TCVN 6824 2001

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
68
lượt xem
10
download

TCVN 6824 2001

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 6824 2001. Phương tiện giao thông đường bộ -hệ thống phanh của ô tô, xe máy - yêu cầu Và Phương Pháp thử trong công nhận kiểu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6824 2001

 1. tcvn tIªu chuÈn vIÖt nam TCVN 6824 : 2001 ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - hÖ thèng phanh cña m« t«, xe m¸y - yªu cÇu Vµ PH¦¥NG PH¸P thö trong c«ng nhËn kiÓu Road vehicles - Braking device of motor cycles and mopeds - Requirements and test methords in type approval Hµ néi - 2001
 2. Lêi nãi ®Çu TCVN 6824 : 2001 ®­îc biªn so¹n trªn c¬ së Quy ®Þnh ECE 78-02/S2 (1995). TCVN 6824 : 2001 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh. 2
 3. tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 6824 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - HÖ thèng phanh cña m« t«, xe m¸y - Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong c«ng nhËn kiÓu Road vehicles - Braking device of motorcycles and mopeds - Requirements and test methords in type approval 1 Ph¹m vi ¸p dông 1.1 Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho phanh cña c¸c lo¹i xe c¬ giíi cã hai hoÆc ba b¸nh ®­îc ®Þnh nghÜa trong ®iÒu 3 cña tiªu chuÈn nµy. 1.2 Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông cho: 1.2.1 Xe cã vËn tèc thiÕt kÕ lín nhÊt kh«ng qu¸ 25 km/h. 1.2.2 Xe dµnh cho ng­êi tµn tËt. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn - ECE 90 : Uniform provisions concerning the approval of replacement brake lining assemblies and drum brake lining for power-driven vehicles and their trailers (C¸c ®IÒu kho¶n thèng nhÊt vÒ c«ng nhËn viÖc thay thÕ côm m¸ phanh ®Üa vµ côm m¸ phanh tang trèng cho « t« vµ moãc). - ECE 40 : Uniform provisions concerning the approval of motor cycles equipped with a positive - ignition engine with regard to the emission of gaseous pollutants by the engine (C¸c ®iÒu kho¶n thèng nhÊt vÒ c«ng nhËn m« t« l¾p ®éng c¬ ch¸y c­ìng bøc phÇn ph¸t th¶i ®éng c¬ x¨ng). 3 §Þnh nghÜa 3
 4. TCVN 6824 : 2001 3.1 C«ng nhËn xe (approval of a vehicle): lµ c«ng nhËn mét kiÓu xe vÒ phanh; 3.2 KiÓu xe (vehicle type): lµ mét lo¹i xe c¬ giíi, trong ®ã c¸c xe gièng nhau vÒ c¸c ®iÓm chÝnh nh­: 3.2.1 Lo¹i xe, nh­ ®­îc ®Þnh nghÜa trong phô lôc E. 3.2.2 Khèi l­îng lín nhÊt, nh­ ®­îc ®Þnh nghÜa trong 3.14. 3.2.3 Ph©n bè khèi l­îng trªn c¸c trôc. 3.2.4 VËn tèc thiÕt kÕ lín nhÊt. 3.2.5 C¸c kiÓu hÖ thèng phanh kh¸c nhau. 3.2.6 Sè l­îng vµ c¸ch bè trÝ c¸c trôc. 3.2.7 KiÓu ®éng c¬. 3.2.8 Sè l­îng vµ tû sè truyÒn cña c¸c sè. 3.2.9 Tû sè truyÒn cña truyÒn lùc cuèi cïng. 3.2.10 KÝch cì lèp. 3.3 HÖ thèng phanh (braking device): lµ tæ hîp c¸c bé phËn cã chøc n¨ng lµm gi¶m dÇn vËn tèc chuyÓn ®éng cña xe hoÆc dõng h¼n xe l¹i hoÆc gi÷ xe ®øng yªn khi xe ®· dõng l¹i; c¸c chøc n¨ng nµy ®­îc qui ®Þnh trong 5.1.2 cña tiªu chuÈn nµy. HÖ thèng phanh bao gåm bé phËn ®iÒu khiÓn, bé phËn truyÒn ®éng vµ c¬ cÊu phanh. 3.4 Bé phËn ®iÒu khiÓn (control): lµ bé phËn nhËn t¸c ®éng trùc tiÕp tõ ng­êi l¸i ®Ó cung cÊp cho bé phËn truyÒn ®éng n¨ng l­îng cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn hoÆc ®iÒu khiÓn phanh. N¨ng l­îng nµy cã thÓ lµ n¨ng l­îng c¬ b¾p cña ng­êi l¸i hoÆc n¨ng l­îng tõ mét nguån kh¸c do ng­êi l¸i ®iÒu khiÓn hoÆc kÕt hîp cña c¸c d¹ng n¨ng l­îng kh¸c nhau nµy. 3.5 Bé phËn truyÒn ®éng (transmission): lµ tæ hîp c¸c thµnh phÇn n»m gi÷a bé phËn ®iÒu khiÓn vµ c¬ cÊu phanh vµ liªn kÕt chóng l¹i theo chøc n¨ng. 3.6 C¬ cÊu phanh (brake): lµ c¸c bé phËn cña hÖ thèng phanh ë ®ã ph¸t sinh c¸c lùc chèng l¹i chuyÓn ®éng cña xe. 3.7 C¸c kiÓu hÖ thèng phanh kh¸c nhau (different types of braking devices): lµ c¸c hÖ thèng phanh kh¸c nhau vÒ nh÷ng ®iÓm chÝnh nh­: 3.7.1 C¸c thµnh phÇn cã ®Æc tÝnh kh¸c nhau. 3.7.2 Mét thµnh phÇn ®­îc lµm tõ nh÷ng vËt liÖu cã c¸c ®Æc tÝnh kh¸c nhau hoÆc mét thµnh phÇn kh¸c nhau vÒ h×nh d¹ng hoÆc kÝch cì. 4
