TCVN 6821 2001

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
63
lượt xem
12
download

TCVN 6821 2001

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 6821 2001. Phương tiện giao thông đường bộ - phanh ôtô và moóc - từ vựng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6821 2001

 1. tcvn tIªu chuÈn vIÖt nam TCVN 6821 : 2001 ISO 611 : 1994 ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - phanh «t« vµ moãc - tõ vùng Road vehicles - Braking of automotive vehicles and their trailers – Vocabulary Hµ néi - 2001
 2. Lêi nãi ®Çu TCVN 6821 : 2001 hoµn toµn t­¬ng ®­¬ng víi ISO 611 : 1994 (E/F/R). TCVN 6821 : 2001 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
 3. tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 6821 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - Phanh «t« vµ moãc - Tõ vùng Road vehicles - Braking of automotive vehicles and their trailers - Vocabulary 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy ®Þnh nghÜa nh÷ng thuËt ng÷ c¬ b¶n vÒ phanh vµ thiÕt bÞ phanh. Nh÷ng thuËt ng÷ nµy chØ râ c¸c hÖ thèng hoÆc bé phËn liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña phanh hoÆc nh÷ng gi¸ trÞ ®Æc tr­ng cho toµn bé hoÆc mét phÇn sù ho¹t ®éng ®ã. Nh÷ng thuËt ng÷ ®­îc ®Þnh nghÜa trong tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho «t«, xe ®­îc kÐo vµ ®oµn xe nh­ ®­îc ®Þnh nghÜa trong TCVN 6211 : 1999 (ISO 3833). 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 6211 : 1999 (ISO 3833 : 1977) Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - KiÓu - ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa (Road vehicles – Types – Terms and definitions). 3 ThiÕt bÞ vµ c¸c hÖ thèng phanh 3.1 ThiÕt bÞ phanh (braking equipment): TÊt c¶ c¸c hÖ thèng phanh ®­îc l¾p trªn xe ®Ó gi¶m vËn tèc hoÆc dõng xe l¹i hoÆc gi÷ xe ®øng yªn. 3.2 HÖ thèng phanh chÝnh (service braking system): TÊt c¶ c¸c bé phËn mµ t¸c ®éng cña chóng cã thÓ ®iÒu khiÓn ®­îc, cho phÐp ng­êi l¸i trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp gi¶m vËn tèc cña xe trong khi l¸i b×nh th­êng hoÆc dõng xe l¹i. 3
 4. TCVN 6821 : 2001 3.3 HÖ thèng phanh dù phßng (secondary braking system): TÊt c¶ c¸c bé phËn mµ t¸c ®éng cña chóng cã thÓ ®iÒu khiÓn ®­îc, cho phÐp ng­êi l¸i trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp gi¶m vËn tèc cña xe hoÆc dõng xe l¹i trong tr­êng hîp h­ háng hÖ thèng phanh chÝnh. 3.4 HÖ thèng phanh dõng (parking braking system): TÊt c¶ c¸c bé phËn cho phÐp gi÷ xe ®øng yªn b»ng c¬ cÊu c¬ khÝ, ngay c¶ trªn bÒ mÆt nghiªng vµ ®Æc biÖt khi kh«ng cã ng­êi l¸i. 3.5 HÖ thèng phanh chËm dÇn bæ trî (additional retarding braking system): TÊt c¶ c¸c bé phËn cho phÐp ng­êi l¸i, trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp, æn ®Þnh hoÆc gi¶m vËn tèc cña xe, ®Æc biÖt trªn dèc dµi. 3.6 HÖ thèng phanh tù ®éng (automatic braking system): TÊt c¶ c¸c bé phËn phanh xe mét c¸ch tù ®éng. VÝ dô: Trong tr­êng hîp cña xe ®­îc kÐo, hÖ thèng phanh tù ®éng ®­îc kÝch ho¹t do sù t¸ch rêi khái xe kÐo mét c¸ch ngÉu nhiªn hay cè ý. 4 C¸c bé phËn cÊu thµnh Mét hÖ thèng phanh bao gåm bé phËn cung cÊp n¨ng l­îng, bé phËn ®iÒu khiÓn, bé phËn truyÒn ®éng, c¬ cÊu phanh vµ nÕu cÇn mét bé phËn bæ trî ®Æt trªn xe kÐo dïng cho xe ®­îc kÐo. 4.1 Bé phËn cung cÊp n¨ng l­îng (energy-supplying device): C¸c phÇn cña hÖ thèng phanh cung cÊp, ®iÒu tiÕt vµ nÕu cÇn chuyÓn hãa n¨ng l­îng cÇn thiÕt ®Ó phanh. Bé phËn nµy kÕt thóc ë n¬i bé phËn truyÒn ®éng b¾t ®Çu, nghÜa lµ ë n¬i c¸c dßng kh¸c nhau cña c¸c hÖ thèng phanh (xem 5.2), gåm c¶ dßng cña c¸c phô kiÖn nÕu ®­îc l¾p, ®­îc ng¨n c¸ch víi bé phËn cung cÊp n¨ng l­îng hoÆc ng¨n c¸ch víi nhau. Chó thÝch 1 - §iÒu nµy còng ¸p dông cho xe ®­îc kÐo. 4.2 Nguån n¨ng l­îng (energy source): PhÇn cña bé phËn cung cÊp n¨ng l­îng, t¹o ra n¨ng l­îng. Chó thÝch 2 - Nguån n¨ng l­îng cã thÓ ®­îc ®Æt c¸ch rêi khái xe (vÝ dô ®èi víi hÖ thèng phanh khÝ nÐn dïng cho moãc) vµ còng cã thÓ lµ søc m¹nh c¬ b¾p cña con ng­êi. 4.3 Bé phËn ®iÒu khiÓn (control device): C¸c phÇn cña hÖ thèng phanh, khëi nguån cho sù ho¹t ®éng vµ ®iÒu khiÓn t¸c dông cña hÖ thèng phanh nµy. Bé phËn ®iÒu khiÓn b¾t ®Çu: - t¹i vÞ trÝ t¸c dông khi ng­êi l¸i (hoÆc mét ng­êi kh¸c) trùc tiÕp t¸c ®éng; - t¹i vÞ trÝ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ®­îc truyÒn vµo hÖ thèng phanh khi ng­êi l¸i gi¸n tiÕp t¸c ®éng hoÆc khi kh«ng cã sù t¸c ®éng cña ng­êi l¸i. 4
