TCVN 6889:2001

Chia sẻ: Nguyen Bac A.Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
80
lượt xem
12
download

TCVN 6889:2001

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam. Tiêu chuẩn Phương tiện giao thông. TCVN 6889:2001. Phương tiện giao thông đường bộ. Biện pháp chống sửa đổi không được phép đối với mô tô, xe máy hai bánh. Yêu cầu trong phê duyệt kiểu. Tiêu chuẩn này được áp dụng để kiểm tra phê duyệt kiểu mô tô, xe máy hai bánh (sau đây gọi chung là xe) để ngăn chặn ngay từ đầu những sửa đổi không được phép có thể gây nên những tác động có hại tới tính an toàn của xe đặc biệt là việc mở rộng tính năng của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6889:2001

 1. tcvn tIªu chuÈn vIÖt nam TCVN 6889 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - BiÖn ph¸p chèng söa ®æi kh«ng ®­îc phÐp ®èi víi m« t«, xe m¸y hai b¸nh - Yªu cÇu trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles - Anti-tampering measures for two–wheel motorcycles, mopeds – Requirements in type approval Hµ Néi - 2001
 2. Lêi nãi ®Çu TCVN 6889 : 2001 ®­îc biªn so¹n trªn c¬ së 97/24/EC, ch­¬ng 7. TCVN 6889 : 2001 do Ban kü thuËt TCVN/TC 22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc ®¨ng kiÓm ViÖt Nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
 3. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 6889 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - BiÖn ph¸p chèng söa ®æi kh«ng ®­îc phÐp ®èi víi m« t«, xe m¸y hai b¸nh - Yªu cÇu trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles - Anti-tampering measures for two–wheel motorcycles, mopeds – Requirements in type approval 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy ®­îc ¸p dông ®Ó kiÓm tra phª duyÖt kiÓu m« t«, xe m¸y hai b¸nh (sau ®©y gäi chung lµ xe) ®Ó ng¨n chÆn ngay tõ ®Çu nh÷ng söa ®æi kh«ng ®­îc phÐp cã thÓ g©y nªn nh÷ng t¸c ®éng cã h¹i tíi tÝnh an toµn cña xe ®Æc biÖt lµ viÖc më réng tÝnh n¨ng cña xe lµm tæn h¹i tíi m«i tr­êng ®ång thêi quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña nhµ s¶n xuÊt trong viÖc thùc hiÖn c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy. Chó thÝch - ThuËt ng÷ "Phª duyÖt kiÓu" thay thÕ thuËt ng÷ "C«ng nhËn kiÓu" trong c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ c«ng nhËn kiÓu ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé ®· ®­îc ban hµnh tr­íc tiªu chuÈn nµy. Hai thuËt ng÷ nµy ®­îc hiÓu nh­ nhau. VÝ dô vÒ mÉu giÊy chøng nhËn phª duyÖt kiÓu xem phô lôc B. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 6888 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - M« t«, xe m¸y - Yªu cÇu trong phª duyÖt kiÓu. 97/24/EC, Part 9: Permissible sound level and exhaust system of two or three-wheel motor vehicles. (97/24/EC, Ch­¬ng 9: Møc ån cho phÐp vµ hÖ thèng x¶ cña ph­¬ng tiÖn c¬ giíi hai b¸nh vµ ba b¸nh). 3 ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa C¸c ®Þnh nghÜa thuËt ng÷ vµ d­íi ®©y ®­îc dïng ¸p dông trong tiªu chuÈn nµy: 3
 4. TCVN 6889 : 2001 3.1 C¸c biÖn ph¸p chèng söa ®æi kh«ng ®­îc phÐp ®èi víi m« t«, xe m¸y hai b¸nh (Anti tampering measures for two-wheel motorcycles and mopeds): Nh÷ng th«ng sè vµ yªu cÇu kü thuËt nh»m môc ®Ých ng¨n chÆn ngay tõ ®Çu nh÷ng söa ®æi kh«ng ®­îc phÐp cã thÓ g©y nªn nh÷ng t¸c ®éng cã h¹i tíi tÝnh an toµn cña xe ®Æc biÖt lµ viÖc më réng tÝnh n¨ng cña xe vµ lµm tæn h¹i tíi m«i tr­êng. 3.2 TÝnh n¨ng cña xe ( Vehicle performance ): Tèc ®é lín nhÊt cña xe m¸y vµ c«ng suÊt ®éng c¬ cña m« t«. 3.3 Lo¹i xe ( Vehicle categories): Nh÷ng xe ®­îc ph©n chia thµnh c¸c lo¹i sau : 3.3.1 C¸c xe lo¹i A : Xe m¸y. 3.3.2 C¸c xe lo¹i B : M« t« cã dung tÝch xi lanh kh«ng lín h¬n 125 cc vµ c«ng suÊt kh«ng lín h¬n 11 kW. 3.3.3 C¸c xe lo¹i C : M« t« cã c«ng suÊt kh«ng lín h¬n 25 kW vµ tû lÖ c«ng suÊt/khèi l­îng kh«ng lín h¬n 0,16 kW/kg; Khèi l­îng ë tr¹ng th¸i vËn hµnh ®­îc nªu trong chó thÝch (d) cña B.1.3, phô lôc B, TCVN 6888 : 2001. 3.3.4 C¸c xe lo¹i D : M« t« kh¸c víi nh÷ng lo¹i B hoÆc C. 3.4 Sù söa ®æi kh«ng ®­îc phÐp (Unauthorized modification): Sù söa ®æi kh«ng ®­îc c¸c ®iÒu kho¶n trong tiªu chuÈn nµy cho phÐp . 3.5 TÝnh l¾p lÉn cña c¸c chi tiÕt (Interchangeability of parts): Kh¶ n¨ng thay thÕ lÉn nhau cña c¸c chi tiÕt kh«ng ®ång nhÊt. 3.6 §­êng n¹p (Inlet conduit): Tæ hîp cña r·nh n¹p vµ èng n¹p. 3.7 R·nh n¹p (Inlet passage): Nh÷ng r·nh dÉn khÝ vµo xi lanh, n¾p m¸y hoÆc hép c¸c te. 3.8 èng n¹p (Intake pipe): Chi tiÕt nèi bé chÕ hoµ khÝ hoÆc hÖ thèng ®iÒu chØnh kh«ng khÝ víi xi lanh, n¾p m¸y hoÆc hép c¸c te. 3.9 HÖ thèng n¹p (Intake system): Tæ hîp cña ®­êng n¹p vµ bé gi¶m ©m ®­êng n¹p. 3.10 HÖ thèng x¶ (Exhaust system): Tæ hîp cña èng x¶, bé phËn gi·n në vµ bé gi¶m ©m ®­êng x¶ cÇn thiÕt cho viÖc hÊp thô tiÕng ån ph¸t ra tõ ®éng c¬. 3.11 Dông cô chuyªn dông (Special tools): Nh÷ng dông cô ®­îc nhµ s¶n xuÊt chÕ t¹o chØ cÊp cho c¸c nhµ ph©n phèi ®­îc uû quyÒn mµ kh«ng cÊp réng r·i. 4 Yªu cÇu chung 4.1 TÝnh l¾p lÉn cña c¸c chi tiÕt kh«ng ®ång nhÊt gi÷a c¸c xe ®· ®­îc phª duyÖt kiÓu bé phËn. 4