 5. TCVN 6824 : 2001 3.7.3 Kh¸c nhau trong l¾p ghÐp c¸c thµnh phÇn. 3.8 Thµnh phÇn cña hÖ thèng phanh (component(s) of the braking device): lµ mét hoÆc nhiÒu bé phËn riªng lÎ, khi ®­îc ghÐp l¹i t¹o thµnh hÖ thèng phanh. 3.9 HÖ thèng phanh liªn hîp (combined braking system) 3.9.1 §èi víi xe lo¹i L1 vµ L3, lµ hÖ thèng, nhê ®ã Ýt nhÊt hai c¬ cÊu phanh ë hai b¸nh xe kh¸c nhau ®­îc kÕt hîp kÝch ho¹t b»ng t¸c ®éng ®iÒu khiÓn ®¬n. 3.9.2 §èi víi xe lo¹i L2 vµ L5, lµ hÖ thèng phanh t¸c dông lªn tÊt c¶ c¸c b¸nh xe. 3.9.3 §èi víi xe lo¹i L4, lµ hÖ thèng phanh Ýt nhÊt t¸c dông lªn b¸nh xe tr­íc vµ b¸nh xe sau. Bëi vËy, hÖ thèng phanh t¸c dông ®ång thêi lªn b¸nh sau vµ b¸nh xe thïng bªn ®­îc coi lµ phanh sau. 3.10 Phanh lòy tiÕn theo cÊp ®é (progressive and graduated braking): lµ phanh trong ®ã, trong giíi h¹n ho¹t ®éng b×nh th­êng cña hÖ thèng phanh vµ trong qu¸ tr×nh t¸c dông hoÆc nh¶ cña c¬ cÊu phanh. 3.10.1 T¹i bÊt kú thêi ®iÓm nµo ng­êi l¸i cã thÓ t¨ng hoÆc gi¶m lùc phanh b»ng c¸ch t¸c ®éng lªn bé phËn ®iÒu khiÓn. 3.10.2 Lùc phanh thay ®æi tØ lÖ víi t¸c ®éng lªn bé phËn ®iÒu khiÓn (chøc n¨ng ®¬n) vµ 3.10.3 Lùc phanh cã thÓ dÔ dµng ®iÒu chØnh ®­îc víi ®é chÝnh x¸c cÇn thiÕt. 3.11 VËn tèc thiÕt kÕ lín nhÊt (maximum design speed): lµ vËn tèc mµ xe kh«ng thÓ v­ît qu¸, trªn mÆt ®­êng b»ng vµ kh«ng cã ¶nh h­ëng qu¸ lín tõ bªn ngoµi, cã tÝnh ®Õn bÊt kú h¹n chÕ ®Æc biÖt nµo vÒ thiÕt kÕ vµ cÊu t¹o xe. 3.12 Xe toµn t¶i (laden vehicle): lµ xe, ngo¹i trõ ®­îc qui ®Þnh kh¸c, ®­îc chÊt t¶i ®Õn "khèi l­îng lín nhÊt” cña nã. 3.13 Xe kh«ng t¶i (unladen vehicle): lµ b¶n th©n xe, céng víi mét ng­êi l¸i vµ bÊt kú thiÕt bÞ hoÆc dông cô thö nµo cÇn thiÕt. 3.14 Khèi l­îng lín nhÊt (maximum mass): lµ khèi l­îng lín nhÊt cho phÐp vÒ kü thuËt do nhµ s¶n xuÊt xe c«ng bè (khèi l­îng nµy cã thÓ lín h¬n "khèi l­îng lín nhÊt cho phÐp" do c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc ®­a ra). 3.15 C¬ cÊu phanh ­ít (wet brake): lµ mét hoÆc nhiÒu c¬ cÊu phanh ®· qua xö lý theo C.1.5 cña phô lôc C cña tiªu chuÈn nµy. 4 Tµi liÖu kü thuËt vµ mÉu thö 4.1 Tµi liÖu kü thuËt gåm: 5
 6. TCVN 6824 : 2001 4.1.1 B¶n m« t¶ kiÓu xe vÒ c¸c môc ®­îc qui ®Þnh trong 3.2 cña tiªu chuÈn nµy. C¸c sè vµ/hoÆc kÝ hiÖu nhËn biÕt kiÓu xe vµ kiÓu ®éng c¬ ph¶i ®­îc chØ râ. 4.1.2 B¶n kª c¸c thµnh phÇn cÊu thµnh hÖ thèng phanh. C¸c thµnh phÇn ph¶i nhËn biÕt ®­îc mét c¸ch ®Çy ®ñ. 4.1.3 S¬ ®å l¾p ghÐp hÖ thèng phanh vµ chØ dÉn vÞ trÝ c¸c thµnh phÇn cña nã trªn xe. 4.1.4 B¶n vÏ chi tiÕt mçi thµnh phÇn cho phÐp dÔ dµng ®Þnh vÞ vµ nhËn biÕt. 4.2 MÉu thö Xe mÉu, ®¹i diÖn kiÓu xe xin c«ng nhËn, ®­îc ®Ö tr×nh lªn phßng thö nghiÖm cã tr¸ch nhiÖm thö c«ng nhËn. 5 Yªu cÇu kü thuËt 5.1 Yªu cÇu chung 5.1.1 HÖ thèng phanh 5.1.1.1 HÖ thèng phanh ph¶i ®­îc thiÕt kÕ, cÊu t¹o vµ ®­îc l¾p ®Æt ®Ó trong ®iÒu kiÖn sö dông th«ng th­êng, kh«ng kÓ rung ®éng cã thÓ ¶nh h­¬ng ®Õn xe, ®Ó sao cho xe tu©n theo c¸c qui ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy. 5.1.1.2 §Æc biÖt, hÖ thèng phanh ph¶i ®­îc thiÕt kÕ, cÊu t¹o vµ l¾p ®Æt ®Ó cã thÓ chèng l¹i hiÖn t­îng mßn vµ l·o ho¸. 5.1.1.3 M¸ phanh kh«ng cã chÊt ami¨ng. 5.1.2 Chøc n¨ng cña hÖ thèng phanh HÖ thèng phanh ®­îc ®Þnh nghÜa trong 3.3 cña tiªu chuÈn nµy ph¶i hoµn thµnh c¸c chøc n¨ng sau ®©y: 5.1.2.1 Phanh chÝnh Phanh chÝnh ph¶i cã kh¶ n¨ng kiÓm so¸t chuyÓn ®éng cña xe vµ dõng xe l¹i an toµn, nhanh chãng vµ cã hiÖu qu¶, víi xe ë vËn tèc vµ t¶i träng bÊt kú, trªn dèc lªn hay dèc xuèng. Phanh chÝnh ph¶i cã kh¶ n¨ng hoµn thµnh t¸c ®éng phanh nµy. Ng­êi l¸i ph¶i cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn ®­îc t¸c ®éng phanh nµy tõ ghÕ l¸i mµ kh«ng ®­îc rêi tay khái bé phËn ®iÒu khiÓn l¸i. 5.1.2.2 Phanh dù phßng (nÕu ®­îc l¾p) Phanh dù phßng (khÈn cÊp) ph¶i cã kh¶ n¨ng dõng xe trong giíi h¹n kho¶ng c¸ch hîp lý khi h­ háng phanh chÝnh. Phanh dù phßng ph¶i cã kh¶ n¨ng hoµn thµnh t¸c ®éng phanh nµy. Ng­êi l¸i ph¶i cã kh¶ 6
 7. TCVN 6824 : 2001 n¨ng thùc hiÖn ®­îc t¸c ®éng phanh nµy tõ ghÕ l¸i trong khi Ýt nhÊt mét tay vÉn gi÷ bé phËn ®iÒu khiÓn l¸i. Trong ph¹m vi cña c¸c qui ®Þnh nµy, gi¶ sö r»ng t¹i mét thêi ®iÓm kh«ng x¶y ra nhiÒu h¬n mét h­ háng cña phanh chÝnh. 5.1.2.3 Phanh dõng (nÕu ®­îc l¾p) Phanh dõng ph¶i cã kh¶ n¨ng gi÷ xe ®øng yªn trªn dèc lªn hay dèc xuèng ngay c¶ khi kh«ng cã ng­êi l¸i. TiÕp ®ã, c¸c bé phËn c«ng t¸c ®­îc gi÷ ë vÞ trÝ kho¸ b»ng mét c¬ cÊu thuÇn tuý c¬ khÝ. Ng­êi l¸i ph¶i cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn ®­îc t¸c ®éng phanh nµy tõ ghÕ l¸i. 5.2 §Æc tÝnh cña hÖ thèng phanh 5.2.1 Xe lo¹i L1 vµ L3 ph¶i ®­îc trang bÞ hai hÖ thèng phanh chÝnh cã c¸c bé phËn ®iÒu khiÓn vµ truyÒn ®éng ®éc lËp, Ýt nhÊt mét hÖ thèng phanh t¸c ®éng lªn b¸nh xe tr­íc vµ hÖ thèng phanh kia t¸c ®éng lªn b¸nh xe sau. 5.2.1.1 Hai hÖ thèng phanh chÝnh cã thÓ cã chung mét c¬ cÊu phanh miÔn lµ h­ háng trong mét hÖ thèng phanh kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ cña hÖ thèng phanh kia. Bé phËn nµo ®ã nh­ b¶n th©n c¬ cÊu phanh, cÆp pÝt t«ng vµ xi lanh phanh (kh«ng kÓ gio¨ng lµm kÝn), cÇn ®Èy vµ côm cam kh«ng cã kh¶ n¨ng bÞ nøt, vì nÕu chóng cã kÝch th­íc ®Çy ®ñ, thuËn tiÖn cho b¶o d­ìng vµ cã ®Çy ®ñ c¸c ®Æc tÝnh an toµn. 5.2.1.2 Kh«ng b¾t buéc ph¶i trang bÞ hÖ thèng phanh dõng. 5.2.2 Xe lo¹i L4 ph¶i ®­îc trang bÞ c¸c hÖ thèng phanh theo yªu cÇu nÕu kh«ng cã