 5. TCVN 6821 : 2001 Bé phËn ®iÒu khiÓn kÕt thóc t¹i n¬i ph©n chia n¨ng l­îng cÇn thiÕt ®Ó t¹o ra lùc t¸c dông hoÆc n¬i ph©n chia mét phÇn n¨ng l­îng ®Ó ®iÒu khiÓn lùc t¸c dông ®ã. Chó thÝch 3 - TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn cã thÓ ®­îc truyÒn trong ph¹m vi bé phËn ®iÒu khiÓn vÝ dô b»ng c¬ khÝ, khÝ nÐn, thñy lùc, hoÆc ®iÖn, kÓ c¶ dïng n¨ng l­îng phô hoÆc n¨ng l­îng kh«ng ph¶i n¨ng l­îng c¬ b¾p. Chó thÝch 4 - Bé phËn ®iÒu khiÓn cã thÓ ho¹t ®éng do: - t¸c ®éng trùc tiÕp cña mét ng­êi, b»ng ch©n hoÆc tay; - t¸c ®éng gi¸n tiÕp cña ng­êi l¸i hoÆc kh«ng cÇn t¸c ®éng nµo (chØ trong tr­êng hîp xe ®­îc kÐo); - sù thay ®æi ¸p suÊt trong ®­êng èng nèi hoÆc dßng ®iÖn trong d©y c¸p gi÷a xe kÐo vµ xe ®­îc kÐo t¹i thêi ®iÓm ho¹t ®éng cña mét trong c¸c hÖ thèng phanh cña xe kÐo, hoÆc trong tr­êng hîp h­ háng. - qu¸n tÝnh hoÆc träng l­îng cña xe hoÆc cña mét bé phËn cÊu thµnh xe (nh­ sù s¸t l¹i hoÆc t¸ch rêi cña xe kÐo vµ xe ®­îc kÐo hoÆc sù h¹ thÊp cña mét bé phËn cÊu thµnh). 4.4 Bé phËn truyÒn ®éng (transmission device): C¸c phÇn cña hÖ thèng phanh, truyÒn n¨ng l­îng ®­îc ph©n chia bëi bé phËn ®iÒu khiÓn. Bé phËn truyÒn ®éng b¾t ®Çu t¹i n¬i kÕt thóc bé phËn ®iÒu khiÓn hoÆc bé phËn cung cÊp n¨ng l­îng vµ kÕt thóc t¹i n¬i b¾t ®Çu c¬ cÊu phanh. Chó thÝch 5 - Bé phËn truyÒn ®éng cã thÓ lµ, vÝ dô d¹ng c¬ khÝ, thñy lùc, khÝ nÐn (¸p suÊt trªn hoÆc d­íi ¸p suÊt khÝ quyÓn), ®iÖn hoÆc kÕt hîp (nh­ thñy c¬, thñy khÝ). 4.5 C¬ cÊu phanh (brake): Nh÷ng phÇn cña hÖ thèng phanh ë ®ã xuÊt hiÖn c¸c lùc chèng l¹i chuyÓn ®éng hoÆc xu h­íng chuyÓn ®éng cña xe. 4.5.1 C¬ cÊu phanh ma s¸t (friction brake): C¬ cÊu phanh trong ®ã c¸c thµnh phÇn g¾n víi phÇn cè ®Þnh cña xe bÞ t¸c dông tú vµo mét hay nhiÒu thµnh phÇn ®­îc g¾n hoÆc khíp vµo b¸nh xe hoÆc côm b¸nh xe b»ng lùc t¸c dông. Chó thÝch 6 - Lo¹i c¬ cÊu phanh ma s¸t trong ®ã hiÖu qu¶ cña (c¸c) lùc t¸c dông t¨ng lªn do c¸c lùc ma s¸t ®­îc gäi lµ d¹ng tù c­êng ho¸. 4.5.1.1 C¬ cÊu phanh tang trèng (drum brake): C¬ cÊu phanh ma s¸t trong ®ã c¸c lùc ma s¸t ®­îc t¹o ra gi÷a c¸c thµnh phÇn ®­îc g¾n vµo phÇn cè ®Þnh cña xe vµ bÒ mÆt bªn ngoµi hoÆc bªn trong cña tang trèng. 4.5.1.2 C¬ cÊu phanh ®Üa (disc brake): C¬ cÊu phanh ma s¸t trong ®ã lùc ma s¸t ®­îc t¹o ra gi÷a c¸c thµnh phÇn g¾n víi phÇn cè ®Þnh cè ®Þnh cña xe vµ bÒ mÆt cña mét hay nhiÒu ®Üa phanh. 4.5.2 C¬ cÊu phanh gµi khíp c­ìng bøc (kho¸) [positive engagement brake (lock)]: C¬ cÊu phanh trong ®ã c¸c bé phËn kh«ng quay cña xe c¶n chë chuyÓn ®éng cña c¸c thµnh phÇn ®­îc g¾n cè ®Þnh vµo b¸nh xe hoÆc côm b¸nh xe b»ng c¸ch gµi khíp c­ìng bøc. 5
 6. TCVN 6821 : 2001 Chó thÝch 7 - C¬ cÊu phanh gµi khíp c­ìng bøc th­êng chØ dïng khi xe ®øng yªn. 4.5.3 Bé h·m chËm dÇn (retarder): C¬ cÊu cã chøc n¨ng gi¶m hoÆc æn ®Þnh tèc ®é cña xe, vÝ dô nh­ trªn dèc dµi, nh­ng kh«ng ®Ó dõng xe l¹i. 4.5.3.1 Bé h·m chËm dÇn b»ng ®éng c¬ ch¸y næ (retarder by combustion engine): Bé h·m chËm dÇn thùc hiÖn t¸c ®éng chËm dÇn lªn xe ®ang chuyÓn ®éng khi ®éng c¬ ch¸y næ ®­îc nèi víi b¸nh xe chñ ®éng. T¸c dông h·m chËm dÇn ®­îc t¹o ra b»ng c¸c c¸ch vÝ dô nh­ gi¶m l­îng nhiªn liÖu cumg cÊp, thu nhá ®­êng kh«ng khÝ cÊp vµo, thu nhá ®­êng tho¸t cña khÝ x¶ hoÆc b»ng c¸ch thay ®æi thêi gian më van (su-p¸p). 4.5.3.2 Bé h·m chËm dÇn b»ng ®éng c¬ ®iÖn (retarder by electric traction motor): Bé h·m chËm dÇn thùc hiÖn t¸c dông chËm dÇn lªn xe ®ang chuyÓn ®éng khi ®éng c¬ ®iÖn ®­îc nèi víi c¸c b¸nh xe chñ ®éng. VÝ dô, t¸c dông h·m chËm dÇn trªn xe ®ang chuyÓn ®éng ®­îc t¹o ra b»ng c¸ch cho ch¹y ®éng c¬ ®IÖn ë chÕ ®é m¸y ph¸t. 4.5.3.3 Bé h·m chËm dÇn thñy ®éng lùc (hydrodynamic retarder): C¬ cÊu trong ®ã t¸c dông h·m chËm dÇn ®¹t ®­îc do t¸c ®éng cña chÊt láng lªn c¸c thµnh phÇn ®­îc liªn kÕt víi mét hoÆc nhiÒu b¸nh xe hoÆc víi c¸c bé phËn cña hÖ thèng truyÒn lùc cña xe ®· ®­îc liªn kÕt víi c¸c b¸nh xe. 4.5.3.4 Bé h·m chËm dÇn khÝ ®éng (aerodynamic retarder): C¬ cÊu trong ®ã t¸c dông h·m chËm dÇn ®¹t ®­îc b»ng c¸ch t¨ng søc c¶n kh«ng khÝ (ch¼ng h¹n nh­ viÖc sö dông c¸c bÒ mÆt chuyÓn ®éng). 