TCVN 6888:2001

Chia sẻ: Nguyen Bac A.Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
104
lượt xem
16
download

TCVN 6888:2001

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam. Tiêu chuẩn Phương tiện giao thông.TCVN 6888:2001. Phương tiện giao thông đường bộ. Mô tô, xe máy. Yêu cầu trong phê duyệt kiểu. Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu được áp dụng đối với tất cả mô tô, xe máy hai hoặc ba bánh, bánh kép hoặc không phải bánh kép để sử dụng trên đường bộ (sau đây được gọi chung là xe) và các bộ phận hoặc các bộ phận sử dụng riêng của những xe đó trong phê duyệt kiểu một xe hoàn chỉnh. Các xe nêu trên được chia thành:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6888:2001

 1. tcvn tIªu chuÈn vIÖt nam TCVN 6888 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - M« t«, xe m¸y - Yªu cÇu trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles – Motorcycles, mopeds - Requirements in type approval Hµ Néi - 2001
 2. Lêi nãi ®Çu TCVN 6888 : 2001 ®­îc biªn so¹n trªn c¬ së 92/61/EEC. TCVN 6888 : 2001 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
 3. T i ª u c h u È n V i Ö t N a m TCVN 6888 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - M« t«, xe m¸y - Yªu cÇu trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles – Motorcycles, mopeds - Requirements in type approval 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh nh÷ng yªu cÇu ®­îc ¸p dông ®èi víi tÊt c¶ m« t«, xe m¸y hai hoÆc ba b¸nh, b¸nh kÐp hoÆc kh«ng ph¶i b¸nh kÐp ®Ó sö dông trªn ®­êng bé (sau ®©y ®­îc gäi chung lµ xe) vµ c¸c bé phËn hoÆc c¸c bé phËn sö dông riªng cña nh÷ng xe ®ã trong phª duyÖt kiÓu mét xe hoµn chØnh. Chó thÝch - ThuËt ng÷ "Phª duyÖt kiÓu" thay thÕ thuËt ng÷ "C«ng nhËn kiÓu" trong c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ c«ng nhËn kiÓu ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé ®· ®­îc ban hµnh tr­íc tiªu chuÈn nµy. Hai thuËt ng÷ nµy ®­îc hiÓu nh­ nhau. VÝ dô vÒ thÓ thøc phª duyÖt kiÓu vµ mÉu giÊy chøng nhËn phª duyÖt kiÓu xem trong phô lôc C vµ D. C¸c xe nªu trªn ®­îc chia thµnh: - xe m¸y (moped): C¸c xe hai hoÆc ba b¸nh l¾p ®éng c¬ cã dung tÝch xi lanh kh«ng lín h¬n 50 cm3 nÕu lµ ®éng c¬ ®èt trong vµ cã vËn tèc thiÕt kÕ lín nhÊt kh«ng lín h¬n 50 km/h; - m«t« (motorcycles): C¸c xe hai b¸nh cã hoÆc kh«ng cã thïng bªn c¹nh, l¾p ®éng c¬ cã dung tÝch xi lanh lín h¬n 50 cm3 nÕu lµ ®éng c¬ ®èt trong hoÆc cã vËn tèc thiÕt kÕ lín nhÊt lín h¬n 50 km/h; - m«t« ba b¸nh (motor tricycles): C¸c xe cã ba b¸nh bè trÝ ®èi xøng, l¾p ®éng c¬ cã dung tÝch xi lanh lín h¬n 50 cm3 nÕu lµ ®éng c¬ ®èt trong hoÆc cã vËn tèc thiÕt kÕ lín nhÊt lín h¬n 50 km/h. Tiªu chuÈn nµy còng ¸p dông cho c¸c xe bèn b¸nh cã c¸c ®Æc tÝnh sau: a) xe bèn b¸nh lo¹i nhÑ (light quadricycles), ®­îc coi lµ xe m¸y (mopeds): Khèi l­îng b¶n th©n nhá h¬n 350 kg, kh«ng kÓ khèi l­îng cña ¾c quy ®èi víi xe ®éng c¬ ®iÖn, vËn tèc thiÕt kÕ lín nhÊt kh«ng lín h¬n 45 km/h vµ dung tÝch xi lanh ®éng c¬ kh«ng lín h¬n 50 cm3 ®èi víi ®éng c¬ ch¸y c­ìng bøc (hoÆc c«ng suÊt h÷u Ých lín nhÊt kh«ng lín h¬n 4 kW ®èi víi c¸c lo¹i ®éng c¬ kh¸c); 3
 4. TCVN 6888 : 2001 b) xe bèn b¸nh (quadricycles) kh¸c víi xe bèn b¸nh lo¹i nhÑ nªu trong (a), ®­îc coi lµ m« t« ba b¸nh (motor tricycles): Khèi l­îng b¶n th©n kh«ng lín h¬n 400 kg (550 kg ®èi víi xe ®Ó chë hµng), kh«ng kÓ khèi l­îng ¾c quy ®èi víi xe ®éng c¬ ®iÖn, c«ng suÊt h÷u Ých lín nhÊt kh«ng lín h¬n 15 kW; Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông cho c¸c xe sau : - xe cã vËn tèc thiÕt kÕ lín nhÊt kh«ng lín h¬n 6 km/h; - xe ®Ó kiÓm so¸t ng­êi ®i bé; - xe dµnh cho ng­êi tµn tËt; - xe ®ua trªn ®­êng bé hoÆc bÊt kú ®Þa h×nh nµo; - xe ®· l­u hµnh tr­íc ngµy ¸p dông tiªu chuÈn nµy; - m¸y kÐo vµ c¸c m¸y n«ng nghiÖp hoÆc c¸c m¸y dïng cho môc ®Ých t­¬ng tù; - xe ®­îc thiÕt kÕ chñ yÕu cho sö dông riªng trªn ®­êng phi tiªu chuÈn cã c¸c b¸nh xe ®­îc bè trÝ ®èi xøng víi mét b¸nh ë phÝa tr­íc vµ hai b¸nh ë phÝa sau xe; hoÆc kh«ng ¸p dông cho c¸c bé phËn hoÆc c¸c bé phËn sö dông riªng cña c¸c xe nµy trõ khi chóng ®­îc dµnh ®Ó l¾p cho c¸c xe ®­îc ¸p dông trong tiªu chuÈn nµy. 2 ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa C¸c thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa d­íi ®©y ®­îc ¸p dông trong tiªu chuÈn nµy. 2.1 KiÓu xe (Type of vehicle): C¸c xe cïng lo¹i (xe m¸y hai b¸nh, xe m¸y ba b¸nh; m« t«; m« t« cã thïng bªn c¹nh; m« t« ba b¸nh; xe bèn b¸nh) vµ do cïng mét nhµ s¶n xuÊt chÕ t¹o, cã cïng khung xe vµ cïng ký hiÖu kiÓu do nhµ s¶n xuÊt cung cÊp. KiÓu xe cã thÓ bao gåm c¸c kiÓu d¹ng xe vµ c¸c kiÓu lo¹i xe. 2.2 KiÓu d¹ng xe (Variant): C¸c xe cïng kiÓu cã nh÷ng kh¸c nhau cã thÓ liªn quan ®Õn: − h×nh d¹ng th©n xe; − khèi l­îng xe b¶o ®¶m vËn hµnh vµ khèi l­îng kü thuËt lín nhÊt cho phÐp (kh¸c nhau qu¸ 20%); − lo¹i ®éng c¬ (ch¸y c­ìng bøc, tù ch¸y, ®iÖn, kÕt hîp v.v...); − sè kú lµm viÖc (hai hoÆc bèn kú); − dung tÝch xi lanh (kh¸c nhau qu¸ 30%); 4
 5. TCVN 6888 : 2001 − sè l­îng vµ h×nh d¸ng xi lanh; − c«ng suÊt (kh¸c nhau qu¸ 30%); − chÕ ®é lµm viÖc (cña c¸c ®éng c¬ ®iÖn); − sè l­îng vµ dung tÝch ¾c quy kÐo. KiÓu d¹ng xe cã thÓ bao gåm c¸c kiÓu lo¹i xe 2.3 KiÓu lo¹i xe (Version): C¸c xe cïng kiÓu, tuú tr­êng hîp, cã thÓ cïng kiÓu d¹ng xe cã nh÷ng nh÷ng kh¸c nhau cã thÓ liªn quan ®Õn: - truyÒn lùc (hép sè tù ®éng hoÆc kh«ng tù ®éng), tØ sè truyÒn, ph­¬ng ph¸p chän sè v.v..); - dung tÝch xi lanh (kh¸c nhau kh«ng qu¸ 30%); - c«ng suÊt (kh¸c nhau kh«ng qu¸ 30%); - khèi l­îng xe b¶o ®¶m vËn hµnh vµ khèi l­îng kü thuËt lín nhÊt cho phÐp (kh¸c nhau kh«ng qu¸ 20%); - nh÷ng thay ®æi nhá kh¸c do nhµ s¶n xuÊt liªn quan ®Õn c¸c ®Æc tÝnh chñ yÕu nªu trong phô lôc B. 2.4 Bé phËn sö dông riªng (Separate technical unit): Mét thµnh phÇn hoÆc ®Æc tÝnh ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña mét tiªu chuÈn riªng vµ ®­îc dïng ®Ó cÊu t¹o nªn mét phÇn cña xe. Nã cã thÓ ®­îc phª duyÖt kiÓu bé phËn mét c¸ch riªng biÖt nh­ng chØ liªn quan ®Õn mét hoÆc mét sè kiÓu xe ®Æc biÖt. 2.5 Bé phËn (Component): Mét thµnh phÇn1) hoÆc ®Æc tÝnh ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña mét tiªu chuÈn riªng vµ ®­îc dïng ®Ó cÊu t¹o nªn mét phÇn cña xe. Nã cã thÓ lµ bé phËn ®­îc phª duyÖt kiÓu ®éc lËp víi mét xe. Mét bé phËn sö dông riªng hoÆc bé phËn cã thÓ lµ trang thiÕt bÞ nguyªn thñy - ®­îc l¾p ngay tõ ®Çu hoÆc lµ l¾p ®Ó thay thÕ - nÕu nã thuéc kiÓu ®­îc l¾p cho xe khi xe ®­îc phª duyÖt kiÓu, hoÆc kh«ng ph¶i lµ trang thiÕt bÞ nguyªn thñy duy nhÊt trong tr­êng hîp thay thÕ. 2.6 Phª duyÖt kiÓu (Type - approval): Thñ tôc phª duyÖt ®­îc tiÕn hµnh ®Ó chøng nhËn mét kiÓu xe tho¶ m·n nh÷ng yªu cÇu kü thuËt ®­îc nªu trong c¸c tiªu chuÈn riªng vµ ®Ó kiÓm tra sù ®óng ®¾n cña nh÷ng d÷ liÖu do nhµ s¶n xuÊt cung cÊp trong b¶n danh môc chi tiÕt cña phô lôc A 2.7 Phª duyÖt kiÓu bé phËn (Component type - approval): Thñ tôc phª duyÖt ®­îc tiÕn hµnh ®Ó chøng nhËn mét ®Æc tÝnh hoÆc mét bé phËn (phª duyÖt kiÓu bé phËn) hoÆc mét bé phËn sö dông riªng (phª duyÖt kiÓu bé phËn sö dông riªng) tho¶ m·n c¸c yªu cÇu kü thuËt cña tiªu chuÈn riªng cã liªn 1) Trong c¸c tr­êng hîp cô thÓ th­êng ®­îc gäi lµ tæng thµnh, hÖ thèng hoÆc chi tiÕt. 5
