TCVN 6901:2001

Chia sẻ: Nguyen Bac A.Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
142
lượt xem
8
download

TCVN 6901:2001

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam. Chất lượng Sản Phẩm. TCVN 6901:2001. Phương tiện giao thông đường bộ. Tấm phản quang lắp trên phương tiện cơ giới và moóc. Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu. Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu và phương pháp thử áp dụng trong phê duyệt kiểu các tấm phản quang lắp trên phương tiện cơ giới đường bộ (bao gồm ô tô, mô tô, xe máy) và moóc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6901:2001

 1. tcvn tIªu chuÈn vIÖt nam TCVN 6901 : 2001 ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - tÊm ph¶n quang l¾p trªn ph­¬ng tiÖn c¬ giíi vµ moãc - yªu cÇu Vµ PH¦¥NG PH¸P thö trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles - Retroreflecting devices for power-driven vehicles and trailers - Requirements and test methods in type approval Hµ Néi - 2001
 2. Lêi nãi ®Çu TCVN 6901 : 2001 ®­îc biªn säan trªn c¬ së ECE 03-02/S3. TCVN 6901 : 2001 do Ban kü thuËt TCVN/TC 22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng ®Ò nghÞ Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
 3. Môc lôc Trang 1 Ph¹m vi ¸p dông ........................................................................................................................5 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn ..................................................................................................................5 3 §Þnh nghÜa .................................................................................................................................5 4 Tµi liÖu kü thuËt vµ mÉu cho phª duyÖt kiÓu ...............................................................................7 5 Ghi nh·n ........................................................................................................................................7 6 Yªu cÇu kü thuËt chung ..............................................................................................................7 7 Yªu cÇu kü thuËt riªng (c¸c ph­¬ng ph¸p thö) ...........................................................................8 8 Sù phï hîp cña s¶n xuÊt............................................................................................................8 Phô lôc Phô lôc A TÊm ph¶n quang ..............................................................................................9 Phô lôc B VÝ dô tham kh¶o vÒ th«ng b¸o phª duyÖt kiÓu cña c¸c n­íc tham gia HiÖp ®Þnh 1958, ECE, Liªn hiÖp quèc............................11 Phô lôc C VÝ dô tham kh¶o vÒ bè trÝ dÊu hiÖu phª duyÖt kiÓu cña c¸c n­íc tham gia HiÖp ®Þnh 1958, ECE, Liªn hiÖp quèc............................13 Phô lôc D Qui tr×nh thö - Nhãm IA vµ Nhãm IIIA ................................................................17 Phô lôc E Yªu cÇu kü thuËt vÒ h×nh d¹ng vµ kÝch th­íc.....................................................18 Phô lôc E1 TÊm ph¶n quang cho moãc - nhãm III A 17.......................................................19 Phô lôc F Yªu cÇu kü thuËt vÒ ®o mµu ..............................................................................20 Phô lôc G Yªu cÇu kü thuËt vÒ quang häc .........................................................................21 Phô lôc H Kh¶ n¨ng chÞu t¸c nh©n bªn ngoµi ...................................................................23 Phô lôc K §é æn ®Þnh cña c¸c ®Æc tÝnh quang häc cña tÊm ph¶n quang theo thêi gian .....25 Phô lôc L ChÞu nhiÖt .........................................................................................................26 Phô lôc M §é bÒn mµu ......................................................................................................27 Phô lôc N Quy tr×nh thö theo thêi gian ...............................................................................28 Phô lôc P ChÞu va ®Ëp - nhãm IV A ..................................................................................30 Phô lôc Q Qui tr×nh thö - nhãm IV A .................................................................................31 Phô lôc R Quy tr×nh thö theo thêi gian ®èi víi nhãm IV A ..................................................32
 4. Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 6901 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - TÊm ph¶n quang l¾p trªn ph­¬ng tiÖn c¬ giíi vµ moãc - Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles - Retroreflecting devices for power-driven vehicles and trailers - Requirements and test methods in type approval 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö ¸p dông trong phª duyÖt kiÓu c¸c tÊm ph¶n quang l¾p trªn ph­¬ng tiÖn c¬ giíi ®­êng bé (bao gåm « t«, m« t«, xe m¸y) vµ moãc. Chó thÝch - ThuËt ng÷ “Phª duyÖt kiÓu” thay thÕ thuËt ng÷ “C«ng nhËn kiÓu” trong c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ c«ng nhËn kiÓu ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé ®· ®­îc ban hµnh tr­íc tiªu chuÈn nµy. Hai thuËt ng÷ nµy ®­îc hiÓu nh­ nhau. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn ECE 48 - Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regarding to the installation of lighting and light-signalling devices (ECE 48 - Qui ®Þnh thèng nhÊt vÒ phª duyÖt ph­¬ng tiÖn liªn quan ®Õn l¾p ®Æt ®Ìn chiÕu s¸ng vµ ®Ìn tÝn hiÖu). 3 §Þnh nghÜa C¸c thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa d­íi ®©y ®­îc ¸p dông trong tiªu chuÈn nµy: 3.1 Ph¶n quang (Retroreflection): Sù ph¶n x¹ ¸nh s¸ng, trong ®ã ¸nh s¸ng ®­îc ph¶n x¹ theo ph­¬ng gÇn trïng víi ph­¬ng chiÕu. TÝnh chÊt nµy vÉn ®óng ®èi víi nh÷ng gãc chiÕu rÊt kh¸c nhau. 5
 5. TCVN 6901 : 2001 3.2 PhÇn tö ph¶n quang (Retroreflecting optical unit): Sù kÕt hîp nhiÒu thµnh phÇn quang häc t¹o ra sù ph¶n quang. 3.3 TÊm ph¶n quang (Retroreflecting device): Mét bé ®­îc l¾p r¸p hoµn chØnh, gåm mét hoÆc nhiÒu phÇn tö ph¶n quang. 3.4 Gãc ph©n kú (Angle of divergence): Gãc gi÷a c¸c ®­êng th¼ng nèi t©m chuÈn cña tÊm ph¶n quang víi t©m cña thiÕt bÞ nhËn ¸nh s¸ng vµ víi t©m cña nguån s¸ng. 3.5 Gãc chiÕu (Illumination angle): Gãc gi÷a trôc chuÈn cña tÊm ph¶n quang vµ ®­êng th¼ng nèi t©m chuÈn cña tÊm ph¶n quang víi t©m cña nguån s¸ng. 3.6 Gãc quay (Angle of rotation): Gãc mµ tÊm ph¶n quang quay xung quanh trôc chuÈn cña nã b¾t ®Çu tõ mét vÞ trÝ ®Þnh tr­íc. 3.7 Gãc tr­¬ng cña tÊm ph¶n quang (Angular diameter of the retroreflecting device): Gãc t¹i t©m cña nguån s¸ng hoÆc t©m cña thiÕt bÞ nhËn ¸nh s¸ng ®­îc tr­¬ng bëi vïng nh×n thÊy ®­îc cã kÝch th­íc lín nhÊt trªn bÒ mÆt ®­îc chiÕu s¸ng. 3.8 §é räi tÊm ph¶n quang (Illumination of retroreflecting device): C¸ch viÕt ng¾n gän theo qui ­íc ®Ó chØ sù chiÕu s¸ng ®­îc ®o trªn mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi c¸c tia tíi vµ ®i qua t©m chuÈn cña tÊm ph¶n quang. 