TCVN 6787 2001

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:59

0
64
lượt xem
15
download

TCVN 6787 2001

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 6787 2001. Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô lắp động cơ đốt trong - Đo tiêu hao nhiên liệu trong công nhận kiểu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6787 2001

 1. tcvn tIªu chuÈn vIÖt nam TCVN 6787 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - ¤ t« l¾p ®éng c¬ ®èt trong - §o tiªu hao nhiªn liÖu trong c«ng nhËn kiÓu Road vehicles - Automobiles equipped with an internal combustion engine- Measurement of fuel consumption in type approval Hµ néi - 2001
 2. Lêi nãi ®Çu ®­îc biªn so¹n trªn c¬ së quy ®Þnh ECE 84-00/C1. do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
 3. tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 6787 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - ¤ t« l¾p ®éng c¬ ®èt trong - §o tiªu hao nhiªn liÖu trong c«ng nhËn kiÓu Road vehicles - Automobiles equipped with an internal combustion engine- Measurement of fuel consumption in type approval 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh ph­¬ng ph¸p ®o tiªu hao nhiªn liÖu cho « t« l¾p ®éng c¬ ®èt trong lo¹i M1, vµ N1 1) cã khèi l­îng toµn bé lín nhÊt nhá h¬n 2 tÊn trong c«ng nhËn kiÓu. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 6785 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - Ph¸t th¶i chÊt g©y « nhiÔm tõ « t« theo nhiªn liÖu sö dông cña ®éng c¬ - Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong c«ng nhËn kiÓu TCVN 6568 : 1999 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - §éng c¬ ch¸y do nÐn vµ « t« l¾p ®éng c¬ ch¸y do nÐn - Ph­¬ng ph¸p ®o c¸c chÊt g©y « nhiÔm cã thÓ nh×n thÊy vµ c«ng suÊt ®éng c¬ trong thö c«ng nhËn kiÓu TCVN 6552:1999 ¢m häc - §o tiÕng ån ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé ph¸t ra khi t¨ng tèc ®é - Ph­¬ng ph¸p kü thuËt (R.E.3) (TRAN/SC1/WP29/78 vµ b¶n söa ®æi 1, NghÞ quyÕt chung vÒ cÊu t¹o c¸c lo¹i « t« (Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (R.E.3) (TRANS/SC1/WP29/78 and Amend.1) RF - 03 - A -84 Nhiªn liÖu sö dông cho c¸c lo¹i ®éng c¬ ®èt trong tù ch¸y. RF - 01 - A -84 vµ RF - 01 - A -85 Nhiªn liÖu sö dông cho c¸c lo¹i ®éng c¬ ch¸y c­ìng bøc. 3 ThuËt ng÷ ®Þnh nghÜa Sau ®©y lµ c¸c thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa dïng trong tiªu chuÈn nµy: 3.1 C«ng nhËn « t« (Approval of a vehicle): C«ng nhËn kiÓu « t« vÒ ®o tiªu hao nhiªn liÖu. 1 ) Nh­ ®Þnh nghÜa trong TCVN 6552:1999. 3
 4. TCVN 6787 : 2001 3.2 KiÓu « t« (Vehicle type): Lo¹i « t« cã l¾p ®éng c¬ kh«ng cã sù kh¸c biÖt c¬ b¶n g× nh­: th©n « t«, ®éng c¬, hÖ truyÒn ®éng, lèp vµ khèi l­îng kh«ng t¶i. 3.3 Khèi l­îng kh«ng t¶i (Unladen mass ): Khèi l­îng cña « t« khi kh«ng kÓ tæ l¸i xe, hµnh kh¸ch hay t¶i träng, nh­ng víi b×nh nhiªn liÖu ®­îc ®æ ®Çy vµ cã bé ®å nghÒ cña « t« vµ b¸nh dù phßng trªn « t«. 3.4 Khèi l­îng chuÈn (Reference mass ): "Khèi l­îng kh«ng t¶i" cña « t« ®­îc t¨ng lªn 100kg. 3.5 Khèi l­îng lín nhÊt (Maximum mass): Khèi l­îng kü thuËt cho phÐp lín nhÊt do nhµ s¶n xuÊt « t« ®­a ra (khèi l­îng nµy cã thÓ lín h¬n khèi l­îng lín nhÊt do c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc cho phÐp). 3.6 ThiÕt bÞ khëi ®éng nguéi (Cold start device): ThiÕt bÞ lµm giÇu hçn hîp khÝ vµ nhiªn liÖu cña ®éng c¬ mét c¸ch tøc thêi, ®Ó trî gióp viÖc khëi ®éng. 3.7 ThiÕt bÞ trî gióp khëi ®éng (Starting aid): ThiÕt bÞ gióp ®éng c¬ khëi ®éng mµ kh«ng cÇn lµm giÇu hçn hîp kh«ng khÝ vµ nhiªn liÖu. VÝ dô: bugi sÊy nãng, bé thay ®æi thêi ®iÓm phun nhiªn liÖu v.v. 4 Yªu cÇu tµi liÖu kü thuËt vµ mÉu tr­íc khi thö c«ng nhËn kiÓu 4.1 Tµi liÖu kü thuËt 4.1.1 M« t¶ kiÓu ®éng c¬ bao gåm tÊt c¶ c¸c ®Æc ®iÓm ®­îc qui ®Þnh ë phô lôc A. 4.1.2 M« t¶ nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña « t«, bao gåm nh÷ng ®Æc ®iÓm ®­îc sö dông trong phô lôc B. 4.2 MÉu thö Mét « t« mÉu cña mét kiÓu « t« ®­îc thö c«ng nhËn ph¶i ®­îc ®Ö tr×nh cho c¸c phßng thö nghiÖm cña C¬ quan cã thÈm quyÒn hoÆc ®­îc C¬ quan cã thÈm quyÒn c«ng nhËn (sau ®©y gäi t¾t lµ phßng thö nghiÖm). 5 Yªu cÇu vµ thö nghiÖm 5.1 Qui ®Þnh chung C¸c bé phËn cã kh¶ n¨ng ¶nh h­ëng ®Õn tiªu hao nhiªn liÖu ph¶i ®­îc thiÕt kÕ, cÊu t¹o, vµ l¾p r¸p phï hîp víi « t« trong sö dông th«ng th­êng mµ cã tÝnh ®Õn sù rung ®éng, vµ ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña tiªu chuÈn nµy. 5.2 M« t¶ thö nghiÖm 5.2.1 ¤ t« ph¶i ®­îc kiÓm tra theo qui ®Þnh trong phô lôc D cña tiªu chuÈn nµy theo c¸c ®iÒu kiÖn l¸i « t« theo ®©y: 5.2.1.1 Chu tr×nh m« pháng ch¹y ë ®« thÞ. 4