thïng bªn; nÕu nh÷ng hÖ thèng nµy cho phÐp ®¹t ®­îc møc hiÖu qu¶ yªu cÇu trong thö xe cã thïng bªn, kh«ng cÇn ph¶i cã c¬ cÊu phanh ë b¸nh xe cña thïng bªn; kh«ng b¾t buéc ph¶i trang bÞ hÖ thèng phanh dõng. 5.2.3 Xe lo¹i L2 ph¶i ®­îc trang bÞ: 5.2.3.1 hai hÖ thèng phanh chÝnh ®éc lËp víi nhau cïng t¸c ®éng lªn c¸c c¬ cÊu phanh ë tÊt c¶ c¸c b¸nh xe, hoÆc 5.2.3.2 mét hÖ thèng phanh chÝnh t¸c dông lªn tÊt c¶ c¸c b¸nh xe vµ hÖ thèng phanh dù phßng (khÈn cÊp) cã thÓ lµ phanh dõng. 5.2.3.3 Ngoµi ra, xe lo¹i L2 ph¶i ®­îc trang bÞ hÖ thèng phanh dõng t¸c ®éng lªn b¸nh xe hoÆc c¸c b¸nh xe cña Ýt nhÊt mét trôc. HÖ thèng phanh dõng cã thÓ lµ mét trong hai hÖ thèng phanh ®­îc chØ ra trong 5.2.3.1 cña tiªu chuÈn nµy, ph¶i ®éc lËp víi hÖ thèng phanh t¸c dông trªn trôc hoÆc c¸c trôc cßn l¹i. 5.2.4 Xe lo¹i L5 ph¶i ®­îc trang bÞ: 7
 8. TCVN 6824 : 2001 5.2.4.1 hÖ thèng phanh chÝnh ®iÒu khiÓn b»ng ch©n, t¸c dông lªn tÊt c¶ c¸c b¸nh xe vµ hÖ thèng phanh dù phßng (khÈn cÊp) cã thÓ lµ phanh dõng, vµ 5.2.4.2 hÖ thèng phanh dõng t¸c ®éng lªn c¸c b¸nh xe cña Ýt nhÊt mét trôc. Bé phËn ®iÒu khiÓn cña hÖ thèng phanh dõng ph¶i ®éc lËp víi bé phËn ®iÒu khiÓn cña hÖ thèng phanh chÝnh. 5.2.5 C¸c hÖ thèng phanh ph¶i t¸c ®éng lªn c¸c bÒ mÆt c¬ cÊu phanh ®­îc liªn kÕt cè ®Þnh víi c¸c b¸nh xe, hoÆc lµ liªn kÕt cøng hoÆc th«ng qua c¸c thµnh phÇn kh«ng dÔ bÞ ph¸ háng. 5.2.6 C¸c bé phËn cÊu thµnh cña tÊt c¶ c¸c hÖ thèng phanh, khi ®­îc l¾p vµo xe, ph¶i ®¶m b¶o sao cho c¸c hÖ thèng phanh thùc hiÖn ®­îc chøc n¨ng cña chóng trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng b×nh th­êng. 5.2.7 C¸c hÖ thèng phanh ph¶i ho¹t ®éng tr¬n tru khi ®­îc b«i tr¬n vµ ®iÒu chØnh ®óng. 5.2.7.1 Mßn cña c¬ cÊu phanh ph¶i cã kh¶ n¨ng bï l¹i ®­îc dÔ dµng b»ng ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh b»ng tay hoÆc tù ®éng. Khi c¸c m¸ phanh ®· mßn ®Õn giíi h¹n cÇn thay thÕ, c¬ cÊu phanh vÉn ph¶i cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh ®­îc ®Õn vÞ trÝ ho¹t ®éng hiÖu qu¶. 5.2.7.2 §iÒu khiÓn phanh vµ c¸c thµnh phÇn cña bé phËn truyÒn ®éng vµ c¬ cÊu phanh ph¶i cã mét hµnh tr×nh dù tr÷ ®Ó cho khi c¬ cÊu phanh bÞ nãng vµ m¸ phanh ®¹t ®Õn ®é mßn cho phÐp lín nhÊt, vÉn ®¶m b¶o phanh cã t¸c dông mµ kh«ng cÇn ®iÒu chØnh tøc thêi. 5.2.7.3 Khi ®­îc ®iÒu chØnh chÝnh x¸c, c¸c thµnh phÇn cña hÖ thèng phanh khi ho¹t ®éng kh«ng ®­îc ch¹m vµo bÊt kú bé phËn nµo kh¸c ngoµi nh÷ng bé phËn x¸c ®Þnh tr­íc. 5.2.8 Trong c¸c hÖ thèng phanh cã truyÒn ®éng phanh lµ truyÒn ®éng thñy lùc, b×nh chøa chÊt láng dù tr÷ ph¶i ®­îc thiÕt kÕ vµ cÊu t¹o sao cho cã thÓ dÔ dµng kiÓm tra ®­îc møc chÊt láng dù tr÷. 6 Thö C¸c b­íc thö phanh cÇn thiÕt ®èi víi xe ®­îc ®Ö tr×nh xin c«ng nhËn vµ hiÖu qu¶ phanh ®­îc qui ®Þnh trong phô lôc C cña tiªu chuÈn nµy. 7 Söa ®æi kiÓu xe hoÆc hÖ thèng phanh Mäi söa ®æi kiÓu xe hoÆc hÖ thèng phanh ph¶i ®¶m b¶o kh«ng g©y t¸c h¹i ®¸ng kÓ nµo vµ trong bÊt kú tr­êng hîp nµo xe vÉn tu©n theo c¸c yªu cÇu kü thuËt. 8 Sù phï hîp cña s¶n xuÊt 8.1 Xe (hÖ thèng phanh) ®­îc c«ng nhËn theo tiªu chuÈn nµy ph¶i ®­îc s¶n xuÊt tu©n theo kiÓu ®· ®­îc c«ng nhËn b»ng c¸ch ®¸p øng c¸c yªu cÇu ®Æt ra trong ®iÒu 5 cña tiªu chuÈn nµy. 8
 9. TCVN 6824 : 2001 Phô lôc A (*) (tham kh¶o) (VÝ dô tham kh¶o vÒ th«ng b¸o c«ng nhËn kiÓu cña c¸c n­íc tham gia HiÖp ®Þnh 1958, ECE, Liªn hiÖp quèc. Ch÷ E trong vßng trßn t­îng tr­ng cho viÖc c«ng nhËn kiÓu cña c¸c n­íc nµy) [Khæ lín nhÊt: A4 (210 x 297)] Th«ng b¸o C«ng bè bëi: C¬ quan cã thÈm quyÒn (1) .................................. E ... ................................ ................................. vÒ viÖc: (2) CÊp c«ng nhËn Kh«ng cÊp c«ng nhËn CÊp c«ng nhËn më réng Thu håi c«ng nhËn ChÊm døt s¶n xuÊt cña mçi kiÓu xe lo¹i L vÒ hÖ thèng phanh theo Qui ®Þnh ECE 78 C«ng nhËn sè ............................................... C«ng nhËn më réng sè .......................................... A.1 Tªn hoÆc nh·n hiÖu th­¬ng m¹i cña xe ................................................................................... A.2 ThiÕt kÕ kiÓu xe cña nhµ s¶n xuÊt ............................................................................................. A.3 Tªn vµ ®Þa chØ cña nhµ s¶n xuÊt ........................................................................... ................... A.4 Tªn vµ ®Þa chØ cña ®¹i diÖn nhµ s¶n xuÊt (nÕu cã) .................................................................... .................................................................................................................................................. A.5 M« t¶ tãm t¾t ............................................................................................................................... A.5.1 