3.9 HÖ sè c­êng ®é s¸ng (Coefficient of luminous intensity - CIL): Th­¬ng sè c­êng ®é s¸ng ph¶n x¹ theo h­íng ®­îc xÐt ®Õn chia cho ®é räi tÊm ph¶n quang trong c¸c gãc chiÕu, gãc ph©n kú vµ gãc quay ®· cho. 3.10 C¸c ký hiÖu vµ ®¬n vÞ sö dông trong tiªu chuÈn nµy ®­îc nªu trong phô lôc A. 3.11 KiÓu "tÊm ph¶n quang " ®­îc x¸c ®Þnh dùa vµo mÉu vµ tµi liÖu m« t¶ kÌm theo. C¸c tÊm ph¶n quang cã thÓ ®­îc coi nh­ cïng kiÓu nÕu chóng cã mét hoÆc nhiÒu "phÇn tö ph¶n quang" gièng hÖt víi mÉu chuÈn, hoÆc nÕu kh«ng, chóng ph¶i ®èi xøng vµ thÝch hîp cho viÖc l¾p mét tÊm bªn tr¸i vµ mét tÊm bªn ph¶i xe, vµ nÕu c¸c bé phËn kh¸c cña chóng chØ kh¸c víi mÉu chuÈn mµ kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn c¸c tÝnh chÊt ®­îc ¸p dông trong tiªu chuÈn nµy. 3.12 Theo ®Æc tÝnh quang häc, c¸c tÊm ph¶n quang ®­îc chia ra ba nhãm: nhãm I A, III A vµ IV A. Ngoµi ra, c¸c ®Þnh nghÜa trong ECE 48 vµ c¸c b¶n söa ®æi cña nã, nÕu vÉn cßn hiÖu lùc trong khi ¸p dông tiªu chuÈn nµy ®Ó phª duyÖt kiÓu, vÉn ph¶i ¸p dông cho tiªu chuÈn nµy. 6
 6. TCVN 6901 : 2001 4 Tµi liÖu kü thuËt vµ mÉu cho phª duyÖt kiÓu 4.1 Tµi liÖu kü thuËt - ba bé b¶n vÏ ®ñ chi tiÕt ®Ó x¸c ®Þnh ®­îc kiÓu, thÓ hiÖn ®­îc vÞ trÝ l¾p ®Æt tÊm ph¶n quang trªn xe. B¶n vÏ ph¶i thÓ hiÖn vÞ trÝ dµnh cho sè phª duyÖt vµ chØ sè nhãm cña tÊm ph¶n quang; - mét b¶n m« t¶ ng¾n gän c¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt vÒ vËt liÖu chÕ t¹o phÇn tö ph¶n quang. 4.2 MÉu 4.2.1 Nhµ s¶n xuÊt quy ®Þnh mµu cña mÉu tÊm ph¶n quang, sè l­îng mÉu ®­îc qui ®Þnh trong phô lôc D; 4.2.2 NÕu cÇn thiÕt, hai mÉu kh¸c mµu ®­îc dïng ®Ó më réng phª duyÖt kiÓu c¸c tÊm ph¶n quang cã mµu kh¸c nhau. 4.2.3 §èi víi tÊm ph¶n quang thuéc nhãm IV A: ngoµi mÉu tÊm ph¶n quang, cßn cã bé phËn cè ®Þnh nÕu cÇn; sè l­îng mÉu ®­îc qui ®Þnh trong phô lôc Q. 5 Ghi nh·n 5.1 Mçi tÊm ph¶n quang khi tr×nh phª duyÖt ph¶i cã: - tªn th­¬ng m¹i hoÆc nh·n hiÖu cña nhµ s¶n xuÊt; - ch÷ "TOP" ph¶i ®­îc ghi n»m ngang ë chç cao nhÊt cña bÒ mÆt chiÕu s¸ng, nÕu ch÷ ghi nµy cÇn thiÕt ph¶i cã mµ kh«ng c¶n trë ®Õn gãc hoÆc c¸c gãc quay do nhµ s¶n xuÊt quy ®Þnh. 5.2 Mçi tÊm ph¶n quang ph¶i cã chç trèng ®ñ lín cho dÊu phª duyÖt vµ ph¶i ®­îc chØ ra trªn b¶n vÏ quy ®Þnh trong 4.1. 5.3 Nh·n hiÖu ph¶i ®­îc ghi trªn bÒ mÆt chiÕu s¸ng hoÆc trªn mét trong c¸c bÒ mÆt chiÕu s¸ng cña tÊm ph¶n quang vµ ph¶i nh×n thÊy ®­îc tõ bªn ngoµi khi tÊm ph¶n quang ®· ®­îc l¾p trªn xe. 5.4 Nh·n hiÖu ph¶i râ rµng vµ kh«ng thÓ xo¸ ®­îc. 6 Yªu cÇu kü thuËt chung 6.1 TÊm ph¶n quang ph¶i ®­îc chÕ t¹o sao cho chóng ho¹t ®éng tèt vµ æn ®Þnh trong suèt qu¸ tr×nh sö dông b×nh th­êng. Ngoµi ra, nã kh«ng ®­îc cã bÊt kú mét khiÕm khuyÕt nµo trong thiÕt kÕ hoÆc chÕ t¹o g©y ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng hoÆc sù ho¹t ®éng æn ®Þnh cña nã. 6.2 C¸c bé phËn cña tÊm ph¶n quang kh«ng thÓ dÔ dµng th¸o rêi ®­îc. 7
