trªn 6.3.1.4.3 C¸c møc khÝ th¶i cho phÐp ®èi víi c¸c xe l¾p ®éng c¬ tù ch¸y dïng nhiªn liÖu ®iªzen (c«ng nhËn C) Cã hai yªu cÇu 1C vµ 2C. ViÖc ¸p dông mét trong hai yªu cÇu nµy do C¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. 6.3.1.4.3.1 Yªu cÇu 1C §èi víi c¸c xe l¾p ®éng c¬ tù ch¸y dïng nhiªn liÖu ®iªzen, giíi h¹n ph¶i nh­ b¶ng 5 d­íi ®©y 16
 15. TCVN 6785 : 2001 B¶ng 5 - Giíi h¹n khÝ th¶i cho xe ®iªzen, c«ng nhËn 1C Gi¸ trÞ giíi h¹n Lo¹i xe Khèi l­îng chuÈn Khèi l­îng Khèi l­îng Khèi l­îng CO cña HC + c¸c h¹t r¾n NOx Rm (kg) L1 (g/km) L2 (g/km) L4 (g/km) M(1) TÊt c¶ 2,72 0,97 0,14 Lo¹i I Rm ≤ 1250 2,72 0,97 0,14 N1(2) Lo¹i II 1250
 16. TCVN 6785 : 2001 6.3.1.4.4 Tuy nhiªn, ®èi víi mçi chÊt « nhiÔm nªu trong c¸c môc tr­íc, cho phÐp cã kh«ng qu¸ mét trong 3 kÕt qu¶ thu ®­îc cã thÓ v­ît kh«ng qu¸ 10% cña giíi h¹n ®èi víi c¸c lo¹i xe t­¬ng øng víi chóng nªu t¹i c¸c môc tõ 6.3.1.4.1 ®Õn 6.3.1.4.3 ë trªn, miÔn lµ sè trung b×nh céng cña 3 kÕt qu¶ nhá h¬n giíi h¹n ®· quy ®Þnh. Trong tr­êng hîp cã tõ 2 chÊt « nhiÔm trë lªn v­ît qu¸ c¸c giíi h¹n quy ®Þnh (tøc lµ CO vµ/hoÆc khèi l­îng hçn hîp c¸c hydrocacbon vµ c¸c «xit nit¬ vµ/hoÆc khèi l­îng c¸c h¹t r¾n), th× kh«ng ph©n biÖt ®iÒu ®ã x¶y ra trong cïng mét phÐp thö hay trong c¸c phÐp thö kh¸c nhau (**). Chó thÝch: (**) NÕu mét trong 3 kÕt qu¶ thu ®­îc cña mçi chÊt « nhiÔm v­ît qu¸ 10% giíi h¹n ë 6.3.1.4. cho c¸c xe cã liªn quan, th× cã thÓ tiÕp tôc thö nh­ quy ®Þnh t¹i 6.3.1.4.5. 6.3.1.4.5 Sè phÐp thö quy ®Þnh t¹i 6.3.1.4, theo yªu cÇu cña nhµ s¶n xuÊt, cã thÓ t¨ng lªn tíi 10 miÔn lµ sè trung b×nh céng (xi) cña 3 kÕt qu¶ thu ®­îc ®Çu tiªn cña mçi chÊt « nhiÔm hoÆc tæng hçn hîp cña 2 chÊt « nhiÔm n»m trong kho¶ng 100% - 110% møc giíi h¹n. Trong tr­êng hîp nµy, quyÕt ®Þnh sau thö ph¶i hoµn toµn phô thuéc vµo c¸c kÕt qu¶ trung b×nh céng thu ®­îc tõ toµn bé 10 phÐp thö ( x < L). 