 6. TCVN 6888 : 2001 quan ®­îc nªu trong b¶n danh môc chi tiÕt cña phô lôc A. Phª duyÖt kiÓu hoÆc phª duyÖt kiÓu bé phËn cã thÓ ®­îc më réng ®Ó bao gåm c¶ nh÷ng söa ®èi, kiÓu d¹ng xe hoÆc kiÓu lo¹i xe bÊt kú. 2.8 B¸nh kÐp (Twinned wheel): Hai b¸nh ®­îc l¾p trªn cïng mét trôc mµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c t©m cña c¸c vïng tiÕp xóc víi mÆt ®­êng cña chóng nhá h¬n 460 mm. B¸nh kÐp ®­îc coi nh­ lµ mét b¸nh. 2.9 Xe ®éng c¬ kÐp (Twin - propulsion vehicle): Xe cã hai hÖ thèng ®Èy kh¸c nhau, vÝ dô mét hÖ thèng ®iÖn vµ mét hÖ thèng nhiÖt. 2.10 Nhµ s¶n xuÊt (Manufacturer): C¸ nh©n hoÆc tæ chøc chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt vÒ tÊt c¶ c¸c mÆt cña qóa tr×nh phª duyÖt kiÓu xe / bé phËn vµ vÒ ®¶m b¶o sù phï hîp cña s¶n xuÊt. ViÖc c¸ nh©n hoÆc tæ chøc ®ã liªn quan trùc tiÕp ®Õn tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n chÕ t¹o xe, bé phËn hoÆc bé phËn sö dông riªng ®­îc xÐt ®Õn trong qu¸ tr×nh phª duyÖt kh«ng ph¶i lµ ®iÒu chñ yÕu. 2.11 Phßng thö nghiÖm (Technical service): §¬n vÞ hoÆc tæ chøc ®­îc chØ ®Þnh lµ mét phßng thö nghiÖm ®Ó thùc hiÖn c¸c phÐp thö hoÆc kiÓm tra thay mÆt c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn. Chøc n¨ng nµy còng cã thÓ do chÝnh c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt tù thùc hiÖn. 3 Yªu cÇu vÒ tµi liÖu kü thuËt Tµi liÖu kü thuËt gåm c¸c th«ng sè kü thuËt vµ th«ng tin liªn quan ®Õn phª duyÖt kiÓu mét xe hoµn chØnh ph¶i nh­ m« t¶ trong phô lôc B. 4 Yªu cÇu kü thuËt trong phª duyÖt kiÓu 4.1 Mçi kiÓu xe ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu kü thuËt cña c¸c tiªu chuÈn riªng vµ phï hîp víi d÷ liÖu do nhµ s¶n xuÊt m« t¶ trong danh môc cña phô lôc A; 4.2 Mçi bé phËn / bé phËn sö dông riªng ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu kü thuËt cña tiªu chuÈn riªng cã liªn quan vµ phï hîp víi d÷ liÖu do nhµ s¶n xuÊt m« t¶ trong danh môc cña phô lôc A. 5 Sù phï hîp cña s¶n xuÊt C¸c xe, c¸c bé phËn hoÆc bé phËn sö dông riªng ®­îc s¶n xuÊt ph¶i phï hîp víi kiÓu ®· ®­îc phª duyÖt. ViÖc kiÓm tra phï hîp s¶n xuÊt ®­îc quy ®Þnh trong phô lôc E cña tiªu chuÈn nµy. 6
 7. TCVN 6888 : 2001 Phô lôc A 2) (quy ®Þnh) C¸c bé phËn vµ ®Æc tÝnh kü thuËt (sau ®©y ®­îc gäi chung lµ "h¹ng môc") cña xe trong danh môc chi 3) tiÕt d­íi ®©y ®­îc theo sau bëi ch÷ viÕt t¾t 'PH' nÕu nh÷ng h¹ng môc nµy ph¶i ®­îc kiÓm tra vÒ sù phï hîp cña chóng víi d÷ liÖu cña nhµ s¶n xuÊt, hoÆc bëi ch÷ viÕt t¾t 'TCR'3) nÕu nh÷ng h¹ng môc nµy ph¶i ®­îc kiÓm tra vÒ sù phï hîp cña chóng víi yªu cÇu cña c¸c tiªu chuÈn riªng cho tõng bé phËn hoÆc ®Æc tÝnh kü thuËt cña xe. Danh môc chi tiÕt c¸c h¹ng môc ph¶i kiÓm tra Thø tù H¹ng môc kiÓm tra Lo¹i kiÓm tra 1 Nh·n hiÖu PH 2 KiÓu/ KiÓu d¹ng xe / KiÓu lo¹i xe PH 3 Tªn vµ ®Þa chØ cña nhµ s¶n xuÊt xe PH 4 Tªn vµ ®Þa chØ cña ®¹i diÖn cã thÈm quyÒn cña nhµ s¶n xuÊt, nÕu cã PH 5 Lo¹i xe (*) PH 6 Sè l­îng b¸nh xe vµ vÞ trÝ cña chóng nÕu lµ xe ba b¸nh PH 7 B¶n vÏ ph¸c cña khung PH 8 Tªn vµ ®Þa chØ cña nhµ s¶n xuÊt ®éng c¬ (nÕu kh¸c víi nhµ s¶n xuÊt xe) PH 9 Nh·n hiÖu vµ m« t¶ ®éng c¬ PH 10 KiÓu ®èt ch¸y nhiªn liÖu cña ®éng c¬. PH 11 Chu kú lµm viÖc cña ®éng c¬ (**) PH 12 KiÓu lµm m¸t ®éng c¬ PH 13 KiÓu b«i tr¬n ®éng c¬ (**) PH 14 Sè l­îng vµ h×nh d¹ng xi lanh hoÆc stato (®èi víi ®éng c¬ cã pÝt t«ng quay) PH trong ®éng c¬ 2) C¸c tiªu chuÈn riªng sÏ quy ®Þnh c¸c yªu cÇu riªng ®èi víi xe m¸y cã tÝnh n¨ng thÊp, nghÜa lµ xe m¸y cã bµn ®¹p, cã mét ®éng c¬ phô cã c«ng suÊt kh«ng v­ît qu¸ 1 kW vµ vËn tèc thiÕt kÕ lín nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 25 km/h. C¸c ®Æc tÝnh kü thuËt riªng nµy sÏ ¸p dông riªng cho c¸c bé phËn vµ ®Æc tÝnh ®· ®­îc nªu ®Õn t¹i c¸c h¹ng môc 18, 19, 29, 32, 33, 34, 41, 43 vµ 46 cña phô lôc nµy. 3) PH lµ ch÷ viÕt t¾t cña tõ "Phï hîp" t­¬ng ®­¬ng víi tõ tiÕng Anh "Conformity", TCR lµ ch÷ viÕt t¾t cña tõ "Tiªu chuÈn riªng" t­¬ng ®­¬ng víi tõ tiÕng Anh "Separate directive". 7
 8. TCVN 6888 : 2001 (b¶ng tiÕp theo) Thø tù H¹ng môc kiÓm tra Lo¹i kiÓm tra 15 §­êng kÝnh, hµnh tr×nh, dung tÝch xi lanh hoÆc thÓ tÝch buång ch¸y (®èi víi ®éng c¬ cã pÝt t«ng quay) cña ®éng c¬ (**) PH 16 S¬ ®å ®Çy ®ñ cña hÖ thèng n¹p cña ®éng c¬ (**) PH 17 Tû sè nÐn cña ®éng c¬ (**) PH 18 M« men xo¾n vµ c«ng suÊt h÷u Ých lín nhÊt cña ®éng c¬, dï lµ: - ®éng c¬ ®èt ch¸y c­ìng bøc, tù ch¸y, hoÆc TCR - b»ng ®éng c¬ ®iÖn. PH 19 BiÖn ph¸p chèng söa ®æi kh«ng ®­îc phÐp ®èi víi m« t« vµ xe m¸y TCR 20 Thïng nhiªn liÖu (**) TCR 21 ¾c qui cho ®éng c¬ kÐo PH 22 Bé chÕ hßa khÝ hoÆc hÖ thèng cung cÊp nhiªn liÖu kh¸c cña ®éng c¬ (kiÓu vµ PH nh·n) (**) 23 HÖ thèng ®iÖn (®iÖn ¸p danh ®Þnh) PH 24 M¸y ph¸t ®iÖn (lo¹i vµ c«ng suÊt ra lín nhÊt)(**) PH 25 VËn tèc thiÕt kÕ lín nhÊt cña xe TCR 26 Khèi l­îng vµ kÝch th­íc TCR 27 C¸c khíp nèi vµ bé phËn cña chóng TCR 28 C¸c biÖn ph¸p chèng « nhiÔm kh«ng khÝ (**) TCR 29 Lèp xe TCR 30 HÖ thèng truyÒn lùc PH 31 HÖ thèng phanh TCR 32 L¾p ®Æt thiÕt bÞ chiÕu s¸ng vµ tÝn hiÖu trªn xe TCR 33 ThiÕt bÞ chiÕu s¸ng vµ tÝn hiÖu ¸nh s¸ng mµ viÖc ph¶i trang bÞ b¾t buéc hoÆc tïy chän ®­îc cho trong c¸c yªu cÇu l¾p ®Æt cña môc 32 trªn. TCR 34 ThiÕt bÞ c¶nh b¸o b»ng ©m thanh TCR 35 VÞ trÝ cña biÓn sè sau TCR 36 Kh¶ n¨ng chèng nhiÔu ®iÖn tõ TCR 37 HÖ thèng x¶ vµ ®é ån (**) TCR 38 G­¬ng chiÕu hËu TCR 39 C¸c phÇn nh« ra ngoµi TCR 40 Ch©n chèng (trõ c¸c xe ba b¸nh hoÆc nhiÒu h¬n ba b¸nh) TCR 8
