TCVN 6902:2001

Chia sẻ: Nguyen Bac A.Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
66
lượt xem
14
download

TCVN 6902:2001

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam. Tiêu chuẩn Phương tiện giao thông. TCVN 6902:2001. Phương tiện giao thông đường bộ. Đèn chiếu sáng phía trước có chùm sáng không đối xứng và lắp đèn sợi đốt halogen (HS1) của mô tô. Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6902:2001

 1. tcvn tIªu chuÈn vIÖt nam TCVN 6902 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc cã chïm s¸ng kh«ng ®èi xøng vµ l¾p ®Ìn sîi ®èt halogen (HS1) cña m«t« - Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles - Headlamps emitting the asymmetrical beams and equipped with halogen filament lamps (HS1) of motorcycles - Requirements and test methods in type approval Hµ Néi - 2001
 2. Lêi nãi ®Çu TCVN 6902 : 2001 ®­îc biªn so¹n trªn c¬ së ECE72-00/A1-C1. TCVN 6902 : 2001 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam biªn so¹n, Tæng côc tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
 3. Môc lôc Trang 1 Ph¹m vi ¸p dông 5 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn 5 3 ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa 5 4 Tµi liÖu kü thuËt vµ mÉu cho phª duyÖt kiÓu 6 5 Ghi nh·n 7 6 Yªu cÇu chung 8 7 Yªu cÇu riªng 9 8 Sù phï hîp s¶n xuÊt 12 9 Thay ®æi kiÓu ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc vµ më réng phª duyÖt 12 Phô lôc Phô lôc A: Th«ng b¸o 13 Phô lôc B: KiÓm tra sù phï hîp cña s¶n xuÊt ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa 15 tr­íc ®­îc trang bÞ bãng ®Ìn HS1 Phô lôc C: VÝ dô bè trÝ dÊu phª duyÖt 16 Phô lôc D: Mµn ®o 19 Phô lôc E: Thö ®é æn ®Þnh ®Æc tÝnh quang häc cña ®Ìn chiÕu s¸ng 21 phÝa tr­íc trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng Phô lôc F: C¸c yªu cÇu ®èi víi ®Ìn l¾p kÝnh ®Ìn chÊt dÎo - Thö 25 kÝnh ®Ìn hoÆc mÉu vËt liÖu vµ ®Ìn hoµn chØnh Phô lôc F - Phô lôc F.1 : Thø tù c¸c phÐp thö phª duyÖt 31 Phô lôc F - Phô lôc F.2 : Ph­¬ng ph¸p ®o ®é khuyÕch t¸n vµ truyÒn s¸ng cña 32 ¸nh s¸ng Phô lôc F - Phô lôc F.3 : Ph-¬ng ph¸p thö phun 34 Phô lôc F - Phô lôc F.4 : Thö ®é b¸m dÝnh cña b¨ng dÝnh 35
 4. T iªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 6902 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc cã chïm s¸ng kh«ng ®èi xøng vµ l¾p ®Ìn sîi ®èt Halogen (HS1) cña m«t« - Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles - Headlamps emitting the asymmetrical beams and equipped with Halogen filament lamps (HS1) of motorcycles - Requirements and test methods in type approval 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö ¸p dông trong phª duyÖt kiÓu1) ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc cã l¾p ®Ìn sîi ®èt halogen (HS1) vµ c¸c kÝnh ®Ìn lµm b»ng vËt liÖu thuû tinh hoÆc chÊt dÎo dïng cho m«t« xe m¸y vµ c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng t­¬ng tù kh¸c. Chó thÝch 1)- ThuËt ng÷ "Phª duyÖt kiÓu" thay thÕ thuËt ng÷ "C«ng nhËn kiÓu" trong c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ c«ng nhËn kiÓu ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé ®· ®­îc ban hµnh tr­íc tiªu chuÈn nµy. Hai thuËt ng÷ nµy ®­îc hiÓu nh­ nhau. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn ECE 37 Uniform provisions concerning the Approval of Filament lamps for use in approved lamp units of power driven vehicles and of their trailers (ECE 37 C¸c qui ®Þnh thèng nhÊt vÒ phª duyÖt ®Ìn sîi ®èt sö dông trong bé ®Ìn ®· ®­îc phª duyÖt cña xe c¬ giíÝ vµ moãc). ISO 105 Textiles (ISO 105 VËt liÖu dÖt). 3 ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa C¸c thuËt ng÷ ®Þnh nghÜa ng÷ d­íi ®©y ®­îc ¸p dông trong tiªu chuÈn nµy: 3.1 KÝnh ®Ìn (Lens): Chi tiÕt ngoµi cïng cña ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc cã chøc n¨ng truyÒn ¸nh s¸ng th«ng qua bÒ mÆt chiÕu s¸ng. 3.2 Líp phñ (Coating): Mét hoÆc nhiÒu chÊt dïng ®Ó phñ mét hay nhiÒu líp lªn mÆt ngoµi kÝnh ®Ìn. 5
 5. TCVN 6902 : 2001 3.3 C¸c kiÓu ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc kh¸c nhau (Headlamps of diffrent types) lµ c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc kh¸c nhau vÒ nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n sau: 3.3.1 Tªn th­¬ng m¹i hoÆc nh·n hiÖu. 3.3.2 §Æc ®iÓm hÖ thèng quang häc. 3.3.3 Cã hoÆc kh«ng cã c¸c bé phËn cã kh¶ n¨ng lµm thay ®æi hiÖu øng quang häc th«ng qua sù thay ®æi vÒ kh¶ n¨ng ph¶n x¹, khóc x¹ hoÆc hÊp thô vµ/hoÆc sù biÕn d¹ng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. §èi víi c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc chØ kh¸c nhau vÒ mµu s¾c ¸nh s¸ng ph¸t ra mµ kh«ng kh¸c nhau vÒ c¸c ®Æc tÝnh kh¸c th× kh«ng ®­äc coi lµ kh¸c nhau vÒ kiÓu. Nh÷ng ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc cïng kiÓu sÏ ®­îc g¸n cho cïng mét sè phª duyÖt. 3.3.4 Phï hîp víi hÖ thèng giao th«ng bªn ph¶i hoÆc bªn tr¸i hoÆc cho c¶ hai hÖ thèng giao th«ng. 3.3.5 VËt liÖu lµm ra kÝnh ®Ìn vµ líp phñ, nÕu cã. 4 Tµi liÖu kü thuËt vµ mÉu cho phª duyÖt kiÓu 4.1 Tµi liÖu kü thuËt 4.1.1 Tµi liÖu kü thuËt ph¶i ghi râ ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ®­îc thiÕt kÕ cho c¶ hai hÖ thèng giao th«ng bªn tr¸i vµ bªn ph¶i hay chØ ®­îc thiÕt kÕ cho hÖ thèng giao th«ng bªn tr¸i hoÆc bªn ph¶i. 4.1.2 Ba b¶n vÏ cung cÊp ®Çy ®ñ vÒ kiÓu vµ h×nh vÏ bÒ mÆt chiÕu phÝa tr­íc cña ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc víi chi tiÕt vÒ g©n kÝnh ®Ìn nÕu cã vµ mÆt c¾t ngang; c¸c b¶n vÏ ph¶i chØ ra vÞ trÝ ®ãng dÊu phª duyÖt. 4.1.3 B¶n m« t¶ kü thuËt ng¾n gän. 4.2 MÉu 4.2.1 Hai mÉu cña kiÓu ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc cã kÝnh ®Ìn kh«ng mÇu. 4.2.1.1 §èi víÝ viÖc thö bé läc mÇu hoÆc mµn ®o mÇu (hoÆc kÝnh mÇu ): hai mÉu. 4.2.2 §Ó thö vËt liÖu chÊt dÎo lµm kÝnh ®Ìn 4.2.2.1 M­êi ba kÝnh ®Ìn 4.2.2.1.1 S¸u trong sè c¸c kÝnh ®Ìn nµy cã thÓ ®­îc thay b»ng s¸u mÉu vËt liÖu cã kÝch th­íc tèi thiÓu lµ 60 mm x 80 mm, cã bÒ mÆt ngoµi ph¼ng hoÆc låi vµ mét vïng ë chÝnh gi÷a t­¬ng ®èi ph¼ng cã kÝch th­íc tèi thiÓu lµ 15 mm x15 mm (b¸n kÝnh cong kh«ng nhá h¬n 300 mm). 4.2.2.1.2 TÊt c¶ c¸c kÝnh ®Ìn hoÆc mÉu vËt liÖu nªu trªn ph¶i ®­îc s¶n xuÊt theo ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt hµng lo¹t. 4.2.2.2 Mét bé g­¬ng ph¶n x¹ ®Ó l¾p kÝnh ®Ìn theo chØ dÉn cña nhµ s¶n xuÊt. 6