 5. TCVN 6787 : 2001 5.2.1.2 Thö ë tèc ®é kh«ng ®æi 90km/h. 5.2.1.3 Thö ë tèc ®é kh«ng ®æi 120 km/h(1). 5.2.2 C¸c kÕt qu¶ thö ph¶i ®­îc biÓu thÞ theo lÝt/100km ®­îc lµm trßn tíi 0,1 cho 1lÝt/100km. 5.2.3 Nhiªn liÖu sö dông ph¶i lµ c¸c nhiªn liÖu chuÈn thÝch hîp do CEC x¸c ®Þnh(2): a) trong tµi liÖu cña CEC: RF - 03 - A - 84 cho c¸c lo¹i ®éng c¬ ®èt trong nÐn ch¸y. b) mét trong nh÷ng nhiªn liÖu do CEC x¸c ®Þnh trong c¸c tµi liÖu: RF - 01 - A - 84 vµ RF- 08- A- 85 cho ®éng c¬ ch¸y c­ìng bøc. 5.3 §äc kÕt qu¶ C¸c trÞ sè tiªu hao nhiªn liÖu do nhµ s¶n xuÊt qui ®Þnh cho kiÓu « t« sÏ ®­îc chÊp nhËn nÕu chóng kh«ng kh¸c biÖt qu¸ ± 4% so víi c¸c trÞ sè ®o ®­îc bëi c¸c phßng thö nghiÖm thùc hiÖn trªn « t« ®Ö tr×nh cho viÖc thö nghiÖm. NÕu sù kh¸c biÖt lín h¬n 4%, th× gÝa trÞ ®­îc chÊp nhËn lµ trÞ sè do c¸c phßng thö nghiÖm ®o ®­îc . 6 Söa ®æi vµ më réng c¸c c«ng nhËn cña kiÓu « t« 6.1 BÊt kú mét söa ®æi nµo cña kiÓu « t«, ph¶i ®­îc th«ng b¸o cho c¬ quan qu¶n lý n¬i c«ng nhËn kiÓu « t«. 6.2 Trong tr­êng hîp më réng c«ng nhËn kiÓu « t« , nhµ s¶n xuÊt ph¶i tr×nh c¸c b¸o c¸o thö nghiÖm theo c¸c ®iÒu kiÖn ë ®iÒu 7 cña tiªu chuÈn nµy. Chó thÝch 1) Kh«ng lµm thö nghiÖm nµy nÕu tèc ®é thiÕt kÕ lín nhÊt cña « t« nhá h¬n 130 km/h; 2) Theo Héi ®ång hîp t¸c Ch©u ¢u vÒ ph¸t triÓn c¸c thö nghiÖm vÒ ®Æc tÝnh cña dÇu b«i tr¬n vµ nhiªn liÖu ®éng c¬ (CEC). §Æc tÝnh nhiªn liÖu ®­îc x¸c ®Þnh trong nghÞ quyÕt chung (R.E.3) (TRAN/SC1/WP29/78) 7 C¸c ®iÒu kiÖn ®Ó më réng c«ng nhËn kiÓu « t« 7.1 C¸c « t« ®­îc s¶n xuÊt ®«ng thêi hoÆc kÕ tiÕp nhau mµ cã kh¸c biÖt ë nh÷ng khÝa c¹nh nµo ®ã nh­ng cã thÓ ®­îc xem xÐt nh­ lµ c¸c d¹ng cña mét chñng lo¹i (model) c¬ b¶n, th× cÇn lµm thªm c¸c thö nghiÖm tiªu hao trªn mçi lo¹i trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y: 7.1.1 Sù kh¸c biÖt lÆp ®i lÆp l¹i cÇn thiÕt cña viÖc ®o « nhiÔm ®­îc yªu cÇu theo TCVN 6785:2001 hoÆc theo TCVN 6568 : 1999 , c¸c thö nghiÖm thªm n÷a ë tèc ®é kh«ng ®æi vµ chu tr×nh m« pháng ch¹y ë ®« thÞ ph¶i ®­îc thùc hiÖn. 5
 6. TCVN 6787 : 2001 7.1.1.1 Tuy nhiªn, nÕu c¸c sù kh¸c biÖt ¶nh h­ëng ®¸ng kÓ ®Õn tiªu hao chØ ë chu tr×nh m« pháng ch¹y ë ®« thÞ, th× kh«ng cÇn thùc hiÖn c¸c thö nghiÖm ë tèc ®é kh«ng ®æi. 7.1.2 CÇn ph¶i lµm c¸c thö nghiÖm tèc ®é kh«ng ®æi thªm n÷a trong c¸c tr­êng hîp sau: söa ®æi h×nh d¸ng bªn ngoµi cña « t« nh­ kiÓu th©n « t« (cèp sau « t«, khoang « t«...) hoÆc thªm vµo c¸c bé phËn ®Æc biÖt (tÊm l¸i ngang ,bé c©n b»ng « t«.v.v) hay c¸c kÝch th­íc (chiÒu dµi c¬ së, chiÒu réng « t«.) hay khèi l­îng cña « t«. MÆc dï vËy c¸c thö nghiÖm kh¸c n÷a sÏ kh«ng cÇn nÕu nhµ s¶n xuÊt « t« cã thÓ chØ ra r»ng sù thay ®æi kÕt qu¶ trong c«ng suÊt t¶i toµn bé trªn ®­êng vÒ tiªu hao nhiªn liÖu Ýt h¬n 5%. 7.1.3 CÇn ph¶i cã c¸c thö nghiÖm chu tr×nh m« pháng ch¹y ë ®« thÞ kh¸c n÷a trong mçi tr­êng hîp sau ®©y: a) thay ®æi khèi l­îng chuÈn dÉn ®Õn sù thay ®æi trong cÊp qu¸n tÝnh vµ thay ®æi khèi l­îng lín h¬n 10%. b) thay ®æi khèi l­îng chuÈn dÉn ®Õn sù thay ®æi lín h¬n mét cÊp qu¸n tÝnh. 7.1.4 C¸c söa ®æi ®èi víi hÖ thèng truyÒn ®éng. 7.1.4.1 NÕu kiÓu hép sè ®­îc thay ®æi (sè tay, sè tù ®éng, sè tû sè truyÒn) ph¶i tiÕn hµnh c¸c thö nghiÖm chu tr×nh m« pháng ch¹y ë ®« thÞ vµ tèc ®é kh«ng ®æi bæ xung. 7.1.4.2 NÕu mét hoÆc nhiÒu tû sè truyÒn ®éng toµn bé (kÓ ®Õn ¶nh h­ëng cña lèp) ®­îc sö dông ë chu tr×nh m« pháng ch¹y ë ®« thÞ thay ®æi lín h¬n 8%, th× ph¶i tiÕn hµnh bæ xung thö nghiÖm chu tr×nh m« pháng ch¹y ë ®« thÞ. 7.1.4.3 NÕu tû sè truyÒn ®éng toµn bé (kÓ ®Õn ¶nh h­ëng cña lèp ) sö dông cho c¸c thö nghiÖm tèc ®é kh«ng ®æi thay ®æi lín h¬n 5%, th× ph¶i tiÕn hµnh bæ xung c¸c thö nghiÖm ch¹y tèc ®é kh«ng ®æi. 7.1.4.4 C¸c thö nghiÖm thªm n÷a sÏ kh«ng yªu cÇu trong tr­êng hîp lo¹i lèp thay ®æi, nh­ng kiÓu vµ kÝch cì lèp gièng hÖt nhau. 7.1.5 C¸c söa ®æi ®éng c¬ hay thiÕt bÞ phô trî cña nã: cÇn ph¶i cã c¸c thö nghiÖm chu tr×nh m« pháng ch¹y ë ®« thÞ vµ tèc ®é kh«ng ®æi thªm n÷a trong tr­êng hîp c¸c söa ®æi ®­îc x¸c ®Þnh d­íi ®©y: 7.1.5.1 C¸c söa ®æi quan träng ®èi víi ®éng c¬, ®Æc biÖt c¸c thay ®æi ®Æc tÝnh c¬ b¶n nh­ dung tÝch xi lanh, ®­êng kÝnh xi lanh ,hµnh tr×nh piston, kÕt cÊu vµ kÝch th­íc cña buång ®èt, van hay pit t«ng, tû sè nÐn v.v. 7.1.5.2 Nh÷ng thay ®æi ®¸ng kÓ vÒ sù gi¶m ¸p suÊt ë phin läc khÝ hay thay ®æi lo¹i phin läc (läc khÝ kh« hay läc ­ít cã dÇu). 7.1.5.3 Thªm hoÆc bít bé h¹n chÕ khãi hoÆc thiÕt bÞ tiÕt kiÖm nhiªn liÖu. 6