 5. TCVN 6889 : 2001 4.1.1 §èi víi bÊt kú xe nµo thuéc lo¹i A hoÆc B, tÝnh l¾p lÉn cña nh÷ng bé phËn hoÆc tæ hîp c¸c bé phËn sau : a) ®èi víi xe l¾p ®éng c¬ 2 kú : Nhãm Xi lanh/ PÝt t«ng, chÕ hoµ khÝ, èng n¹p, hÖ thèng x¶; b) ®èi víi xe l¾p ®éng c¬ 4 kú : N¾p m¸y, trôc cam, Nhãm Xi lanh/ PÝt t«ng, chÕ hoµ khÝ, èng n¹p, hÖ thèng x¶; gi÷a xe ®ã víi bÊt kú mét xe nµo kh¸c cña cïng nhµ s¶n xuÊt lµ kh«ng ®­îc chÊp nhËn nÕu sù l¾p lÉn nµy lµm tèc ®é thiÕt kÕ lín nhÊt cña xe t¨ng qu¸ 5 km/h ®èi víi c¸c xe lo¹i A hoÆc lµm c«ng suÊt cña xe t¨ng qu¸ 10% ®èi víi c¸c xe lo¹i B. Trong bÊt cø tr­êng hîp nµo th× tèc ®é thiÕt kÕ lín nhÊt hoÆc c«ng suÊt h÷u Ých lín nhÊt cña ®éng c¬ ®Òu kh«ng ®­îc v­ît qu¸ gi¸ trÞ quy ®Þnh ®èi víi tõng lo¹i t­¬ng øng. §Æc biÖt, ®èi víi lo¹i xe m¸y cã tÝnh n¨ng thÊp nh­ nªu t¹i chó thÝch cña phô lôc A, TCVN 6888 : 2001, th× tèc ®é thiÕt kÕ lín nhÊt lµ 25 km/h. 4.1.2 Trong nh÷ng tr­êng hîp cã sù l¾p lÉn c¸c bé phËn, nhµ s¶n suÊt ph¶i ®¶m b¶o r»ng c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn sÏ ®­îc cung cÊp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vµ thËm chÝ vµo nh÷ng thêi ®iÓm phï hîp, nhµ s¶n suÊt ph¶i cung cÊp nh÷ng xe cÇn thiÕt ®Ó c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn cã thÓ thÈm tra sù phï hîp cña c¸c yªu cÇu nªu trong ®iÒu nµy. 4.2 Nhµ s¶n xuÊt ph¶i c«ng bè nh÷ng söa ®æi c¸c ®Æc tÝnh nh­: ®¸nh löa (gãc ®¸nh löa sím, v.v ..); hÖ thèng cÊp nhiªn liÖu, th× sÏ kh«ng lµm c«ng suÊt lín nhÊt cña m« t« t¨ng qu¸ 10% hoÆc kh«ng lµm tèc ®é lín nhÊt cña xe m¸y t¨ng qu¸ 5 km/h vµ trong bÊt cø tr­êng hîp nµo th× tèc ®é thiÕt kÕ lín nhÊt hoÆc c«ng suÊt hiÖu dông lín nhÊt cña ®éng c¬ ®Òu kh«ng ®­îc v­ît qu¸ gi¸ trÞ quy ®Þnh ®èi víi tõng lo¹i t­¬ng øng. 4.3 C¸c m« t« thuéc lo¹i B ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu ®­îc nªu trong 4.3.1 hoÆc 4.3.2 hoÆc 4.3.3 vµ 4.3.4 vµ 4.3.5 4.3.1 Trªn ®­êng n¹p ph¶i l¾p mét èng nèi kh«ng th¸o ®­îc. NÕu èng nèi nµy ®­îc ®Æt trong èng n¹p th× èng n¹p ph¶i ®­îc cè ®Þnh víi th©n m¸y b»ng nh÷ng bu l«ng chÞu c¾t hoÆc b»ng nh÷ng bu l«ng chØ th¸o ra ®­îc b»ng nh÷ng dông cô chuyªn dông. èng nèi ph¶i cã ®é cøng tèi