 6. TCVN 6902 : 2001 4.2.3 VËt liÖu lµm kÝnh ®Ìn vµ líp phñ ( nÕu cã) ph¶i ®­îc göi kÌm theo b¶n b¸o c¸o kiÓm tra vÒ c¸c ®Æc tÝnh vËt liÖu vµ líp phñ nµy nÕu chóng ®· ®­îc thö. 5 Ghi nh·n 5.1 §Ìn ®­îc ®Ö tr×nh ®Ó phª duyÖt ph¶i mang tªn th­¬ng m¹i hoÆc nh·n hiÖu cña nhµ s¶n xuÊt. Nh·n nµy ph¶i râ rµng vµ kh«ng thÓ xo¸ ®­îc. 5.2 Trªn th©n chÝnh2) vµ theo chiÒu dµi, ®Ìn ph¶i cã kho¶ng trèng ®ñ lín dµnh cho dÊu phª duyÖt vµ sè phª duyÖt cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. Nh÷ng kho¶ng trèng nµy ph¶i ®­îc chØ ra trªn b¶n vÏ Chó thÝch - 2) NÕu kÝnh ®Ìn kh«ng thÓ t¸ch rêi khái th©n ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc, kÝnh ®Ìn ph¶i cã ®ñ chç. 5.3 C¸c ®Ìn ®­îc thiÕt kÕ tho¶ m·n yªu cÇu c¶ hai hÖ thèng giao th«ng bªn ph¶i vµ bªn tr¸i ph¶i mang c¸c dÊu hiÖu chØ ra hai vÞ trÝ cña khèi quang häc trªn xe hoÆc cña ®Ìn trªn tÊm ph¶n quang, nh÷ng dÊu nµy ph¶i gåm c¸c ch÷ "R/D" ®Ó chØ vÞ trÝ dµnh cho hÖ thèng giao th«ng bªn ph¶i vµ "L/D" lµ vÞ trÝ dµnh cho hÖ thèng giao th«ng bªn tr¸i. 6 Yªu cÇu chung 6.1 Mçi mÉu cña kiÓu ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu ®­îc ®Æt ra trong ®iÒu nµy vµ tõ ®iÒu 7 ®Õn ®iÒu 9. 6.2 §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ®­îc thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o sao cho trong ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng b×nh th­êng chóng cã kh¶ n¨ng chÞu rung, ®¶m b¶o ho¹t ®éng tèt vµ duy tr× ®­îc c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt ®· ®­îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy. 6.2.1 §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ph¶i ®­îc l¾p víi mét bé phËn ®Ó cã thÓ ®iÒu chØnh trªn xe theo quy ®Þnh. Tuy nhiªn ®èi víi nh÷ng bé phËn ®Ìn trong ®ã kÝnh ®Ìn khuyÕch t¸n vµ g­¬ng ph¶n x¹ lµ mét khèi vµ ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc cã thÓ ®iÒu chØnh b»ng c¸ch kh¸c th× kh«ng cÇn thiÕt ph¶i l¾p bé phËn nãi trªn. Trong th­êng hîp mét ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc chiÕu xa vµ mét ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc chiÕu gÇn (mçi ®Ìn ®­îc trang bÞ bãng ®Ìn riªng), ®­îc l¾p r¸p thµnh mét khèi th× bé phËn ®iÒu chØnh ph¶i cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh mçi hÖ thèng quang häc riªng biÖt mét c¸ch hîp lý. 6.2.2 Tuy nhiªn, nh÷ng qui ®Þnh nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi nh÷ng côm ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc cã g­¬ng ph¶n x¹ lµ mét khèi. §èi víi kiÓu l¾p r¸p nµy cÇn ¸p dông c¸c yªu cÇu quy ®Þnh t¹i ®iÒu 6.3. Trong tr­êng hîp dïng nhiÒu nguån ¸nh s¸ng ®Ó t¹o ra chïm s¸ng chÝnh th× ph¶i dïng c¸c chøc n¨ng tæng hîp ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ lín nhÊt cña ®é räi (Elín nhÊt ). 6.3 Bé phËn ®Ó l¾p cè ®Þnh ®Ìn sîi ®èt vµo g­¬ng ph¶n x¹ ph¶i ®­îc chÕ t¹o sao cho ngay c¶ trong bãng tèi vÉn cã thÓ l¾p ®Ìn sîi ®èt vµo ®óng vÞ trÝ cña nã. 7