 7. TCVN 6787 : 2001 7.1.5.4 Nh÷ng söa ®æi hÖ thèng cung cÊp nhiªn liÖu. VÝ dô cæ hót, hay thªm thiÕt bÞ n¹p khÝ kh¸c hay thiÕt bÞ sÊy khÝ tr­íc; 7.1.5.5 Thay ®æi trong chÕ t¹o chÕ hßa khÝ hay sù ®Æt chÕ ®é chÕ hßa khÝ; 7.1.5.5.1 MÆc dï vËy c¸c thö nghiÖm tèc ®é kh«ng ®æi kh¸c n÷a sÏ kh«ng cÇn thiÕt nÕu diÖn tÝch ®­êng cong ®å thÞ dßng ch¶y trong kho¶ng 90-120km/h n»m trong kho¶ng dung sai cho phÐp cña chÕ hßa khÝ ®­îc sö dông cho c¸c thö nghiÖm c¬ b¶n. 7.1.5.6 Thay ®æi sù ®Æt chÕ ®é hÖ thèng phun hay bÊt kú bé phËn nµo cña hÖ thèng. 7.1.5.6.1 Tuy nhiªn c¸c thö nghiÖm tèc ®é kh«ng ®æi thªm n÷a sÏ kh«ng cÇn thiÕt nÕu c¸c gi¸ trÞ l­u l­îng vµ dung sai trong kho¶ng sö dông xÊp xØ víi tèc ®é ®ang xÐt n»m trong kho¶ng dung sai cho phÐp cña hÖ thèng ®­îc sö dông trong c¸c thö nghiÖm c¬ b¶n 7.1.5.7 Thay ®æi trong chÕ t¹o hay c¸c ®Æc tÝnh cña vßi phun; 7.1.5.8 Thay ®æi thêi ®iÓm ®ãng më van hay ®iÒu chØnh van; 7.1.5.9 Thay ®æi trong hÖ thèng ®¸nh löa nh­ thay ®æi kiÓu ®¸nh löa (th«ng th­êng, b¸n dÉn hay ®iÖn tö) nh÷ng thay ®æi cña ®­êng cong ®¸nh löa (nÕu chØ nh÷ng kho¶ng lµm viÖc thay ®æi ¶nh h­ëng ®Õn c¸c ®iÓm vËn hµnh khi ch¹y ë chu tr×nh m« pháng ch¹y ë ®« thÞ hay ch¹y tèc ®é kh«ng ®æi) hoÆc söa ®æi thêi ®iÓm ®¸nh löa; 7.1.5.10 Nh÷ng thay ®æi h×nh d¹ng cæ x¶ cã kh¶ n¨ng ¶nh h­ëng ®Õn dßng khÝ; 7.1.5.11 Nh÷ng söa ®æi hay thay ®æi èng x¶ , bé gi¶m ©m, bé céng h­ëng hay èng ®u«i g©y ra biÕn ®æi ¸p suÊt ng­îc trong ®­êng x¶ qu¸ 740 Pa ®o ë ®­êng ra bé thu trong c¸c ®iÒu kiÖn vËn hµnh cho mçi thö nghiÖm. ChØ nh÷ng thö nghiÖm t­¬ng øng míi cÇn ®­îc lÆp l¹i; 7.1.5.12 Thay ®æi c«ng suÊt lín nhÊt cña ®éng c¬; 7.1.5.12.1 NÕu c«ng suÊt lín nhÊt thay ®æi chØ do söa ®æi thiÕt bÞ ®iÒu chØnh c¾t sù ho¹t ®éng (lín nhÊt-nhá nhÊt tøc thêi) hay lóc dõng mµ trong mét sè hÖ thèng h¹n chÕ ®é më cña b­ím ga, th× sÏ kh«ng cÇn thö nghiÖm kh¸c n÷a. 7.1.5.12.2 Tuy nhiªn nÕu c¸c söa ®æi ®­îc qui ®Þnh ë trong môc 7.1.5.12.1 ë trªn cã ¶nh h­ëng ®Õn sù vËn hµnh cña ®éng c¬ trong kho¶ng sö dông ®ang xÐt (VÝ dô: ®iÒu tèc) th× c¸c thö nghiÖm chu tr×nh m« pháng ch¹y ë ®« thÞ vµ tèc ®é kh«ng ®æi bæ xung ph¶i ®­îc thùc hiÖn . 7.1.5.13 Khi cã l¾p thªm ®iÒu hoµ kh«ng khÝ dïng m¸y nÐn khÝ ®­îc thiÕt kÕ vËn hµnh liªn tôc kh«ng lµm l¹nh qu¸ ë chç ngåi cña hµnh kh¸ch; 7
 8. TCVN 6787 : 2001 7.1.5.14 Thay ®æi kiÓu hay kÝch th­íc cña qu¹t, kiÓu hÖ thèng tay l¸i (c¬ khÝ hay ®iÖn tö) ,hÖ thèng ®iÒu chØnh nhiÖt ®é vµ tèc ®é, ®Õn møc mµ sù thay ®æi nµy cã ¶nh h­ëng ®Õn c«ng suÊt lín nhÊt trong kho¶ng dung sai tèc ®é ®éng c¬. 7.2 MÆc dï vËy, trong tr­êng hîp nh÷ng söa ®æi nhá ¶nh h­ëng ®Õn kÕt cÊu cña tÊt c¶ c¸c lo¹i « t«, cÇn thùc hiÖn c¸c thö nghiÖm thªm n÷a chØ ë nh÷ng chñng lo¹i (model) « t« nhÊt ®Þnh do c¸c phßng thö nghiÖm lùa chän. Sù biÕn ®æi tiªu hao ®­îc ®o theo lÝt/100km, v× thÕ víi sù tho¶ thuËn cña c¸c phßng thö nghiÖm cã thÓ ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c « t« chØ cã c¸c söa ®æi ®ã. 7.3 Víi nh÷ng söa ®æi nhá nhÊt ®Þnh, nhµ s¶n xuÊt cã thÓ ®Ö tr×nh tíi c¸c phßng thö nghiÖm c¸c kÕt qu¶ so s¸nh hay b»ng chøng kü thuËt chøng tá r»ng söa ®æi kh«ng cã ¶nh h­ëng lín ®Õn nh÷ng kÕt qu¶ ®o tiªu hao. Kh«ng cÇn ph¶i lµm c¸c thö nghiÖm bæ xung t­¬ng øng nÕu c¸c phßng thö nghiÖm ®ång ý. 7.4 Gi¶i thÝch kÕt qu¶ cña c¸c thö nghiÖm kh¸c. 7.4.1 NÕu kh«ng yªu cÇu cã c¸c thö nghiÖm thªm n÷a cho sù thay ®æi th× c¸c gi¸ trÞ tiªu hao cho sù thay ®æi ®ã sÏ ®­îc ghi nhËn cho chñng lo¹i (model) « t« c¬ b¶n. 7.4.2 NÕu cÇn lµm thªm c¸c thö nghiÖm chu tr×nh m« pháng ch¹y ë ®« thÞ vµ /hoÆc tèc ®é kh«ng ®æi cho sù thay ®æi ®ã: 7.4.2.1 C¸c gi¸ trÞ tiªu hao t­¬ng øng cho sù thay ®æi ph¶i lµ c¸c gi¸ trÞ cña chñng lo¹i (model) « t« c¬ b¶n ,nÕu gi¸ trÞ ®o ®­îc trªn c¸c thay ®æi trong qu¸ tr×nh c¸c thö nghiÖm thªm n÷a kh«ng kh¸c biÖt nhiÒu h¬n ±5% ®èi víi c¸c trÞ sè ®o ®­îc cho chñng lo¹i (model) « t« c¬ b¶n. 7.4.2.1.1 Dï vËy,theo yÒu cÇu cña nhµ s¶n xuÊt , c¸c gi¸ trÞ tiªu hao ®­îc ®o ë c¸c thö nghiÖm thªm n÷a cã thÓ ®­îc ¸p dông cho mçi lo¹i biÕn thÓ. 7.4.2.2 NÕu c¸c gi¸ trÞ tiªu hao ®­îc ®o trªn c¸c thö nghiÖm thªm n÷a kh¸c biÖt lín h¬n 5% so víi gi¸ trÞ ®o ®­îc cho mÉu « t« c¬ b¶n, c¸c gi¸ trÞ nµy ph¶i ®­îc ¸p dông cho lo¹i « t« ®­îc ®o. 7.4.2.3 C¸c gi¸ trÞ tiªu hao ë chu tr×nh m« pháng ch¹y ë ®« thÞ hay tèc ®é kh«ng ®æi mµ kh«ng cÇn x¸c ®Þnh bëi c¸c thö nghiÖm thªm n÷a ®èi víi c¸c d¹ng « t« biÕn thÓ ®ang xÐt ph¶i lµ c¸c gi¸ trÞ ®­îc ghi l¹i cho chñng lo¹i (model) « t« c¬ b¶n. 7.4.3 §èi víi øng dông cña môc 7.4.1 vµ 7.4.2 ë trªn, chñng lo¹i (model) « t« chuÈn c¬ b¶n vµ c¸c biÕn thÓ cña nã ph¶i ®­îc lùa chän theo sù ®ång ý cña c¸c phßng thö nghiÖm . 7.4.3.1 Nhµ s¶n xuÊt cã thÓ ®Ò nghÞ cho ra chñng lo¹i (model) cña mét kiÓu c¬ b¶n míi lµ kÕt qu¶ cña viÖc ngõng s¶n xuÊt cña lo¹i « t« ®· ®­îc c«ng nhËn tr­íc ®©y, nh­ng kh«ng ph¶i lµ c¸c biÕn thÓ cña chóng. Trong tr­êng hîp nh­ vËy, chñng lo¹i (model) « t« chuÈn ®­îc lùa chän, c¸c biÕn thÓ cña chóng vµ c¸c thö nghiÖm thªm n÷a cÇn thùc hiÖn ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh theo tháa thuËn víi c¸c phßng thö nghiÖm. 8