thiÓu lµ 60 HRC. ChiÒu dµy cña èng ë ®o¹n giíi h¹n kh«ng ®­îc lín h¬n 4 mm. BÊt kú sù t¸c ®éng nµo vµo èng nèi ®Ó th¸o ra hoÆc söa ®æi th× sÏ ph¸ háng èng nèi vµ gi¸ ®ì èng nèi hoÆc lµm cho ®éng c¬ bÞ trôc trÆc hoµn toµn vµ vÜnh viÔn cho ®Õn khi èng nèi ®­îc phôc håi tíi ®iÒu kiÖn ®· ®­îc quy ®Þnh. ViÖc ghi nh·n chØ thÞ lo¹i xe hoÆc c¸c lo¹i nh­ ®Þnh nghÜa trong 3.3 ph¶i râ nÐt trªn bÒ mÆt cña èng nèi hoÆc kh«ng ®­îc qu¸ xa èng nèi. 4.3.2 Mçi èng n¹p ph¶i ®­îc cè ®Þnh b»ng nh÷ng bu l«ng chÞu c¾t hoÆc b»ng nh÷ng bu l«ng chØ th¸o ra ®­îc b»ng nh÷ng dông cô chuyªn dông. §o¹n giíi h¹n cã ghi dÊu chØ thÞ ë bªn ngoµi ph¶i ®­îc ®Þnh vÞ 5
 6. TCVN 6889 : 2001 ë bªn trong cña c¸c èng vµ t¹i ®iÓm ®ã th× chiÒu dµy cña v¸ch kh«ng nhá h¬n 4 mm (hoÆc 5 mm ®èi víi nh÷ng vËt liÖu mÒm vÝ dô nh­ cao su ch¼ng h¹n). BÊt kú sù t¸c ®éng nµo vµo c¸c èng n¹p ®Ó söa ®æi ®o¹n giíi h¹n sÏ ph¸ huû c¸c èng n¹p hoÆc lµm cho ®éng c¬ bÞ trôc trÆc hoµn toµn vµ vÜnh viÔn cho ®Õn khi c¸c èng n¹p ®­îc phôc håi tíi ®iÒu kiÖn ®· ®­îc quy ®Þnh. ViÖc ghi dÊu chØ thÞ lo¹i xe nh­ ®Þnh nghÜa trong 3.3 ph¶i râ nÐt trªn bÒ mÆt cña c¸c èng n¹p. 4.3.3 Mét phÇn cña ®­êng n¹p ®Æt trong n¾p m¸y ph¶i cã ®o¹n giíi h¹n. Trong toµn bé r·nh n¹p kh«ng ®­îc cã thªm ®o¹n giíi h¹n nµo kh¸c (trõ mÆt c¾t ®Õ xu p¸p). BÊt kú sù t¸c ®éng nµo vµo ®­êng n¹p ®Ó lµm thay ®æi ®o¹n giíi h¹n sÏ sù ph¸ huû èng n¹p hoÆc lµ lµm cho ®éng c¬ trôc trÆc hoµn toµn vµ vÜnh viÔn cho ®Õn khi èng n¹p ®­îc phôc håi tíi ®iÒu kiÖn ®· ®­îc quy ®Þnh. ViÖc ghi nh·n chØ thÞ lo¹i xe nh­ ®Þnh nghÜa trong 3.3 ph¶i râ nÐt trªn n¾p m¸y. 4.3.4 §­êng kÝnh cña ®o¹n giíi h¹n nh­ nªu trong 4.3.1, 4.3.2 vµ 4.3.3 thay ®æi theo víi tõng lo¹i m« t« t­¬ng øng. 4.3.5 Nhµ s¶n suÊt ph¶i cung cÊp trÞ sè ®­êng kÝnh cña ®o¹n giíi h¹n vµ ph¶i chøng minh tr­íc c¬ quan cã thÈm quyÒn r»ng ®o¹n giíi h¹n nµy lµ tíi h¹n cho sù l­u th«ng cña khÝ vµ kh«ng cã mét ®o¹n giíi h¹n nµo kh¸c, nÕu söa ®æi ®o¹n giíi h¹n nµy th× cã thÓ lµm tÝnh n¨ng xe t¨ng qu¸ 10%. Sau bèn n¨m ¸p dông b¾t buéc tiªu chuÈn nµy, c¸c trÞ sè ®­êng kÝnh lín nhÊt cña ®o¹n giíi h¹n cña nh÷ng kiÓu m« t« kh¸c nhau ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh b»ng sè trªn c¬ së cña nh÷ng trÞ sè ®­êng kÝnh cña nh÷ng ®o¹n giíi h¹n ®­îc nhµ s¶n xuÊt cung cÊp. 4.4 ViÖc th¸o bá bÇu läc kh«ng khi kh«ng ®­îc lµm tèc ®é thiÕt kÕ lín nhÊt cña xe m¸y t¨ng qu¸ 10%. 