Xe: ................................................................................................................................................ Lo¹i xe: ......................................................................................................................................... Khèi l­îng lín nhÊt cña xe: .......................................................................................................... A.5.2 §éng c¬ ........................................................................................................................................ A.5.3 TruyÒn ®éng phanh ...................................................................................................................... Sè l­îng vµ tû sè truyÒn c¸c sè: ............................................................................................. Tû sè truyÒn cña truyÒn lùc cuèi cïng: ......................................................................................... 9
 10. TCVN 6824 : 2001 KÝch cì lèp: ................................................................................................................................... A.5.4 HÖ thèng phanh: Nh·n hiÖu vµ kiÓu m¸ phanh: ....................................................................................................... (C¸c) hÖ thèng phanh chÝnh (tr­íc, sau, kÕt hîp) (2) HÖ thèng phanh dù phßng, phanh dõng (nÕu cã) (2) C¸c thiÕt bÞ kh¸c (bé phËn chèng h·m cøng, ... ) A.6 Phßng thö nghiÖm c«ng nhËn: ............................................................................................... A.7 Ngµy lËp biªn b¶n thö: ................................................................................................................ A.8 Sã l­îng biªn b¶n thö: ................................................................................................................. A.9 Lý do më réng c«ng nhËn: ........................................................................................................... A.10 C¸c dÊy hiÖu kh¸c (nÕu cã), [tay l¸i bªn ph¶i hoÆc bªn tr¸i] : .................................................... A.11 §Þa ®iÓm:........................................................................................................................................ A.12 Ngµy: ............................................................................................................................................ A.13 Ch÷ ký: ......................................................................................................................................... A.14 KÌm thªm vµo hå s¬ c«ng nhËn ®Ö tr×nh lªn phßng thö nghiÖm cã thÈm quyÒn c«ng nhËn, b¶n kª c¸c bé phËn cÊu thµnh ®· ®­îc cÊp c«ng nhËn, cã thÓ lÊy ®­îc theo y©u cÇu. (*) Theo yªu cÇu cña c¬ së s¶n xuÊt xin c«ng nhËn theo ECE 90, phßng thö nghiÖm cã thÈm quyÒn c«ng nhËn cÇn cung cÊp c¸c th«ng tin nh­ trong phô lôc A1. Tuy nhiªn, th«ng tin nµy kh«ng ®­îc cung cÊp cho c¸c môc ®Ých kh¸c, kh«ng ph¶i ®Ó c«ng nhËn theo ECE 90. (1) Sè ph©n biÖt quèc gia ®· cÊp/ cÊp më réng/ kh«ng cÊp/ thu håi c«ng nhËn (xem c¸c ®iÒu kho¶n c«ng nhËn trong ECE 78). (2) Xãa bá c¸c môc kh«ng ¸p dông. 10
 11. TCVN 6824 : 2001 Phô lôc A - A1 (tham kh¶o) Danh s¸ch sè liÖu xe ®Ó c«ng nhËn theo ECE 90 (*) A1.1 M« t¶ kiÓu xe ................................................................................................................................ A1.1.1 Tªn hoÆc nh·n hiªu th­¬ng m¹i cña xe, nÕu ¸p dông: ................................................................ A1.1.2 Lo¹i xe .......................................................................................................................................... A1.1.3 KiÓu xe nh­ c«ng nhËn theo Qui ®Þnh sè 78: ............................................................................... A1.1.4 Sã lo¹i hoÆc tªn th­¬ng m¹i cña c¸c xe cïng kiÓu xe, nÕu cã: .................................................... ...................................................................................................................................................... A1.1.5 Tªn vµ ®Þa chØ cña nhµ s¶n xuÊt: .................................................................................................. A1.2 Nh·n hiÖu vµ kiÓu m¸ phanh: ....................................................................................................... A1.3 Khèi l­îng nhá nhÊt cña xe: ......................................................................................................... A1.3.1 Ph©n bè khèi l­îng trªn mçi trôc (gi¸ trÞ lín