TCVN 6786 2001

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
86
lượt xem
9
download

TCVN 6786 2001

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 6786 2001. Phương tiện giao thông đường bộ - Thiết bị lái của ô tô và moóc, bán moóc - Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6786 2001

 1. tcvn tIªu chuÈn vIÖt nam TCVN 6786 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - ThiÕt bÞ l¸i cña « t« vµ moãc, b¸n moãc - Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong c«ng nhËn kiÓu Road vehicles - Steering equipment of motor vehicles, and trailers, semitrailers - Requirements and test methords in type approval Hµ néi - 2001
 2. Lêi nãi ®Çu ®­îc biªn so¹n trªn c¬ së quy ®Þnh ECE 79-01:1995. do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
 3. tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 6786 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - ThiÕt bÞ l¸i cña « t« vµ moãc, b¸n moãc - Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong c«ng nhËn kiÓu Road vehicles - Steering equipment of motor vehicles, and trailers, semitrailers - Requirements and test methods in type approval 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho thiÕt bÞ l¸i cña c¸c xe lo¹i M(1), N(1) vµ O(1); Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông cho thiÕt bÞ l¸i víi truyÒn ®éng thuÇn tuý b»ng khÝ nÐn, thuÇn tuý b»ng ®iÖn hoÆc thuÇn tuý b»ng thñy lùc, ngo¹i trõ: - thiÕt bÞ l¸i phô víi truyÒn ®éng thuÇn tuý b»ng ®iÖn hoÆc thuÇn tuý b»ng thñy lùc cña c¸c xe lo¹i M vµ N; - thiÕt bÞ l¸i víi truyÒn ®éng thuÇn tuý b»ng thñy lùc cña c¸c xe lo¹i O. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn TRANS/WP.29/78/Rev.1 Qui ®Þnh chung vÒ cÊu t¹o xe – Phô lôc 7, Ph©n lo¹i vµ ®Þnh nghÜa « t« vµ moãc, b¸n moãc (Consolidated resolution on the construction of vehicles – Annex 7, Classification and definition of power-driven vehicles and trailers). ISO 1402:1994 (Ed.3) èng cao su, nhùa vµ côm èng - Thö thuû tÜnh (Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Hydrostatic testing). ISO 6605:1986 (Ed.1) N¨ng l­îng thñy lùc - Côm èng - Ph­¬ng ph¸p thö (Hydrolic fluid power - Hose assemblies - Methord of test). ISO 7751:1991 (Ed.2) Côm èng - ¸p suÊt ph¸ vì vµ ¸p suÊt thö ®Ó thiÕt kÕ ¸p suÊt lµm viÖc (Assemblies - Ratios of proot and burst pressure to design working pressure). Chó thÝch: 1) Xem phô lôc F cña tiªu chuÈn nµy. 3
 4. TCVN 6786:2001 3 ThuËt ng÷ C¸c thuËt ng÷ dïng trong tiªu chuÈn nµy ®­îc ®Þnh nghÜa nh­ sau: 3.1 Céng nhËn xe (Approval of a vehicle): C«ng nhËn mét kiÓu xe vÒ phÇn thiÕt bÞ l¸i cña kiÓu xe ®ã; 3.2 KiÓu xe (Vehicle type): Mét lo¹i xe, kh«ng kh¸c so víi thiÕt kÕ cña nhµ s¶n xuÊt vÒ kiÓu xe ®ã vµ/hoÆc nh÷ng thay ®æi cã thÓ ¶nh h­ëng ®Õn sù ®iÒu khiÓn xe 3.3 ThiÕt bÞ l¸i (Steering equipment): TÊt c¶ c¸c trang thiÕt bÞ ®­îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh h­íng chuyÓn ®éng cña xe. ThiÕt bÞ l¸i bao gåm c¸c bé phËn vµ hÖ thèng sau: - Bé phËn ®iÒu khiÓn l¸i (§iÒu khiÓn l¸i), - Bé phËn truyÒn ®éng l¸i (TruyÒn ®éng l¸i), - Bé phËn c¸c b¸nh xe dÉn h­íng (C¸c b¸nh xe dÉn h­íng), - HÖ thèng cung cÊp n¨ng l­îng, nÕu cã 3.3.1 §iÒu khiÓn l¸i (Steering control): Mét bé phËn cña thiÕt bÞ l¸i, th­êng lµ v« l¨ng l¸i, ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ nµy. §iÒu khiÓn l¸i cã thÓ ho¹t ®éng cã hoÆc kh«ng cã t¸c ®éng trùc tiÕp cña ng­êi l¸i. §èi víi thiÕt bÞ l¸i mµ c¸c lùc l¸i ®­îc t¹o ra hoµn toµn hoÆc mét phÇn do lùc c¬ b¾p cña ng­êi l¸i, ®iÒu khiÓn l¸i bao gåm tÊt c¶ c¸c chi tiÕt bªn trªn n¬i lùc ®iÒu khiÓn l¸i ®­îc biÕn ®æi b»ng c¬ khÝ, thuû lùc hoÆc ®iÖn; 3.3.2 TruyÒn ®éng l¸i (Steering transmission): Bao gåm tÊt c¶ c¸c chi tiÕt cña thiÕt bÞ l¸i lµ ph­¬ng tiÖn truyÒn c¸c lùc l¸i gi÷a ®iÒu khiÓn l¸i vµ c¸c b¸nh xe dÉn h­íng; truyÒn ®éng l¸i bao gåm tÊt c¶ c¸c chi tiÕt bªn d­íi n¬i lùc ®iÒu khiÓn l¸i ®­îc biÕn ®æi b»ng c¬ khÝ, thñy lùc hoÆc ®iÖn; 3.3.3 C¸c b¸nh xe dÉn h­íng (Steered wheels): C¸c b¸nh xe mµ ph­¬ng cña chóng so víi trôc däc cña xe cã thÓ thay ®æi ®­îc trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp ®Ó x¸c ®Þnh h­íng chuyÓn ®éng cña xe. (C¸c b¸nh xe dÉn h­íng gåm c¶ trôc t©m mµ chóng quay xung quanh ®Ó x¸c ®Þnh h­íng chuyÓn ®éng cña xe); 3.3.4 HÖ thèng cung cÊp n¨ng l­îng (Energy supply): Bao gåm c¸c bé phËn cña thiÕt bÞ l¸i ®¶m b¶o ®Çy ®ñ n¨ng l­îng cho thiÕt bÞ nµy, ®iÒu khiÓn n¨ng l­îng nµy vµ khi thÝch hîp, xö lý vµ tÝch tr÷ n¨ng l­îng. HÖ thèng cung cÊp n¨ng l­îng còng gåm c¸c b×nh chøa m«i chÊt c«ng t¸c vµ c¸c ®­êng håi, nh­ng kh«ng bao gåm ®éng c¬ cña xe (ngo¹i trõ cho c¸c qui ®Þnh cña 5.1.3.) hoÆc ®­êng dÉn cña ®éng c¬ ®Õn nguån n¨ng l­îng; 4