 7. TCVN 6901 : 2001 6.3 PhÇn tö ph¶n quang kh«ng thÓ thay thÕ ®­îc. 6.4 BÒ mÆt ngoµi cña tÊm ph¶n quang ph¶i dÔ lµm s¹ch. V× vËy, bÒ mÆt nµy kh«ng ®­îc gå ghÒ; nh÷ng chç låi kh«ng ®­îc g©y c¶n trë cho viÖc lµm s¹ch. 6.5 §èi víi c¸c tÊm ph¶n quang nhãm IV A, bé phËn cè ®Þnh ph¶i ®¶m b¶o cho nã ®­îc g¾n kÕt æn ®Þnh vµ ch¾c ch¾n trªn xe. 7 Yªu cÇu kü thuËt riªng (c¸c ph­¬ng ph¸p thö) 7.1 TÊm ph¶n quang còng ph¶i tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn vÒ kÝch th­íc, h×nh d¹ng vµ c¸c yªu cÇu vÒ mµu s¾c, ®Æc tÝnh quang häc, vËt lý vµ c¬ häc ®­îc quy ®Þnh trong c¸c phô lôc tõ E ®Õn M vµ P cña tiªu chuÈn nµy. Qui tr×nh thö ®­îc miªu t¶ trong phô lôc D (®èi víi nhãm I A vµ III A) vµ phô lôc Q (®èi víi nhãm IV A). 7.2 Tuú thuéc vµo b¶n chÊt vËt liÖu chÕ t¹o tÊm ph¶n quang vµ ®Æc biÖt lµ c¸c phÇn tö ph¶n quang, c¸c phßng thö nghiÖm cã thÓ bá nh÷ng b­íc thö nhÊt ®Þnh kh«ng cÇn thiÕt (1). Chó thÝch - (1) NÕu ®­îc C¬ quan cã thÈm quyÒn cho phÐp. 8 Sù phï hîp cña s¶n suÊt 8.1 Mäi tÊm ph¶n quang ®­îc phª duyÖt theo tiªu chuÈn nµy ph¶i phï hîp víi kiÓu ®· ®­îc phª duyÖt. C¸c vÝ dô vÒ th«ng b¸o phª duyÖt kiÓu vµ bè trÝ dÊu phª duyÖt kiÓu ®­îc nªu trong c¸c phô lôc tham kh¶o B vµ C. 8.2 C¸c ®Æc tÝnh c¬ häc vµ h×nh häc ®­îc coi lµ phï hîp, nÕu nh÷ng sai lÖch kh«ng lín h¬n dung sai cho phÐp trong chÕ t¹o. 8.3 S¶n xuÊt ®­îc coi lµ phï hîp nÕu tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ ®Æc tÝnh quang häc ®o ®­îc trªn mét mÉu ®­îc lÊy mét c¸ch ngÉu nhiªn Ýt nhÊt b»ng 80% so víi c¸c gi¸ trÞ trong yªu cÇu kü thuËt. 8.4 NÕu kh«ng ®¸p øng yªu cÇu trong 8.3, th× ph¶i thö tiÕp n¨m mÉu ®­îc lÊy ngÉu nhiªn kh¸c. Trung b×nh céng cña tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ ®Æc tÝnh quang häc ®ã Ýt nhÊt ph¶i b»ng gi¸ trÞ trong yªu cÇu kü thuËt vµ kh«ng gi¸ trÞ ®o riªng nµo ®­îc nhá h¬n 50% so víi gi¸ trÞ trong yªu cÇu kü thuËt. 8
 8. TCVN 6901 : 2001 Phô lôc A (qui ®Þnh) TÊm ph¶n quang Ký hiÖu vµ ®¬n vÞ A: DiÖn tÝch bÒ mÆt chiÕu s¸ng cña tÊm ph¶n quang (cm2) C: T©m chuÈn NC: Trôc chuÈn Rr: ThiÕt bÞ nhËn, quan s¸t hoÆc ®o Cr: T©m thiÕt bÞ nhËn Φr: §­êng kÝnh cña thiÕt bÞ nhËn Rr nÕu trßn (cm) Se: Nguån s¸ng Cs: T©m nguån s¸ng Φs: §­êng kÝnh nguån s¸ng (cm) De: Kho¶ng c¸ch tõ t©m CS tíi t©m C (m) D'e: Kho¶ng c¸ch tõ t©m Cr tíi t©m C (m) Chó thÝch - Nãi chung De vµ D'e xÊp xØ b»ng nhau vµ trong ®iÒu kiÖn quan s¸t b×nh th­êng cã thÓ coi De= D'e. D: Kho¶ng c¸ch quan s¸t mµ tõ ®ã nh×n thÊy bÒ mÆt chiÕu s¸ng cña tÊm ph¶n quang xuÊt hiÖn liªn tôc. α: Gãc ph©n kú β: Gãc chiÕu. So víi ®­êng th¼ng CsC lu«n ®­îc coi lµ n»m ngang, gãc nµy cã dÊu - (tr¸i), + (ph¶i), + (trªn), - (d­íi) tïy theo vÞ trÝ cña nguån s¸ng Se so víi trôc NC, khi nh×n h­íng vÒ tÊm ph¶n quang. §èi víi c¸c h­íng ®­îc x¸c ®Þnh bëi hai gãc th¼ng ®øng vµ n»m ngang, gãc th¼ng ®øng lu«n lu«n ®­îc cho tr­íc. γ: Gãc tr­¬ng cña thiÕt bÞ ®o Rr khi nh×n tõ ®iÓm C δ: Gãc tr­¬ng cña nguån s¸ng Se khi nh×n tõ ®iÓm C ε: Gãc quay. Gãc nµy lµ d­¬ng khi quay cïng chiÒu kim ®ång hå khi nh×n h­íng vÒ phÝa bÒ mÆt chiÕu s¸ng. NÕu tÊm ph¶n quang ®­îc ®¸nh dÊu 'TOP' th× vÞ trÝ cã dÊu ®­îc lÊy lµm gèc. E: §é räi cña tÊm ph¶n quang (lux) CIL: HÖ sè c­êng ®é s¸ng (milicandelas/ lux) C¸c gãc ®­îc biÓu diÔn b»ng ®é vµ phót. 9