nhÊt): ....................................................................... A1.4 Khèi l­îng lín nhÊt cña xe: .......................................................................................................... A1.4.1 Ph©n bè khèi l­îng trªn mçi trôc (gi¸ trÞ lín nhÊt): ....................................................................... A1.5 VËn tèc xe lín nhÊt: ..............................................................................................................km/h A1.6 KÝch cì lèp vµ b¸nh xe: ................................................................................................................ A1.7 CÊu h×nh cña c¸c hÖ thèng phanh ®éc lËp: .................................................................................. A1.8 §Æc ®iÓm kü thuËt cña van phanh (nÕu cã): ................................................................................. A1.8.1 §Æc ®iÓm kü thuËt ®iÒu chØnh cña van c¶m øng t¶i träng: ............................................................ ....................................................................................................................................................... A1.8.2 L¾p ®Æt van ¸p suÊt: ..................................................................................................................... A1.9 §Æc ®iÓm kü thuËt c¬ cÊu phanh: ................................................................................................. A1.9.1 KiÓu c¬ cÊu phanh ®Üa (nh­ sè l­îng pÝt t«ng, ®Üa ®Æc hoÆc cã lç t¶n nhiÖt): .............................. ....................................................................................................................................................... A1.9.2 KiÓu c¬ cÊu phanh tang trèng (nh­ kÝch cì pÝt t«ng vµ kÝch th­íc trèng phanh): ........................ ....................................................................................................................................................... A1.10 KÝch cì vµ kiÓu xi lanh phanh chÝnh (nÕu cã): .............................................................................. (*) Theo yªu cÇu cña c¬ së s¶n xuÊt xin c«ng nhËn theo ECE 90, c¬ quan cã thÈm quyÒn c«ng nhËn cÇn cung cÊp c¸c th«ng tin nh­ trong phô lôc A-1. Tuy nhiªn, th«ng tin nµy kh«ng ®­îc cung cÊp cho c¸c môc ®Ých kh¸c, kh«ng ph¶i ®Ó c«ng nhËn theo ECE 90. 11
 12. Phô lôc B (tham kh¶o) (VÝ dô tham kh¶o vÒ bè trÝ c¸c dÊu hiÖu c«ng nhËn kiÓu cña c¸c n­íc tham gia HiÖp ®Þnh 1958, ECE, Liªn hiÖp quèc) MÉu A a ≥ 8 mm DÊu hiÖu c«ng nhËn ë trªn ®­îc g¾n cho mét xe chØ ra r»ng kiÓu xe liªn quan ®· ®­îc c«ng nhËn vÒ phÇn phanh ë Anh (E 11) theo Qui ®Þnh ECE 78 ë c«ng nhËn sè 022439. Hai sè c«ng nhËn ®Çu chØ ra r»ng khi cÊp c«ng nhËn, Qui ®Þnh ECE 78 gåm 02 lÇn söa ®æi. a ≥ 8 mm DÊu hiÖu c«ng nhËn ë trªn ®­îc g¾n cho mét xe chØ ra r»ng kiÓu xe liªn quan ®· ®­îc c«ng nhËn (1) ë Anh (E 11) theo ECE 78 vµ 40 . Hai sè c«ng nhËn ®Çu chØ ra r»ng, vµo ngµy cÊp c¸c c«ng nhËn t­¬ng øng, ECE 78 gåm 02 lÇn söa ®æi vµ ECE 40 gåm 01 lÇn söa ®æi. 12
 13. TCVN 6824 : 2001 Phô lôc C (quy ®Þnh) Thö phanh vµ hiÖu qu¶ phanh C.1 Thö phanh C.1.1 Yªu cÇu chung C.1.1.1 HiÖu qu¶ qui ®Þnh cho c¸c hÖ thèng phanh ®­îc dùa trªn c¬ së kho¶ng c¸ch dõng. HiÖu qu¶ cña hÖ thèng phanh ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch ®o kho¶ng c¸ch dõng t­¬ng øng víi vËn tèc ban ®Çu hoÆc ®o thêi gian ph¶n øng cña hÖ thèng phanh vµ gia tèc phanh khai triÓn ®Çy ®ñ trung b×nh ë ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng b×nh th­êng. C.1.1.2 Kho¶ng c¸ch dõng lµ qu·ng ®­êng xe ®i ®­îc tõ thêi ®iÓm ng­êi l¸i b¾t ®Çu kÝch ho¹t bé phËn ®iÒu khiÓn ®Õn thêi ®iÓm xe dõng l¹i. VËn tèc ban ®Çu lµ vËn tèc t¹i thêi ®iÓm ng­êi l¸i b¾t ®Çu kÝch ho¹t bé phËn ®iÒu khiÓn. Trong c«ng thøc ®o hiÖu qu¶ phanh v lµ vËn tèc ban ®Çu (km/h); s lµ kho¶ng c¸ch dõng (m). C.1.2 §Ó c«ng nhËn xe, hiÖu qu¶ phanh ph¶i ®­îc ®o khi thö trªn ®­êng trong c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: C.1.2.1 §iÒu kiÖn khèi l­îng xe cÇn ®­îc qui ®Þnh cho mçi kiÓu thö vµ ph¶i ®­îc nªu râ trong biªn b¶n thö. C.1.2.2 Ph¶i thùc hiÖn thö t¹i vËn tèc vµ theo ph­¬ng ph¸p ®­îc qui ®Þnh cho mçi kiÓu thö: nÕu vËn tèc lín nhÊt cña xe kh«ng tu©n theo vËn tèc quy ®Þnh, ph¶i thùc hiÖn thö trong ®iÒu kiÖn dù phßng thay thÕ ®Æc biÖt. C.1.2.3 Ph¶i ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ qui ®Þnh trong khi kh«ng h·m cøng (c¸c) b¸nh xe, xe kh«ng bÞ lÖch h­íng vµ kh«ng cã bÊt kú rung ®éng kh¸c th­êng nµo; C.1.2.4 Trong qu¸ tr×nh thö, lùc t¸c dông lªn bé phËn ®iÒu khiÓn nh»m ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ qui ®Þnh kh«ng ®­îc v­ît qu¸ gi¸ trÞ lín nhÊt ®­îc ®­a ra cho lo¹i xe ®ang thö. C.1.3 §iÒu kiÖn thö C.1.3.1 Thö hÖ thèng phanh chÝnh ph¶i ®­îc tiÕn hµnh trong c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: C.1.3.1.1 Lóc b¾t ®Çu thö hoÆc lo¹t thö bÊt kú, lèp xe ph¶i nguéi vµ cã ¸p suÊt h¬i ®­îc quy ®Þnh theo t¶i träng thùc tÕ ®Æt lªn b¸nh xe khi xe ®ç; C.1.3.1.2 Xe ®­îc chÊt t¶i, víi träng l­îng ®­îc ph©n bè theo quy ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt khi cÇn thö trong ®iÒu kiÖn ®Çy t¶i; 13
