TCVN 6822 2001

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
57
lượt xem
7
download

TCVN 6822 2001

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 6822 2001. Phương tiện giao thông đường bộ − Mối nối thử áp suất cho thiết bị phanh khí nén.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6822 2001

  1. tcvn tIªu chuÈn vIÖt nam TCVN 6822 : 2001 ISO 3583 - 1984 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé − Mèi nèi thö ¸p suÊt cho thiÕt bÞ phanh khÝ nÐn Road vehicles − Pressure test connection for compressed - air pneumatic braking equipment Hµ néi - 2001 3
  2. TCVN 6822 : 2001 Lêi nãi ®Çu TCVN 6822 : 2001 hoµn toµn t­¬ng ®­¬ng víi ISO 3583 - 1984. TCVN 6822 : 2001 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh. 2
  3. tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 6822 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - Mèi nèi thö ¸p suÊt cho thiÕt bÞ phanh khÝ nÐn Road vehicles - Pressure test connection for compressed - air pneumatic braking equipment 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh nh÷ng ®Æc tÝnh c¬ b¶n cña hai lo¹i mèi nèi (A vµ B) ®­îc dïng ®Ó kiÓm tra ®é nh¹y vµ møc ¸p suÊt ®èi víi thiÕt bÞ phanh khÝ nÐn l¾p trªn ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé. Tiªu chuÈn nµy còng quy ®Þnh nh÷ng ®iÒu kiÖn kh«ng gian xung quanh mèi nèi thö ¸p suÊt vµ biÖn ph¸p b¶o vÖ chèng ¨n mßn. 2 LÜnh vùc ¸p dông Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c¸c hÖ thèng phanh khÝ nÐn. 3 Tiªu chuÈn trÝch dÉn ISO 3768 Metallic coastings- Neutral salt spray test (NSS test). (Líp phñ kim lo¹i - Thö phun muèi trung tÝnh) (thö NSS). 3
  4. TCVN 6822 : 2001 4 §Æc tÝnh kÝch th­íc KÝch th­íc tÝnh b»ng milimÐt Chó thÝch 1. Hai kiÓu van nµy cã thÓ l¾p lÉn hoµn toµn. 2. KÝch th­íc kh«ng qui ®Þnh sÏ ®­îc chän theo thùc tÕ. 3. Vßng bÝt bÞt kÝn vµ n¾p ph¶i chÞu ®­îc c¸c s¶n phÈm tõ dÇu má. Gi¸ trÞ cña a, van ®­îc ®ãng kÝn Hµnh tr×nh më Lùc më khi ¸p suÊt KiÓu bªn trong 10 bar(1) mm mm N A 5 max 2 min 20 ®Õn 200 2 min B 20 ®Õn 100 5 max >a (1) 1 bar = 105 Pa H×nh 1 - §Æc tÝnh kÝch th­íc cña mèi nèi thö ¸p suÊt 5 Kh«ng gian xung quanh mèi nèi thö ¸p suÊt Mèi nèi thö ¸p suÊt ph¶i thuËn tiÖn trong thao t¸c ®Ó kh«ng g©y xo¾n èng nèi khi l¾p víi chi tiÕt ®èi tiÕp vµ nguy hiÓm cho ng­êi kiÓm tra trong qu¸ tr×nh sö dông. 6 B¶o vÖ chèng ¨n mßn Mèi nèi thö ¸p suÊt ph¶i ®­îc b¶o vÖ chèng ¨n mßn vµ ph¶i chÞu ®­îc khi qua thö phun muèi theo ISO 3768 Ýt nhÊt 96 giê. 4
Đồng bộ tài khoản