 9. TCVN 6901 : 2001 D'e Rr γ α Se δ E C β NC De H×nh A.1 - Ký hiÖu 10
 10. TCVN 6901 : 2001 Phô lôc B (tham kh¶o) (VÝ dô tham kh¶o vÒ th«ng b¸o phª duyÖt kiÓu cña c¸c n­íc tham gia HiÖp ®Þnh 1958, ECE, Liªn hiÖp quèc. Ch÷ E trong vßng trßn t­îng tr­ng cho viÖc phª duyÖt kiÓu cña c¸c n­íc nµy) th«ng b¸o [Khæ lín nhÊt : A4 (210 x 297)] C«ng bè bëi: C¬ quan cã thÈm quyÒn ............................................... .................................................... .................................................... VÒ viÖc: 2/ CÊp phª duyÖt CÊp phª duyÖt më réng Kh«ng cÊp phª duyÖt Thu håi phª duyÖt ChÊm døt s¶n xuÊt. Cña mét kiÓu tÊm ph¶n quang theo ECE 03. Phª duyÖt sè: ......................................... Phª duyÖt më réng sè: ........................... B.1 Tªn th­¬ng m¹i hoÆc nh·n hiÖu cña tÊm ph¶n quang: .......................................................... B.2 Tªn kiÓu tÊm ph¶n quang do nhµ s¶n xuÊt ®Æt: .................................................................... B.3 Tªn vµ ®Þa chØ nhµ s¶n xuÊt: .................................................................................................. B.4 Tªn vµ ®Þa chØ cña ®¹i diÖn nhµ s¶n xuÊt (nÕu cã): ................................................................ .............................................................................................................................................. B.5 §Ö tr×nh ®Ó phª duyÖt:............................................................................................................ B.6 Phßng thö nghiÖm thùc hiÖn ®Ó phª duyÖt: ……………………………………………………….. .............................................................................................................................................. 11
 11. TCVN 6901 : 2001 B.7 Ngµy lËp biªn b¶n thö nghiÖm:............................................................................................... B.8 Biªn b¶n thö nghiÖm sè:......................................................................................................... B.9 M« t¶ tãm t¾t: Riªng/mét sè bé phËn l¾p r¸p cña c¸c tÊm ph¶n quang 2/ Mµu cña ¸nh s¸ng ph¸t ra: tr¾ng/ ®á/ hæ ph¸ch 2/ B.10 VÞ trÝ cña dÊu phª duyÖt:......................................................................................................... B.11 Lý do më réng (nÕu cã): ......................................................................................................... B.12 CÊp/ më réng/ kh«ng cÊp/ thu håi phª duyÖt: 2/ B.13 N¬i cÊp: ................................................................................................................................. B.14 Ngµy cÊp:............................................................................................................................... B.15 Ký tªn:.................................................................................................................................... B.16 Nh÷ng tµi liÖu sau cã mang sè phª duyÖt ë trªn lu«n s½n cã theo yªu cÇu: ............................................................................................................................................ Chó thÝch - 1/ Sè nhËn biÕt quèc gia ®· cÊp/ më réng/ kh«ng cÊp/ thu håi phª duyÖt. 2/ G¹ch phÇn kh«ng ¸p dông. 12