 5. TCVN 6786:2001 3.3.4.1 Nguån n¨ng l­îng (Energy sourse): Lµ mét bé phËn cña hÖ thèng cung cÊp n¨ng l­îng, cung cÊp n¨ng l­îng ë d¹ng mong muèn, nh­ b¬m thuû lùc, m¸y nÐn khÝ; 3.3.4.2 B×nh tÝch n¨ng (Energy resovoir): Mét bé phËn cña hÖ thèng cung cÊp n¨ng l­îng, trong ®ã chøa n¨ng l­îng ®­îc t¹o ra bëi nguån n¨ng l­îng; 3.3.4.3 B×nh chøa (Storage resovoir): Mét bé phËn cña hÖ thèng cung cÊp n¨ng l­îng, trong ®ã chøa m«i chÊt c«ng t¸c ë ¸p suÊt gÇn hoÆc b»ng ¸p suÊt khÝ quyÓn. 3.4 C¸c th«ng sè l¸i (Steering parameters) 3.4.1 Lùc ®iÒu khiÓn l¸i (Steering control effort): Lùc t¸c dông vµo ®iÒu khiÓn l¸i ®Ó l¸i xe; 3.4.2 Thêi gian l¸i (Steering time): Kho¶ng thêi gian tõ lóc b¾t ®Çu dÞch chuyÓn ®iÒu khiÓn l¸i ®Õn thêi ®iÓm c¸c b¸nh xe dÉn h­íng ®¹t ®Õn mét gãc l¸i x¸c ®Þnh; 3.4.3 Gãc l¸i (Steering angle): Gãc gi÷a h×nh chiÕu cña trôc däc xe vµ giao tuyÕn cña mÆt ph¼ng b¸nh xe dÉn h­íng (lµ mÆt ph¼ng trung t©m cña lèp, vu«ng gãc víi trôc quay cña b¸nh xe) víi bÒ mÆt ®­êng; 3.4.4 C¸c lùc l¸i (Steering forces): TÊt c¶ c¸c lùc t¸c ®éng trong truyÒn ®éng l¸i; 3.4.5 Tû sè l¸i trung b×nh (Mean steering ratio): Tû sè gi÷a dÞch chuyÓn gãc cña ®iÒu khiÓn l¸i vµ gi¸ trÞ trung b×nh cña gãc l¸i quÐt ®­îc cña c¸c b¸nh xe dÉn h­íng khi quay vßng hÕt giíi h¹n; 3.4.6 Vßng trßn quay vßng (Turning circle): Vßng trßn chøa h×nh chiÕu trªn mÆt ®Êt b»ng cña tÊt c¶ c¸c ®iÓm cña xe, ngo¹i trõ c¸c g­¬ng ngoµi vµ c¸c bé chØ b¸o h­íng phÝa tr­íc khi xe ®­îc l¸i theo mét vßng trßn; 3.4.7 B¸n kÝnh cong cña ®iÒu khiÓn l¸i (Normal radius of steering control): Trong tr­êng hîp cña v« l¨ng l¸i lµ kho¶ng c¸ch ng¾n nhÊt tõ t©m quay cña v« l¨ng ®Õn mÐp ngoµi cña vµnh. Trong tr­êng hîp ®iÒu khiÓn l¸i cã mét d¹ng bÊt kú kh¸c, b¸n kÝnh cong lµ kho¶ng c¸ch gi÷a t©m quay cña ®iÒu khiÓn l¸i vµ ®iÓm ®Æt lùc ®iÒu khiÓn l¸i. NÕu cã nhiÒu ®iÓm nh­ vËy, sÏ lÊy ®iÓm cÇn cã lùc ®iÒu khiÓn l¸i lín nhÊt. 3.5 C¸c lo¹i thiÕt bÞ l¸i Tuú thuéc vµo c¸ch t¹o ra c¸c c¸c lùc l¸i, ph©n ra c¸c lo¹i thiÕt bÞ l¸i sau: §èi víi « t«: 3.5.1 ThiÕt bÞ l¸i c¬ khÝ (Manual steering equipment): Trong ®ã c¸c lùc l¸i ®­îc t¹o ra chØ do lùc c¬ b¾p cña ng­êi l¸i; 5
 6. TCVN 6786:2001 3.5.2 ThiÕt bÞ l¸i cã trî lùc (Power assisted steering equipment): Trong ®ã c¸c lùc l¸i ®­îc t¹o ra do c¶ lùc c¬ b¾p cña ng­êi l¸i vµ hÖ thèng cung cÊp n¨ng l­îng (c¸c nguån cung cÊp n¨ng l­îng); ThiÕt bÞ l¸i khi cßn nguyªn vÑn, c¸c lùc l¸i ®­îc t¹o ra duy nhÊt do mét hay nhiÒu nguån cung cÊp n¨ng l­îng, nh­ng khi cã trôc trÆc, c¸c lùc l¸i cã thÓ ®­îc t¹o ra chØ do lùc c¬ b¾p cña ng­êi l¸i (hÖ thèng n¨ng l­îng kÕt hîp), th× còng ®­îc coi lµ thiÕt bÞ l¸i cã trî lùc; 3.5.3 ThiÕt bÞ l¸i trî lùc hoµn toµn (Full-power steering equipment): Trong ®ã c¸c lùc l¸i ®­îc t¹o ra duy nhÊt do mét hay nhiÒu nguån cung cÊp n¨ng l­îng; 3.5.4 ThiÕt bÞ tù hiÖu chØnh (Self-tracking equipment): HÖ thèng ®­îc thiÕt kÕ ®Ó t¹o ra sù thay ®æi cña gãc l¸i trªn mét hay nhiÒu b¸nh xe chØ khi bÞ t¸c ®éng bëi c¸c lùc vµ/hoÆc m« men t¸c dông lªn vïng tiÕp xóc cña lèp víi ®­êng. §èi víi moãc, b¸n moãc: 3.5.5 ThiÕt bÞ tù hiÖu chØnh (Self-tracking equipment) Xem 3.5.4 ë trªn. 3.5.6 ThiÕt bÞ l¸i kiÓu khíp nèi (Articulated steering equipment): Trong ®ã c¸c lùc l¸i ®­îc t¹o ra do sù ®æi h­íng cña xe kÐo vµ trong ®ã dÞch chuyÓn cña c¸c b¸nh xe dÉn h­íng cña moãc, b¸n moãc ®­îc liªn kÕt v÷ng ch¾c theo gãc t­¬ng ®èi gi÷a trôc däc cña xe kÐo vµ trôc däc cña moãc, b¸n moãc; 3.5.7 ThiÕt bÞ tù l¸i (Self steering equipment): Trong ®ã c¸c lùc l¸i ®­îc t¹o ra do sù ®æi h­íng cña xe kÐo vµ trong ®ã dÞch chuyÓn cña c¸c b¸nh dÉn h­íng cña moãc, b¸n moãc ®­îc liªn kÕt v÷ng ch¾c theo gãc t­¬ng ®èi gi÷a trôc däc cña khung moãc, b¸n moãc hoÆc mét t¶i träng thay thÕ khung moãc, b¸n moãc vµ trôc däc cña khung phô ®­îc g¾n víi (c¸c) trôc; Tuú thuéc vµo viÖc bè trÝ c¸c b¸nh xe dÉn h­íng, ph©n ra c¸c lo¹i thiÕt bÞ l¸i sau: 3.5.8 