6.3.1.5 Sè phÐp thö theo 6.3.1.4, sÏ ®­îc gi¶m ®i víi ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh sau ®©y, khi V1 lµ kÕt qu¶ phÐp thö ®Çu vµ V2 lµ kÕt qu¶ phÐp thö thø 2 cña mçi chÊt « nhiÔm hoÆc cña hçn hîp 2 chÊt « nhiÔm tu©n theo giíi h¹n. 6.3.1.5.1 ChØ thùc hiÖn 1 lÇn thö nÕu kÕt qu¶ thu ®­îc cña mçi chÊt « nhiÔm hay hçn hîp cña 2 chÊt « nhiÔm, tu©n theo giíi h¹n, nhá h¬n hoÆc b»ng 0,70L (tøc lµ V1 ≤ 0,70L). 6.3.1.5.2 NÕu kh«ng tháa m·n ®­îc yªu cÇu ë 6.3.1.5.1, th× chØ ph¶i tiÕn hµnh 2 lÇn thö nÕu, ®èi víi mçi chÊt « nhiÔm, hoÆc ®èi víi hçn hîp 2 chÊt « nhiÔm tu©n theo giíi h¹n, c¸c yªu cÇu sau ®­îc tháa m·n: V1 ≤ 0,85L; V1 + V2 ≤ 1,70L; V2 ≤ L 6.3.2 Thö kiÓu lo¹i II (l­îng ph¸t th¶i CO ë tèc ®é kh«ng t¶i) 6.3.2.1 PhÐp thö nµy ®­îc thùc hiÖn ®èi víi xe l¾p ®éng c¬ ch¸y c­ìng bøc ®­îc nªu t¹i 6.3.1.4.1 (c«ng nhËn A), vµ c¸c xe cã khèi l­îng v­ît qu¸ 3,5 tÊn (c«ng nhËn B). 6.3.2.2 Khi tiÕn hµnh thö theo phô lôc E, th× hµm l­îng CO theo thÓ tÝch khÝ th¶i tho¸t ra tõ ®éng c¬ ®ang ch¹y kh«ng t¶i kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 3,5% trong c¸c ®iÒu kiÖn ®­îc quy ®Þnh bëi nhµ s¶n xuÊt hoÆc trong c¸c ®iÒu kiÖn cho phÐp thö kiÓu lo¹i I (c«ng nhËn A), vµ kh«ng v­ît ®­îc qu¸ 4.5% khi ë trong kháang ®iÒu chØnh quy ®Þnh ë phô lôc E. 6.3.2.3 Sù phï hîp víi yªu cÇu trªn ph¶i ®­îc kiÓm tra b»ng mét phÐp thö ®­îc tiÕn hµnh theo qui tr×nh ë phô lôc E cña tiªu chuÈn nµy. 6.3.3 Thö kiÓu lo¹i III (kiÓm tra ph¸t th¶i khÝ cacte) 6.3.3 1 KiÓu thö nµy ®­îc tiÕn hµnh ®èi víi tÊt c¶ c¸c xe nªu t¹i 1. trõ c¸c xe l¾p ®éng c¬ tù ch¸y. 18
 17. TCVN 6785 : 2001 6.3.3 2 Khi tiÕn hµnh thö theo ®óng c¸c ®iÒu kiÖn ®Ò ra ë phô lôc F, th× hÖ thèng th«ng giã cacte kh«ng ®­îc phÐp cho bÊt kú khÝ nµo tõ trong cacte tho¸t ra ngoµi m«i tr­êng. 6.3.3.3 Sù phï hîp yªu cÇu trªn ph¶i ®­îc kiÓm tra b»ng mét phÐp thö ®­îc tiÕn hµnh theo qui tr×nh ë phô lôc F cña tiªu chuÈn nµy. 6.3.4 Thö kiÓu lo¹i IV (x¸c ®Þnh h¬i nhiªn liÖu) 6.3.4.1 KiÓu thö nµy ®­îc tiÕn hµnh ®èi víi tÊt c¶ c¸c xe nªu t¹i 1. trõ c¸c xe l¾p ®éng c¬ tù ch¸y, c¸c xe nªu t¹i 6.3.1.4.1 (c«ng nhËn A), vµ c¸c xe x¨ng kh«ng ch× cã khèi l­îng lín