 9. TCVN 6888 : 2001 (B¶ng kÕt thóc) Thø tù H¹ng môc kiÓm tra Lo¹i kiÓm tra 41 ThiÕt bÞ chèng lÊy c¾p xe TCR 42 Cöa sæ, g¹t n­íc kÝnh ch¾n giã, bé phËn röa kÝnh ch¾n giã; c¸c thiÕt bÞ phßng ngõa b¨ng vµ s­¬ng mï ®èi víi xe m¸y ba b¸nh, m« t« ba b¸nh vµ xe bèn b¸nh cã th©n xe TCR 43 Tay n¾m cña ng­êi cïng ®i ®èi víi xe hai b¸nh TCR 44 C¸c gi¸ l¾p ®ai an toµn vµ ®ai an toµn cho xe m¸y, m« t« ba b¸nh vµ xe bèn b¸nh cã th©n xe TCR 45 ThiÕt bÞ ®o tèc ®é ®èi víi m« t«, m« t« ba b¸nh vµ xe bèn b¸nh PH 46 X¸c ®Þnh c¸c bé phËn ®iÒu khiÓn, b¸o hiÖu lµm viÖc vµ chØ h­íng TCR 47 Ghi th«ng tin theo qui ®Þnh (néi dung, vÞ trÝ vµ ph­¬ng ph¸p ghi ) TCR Chó thÝch (*) §èi víi c¸c xe ®éng c¬ kÐp, nÕu hai ®éng c¬ ®ã lµ lo¹i mµ xe theo ®Þnh nghÜa hoÆc lµ xe m¸y hoÆc lµ m« t«, m« t« ba b¸nh hoÆc xe bèn b¸nh, th× xe ®ã ph¶i ®­îc coi lµ lo¹i sau. (**) Xe ch¹y b»ng ®iÖn kh«ng ph¶i tu©n theo nh÷ng yªu cÇu liªn quan ®Õn danh môc nµy trõ nh÷ng xe ®éng c¬ kÐp trong ®ã mét trong hai ®éng c¬ cña xe lµ ®éng c¬ ®iÖn vµ ®éng c¬ kia lµ ®éng c¬ nhiÖt. 9
 10. TCVN 6888 : 2001 Phô lôc B (quy ®Þnh) B¶n th«ng sè kü thuËt(a) Nh÷ng th«ng sè kü thuËt vµ th«ng tin ph¶i kª khai sau ®©y vÒ xe ®­îc phª duyÖt kiÓu, bé phËn sö dông riªng hoÆc bé phËn ®­îc phª duyÖt kiÓu bé phËn ph¶i ®­îc lµm thµnh ba b¶n vµ ®­îc kÌm theo mét danh môc vÒ néi dung. TÊt c¶ c¸c b¶n vÏ ph¶i ®­îc tr×nh bÇy ®Çy ®ñ víi tû lÖ thÝch hîp trªn khæ A4 hoÆc ®­îc gÊp l¹i theo khæ nµy. C¸c ¶nh còng ph¶i cã ®Çy ®ñ vµ chi tiÕt. NÕu cã c¸c bé phËn cã c¸c chøc n¨ng ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng c¸c bé vi xö lý th× ph¶i cung cÊp th«ng tin thÝch hîp vÒ viÖc sö dông. B.1 Th«ng tin liªn quan chung ®Õn xe B.1.1 Tæng qu¸t B.1.1.1 Nh·n hiÖu: .............................................................................................................................. B.1.1.2 KiÓu (ghi râ tÊt c¶ kiÓu d¹ng xe vµ kiÓu lo¹i xe: mçi kiÓu d¹ng xe vµ mçi kiÓu lo¹i xe ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh b»ng m· sè bao gåm c¸c sè hoÆc tæ hîp c¸c sè vµ ch÷ c¸i): .......................................... B.1.1.3 M· nhËn biÕt kiÓu nÕu ®­îc quy ®Þnh ®èi víi xe(b): .................................................................. B.1.1.3.1 VÞ trÝ cña m· nhËn biÕt. ........................................................................................................... B.1.1.4 Lo¹i xe(c): ................................................................................................................................ B.1.1.5 Tªn vµ ®Þa chØ cña nhµ s¶n xuÊt: ............................................................................................ B.1.1.6 Tªn vµ ®Þa chØ cña ®¹i diÖn cã thÈm quyÒn cña nhµ s¶n xuÊt, nÕu cã:.................................... B.1.1.7 VÞ trÝ vµ ph­¬ng ph¸p ghi th«ng tin theo qui ®Þnh trªn khung xe: ............................................. B.1.1.7.1 §¸nh sè lo¹t cña kiÓu xe b¾t ®Çu b»ng sè: ............................................................................. B.1.1.8 VÞ trÝ vµ ph­¬ng ph¸p ®ãng dÊu phª duyÖt kiÓu bé phËn ®èi víi c¸c bé phËn vµ bé phËn sö dông riªng . ............................................................................................................................................ B.1.2 Bè trÝ chung cña xe B.1.2.1 ¶nh vµ/hoÆc b¶n vÏ cña mét xe mÉu:..................................................................................... B.1.2.2 B¶n vÏ kÝch th­íc cña xe hoµn chØnh:..................................................................................... B.1.2.3 Sè l­îng trôc vµ b¸nh xe (sè l­îng xÝch truyÒn hoÆc ®ai truyÒn, nÕu cã):............................... ................................................................................................................................................................ B.1.2.4 VÞ trÝ vµ c¸ch bè trÝ ®éng c¬:.................................................................................................... B.1.3 Khèi l­îng (kg)(d) B.1.3.1 Khèi l­îng xe b¶o ®¶m vËn hµnh cña xe: ............................................................................... 10
 11. TCVN 6888 : 2001 B.1.3.1.1 Ph©n bè khèi l­îng gi÷a c¸c trôc:........................................................................................... B.1.3.2 Khèi l­îng xe b¶o ®¶m vËn hµnh cña xe, cïng víi ng­êi l¸i:.................................................. B.1.3.2.1 Ph©n bè khèi l­îng nµy gi÷a c¸c trôc:..................................................................................... B.1.3.3 Khèi l­îng kü thuËt cho phÐp lín nhÊt do nhµ s¶n xuÊt c«ng bè:............................................ B.1.3.3.1 Ph©n bè khèi l­îng nµy gi÷a c¸c trôc:.................................................................................... B.1.3.3.2 Khèi l­îng kü thuËt cho phÐp lín nhÊt trªn mçi trôc:.............................................................. B.1.3.4 Kh¶ n¨ng v­ît dèc lín nhÊt t¹i khèi l­îng kü thuËt cho phÐp lín nhÊt do nhµ s¶n xuÊt c«ng bè:.......................................................................................................................................................... B.1.3.5 Khèi l­îng kÐo lín nhÊt (tr­êng hîp cã thÓ ¸p dông):.................................................................. B.1.4 §éng c¬(e) B.1.4.1 Nhµ s¶n xuÊt: ................................................................................................................ B.1.4.2 Nh·n hiÖu:..................................................................................................................... B.1.4.2.1 KiÓu (®­îc ghi râ trªn ®éng c¬, hoÆc m· nhËn biÕt kh¸c):............................................. B.1.4.3 §éng c¬ ch¸y c­ìng bøc hoÆc ch¸y do nÐn B.1.4.3.1 §Æc ®iÓm riªng cña ®éng c¬:......................................................................................... B.1.4.3.1.1 Chu kú lµm viÖc: Ch¸y c­ìng bøc/ch¸y do nÐn, bèn/ hai kú(1)........................................ B.1.4.3.1.2 Sè l­îng, bè trÝ vµ thø tù ®¸nh löa cña xi lanh: .............................................................. B.1.4.3.1.2.1 §­êng kÝnh: ................mm (f) B.1.4.3.1.2.2 Hµnh tr×nh:..................mm (f) B.1.4.3.1.3 Dung tÝch xi lanh:............. cm3 (g) B.1.4.3.1.4 Tû sè nÐn (2): B.1.4.3.1.5 B¶n vÏ n¾p xi lanh, pÝt t«ng, xÐc m¨ng vµ xi lanh: B.1.4.3.1.6 VËn tèc kh«ng t¶i (2):.............vg/ph B.1.4.3.1.7 C«ng suÊt ®Çu ra cã Ých lín nhÊt:.............kW, ë:...............vg/ph B.1.4.3.1.8 M« men xo¾n cã Ých lín nhÊt:...................Nm, ë: ...............vg/ph B.1.4.3.2 Nhiªn liÖu: ®iªzen/x¨ng/ hçn hîp/ LPG/ lo¹i kh¸c (1) B.1.4.3.3 Thïng nhiªn liÖu B.1.4.3.3.1 Dung tÝch lín nhÊt(2) ....................................................................................................... B.1.4.3.3.2 B¶n vÏ thïng nhiªn liÖu cã chØ râ lo¹i vËt liÖu chÕ t¹o: .................................................. B.1.4.3.3.3 S¬ ®å chØ râ vÞ trÝ cña thïng nhiªn liÖu trªn xe: .............................................................. B.1.4.3.4 Cung cÊp nhiªn liÖu B.1.4.3.4.1 Qua bé chÕ hßa khÝ: Cã/Kh«ng(1) B.1.4.3.4.1.1 Nh·n hiÖu:..................................................................................................................... B.1.4.3.4.1.2 Lo¹i: .............................................................................................................................. B.1.4.3.4.1.3 Sè l­îng l¾p ®Æt: ........................................................................................................... B.1.4.3.4.1.4 C¸c th«ng sè chØnh ®Æt:................................................................................................. 11
 12. TCVN 6888 : 2001 B.1.4.3.4.1.4.1 C¸c häng khuÕch t¸n:................................................................................................... B.1.4.3.4.1.4.2 Møc nhiªn liÖu trong buång phao:.................................................................................. B.1.4.3.4.1.4.3 Khèi l­îng phao: ........................................................................................................... B.1.4.3.4.1.4.4 Kim phao: ...................................................................................................................... hoÆc B.1.4.3.4.1.4.5 §­êng cong nhiªn liÖu nh­ lµ mét hµm sè cña l­u l­îng kh«ng khÝ vµ yªu cÇu chØnh ®Æt ®Ó duy tr× ®­êng cong ®ã: ....................................................................................................................... B.1.4.3.4.1.5 HÖ thèng khëi ®éng nguéi: B»ng tay/tù ®éng(1) B.1.4.3.4.1.5.1 Nguyªn lý ho¹t ®éng: .................................................................................................... B.1.4.3.4.2 B»ng phun nhiªn liÖu (chØ trong tr­êng hîp ch¸y do nÐn): Cã/Kh«ng(1) .......................... B.1.4.3.4.2.1 M« t¶ hÖ thèng: ............................................................................................................. B.1.4.3.4.2.2 Nguyªn lý ho¹t ®éng: ...................................................................................................... Phun trùc tiÕp/ gi¸n tiÕp/ buång phun ch¶y rèi(1) B.1.4.3.4.2.3 B¬m cao ¸p ..................................................................................................................... hoÆc: B.1.4.3.4.2.3.1 Nh·n hiÖu:................................................................................................................... B.1.4.3.4.2.3.2 Lo¹i: ............................................................................................................................ hoÆc B.1.4.3.4.2.3.3 L­u l­îng nhiªn liÖu lín nhÊt (1) (2): ................ mm3/hµnh tr×nh hoÆc kú, ë vËn tèc quay cña b¬m lµ:..............vg/ph hoÆc ®­êng ®Æc tÝnh kü thuËt: ...................................................................... B.1.4.3.4.2.3.4 Gãc phun sím(2): .......................................................................................................... B.1.4.3.4.2.3.5 §­êng cong phun sím (2):............................................................................................. B.1.4.3.4.2.3.6 Ph­¬ng ph¸p hiÖu chuÈn: B¨ng thö/ ®éng c¬ ............................................................... B.1.4.3.4.2.4 Bé ®iÒu chØnh vËn tèc (Bé ®iÒu tèc) .............................................................................. B.1.4.3.4.2.4.1 Lo¹i: ............................................................................................................................. B.1.4.3.4.2.4.2 §iÓm c¾t B.1.4.3.4.2.4.2.1 §iÓm c¾t khi cã t¶i:......................vg/ph B.1.4.3.4.2.4.2.2 §iÓm c¾t khi kh«ng t¶i:................vg/ph B.1.4.3.4.2.4.3 VËn tèc kh«ng t¶i:............................vg/ph..................................................................... B.1.4.3.4.2.5 èng dÉn cao ¸p............................................................................................................. B.1.4.3.4.2.5.1 Dµi:............................mm .............................................................................................. B.1.4.3.4.2.5.2 §­êng kÝnh trong:...................mm ................................................................................. B.1.4.3.4.2.6 Vßi phun......................................................................................................................... B.1.4.3.4.2.6.1 Nh·n hiÖu:..................................................................................................................... 12
 13. TCVN 6888 : 2001 B.1.4.3.4.2.6.2 Lo¹i: .............................................................................................................................. hoÆc B.1.4.3.4.2.6.3 ¸p suÊt phun (2):.............kPa .......................................................................................... hoÆc ®­êng ®Æc tÝnh (2): .................................................................................................. B.1.4.3.4.2.7 HÖ thèng khëi ®éng nguéi(nÕu cã) ................................................................................. B.1.4.3.4.2.7.1 Nh·n hiÖu: ..................................................................................................................... B.1.4.3.4.2.7.2 Lo¹i: ............................................................................................................................... HoÆc: B.1.4.3.4.2.7.3 M« t¶:............................................................................................................................. B.1.4.3.4.2.8 ThiÕt bÞ khëi ®éng thø cÊp (nÕu cã) ................................................................................. B.1.4.3.4.2.8.1 Nh·n hiÖu:..................................................................................................................... B.1.4.3.4.2.8.2 