5 Yªu cÇu riªng ®èi víi xe lo¹i A vµ B C¸c yªu cÇu trong ®iÒu nµy kh«ng ph¶i lµ b¾t buéc trõ khi mét yªu cÇu ®¬n lÎ hoÆc mét vµi yªu cÇu ®ßi hái ph¶i ng¨n c¶n viÖc söa ®æi kh«ng ®­îc phÐp lµm cho tèc ®é thiÕt kÕ lín nhÊt cña xe t¨ng qu¸ 5 km/h ®èi víi xe lo¹i A hoÆc c«ng suÊt cña xe t¨ng qu¸ 10% ®èi víi nh÷ng xe lo¹i B. Trong bÊt cø tr­êng hîp nµo th× tèc ®é thiÕt kÕ lín nhÊt hoÆc c«ng suÊt h÷u Ých lín nhÊt cña ®éng c¬ ®Òu kh«ng ®­îc v­ît qu¸ gi¸ trÞ quy ®Þnh ®èi víi tõng lo¹i t­¬ng øng. 5.1 §Öm n¾p m¸y : ChiÒu dµy lín nhÊt cña ®Öm n¾p m¸y sau khi l¾p ®Æt (nÕu cã) kh«ng ®­îc v­ît qu¸ c¸c trÞ sè sau : 1,3 mm ®èi víi xe m¸y vµ 1,6 mm ®èi víi m« t« 5.2 §Öm th©n m¸y - hép trôc khuûu cña ®éng c¬ hai kú : 6
 7. TCVN 6889 : 2001 ChiÒu dµy lín nhÊt cña bÊt kú phÇn nµo cña ®Öm th©n m¸y - hép trôc khuûu sau khi l¾p ®Æt (nÕu cã) kh«ng ®­îc v­ît qóa 0,5 mm. 5.3 Pit t«ng cña ®éng c¬ hai kú : Khi ë ®iÓm chÕt trªn pit t«ng ph¶i kh«ng ®­îc che cöa n¹p. Yªu cÇu nµy kh«ng ¸p dông víi nh÷ng chi tiÕt cña cöa trao ®æi trïng khíp víi cöa n¹p ë nh÷ng xe mµ ®éng c¬ cña chóng ®­îc trang bÞ hÖ thèng n¹p cã van l­ìi gµ. 5.4 §èi víi ®éng c¬ hai kú, viÖc xoay pÝt t«ng 1800 kh«ng ®­îc lµm t¨ng tÝnh n¨ng ®éng c¬. 5.5 Kh«ng ®­îc phÐp cã sù h¹n chÕ nh©n t¹o nµo ë trong hÖ thèng x¶ ngay c¶ khi nã kh«ng g©y ¶nh h­ëng g× tíi c¸c quy ®Þnh nªu trong 4.3. Nh÷ng chi tiÕt dÉn h­íng xu p¸p cña ®éng c¬ bèn kú kh«ng ®­îc coi lµ nh÷ng h¹n chÕ nh©n t¹o. 5.6 (Nh÷ng) chi tiÕt cña hÖ thèng x¶ ë trong bÇu gi¶m ©m quyÕt ®Þnh chiÒu dµi cã Ých cña ®­êng èng x¶ ph¶i ®­îc cè ®Þnh víi bÇu gi¶m ©m hoÆc c¸c bé phËn (hép) gi·n në ®Ó kh«ng thÓ th¸o ra ®­îc. 5.7 CÊm bÊt kú mét bé phËn nµo (c¬ khÝ; ®iÖn; kÕt cÊu v.v...) lµm h¹n chÕ chÕ ®é toµn t¶i cña ®éng c¬ (vÝ dô : bé phËn dõng ®iÒu khiÓn van b­ím, bé phËn dõng kiÓu kÑp xo¾n). 5.8 NÕu xe lo¹i A ®­îc trang bÞ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn - ®iÖn tö ®Ó h¹n chÕ tèc ®é, th× nhµ s¶n xuÊt xe ph¶i cung cÊp c¸c d÷ liÖu vµ b»ng chøng tíi c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn ®Ó chøng tá r»ng sù söa ®æi hoÆc viÖc th¸o bá thiÕt bÞ ®ã hoÆc hÖ thèng d©y dÉn cña nã sÏ kh«ng lµm tèc ®é lín nhÊt cña xe m¸y t¨ng qu¸ 10%. C¸c thiÕt bÞ ng¾t vµ/ hoÆc h¹n chÕ sù ®¸nh löa b»ng tia löa ®iÖn sÏ bÞ cÊm nÕu ho¹t ®éng cña chóng lµm t¨ng tiªu hao nhiªn liÖu hoÆc lµm t¨ng hµm l­îng hydrocacbon kh«ng ch¸y hÕt. C¸c thiÕt bÞ ®iÖn - ®iÖn tö lµm