nhÊt v­ît qu¸ 3,5 tÊn. 6.3.4.2 Khi tiÕn hµnh thö theo ®óng c¸c ®iÒu kiÖn ®Ò ra ë phô lôc G, th× h¬i nhiªn liÖu tho¸t ra ph¶i nhá h¬n 2 g trong mét lÇn thö. 6.3.5 Thö kiÓu lo¹i V (tuæi bÒn c¸c thiÕt bÞ chèng « nhiÔm) 6.3.5.1 KiÓu thö nµy ®­îc tiÕn hµnh ®èi víi tÊt c¶ c¸c xe nªu t¹i 1.mµ phÐp thö ®èi víi chóng ®­îc quy ®Þnh trong 6.3.1 trõ c¸c xe nªu t¹i 6.3.1.4.1 (c«ng nhËn A). KiÓu thö nµy ®¹i diÖn cho viÖc thö kh¶ n¨ng chÞu ®ùng cña xe sau khi ch¹y 80000 km theo mét ch­¬ng tr×nh m« t¶ ë phô lôc H ë trªn ®­êng thö riªng, trªn ®­êng hoÆc trªn b¨ng thö. 6.3.5.2 MÆc dï cã nh÷ng yªu cÇu trong 6.3.5.1 nhµ s¶n xuÊt cã thÓ chän dïng c¸c hÖ sè gi¶m tõ b¶ng 7 sau nh­ mét gi¶i ph¸p thay thÕ cho kiÓu thö ®­îc ®Ò ra ë 6.3.5.1. B¶ng 7 - HÖ sè gi¶m C¸c hÖ sè gi¶m Lo¹i ®éng c¬ CO HC + NOx C¸c chÊt th¶i r¾n (i) Ch¸y c­ìng bøc 1,2 1,2 - (ii) Tù ch¸y 1,1 1,0 1,2 Khi nhµ s¶n xuÊt yªu cÇu, phßng thö nghiÖm cã thÓ thùc hiÖn thö kiÓu lo¹i I tr­íc khi hoµn tÊt viÖc thö kiÓu lo¹i V cã sö dông c¸c hÖ sè gi¶m ë b¶ng trªn. Khi hoµn thµnh phÐp thö kiÓu lo¹i V, phßng thö nghiÖm nµy cã thÓ söa ®æi l¹i c¸c kÕt qu¶ c«ng nhËn kiÓu, ®­îc ghi ë phô lôc B, b»ng c¸ch thay c¸c hÖ sè gi¶m trong b¶ng trªn b»ng c¸c chØ sè ®o ®­îc trong lóc thö. 6.3.5.3 C¸c hÖ sè gi¶m ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch sö dông qui tr×nh ®­îc nªu t¹i 6.3.5.1 hoÆc b»ng c¸ch sö dông c¸c chØ sè trong b¶ng t¹i 6.3.5.2. C¸c hÖ sè nµy ®­îc dïng ®Ó t¹o sù phï hîp víi c¸c yªu cÇu trong 6.3.1.4.2, 6.3.1.4.3, 9.3.1.1.2 vµ 9.3.1.1.3. 19
 18. TCVN 6785 : 2001 7 Söa ®æi mét kiÓu xe 7.1 Mäi sù söa ®æi mét kiÓu xe ®Òu ph¶i ®¶m b¶o trong bÊt k× tr­êng hîp nµo kiÓu xe ®· söa ®æi vÉn ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu nªu trong 6. ë trªn, t­¬ng øng víi tõng tr­êng hîp theo lo¹i nhiªn liÖu sö dông. 7.2 Khi cÇn thiÕt phßng thö nghiÖm chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn thö kiÓu xe ®· ®­îc c«ng nhËn sÏ thö bæ sung vµ b¸o c¸o. 8 Më réng c«ng nhËn kiÓu 8.1 Më réng c«ng nhËn kiÓu vÒ khÝ th¶i (c¸c thö kiÓu lo¹i I vµ lo¹i II) 8.1.1 C¸c kiÓu xe cã khèi l­îng chuÈn kh¸c nhau Víi c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y, cã thÓ më réng c«ng nhËn cho mét kiÓu xe sang c¸c kiÓu xe kh¸c víi kiÓu ®· ®­îc c«ng nhËn chØ vÒ mÆt khèi l­îng chuÈn. 