 9. TCVN 6787 : 2001 8 Sù phï hîp cña s¶n xuÊt 8.1 C¸c « t« ®­îc c«ng nhËn theo tiªu chuÈn nµy ph¶i ®­îc s¶n xuÊt phï hîp víi kiÓu « t« ®­îc c«ng nhËn. 8.2 §Ó kiÓm tra c¸c ®iÒu kiÖn theo ®iÒu 8.1, ph¶i thùc hiÖn viÖc kiÓm tra tÝnh phï hîp cña s¶n xuÊt. 8.3 C¸c th«ng sè liªn quan ®Õn c¸c kÕt qu¶ thö nghiÖm ph¶i ®­îc ghi chÐp l¹i vµ cã nh÷ng tµi liÖu phô lôc ekÌm theo trong mét giai ®o¹n tho¶ thuËn víi c¬ quan chøc n¨ng. 8.4 Ph©n tÝch c¸c kÕt qu¶ cña mçi kiÓu thö nghiÖm ®Ó gi¸m s¸t vµ ®¶m b¶o tÝnh æn ®Þnh c¸c ®Æc tÝnh cña s¶n phÈm, cã kÓ ®Õn c¸c thay ®æi ®­îc chÊp nhËn trong s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. 8.5 §èi víi mçi kiÓu « t«, ph­¬ng ph¸p thö ®­îc m« t¶ trong phô lôc G cña tiªu chuÈn nµy ®­îc thùc hiÖn. 8.6 NÕu mÉu « t« thö nghiÖm mµ kh«ng phï hîp víi kiÓu ®· c«ng nhËn, ph¶i lÊy thªm mÉu n÷a ®Ó thö. 9
 10. TCVN 6787 : 2001 Phô lôc A (qui ®Þnh) C¸c ®Æc tÝnh c¬ b¶n cña ®éng c¬ vµ c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn thö nghiÖm1/ A.1 M« t¶ ®éng c¬ A.1.1 M¸c ........................................................................................................................ A .1.2 KiÓu......................................................................................................................... A .1.3 Nguyªn lý lµm viÖc: §¸nh löa c­ìng bøc/ nÐn ch¸y ; bèn kú /hai kú3/................... A .1.4 §­êng kÝnh xi lanh:............................................................................................mm A .1.5 Hµnh tr×nh pÝt t«ng:.............................................................................................mm A .1.6 Sè l­îng vµ c¸ch bè trÝ xi lanh vµ thø tù ®¸nh löa:.................................................. A .1.7 Dung tÝch xilanh:.................................................................................................cm3 A.1.8 Tû sè nÐn2/................................................................................................................ A .1.9 B¶n vÏ vÒ buång ®èt vµ ®Ønh pit t«ng:...................................................................... A .1.10 DiÖn tÝch mÆt c¾t ngang nhá nhÊt cña cöa hót vµ cöa x¶ :....................................... A .1.11 HÖ thèng lµm m¸t: Lµm m¸t b»ng chÊt láng/ kh«ng khÝ3/......................................... A .1.11.1 C¸c ®Æc tÝnh cña hÖ thèng lµm m¸t b»ng chÊt láng:................................................ §Æc tÝnh chÊt láng:..................................................B¬m tuÇn hoµn: cã/kh«ng3/...... §Æc tÝnh cña m¸c vµ lo¹i b¬m:................................................................................. Tû sè truyÒn ®éng :................................................................................................... R¬ le nhiÖt: §Æt chÕ ®é:........................................................................................... T¶n nhiÖt: b¶n vÏ hoÆc m¸c vµ lo¹i:............................................................................. Van an toµn:®Æt ¸p suÊt :.......................................................................................... Qu¹t: C¸c ®Æc tÝnh hay m¸c vµ lo¹i......................................................................... HÖ thèng dÉn ®éng qu¹t:...........................................Tû sè truyÒn ®éng:............... N¾p b¶o vÖ qu¹t:...................................................................................................... 10