 12. TCVN 6901 : 2001 Phô lôc C (tham kh¶o) (VÝ dô tham kh¶o vÒ bè trÝ c¸c dÊu phª duyÖt kiÓu cña c¸c n­íc tham gia HiÖp ®Þnh 1958, ECE, Liªn hiÖp quèc) MÉu A a = 4 mm (nhá nhÊt) MÉu B a = 4 mm (nhá nhÊt) MÉu C a = 4 mm (nhá nhÊt) H×nh C.1 - DÊu hiÖu ®èi víi ®Ìn ®¬n 13
 13. TCVN 6901 : 2001 Chó thÝch - Sè phª duyÖt ph¶i ®­îc ®Æt t¹i bÊt kú vÞ trÝ nµo gÇn víi ®­êng trßn bao quanh ch÷ E. C¸c con sè cña sè phª duyÖt ph¶i cïng chiÒu víi ch÷ E. Nhãm c¸c ký hiÖu chØ nhãm ph¶i n»m ®èi diÖn qua t©m ®­êng trßn víi sè phª duyÖt. C¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn ph¶i tr¸nh sö dông sè phª duyÖt I A vµ III A v× cã thÓ g©y nhÇm lÉn víi ký hiÖu nhãm I A vµ III A. Nh÷ng b¶n vÏ ph¸c häa nµy chØ ra c¸c c¸ch bè trÝ vµ chØ lµ vÝ dô. DÊu phª duyÖt trªn ®­îc g¾n vµo tÊm ph¶n quang chØ ra r»ng kiÓu tÊm ph¶n quang nµy ®· ®­îc phª duyÖt ë Hµ Lan (E 4) cã sè phª duyÖt lµ 02216. Sè phª duyÖt chØ ra r»ng phª duyÖt ®­îc cÊp theo ECE 03, b¶n söa ®æi lÇn 2. 14
 14. TCVN 6901 : 2001 MÉu D MÉu E MÉu F H×nh C.2 - DÊu hiÖu ®¬n gi¶n cña ®Ìn nhãm, ®Ìn kÕt hîp hoÆc ®Ìn tæ hîp 15
 15. TCVN 6901 : 2001 Chó thÝch - Ba vÝ dô vÒ dÊu hiÖu phª duyÖt, mÉu D, E vµ F thÓ hiÖn ba c¸ch bè trÝ dÊu phª duyÖt ®Ìn chiÕu s¸ng khi hai hoÆc nhiÒu ®Ìn lµ mét phÇn cña cïng ®Ìn nhãm, ®Ìn kÕt hîp hoÆc ®Ìn tæ hîp. DÊu hiÖu phª duyÖt nµy chØ ra r»ng thiÕt bÞ ®­îc phª duyÖt ë Hµ Lan (E 4) theo sè phª duyÖt 3333 vµ bao gåm: - mét tÊm ph¶n quang thuéc nhãm I A ®­îc phª duyÖt theo b¶n söa ®æi lÇn 2 cña ECE 03 - mét ®Ìn b¸o rÏ sau thuéc lo¹i 2a ®­îc phª duyÖt theo ECE 06. - mét ®Ìn vÞ trÝ sau mµu ®á (R) ®­îc phª duyÖt theo b¶n söa ®æi lÇn 1 cña ECE 07. - mét ®Ìn s­¬ng mï sau (F) ®­îc phª duyÖt theo ECE 38. - mét ®Ìn lïi (AR) ®­îc phª duyÖt theo ECE 23. - mét ®Ìn phanh cã 2 møc chiÕu s¸ng (S2) ®­îc phª duyÖt theo b¶n söa ®æi lÇn 1 cña ECE 07. 16
 16. TCVN 6901 : 2001 Phô lôc D (qui ®Þnh) Qui Tr×nh thö - Nhãm I A vµ nhãm III A D.1 Ph¶i cã m­êi mÉu ®Ó thö, chóng ph¶i ®­îc thö theo tr×nh tù vÒ thêi gian ®­îc quy ®Þnh trong phô lôc N. D.2 Sau khi kiÓm tra x¸c nhËn c¸c yªu cÇu kü thuËt chung (trong ®iÒu 6 cña tiªu chuÈn nµy) vµ c¸c yªu cÇu vÒ h×nh d¹ng vµ kÝch th­íc (phô lôc E), m­êi mÉu sÏ ph¶i qua thö kh¶ n¨ng chÞu nhiÖt, ®­îc quy ®Þnh trong phô lôc L cña tiªu chuÈn nµy vµ tèi thiÓu mét giê sau khi thùc hiÖn b­íc thö nµy, kiÓm tra c¸c ®Æc tÝnh mµu s¾c (phô lôc F) vµ CIL (phô lôc G) ®èi víi gãc ph©n kú lµ 20' vµ gãc chiÕu V = H = 00 hoÆc nÕu cÇn, t¹i vÞ trÝ ®­îc x¸c ®Þnh trong G.4 vµ G.4.1, phô lôc G. Sau ®ã, hai tÊm ph¶n quang cho gi¸ trÞ nhá nhÊt vµ lín nhÊt ph¶i qua thö ®Çy ®ñ nh­ quy ®Þnh trong phô lôc G. Hai mÉu nµy ph¶i do phßng thö nghiÖm l­u gi÷ ®Ó dïng cho bÊt kú b­íc kiÓm tra nµo sau nµy nÕu cÇn. T¸m mÉu cßn l¹i ®­îc chia thµnh bèn nhãm, mçi nhãm gåm hai mÉu. Nhãm 1: Hai mÉu ph¶i lÇn l­ît qua thö thÊm n­íc (H.1, phô lôc H) vµ sau ®ã, nÕu tho¶ m·n b­íc thö nµy, qua thö chÞu nhiªn liÖu vµ dÇu b«i tr¬n (H.3 vµ H.4, phô lôc H). Nhãm 2: NÕu cÇn thiÕt, hai mÉu ph¶i qua thö ¨n mßn (H.2, phô lôc H) vµ sau ®ã qua thö ®é bÒn mµi mßn mÆt