8.1.1.1 C¸c xe mµ kh«ng ph¶i lµ c¸c xe nªu t¹i 6.3.1.4.1 (c«ng nhËn A). ChØ cã thÓ më réng c«ng nhËn cho c¸c kiÓu xe cã khèi l­îng chuÈn ®ßi hái viÖc sö dông qu¸n tÝnh t­¬ng ®­¬ng cao h¬n tiÕp theo hoÆc bÊt kú qu¸n tÝnh t­¬ng ®­¬ng nµo thÊp h¬n. 8.1.1.2 §èi víi c¸c xe lo¹i N1 vµ lo¹i M nªu t¹i chó thÝch (1) cña 6.3.1.4, nÕu khèi l­îng chuÈn cña kiÓu xe cÇn ®­îc më réng c«ng nhËn yªu cÇu sö dông mét b¸nh ®µ cã qu¸n tÝnh t­¬ng ®­¬ng thÊp h¬n qu¸n tÝnh t­¬ng ®­¬ng cho xe ®· ®­îc c«ng nhËn kiÓu th× viÖc më réng c«ng nhËn sÏ ®­îc cÊp nÕu c¸c khèi l­îng cña c¸c chÊt g©y « nhiÔm thu ®­îc tõ xe ®· ®­îc c«ng nhËn kiÓu n»m trong c¸c giíi h¹n quy ®Þnh ®èi víi xe cÇn ®­îc më réng c«ng nhËn. 8.1.1.3 C¸c xe nªu t¹i 6.3.1.4.1 (c«ng nhËn A): 8.1.1.3.1 ChØ cã thÓ më réng c«ng nhËn cho c¸c kiÓu xe cã khèi l­îng chuÈn ®ßi hái viÖc sö dông qu¸n tÝnh t­¬ng ®­¬ng cao h¬n kÕ tiÕp hoÆc bÊt kú qu¸n tÝnh t­¬ng ®­¬ng nµo thÊp h¬n. 8.1.1.3.2 NÕu khèi l­îng chuÈn cña kiÓu xe xin c«ng nhËn më réng ®ßi hái viÖc sö dông b¸nh ®µ cã qu¸n tÝnh t­¬ng ®­¬ng cao h¬n c¸i ®· dïng cho kiÓu xe ®· ®­îc c«ng nhËn, th× c«ng nhËn më réng ph¶i ®­îc cÊp cho kiÓu xe ®ang xin c«ng nhËn më réng nµy. 8.1.1.3.3 NÕu khèi l­îng chuÈn cña kiÓu xe xin c«ng nhËn më réng ®ßi hái viÖc sö dông b¸nh ®µ cã qu¸n tÝnh t­¬ng ®­¬ng thÊp h¬n cña b¸nh ®µ ®· dïng cho kiÓu xe ®· ®­îc c«ng nhËn, th× c«ng nhËn më réng ph¶i ®­îc cÊp cho kiÓu xe ®ang xin c«ng nhËn më réng nµy nÕu l­îng c¸c chÊt « nhiÔm thu ®­îc cña xe ®· ®­îc c«ng nhËn n»m trong giíi h¹n ®èi víi xe ®ang xin c«ng nhËn më réng. 20