Lo¹i: .............................................................................................................................. hoÆc: B.1.4.3.4.2.8.3 M« t¶ hÖ thèng: ............................................................................................................. B.1.4.3.4.3 B»ng phun nhiªn liÖu (chØ víi tr­êng hîp ®¸nh löa b»ng tia löa ®iÖn): Cã /Kh«ng(1) B.1.4.3.4.3.1 M« t¶ hÖ thèng: ............................................................................................................. B.1.4.3.4.3.2 Nguyªn t¾c ho¹t ®éng: Phun vµo ®­êng èng n¹p (®iÓm ®¬n/®a)(1)/phun trùc tiÕp/kiÓu kh¸c (ghi râ tr­êng hîp nµo)(1):............................................................................................................... hoÆc B.1.4.3.4.3.2.1 Nh·n hiÖu cña b¬m phun: ............................................................................................. B.1.4.3.4.3.2.2 Lo¹i b¬m phun: ............................................................................................................. B.1.4.3.4.3.3 Vßi phun: ¸p suÊt phun(2):..............kPa hoÆc ®­êng ®Æc tÝnh(2) ................................................................................................... B.1.4.3.4.3.4 Phun sím:..................................................................................................................... B.1.4.3.4.3.5 HÖ thèng khëi ®éng nguéi B.1.4.3.4.3.5.1 Nguyªn t¾c ho¹t ®éng: .................................................................................................. B.1.4.3.4.3.5.2 Giíi h¹n ho¹t ®éng/®iÒu chØnh(1)(2):................................................................................. B.1.4.3.4.4 B¬m nhiªn liÖu: Cã/Kh«ng(1) B.1.4.3.5 Trang thiÕt bÞ ®iÖn B.1.4.3.5.1 §iÖn ¸p danh ®Þnh:................V, tiÕp m¸t ©m/d­¬ng(1) B.1.4.3.5.2 M¸y ph¸t ®iÖn B.1.4.3.5.2.1 Lo¹i: .............................................................................................................................. B.1.4.3.5.2.2 C«ng suÊt danh ®Þnh:..............W B.1.4.3.6 §¸nh löa B.1.4.3.6.1 Nh·n hiÖu:..................................................................................................................... B.1.4.3.6.2 Lo¹i: .............................................................................................................................. 13
 14. TCVN 6888 : 2001 B.1.4.3.6.3 Nguyªn t¾c ho¹t ®éng: .................................................................................................. B.1.4.3.6.4 §­êng cong ®¸nh löa sím hoÆc ®iÓm ®Æt ®¸nh löa(2):.................................................... B.1.4.3.6.5 §iÒu chØnh tÜnh(2):............... tr­íc ®iÓm chÕt trªn B.1.4.3.6.6 Khe hë ®¸nh löa(2):.............mm B.1.4.3.6.7 Gãc dõng(2): ................................................................................................................... B.1.4.3.6.8 HÖ thèng chèng nhiÔu ra ®i «:........................................................................................ B.1.4.3.6.8.1 Ký hiÖu vµ b¶n vÏ cña thiÕt bÞ chèng nhiÔu ra ®i «:......................................................... B.1.4.3.6.8.2 ChØ sè cña gi¸ trÞ ®iÖn trë mét chiÒu danh ®Þnh vµ, trong tr­êng hîp cuén ®¸nh löa cã ®iÖn trë d©y, ghi gi¸ trÞ ®iÖn trë cña mét mÐt dµi: ............................................................................................ B.1.4.3.7 HÖ thèng lµm m¸t (ChÊt láng/Kh«ng khÝ)(1) B.1.4.3.7.1 Gi¸ trÞ ®Æt danh nghÜa cho thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é ®éng c¬: ........................................... B.1.4.3.7.2 ChÊt láng............................................................................................................................. B.1.4.3.7.2.1 B¶n chÊt cña chÊt láng: .................................................................................................... B.1.4.3.7.2.2 B¬m tuÇn hoµn: Cã/Kh«ng(1) ............................................................................................. B.1.4.3.7.3 Kh«ng khÝ .......................................................................................................................... B.1.4.3.7.3.1 Qu¹t giã: Cã/Kh«ng(1) ....................................................................................................... B.1.4.3.8 HÖ thèng n¹p B.1.4.3.8.1 B¬m t¨ng ¸p: Cã/Kh«ng(1):................................................................................................... B.1.4.3.8.1.1 Nh·n hiÖu:........................................................................................................................ B.1.4.3.8.1.2 Lo¹i: ................................................................................................................................. B.1.4.3.8.1.3 M« t¶ hÖ thèng (vÝ dô: ¸p suÊt t¨ng cùc ®ai:...... kPa, lç x¶ chÊt bÈn (ë n¬i thÝch hîp):.....) B.1.4.3.8.2 ThiÕt bÞ lµm m¸t trung gian: Cã/Kh«ng(1) ............................................................................. B.1.4.3.8.3 M« t¶ vµ b¶n vÏ cña ®­êng èng n¹p vµ c¸c phô kiÖn (buång th«ng giã, thiÕt bÞ nhiÖt, phun kh«ng khÝ bæ sung, v.v ):......................................................................................................................... B.1.4.3.8.3.1 M« t¶ ®­êng èng n¹p (víi b¶n vÏ vµ/hoÆc ¶nh): ............................................................... B.1.4.3.8.3.2 Läc kh«ng khÝ, b¶n vÏ: ............................................................................................. hoÆc B.1.4.3.8.3.2.1 Nh·n hiÖu:............................................................................................................. hoÆc B.1.4.3.8.3.2.2 Lo¹i: ............................................................................................................................. : B.1.4.3.8.3.3 ThiÕt bÞ gi¶m ©m ®Çu èng hót, b¶n vÏ:...................................................................... hoÆc B.1.4.3.8.3.3.1 Nh·n hiÖu:..................................................................................................................... B.1.4.3.8.3.3.2 Lo¹i: .............................................................................................................................. B.1.4.3.9 HÖ thèng x¶ B.1.4.3.9.1 B¶n vÏ cña hÖ thèng x¶ hoµn chØnh: ................................................................................... B.1.4.3.10 TiÕt diÖn nhá nhÊt cña ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña èng x¶: ......................................................... B.1.4.3.11 HÖ thèng n¹p hoÆc sè liÖu t­¬ng ®­¬ng: 14