 11. TCVN 6787 : 2001 A .1.11.2 C¸c ®Æc tÝnh cña hÖ thèng lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ Qu¹t thæi: C¸c ®Æc tÝnh hoÆc m¸c vµ lo¹i ................TØ sè truyÒn ®éng:................ èng dÉn khÝ (S¶n phÈm tiªu chuÈn):........................................................................ HÖ thèng ®iÒu chØnh nhiÖt ®é : cã/kh«ng M« t¶ tãm t¾t :......................................................................................................... A. 1.11.3 NhiÖt ®é ®­îc nhµ s¶n xuÊt cho phÐp. A .1.11.3.1 Lµm m¸t b»ng chÊt láng: NhiÖt ®é lín nhÊt ë ®­êng x¶ ®éng c¬:............... A .1.11.3.2 Lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ :...................................§iÓm chuÈn :.................. NhiÖt ®é lín nhÊt ë ®iÓm chuÈn:.................................................................. A. 1.11.3.3 NhiÖt ®é ®­êng ra lín nhÊt cña bé phËn lµm m¸t ®Çu vµo:......................... A .1.11.3.4 NhiÖt ®é x¶ lín nhÊt..................................................................................... A .1.11.3.5 NhiÖt ®é nhiªn liÖu: nhá nhÊt:.................................lín nhÊt:...................... A .1.11.3.6 NhiÖt ®é dÇu b«i tr¬n:nhá nhÊt:...............................lín nhÊt:...................... A .1.12 Bé phËn n¹p ¸p suÊt : cã/kh«ng M« t¶ hÖ thèng:................... A .1.13 HÖ thèng n¹p èng n¹p:.........................................................M« t¶:................................... Läc kh«ng khÝ: ................ M¸c:....................... lo¹i:...................................... Bé gi¶m ©m n¹p:........................M¸c :...................... lo¹i:...................................... A .1.14 ThiÕt bÞ tuÇn hoµn khÝ c¸c te ( m« t¶ vµ c¸c biÓu ®å.) A.2 ThiÕt bÞ chèng « nhiÔm phô trî (nÕu cã vµ nÕu kh«ng thuéc ë môc kh¸c) M« t¶ ®Æc ®iÓm vµ c¸c biÓu ®å A.3 CÊp nhiªn liÖu vµ n¹p khÝ A. 3.1 M« t¶ vµ c¸c biÓu ®å ®­êng n¹p vµ c¸c phô kiÖn cña nã (bé gi¶m chÊn,thiÕt bÞ sÊy nãng, t¨ng ¸p.v.v.) .......................................................................................................................................... A .3.2 CÊp nhiªn liÖu. 11
 12. TCVN 6787 : 2001 A .3.2.1 B»ng chÕ hßa khÝ................................. Sè :.................................................. A .3.2.1.1 KiÓu:........................................................................................................................ A .3.2.1.2 M¸c:....................................................................................................................... A .3.2.1.3 §iÒu chØnh/2................................................................................................................. A .3.2.1.3.1 Lç phun.........................) ( A. 3.2.1.3.2 èng venturi....................) ( (§­êng cong cung cÊp nhiªn liÖu A .3.2.1.3.3 Møc phao næi ) hay (theo l­u l­îng kh«ng khÝ, (vµ c¸c chØnh ®Æt theo yªu cÇu A .3.2.1.3.4 Khèi l­îng phao.........) (gi÷ ®­êng cong/2/3 ) ( .A 3.2.1.3.5 Kim phao...................) A. 3.2.1.4 B­ím giã tù ®éng/ tay3/ §Æt chÕ ®é ®ãng2/ A .3.2.1.5 B¬m cÊp liÖu ¸p suÊt2/.............................................. hay biÓu ®å ®Æc tÝnh2/ A. 3.2.2 M« t¶ hÖ thèng phun nhiªn liÖu3/ Nguyªn lý lµm viÖc: èng n¹p, phun trùc tiÕp/ph©n phèi Buång phun tr­íc/ buång xo¸y lèc3/ ................................................................................................................................. A .3.2.2.1 B¬m nhiªn liÖu............................................................................................ A .3.2.2.1.1 M¸c............................................................................................................. A .3.2.2.1.2 KiÓu:............................................................................................................. A. 3.2.2.1.3 Cung cÊp:.....mm3/ hµnh tr×nh ë tèc ®é quay cña b¬m (vßng/ph). 2/3/ 12
 13. TCVN 6787 : 2001 hay,lùa chän,biÓu ®å ®Æc tÝnh. 2/3/ Ph­¬ng ph¸p hiÓu chØnh: b¨ng thö nghiÖm/®éng c¬.3/ ..................................................................................................................... A .3.2.2.1.4 Thêi ®iÓm phun:........................................................................................... A .3.2.2.1.5 §­êng cong phun:........................................................................................ A .3.2.2.2 Vßi phun:..................................................................................................... A .3.2.2.3 Bé ®iÒu chØnh:.............................................................................................. A .3.2.2.3.1 M¸c:.............................................................................................................. A .3.2.2.3.2 KiÓu:.............................................................................................................. A .3.2.2.3.3 §iÓm c¾t khi chia t¶i:.......................................................................... vßng/ph A. 3.2.2.3.4 Tèc ®é lín nhÊt kh«ng cã t¶i.............................................................. vßng/ph A .3.2.2.3.5 Tèc ®é kh«ng t¶i:........................................................................................... A .3.2.2.4 ThiÕt bÞ khëi ®éng nguéi:............................................................................ A .3.2.2.4.1 M¸c:............................................................................................................ A .3.2.2.4.2 KiÓu :............................................................................................................ A .3.2.2.4.3 M« t¶ hÖ thèng:............................................................................................ A .3.2.2.5 Trî gióp khëi ®éng:..................................................................................... A .3.2.2.5.1 M¸c:............................................................................................................ A .3.2.2.5.2 KiÓu:............................................................................................................. A .3.2.2.5.3 M« t¶ hÖ thèng:............................................................................................ A.4 §iÒu chØnh thêi ®iÓm ®ãng më van hay c¸c th«ng sè t­¬ng ®­¬ng A .4.1 §é n©ng lín nhÊt cña van, gãc më vµ ®ãng hay c¸c néi dung chi tiÕt ®iÒu chØnh thêi ®iÓm cña hÖ thèng ph©n phèi liªn quan tíi ®iÓm chÕt trªn....................................................................................................................................... 13
 14. TCVN 6787 : 2001 A .4.2 Tham kh¶o vµ/hay c¸c kho¶ng ®Æt.3/ A.5 Sù ®¸nh löa A .5.1 M¸c hÖ thèng ®¸nh löa A .5.1.1 M¸c......................................................................................................................... A .5.1.2 KiÓu.......................................................................................................................... A .5.1.3 §­êng cong ®¸nh löa sím2/..................................................................................... A .5.1.4 §iÒu chØnh thêi ®iÓm ®¸nh löa2/............................................................................... A .5.1.5 Khe hë tiÕp ®iÓm 2// vµ gãc dõng2/3/.......................................................................... A.6 HÖ thèng x¶ M« t¶ vµ c¸c biÓu ®å :.............................................................................................. A.7 HÖ thèng b«i tr¬n A .7.1 M« t¶ hÖ thèng. A .7.1.1 VÞ trÝ cña b×nh chøa dÇu b«i tr¬n............................................................................. A .7.1.2 HÖ thèng cung cÊp (b¬m, sù phun vµo ®­êng n¹p, hßa trén nhiªn liÖu .v.v.) ................................................................................................................................. A. 7.2 B¬m dÇu b«i tr¬n 3/ A .7.2.1 M¸c......................................................................................................................... A .7.2.2 KiÓu.......................................................................................................................... A .7.3 Hoµ trén víi nhiªn liÖu. A .7.3.1 Tû lÖ %..................................................................................................................... A .7.4 Lµm m¸t dÇu: cã/kh«ng3/ A .7.4.1 B¶n vÏ hay m¸c vµ kiÓu:........................................................................................... A.8 ThiÕt bÞ ®iÖn M¸y ph¸t ®iÖn/ bé biÕn ®æi (3): §Æc tÝnh hay m¸c vµ kiÓu 14
 15. TCVN 6787 : 2001 A.9 C¸c phô kiÖn kh¸c ®­îc l¾p trªn ®éng c¬ (B¶ng liÖt kª vµ néi dung tãm t¾t nÕu cÇn thiÕt)............................................................................... .......................................................................................................................................................... A.10 C¸c th«ng tin thªm vÒ c¸c ®iÒu kiÖn thö. A .10.1 Bugi ®¸nh löa A .10.1.1 M¸c......................................................................................................................... A .10.1.2 KiÓu.......................................................................................................................... A .10.1.3 §Æt khe hë ®¸nh löa:............................................................................................... A .10.2 Cuén d©y ®¸nh löa A .10.2.1 