4.5.3.5 Bé h·m chËm dÇn ®iÖn tõ (electromagnetic retarder): C¬ cÊu trong ®ã t¸c dông h·m chËm dÇn ®¹t ®­îc do t¸c ®éng cña tõ tr­êng lªn ®Üa kim lo¹i ®ang quay ®­îc liªn kÕt víi mét hoÆc nhiÒu b¸nh xe (dßng ®iÖn xo¸y, hiÖn t­îng trÔ) hoÆc víi c¸c bé phËn cña hÖ thèng truyÒn lùc cña xe ®· ®­îc liªn kÕt víi c¸c b¸nh xe. 4.5.3.6 Bé h·m chËm dÇn ma s¸t (friction retarder): C¬ cÊu trong ®ã t¸c dông h·m chËm dÇn ®¹t ®­îc do ma s¸t kh« hoÆc ­ít gi÷a c¸c thµnh phÇn ®­îc g¾n vµo phÇn cè ®Þnh cña xe vµ c¸c thµnh phÇn ®­îc liªn kÕt víi c¸c b¸nh xe hoÆc víi c¸c bé phËn cña hÖ thèng truyÒn lùc cña xe ®· ®­îc liªn kÕt víi c¸c b¸nh xe. 4.6 Bé phËn bæ trî trªn xe kÐo dïng cho xe ®­îc kÐo (supplementary device on towing vehicle for towed vehicle): C¸c phÇn cña hÖ thèng phanh trªn xe kÐo ®­îc dïng ®Ó cung cÊp n¨ng l­îng vµ ®iÒu khiÓn hÖ thèng phanh trªn xe ®­îc kÐo. Bé phËn bæ trî gåm c¸c thµnh phÇn n»m gi÷a bé phËn cung cÊp n¨ng l­îng cña xe kÐo vµ ®­êng cung cÊp (bao gåm c¶ ®Çu nèi) vµ gi÷a (c¸c) bé phËn truyÒn ®éng cña xe kÐo vµ ®­êng ®iÒu khiÓn (bao gåm c¶ ®Çu nèi). 6
 7. TCVN 6821 : 2001 5 §Þnh nghÜa hÖ thèng phanh theo ®Æc tÝnh cña c¸c bé phËn cÊu thµnh 5.1 §Þnh nghÜa hÖ thèng phanh theo bé phËn cung cÊp n¨ng l­îng (theo nghÜa cña 4.1) 5.1.1 HÖ thèng phanh n¨ng l­îng c¬ b¾p (muscular energy braking system): HÖ thèng phanh trong ®ã n¨ng l­îng cÇn thiÕt ®Ó t¹o ra lùc phanh ®­îc cung cÊp chØ do søc lùc tù nhiªn cña ng­êi l¸i. 5.1.2 HÖ thèng phanh cã trî lùc (energy / power-assisted): HÖ thèng phanh trong ®ã n¨ng l­îng cÇn thiÕt ®Ó t¹o ra lùc phanh ®­îc cung cÊp bëi søc lùc tù nhiªn cña ng­êi l¸i vµ mét hoÆc nhiÒu bé phËn cung cÊp n¨ng l­îng. VÝ dô: - HÖ thèng phanh trî lùc ch©n kh«ng (víi bÇu ch©n kh«ng). - HÖ thèng phanh trî lùc khÝ nÐn (víi bÇu kh«ng khÝ). - HÖ thèng phanh trî lùc thñy lùc (víi bÇu thñy lùc). 5.1.3 HÖ thèng phanh kh«ng cã n¨ng l­îng c¬ b¾p / trî lùc hoµn toµn (non-muscular energy / full-power braking system): HÖ thèng phanh trong ®ã n¨ng l­îng cÇn thiÕt ®Ó t¹o ra lùc phanh ®­îc cung cÊp bëi mét hoÆc nhiÒu bé phËn cung cÊp n¨ng l­îng ngo¹i trõ søc lùc tù nhiªn cña ng­êi l¸i. VÝ dô: - HÖ thèng phanh h¬i hoµn toµn - HÖ thèng phanh thñy lùc hoµn toµn - HÖ thèng phanh thñy lùc ®iÒu khiÓn b»ng khÝ nÐn Chó thÝch 8 - Tuy nhiªn, lo¹i trõ trong ®Þnh nghÜa trªn hÖ thèng phanh trong ®ã ng­êi l¸i cã thÓ t¨ng lùc phanh b»ng t¸c ®éng c¬ b¾p lªn hÖ thèng nµy trong tr­êng hîp mÊt n¨ng l­îng hoµn toµn. 5.1.4 HÖ thèng phanh qu¸n tÝnh (inertia braking system): HÖ thèng phanh trong ®ã n¨ng l­îng cÇn thiÕt ®Ó t¹o ra lùc phanh ph¸t sinh tõ viÖc moãc dÞch chuyÓn s¸t l¹i xe kÐo. 5.1.5 HÖ thèng phanh träng lùc (gravity braking system): hÖ thèng phanh trong ®ã n¨ng l­îng cÇn ®Ó phanh ®­îc cung cÊp bëi sù h¹ thÊp mét bé phËn cÊu thµnh cña moãc do träng lùc. 5.1.6 HÖ thèng phanh lß xo (spring braking system): HÖ thèng phanh trong ®ã n¨ng l­îng cÇn ®Ó phanh ®­îc cung cÊp bëi mét hay nhiÒu lß xo cã t¸c dông nh­ mét vËt tÝch n¨ng. 5.2 §Þnh nghÜa hÖ thèng phanh theo c¸ch bè trÝ bé phËn truyÒn ®éng 5.2.1 HÖ thèng phanh dßng ®¬n (single-circuit braking system): HÖ thèng phanh cã bé phËn truyÒn ®éng gåm mét dßng ®¬n. Chó thÝch 9 - Trong tr­êng hîp cã h­ háng trong bé phËn truyÒn ®éng, bé phËn nµy kh«ng thÓ truyÒn ®­îc n¨ng l­îng dïng ®Ó t¹o ra lùc t¸c dông. 7
 8. TCVN 6821 : 2001 5.2.2 HÖ thèng phanh dßng kÐp (dual-circuit braking system): HÖ thèng phanh cã bé phËn truyÒn ®éng gåm hai dßng. Chó thÝch 10 - Trong tr­êng hîp cã h­ háng trong bé phËn truyÒn ®éng, bé phËn nµy vÉn cã thÓ truyÒn toµn bé hoÆc mét phÇn n¨ng l­îng dïng ®Ó t¹o ra lùc phanh. 5.2.3 HÖ thèng phanh nhiÒu dßng (multi-circuit braking system): HÖ thèng phanh cã bé phËn truyÒn ®éng gåm mét vµi dßng. Chó thÝch 11 - Trong tr­êng hîp cã h­ háng trong bé phËn truyÒn ®éng, bé phËn nµy vÉn cã thÓ truyÒn toµn bé hoÆc mét phÇn n¨ng l­îng dïng ®Ó t¹o ra lùc phanh. 