ThiÕt bÞ l¸i b¸nh xe tr­íc (Front-wheel steering equipment): Trong ®ã chØ cã c¸c b¸nh xe cña (c¸c) trôc tr­íc ®­îc l¸i. §iÒu nµy bao gåm tÊt c¶ c¸c b¸nh xe ®­îc l¸i theo cïng mét h­íng; 3.5.9 ThiÕt bÞ l¸i b¸nh xe sau (Rear-wheel steering equipment): Trong ®ã chØ cã c¸c b¸nh xe cña (c¸c) trôc sau ®­îc l¸i. §iÒu nµy bao gåm tÊt c¶ c¸c b¸nh xe ®­îc l¸i theo cïng mét h­íng; 3.5.10 ThiÕt bÞ l¸i nhiÒu b¸nh xe (Multi-wheel steering equipment): Trong ®ã c¸c b¸nh xe cña mét hoÆc nhiÒu cña mçi (c¸c) trôc tr­íc vµ sau ®­îc l¸i; 3.5.11 ThiÕt bÞ l¸i tÊt c¶ c¸c b¸nh xe (All-wheel steering equipment): Trong ®ã tÊt c¶ c¸c b¸nh xe ®­îc l¸i. 3.5.12 ThiÕt bÞ l¸i kiÓu kho¸ (Buckcle steering equipment): Trong ®ã dÞch chuyÓn cña c¸c phÇn khung t­¬ng ®èi víi nhau ®­îc t¹o ra trùc tiÕp bëi c¸c lùc l¸i. 6
 7. TCVN 6786:2001 3.5.13 ThiÕt bÞ l¸i bæ trî (Auxiliary steering equipment - ASE): Trong ®ã, ngoµi c¸c b¸nh tr­íc, c¸c b¸nh xe cña (c¸c) trôc sau cña c¸c xe lo¹i M vµ N ®­îc l¸i theo cïng h­íng víi c¸c b¸nh tr­íc, vµ/hoÆc gãc l¸i cña c¸c b¸nh tr­íc vµ/hoÆc c¸c b¸nh sau cã thÓ ®­îc ®iÒu chØnh t­¬ng øng víi h­íng xe ch¹y. 3.6 C¸c lo¹i truyÒn ®éng l¸i Tuú thuéc vµo c¸ch truyÒn c¸c lùc l¸i, ph©n ra c¸c lo¹i truyÒn ®éng l¸i sau: 3.6.1 TruyÒn ®éng l¸i thuÇn tuý c¬ khÝ (Purely mechanical steering transmission): Lµ truyÒn ®éng l¸i trong ®ã c¸c lùc l¸i ®­îc truyÒn hoµn toµn b»ng c¬ khÝ; 3.6.2 TruyÒn ®éng l¸i thuÇn tóy thuû lùc (Purely hydraulic steering transmission): TruyÒn ®éng l¸i trong ®ã c¸c lùc l¸i, ë phÇn nµo ®ã trong bé phËn truyÒn ®éng, ®­îc truyÒn chØ b»ng thuû lùc; 3.6.3 TruyÒn ®éng l¸i thuÇn tuý ®iÖn (Purely electric steering transmission): TruyÒn ®éng l¸i trong ®ã c¸c lùc l¸i, ë phÇn nµo ®ã trong bé phËn truyÒn ®éng, ®­îc truyÒn chØ b»ng ®iÖn; 3.6.4 TruyÒn ®éng l¸i kÕt hîp (Hybrid steering transmission): TruyÒn ®éng l¸i trong ®ã mét phÇn c¸c lùc l¸i ®­îc truyÒn b»ng mét c¸ch vµ phÇn cßn l¹i ®­îc truyÒn b»ng c¸ch kh¸c trong c¸c c¸ch kÓ trªn; 3.6.4.1 TruyÒn ®éng l¸i c¬ khÝ kÕt hîp (Hybrid mechanical steering transmission): Lµ truyÒn ®éng l¸i mµ mét phÇn c¸c lùc l¸i ®­îc truyÒn thuÇn tuý b»ng c¬ khÝ vµ c¸c phÇn cßn l¹i b»ng: - thñy lùc - c¬ khÝ - thñy lùc; hoÆc - ®iÖn - c¬ khÝ - ®iÖn; hoÆc - khÝ nÐn - c¬ khÝ - khÝ nÐn; trong mçi tr­êng hîp, khi phÇn c¬ khÝ cña truyÒn ®éng ®­îc thiÕt kÕ chØ ®Ó håi vÞ vµ qu¸ yÕu ®Ó truyÒn tæng toµn bé c¸c lùc l¸i, hÖ thèng nµy sÏ ®­îc coi lµ truyÒn ®éng l¸i thuÇn tóy thuû lùc, thuÇn tóy ®iÖn, thuÇn tóy khÝ nÐn mét c¸ch t­¬ng øng; 3.6.4.2 TruyÒn ®éng l¸i kÕt hîp kh¸c (Other hybrid steering transmission): BÊt kú mét kÕt hîp nµo kh¸c cña c¸c truyÒn ®éng l¸i kÓ trªn. 4 Tµi liÖu kü thuËt vµ mÉu thö xin c«ng nhËn 4.1 Tµi liÖu kü thuËt bao gåm: - Mét b¶n m« t¶ kiÓu xe, kiÓu xe ph¶i ®­îc chØ râ; - Mét s¬ ®å thiÕt bÞ l¸i tæng thÓ, thÓ hiÖn vÞ trÝ cña c¸c bé phËn kh¸c nhau trªn xe ¶nh h­ëng ®Õn viÖc ®iÒu khiÓn xe. 7
 8. TCVN 6786:2001 4.2 Mét xe mÉu ®¹i diÖn cho kiÓu xe xin c«ng nhËn ph¶i ®­îc ®Ö tr×nh lªn c¬ quan cã thÈm quyÒn c«ng nhËn. 5 Yªu cÇu 5.1 Yªu cÇu chung 5.1.1 ThiÕt bÞ l¸i ph¶i ®¶m b¶o ®iÒu khiÓn xe dÔ dµng vµ an toµn ë mäi vËn tèc kÓ c¶ vËn tèc thiÕt kÕ lín nhÊt, hoÆc ®èi víi moãc, b¸n moãc lµ vËn tèc lín nhÊt cho phÐp vÒ kü thuËt. Xe ph¶i cã xu h­íng tù chØnh vÒ t©m khi ®­îc thö theo 6. Xe ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña 6.2 ®èi v¬i « t« vµ cña 6.3 ®èi víi moãc, b¸n moãc. NÕu xe cã l¾p thiÕt bÞ l¸i bæ trî, th× còng ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña Phô lôc D cña tiªu chuÈn nµy. Moãc, b¸n moãc ®­îc trang bÞ truyÒn ®éng l¸i thuÇn tuý thñy lùc còng ph¶i tu©n theo phô lôc E. 5.1.1.1 Xe ph¶i cã kh¶ n¨ng ch¹y däc theo mét ®o¹n ®­êng th¼ng ë vËn tèc thiÕt kÕ lín nhÊt mµ kh«ng cã sù chØnh l¸i kh¸c th­êng cña ng­êi l¸i vµ kh«ng cã rung ®éng kh¸c th­êng nµo trong hÖ thèng l¸i. 5.1.1.2 Ph¶i cã sù ®ång bé vÒ hµnh tr×nh gi÷a ®iÒu khiÓn l¸i vµ c¸c b¸nh xe dÉn h­íng ngo¹i trõ c¸c b¸nh xe ®­îc l¸i bëi thiÕt bÞ l¸i bæ trî. 5.1.1.3 Ph¶i cã sù ®ång bé vÒ thêi gian gi÷a ®iÒu khiÓn l¸i vµ c¸c b¸nh xe dÉn h­íng ngo¹i trõ c¸c b¸nh xe ®­îc l¸i bëi thiÕt bÞ l¸i bæ trî. 5.1.2 ThiÕt bÞ l¸i ph¶i ®­îc thiÕt kÕ, cã cÊu t¹o vµ ®­îc l¾p ghÐp sao cho chÞu ®­îc c¸c øng suÊt ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng b×nh th­êng