 14. TCVN 6824 : 2001 C.1.3.1.3 §èi víi tÊt c¶ c¸c phÐp thö kiÓu-O, c¬ cÊu phanh ph¶i nguéi: c¬ cÊu phanh ®­îc coi lµ nguéi khi nhiÖt ®é ®o ®­îc trªn ®Üa phanh hoÆc nhiÖt ®é bªn ngoµi tang trèng phanh nhá h¬n 100 0C; C.1.3.1.4 Ng­êi l¸i ph¶i ngåi ë vÞ trÝ l¸i b×nh th­êng vµ ph¶i ë nguyªn vÞ trÝ ®ã trong suèt qu¸ tr×nh thö; C.1.3.1.5 Khu vùc thö ph¶i b»ng ph¼ng, kh« vµ cã bÒ mÆt b¸m dÝnh tèt; C.1.3.1.6 Ph¶i thùc hiÖn thö khi kh«ng cã giã ®Ó kh«ng lµm ¶nh h­ëng tíi kÕt qu¶ thö. C.1.4 Thö kiÓu-O (phanh chÝnh) C.1.4.1 Yªu cÇu chung Giíi h¹n qui ®Þnh cho hiÖu qu¶ phanh chÝnh ph¶i nh­ giíi h¹n ®­îc ®­a ra cho mçi lo¹i xe. C.1.4.2 Thö kiÓu-O víi ®éng c¬ ®­îc ng¾t rêi Ph¶i tiÕn hµnh thö t¹i tèc ®é quy ®Þnh cho lo¹i xe ®ang ®­îc thö, c¸c gi¸ trÞ theo qui ®Þnh nµy cã mét giíi h¹n dung sai nhÊt ®Þnh. §èi víi xe, trong ®ã hai hÖ thèng phanh chÝnh cã thÓ t¸c dông riªng biÖt, c¸c hÖ thèng phanh ph¶i ®­îc thö riªng biÖt. Ph¶i ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ thÊp nhÊt ®­îc qui ®Þnh cho mçi hÖ thèng phanh ®èi víi mçi lo¹i xe; C.1.4.2.1 §èi víi xe cã hép sè ®iÒu khiÓn b»ng tay hoÆc tù ®éng nh­ng cã thÓ nh¶ sè b»ng tay, ph¶i tiÕn hµnh thö khi kh«ng gµi sè hoÆc ng¾t ®éng c¬ b»ng c¸ch nh¶ khíp ly hîp hoÆc b»ng c¸ch kh¸c; C.1.4.2.2 §èi víi xe cã hép sè tù ®éng lo¹i kh¸c, ph¶i tiÕn hµnh thö d­íi ®iÒu kiÖn lµm viÖc b×nh th­êng. C.1.4.3 Thö kiÓu-O cã nèi víi ®éng c¬ cho c¸c xe lo¹i L3, L4 vµ L5. Ph¶i tiÕn hµnh thö trong ®iÒu kiÖn kh«ng t¶i ë c¸c vËn tèc kh¸c nhau, vËn tèc thÊp nhÊt b»ng 30% vËn tèc lín nhÊt cña xe vµ vËn tèc cao nhÊt b»ng 80% vËn tèc lín nhÊt hoÆc 160 km/h theo vËn tèc nµo nhá h¬n. Gi¸ trÞ hiÖu qu¶ thùc tÕ lín nhÊt ®o ®­îc ph¶i ®­îc ghi vµo biªn b¶n thö cïng víi tr¹ng th¸i ho¹t ®éng cña xe. Trong tr­êng hîp hai hÖ thèng phanh chÝnh cã thÓ t¸c dông riªng biÖt, c¶ hai hÖ thèng phanh nµy ph¶i ®­îc thö ®ång thêi víi xe ë tr¹ng th¸i kh«ng t¶i. C.1.4.4 Thö kiÓu-O kh«ng nèi víi ®éng c¬: víi c¬ cÊu phanh ­ít. Ph¶i tiÕn hµnh thö trªn c¸c xe lo¹i L1, L2, L3 vµ L4 (ngo¹i trõ nh­ ®­îc qui ®Þnh trong C.1.5.1 cña phô lôc nµy). Qui tr×nh thö t­¬ng tù nh­ qui tr×nh cho thö kiÓu-O víi ®éng c¬ ng¾t rêi, ngo¹i trõ c¸c qui ®Þnh ®èi víi c¬ cÊu phanh ­ít ®­îc tr×nh bµy trong C.1.5 cña phô lôc nµy. C.1.5 Qui ®Þnh riªng vÒ thö víi c¬ cÊu phanh ­ít 14
 15. TCVN 6824 : 2001 C.1.5.1 C¬ cÊu phanh kÝn: kh«ng cÇn tiÕn hµnh lo¹t thö kiÓu-O trªn nh÷ng xe ®­îc trang bÞ c¬ cÊu phanh tang trèng th«ng th­êng hoÆc c¬ cÊu phanh ®Üa kÝn hoµn toµn, kh«ng bÞ n­íc thÊm vµo trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ch¹y th«ng th­êng. C.1.5.2 Thö víi c¬ cÊu phanh ­ít ph¶i ®­îc thùc hiÖn trong cïng ®iÒu kiÖn nh­ thö víi c¬ cÊu phanh kh«. Kh«ng ®­îc ®iÒu chØnh hoÆc söa ®æi hÖ thèng phanh ngoµi viÖc l¾p thiÕt bÞ lµm ­ít c¬ cÊu phanh. C.1.5.3 ThiÕt bÞ thö ph¶i liªn tôc lµm ­ít c¬ cÊu phanh ®èi víi mçi b­íc thö, ch¹y ë møc n­íc tiªu thô thÊp lµ 15 l/h cho mçi c¬ cÊu phanh. Hai c¬ cÊu phanh ®Üa trªn mét b¸nh xe ph¶i ®­îc coi lµ hai c¬ cÊu phanh. C.1.5.4 §èi víi c¬ cÊu phanh hë hoµn toµn hoÆc mét phÇn, dßng n­íc ph¶i ®­îc h­íng vµo ®Üa phanh ®ang quay theo c¸ch sao cho l­îng n­íc theo qui ®Þnh ®­îc ph©n bè ®Òu trªn bÒ mÆt hoÆc c¸c bÒ mÆt cña ®Üa mµ m¸ phanh hoÆc c¸c m¸ phanh ma s¸t l­ít qua. C.1.5.4.1 §èi víi c¬ cÊu phanh ®Üa hë hoµn toµn, dßng n­íc ph¶i ®­îc h­íng vµo (c¸c) bÒ mÆt cña ®Üa phanh lÖch tr­íc (c¸c) m¸ phanh ma s¸t mét gãc 450. C.1.5.4.2 §èi víi c¬ cÊu phanh ®Üa hë mét phÇn, dßng n­íc ph¶i ®­îc h­íng vµo (c¸c) bÒ mÆt cña ®Üa phanh lÖch tr­íc tÊm ch¾n hoÆc mµng ng¨n mét gãc 450. C.1.5.4.3 Dßng n­íc h­íng vµo (c¸c) bÒ mÆt cña (c¸c) ®Üa phanh ph¶i ë d¹ng tia liªn tôc, theo h­íng vu«ng gãc víi bÒ mÆt cña ®Üa phanh, tõ c¸c vßi phun ®¬n ®­îc ®Þnh vÞ ë gi÷a vÞ trÝ trong cïng vµ ®iÓm ë vÞ trÝ hai phÇn ba kho¶ng c¸ch tõ vÞ trÝ ngoµi cïng cña phÇn ®Üa phanh ®­îc quÐt bëi (c¸c) m¸ phanh ma s¸t (xem h×nh vÏ trong phô lôc C-C1). C.1.5.5 §èi víi c¬ cÊu phanh ®Üa kÝn hoµn toµn, khi kh«ng ¸p dông c¸c qui ®Þnh trong C.1.5.1 ë trªn, dßng n­íc ph¶i ®­îc h­íng vµo c¶ hai phÝa cña tÊm ch¾n hoÆc mµng ng¨n ë vÞ trÝ vµ theo c¸ch nh­ ®­îc tr×nh bµy trong C.1.5.4.1 vµ C.1.5.4.3 cña phô lôc nµy. Khi