 15. TCVN 6888 : 2001 B.1.4.3.11.1 §é n©ng xu p¸p lín nhÊt, gãc ®ãng vµ më lín nhÊt theo ®iÓm chÕt, hoÆc sè liÖu liªn quan ®Õn c¸c hÖ thèng kh¸c cã thÓ thùc hiÖn ®­îc:........................................................................................ B.1.4.3.11.2 ChuÈn vµ/hoÆc ph¹m vi l¾p ®Æt (1): .................................................................................... B.1.4.3.12 C¸c biÖn ph¸p chèng « nhiÔm kh«ng khÝ ®­îc chÊp nhËn B.1.4.3.12.1 ThiÕt bÞ tuÇn hoµn khÝ c¹c te, chØ ®èi víi ®éng c¬ 4 kú (m« t¶ vµ b¶n vÏ): ......................... B.1.4.3.12.2 ThiÕt bÞ chèng « nhiÔm bæ sung (n¬i cã vµ kh«ng ®­îc kª vµo danh môc kh¸c bªn d­íi): B.1.4.3.12.2.1 M« t¶ vµ/hoÆc b¶n vÏ:.................................................................................................... B.1.4.3.13 VÞ trÝ cña ký hiÖu hÖ sè hÊp thô (chØ ®èi víi ®éng c¬ ch¸y do nÐn):....................................... B.1.4.4 §éng c¬ ®iÖn kÐo B.1.4.4.1 KiÓu (d©y quÊn, kÝch thÝch): .................................................................................................. B.1.4.4.1.1 C«ng suÊt giê lín nhÊt:..............kW .................................................................................... B.1.4.4.1.2 §iÖn ¸p ho¹t ®éng:................V«n........................................................................................ B.1.4.4.2 ¾c qui B.1.4.4.2.1 Sè l­îng ng¨n: .............................................................................................................. B.1.4.4.2.2 Khèi l­îng:..........kg B.1.4.4.2.3 Dung l­îng:.........Ah (ampe/giê) B.1.4.4.2.4 VÞ trÝ:.............................................................................................................................. B.1.4.5 C¸c ®éng c¬ kh¸c hoÆc tæ hîp c¸c ®éng c¬ (th«ng tin riªng liªn quan ®Õn c¸c bé phËn cña nh÷ng ®éng c¬ ®ã):.......................................................................................................................... B.1.4.6 NhiÖt ®é cho phÐp bëi nhµ s¶n xuÊt B.1.4.6.1 HÖ thèng lµm m¸t B.1.4.6.1.1 Lµm m¸t b»ng chÊt láng NhiÖt ®é lín nhÊt ë ®Çu ra:...............0C B.1.4.6.1.2 Lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ B.1.4.6.1.2.1 §iÓm chuÈn:.................................................................................................................. B.1.4.6.1.2.2 NhiÖt ®é lín nhÊt t¹i ®iÓm chuÈn:..........0C B.1.4.7 HÖ thèng b«i tr¬n B.1.4.7.1 M« t¶ hÖ thèng B.1.4.7.1.1 VÞ trÝ b×nh chøa dÇu b«i tr¬n (nÕu cã):............................................................................ B.1.4.7.1.2 HÖ thèng cung cÊp dÇu (b¬m/phun vµo hÖ thèng cung cÊp/trén víi nhiªn liÖu, v.v)(1): ... B.1.4.7.2 DÇu b«i tr¬n hoµ trén víi nhiªn liÖu: B.1.4.7.2.1 Tû lÖ hoµ trén (%):......................................................................................................... B.1.4.7.3 ThiÕt bÞ lµm m¸t dÇu b«i tr¬n: Cã/Kh«ng(1) B.1.4.7.3.1 B¶n vÏ:...................................................................................................................hoÆc B.1.4.7.3.1.1 Nh·n hiÖu:..................................................................................................................... B.1.4.7.3.1.2 Lo¹i: .............................................................................................................................. 15
 16. TCVN 6888 : 2001 B.1.5 HÖ thèng truyÒn lùc B.1.5.1 S¬ ®å cña hÖ thèng truyÒn lùc: ...................................................................................... B.1.5.2 Lo¹i (c¬ khÝ, thuû lùc, ®iÖn, v.v...):.................................................................................. B.1.5.3 Ly hîp (lo¹i):.................................................................................................................. B.1.5.4 Hép sè B.1.5.4.1 Lo¹i: tù ®éng/ b»ng tay (1): B.1.5.4.2 Ph­¬ng ph¸p chän sè: B»ng tay/b»ng ch©n(1) B.1.5.5 TØ sè truyÒn N R1 R2 R3 Rt TruyÒn ®éng thay ®æi liªn tôc nhá nhÊt 1 2 3 … TruyÒn ®éng thay ®æi liªn tôc lín nhÊt Sè lïi N = Tû sè truyÒn R1 = Tû sè truyÒn s¬ cÊp (tû sè cña vËn tèc ®éng c¬ víi vËn tèc quay cña trôc s¬ cÊp hép sè) R2 = Tû sè truyÒn thø cÊp (tû sè cña vËn tèc quay cña trôc s¬ cÊp víi vËn tèc quay cña trôc thø cÊp trong hép sè) R3 = Tû sè truyÒn cuèi cïng (tû sè cña vËn tèc quay trôc ra cña hép sè víi vËn tèc quay cña b¸nh xe chñ ®éng) Rt = Tû sè truyÒn tæng. B.1.5.6 Sè truyÒn vµ vËn tèc lín nhÊt cña xe t­¬ng øng víi sè truyÒn nµy (km/h)(1): ........................... B.1.5.7 ThiÕt bÞ ®o tèc ®é: Cã/kh«ng (1) B.1.5.7.1 Nh·n hiÖu: ............................................................................................................................. B.1.5.7.2 Lo¹i: ...................................................................................................................................... B.1.5.7.3 C¸c ¶nh vµ/hoÆc c¸c b¶n vÏ cña hÖ thèng hoµn chØnh: 16
 17. TCVN 6888 : 2001 B.1.5.7.4 D¶i hiÓn thÞ vËn tèc:................................................................................ B.1.5.7.5 Sai sè cña c¬ cÊu ®o cña ®ång hå ®o vËn tèc B.1.5.7.6 H»ng sè kü thuËt cña ®ång hå ®o vËn tèc B.1.5.7.7 Nguyªn lý lµm viÖc vµ m« t¶ c¬ cÊu dÉn ®éng B.1.5.7.8 TØ sè truyÒn ®éng tæng cña c¬ cÊu dÉn ®éng B.1.6 HÖ thèng treo B.1.6.1 B¶n vÏ bè trÝ hÖ thèng treo: .................................................................................................... B.1.6.2 Lèp xe (lo¹i, kÝch th­íc vµ t¶i träng lín nhÊt) vµ vµnh b¸nh xe (lo¹i tiªu chuÈn): B.1.6.2.1 Chu vi l¨n danh ®Þnh:............................................................................................................. B.1.6.2.2 ¸p suÊt lèp do nhµ s¶n xuÊt th«ng b¸o:...........kPa B.1.6.2.3 Tæ hîp lèp/b¸nh xe:............................................................................................................... B.1.7 HÖ thèng l¸i B.1.7.1 Sè truyÒn vµ ®iÒu khiÓn l¸i B.1.7.1.1 Lo¹i sè truyÒn:........................................................................................................................ B.1.8 HÖ thèng phanh B.1.8.1 S¬ ®å cña thiÕt bÞ phanh:........................................................................................................ B.1.8.2 Phanh tr­íc vµ sau, ®Üa vµ/hoÆc tang trèng(1): ........................................................................ B.1.8.2.1 Nh·n hiÖu:.............................................................................................................................. B.1.8.2.2 Lo¹i: ....................................................................................................................................... B.1.8.3 B¶n vÏ c¸c bé phËn cña hÖ thèng phanh B.1.8.3.1 Guèc phanh vµ/hoÆc m¸ phanh(1): .......................................................................................... B.1.8.3.2 Líp bäc vµ/ hoÆc m¸ phanh(1):................................................................................................ B.1.8.3.3 Tay phanh vµ/hoÆc bµn ®¹p................................................................................................. B.1.8.3.4 B×nh chøa dÇu phanh(ë n¬i cã thÓ ¸p dông): ........................................................................ B.1.8.4 C¸c thiÕt bÞ kh¸c (ë n¬i cã thÓ ¸p dông): b¶n vÏ vµ m« t¶: ................................................... B.1.9 §Ìn chiÕu s¸ng vµ ®Ìn tÝn hiÖu B.1.9.1 Danh môc cña tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ (ghi râ sè l­îng, nh·n hiÖu, kiÓu, dÊu phª duyÖt kiÓu bé phËn, c­êng ®é s¸ng lín nhÊt cña c¸c ®Ìn pha, mµu, ®Ìn b¸o hiÖu lµm viÖc t­¬ng øng): .. B.1.9.2 S¬ ®å chØ vÞ trÝ cña c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng vµ ®Ìn tÝn hiÖu: ....................................................... B.1.9.3 §Ìn c¶nh b¸o chÊt ®éc h¹i (n¬i l¾p):.................................................................................... B.1.9.4 C¸c yªu cÇu bæ sung ®èi víi c¸c xe chuyªn dïng: ............................................................... B.1.10 Trang thiÕt bÞ B.1.10.1 ThiÕt bÞ mãc kÐo (ë n¬i cã thÓ ¸p dông ®­îc) B.1.10.1.1 KiÓu: d¹ng mãc kÐo/d¹ng vßng trßn/d¹ng kh¸c(1) B.1.10.1.2 ¶nh vµ/hoÆc b¶n vÏ chØ vÞ trÝ vµ cÊu t¹o cña thiÕt bÞ: ............................................................ 17
 18. TCVN 6888 : 2001 B.1.10.2 Bè trÝ vµ nhËn biÕt c¸c thiÕt bÞ chØ h­íng, b¸o hiÖu lµm viÖc vµ ®iÒu khiÓn: .......................... B.1.10.2.1 ¶nh vµ/hoÆc b¶n vÏ vÒ bè trÝ cña biÓu t­îng, b¸o hiÖu lµm viÖc, chØ h­íng, ®iÒu khiÓn: ...... B.1.10.3 Th«ng tin ghi theo qui ®Þnh: B.1.10.3.1 ¶nh vµ/hoÆc b¶n vÏ chØ râ vÞ trÝ cña th«ng tin ghi theo qui ®Þnh vµ sè cña khung xe: ............ B.1.10.3.2 ¶nh vµ/hoÆc b¶n vÏ chØ râ phÇn chÝnh cña th«ng tin ghi (cã ghi râ kÝch th­íc): .................... B.1.10.3.3 ¶nh vµ/hoÆc b¶n vÏ chØ râ sè cña khung xe (cã ghi râ kÝch th­íc):....................................... B.1.10.4 ThiÕt bÞ chèng lÊy c¾p xe:..................................................................................................... B.1.10.4.1 KiÓu thiÕt bÞ: ......................................................................................................................... B.1.10.4.2 M« t¶ tãm t¾t thiÕt bÞ ®­îc sö dông:...................................................................................... B.1.10.5 ThiÕt bÞ c¶nh b¸o b»ng ©m thanh B.1.10.5.1 M« t¶ tãm t¾t thiÕt bÞ sö dông vµ môc ®Ých cña chóng: ......................................................... B.1.10.5.2 Nh·n hiÖu:............................................................................................................................ B.1.10.5.3 Lo¹i: ..................................................................................................................................... B.1.10.5.4 Tªn vµ ®Þa chØ nhµ s¶n xuÊt:................................................................................................. B.1.10.5.5 DÊu phª duyÖt kiÓu bé phËn:................................................................................................ B.1.10.5.6 B¶n vÏ chØ râ vÞ trÝ cña thiÕt bÞ c¶nh b¸o ©m thanh theo cÊu t¹o cña xe:............................... B.1.10.5.7 C¸c chi tiÕt vÒ ph­¬ng ph¸p g¸ l¾p, bao gåm c¶ phÇn cÊu t¹o cña xe ®Ó l¾p thiÕt bÞ c¶nh b¸o ©m thanh: B.1.10.6 VÞ trÝ cña biÓn sè sau (chØ râ sù thay ®æi khi cÇn thiÕt, b¶n vÏ ®­îc sö dông dµnh riªng cho thay ®æi nµy): B.1.10.6.1 §é nghiªng cña mÆt ph¼ng so víi chiÒu th¼ng ®øng: ........................................................... B.2 Th«ng tin chØ liªn quan ®Õn m« t«, xe m¸y hai b¸nh B.2.1 Trang thiÕt bÞ B.2.1.1 G­¬ng chiÕu hËu (ghi th«ng tin d­íi ®©y cho tõng g­¬ng chiÕu hËu) B.2.1.1.1 Nh·n hiÖu: .............................................................................................................................. B.2.1.1.2 DÊu phª duyÖt kiÓu bé phËn: .................................................................................................. B.2.1.1.3 KiÓu d¹ng xe: ......................................................................................................................... B.2.1.1.4 B¶n vÏ chØ râ vÞ trÝ cña g­¬ng chiÕu hËu theo cÊu t¹o cña xe: ............................................... B.2.1.1.5 Th«ng tin chÝnh x¸c vÒ kiÓu g¸ l¾p, bao gåm c¶ phÇn cña cÊu t¹o xe ®Ó l¾p g­¬ng chiÕu hËu: ........................................................................................................................................................ B.2.1.2 Ch©n chèng B.2.1.2.1 KiÓu: ë gi÷a vµ/hoÆc bªn c¹nh B.2.1.2.2 B¶n vÏ chØ râ vÞ trÝ cña ch©n chèng theo cÊu t¹o cña xe B.2.1.3 Ch©n chèng phô cho m« t« cã l¾p thïng bªn c¹nh (nÕu cã): .................................................. 18