M¸c:........................................................................................................................ A .10.2.2 KiÓu......................................................................................................................... A .10.3 Bé tô ®iÖn ®¸nh löa A .10.3.1 M¸c:........................................................................................................................ A .10.3.2 KiÓu:......................................................................................................................... A .10.4 ThiÕt bÞ chèng nhiÔu radio A .10.4.1 M¸c......................................................................................................................... A .10.4.2 KiÓu.......................................................................................................................... A .11 TÝnh n¨ng cña ®éng c¬ (do nhµ s¶n xuÊt ®­a ra) A .11.1 Tèc ®é vßng quay kh«ng t¶i (vßng/ph). 2/ A. 11.2 Nång ®é CO theo thÓ tÝch cña khÝ x¶ ë chÕ ®é ®éng c¬ ch¹y kh«ng t¶i - phÇn tr¨m (tiªu chuÈn cña nhµ s¶n xuÊt) ..................................................................................................................................................................... A .11.3 Vßng quay ë c«ng suÊt lín nhÊt3/............................................................................................. A. 11.4 C«ng suÊt lín nhÊt (kW )............................................................................................................... 15
 16. TCVN 6787 : 2001 A .12 DÇu b«i tr¬n:..................................................................................................................... A .12.1 M¸c................................................................................................................................................ A .12.2 KiÓu................................................................................................................................... Chó thÝch (1) §èi víi c¸c ®éng c¬ vµ hÖ thèng kh«ng thuéc laäi th«ng th­êng th× nh÷ng th«ng tin cô thÓ t­¬ng ®­¬ng víi th«ng tin nªu ë ®©y ph¶o do nhµ s¶n xuÊt cung cÊp; (2) Quy ®Þnh dung sai. (3) Xãa khi kh«ng phï hîp . 16
 17. TCVN 6787 : 2001 Phô lôc B (tham kh¶o) (VÝ dô tham kh¶o vÒ th«ng b¸o c«ng nhËn kiÓu cña c¸c n­íc tham gia HiÖp ®Þnh 1958, ECE, Liªn hiÖp quèc. Ch÷ E trong vßng trßn t­îng tr­ng cho viÖc c«ng nhËn kiÓu cña c¸c n­íc nµy) CÊp bëi: C¬ quan cã thÈm quyÒn 1/ ................................................... E ..... ................................................... ................................................... VÒ viÖc2/: CÊp c«ng nhËn. Më réng c«ng nhËn Kh«ng cÊp c«ng nhËn Thu håi c«ng nhËn ChÊm døt s¶n xuÊt cña mét kiÓu « t« theo quy ®Þnh ECE 84. Sè c«ng nhËn:.................................... Sè më réng :.................................. B 1 Tªn hay nh·n hiÖu th­¬ng m¹i cña « t«....................................................................... B 2 KiÓu « t«........................................................................................................................ B 3 Lo¹i « t«: M1,N1 2/......................................................................................................... B 4 Tªn vµ ®Þa chØ nhµ s¶n xuÊt.......................................................................................... B 5 NÕu cã thÓ, ghi tªn vµ ®Þa chØ cña c¸c ®¹i diÖn cña nhµ s¶n xuÊt . .................................................................................................................................................... B 6 M« t¶ « t«:....................................................................................................................... B 6.1 Khèi l­îng « t« lóc ch¹y:................................................................................................. B 6.2 Khèi l­îng lín nhÊt cho phÐp:......................................................................................... B 6.3 KiÓu th©n « t«: khoang kÝn, khoang chë hµnh lý riªng, hai chç ngåi2/:............................ 17