vßi phun ë vÞ trÝ trïng víi lç th«ng h¬i hoÆc lç kiÓm tra, dßng n­íc ph¶i ®­îc phun lÖch tr­íc c¸c lç nãi trªn 1/4 vßng quay. C.1.5.6 Khi kh«ng thÓ phun n­íc vµo vÞ trÝ ®­îc qui ®Þnh trong C.1.5.3. vµ 1.5.4 do v­íng mét vµi bé phËn cè ®Þnh cña xe, ph¶i phun n­íc vµo ®iÓm ®Çu tiªn v­ît qu¸ 450, nÕu cã thÓ phun gi¸n ®o¹n. C.1.5.7 §èi víi c¬ cÊu phanh tang trèng, khi kh«ng ¸p dông c¸c qui ®Þnh trong C.1.5.1 cña phô lôc nµy, l­îng n­íc theo qui ®Þnh ph¶i ®­îc ph©n phèi ®Òu cho c¶ hai bªn c¬ cÊu phanh (tøc lµ tÊm ®ì tÜnh phÝa sau vµ tang trèng quay) tõ c¸c vßi phun ë vÞ trÝ 2/3 kho¶ng c¸ch tõ chu vi ngoµi cña tang trèng quay ®Õn moay ¬ b¸nh xe. C.1.5.8 Theo c¸c yªu cÇu trong C.1.5.7 vµ yªu cÇu vÒ vÞ trÝ vßi phun kh«ng ®­îc ë trong ph¹m vi 150 xung quanh hoÆc trïng víi lç th«ng h¬i hoÆc lç kiÓm tra trªn tÊm ®ì tÜnh phÝa sau, thiÕt bÞ thö ®èi víi c¬ cÊu phanh tang trèng ph¶i ë vÞ trÝ ®Ó sù phun n­íc Ýt bÞ gi¸n ®o¹n nhÊt. 15
 16. TCVN 6824 : 2001 C.1.5.9 §Ó ®¶m b¶o lµm ­ít (c¸c) c¬ cÊu phanh ®óng ph­¬ng ph¸p, ph¶i ch¹y xe ngay tr­íc khi b¾t ®Çu lo¹t thö: - víi thiÕt bÞ lµm ­ít lµm viÖc liªn tôc nh­ ®­îc qui ®Þnh trong phô lôc nµy; - t¹i vËn tèc thö qui ®Þnh; - kh«ng ho¹t ®éng (c¸c) hÖ thèng phanh ®­îc thö; - trªn mét qu·ng ®­êng kh«ng Ýt h¬n 500 m tr­íc ®iÓm tiÕn hµnh thö. C.1.6 Thö kiÓu-I (thö mßn dÇn) C.1.6.1 Qui ®Þnh riªng C.1.6.1.1 C¬ cÊu phanh chÝnh cña tÊt c¶ c¸c xe lo¹i L3, L4 vµ L5 ph¶i ®­îc thö b»ng lo¹t thö kÕt thóc lÆp l¹i, xe ë ®iÒu kiÖn ®Çy t¶i theo qui ®Þnh ®Æt ra d­íi ®©y (b¶ng C-1, C-2, C-3). §èi víi xe ®­îc trang bÞ hÖ thèng phanh liªn hîp, mét c¸ch ®Çy ®ñ, hÖ thèng phanh chÝnh nµy ph¶i qua thö kiÓu-I. C.1.6.1.2 Thö kiÓu-I ®­îc thùc hiÖn lµm ba phÇn: C.1.6.1.2.1 Thö kiÓu-O theo yªu cÇu cña C.2.1.2 hoÆc C.2.1.2.1 cña phô lôc nµy. C.1.6.1.2.2 Lo¹t thö 10 lÇn kÕt thóc lÆp l¹i theo yªu cÇu cña C.1.6.2. cña phô lôc nµy. C.1.6.1.2.3 Nhanh nhÊt cã thÓ ngay sau khi kÕt thóc b­íc thö ®­îc nªu trong C.1.6.1.2.2, nh­ng trong bÊt kú tr­êng hîp nµo, chØ ®­îc trong vßng mét phót, thùc hiÖn thö kiÓu-O ®¬n trong cïng c¸c ®iÒu kiÖn nh­ ®­îc ¸p dông cho thö ®­îc qui ®Þnh trong C.1.6.1.2.1 (vµ ®Æc biÖt lµ lùc ®iÒu khiÓn kh«ng ®æi nÕu cã thÓ, cã gi¸ trÞ trung b×nh kh«ng lín h¬n lùc trung b×nh thùc tÕ sö dông trong C.1.6.1.2.1). C.1.6.2 §iÒu kiÖn thö C.1.6.2.1 Xe vµ (c¸c) c¬ cÊu phanh ®­îc thö ph¶i ch¾c ch¾n kh«ng bÞ Èm vµ (c¸c) c¬ cÊu phanh ph¶i nguéi; c¬ cÊu phanh ®­îc coi lµ nguéi khi nhiÖt ®é ®o ®­îc trªn ®Üa phanh hoÆc ë ngoµi tang trèng phanh nhá h¬n 1000 C. C.1.6.2.2 VËn tèc thö ban ®Çu ph¶i: C.1.6.2.2.1 §Ó thö (c¸c) c¬ cÊu phanh tr­íc lµ bÊt kú vËn tèc nµo nhá h¬n 70% vËn tèc lín nhÊt cña xe vµ nhá h¬n 100 km/h. C.1.6.2.2.2 §Ó thö (c¸c) phanh sau lµ bÊt kú vËn tèc nµo nhá h¬n 70% vËn tèc lín nhÊt cña xe vµ nhá h¬n 80 km/h. C.1.6.2.2.3 §Ó thö hÖ thèng phanh liªn hîp lµ bÊt kú vËn tèc nµo nhá h¬n 70% vËn tèc lín nhÊt cña xe vµ nhá h¬n 100 km/h. 16
 17. TCVN 6824 : 2001 C.1.6.2.3 Kho¶ng c¸ch gi÷a ®iÓm b¾t ®Çu cña mét chÆng vµ ®iÓm b¾t ®Çu cña chÆng tiÕp theo ph¶i lµ 1000 m. C.1.6.2.4 Sö dông hép sè vµ/hoÆc ly hîp ph¶i nh­ sau: C.1.6.2.4.1 §èi víi xe cã hép sè ®iÒu khiÓn b»ng tay hoÆc hép sè tù ®éng nh­ng cã thÓ nh¶ sè b»ng tay, sè cao nhÊt thÝch hîp ®Ó ®¹t ®­îc vËn tèc thö ban ®Çu ph¶i ®­îc gµi khi xe ®øng yªn. Khi vËn tèc xe gi¶m xuèng cßn 50% vËn tèc thö ban ®Çu, ®éng c¬ ph¶i ®­îc ng¾t. C.1.6.2.4.2 §èi víi xe cã hép sè tù ®éng hoµn toµn, ph¶i thùc hiÖn thö trong ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng b×nh th­êng. §Ó tiÕp cËn, ph¶i sö dông vÞ trÝ sè phï hîp víi vËn tèc thö ban ®Çu. C.1.6.2.5 Sau mçi lÇn kÕt thóc, ph¶i ngay lËp tøc t¨ng tèc xe víi gia tèc lín nhÊt ®Ó ®¹t ®Õn vËn tèc b¾t ®Çu thö vµ duy tr× t¹i vËn tèc nµy ®Õn khi b¾t ®Çu lÇn kÕt thóc tiÕp theo. NÕu ®­îc, xe cã thÓ ®­îc quay vßng trªn ®­êng tr­íc khi t¨ng tèc. C.1.6.2.6 Lùc t¸c dông lªn bé phËn ®iÒu khiÓn ph¶i ®­îc ®iÒu chØnh ®Ó duy tr× ®­îc gi¸ trÞ gia tèc phanh trung b×nh b»ng 3 m/s2 hoÆc gia tèc phanh lín nhÊt cã thÓ ®¹t ®­îc víi c¬ cÊu phanh ®ã, theo gi¸ trÞ nµo nhá h¬n, ë lÇn dõng ®Çu tiªn: lùc nµy ph¶i duy tr× kh«ng ®æi trong toµn bé c¸c lÇn kÕt thóc tiÕp theo nh­ yªu cÇu trong C.1.6.1.2.2. C.1.6.3 HiÖu qu¶ d­ ë cuèi giai ®o¹n thö kiÓu-I, hiÖu qu¶ d­ cña hÖ thèng phanh chÝnh ph¶i ®­îc ®o trong cïng ®iÒu kiÖn nh­ ®èi víi thö kiÓu-O víi ®éng c¬ ®­îc ng¾t rêi (®iÒu kiÖn nhiÖt ®é cã thÓ kh¸c) (vµ ®Æc biÖt lµ ë lùc ®iÒu khiÓn æn ®Þnh nhÊt cã thÓ, gi¸ trÞ trung b×nh cña chóng kh«ng ®­îc lín h¬n lùc trung b×nh thùc tÕ ®­îc dïng). HiÖu qu¶ d­ ph¶i kh«ng nhá h¬n 60% trÞ sè gia tèc phanh ®¹t ®­îc trong thö kiÓu-O nÕu tÝnh theo gia tèc phanh, hoÆc lín h¬n trÞ sè kho¶ng c¸ch dõng ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: S2 ≤ 1,67 S1 - 0,67 a V trong ®ã S1 lµ kho¶ng c¸ch dõng ®¹t ®­îc trong thö kiÓu-O; S2 lµ kho¶ng c¸ch dõng nh­ ®­îc ghi l¹i trong thö hiÖu qu¶ d­; a = 0,1 V lµ vËn tèc ban ®Çu t¹i lóc b¾t ®Çu phanh nh­ ®­îc ®Þnh nghÜa trong C.2.1.1 hoÆc C.2.2.1 cña phô lôc nµy. 17