5.3 §Þnh nghÜa hÖ thèng phanh theo ®oµn xe 5.3.1 HÖ thèng phanh ®­êng ®¬n (single-line braking system): Tæ hîp trong ®ã hÖ thèng phanh cña c¸c xe riªng biÖt t¸c dông theo c¸ch mét ®­êng ®¬n ®­îc dïng cho c¶ viÖc cung cÊp n¨ng l­îng vµ ®iÒu khiÓn hÖ thèng phanh cña xe ®­îc kÐo. 5.3.2 HÖ thèng phanh hai hoÆc nhiÒu ®­êng (two-line or multi-line braking system): Tæ hîp trong ®ã hÖ thèng phanh cña c¸c xe riªng biÖt t¸c dông theo c¸ch hai hay nhiÒu ®­êng ®­îc dïng mét c¸ch riªng biÖt vµ ®ång thêi ®Ó cung cÊp n¨ng l­îng vµ ®iÒu khiÓn hÖ thèng phanh cña xe ®­îc kÐo. 5.3.3 HÖ thèng phanh liªn hîp (continuous braking system): Sù kÕt hîp c¸c hÖ thèng phanh cña c¸c xe trong ®oµn xe vµ cã nh÷ng ®Æc tr­ng sau: a) tõ ghÕ l¸i vµ b»ng t¸c ®éng ®¬n, ng­êi l¸i cã thÓ ®iÒu chØnh bé phËn ®iÒu khiÓn t¸c ®éng trùc tiÕp trªn xe kÐo vµ ®iÒu khiÓn phanh t¸c ®éng gi¸n tiÕp trªn xe ®­îc kÐo; b) n¨ng l­îng dïng ®Ó phanh mçi xe trong ®oµn xe ®­îc cung cÊp bëi cïng nguån n¨ng l­îng (cã thÓ lµ søc lùc c¬ b¾p cña ng­êi l¸i); c) phanh cña mçi xe trong ®oµn xe lµ cïng pha hoÆc hîp pha. 5.3.4 HÖ thèng phanh b¸n liªn hîp (semi-continuous braking system): Sù kÕt hîp c¸c hÖ thèng phanh cña c¸c xe trong ®oµn xe vµ cã nh÷ng ®Æc tr­ng sau: a) tõ ghÕ l¸i vµ b»ng t¸c ®éng ®¬n, ng­êi l¸i cã thÓ ®iÒu chØnh bé phËn ®iÒu khiÓn t¸c ®éng trùc tiÕp trªn xe kÐo vµ bé phËn ®iÒu khiÓn t¸c ®éng gi¸n tiÕp trªn xe ®­îc kÐo; b) n¨ng l­îng dïng ®Ó phanh mçi xe trong ®oµn xe ®­îc cung cÊp bëi Ýt nhÊt hai nguån n¨ng l­îng (mét trong chóng cã thÓ lµ søc lùc c¬ b¾p cña ng­êi l¸i); c) phanh cña mçi xe trong ®oµn xe lµ ®ång pha hoÆc hîp pha. 8
 9. TCVN 6821 : 2001 5.3.5 HÖ thèng phanh kh«ng liªn hîp (non-continuous braking system): Sù kÕt hîp c¸c hÖ thèng phanh cña c¸c xe trong ®oµn xe kh«ng ph¶I lµ liªn hîp hoÆc b¸n liªn hîp. 6 C¸c ®Þnh nghÜa bæ sung 6.1 C¸p; d©y (cable; wire): VËt dÉn ®Ó truyÒn dÉn n¨ng l­îng ®iÖn. 6.2 §­êng truyÒn dÉn n¨ng l­îng 6.2.1 èng (pipe): §­êng mÒm hoÆc cøng dïng ®Ó truyÒn dÉn n¨ng l­îng khÝ nÐn hoÆc thñy lùc. 6.2.1.1 èng cøng (rigid pipe): §­êng cã h×nh d¹ng cè ®Þnh nèi hai phÇn cè ®Þnh t­¬ng ®èi víi nhau. Chó thÝch 12 - §­êng nèi kh«ng bÞ biÕn d¹ng ®­îc coi lµ cè ®Þnh. 6.2.1.2 èng nöa cøng (semi-rigid pipe): §­êng cã h×nh d¹ng kh«ng cè ®Þnh nèi hai phÇn cè ®Þnh t­¬ng ®èi víi nhau. 6.2.1.3 èng mÒm (flexible pipe): §­êng cã h×nh d¹ng kh«ng cè ®Þnh nèi hai phÇn chuyÓn ®éng t­¬ng ®èi víi nhau. Chó thÝch 13 - èng cuén lµ d¹ng ®Æc biÖt cña èng mÒm. 6.2.2 C¸c ®­êng cña thiÕt bÞ phanh theo chøc n¨ng 6.2.2.1 §­êng cÊp (feed line): §­êng nèi gi÷a nguån n¨ng l­îng hay b×nh tÝch n¨ng víi bé phËn ®iÒu khiÓn dßng n¨ng l­îng (vÝ dô, bé phËn nµy cã thÓ lµ van phanh). Chó thÝch 14 - §Þnh nghÜa nµy kh«ng ¸p dông cho ®­êng nèi hai xe trong ®oµn xe. 6.2.2.2 §­êng kÝch ho¹t (actuating line): §­êng nèi bé phËn ®iÒu khiÓn dßng n¨ng l­îng (vÝ dô: van phanh) víi bé phËn chuyÓn ®æi n¨ng l­îng cña t¸c nh©n sang c¬ n¨ng (ch¼ng h¹n nh­: xi lanh phanh). 6.2.2.3 §­êng dÉn (pilot line): §­êng nèi mét bé phËn ®iÒu khiÓn (vÝ dô: van phanh) víi mét bé phËn ®iÒu khiÓn kh¸c (vÝ dô: van ng¾t), dßng n¨ng l­îng chØ dïng ®Ó ®iÒu khiÓn bé phËn ®iÒu khiÓn thø hai. Chó thÝch 15 - §Þnh nghÜa nµy kh«ng ¸p dông cho ®­êng nèi hai xe trong ®oµn xe. 6.2.3 §­êng liªn kÕt thiÕt bÞ phanh cña c¸c xe trong ®oµn xe 6.2.3.1 §­êng cung cÊp (supply line): §­êng cÊp ®Æc biÖt truyÒn n¨ng l­îng tõ xe kÐo sang b×nh tÝch n¨ng cña xe ®­îc kÐo. 9
 10. TCVN 6821 : 2001 6.2.3.2 §­êng ®iÒu khiÓn (control line): §­êng dÉn ®Æc biÖt, nhê ®ã n¨ng l­îng cÇn thiÕt ®Ó ®iÒu khiÓn ®­îc chuyÓn tõ xe kÐo sang xe ®­îc kÐo. 6.2.3.3 §­êng cung cÊp vµ ®iÒu khiÓn chung (common supply and control line): §­êng dïng lµm ®­êng cung cÊp còng nh­ ®­êng ®iÒu khiÓn. Chó thÝch 16 - §Þnh nghÜa nµy ¸p dông cho hÖ thèng phanh ®­êng ®¬n. 6.2.3.4 §­êng dù phßng (secondary line): §­êng kÝch ho¹t ®Æc biÖt truyÒn n¨ng l­îng cÇn thiÕt cho phanh dù phßng cña xe ®­îc kÐo tõ xe kÐo sang xe ®­îc kÐo 6.3 Phanh ®iÒu chØnh ®­îc (modulatable braking): Lo¹i phanh, trong giíi h¹n lµm viÖc b×nh th­êng cña bé phËn ®iÒu khiÓn, cho phÐp ng­êi l¸i ë bÊt kú thêi ®iÓm nµo t¨ng hoÆc gi¶m lùc phanh tíi møc tho¶ ®¸ng b»ng t¸c ®éng cña bé phËn ®iÒu khiÓn. Khi t¨ng lùc phanh t¨ng b»ng c¸ch t¸c ®éng lªn bé phËn ®iÒu khiÓn, mét t¸c ®éng ng­îc l¹i sÏ lµm gi¶m lùc phanh ®ã (chøc n¨ng bæ trî ®¬n). 