sau cña tÊm ph¶n quang (H.5, phô lôc H). Nhãm 3: Hai mÉu ph¶i qua thö ®é æn ®Þnh ®Æc tÝnh quang häc cña tÊm ph¶n quang theo thêi gian (phô lôc K). Nhãm 4: Hai mÉu ph¶i qua thö ®é bÒn mµu (phô lôc M). D.3 Sau khi qua c¸c b­íc thö trªn, tÊm ph¶n quang trong tõng nhãm ph¶i cã: D.3.1 mµu tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn ®­îc quy ®Þnh trong phô lôc F. §iÒu nµy ph¶I ®­îc kiÓm tra b»ng ph­¬ng ph¸p ®Þnh tÝnh vµ trong tr­êng hîp cßn nghi ngê, ®­îc x¸c nhËn l¹i b»ng ph­¬ng ph¸p ®Þnh l­îng. D.3.2 CIL tháa m·n nh÷ng ®iÒu kiÖn quy ®Þnh trong phô lôc G. ViÖc kiÓm tra x¸c nhËn chØ ®­îc thùc hiÖn ®èi víi mét gãc ph©n kú 20' vµ gãc chiÕu V = H = 0o, hoÆc nÕu cÇn thiÕt, t¹i vÞ trÝ ®­îc x¸c ®Þnh trong phô lôc G.4 vµ G.4.1, phô lôc G. 17
 17. TCVN 6901 : 2001 Phô lôc E (qui ®Þnh) Yªu cÇu kü thuËt vÒ h×nh d¹ng vµ kÝch th­íc E.1 H×nh d¹ng vµ kÝch th­íc cña tÊm ph¶n quang nhãm IA E.1.1 H×nh d¹ng bÒ mÆt chiÕu s¸ng ph¶i ®¬n gi¶n vµ kh«ng dÔ bÞ nhÇm víi mét ch÷ c¸i, mét sè hoÆc mét h×nh tam gi¸c ë kho¶ng c¸ch quan s¸t b×nh th­êng. E.1.2 Tuy nhiªn, vÉn cho phÐp bÒ mÆt chiÕu s¸ng cã h×nh d¹ng gièng ch÷ c¸i hoÆc sè ë d¹ng ®¬n gi¶n nh­ O, I, U hoÆc 8. E.2 H×nh d¹ng vµ kÝch th­íc cña c¸c tÊm ph¶n quang nhãm IIIA (xem phô lôc E1). E.2.1 BÒ mÆt chiÕu s¸ng cña tÊm ph¶n quang nhãm IIIA ph¶i cã h×nh d¹ng lµ mét tam gi¸c ®Òu. NÕu ch÷ 'TOP' ®­îc ghi trªn mét gãc th× ®Ønh cña gãc ®ã ph¶i ®­îc h­íng lªn trªn. E.2.2 BÒ mÆt chiÕu s¸ng cã thÓ cã hoÆc kh«ng cã mét vïng kh«ng ph¶n quang h×nh tam gi¸c ë t©m cã c¸c c¹nh song song víi c¸c c¹nh cña h×nh tam gi¸c ngoµi. E.2.3 BÒ mÆt chiÕu s¸ng cã thÓ liªn tôc hoÆc kh«ng liªn tôc. Trong bÊt kú tr­êng hîp nµo, kho¶ng c¸ch ng¾n nhÊt gi÷a hai phÇn tö ph¶n quang liÒn kÒ kh«ng ®­îc qu¸ 15 mm. E.2.4 BÒ mÆt chiÕu s¸ng cña tÊm ph¶n quang ®­îc coi lµ liªn tôc nÕu c¹nh bÒ mÆt chiÕu s¸ng cña c¸c phÇn tö ph¶n quang liÒn kÒ lµ song song vµ nÕu nh÷ng phÇn tö ph¶n quang nµy ®­îc ph©n bè ®Òu trªn toµn bé bÒ mÆt r¾n cña h×nh tam gi¸c. E.2.5 NÕu bÒ mÆt chiÕu s¸ng kh«ng liªn tôc th× sè l­îng phÇn tö ph¶n quang riªng biÖt, gåm c¶ c¸c phÇn tö ë gãc, kh«ng ®­îc nhá h¬n bèn trªn mçi c¹nh cña tam gi¸c. E.2.5.1 PhÇn tö ph¶n quang riªng biÖt lµ kh«ng thÓ thay thÕ trõ khi chóng bao gåm nh÷ng tÊm ph¶n quang thuéc nhãm I A ®­îc phª duyÖt. E.2.6 C¹nh ngoµi bÒ mÆt chiÕu s¸ng cña tÊm ph¶n quang h×nh tam gi¸c nhãm III A ph¶i cã ®é dµi tõ 150 mm ®Õn 200 mm. §èi víi tÊm ph¶n quang kiÓu h×nh tam gi¸c rçng, chiÒu réng c¹nh ®­îc ®o vu«ng gãc, ph¶i Ýt nhÊt b»ng 20% chiÒu dµi h÷u dông gi÷a c¸c ®iÓm xa nhÊt cña bÒ mÆt chiÕu s¸ng. E.3 H×nh d¹ng vµ kÝch th­íc cña tÊm ph¶n quang nhãm IV A E.3.1 H×nh d¹ng bÒ mÆt ph¸t s¸ng ph¶i ®¬n gi¶n vµ kh«ng dÔ bÞ nhÇm víi mét ch÷ c¸i, sè hoÆc mét tam gi¸c ë kho¶ng c¸ch quan s¸t b×nh th­êng. Tuy nhiªn, cho phÐp bÒ mÆt nµy cã h×nh d¹ng gÇn gièng víi nh÷ng ch÷ c¸i vµ sè ë d¹ng ®¬n gi¶n nh­ O, I, U vµ 8. E.3.2 DiÖn tÝch bÒ mÆt ph¸t s¸ng cña tÊm ph¶n quang tèi thiÓu ph¶i 25 cm2. E.4 Sù phï hîp víi c¸c yªu cÇu kü thuËt trªn ph¶i ®­îc kiÓm tra x¸c nhËn b»ng m¾t. 18
 18. TCVN 6901 : 2001 Phô lôc E1 (qui ®Þnh) TÊm ph¶n quang cho moãc - Nhãm III A H×nh E1.1 Chó thÝch - C¸c h×nh vÏ ph¸c nµy chØ ®Ó minh ho¹. 19