thay ®æi sù ®¸nh löa sím ph¶i ®­îc thiÕt kÕ sao cho c«ng suÊt ®éng c¬ ®­îc ®o khi thiÕt bÞ ®ang vËn hµnh kh«ng sai kh¸c qu¸ 10% so víi c«ng suÊt ®­îc ®o khi ®· t¸ch c¸c thiÕt bÞ ra khái ®éng c¬ vµ khi gãc ®¸nh löa sím ®­îc ®Æt cho tèc ®é vËn hµnh lín nhÊt. Tèc ®é vËn hµnh lín nhÊt ph¶i ®¹t ®­îc khi gãc ®¸nh löa sím ®­îc ®Æt trong kho¶ng ± 50 so víi gi¸ trÞ ®· ®­îc qui ®Þnh ®Ó ®¹t ®­îc c«ng suÊt lín nhÊt cña ®éng c¬. 5.9 Víi nh÷ng ®éng c¬ ®­îc l¾p mét van l­ìi gµ th× van ph¶i ®­îc cè ®Þnh b»ng nh÷ng bu l«ng chÞu lùc c¾t ®Ó ng¨n ngõa viÖc sö dông l¹i gi¸ ®ì van hoÆc b»ng nh÷ng bu l«ng chØ cã thÓ th¸o ra b»ng nh÷ng dông cô chuyªn dông. 5.10 C¸c yªu cÇu ®èi víi viÖc nhËn d¹ng kiÓu ®éng c¬ 5.10.1 Ghi nh·n c¸c chi tiÕt/bé phËn cã xuÊt xø 5.10.1.1 C¸c chi tiÕt/bé phËn liÖt kª d­íi ®©y ph¶i ®­îc ghi nh·n b»ng nh÷ng m· sè vµ ký hiÖu, ®¶m b¶o bÒn l©u vµ kh«ng thÓ tÈy xo¸ viÖc ghi nh·n nµy ®­îc sö dông nh»m môc ®Ých nhËn ra nhµ s¶n xuÊt chi tiÕt hoÆc bé phËn ®ã. ViÖc ghi nh·n cã thÓ thùc hiÖn d­íi d¹ng nh·n d¸n miÔn lµ dÔ ®äc theo c¸ch th«ng th­êng vµ kh«ng thÓ bãc ra mµ kh«ng lµm háng nh·n. 7
 8. TCVN 6889 : 2001 Th«ng th­êng, viÖc ghi nh·n nµy ph¶i nh×n thÊy ®­îc mµ kh«ng cÇn ph¶i th¸o dì chi tiÕt ®ang xem xÐt hoÆc nh÷ng chi tiÕt kh¸c cña xe. Tuy nhiªn, nÕu nh­ nh·n bÞ che khuÊt bëi khung xe hoÆc nh÷ng chi tiÕt kh¸c cña xe th× nhµ s¶n xuÊt ph¶i cung cÊp cho c¸c c¬ quan chøc n¨ng c¸c h­íng dÉn ®Ó më hoÆc th¸o dì chi tiÕt ®ang xem xÐt vµ vÞ trÝ cña c¸c nh·n. 5.10.1.2 C¸c ch÷, sè hoÆc ký hiÖu ®­îc sö dông ph¶i cã chiÒu cao ch÷ Ýt nhÊt 2,5 mm vµ dÔ ®äc. Tuy vËy, ®Ó ®¸nh nh·n nh÷ng chi tiÕt nh­ ®­îc qui ®Þnh trong 5.10.1.3.7 vµ 5.10.1.3.8 th× chiÒu cao nhá nhÊt cña ch÷, sè ph¶i theo quy ®Þnh t¹i ch­¬ng 9, ChØ thÞ 97/24/EC. 5.10.1.3 Nh÷ng chi tiÕt vµ bé phËn nh­ nªu trong ®iÒu 5.10.1.1. bao gåm : 5.10.1.3.1 Bé gi¶m ©m ®­êng n¹p (bÇu läc kh«ng khÝ). 5.10.1.3.2 ChÕ hoµ khÝ hoÆc thiÕt bÞ t­¬ng ®­¬ng. 5.10.1.3.3 èng n¹p (nÕu t¸ch rêi khái bé chÕ hoµ khÝ hoÆc xi lanh hoÆc ®¸y c¸c te). 5.10.1.3.4 Xi lanh. 5.10.1.3.5 N¾p m¸y ( n¾p xi lanh ) 5.10.1.3.6 Hép c¸c te 5.10.1.3.7 èng x¶ (nÕu t¸ch rêi khái bÇu gi¶m ©m). 5.10.1.3.8 BÇu gi¶m ©m. 5.10.1.3.9 Chi tiÕt truyÒn lùc chñ ®éng (B¸nh (®Üa) xÝch tr­íc hoÆc puli). 5.10.1.3.10 Chi tiÕt truyÒn lùc bÞ ®éng (B¸nh (®Üa) xÝch sau hoÆc puli). 