 18. TCVN 6787 : 2001 B 6.4 DÉn ®éng: B¸nh tr­íc, b¸nh sau, bèn b¸nh:..................................................................... B 6.5 §éng c¬:............................................................................................................................. B 6.5.1 Dung tÝch xi lanh:................................................................................................................. B 6.5.2 CÊp nhiªn liÖu: ChÕ hoµ khÝ, phun :................................................................................... B 6.5.3 Nhiªn liÖu ®­îc khuyÕn c¸o bëi nhµ s¶n xuÊt:................................................................... B 6.5.4 C«ng suÊt ®éng c¬ lín nhÊt:................kW ë.............vßng/phót......................................... B 6.5.5 T¨ng ¸p: cã/kh«ng2/............................................................................................................ B 6.5.6 §¸nh löa: Tù ch¸y , ®¸nh löa c­ìng bøc :(c¬ hay ®iÖn tö) 2/............................................... B 6.5.7 Bé phËn lµm s¹ch khÝ x¶: cã/kh«ng..................................................................................... B 6.6 TruyÒn ®éng:........................................................................................................................ B 6.6.1 Lo¹i hép sè: Sè tay, sè tù ®éng, truyÒn ®éng v« cÊp........................................................... ......................................................................................................................................................... B 6.6.2 Sè bé chuyÒn:..................................................................................................................... B 6.6.3 Tû sè truyÒn ®éng toµn bé ( bao gåm c¶ chu vi ta l«ng lèp « t« ë tr¹ng th¸i cã t¶i): Tèc ®é km/h trªn 1000v/phót cña ®éng c¬. Sè thø nhÊt:........................................ Sè thø 4 :...................................................... Sè thø hai :......................................... Sè thø 5 :...................................................... Sè thø ba :.......................................... Sè t¨ng tèc:.................................................. B 6.6.4 Tû sè m«men cuèi cïng B 6.6.5 Lèp: ................................................................................................................................... KiÓu:................................................ KÝch th­íc: .............................................................. §­êng kÝnh ta l«ng khi cã t¶i : ............................................................................................ B 7 Tiªu hao nhiªn liÖu th«ng th­êng Chu tr×nh m« pháng ch¹y ë ®« thÞ : .......................................................................L/100km Tèc ®é kh«ng ®æi 90km/h: .....................................................................................L/100km Tèc ®é kh«ng ®æi 120km/h : .................................................................................L/100km 18
 19. TCVN 6787 : 2001 B 8 « t« ®­îc ®Ö tr×nh xin c«ng nhËn cho: B 9 C¸c phßng thö nghiÖm cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c thö nghiÖm cÊp c«ng nhËn. B 10 Sè b¸o c¸o ®­îc ®­a ra bëi C¸c phßng thö nghiÖm cña :...................................... B 11 Ngµy b¸o c¸o ®­îc nép bëi c¬ së ®ã: ......................................................... B 12 C«ng nhËn ®­îc cÊp/ më réng/ kh«ng ®­îc cÊp/ thu håi 2/........................................... B 13 Lý do më réng (nÕu cã):.......................................................................................... B 14 §Þa ®iÓm : ............................................................................................................... B 15 Ngµy : ..................................................................................................................... B 16 Ch÷ ký: ................................................................................................................... Chó thÝch 1) Sè ph©n biÖt n­íc cÊp/më réng/thu håi/kh«ng cÊp c«ng nhËn. 2) G¹ch bá môc kh«ng ¸p dông. 19
 20. TCVN 6787 : 2001 Phô lôc C (tham kh¶o) (VÝ dô tham kh¶o vÒ bè trÝ c¸c dÊu hiÖu c«ng nhËn kiÓu cña c¸c n­íc tham gia HiÖp ®inh 1958, ECE , Liªn hiÖp quèc) MÉu A DÊu c«ng nhËn ë trªn ®­îc g¾n vµo « t« chØ ra r»ng lo¹i « t« ®Ò cËp tíi ®­îc c«ng nhËn ë Hµ Lan (E4) vÒ ®o tiªu hao nhiªn liÖu theo ECE 84 vµ theo sè c«ng nhËn sè 002492. Sè c«ng nhËn chØ ra r»ng c«ng nhËn ®­îc cÊp tu©n theo c¸cc yªu cÇu trong b¶n ®Çu tiªn cña ECE 84. MÉu B DÊu c«ng nhËn ë trªn ®­îc g¾n vµo « t« chØ ra r»ng lo¹i « t« ®Ò cËp tíi ®­îc c«ng nhËn ë Hµ Lan (E4) theo ECE 84 vµ ECE 31. 1/Hai con sè ®Çu tiªn cña sè c«ng nhËn chØ ra r»ng, vµo ngµy c¸c c«ng nhËn ®­îc cÊp, Quy ®Þnh ECE 84 kh«ng bÞ söa ®æi vµ ECE 31 ®· bao gåm c¶ b¶n söa ®æi sªri 01. 1) Con sè thø hai nh­ lµ vÝ dô. 20
Đồng bộ tài khoản