 19. TCVN 6785 : 2001 8.2 KiÓu xe cã c¸c tû sè truyÒn ®éng tæng kh¸c nhau 8.2.1 Víi c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y, cã thÓ më réng c«ng nhËn cho mét kiÓu xe sang c¸c kiÓu xe kh¸c víi kiÓu ®· ®­îc c«ng nhËn chØ vÒ mÆt tû sè truyÒn ®éng tæng: 8.2.1.1 §èi víi mçi tû sè truyÒn ®éng sö dông trong phÐp thö kiÓu lo¹i I, cÇn ph¶i x¸c ®Þnh tû sè: E= v −v 2 1 v 1 Trong ®ã v1 vµ v2 lÇn l­ît lµ tèc ®é cña kiÓu xe ®· ®­îc c«ng nhËn vµ tèc ®é cña kiÓu xe ®ang xin c«ng nhËn më réng t­¬ng øng víi tèc ®é quay cña ®éng c¬ cña chóng ®Òu b»ng 1000 vßng/phót. 8.2.2 NÕu ®èi víi mçi tû sè truyÒn ®éng, E ≤ 8%, th× giÊy c«ng nhËn më réng ph¶i ®­îc cÊp mµ kh«ng cÇn lÆp l¹i thö kiÓu lo¹i I. 8.2.3 NÕu ®èi víi Ýt nhÊt 1 tû sè truyÒn ®éng, E > 8%, vµ nÕu ®èi víi mçi tû sè truyÒn ®éng, E ≤ 13%, th× ph¶i lµm l¹i thö kiÓu lo¹i I, nh­ng cã thÓ thùc hiÖn chóng trong phßng thÝ nghiÖm do nhµ s¶n xuÊt chän víi sù ®ång ý cña c¬ quan cÊp giÊy c«ng nhËn. B¸o c¸o cña c¸c phÐp thö nµy ph¶i ®­îc göi tíi phßng thö nghiÖm chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c thö c«ng nhËn kiÓu. 8.3 C¸c kiÓu xe cã c¸c khèi l­îng chuÈn vµ c¸c tû sè truyÒn ®éng tæng kh¸c nhau C«ng nhËn ®­îc cÊp cho mét kiÓu xe cã thÓ ®­îc më réng sang c¸c kiÓu xe kh¸c víi kiÓu ®· ®­îc c«ng nhËn chØ vÒ mÆt khèi l­îng chuÈn vµ c¸c tû sè truyÒn ®éng tæng cña chóng, miÔn lµ chóng ®¸p øng ®­îc tÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn ghi trong 8.1. vµ 8.2. ë trªn. 8.4 C¸c kiÓu xe l¾p ®éng c¬ ch¸y c­ìng bøc nh­ng dïng lo¹i nhiªn liÖu kh¸c Mét kiÓu xe l¾p ®éng c¬ ch¸y c­ìng bøc ®· ®­îc ®iÒu chØnh theo c¸c th«ng sè kü thuËt cña nhµ s¶n xuÊt ®Ó ch¹y x¨ng kh«ng ch×, nh­ng nã cã møc khÝ th¶i ®¸p øng ®­îc c¸c giíi h¹n ghi ë 6.3.1.4.1., th× cã thÓ ®­îc cÊp c«ng nhËn A. Trong tr­êng hîp nµy, c«ng nhËn sÏ ®­îc më réng ®èi víi nh÷ng ®iÒu chØnh chøc n¨ng x¨ng pha ch× 8.5 L­u ý Khi 1 kiÓu xe ®· ®­îc c«ng nhËn theo c¸c quy ®Þnh tõ 8.1.®Õn 8.4. ë trªn, th× kh«ng ®­îc më réng c«ng nhËn nµy sang c¸c kiÓu xe kh¸c. 8.6 H¬i nhiªn liÖu (thö kiÓu lo¹i IV) 8.6.1 C«ng nhËn ®· cÊp cho 1 kiÓu xe l¾p hÖ thèng chèng bay h¬i nhiªn liÖu cã thÓ ®­îc më réng víi c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: 21