5.10.1.3.11 BÊt kú thiÕt bÞ ®iÖn/®iÖn tö nµo ®­îc dïng ®Ó ®iÒu khiÓn ®éng c¬ (®¸nh löa, phun nhiªn liÖu...) vµ tÊt c¶ nh÷ng card ®iÖn tö kh¸c nhau trong tr­êng hîp thiÕt bÞ ®­îc thiÕt kÕ ë tr¹ng th¸i më. 5.10.1.3.12 §o¹n giíi h¹n (èng nèi hoÆc chi tiÕt kh¸c). 5.10.2 TÊm kiÓm so¸t chèng söa ®æi kh«ng ®­îc phÐp 5.10.2.1 Trªn mçi xe ph¶i g¾n cè ®Þnh mét c¸ch bÒn l©u mét tÊm cã kÝch th­íc nhá nhÊt lµ 60 x 40 mm b»ng ph­¬ng ph¸p tin cËy (nã cã thÓ ®­îc d¸n nh­ng nÕu gì ra th× sÏ bÞ háng) vµ ë vÞ trÝ dÔ kiÓm tra. Trªn tÊm nµy, nhµ s¶n xuÊt ph¶i ghi c¸c néi dung sau: 5.10.2.1.1 Tªn nhµ s¶n xuÊt hoÆc nh·n hiÖu th­¬ng m¹i. 5.10.2.1.2 Ch÷ thÓ hiÖn lo¹i xe. 5.10.2.1.3 §èi víi c¸c chi tiÕt chñ ®éng, bÞ ®éng cña hÖ thèng truyÒn lùc th× ghi râ sè r¨ng (nÕu lµ ®Üa xÝch) hoÆc ®­êng kÝnh (mm) nÕu lµ puli. 5.10.2.1.4 M· sè (sè Code) hoÆc ký hiÖu ®Ó nhËn d¹ng c¸c chi tiÕt hoÆc bé phËn ®­îc ghi nh·n theo 5.10.1. 8
 9. TCVN 6889 : 2001 5.10.2.2 C¸c ch÷, sè, hoÆc ký hiÖu ph¶i cã chiÒu cao nhá nhÊt lµ 2,5 mm vµ dÔ ®äc. Mét b¶n vÏ ®¬n gi¶n thÓ hiÖn sù phï hîp gi÷a c¸c chi tiÕt hoÆc bé phËn vµ m· sè hoÆc ký hiÖu cña chóng ®­îc thÓ hiÖn nh­ h×nh 1. H×nh 1 5.10.3 Ghi nh·n c¸c chi tiÕt /bé phËn kh«ng cã xuÊt xø 5.10.3.1 §èi víi nh÷ng bé phËn ®· ®­îc phª duyÖt kiÓu cña nh÷ng xe nªu trong tiªu chuÈn nµy nh­ng l¾p lÉn ®­îc víi nh÷ng bé phËn liÖt kª trong 5.10.1.3. vµ ®­îc nhµ s¶n xuÊt b¸n ra th× m· sè hoÆc ký hiÖu cña sù l¾p lÉn ph¶i ®­îc thÓ hiÖn hoÆc trªn tÊm kiÓm so¸t hoÆc trªn nh·n d¸n ®­îc cung cÊp cïng víi bé phËn ®Ó g¾n vµo bªn c¹nh tÊm kiÓm so¸t (nh·n d¸n nµy ph¶i dÔ ®äc theo c¸ch th«ng th­êng vµ kh«ng thÓ bãc ra ®­îc nÕu kh«ng lµm háng nã ). 5.10.3.2 §èi víi nh÷ng bÇu gi¶m ©m thay thÕ kh«ng cã xuÊt xø th× m· sè hoÆc ký hiÖu cña nh÷ng bé phËn dïng riªng nh­ thÕ ph¶i ®­îc thÓ hiÖn trªn mét nh·n d¸n ®­îc cung cÊp cïng víi bé phËn ®ã ®Ó g¾n vµo bªn c¹nh tÊm kiÓm so¸t (nh·n d¸n nµy ph¶i dÔ ®äc theo c¸ch th«ng th­êng vµ kh«ng thÓ bãc ra ®­îc nÕu kh«ng lµm háng nã). 5.10.3.3 Khi c¸c bé phËn/chi tiÕt kh«ng cã xuÊt xø ®­îc ghi nh·n theo 5.10.3.1 vµ 5.10.3.2 th× viÖc ghi nh·n nµy ph¶i tu©n theo c¸c qui ®Þnh nªu trong 5.10.1.1 vµ 5.10.2.2. 6 Tµi liÖu kü thuËt ®Ó phª duyÖt kiÓu B¶n th«ng sè kü thuËt ®­îc nªu trong phô lôc A. 9