6.4 ¸p lùc 6.4.1 ¸p lùc t¸c dông ban ®Çu cña m¸ phanh (threshold pressure for application of brake linings): ¸p lùc cÇn thiÕt ban ®Çu cña chÊt láng c«ng t¸c ®Ó t¹o ra m« men phanh ë c¬ cÊu phanh (xem h×nh 1). 6.4.2 ¸p lùc c¶nh b¸o (warning pressure): ¸p lùc, d­íi gi¸ trÞ ®ã, bé phËn c¶nh b¸o ho¹t ®éng. 6.4.3 ¸p lùc an toµn (protection pressure): ¸p lùc ®­îc æn ®Þnh trong mét phÇn cña hÖ thèng phanh sau khi mét bé phËn kh¸c hoÆc c¸c phô kiÖn cña thiÕt bÞ phanh bÞ trôc trÆc. 6.4.4 ¸p lùc nh¶ m¸ phanh (release pressure of brake linings): ¸p lùc cÇn thiÕt ban ®Çu cña chÊt láng c«ng t¸c lµm gi¶m m« men phanh (xem h×nh 1). 6.4.5 ¸p lùc phanh tiÖm cËn (asymptotic pressure of braking): ¸p lùc phanh æn ®Þnh sau khi bé phËn ®iÒu khiÓn ®· t¸c dông hoµn toµn: trong thùc tÕ, ¸p lùc tiÖm cËn ®¹t ®­îc mét khi ¸p lùc nµy ®­îc duy tr× kh«ng ®æi trong 5 gi©y. 6.4.6 ¸p lùc gi÷ phanh (hold-off pressure) (bé kÝch ho¹t c¬ cÊu phanh lß xo): ¸p lùc cÇn thiÕt ban ®Çu cña chÊt láng c«ng t¸c ®Ó t¹o ra m« men phanh ë c¬ cÊu phanh (xem h×nh 2). 6.4.7 ¸p lùc b¾t ®Çu nh¶ phanh (commencement of release pressure) (bé kÝch ho¹t c¬ cÊu phanh lß xo): ¸p lùc ban ®Çu cña chÊt láng c«ng t¸c cÇn thiÕt lµm gi¶m m« men phanh (xem h×nh 2). 10
 11. TCVN 6821 : 2001 6.4.8 ¸p lùc nh¶ phanh hoµn toµn (full brake release pressure) (bé kÝch ho¹t c¬ cÊu phanh lß xo): ¸p lùc cña chÊt láng c«ng t¸c trong buång nÐn lß xo t¹i ®ã m« men phanh tiÕn tíi gi¸ trÞ 0 (xem h×nh 2). 6.4.9 ¸p lùc nÐn lß xo hoµn toµn (full spring compression pressure) (bé kÝch ho¹t c¬ cÊu phanh lß xo): ¸p lùc cÇn thiÕt cña chÊt láng c«ng t¸c trong buång nÐn lß xo ®Ó ®Èy lß xo (Ðp) ®Õn vÞ trÝ tËn cïng cña nã (H×nh 2). ¸p lùc nh¶ m¸ phanh (6.4.4) M« men phanh 0 ¸p lùc ¸p lùc t¸c dông ban ®Çu cña m¸ phanh (6.4.1) H×nh - 1 ¸p lùc b¾t ®Çu nh¶ phanh (6.4.7) M« men phanh ¸p lùc nh¶ phanh hoµn toµn (6.4.8) ¸p lùc nÐn lß xo hoµn toµn (6.4.9) 0 ¸p lùc ¸p lùc gÜ÷ phanh (6.4.6) H×nh - 2 6.5 Bé phËn c¶nh b¸o (warning device): Bé phËn b»ng ©m thanh hoÆc h×nh ¶nh b¸o cho ng­êi l¸i biÕt (c¸c) hÖ thèng phanh ®· hÕt kú ho¹t ®éng hay cÇn b¶o d­ìng. 11
 12. TCVN 6821 : 2001 6.6 C¬ cÊu t¸c dông (application mechanism): TÊt c¶ c¸c thµnh phÇn c¬ khÝ cña bé phËn truyÒn ®éng nèi bé phËn t¸c ®éng (nh­ xi lanh...) víi c¬ cÊu phanh. 6.7 Bé phËn bï mßn; bé ®iÒu chØnh c¬ cÊu phanh (wear compensasion device; brake adjuster): Bé phËn mét c¸ch tù ®éng hay b»ng c¸ch kh¸c bï lÊp sù mßn cña m¸ phanh ®èi víi c¬ cÊu phanh ma s¸t (c¬ cÊu phanh tang trèng hoÆc c¬ cÊu phanh ®Üa). 6.8 Bé phËn nh¶ phô trî (auxiliary release device) (bé kÝch ho¹t c¬ cÊu phanh lß xo): Bé phËn cho phÐp khö lùc phanh khi ¸p lùc cung cÊp gi¶m thÊp h¬n ¸p lùc nh¶ hoµn toµn do, vÝ dô nh­, bé kÝch ho¹t c¬ cÊu phanh lß xo bÞ háng. 6.9 Bé phËn c©n b»ng lùc phanh (braking force proportioning device): Bé phËn cã chøc n¨ng biÕn ®æi lùc phanh mét c¸ch tù ®éng hay b»ng c¸ch kh¸c. 6.9.1 Bé phËn c¶m øng t¶i träng (load-sensing device): Bé phËn tù ®éng ®iÒu chØnh lùc phanh trªn mét hay nhiÒu b¸nh xe theo t¶i träng tÜnh hoÆc ®éng ®Æt lªn (c¸c) b¸nh xe. 6.9.2 Bé phËn c¶m øng ¸p lùc (pressure- sensing device): Bé phËn tù ®éng ®IÒu chØnh lùc phanh trªn mét hoÆc nhiÒu b¸nh xe tuú theo ¸p lùc ®Çu vµo. 6.9.3 Bé phËn c¶m øng gi¶m ga (deceleration-sensing device): Bé phËn tù ®éng ®IÒu chØnh lùc phanh trªn mét hoÆc nhiÒu b¸nh xe tïy theo sù gi¶m ga cña xe. 7 C¬ häc phanh 7.1 C¬ häc phanh (braking mechanics): HiÖn t­îng c¬ häc diÔn ra tõ lóc b¾t ®Çu t¸c ®éng lªn bé phËn ®iÒu khiÓn ®Õn khi kÕt thóc t¸c ®éng phanh. 7.2 HiÖn t­îng trÔ cña hÖ thèng phanh (braking system hysteresis), ∆Fc: Sù kh¸c nhau gi÷a c¸c lùc ®iÒu khiÓn khi t¸c dông vµ nh¶ phanh víi cïng mét m« men phanh (xem h×nh 3). 7.3 HiÖn t­îng trÔ cña c¬ cÊu phanh (brake hysteresis), ∆Fs: Sù kh¸c nhau gi÷a c¸c lùc t¸c dông khi t¸c dông vµ nh¶ phanh víi cïng mét m« men phanh (xem h×nh 4). 12