 18. TCVN 6824 : 2001 C.2 HiÖu qu¶ cña hÖ thèng phanh C.2.1 C¸c qui ®Þnh vÒ thö xe víi c¸c hÖ thèng phanh t¸c dông lªn b¸nh xe hoÆc c¸c b¸nh xe cña duy nhÊt trôc tr­íc hoÆc trôc sau. C.2.1.1 VËn tèc thö: V = 40 km/h (1) ®èi víi xe lo¹i lo¹i L1 vµ L2; V = 60 km/h (1) ®èi víi xe lo¹i L3, L4. C.2.1.2 HiÖu qu¶ phanh víi xe ®Çy t¶i Thö hiÖu qu¶ d­ kiÓu-I (c¸c xe lo¹i L3 vµ L4) nh»m môc ®Ých x¸c ®Þnh vµ do ®ã ph¶i ghi l¹i c¸c møc hiÖu qu¶ d­íi d¹ng kho¶ng c¸ch dõng, gia tèc khai triÓn ®Çy ®ñ trung b×nh, còng nh­ lùc ®iÒu khiÓn ®· t¸c dông. 2.1.2.1 Phanh chØ víi c¬ cÊu phanh tr­íc. B¶ng C-1 Kho¶ng c¸ch dõng, S Gia tèc phanh khai triÓn ®Çy ®ñ Lo¹i m trung b×nh t­¬ng øng m/s2 L1 S ≤ 0,1V + V2/90 3,4 L2 S ≤ 0,1V + V2/70 2,7 (2) L3 S ≤ 0,1V + V2/115 4,4 (2) L4 S ≤ 0,1V + V2/95 3,6 2.1.2.2 Phanh chØ víi c¬ cÊu phanh sau. B¶ng C-2 Kho¶ng c¸ch dõng, S Gia tèc phanh khai triÓn ®Çy ®ñ Lo¹i m trung b×nh t­¬ng øng m/s2 L1 S ≤ 0,1V + V2/70 2,7 L2 S ≤ 0,1V + V2/70 2,7 (2) L3 S ≤ 0,1V + V2/75 2,9 (2) L4 S ≤ 0,1V + V2/95 3,6 18
 19. TCVN 6824 : 2001 C.2.1.3 HiÖu qu¶ phanh víi xe kh«ng t¶i Kh«ng cÇn thö thùc tÕ víi mét m×nh ng­êi l¸i ngåi trªn xe nÕu tÝnh to¸n cho thÊy ph©n bè khèi l­îng trªn c¸c b¸nh xe ®­îc phanh cho phÐp ®¹t ®­îc gi¸ trÞ gia tèc khai triÓn ®Çy ®ñ trung b×nh Ýt nhÊt b»ng 2,5 m/s2 hoÆc ®¹t ®­îc kho¶ng c¸ch dõng S ≤ 0,1 V + V2/65 víi mçi hÖ thèng phanh trôc ®¬n. C.2.2 C¸c qui ®Þnh vÒ thö xe, trong ®ã Ýt nhÊt mét trong c¸c hÖ thèng phanh lµ hÖ thèng phanh liªn hîp. Thö hiÖu qu¶ d­ kiÓu-I (c¸c xe lo¹i L3, L4 vµ L5) nh»m môc ®Ých x¸c ®Þnh vµ do ®ã ph¶i ghi l¹i c¸c møc hiÖu qu¶ nhËn ®­îc d­íi d¹ng kho¶ng c¸ch dõng, gia tèc phanh khai triÓn ®Çy ®ñ trung b×nh, còng nh­ lùc ®iÒu khiÓn ®· t¸c dông. C.2.2.1 VËn tèc thö: V = 40 km/h (3) ®èi víi xe lo¹i L1, L2. (3) V = 60km/h ®èi víi xe lo¹i L3, L4, L5. C.2.2.2 Xe ®­îc thö ®Çy t¶i hoÆc kh«ng t¶i. C.2.2.2.1 Phanh xe chØ víi hÖ thèng phanh liªn hîp. B¶ng C-3 Kho¶ng c¸ch dõng, S Gia tèc phanh khai triÓn ®Çy ®ñ Lo¹i m trung b×nh t­¬ng øng m/s2 L1, L2 S ≤ 0,1V + V2/115 4,4 L3 S ≤ 0,1V + V2/132 5,1 L4 S ≤ 0,1V + V2/140 5,4 L5 S ≤ 0,1V + V2/130 5,0 C.2.2.2.2 Phanh xe víi hÖ thèng phanh chÝnh thø hai hoÆc hÖ thèng phanh dù phßng (khÈn cÊp), ®èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i xe kho¶ng c¸ch dõng ph¶i: S ≤ 0,1V + V2/65 (gia tèc phanh khai triÓn ®Çy ®ñ trung b×nh t­¬ng øng lµ 2,5 m/s2) C.2.3 HiÖu qu¶ phanh cña hÖ thèng phanh dõng (nÕu ®­îc trang bÞ). Ngay c¶ khi ®­îc kÕt hîp víi mét hÖ thèng phanh kh¸c, hÖ thèng phanh dõng ph¶i cã kh¶ n¨ng gi÷ xe ®Çy t¶i trªn dèc lªn hoÆc xuèng 18%. 19
 20. TCVN 6824 : 2001 C.2.4 Lùc t¸c dông: - lªn bé phËn ®iÒu khiÓn phanh chÝnh: + bé phËn ®iÒu khiÓn b»ng tay ≤ 200 N + bé phËn ®iÒu khiÓn b»ng ch©n ≤ 350 N (L1, L2, L3, L4) ≤ 500 N (L5) - lªn bé phËn ®iÒu khiÓn phanh dõng (nÕu ®­îc trang bÞ) + bé phËn ®iÒu khiÓn b»ng tay ≤ 400 N + bé phËn ®iÒu khiÓn b»ng ch©n ≤ 500 N §èi víi cÇn phanh tay, ®iÓm ®Æt cña lùc ®iÒu khiÓn b»ng tay ph¶i ®¶m b¶o c¸ch ®Çu ngoµi cïng cña cÇn phanh 50 mm. C.2.5 C¸c møc hiÖu qu¶ (lín nhÊt vµ nhá nhÊt) cÇn ®¹t ®­îc víi c¬ cÊu phanh ­ít. C.2.5.1 Gia tèc phanh trung b×nh trong kho¶ng 0,5 vµ 1 gi©y sau khi t¸c dông phanh, cÇn ®¹t ®­îc víi (c¸c) c¬ cÊu phanh ­ít ph¶i Ýt nhÊt b»ng 60% gia tèc phanh ®¹t ®­îc víi (c¸c) c¬ cÊu phanh kh« khi t¸c dông cïng mét lùc ®iÒu khiÓn. C.2.5.2 Lùc ®iÒu khiÓn ph¶i ®­îc t¸c dông nhanh nhÊt cã thÓ vµ ph¶i t­¬ng øng víi lùc cÇn thiÕt ®Ó ®¹t ®­îc gia tèc phanh b»ng 2,5 m/s2 víi (c¸c) c¬ cÊu phanh kh«. C.2.5.3 ë bÊt kú thêi ®iÓm nµo trong qu¸ tr×nh thö kiÓu-O víi (c¸c) c¬ cÊu phanh ­ít, gia tèc phanh kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 120% so víi gia tèc phanh ®¹t ®­îc khi thö víi (c¸c) c¬ cÊu phanh kh«. (1) Xe ph¶i ®­îc thö ë vËn tèc b»ng 0,9 V max , trong ®ã vËn tèc lín nhÊt (V max ) nhá h¬n 45 km/h ®èi víi xe lo¹i L1 vµ L2 hoÆc 67 km/h ®èi víi xe lo¹i L3 vµ L4. (2) NÕu kh«ng ®¹t ®­îc c¸c gi¸ trÞ qui ®Þnh cho hÖ thèng phanh ®¬n do ®é b¸m thÊp, ph¶i thay vµo c¸c gi¸ trÞ sau ®Ó thö víi xe ®Çy t¶i, sö dông c¶ hai hÖ thèng phanh cïng mét lóc: lo¹i L2 lµ 4,4 m/s 2 vµ lo¹i l3 lµ 5,8 m/s 2 . (3) Xe ph¶i ®­îc thö ë vËn tèc b»ng 0,9 V max , trong ®ã vËn tèc lín nhÊt (Vmax ) nhá h¬n 45 km/h ®èi víi xe lo¹i L1 vµ L2 hoÆc 67 km/h ®èi víi xe lo¹i L3, L4 vµ L5. 20
Đồng bộ tài khoản