cña xe hoÆc cña ®oµn xe. Gãc l¸i lín nhÊt kh«ng ®­îc bÞ h¹n chÕ bëi bÊt kú chi tiÕt nµo cña truyÒn ®éng l¸i trõ khi chóng ®­îc thiÕt kÕ riªng cho môc ®Ých nµy. Trõ khi cã qui ®Þnh kh¸c, trong ph¹m vi cña tiªu chuÈn nµy, gi¶ thiÕt r»ng t¹i mét thêi ®iÓm kh«ng thÓ cã nhiÒu h¬n mét h­ háng cã thÓ x¶y ra trong thiÕt bÞ l¸i vµ hai trôc trªn mét gi¸ chuyÓn h­íng sÏ ®­îc coi lµ mét trôc. 5.1.3 Tr­êng hîp ®éng c¬ ngõng ho¹t ®éng hoÆc mét bé phËn cña thiÕt bÞ l¸i bÞ háng, ngo¹i trõ c¸c bé phËn ®­îc liÖt kª trong 5.1.4, thiÕt bÞ l¸i ph¶i lu«n ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña 6.2.6 ®èi víi « t« vµ cña 6.3 ®èi víi moãc, b¸n moãc. 5.1.4 Trong ph¹m vi cña tiªu chuÈn nµy, c¸c b¸nh xe dÉn h­íng, ®iÒu khiÓn l¸i vµ tÊt c¶ c¸c chi tiÕt c¬ khÝ cña truyÒn ®éng l¸i ®­îc xem lµ kh«ng cã kh¶ n¨ng bÞ vì háng nÕu chóng cã kÝch th­íc chÝnh x¸c, thuËn tiÖn trong viÖc b¶o d­ìng vµ cã c¸c ®Æc tÝnh an toµn Ýt nhÊt lµ b»ng ®é an toµn ®­îc qui ®Þnh cho c¸c bé phËn thiÕt yÕu kh¸c (ch¼ng h¹n nh­ hÖ thèng phanh) cña xe. BÊt kú chi tiÕt nµo mµ sù h­ háng cña nã ch¾c ch¾n lµm xe bÞ mÊt l¸i, th× ph¶i ®­îc lµm b»ng kim lo¹i hoÆc mét vËt liÖu cã c¸c ®Æc tÝnh t­¬ng ®­¬ng vµ kh«ng bÞ biÕn d¹ng ®¸ng kÓ trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng b×nh th­êng cña thiÕt bÞ l¸i. 5.1.5 BÊt kú h­ háng nµo trong truyÒn ®éng l¸i kh«ng ph¶i truyÒn ®éng l¸i thuÇn tuý c¬ khÝ ph¶i ®­îc l¸i xe nhËn biÕt mét c¸ch râ rµng; ®èi víi « t«, sù t¨ng lùc ®iÒu khiÓn l¸i ®­îc coi lµ mét tÝn hiÖu c¶nh 8
 9. TCVN 6786:2001 b¸o; ®èi víi moãc, b¸n moãc ®­îc phÐp dïng bé chØ b¸o c¬ khÝ. Khi x¶y ra mét h­ háng, cho phÐp cã sù thay ®æi trong tû sè l¸i trung b×nh nÕu lùc ®iÒu khiÓn l¸i kh«ng v­ît qu¸ c¸c gi¸ trÞ ®­îc nªu trong 6.2.6 d­íi ®©y. 5.2 Yªu cÇu ®èi víi ®iÒu khiÓn l¸i 5.2.1 NÕu ®iÒu khiÓn l¸i do ng­êi l¸i trùc tiÕp ®iÒu khiÓn th×: ®iÒu khiÓn l¸i ph¶i kiÓm so¸t ®­îc; h­íng ho¹t ®éng cña ®iÒu khiÓn l¸i ph¶i t­¬ng øng víi h­íng thay ®æi dù ®Þnh cña xe; ngo¹i trõ thiÕt bÞ l¸i bæ trî, ë c¸c thiÕt bÞ l¸i kh¸c ph¶i cã mèi liªn hÖ liªn tôc vµ tuyÕn tÝnh gi÷a gãc ®iÒu khiÓn l¸i vµ gãc l¸i. 5.3 Yªu cÇu ®èi víi truyÒn ®éng l¸i 5.3.1 C¬ cÊu ®iÒu chØnh h×nh thang l¸i ph¶i sao cho sau khi ®iÒu chØnh, ph¶i h×nh thµnh mét liªn kÕt ch¾c ch¾n gi÷a c¸c thµnh phÇn ®iÒu chØnh ®­îc b»ng c¸c c¬ cÊu kho¸ thÝch hîp. 5.3.2 TruyÒn ®éng l¸i cã thÓ th¸o rêi ®­îc ®Ó ®¸p øng c¸c h×nh d¹ng xe kh¸c nhau (vÝ dô ë c¸c b¸n moãc kÐo dµi), th× ph¶i cã c¸c c¬ cÊu kho¸ ®¶m b¶o ®Þnh vÞ l¹i c¸c thµnh phÇn mét c¸ch ch¾c ch¾n; khi kho¸ lµ tù ®éng, ph¶i bæ sung mét kho¸ an toµn ho¹t ®éng b»ng tay. 5.4 Yªu cÇu ®èi víi c¸c b¸nh xe dÉn h­íng 5.4.1 C¸c b¸nh xe dÉn h­íng kh«ng ®­îc hoµn toµn lµ b¸nh sau. Yªu cÇu nµy kh«ng ¸p dông cho b¸n moãc. 5.4.2 Moãc cã nhiÒu h¬n mét trôc cã c¸c b¸nh xe dÉn h­íng vµ b¸n moãc cã Ýt nhÊt mét trôc cã c¸c b¸nh dÉn h­íng ph¶i tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn ®­îc ®­a ra trong 6.3 d­íi ®©y. Tuy nhiªn, ®èi víi moãc, b¸n moãc cã thiÕt bÞ tù hiÖu chØnh, nÕu tû sè t¶i träng trôc gi÷a c¸c trôc kh«ng dÉn h­íng vµ tù hiÖu chØnh b»ng hoÆc lín h¬n 1,6 ë tÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn t¶i träng, th× kh«ng cÇn ph¶i thö theo 6.3. 5.5 Yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng cung cÊp n¨ng l­îng 5.5.1 Cã thÓ dïng cïng nguån n¨ng l­îng ®Ó cung cÊp cho thiÕt bÞ l¸i vµ c¬ cÊu phanh. Tuy nhiªn, trong tr­êng hîp cã h­ háng cña hÖ thèng cung cÊp n¨ng l­îng hoÆc h­ háng cña mét trong hai thiÕt bÞ nµy, c¸c ®iÒu kiÖn sau ph¶i ®­îc tho¶ m·n: 5.5.1.1 ThiÕt bÞ l¸i ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña 6.2.6. 5.5.1.2 NÕu x¶y ra h­ háng ë nguån n¨ng l­îng, hiÖu qu¶ phanh kh«ng ®­îc tôt xuèng thÊp h¬n hiÖu qu¶ ®­îc qui ®Þnh ®èi víi phanh chÝnh ®­îc nªu trong Phô lôc C ë lÇn ®¹p phanh ®Çu tiªn. 9
