TCVN 6823 2001

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
70
lượt xem
9
download

TCVN 6823 2001

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 6823 2001. Phương tiện giao thông đường bộ - Mối nối thử áp suất thủy lực cho thiết bị phanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6823 2001

  1. tcvn tIªu chuÈn vIÖt nam TCVN 6823 : 2001 ISO 3803 - 1984 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - Mèi nèi thö ¸p suÊt thñy lùc cho thiÕt bÞ phanh Road vehicles - Hydraulic pressure test connection for braking equipment Hµ Néi - 2001
  2. TCVN 6823 : 2001 Lêi nãi ®Çu TCVN 6823 : 2001 hoµn toµn t­¬ng ®­¬ng víi ISO 3803 - 1984. TCVN 6823 : 2001 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh. 2
  3. tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 6823 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - Mèi nèi thö ¸p suÊt thñy lùc cho thiÕt bÞ phanh Road vehicles - Hydraulic pressure test connection for braking equipment 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh nh÷ng ®Æc tÝnh c¬ b¶n cña mèi nèi ®­îc dïng ®Ó kiÓm tra ®é nh¹y vµ møc ¸p suÊt ®èi víi thiÕt bÞ phanh l¾p trªn ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé ngo¹i trõ « t« con vµ nh÷ng lo¹i xe cã nguån gèc lµ « t« con. Nh»m ®¶m b¶o ch¾c ch¾n kh«ng cã rß rØ, nhê ®ã hoµn thiÖn chøc n¨ng cña hÖ thèng phanh, mèi nèi thö ¸p suÊt ph¶i ®­îc l¾p ®Æt sao cho cã thÓ th¸o n¾p bÞt kÝn, ghÐp nèi thiÕt bÞ thö vµ thùc hiÖn thö theo yªu cÇu trong khi ®iÓm thö kh«ng chÞu øng suÊt xo¾n hoÆc uèn phô. Tiªu chuÈn nµy còng quy ®Þnh nh÷ng ®iÒu kiÖn kh«ng gian xung quanh mèi nèi thö ¸p suÊt vµ biÖn ph¸p b¶o vÖ chèng ¨n mßn. 2 LÜnh vùc ¸p dông Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c¸c hÖ thèng phanh thñy lùc. 3 Tiªu chuÈn trÝch dÉn ISO-3768 Metallic coatings - Neutral salt spray test (NSS test) (Líp phñ kim lo¹i - Thö phun muèi trung tÝnh (thö NSS). 3
  4. TCVN 6823 : 2001 4 §Æc tÝnh kÝch th­íc KÝch th­íc tÝnh b»ng milimÐt H×nh 1 - §Æc tÝnh kÝch th­íc cña mèi nèi thö ¸p suÊt VÞ trÝ l¾p ®Æt: - mèi nèi ren víi thiÕt bÞ thö ph¶i ®­îc ®Æt bªn trªn mèi nèi ®­êng dÉn ®éng phanh (nghÜa lµ ph¶i h­íng lªn trªn). - khi cÇn, mèi nèi thö cã thÓ ®­îc ®Æt gi÷a xi lanh phanh chÝnh vµ xi lanh phanh b¸nh xe. Chó thÝch - C¸c kÝch th­íc kh«ng qui ®Þnh ph¶i chän theo thùc tÕ. 5 Kh«ng gian xung quanh mèi nèi thö ¸p suÊt Mèi nèi thö ¸p suÊt ph¶i thuËn tiÖn trong thao t¸c ®Ó kh«ng g©y xo¾n èng nèi khi l¾p víi chi tiÕt ®èi tiÕp vµ nguy hiÓm cho ng­êi kiÓm tra trong qu¸ tr×nh sö dông. 6 B¶o vÖ chèng ¨n mßn Mèi nèi thö ¸p suÊt ph¶i ®­îc b¶o vÖ chèng ¨n mßn vµ ph¶i chÞu ®­îc khi qua thö phun muèi theo ISO 3768 Ýt nhÊt 96 giê. 4
Đồng bộ tài khoản