 19. TCVN 6901 : 2001 Phô lôc F (qui ®Þnh) Yªu cÇu kü thuËt vÒ ®o mµu F.1 C¸c yªu cÇu kü thuËt nµy chØ ¸p dung cho nh÷ng tÊm ph¶n quang trong suèt, cã mµu ®á hoÆc mµu hæ ph¸ch. F.1.1 TÊm ph¶n quang cã thÓ gåm mét phÇn tö ph¶n quang kÕt hîp vµ bé läc, chóng ph¶i ®­îc thiÕt kÕ ®Ó kh«ng thÓ t¸ch rêi ®­îc trong ®iÒu kiÖn sö dông b×nh th­êng. F.1.2 Kh«ng ®­îc t« mµu c¸c phÇn tö ph¶n quang vµ bé läc b»ng s¬n mµu hoÆc s¬n dÇu. F.2 Khi tÊm ph¶n quang ®­îc chiÕu s¸ng b»ng nguån chiÕu s¸ng ICI tiªu chuÈn A víi gãc ph©n kú 1/30 vµ gãc chiÕu V = H = 00 hoÆc nÕu tÊm ph¶n quang nµy t¹o ra sù ph¶n quang cña bÒ mÆt kh«ng mµu, gãc V = ± 50, H = 00, c¸c täa ®é cña hÖ to¹ ®é ba mµu cña chïm s¸ng ph¶n chiÕu ph¶i n»m trong c¸c giíi h¹n sau: §á: Giíi h¹n ®èi víi mµu vµng y ≤ 0,335 Giíi h¹n ®èi víi mµu tÝm z ≤ 0,008 hæ ph¸ch: Giíi h¹n ®èi víi mµu vµng y ≤ 0,429 Giíi h¹n ®èi víi mµu ®á y ≥ 0,398 Giíi h¹n ®èi víi mµu tr¾ng z ≤ 0,007 F.2.1 §èi víi mµu ®á vµ mµu hæ ph¸ch, ph¶I kiÓm tra sù phï hîp víi c¸c yªu cÇu kü thuËt b»ng ph­¬ng ph¸p dïng m¾t ®Ó so s¸nh. F.2.2 NÕu cßn bÊt kú nghi ngê nµo sau b­íc kiÓm tra nµy, ph¶i kiÓm tra x¸c nhËn sù phï hîp víi c¸c yªu cÇu kü thuËt vÒ ®o mµu b»ng c¸ch x¸c ®Þnh täa ®é ba mµu cña mÉu nghi ngê nhÊt. F.3 TÊm ph¶n quang trong suèt kh«ng ®­îc t¹o ra ph¶n quang chän läc, ®iÒu nµy cã nghÜa lµ c¸c täa ®é ba mµu "x" vµ "y" cña nguån s¸ng tiªu chuÈn A dïng ®Ó chiÕu s¸ng tÊm ph¶n quang kh«ng ®­îc thay ®æi qu¸ 0,01 sau khi ph¶n quang. F.3.1 §iÒu nµy ph¶i ®­îc kiÓm tra b»ng thö so s¸nh b»ng m¾t tr×nh bµy ë trªn, vïng kiÓm so¸t ®­îc chiÕu s¸ng b»ng mét nguån s¸ng cã täa ®é ba mµu sai kh¸c kho¶ng 0,01 so víi to¹ ®é ba mµu nguån s¸ng tiªu chuÈn A. F.3.2 NÕu cßn nghi ngê, ph¶i x¸c ®Þnh c¸c täa ®é ba mµu ®èi víi mÉu chän läc nhÊt. 20
 20. TCVN 6901 : 2001 Phô lôc G (qui ®Þnh) Yªu cÇu kü thuËt vÒ ®Æc tÝnh quang häc G.1 Khi xin cÊp phª duyÖt, nhµ s¶n xuÊt ph¶i x¸c ®Þnh trôc chuÈn. Nã t­¬ng øng víi gãc chiÕu V = H = 00 trong b¶ng hÖ sè c­êng ®é s¸ng (CIL). G.2 §èi víi phÐp ®o ®Æc tÝnh quang häc, chØ ph¶i xem xÐt vïng bÒ mÆt chiÕu s¸ng n»m trong ph¹m vi vßng trßn ®­êng kÝnh 200 mm ®èi víi nhãm IA vµ bÒ mÆt chiÕu s¸ng cã diÖn tÝch trong ph¹m vi 100 cm2 dï cho bÒ mÆt cña phÇn tö quang häc kh«ng nhÊt thiÕt ®¹t ®Õn diÖn tÝch nµy. Nhµ s¶n xuÊt ph¶i x¸c ®Þnh chu vi vïng ®­îc sö dông. §èi víi nhãm IIIA vµ IVA, toµn bé bÒ mÆt chiÕu s¸ng ph¶i ®­îc xÐt ®Õn mµ kh«ng cã h¹n chÕ vÒ kÝch th­íc. G.3 C¸c gi¸ trÞ CIL. G.3.1 Nhãm I A vµ III A G.3.1.1 C¸c gi¸ trÞ CIL cña tÊm ph¶n quang mµu ®á Ýt nhÊt ph¶i b»ng c¸c gi¸ trÞ trong b¶ng G.1 d­íi ®©y(millicandelas/lux) theo c¸c gãc ph©n kú vµ gãc chiÕu ®­îc cho. B¶ng G.1 - C¸c gi¸ trÞ CIL cña tÊm ph¶n quang nhãm I A vµ III A Gãc chiÕu ( 0 ) Gãc ph©n kú Nhãm Th¼ng ®øng V 00 ± 100 ± 50 α N»m ngang H 00 00 ± 200 20' 300 200 100 IA 10 30' 5 2,8 2,5 20' 450 200 150 III A 0 1 30' 12 8 8 Kh«ng cho phÐp gi¸ trÞ CIL nhá h¬n gi¸ trÞ ë hai cét cuèi cïng trong b¶ng trªn trong ph¹m vi gãc khèi cã ®Ønh lµ t©m chuÈn ®­îc giíi h¹n bëi c¸c mÆt ph¼ng giao nhau theo c¸c ®­êng th¼ng sau: (V = ± 100, H = 00) (V = ± 50, H = ± 200). G.3.1.2 Gi¸ trÞ CIL cña tÊm ph¶n quang mµu hæ ph¸ch nhãm IA Ýt nhÊt ph¶i b»ng c¸c gi¸ trÞ trong b¶ng G.1 nh©n víi hÖ sè 2,5. 21
Đồng bộ tài khoản