 10. TCVN 6786:2001 5.5.1.3 NÕu x¶y ra h­ háng ë hÖ thèng cung cÊp n¨ng l­îng, hiÖu qu¶ phanh ph¶i tu©n theo c¸c qui ®Þnh cña phô lôc C. 5.5.1.4 NÕu chÊt láng trong b×nh chøa tôt xuèng tíi mét møc cã thÓ lµm t¨ng lùc ®iÒu khiÓn l¸i hoÆc lùc t¸c dông phanh, mét c¶nh b¸o ©m thanh hoÆc ¸nh s¸ng ph¶i ®­îc ph¸t ra ®Õn ng­êi l¸i. C¶nh b¸o nµy cã thÓ kÕt hîp víi mét thiÕt bÞ b¸o h­ háng phanh; ®iÒu kiÖn tho¶ ®¸ng cña ®Ìn ph¶i ®­îc ng­êi l¸i nhËn biÕt mét c¸ch dÔ dµng. 5.5.2 Cã thÓ dïng cïng nguån n¨ng l­îng ®Ó cung cÊp cho thiÕt bÞ l¸i vµ c¸c thiÕt bÞ kh«ng ph¶i c¬ cÊu phanh nÕu, khi møc chÊt láng trong b×nh chøa tôt xuèng tíi mét møc cã thÓ lµm t¨ng lùc ®iÒu khiÓn l¸i, mét c¶nh b¸o b»ng ©m thanh hoÆc ¸nh s¸ng ph¶i ®­îc ph¸t ra ®Õn ng­êi l¸i; ®iÒu kiÖn tho¶ ®¸ng cña ®Ìn ph¶i ®­îc ng­êi l¸i nhËn biÕt mét c¸ch dÔ dµng. 5.5.3 C¸c thiÕt bÞ c¶nh b¸o ph¶i ®­îc nèi trùc tiÕp vµ cè ®Þnh vµo m¹ch. Khi ®éng c¬ ch¹y trong ®iÒu kiÖn b×nh th­êng vµ kh«ng cã trôc trÆc nµo trong thiÕt bÞ l¸i, thiÕt bÞ c¶nh b¸o kh«ng ®­îc göi tÝn hiÖu ®i, ngo¹i trõ trong thêi gian cÇn thiÕt ®Ó n¹p (c¸c) b×nh tÝch n¨ng sau khi khëi ®éng ®éng c¬. 6 Ph­¬ng ph¸p thö 6.1 Ph­¬ng ph¸p chung 6.1.1 Ph¶i tiÕn hµnh thö trªn mét bÒ mÆt b»ng ph¼ng cã kh¶ n¨ng b¸m dÝnh tèt. 6.1.2 Trong qu¸ tr×nh thö, xe ®­îc chÊt t¶i lªn (c¸c) trôc dÉn h­íng ®Õn t¶i träng cho phÐp vÒ kü thuËt cña xe. §èi víi c¸c trôc cã l¾p thiÕt bÞ l¸i bæ trî, ph¶i lÆp l¹i b­íc thö nµy víi xe ®­îc chÊt t¶i ®Õn khèi l­îng lín nhÊt cho phÐp vÒ kü thuËt cña xe vµ trôc xe cã trang bÞ thiÕt bÞ l¸i bæ trî ®­îc chÊt t¶i ®Õn t¶i träng cho phÐp lín nhÊt cña xe. 6.1.3 Tr­íc khi b¾t ®Çu thö, ¸p suÊt lèp ph¶i theo qui ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt t­¬ng øng víi t¶i träng ®­îc nªu trong 6.1.2 khi xe ®ç. 6.2 Ph­¬ng ph¸p thö ®èi víi « t« 6.2.1 Xe ph¶i cã kh¶ n¨ng rêi mét ®­êng cong cã b¸n kÝnh 50 m theo tiÕp tuyÕn mµ kh«ng bÞ rung ®éng kh¸c th­êng trong hÖ thèng l¸i ë c¸c vËn tèc sau: - Xe lo¹i M1 : 50 km/h - Xe lo¹i M2, M3, N1, N2, vµ N3: 40 km/h hoÆc vËn tèc thiÕt kÕ lín nhÊt nÕu vËn tèc nµy nhá h¬n c¸c vËn tèc ®­a ra ë trªn. 6.2.2 Còng ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña 5.1.1.1 , 5.1.1.2 vµ 6.2.1 víi mét h­ háng trong thiÕt bÞ l¸i. 10
 11. TCVN 6786:2001 6.2.3 Khi xe ®­îc l¸i theo vßng trßn víi c¸c b¸nh xe dÉn h­íng bÞ kho¸ gÇn mét nöa vµ ë vËn tèc kh«ng ®æi Ýt nhÊt lµ 10 km/h, vßng trßn quay vßng ph¶i gi÷ nguyªn hoÆc trë nªn réng h¬n nÕu ®iÒu khiÓn l¸i ®­îc th¶ ra. 6.2.4 Trong khi ®o lùc ®iÒu khiÓn l¸i, kh«ng ®­a vµo phÐp tÝnh c¸c lùc t¸c dông trong kho¶ng thêi gian nhá h¬n 0,2 gi©y. 6.2.5 §o lùc ®iÒu khiÓn l¸i trªn « t« víi thiÕt bÞ l¸i cßn nguyªn vÑn 6.2.5.1 L¸i xe th¼ng vÒ phÝa tr­íc ®Õn ®­êng vßng ë tèc ®é 10 km/h. §o lùc ®iÒu khiÓn l¸i t¹i b¸n kÝnh cong cña ®iÒu khiÓn l¸i cho tíi khi vÞ trÝ cña ®iÒu khiÓn l¸i t­¬ng øng víi b¸n kÝnh quay vßng ®­îc nªu trong b¶ng d­íi ®©y cho c¸c lo¹i xe riªng biÖt víi thiÕt bÞ l¸i cßn nguyªn vÑn. Thùc hiÖn mét dÞch chuyÓn l¸i vÒ bªn ph¶i vµ mét vÒ bªn tr¸i. 6.2.5.2 Thêi gian l¸i cho phÐp lín nhÊt vµ lùc ®iÒu khiÓn l¸i cho phÐp lín nhÊt víi thiÕt bÞ l¸i cßn nguyªn vÑn ®­îc nªu trong b¶ng d­íi ®©y cho mçi lo¹i xe. 6.2.6 §o lùc ®iÒu khiÓn l¸i trªn « t« víi mét h­ háng trong thiÕt bÞ l¸i 6.2.6.1 LÆp l¹i b­íc thö ®­îc m« t¶ trong 6.2.5 víi mét h­ háng trong thiÕt bÞ l¸i. §o lùc ®iÒu khiÓn l¸i cho tíi khi vÞ trÝ cña ®iÒu khiÓn l¸i t­¬ng øng víi b¸n kÝnh quay vßng ®­îc nªu trong b¶ng d­íi ®©y cho c¸c lo¹i xe riªng biÖt víi mét h­ háng trong thiÕt bÞ l¸i. 6.2.6.2 Thêi gian l¸i cho phÐp lín nhÊt vµ lùc ®iÒu khiÓn l¸i cho phÐp lín nhÊt víi mét h­ háng trong thiÕt bÞ l¸i ®­îc nªu trong b¶ng 1 cho mçi lo¹i xe. B¶ng 1 - Yªu cÇu ®èi víi lùc ®iÒu khiÓn l¸i Cßn nguyªn vÑn Víi mét h­ háng Lo¹i xe Lùc lín nhÊt Thêi gian B¸n kÝnh Lùc lín nhÊt Thêi gian B¸n kÝnh (daN) (gi©y) quay vßng (daN) (gi©y) quay vßng (m) (m) M1 15 4 12 30 4 20 M2 15 4 12 30 4 20 M3 20 4 12**/ 45 6 20 N1 20 4 12 30 4 20 N2 25 4 12 40 4 20 N3 20 4 12**/ 45*/ 6 20 */ 50 cho xe cøng cã hai hoÆc hoÆc nhiÒu h¬n c¸c trôc dÉn h­íng, ngo¹i trõ hÖ thèng tù hiÖu chØnh. **/ HoÆc kho¸ hoµn toµn nÕu kh«ng ®¹t ®­îc b¸n kÝnh 12 m 11