 10. TCVN 6889 : 2001 Phô lôc A ( quy ®Þnh ) B¶n th«ng sè kü thuËt liªn quan tíi c¸c biÖn ph¸p chèng söa ®æi kh«ng ®­îc phÐp cho kiÓu xe m¸y hai b¸nh hoÆc m« t« (§­îc göi kÌm ®¬n xin phª duyÖt kiÓu bé phËn vµ ®­îc nép riªng víi ®¬n xin phª duyÖt kiÓu xe) Sè thø tù (do ng­êi lµm ®¬n quy ®Þnh):............................................................... §¬n xin phª duyÖt kiÓu bé phËn vÒ c¸c biÖn ph¸p chèng söa ®æi kh«ng ®­îc phÐp ®èi víi mét kiÓu xe m¸y hoÆc m« t« hai b¸nh ph¶i bao gåm nh÷ng th«ng tin d­íi ®©y cã trong phô lôc B, phÇn B.1 cña TCVN 6888 : 2001: B.1.1.1, B.1.1.2, B.1.1.4 tíi B.1.1.6, B.1.4.3.1.1 tíi B.1.4.3.1.3, B.1.4 .3.1.5, B.1.4.3.4.1 tíi B.1.4.3.4.1.3 hoÆc B.1.4.3.4.2 tíi B.1.4.3.4.2.3.2 hoÆc B.1.4.3.4.3 tíi B.1.4.3.4.3.2.2, B.1.4.3.9. vµ B.1.4.3.9.1, B.1.5 tíi B.1.5.5. 10
 11. TCVN 6889 : 2001 Phô lôc B ( tham kh¶o ) VÝ dô vÒ chøng nhËn phª duyÖt kiÓu bé phËn liªn quan tíi c¸c biÖn ph¸p chèng söa ®æi kh«ng ®­îc phÐp cho kiÓu xe m¸y hai b¸nh hoÆc m« t« Tªn c¬ quan cã thÈm quyÒn B¸o c¸o thö nghiÖm sè : ............. phßng thö nghiÖm .......... ngµy ..........th¸ng ..........n¨m ................. Chøng nhËn phª duyÖt kiÓu bé phËn sè :........ Chøng nhËn phª duyÖt kiÓu bé phËn më réng sè : ....... B.1 Tªn hoÆc nh·n hiÖu th­¬ng m¹i cña xe : ....................................................................................... B.2 KiÓu xe : ......................................................................................................................................... B.3 Tªn vµ ®Þa chØ cña nhµ s¶n xuÊt: .................................................................................................... B.4 Tªn vµ ®Þa chØ cña ®¹i diÖn cña nhµ s¶n xuÊt ( nÕu cã ) : ............................................................... B.5 Ngµy nép xe ®Ó thö nghiÖm : .......................................................................................................... B.6 Phª duÖt kiÓu bé phËn ®­îc cÊp/ kh«ng ®­îc cÊp (1 ) : ................................................................... B.7 N¬i cÊp : ......................................................................................................................................... B.8 Ngµy cÊp : ..................................................................................................................................... B.9 Ký tªn : ........................................................................................................................................... ____________________________ (1) G¹ch bá phÇn kh«ng ¸p dông. 11
Đồng bộ tài khoản