 13. TCVN 6821 : 2001 M« men phanh M« men phanh FS FS Lùc ®iÒu khiÓn Lùc t¸c dông H×nh - 3 H×nh - 4 7.4 C¸c lùc, m« men 7.4.1 Lùc ®iÒu khiÓn (control force), Fc: Lùc ®Æt lªn bé phËn ®iÒu khiÓn. 7.4.2 Lùc t¸c dông (application force), Fs: §èi víi c¬ cÊu phanh ma s¸t, lµ tæng lùc t¸c dông lªn mét côm m¸ phanh, g©y ra lùc phanh do hiÖu øng ma s¸t (xem c¸c vÝ dô ®iÓn h×nh trong phô lôc A). 7.4.3 Tæng lùc phanh (total braking force), Ft: Tæng cña c¸c lùc phanh t¹i c¸c bÒ mÆt tiÕp xóc gi÷a tÊt c¶ c¸c b¸nh xe víi bÒ mÆt ®­êng, ®­îc t¹o ra do t¸c dông cña hÖ thèng phanh chèng l¹i sù chuyÓn ®éng hoÆc xu h­íng chuyÓn ®éng cña xe. 7.4.4 M« men phanh (braking torque): S¶n phÈm cña c¸c lùc ma s¸t, ®­îc t¹o ra do lùc t¸c dông ë mét c¬ cÊu phanh vµ kho¶ng c¸ch gi÷a ®iÓm ®Æt cña c¸c lùc nµy víi trôc quay. 7.4.5 Bã phanh (brake drag): HiÖn t­îng m« men phanh cã thÓ vÉn tån t¹i sau khi bé phËn ®iÒu khiÓn ®· trë l¹i vÞ trÝ nh¶. 7.4.6 Ph©n bè phanh (lùc phanh); tû sè phanh Anh, c©n b»ng phanh Mü [braking (brake force) distribution; braking ratio GB; brake balance US]: Gi¸ trÞ thÓ hiÖn tû lÖ phÇn tr¨m ®èi víi mçi trôc b»ng tû sè gi÷a lùc phanh cña mçi trôc vµ tæng lùc phanh (vÝ dô: 60% cÇu tr­íc vµ 40% cÇu sau). 7.4.7 C¸c hÖ sè khuyÕch ®¹i c¬ cÊu phanh (Brake amplification factor) 7.4.7.1 HÖ sè c¬ cÊu phanh (bªn ngoµi) [brake factor (external)], C: Tû sè gi÷a lùc/m« men phanh ®Çu ra vµ lùc/m« men ®Çu vµo c¬ cÊu phanh. 7.4.7.2 HÖ sè c¬ cÊu phanh (bªn trong) [brake factor (internal)], C*: Tû sè gi÷a tæng lùc tiÕp tuyÕn t¹i b¸n kÝnh hiÖu dông cña mét c¬ cÊu phanh vµ lùc t¸c dông, Fs. 13
 14. TCVN 6821 : 2001 Chó thÝch 17 - C* lµ tæng c¸c hÖ sè guèc phanh chØ trong tr­êng hîp c¸c lùc t¸c dông c©n b»ng nhau. Chó thÝch 18 - VÝ dô ®iÓn h×nh cña gi¸ trÞ C* lµ hÖ sè ma s¸t µ ®­îc thÓ hiÖn trªn h×nh 5 vµ c¸c vÝ dô tÝnh to¸n cña C* ®­îc tr×nh bµy trong phô lôc A. 10 HÖ sè c¬ cÊu phanh C* 1 9 8 2 7 6 5 4 1 C¬ cÊu phanh tù c­êng hãa 3 3 2 C¬ cÊu phanh kÐp (xem chó thÝch 1 trong b¶ng A.2) 2 4 3 C¬ cÊu phanh ®¬n 1 (xem chó thÝch 1 trong b¶ng A.2) 4 C¬ cÊu phanh ®Üa 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 HÖ sè ma s¸t µ H×nh - 5 7.4.7.3 HÖ sè guèc phanh (shoe factor), SF: Tû sè gi÷a lùc tiÕp tuyÕn vµ lùc t¸c dông trªn cïng mét côm m¸ phanh tang trèng. 7.4.7.4 HÖ sè guèc phanh trung b×nh (mean shoe factor), MSF: Tû sè gi÷a tæng c¸c hÖ sè guèc phanh cña mét c¬ cÊu phanh vµ sè côm m¸ phanh tang trèng. 7.5 Thêi gian C¸c kho¶ng thêi gian kh¸c nhau ®­îc ®Þnh nghÜa theo biÓu ®å lý t­ëng trªn h×nh 6. 7.5.1 Thêi gian t¸c dông cña bé phËn ®iÒu khiÓn (control device application time): Kho¶ng thêi gian n»m gi÷a t3 vµ t0. 14
 15. TCVN 6821 : 2001 S0 Kho¶ng c¸ch Thêi gian V0 1 a0 2 3 4 t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 Thêi gian 1 VËn tèc xe; 2 Gia tèc phanh; 3 ¸p lùc ®­êng èng; 4 Hµnh tr×nh ®iÒu khiÓn; t0 Thêi ®iÓm ng­êi l¸i b¾t ®Çu kÝch ho¹t bé phËn ®iÒu t4 Thêi ®iÓm hai ®­êng th¼ng vËn tèc xe giao nhau khiÓn, nghÜa lµ thêi ®iÓm ®iÒu khiÓn phanh b¾t ®Çu (nh­ trªn biÓu ®å). dÞch chuyÓn. t5 Thêi ®iÓm ¸p suÊt ®­êng èng ®¹t ®Õn gi¸ trÞ æn t1 Thêi ®iÓm ¸p lùc trong ®­êng èng b¾t ®Çu t¨ng. ®Þnh. t2 Thêi ®iÓm gia tèc phanh ®¹t ®Õn gi¸ trÞ æn ®Þnh t6 Thêi ®iÓm gia tèc phanh ®¹t ®Õn gi¸ trÞ æn ®Þnh. t3 Thêi ®iÓm bé phËn ®iÒu khiÓn ®¹t ®Õn vÞ trÝ giíi h¹n. t7 Thêi ®iÓm xe dõng l¹i. H×nh - 6 15
 16. TCVN 6821 : 2001 7.5.2 Thêi gian ph¶n øng ban ®Çu (initial response time): Kho¶ng thêi gian n»m gi÷a t1 vµ t0 7.5.3 Thêi gian tÝch lòy (buildup time): Kho¶ng thêi gian diÔn ra gi÷a t5 vµ t1. 7.5.4 Thêi gian phanh t¸c dông (active braking time): Kho¶ng thêi gian diÔn gi÷a t7 vµ t2 7.5.5 Tæng thêi gian phanh (total braking time): Kho¶ng thêi gian diÔn ra gi÷a t7 vµ t0. 7.6 Kho¶ng c¸ch (qu·ng ®­êng) 7.6.1 Qu·ng ®­êng phanh (braking distance) S1: Qu·ng ®­êng xe tr«i ®i trong thêi gian phanh t¸c dông. 7.6.2 Kho¶ng c¸ch dõng (stopping distance) S0: Qu·ng ®­êng xe tr«i ®i trong toµn bé thêi gian phanh (tøc lµ kho¶ng c¸ch ®­îc tÝnh tõ thêi ®iÓm ng­êi l¸i b¾t ®Çu kÝch ho¹t bé phËn ®iÒu khiÓn cho ®Õn thêi ®iÓm xe dõng l¹i). 7.7 C«ng phanh (braking work) W: TÝch ph©n cña tæng lùc phanh tøc thêi Ft vµ dÞch chuyÓn vi ph©n ds trªn qu·ng ®­êng phanh s: s W= ∫F f ds 0 7.8 C«ng suÊt phanh tøc thêi (instantaneous braking power) P: TÝch sè gi÷a tæng lùc phanh tøc thêi Ft vµ vËn tèc xe v. P = Ff v 7.9 Gia tèc phanh (braking deceleration): Sù gi¶m vËn tèc ®¹t ®­îc nhê hÖ thèng phanh trong thêi gian ®ang xÐt, t. 7.9.1 Gia tèc phanh tøc thêi (instantaneous deceleration), a: dv a= dt Chó thÝch 19 - Trªn ®­êng cong gia tèc phanh a(t) bá qua nh÷ng mÊp m« thø cÊp. 7.9.2 Gia tèc phanh trung b×nh trªn kho¶ng c¸ch dõng (mean deceleration over stopping distance), ams: 16