 12. TCVN 6786:2001 6.3 Ph­¬ng ph¸p thö ®èi víi moãc, b¸n moãc 6.3.1 Moãc, b¸n moãc di chuyÓn mµ kh«ng ®­îc qu¸ lÖch hoÆc rung ®éng kh¸c th­êng trong thiÕt bÞ l¸i khi xe kÐo ch¹y th¼ng trªn mÆt ®­êng ph¼ng n»m ngang ë vËn tèc 80 km/h hoÆc vËn tèc lín nhÊt cho phÐp vÒ kü thuËt do nhµ s¶n xuÊt moãc, b¸n moãc ®­a ra nÕu vËn tèc nµy nhá h¬n 80 km/h. 6.3.2 Víi xe kÐo vµ moãc, b¸n moãc quay vßng ë tr¹ng th¸i ®Òu sao cho mÐp ngoµi phÝa tr­íc cña xe kÐo quay vßng däc theo vßng trßn b¸n kÝnh 25 m theo 3.2.6, ë vËn tèc kh«ng ®æi 5 km/h, ®o vßng trßn ®­îc v¹ch ra bëi mÐp ngoµi sau cïng cña moãc, b¸n moãc. LÆp l¹i thao t¸c trªn ë cïng c¸c ®iÒu kiÖn nh­ng ë vËn tèc 25 km/h + 1 km/h. Trong khi thùc hiÖn c¸c thao t¸c nµy, mÐp ngoµi sau cïng cña moãc, b¸n moãc di chuyÓn ë vËn tèc 25 km/h + 1 km/h kh«ng ®­îc dÞch chuyÓn ra ngoµi vßng trßn ®­îc v¹ch ra khi quay vßng ë vËn tèc kh«ng ®æi 5 km/h qu¸ 0,7 m. 6.3.3 Kh«ng phÇn nµo cña moãc, b¸n moãc ®­îc dÞch chuyÓn v­ît qua tiÕp tuyÕn víi vßng trßn b¸n kÝnh 25 m qu¸ 0,5 m khi ®­îc kÐo bëi xe ®ang rêi ®­êng trßn ®­îc m« t¶ trong 6.3.2 däc theo tiÕp tuyÕn vµ ë vËn tèc 25 km/h. Ph¶i tho¶ m·n yªu cÇu nµy tõ tiÕp ®iÓm tiÕp cña tiÕp tuyÕn víi ®­êng trßn tíi mét ®iÓm c¸ch 40 m däc theo tiÕp tuyÕn. Sau ®iÓm ®ã, moãc, b¸n moãc ph¶i tháa m·n ®iÒu kiÖn ®­îc qui ®Þnh trong 6.3.1. 6.3.4 Thùc hiÖn b­íc thö ®­îc m« t¶ trong 6.3.2 vµ 6.3.3 víi mét dÞch chuyÓn l¸i vÒ bªn tr¸i vµ mét vÒ bªn ph¶i. 7 Sù phï hîp cña s¶n xuÊt Xe ®­îc c«ng nhËn theo tiªu chuÈn nµy ph¶i ®­îc s¶n xuÊt tu©n theo kiÓu ®­îc c«ng nhËn b»ng c¸ch ®¸p øng c¸c yªu cÇu ®­îc nªu ra trong 5 vµ 6 ë trªn. 8 Thay ®æi kiÓu xe Mäi viÖc thay ®æi kiÓu xe ph¶i ®¶m b¶o hoµn toµn kh«ng cã mét t¸c dông xÊu nµo ®¸ng kÓ vµ trong bÊt kú tr­êng hîp nµo xe vÉn tu©n theo c¸c yªu cÇu trong c«ng nhËn kiÓu. 12
 13. TCVN 6786:2001 Phô lôc A (tham kh¶o) (VÝ dô tham kh¶o vÒ th«ng b¸o c«ng nhËn kiÓu cña c¸c n­íc tham gia HiÖp ®Þnh 1958, ECE, Liªn hiÖp quèc. Ch÷ E trong vßng trßn t­îng tr­ng cho viÖc c«ng nhËn kiÓu cña c¸c n­íc nµy) (Khæ lín nhÊt: A4 (210x297)) Th«ng b¸o C«ng bè bëi: C¬ quan cã thÈm quyÒn ...................................... (1) E ... .................................... (2) vÒ viÖc: CÊp c«ng nhËn Kh«ng cÊp c«ng nhËn CÊp c«ng nhËn më réng Thu håi c«ng nhËn ChÊm døt s¶n xuÊt cña mçi kiÓu xe vÒ thiÕt bÞ l¸i theo Qui ®Þnh ECE 79 C«ng nhËn sè ........................ C«ng nhËn më réng sè ....................................... A.1 Tªn hoÆc nh·n hiÖu th­¬ng m¹i cña « t« .............................................................. A.2 KiÓu xe .................................................................................................................. A.3 Tªn vµ ®Þa chØ cña nhµ s¶n xuÊt ........................................................................... A.4 NÕu ¸p dông, tªn vµ ®Þa chØ cña ®¹i diÖn nhµ s¶n xuÊt ........................................ ............................................................................................................................. A.5 M« t¶ tãm t¾t cña thiÕt bÞ l¸i ................................................................................. A.5.1 KiÓu thiÕt bÞ l¸i ...................................................................................................... A.5.2 §iÒu khiÓn l¸i ........................................................................................................ A.5.3 TruyÒn ®éng l¸i ..................................................................................................... 1) Sè ph©n biÖt quèc gia ®· cÊp/ cÊp c«ng nhËn më réng/ kh«ng cÊp c«ng nhËn / thu håi c«ng nhËn (xem c¸c ®iÒu c«ng nhËn trong qui ®Þnh ECE79). 2) G¹ch bá c¸c môc kh«ng ¸p dông. 13
 14. TCVN 6786:2001 A.5.4 C¸c b¸nh xe dÉn h­íng ....................................................................................... A.5.5 Nguån n¨ng l­îng ................................................................................................ A.6 KÕt qu¶ c¸c b­íc thö. lùc ®iÒu khiÓn l¸i cÇn thiÕt ®Ó ®¹t ®­îc vßng trßn quay vßng cã b¸n kÝnh 12 mÐt hoÆc 20 mÐt víi mét trôc trÆc: A.6.1 ë c¸c ®iÒu kiÖn b×nh th­êng ................................................................................. A.6.2 Sau khi h­ háng cña thiÕt bÞ ®Æc biÖt. .................................................................. A.7 Xe ®­îc ®Ö tr×nh ®Ó c«ng nhËn vÒ ........................................................................ A.8 C¬ quan cã thÈm quyÒn c«ng nhËn kiÓu xe.......................................................... ............................................................................................................................. A.9 Ngµy ®­a ra b¸o cña c¬ quan ®o ......................................................................... A.10 Sè l­îng b¸o c¸o ®­îc c¬ quan ®ã ®­a ra ........................................................... A.11 CÊp/ cÊp më réng/ kh«ng cÊp/ thu håi c«ng nhËn (2)............................................. A.12 VÞ trÝ cña dÊu hiÖu c«ng nhËn trªn xe ................................................................... ............................................................................................................................. A.13 §Þa ®iÓm ............................................................................................................... A.14 Ngµy ..................................................................................................................... A.15 Ch÷ ký .................................................................................................................. A.16 Phô thªm vµo c¸c th«ng tin nµy lµ mét b¶ng c¸c tµi liÖu trong hå s¬ c«ng nhËn ®Æt t¹i c¬ quan cã thÈm quyÒn c«ng nhËn ®· ph¸t c«ng nhËn vµ cã thÓ lÊy ®­îc khi cã yªu cÇu. (1) G¹ch bá c¸c môc kh«ng ¸p dông. 14
 15. TCVN 6786:2001 Phô lôc B (tham kh¶o) (VÝ dô tham kh¶o vÒ bè trÝ c¸c dÊu hiÖu c«ng nhËn kiÓu cña c¸c n­íc tham gia HiÖp ®Þnh 1958, ECE, Liªn hiÖp quèc) MÉu A a a/2 E4 a/3 79 R - 0 1 2 4 3 9 a nhá nhÊt b»ng 8 mm DÊu hiÖu c«ng nhËn ë trªn ®­îc d¸n cho mét xe thÓ hiÖn r»ng kiÓu xe liªn quan ®· ®­îc c«ng nhËn vÒ phÇn trang bÞ l¸i ë Hµ lan (E 4) theo qui ®Þnh sè 79 d­íi c«ng nhËn sè 012439. Sè c«ng nhËn chØ ra r»ng c«ng nhËn ®­îc cÊp phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña qui ®Þnh sè 79/01 ë d¹ng gèc cña nã. MÉu B a/2 a/3 79 012439 a a/2 E4 a/3 a/2 31 011638 a/3 a nhá nhÊt b»ng 8 mm DÊu hiÖu c«ng nhËn ë trªn ®­îc g¾n cho mét xe thÓ hiÖn r»ng kiÓu xe liªn quan ®· ®­îc c«ng nhËn ë (1) Hµ lan (E 4) theo qui ®Þnh sè 79 vµ 31. C¸c sè c«ng nhËn chØ ra r»ng, vµo ngµy khi c¸c c«ng nhËn t­¬ng øng ®­îc ®­a ra, qui ®Þnh sè 79 ë d¹ng gèc cña nã vµ qui ®Þnh sè 31 ®· bao gåm mét b¶n söa ®æi. (1) Sè thø hai ®­îc ®­a ra ®¬n thuÇn lµ mét vÝ dô. 15
 16. TCVN 6786:2001 Phô lôc C (qui ®Þnh) HiÖu qu¶ phanh ®èi víi xe dïng chung nguån n¨ng l­îng ®Ó cung cÊp cho thiÕt bÞ l¸i vµ c¬ cÊu phanh C.1 NÕu x¶y ra h­ háng nguån n¨ng l­îng, hiÖu qu¶ phanh chÝnh ë lÇn t¸c dông phanh ®Çu tiªn ph¶i ®¹t ®­îc c¸c gi¸ trÞ nªu trong b¶ng C1. B¶ng C.1 Lo¹i V (km/h) m/s2 F (daN) M1 80 5,8 50 M2 M3 60 5,0 70 N1 N2 N3 80 5,0 70 60 5,0 70 C.2 Sau bÊt kú h­ háng nµo trong thiÕt bÞ l¸i, hoÆc hÖ thèng cung cÊp n¨ng l­îng, xe ph¶i cã kh¶ n¨ng ®¹t ®­îc hiÖu qu¶, trong lÇn t¸c dông thø chÝn sau t¸m lÇn t¸c dông hÕt hµnh tr×nh cña ®iÒu khiÓn phanh chÝnh, Ýt nhÊt lµ b»ng hiÖu qu¶ ®­îc qui ®Þnh ®èi víi hÖ thèng phanh dù phßng (khÈn cÊp) (xem b¶ng C.2). Trong tr­êng hîp hiÖu qu¶ dù phßng sö dông n¨ng l­¬ng dù tr÷ ®¹t ®­îc b»ng mét ®iÒu khiÓn riªng rÏ, xe vÉn ph¶i cã kh¶ n¨ng ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ d­ (xem b¶ng C.2) ë lÇn ®¹p phanh thø chÝn sau t¸m lÇn t¸c dông hÕt hµnh tr×nh cña ®iÒu khiÓn phanh chÝnh. B¶ng C.2 - HiÖu qu¶ dù phßng vµ hiÖu qu¶ d­ Lo¹i V Phanh dù phßng Phanh cßn d­ (km/h) (m/s2) (m/s2) M1 80 2,9 1,7 M2 60 2,5 1,5 M3 60 2,5 1,5 N1 70 2,2 1,3 N2 50 2,2 1,3 N3 40 2,2 1,3 16
 17. TCVN 6786:2001 Phô lôc D (qui ®Þnh) Yªu cÇu bæ sung ®èi víi xe ®­îc trang bÞ thiÕt bÞ l¸i bæ trî D.1 Yªu cÇu chung Phô lôc nµy kh«ng yªu cÇu xe ph¶i ®­îc l¾p thiÕt bÞ l¸i bæ trî. Tuy nhiªn, nÕu ®­îc l¾p mét thiÕt bÞ nh­ vËy, xe ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu cña phô lôc nµy. D.2 Yªu cÇu ®èi víi truyÒn ®éng l¸i D.2.1 TruyÒn ®éng l¸i c¬ khÝ ¸p dông 5.1.4 cña tiªu chuÈn nµy. D.2.2 TruyÒn ®éng l¸i thñy lùc TruyÒn ®éng l¸i thñy lùc ph¶i ®­îc b¶o vÖ tr¸nh v­ît qu¸ ¸p suÊt lµm viÖc lín nhÊt cho phÐp T. D.2.3 TruyÒn ®éng l¸i ®iÖn TruyÒn ®éng l¸i ®iÖn ph¶i ®­îc b¶o vÖ tr¸nh sù cung cÊp thõa n¨ng l­îng. D.2.4 TruyÒn ®éng l¸i kÕt hîp. TruyÒn ®éng l¸i c¬ khÝ, thñy lùc vµ ®iÖn cÇn tu©n theo c¸c yªu cÇu ®­îc qui ®Þnh trong D.2.1, D.2.2 vµ D.2.3 ë trªn. D.3 Yªu cÇu thö h­ háng D.3.1 Sù sai lÖch chøc n¨ng hay h­ háng cña c¸c bé phËn, chi tiÕt bÊt kú thuéc thiÕt bÞ l¸i bæ trî (ngo¹i trõ c¸c chi tiÕt kh«ng ®­îc coi lµ dÔ bÞ háng vì nh­ ®­îc qui ®Þnh trong 5.1.4 cña tiªu chuÈn nµy) kh«ng ®­îc g©y ra sù thay ®æi ®ét ngét ®¸ng kÓ nµo trong h­íng xe ch¹y vµ vÉn ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña c¸c 6.2.1 ®Õn 6.2.4 vµ 6.2.6 cña tiªu chuÈn nµy. Ngoµi ra, xe ph¶i cã kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn ®­îc mµ kh«ng cã sù chØnh l¸i kh¸c th­êng nµo. §iÒu nµy ®­îc kiÓm tra x¸c nhËn qua c¸c b­íc thö sau: D.3.1.1 Thö vßng trßn Xe ®­îc l¸i vµo vßng trßn thö cã b¸n kÝnh "R" (m) vµ víi vËn tèc "V" (km/h) t­¬ng øng víi lo¹i cña xe vµ c¸c gi¸ trÞ ®­îc ®­a ra trong b¶ng D.1: 17