 20. TCVN 6785 : 2001 8.6.1.1 Nguyªn t¾c c¬ b¶n cña viÖc ®o kh«ng khÝ/nhiªn liÖu ph¶i gièng nhau (vÝ dô: kim phun ®¬n, bé chÕ hßa khÝ). 8.6.1.2 H×nh d¸ng thïng nhiªn liÖu, vËt liÖu lµm thïng nhiªn liÖu vµ c¸c èng mÒm dÉn nhiªn liÖu láng ph¶i gièng nhau. MÆt c¾t ngang vµ ®é dµi èng dÉn ph¶i gièng víi tr­êng hîp xÊu nhÊt trong nhãm c¸c èng dÉn ®· ®­îc thö. Phßng thö nghiÖm chÞu tr¸ch nhiÖm thö c«ng nhËn kiÓu ph¶i quyÕt ®Þnh xem cã thÓ chÊp nhËn c¸c bé phËn t¸ch h¬i /chÊt láng kh«ng gièng nhau cña chóng hay kh«ng. Sai sè thÓ tÝch thïng nhiªn liÖu ph¶i n»m trong kho¶ng ± 10%. ViÖc chØnh c¸c van an toµn ë thïng nhiªn liÖu ph¶i gièng nhau. 8.6.1.3 Ph­¬ng ph¸p dù tr÷ h¬i nhiªn liÖu ph¶i gièng nhau, vÝ dô: h×nh d¸ng vµ thÓ tÝch bÉy c¸cbon, chÊt dù tr÷, bé phËn läc kh«ng khÝ (nÕu ®­îc sö dông cho viÖc kiÓm so¸t sù bay h¬i nhiªn liÖu). 8.6.1.4 ThÓ tÝch nhiªn liÖu trong buång phao bé chÕ hßa khÝ ph¶i ë trong kho¶ng 10 ml. 8.6.1.5 Ph­¬ng ph¸p lµm s¹ch h¬i dù tr÷ ph¶i gièng nhau (vÝ dô: l­u l­îng kh«ng khÝ, ®iÓm b¾t ®Çu hoÆc thÓ tÝch ®­îc lµm s¹ch trong chu tr×nh vËn hµnh). 8.6.1.6 Ph­¬ng ph¸p lµm kÝn vµ th«ng h¬i bé chÕ hßa khÝ ph¶i gièng nhau. 8.6.2 L­u ý thªm: (i) Cho phÐp ®éng c¬ cã c¸c kÝch cì kh¸c nhau. (ii) Cho phÐp ®éng c¬ cã c¸c c«ng suÊt kh¸c nhau. (iii) Cho phÐp cã c¸c hép sè tù ®éng vµ c¬ khÝ, truyÒn ®éng lo¹i 2 vµ 4 b¸nh chñ ®éng. (iv) Cho phÐp cã c¸c kiÓu th©n xe kh¸c nhau. (v) Cho phÐp cã c¸c kÝch cì b¸nh vµ lèp kh¸c nhau. 8.7 Tuæi bÒn c¸c thiÕt bÞ chèng « nhiÔm (thö kiÓu lo¹i 1V) 8.7.1 C«ng nhËn ®· cÊp cho 1 kiÓu xe cã thÓ ®­îc më réng sang c¸c kiÓu xe kh¸c nhau, miÔn lµ sù kÕt hîp hÖ thèng kiÓm sãat « nhiÔm/®éng c¬ gièng víi kiÓu kÕt hîp cña xe ®· ®­îc c«ng nhËn. §Ó kÕt luËn, c¸c kiÓu xe cã c¸c th«ng sè ®­îc nªu d­íi ®©y b»ng hoÆc n»m trong c¸c giíi h¹n ph¶i ®­îc xem nh­ cã sù kÕt hîp hÖ thèng chèng « nhiÔm/®éng c¬ gièng nhau: 8.7.1.1 §éng c¬: Sè l­îng xylanh, Dung tÝch ®éng c¬ (± 15%), CÊu h×nh khèi xylanh, 22
Đồng bộ tài khoản