 17. TCVN 6821 : 2001 V02 ams = 2S 0 trong ®ã V0 lµ vËn tèc cña xe t¹i thêi ®iÓm t0 7.9.3 gia tèc phanh trung b×nh gi÷a hai thêi ®iÓm bÊt kú (mean deceleration between any two instants), amt: Vi − V j amt = t j − ti trong ®ã Vi vµ Vj lµ c¸c vËn tèc cña xe t­¬ng øng t¹i c¸c thêi ®iÓm ti vµ tj. Chó thÝch 20 - C«ng thøc nµy cã thÓ ®­îc dïng ®Ó ®¸nh gi¸, vÝ dô nh­ hiÖu qu¶ phanh cña c¸c bé h·m chËm dÇn. 7.9.4 Gia tèc phanh khai triÓn ®Çy ®ñ trung b×nh (mean fully developed decelaration), amft : Gi¸ trÞ trung b×nh cña gia tèc phanh theo thêi gian cña gia tèc khai triÓn ®Çy ®ñ (t7-t6). 1 ∫ t7 amft = adt t7 − t6 t6 Chó thÝch 21 - Theo c«ng thøc nµy, kh«ng cã mèi liªn hÖ trùc tiÕp gi÷a kho¶ng c¸ch dõng vµ gi¸ trÞ cña gia tèc phanh khai triÓn ®Çy ®ñ trung b×nh. 7.10 Lùc phanh riªng (braking rate), z (1) Tû sè gi÷a tæng lùc phanh Ft vµ lùc Gs t­¬ng øng víi tæng khèi l­îng tÜnh trªn (c¸c) trôc cña (c¸c) xe: Ff z= Gs (2) Ngo¹i trõ tr­êng hîp cña b¸n moãc, tû sè gi÷a gia tèc phanh xe a vµ gia tèc träng tr­êng g (gia tèc r¬i tù do): a z= g 8 Bé phËn chèng h·m cøng (anti-lock device or anti-lock braking system), ABS 8.1 Bé phËn chèng h·m cøng (antilock device): Bé phËn tù ®éng ®iÒu chØnh ®é tr­ît, theo h­íng quay cña b¸nh xe, trªn mét hoÆc nhiÒu b¸nh xe trong khi phanh. 8.2 C¸c thµnh phÇn cña bé phËn chèng h·m cøng 8.2.1 C¶m biÕn (sensor): Thµnh phÇn cã nhiÖm vô nhËn biÕt tr¹ng th¸i quay cña (c¸c) b¸nh xe hoÆc tr¹ng th¸i ®éng lùc cña xe vµ truyÒn th«ng tin nµy ®Õn bé ®iÒu khiÓn. 17
 18. TCVN 6821 : 2001 8.2.2 Bé ®iÒu khiÓn (controller): Thµnh phÇn cã nhiÖm vô ®¸nh gi¸ th«ng tin do (c¸c) c¶m biÕn cung cÊp vµ truyÒn lÖnh ®Õn bé ®iÒu biÕn. 8.2.3 Bé ®iÒu biÕn (modulator): Thµnh phÇn cã nhiÖm vô ®iÒu chØnh ¸p lùc t¹o ra lùc phanh theo lÖnh nhËn ®­îc tõ bé ®iÒu khiÓn. 8.3 C¸c d¹ng ®iÒu khiÓn b¸nh xe 8.3.1 §iÒu khiÓn b¸nh xe ®¬n (individual wheel control): §iÒu khiÓn trong ®ã ¸p lùc t¹o ra lùc phanh trªn tõng b¸nh xe ®­îc ®iÒu chØnh riªng rÏ. 8.3.2 §iÒu khiÓn nhiÒu b¸nh xe (multi-wheel control): §iÒu khiÓn trong ®ã ¸p lùc t¹o ra lùc phanh ë mét côm b¸nh xe ®­îc ®iÒu chØnh b»ng mét lÖnh chung. 8.3.2.1 §iÒu khiÓn trôc (axle control): §iÒu khiÓn nhiÒu b¸nh xe trong ®ã c¸c b¸nh xe trªn mét trôc ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng mét lÖnh chung. 8.3.2.2 §iÒu khiÓn bªn (side control): §iÒu khiÓn nhiÒu b¸nh xe trong ®ã c¸c b¸nh xe ë mét bªn xe ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng mét lÖnh chung. 8.3.2.3 §iÒu khiÓn chÐo (diagonal control): §iÒu khiÓn nhiÒu b¸nh xe trong ®ã c¸c b¸nh xe ®èi diÖn chÐo nhau ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng mét lÖnh chung. 8.3.2.4 §iÒu khiÓn nhiÒu trôc kÕt hîp (combined multi-axle control): §iÒu khiÓn nhiÒu b¸nh xe trong ®ã tÊt c¶ c¸c b¸nh xe cña mét côm trôc ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng mét lÖnh chung. 8.3.3 Lùa chän tÝn hiÖu c¶m biÕn cho ®iÒu khiÓn hÖ thèng 8.3.3.1 Lùa chän biÕn ®æi 8.3.3.1.1 Lùa chän thÊp (select-low): §iÒu khiÓn nhiÒu b¸nh xe, ë ®©y tÝn hiÖu cña b¸nh xe ®Çu tiªn cã xu h­íng bÞ h·m cøng sÏ ®iÒu khiÓn hÖ thèng tÊt c¶ c¸c b¸nh xe cña côm b¸nh xe. 8.3.3.1.2 Lùa chän cao (select-high): §iÒu khiÓn nhiÒu b¸nh xe, ë ®©y tÝn hiÖu ë b¸nh xe cuèi cïng cã xu h­íng bÞ h·m cøng sÏ ®iÒu khiÓn hÖ thèng tÊt c¶ c¸c b¸nh xe cña côm b¸nh xe. 8.3.3.2 Lùa chän x¸c ®Þnh tr­íc 8.3.3.2.1 Lùa chän theo b¸nh xe (selection by wheel): §iÒu khiÓn nhiÒu b¸nh xe trong ®ã tÝn hiÖu cña mét b¸nh xe ®Þnh tr­íc sÏ ®iÒu khiÓn hÖ thèng tÊt c¶ c¸c b¸nh xe cña côm b¸nh xe. 8.3.3.2.2 Lùa chän trung b×nh (average selection): §iÒu khiÓn nhiÒu b¸nh xe trong ®ã tèc ®é tøc thêi cña mét vµi b¸nh xe ®­îc lÊy trung b×nh vµ lµ tÝn hiÖu dïng ®Ó ®iÒu khiÓn hÖ thèng tÊt c¶ c¸c b¸nh xe cña côm b¸nh xe. 18