 18. TCVN 6786:2001 B¶ng D.1 Lo¹i xe R V(1) (2) M1, N 1 100 80 M2, N 2 50 50 M3, N 3 50 45 1) NÕu thiÕt bÞ l¸i bæ trî ë vÞ trÝ bÞ khãa b»ng tay t¹i vËn tèc x¸c ®Þnh nµy, vËn tèc thö ph¶i ®­îc thay ®æi t­¬ng øng víi vËn tèc lín nhÊt khi hÖ thèng ho¹t ®éng ®óng chøc n¨ng. VËn tèc lín nhÊt lµ vËn tèc khi thiÕt bÞ l¸i bæ trî b¾t ®Çu bÞ kho¸ trõ ®i 5 km/h. 2) NÕu c¸c ®Æc tÝnh kÝch th­íc cña xe ®· tÝnh ®Õn c¶ rñi ro lËt, nhµ s¶n xuÊt ph¶i cung cÊp cho c¬ quan cã thÈm quyÒn c«ng nhËn sè liÖu gi¶ t­ëng thÓ hiÖn mét vËn tèc an toµn lín nhÊt thÊp h¬n ®Ó tiÕn hµnh thö. Sau ®ã, c¬ quan cã thÈm quyÒn c«ng nhËn sÏ chän vËn tèc thö nµy. H­ háng sÏ ph¸t sinh khi xe ®¹t ®Õn mét tèc ®é x¸c ®Þnh. Thö bao gåm l¸i xu«i vµ l¸i ng­îc chiÒu kim ®ång hå. D.3.1.2 Thö t¹m thêi Cho ®Õn khi cã c¸c qui tr×nh thö thèng nhÊt, trong tr­êng hîp cã h­ háng, nhµ s¶n xuÊt xe ph¶i cung cÊp cho c¬ quan cã thÈm quyÒn c«ng nhËn c¸c qui tr×nh vµ kÕt qu¶ thö cña hä theo c¸ch t¹m thêi. D.4 Yªu cÇu vÒ tÝn hiÖu c¶nh b¸o trong tr­êng hîp cã h­ háng Ngo¹i trõ c¸c chi tiÕt cña thiÕt bÞ l¸i bæ trî kh«ng ®­îc coi lµ cã thÓ bÞ háng vì nh­ ®­îc nªu trong 5.1.4 cña tiªu chuÈn nµy, c¸c h­ háng sau ®©y ph¶i ®­îc ng­êi l¸i nhËn biÕt mét c¸ch râ rµng: - MÊt nguån chung cña ®iÒu khiÓn ®iÖn hoÆc ®iÒu khiÓn thñy lùc cña thiÕt bÞ l¸i bæ trî. - H­ háng hÖ thèng cung cÊp n¨ng l­îng cho thiÕt bÞ l¸i bæ trî. - §øt d©y nèi ngoµi cña ®iÒu khiÓn ®iÖn nÕu ®­îc l¾p. D.5 Yªu cÇu vÒ nhiÔu ®iÖn tõ Sù lµm viÖc cña thiÕt bÞ l¸i bæ trî kh«ng ®­îc t¸c ®éng ng­îc l¹i tr­êng ®iÖn tõ. Cho ®Õn khi cã c¸c qui tr×nh thö thèng nhÊt, nhµ s¶n xuÊt xe cÇn cung cÊp cho c¬ quan cã thÈm quyÒn c«ng nhËn c¸c qui tr×nh vµ kÕt qu¶ thö cña hä. 18
 19. TCVN 6786:2001 Phô lôc E (qui ®Þnh) Yªu cÇu ®èi víi moãc, b¸n moãc cã truyÒn ®éng l¸i thuÇn tuý thñy lùc E.1 Yªu cÇu chung Kh«ng yªu cÇu xe ph¶i l¾p truyÒn ®éng l¸i thuÇn tuý thñy lùc. Tuy nhiªn, nÕu cã lo¹i xe nµo ®­îc l¾p trang bÞ nh­ vËy, chóng ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu cña phô lôc nµy. E.2 Yªu cÇu vÒ tÝnh n¨ng cña c¸c ®­êng vµ côm èng thñy lùc. C¸c ®­êng thñy lùc cña truyÒn ®éng l¸i thuÇn tuý thñy lùc ph¶i cã kh¶ n¨ng chÞu ®­îc mét ¸p suÊt Ýt nhÊt gÊp bèn lÇn ¸p suÊt lµm viÖc lín nhÊt (T) do nhµ s¶n xuÊt qui ®Þnh. C¸c côm èng ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn ISO 1402: 1994, 6605: 1986 vµ 7751: 1991. E.3 Yªu cÇu khi c¸c bé phËn ho¹t ®éng phô thuéc vµo hÖ thèng cung cÊp n¨ng l­îng. HÖ thèng cung cÊp n¨ng l­îng ph¶i ®­îc b¶o vÖ, tr¸nh ¸p suÊt qu¸ lín nhê mét van h¹n chÕ ¸p suÊt ho¹t ®éng ë ¸p suÊt T. E.4 Yªu cÇu b¶o vÖ truyÒn ®éng l¸i TruyÒn ®éng l¸i ph¶i ®­îc b¶o vÖ tr¸nh chÞu ¸p suÊt qu¸ lín nhê mét van h¹n chÕ ¸p suÊt ho¹t ®éng ë ¸p suÊt gi÷a 1,5T vµ 2,2T. E.5 Yªu cÇu vÒ sù th¼ng hµng ®Çu kÐo/ moãc, b¸n moãc. E.5.1 Víi ®Çu kÐo cña ®oµn xe ®Çu kÐo/moãc,b¸n moãc ch¹y trªn ®­êng th¼ng, moãc, b¸n moãc ph¶i duy tr× ®­îc sù th¼ng hµng víi ®Çu kÐo; E.5.2 §Ó duy tr× sù th¼ng hµng l¸i theo E.5.1 ë trªn, moãc ph¶i ®­îc trang bÞ mét c¬ cÊu tù ®iÒu chØnh l¹i cã thÓ lµ tù ®éng hoÆc b»ng tay; E.6 Yªu cÇu vÒ kh¶ n¨ng l¸i khi cã mét h­ háng trong truyÒn ®éng l¸i. Kh¶ n¨ng l¸i cña c¸c xe víi truyÒn ®éng l¸i thuÇn tuý thñy lùc cÇn ®­îc duy tr× khi cã mét h­ háng trong phÇn bÊt kú cña truyÒn ®éng l¸i. Xe ph¶i ®­îc thö trong ®iÒu kiÖn (h­ háng) nµy vµ tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña 6.3. cña tiªu chuÈn nµy. §Æc biÖt, cÇn tiÕn hµnh thö 5 km/h vµ 25 km/h ®­îc qui ®Þnh trong 6.3.2 víi truyÒn ®éng l¸i cßn nguyªn vÑn vµ bÞ h­ háng mét c¸ch t­¬ng øng. 19
 20. TCVN 6786:2001 E.7 Yªu cÇu vÒ nhiÔu ®iÖn tõ Ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ l¸i ph¶i ®¶m b¶o kh«ng bÞ t¸c ®éng ng­îc bëi c¸c tr­êng ®iÖn tõ. Cho ®Õn khi cã c¸c qui tr×nh thö thèng nhÊt, nhµ s¶n xuÊt xe ph¶i cung cÊp cho c¬ quan cã thÈm quyÒn c«ng nhËn c¸c qui tr×nh vµ kÕt qu¶ thö cña hä. 20
Đồng bộ tài khoản