 19. TCVN 6888 : 2001 B.2.1.3.1 ¶nh vµ/hoÆc b¶n vÏ chØ râ vÞ trÝ vµ cÊu t¹o: ............................................................................ B.2.1.4 Tay n¾m cho ng­êi cïng ®i B.2.1.4.1 KiÓu: quai vµ/hoÆc tay n¾m B.2.1.4.2 ¶nh vµ/hoÆc b¶n vÏ chØ râ vÞ trÝ:.............................................................................................. B.3 Th«ng tin chØ cho xe m¸y ba b¸nh, m« t« ba b¸nh vµ xe bèn b¸nh B.3.1 KÝch th­íc vµ khèi l­îng (mm vµ kg) (nÕu cÇn thiÕt xem b¶n vÏ) B.3.1.1 Yªu cÇu vÒ kÝch th­íc khi chÕ t¹o khung s­ên kh«ng cã th©n xe B.3.1.1.1 Dµi:......................................................................................................................................... B.3.1.1.2 Réng: ..................................................................................................................................... B.3.1.1.3 ChiÒu cao khi kh«ng chÊt t¶i: ................................................................................................. B.3.1.1.4 ChiÒu dµi ®Çu xe: ................................................................................................................... B.3.1.1.5 ChiÒu dµi ®u«i xe:................................................................................................................... B.3.1.1.6 C¸c vÞ trÝ giíi h¹n cña träng t©m xe cã th©n xe: ...................................................................... B.3.1.2 Khèi l­îng(d) B.3.1.2.1 T¶i träng lín nhÊt do nhµ s¶n xuÊt c«ng bè :.......................................................................... B.3.2 Trang thiÕt bÞ B.3.2.1 Th©n xe B.3.2.1.1 Lo¹i th©n xe:........................................................................................................................... B.3.2.1.2 B¶n vÏ bè trÝ kÝch th­íc chung bªn trong:............................................................................... B.3.2.1.3 B¶n vÏ bè trÝ kÝch th­íc chung bªn ngoµi: .............................................................................. B.3.2.1.4 VËt liÖu vµ ph­¬ng ph¸p chÕ t¹o: ........................................................................................... B.3.2.1.5 Cöa ra vµo, kho¸ vµ b¶n lÒ:.................................................................................................... B.3.2.1.6 H×nh d¹ng, kÝch th­íc, h­íng vµ gãc më lín nhÊt cña cöa ra vµo: ......................................... B.3.2.1.7 B¶n vÏ cña kho¸ vµ b¶n lÒ vµ vÞ trÝ cña chóng trong cöa ra vµo: ............................................ B.3.2.1.8 M« t¶ kü thuËt cña kho¸ vµ b¶n lÒ: .................................................................................... B.3.2.2 KÝnh ch¾n giã vµ c¸c lo¹i kÝnh kh¸c B.3.2.2.1 KÝnh ch¾n giã B.3.2.2.1.1 VËt liÖu: ............................................................................................................................. B.3.2.2.2 KÝnh kh¸c B.3.2.2.2.1 VËt liÖu cña kÝnh: ............................................................................................................... B.3.2.3 G¹t n­íc cña kÝnh ch¾n giã: B.3.2.3.1 M« t¶ chi tiÕt vÒ kü thuËt (cã b¶n vÏ hoÆc ¶nh): ................................................................. B.3.2.4 ThiÕt bÞ röa kÝnh ch¾n giã: 19
 20. TCVN 6888 : 2001 B.3.2.4.1 M« t¶ chi tiÕt vÒ kü thuËt (cã b¶n vÏ hoÆc ¶nh): ................................................................. B.3.2.5 G¹t tuyÕt vµ s­¬ng mï: B.3.2.5.1 M« t¶ chi tiÕt vÒ kü thuËt (cã b¶n vÏ hoÆc ¶nh): ................................................................. B.3.2.6 G­¬ng chiÕu hËu (ghi c¸c th«ng tin d­íi ®©y cho mçi mét g­¬ng chiÕu hËu): B.3.2.6.1 Nh·n hiÖu: ......................................................................................................................... B.3.2.6.2 DÊu phª duyÖt kiÓu bé phËn: ............................................................................................. B.3.2.6.3 KiÓu d¹ng xe: ..................................................................................................................... B.3.2.6.4 B¶n vÏ chØ râ vÞ trÝ cña g­¬ng chiÕu hËu liªn quan ®Õn kÕt cÊu cña xe: .............................. B.3.2.6.5 C¸c th«ng tin chi tiÕt vÒ c¸ch g¸ l¾p, bao gåm c¶ phÇn g¸ l¾p thuéc vÒ cÊu t¹o cña xe t¹i vÞ trÝ l¾p g­¬ng chiÕu hËu:....................................................................................................................... B.3.2.7 Chç ngåi B.3.2.7.1 Sè l­îng:............................................................................................................................ B.3.2.7.2 VÞ trÝ: .................................................................................................................................. B.3.2.7.3 To¹ ®é hoÆc b¶n vÏ cña ®iÓm R(j) B.3.2.7.3.1 Chç ngåi cña l¸i xe: ........................................................................................................... B.3.2.7.3.2 C¸c chç ngåi kh¸c: ............................................................................................................ B.3.2.7.4 Gãc nghiªng dù ®Þnh cña l­ng ghÕ B.3.2.7.4.1 Cña ghÕ dµnh cho l¸i xe: ................................................................................................... B.3.2.7.4.2 Cña ghÕ ngåi kh¸c: ............................................................................................................ B.3.2.7.5 Kho¶ng ®iÒu chØnh ghÕ: B.3.2.7.5.1 GhÕ dµnh cho l¸i xe: .......................................................................................................... B.3.2.7.5.2 GhÕ ngåi kh¸c:................................................................................................................... B.3.2.8 HÖ thèng s­ëi Êm cña khoang hµnh kh¸ch (n¬i cã thÓ ¸p dông) B.3.2.8.1 M« t¶ tãm t¾t kiÓu xe vÒ hÖ thèng s­ëi Êm sö dông nhiÖt tõ chÊt láng lµm m¸t cña ®éng c¬ xe: ...................................................................................................................................................... B.3.2.8.2 M« t¶ chi tiÕt kiÓu xe vÒ hÖ thèng s­ëi Êm nÕu sö dông kh«ng khÝ lµm m¸t ®éng c¬ hoÆc khÝ th¶i cña ®éng c¬ ®Ó lµm nguån s­ëi, bao gåm: ................................................................................. B.3.2.8.2.1 B¶n vÏ toµn bé hÖ thèng s­ëi Êm, cã chØ râ vÞ trÝ trªn xe (vµ bè trÝ thiÕt bÞ gi¶m ©m (bao gåm c¶ vÞ trÝ cña c¸c ®iÓm trao ®æi nhiÖt)): ............................................................................................. B.3.2.8.2.2 B¶n vÏ toµn bé cña thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt sö dông trong hÖ thèng dïng nhiÖt tõ khÝ x¶ ®éng c¬ hoÆc bé phËn cã phÇn ®­îc sö dông ®Ó trao ®æi nhiÖt (®èi víi hÖ thèng s­ëi Êm sö dông nhiÖt do kh«ng khÝ lµm m¸t ®éng c¬ cung cÊp): ................................................................................................... 20
Đồng bộ tài khoản