 19. TCVN 6821 : 2001 8.4 Nh÷ng ®Þnh nghÜa liªn quan tíi ho¹t ®éng ®iÒu khiÓn 8.4.1 VËn tèc ®iÒu khiÓn tèi thiÓu (minimum cotrol speed): VËn tèc cña xe mµ nhá h¬n ®ã bé phËn chèng h·m cøng kh«ng cßn kh¶ n¨ng th¾ng ®­îc c¸c lùc ®iÒu khiÓn cña ng­êi l¸i ®­îc truyÒn tíi c¸c c¬ cÊu phanh. 8.4.2 TÝn hiÖu c¶m biÕn (sensor signal): Th«ng tin do c¶m biÕn cung cÊp. 8.4.3 Gi¶i m· xung c¶m biÕn vËn tèc b¸nh xe (resolution of impulse wheel speed sensor): Sè l­îng c¸c xung do c¶m biÕn cung cÊp trong mét vßng quay cña b¸nh xe. 8.4.4 Chu kú ®iÒu khiÓn (control cycle): Mét chu kú khÐp kÝn cña chøc n¨ng bé phËn chèng h·m cøng tõ mét lÇn h·m cøng b¸nh xe s¾p diÔn ra ®Õn lÇn tiÕp theo. 8.4.5 TÇn sè ®iÒu khiÓn (control frequency): Sè l­îng chu kú ®iÒu khiÓn diÔn ra trong mét gi©y trªn mÆt ®­êng ®ång ®Òu. 9 C¸c thµnh phÇn cña c¬ cÊu phanh vµ thö m¸ phanh 9.1 Côm m¸ phanh (brake lining asembly): Thµnh phÇn cña c¬ cÊu phanh tang trèng hay c¬ cÊu phanh ®Üa ®­îc Ðp tú vµo tang trèng hay ®Üa phanh ®Ó t¹o ra lùc ma s¸t. 9.1.1 Côm m¸ phanh tang trèng (lined shoe asembly): Côm m¸ phanh cña c¬ cÊu phanh tang trèng. 9.1.1.1 Côm m¸ phanh dÉn (leading shoe asenbly) Côm m¸ phanh tang trèng trong ®ã hiÖu qu¶ cña lùc t¸c dông t¨ng lªn do lùc ma s¸t ®­îc t¹o ra gi÷a tang trèng ®ang quay vµ m¸ phanh. 9.1.1.2 Côm m¸ phanh bÞ dÉn (trailing shoe asembly): Côm m¸ phanh tang trèng trong ®ã hiÖu qu¶ cña lùc t¸c dông gi¶m ®i do lùc ma s¸t ®­îc t¹o ra gi÷a tang trèng ®ang quay vµ m¸ phanh. 9.1.2 Côm m¸ phanh ®Üa (pad assembly): Côm m¸ phanh cña c¬ cÊu phanh ®Üa. 9.2 Gi¸ ®ì (attachment or carrier): Thµnh phÇn cña côm m¸ phanh mµ m¸ phanh ma s¸t ®­îc g¾n vµo ®ã. 9.2.1 Guèc phanh (shoe): Thµnh phÇn cña côm m¸ phanh tang trèng ®Ó ®ì m¸ phanh. 9.2.2 TÊm ®ì (phÝa sau) (backplate): Thµnh phÇn cña côm m¸ phanh ®Üa ®Ó ®ì m¸ phanh. 9.3 M¸ phanh (brake lining): PhÇn vËt liÖu ma s¸t cña côm m¸ phanh. 19
 20. TCVN 6821 : 2001 9.4 Biªn d¹ng m¸ phanh (lining profile): §­êng viÒn bao quanh vïng bÒ mÆt chµ s¸t cña m¸ phanh. 9.5 BiÓu hiÖn bÒ mÆt cña m¸ phanh 9.5.1 §¸nh bãng (glazing): Tr¹ng th¸i bÒ mÆt m¸ phanh gièng nh­ kÝnh. Chó thÝch 22 - §¸nh bãng nghÜa lµ sù gi¶m hÖ sè ma s¸t vµ th­êng g¾n liÒn víi chÕ ®é t¶i nhÑ. 9.5.2 Sù bong t¸ch (detachment): Sù t¸ch rêi cña vËt liÖu m¸ phanh khái gi¸ ®ì cña nã. 9.5.3 Nøt (crack): VÕt nøt s©u vµ hÑp trªn bÒ mÆt m¸ phanh kh«ng ®ñ ®Ó ph¸ vì vËt liÖu m¸ phanh thµnh hai hay nhiÒu m¶nh. 9.5.4 Nøt bÒ mÆt (surgace crack): VÕt nøt n«ng trªn bÒ mÆt, th­êng xuÊt hiÖn thµnh nhiÒu vÕt trªn cïng mét m¸ phanh. 9.5.5 Sù bong chãc (flaking): Sù t¸ch rêi cña c¸c m¶nh nhá vËt liÖu m¸ phanh. 9.5.6 VÕt khÝa (scoring): C¸c r·nh trªn bÒ mÆt, th­êng song song víi h­íng ma s¸t. 9.6 Thö m¸ phanh 9.6.1 Rµ m¸ phanh hay ®¸nh bãng m¸ phanh (lining bedding; burnishing US): Ph­¬ng ph¸p thö ®Ó ®¹t ®­îc møc ®é t­¬ng thÝch x¸c ®Þnh vÒ h×nh häc, vËt lý vµ ho¸ häc gi÷a bÒ mÆt m¸ phanh vµ tang trèng hoÆc ®Üa phanh. 9.6.2 Thö m¸ phanh nguéi (cold lining test): Thö ®­îc thùc hiÖn theo qui tr×nh ®· ®Þnh ®Ó x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ phanh cña m¸ phanh ë nhiÖt ®é phanh ban ®Çu nhá h¬n mét gi¸ trÞ cho tr­íc. 9.6.3 Thö m¸ phanh nãng (hot lining test): Thö ®­îc thùc hiÖn theo qui tr×nh ®· ®Þnh ®Ó x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ phanh cña m¸ phanh ë nhiÖt ®é phanh ban ®Çu lín h¬n gi¸ trÞ cho tr­íc vµ lªn ®Õn gi¸ trÞ lín nhÊt ®· ®Þnh. 9.6.4 Thö ph¸ hñy (cña hiÖu qu¶ m¸ phanh) [fade test (of lining effectiveness)]: Thö theo qui tr×nh ®· ®Þnh gåm mét hoÆc nhiÒu lÇn t¸c dông phanh trªn m¸ phanh chÞu nhiÖt. Chó thÝch 23 - Kh«ng nªn nhÇm lÉn thö ph¸ hñy víi sù mÊt hiÖu qu¶ do c¸c yÕu tè nh­ sù gi·n në m¸ phanh. 9.6.5 Thö phôc håi (cña hiÖu qu¶ m¸ phanh) [recovery test (of lining effectiveness)]: Thö ®­îc thùc hiÖn theo qui tr×nh ®· ®Þnh gåm mét lo¹t c¸c t¸c dông phanh ®Ó x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng phôc håi cña m¸ phanh sau khi hiÖu øng nhiÖt ®­îc t¹o ra do thö ph¸ hñy. 9.6.6 Thö hiÖu qu¶ m¸ phanh sau khi thö ph¸ hñy vµ phôc håi (lining effectiveness test after fade and recovery): Thö ®­îc thùc hiÖn theo mét qui tr×nh ®· ®Þnh ®Ó x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ phanh nguéi cña m¸ phanh tiÕp theo thö ph¸ hñy vµ phôc håi nãng. 20
Đồng bộ tài khoản