 7. TCVN 6902 : 2001 6. 4 VÞ trÝ chÝnh x¸c cña kÝnh ®Ìn so víi hÖ thèng quang häc ph¶i ®­îc ®¸nh dÊu râ rµng vµ ®­îc gi÷ cè ®Þnh ®Ó chèng xoay chuyÓn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. 6.5 C¸c ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ®­îc thiÕt kÕ tho¶ m·n c¸c yªu cÇu ®èi víi hai hÖ thèng giao th«ng bªn ph¶i vµ bªn tr¸i cã thÓ ®­îc ®iÒu chØnh cho phï hîp víi mét hÖ thèng giao th«ng cô thÓ b»ng c¸ch l¾p ®Ìn vµo vÞ trÝ phï hîp ngay tõ ®Çu hoÆc l¾p theo lùa chän cña ng­êi sö dông. L¾p ®Ìn theo hai c¸ch kÓ trªn cã thÓ bao gåm viÖc l¾p cè ®Þnh khèi quang häc theo mét gãc cho tr­íc trªn xe hoÆc l¾p cè ®Þnh ®Ìn theo mét gãc x¸c ®Þnh so víi khèi quang häc. Trong mäi tr­êng hîp chØ cã thÓ cã hai c¸ch l¾p ph©n biÖt râ rµng, mét cho hÖ thèng giao th«ng bªn ph¶i vµ mét cho hÖ thèng giao th«ng bªn tr¸i. ViÖc thiÕt kÕ nh­ vËy sÏ ng¨n ngõa ®­îc sù tïy tiÖn thay ®æi l¾p ®Æt tõ vÞ trÝ nµy sang vÞ trÝ kh¸c hoÆc l¾p ®Æt ë vÞ trÝ trung gian. §èi víi ®Ìn cã thÓ l¾p ®Æt ë hai vÞ trÝ kh¸c nhau, c¸c bé phËn ®Ó l¾p ®Ìn vµo g­¬ng ph¶n x¹ ph¶i ®­îc thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o sao cho ë tõng vÞ trÝ cô thÓ, ®Ìn ph¶i ®­îc gi÷ cè ®Þnh ë vÞ trÝ chÝnh x¸c nh­ yªu cÇu ®èi víi nh÷ng ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc dïng trong mét hÖ thèng giao th«ng cô thÓ, hÖ th«ng giao th«ng bªn ph¶i hoÆc bªn tr¸i. Sù tu©n thñ c¸c yªu cÇu trong môc nµy ph¶i ®­îc kiÓm tra b»ng m¾t vµ khi cÇn thiÕt ph¶i ®­îc kiÓm tra b»ng l¾p thö. 6.6 Thö bæ sung ph¶i ®­îc thùc hiÖn theo c¸c yªu cÇu trong phô lôc E ®Ó ®¶m b¶o trong qu¸ tr×nh sö dông kh«ng cã sù thay ®æi qu¸ møc nµo vÒ ®Æc tÝnh quang häc. 6.7 NÕu kÝnh ®Ìn cña ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ®­îc lµm b»ng chÊt dÎo, c¸c phÐp thö ph¶i ®­îc thùc hiÖn theo yªu cÇu cña phô lôc F. 7 Yªu cÇu riªng 7.1 Yªu cÇu vÒ chiÕu s¸ng 7.1.1 Quy ®Þnh chung 7.1.1.1 C¸c ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ph¶i ®­îc chÕ t¹o cïng víi c¸c bãng ®Ìn HS1 phï hîp mµ chóng ph¸t ra ¸nh s¸ng kh«ng g©y chãi m¾t khi chiÕu gÇn vµ ®ñ s¸ng khi chiÕu xa. 7.1.1.2 ¸nh s¸ng do ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ph¸t ra ®­îc x¸c ®Þnh b»ng mét mµn th¼ng ®øng ®Æt ë phÝa tr­íc c¸ch ®Ìn nµy 25 m nh­ tr×nh bµy trong phô lôc D cña tiªu chuÈn nµy. 7.1.1.3 C¸c ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ®­îc kiÓm tra b»ng mét ®Ìn chuÈn kh«ng mÇu cã ®iÖn ¸p 12 V. Trong tr­êng hîp c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ®­îc l¾p bé läc mÇu vµng3 ) th× nh÷ng bé läc ®ã ph¶i ®­îc thay thÕ b»ng nh÷ng bé läc kh«ng mÇu ®ång nhÊt vÒ mÆt h×nh häc cã hÖ sè truyÒn ¸nh s¸ng nhá nhÊt lµ 80%. Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc, ®iÖn ¸p ®Çu vµo cña ®Ìn ph¶i ®­îc ®iÒu chØnh ®Ó ®¹t ®­îc c¸c ®Æc tÝnh trong b¶ng 1. 3) Chó thÝch - C¸c bé läc nµy ph¶i gåm c¶ c¸c bé phËn nh­ kÝnh ®Ìn, mµu ¸nh s¸ng. 8
 8. TCVN 6902 : 2001 B¶ng 1 - §Æc tÝnh ®Ìn C«ng suÊt tiªu thô Quang th«ng (lm) (W) D©y tãc ®Ìn chiÕu gÇn xÊp xØ 35 450 D©y tãc ®Ìn chiÕu xa xÊp xØ 35 700 §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ®­îc coi lµ ®¹t yªu cÇu nÕu ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu cña 7.1 nµy víi Ýt nhÊt mét ®Ìn chuÈn ®­îc ®Ö tr×nh cïng ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc. 7.1.1.4 C¸c kÝch th­íc x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña sîi ®èt bªn trong ®Ìn sîi ®èt chuÈn HS1 ®­îc trong ECE 37. 7.1.1.5 Bãng cña ®Ìn sîi ®èt chuÈn ph¶i cã h×nh d¸ng vµ chÊt l­îng quang häc sao cho nã lµm gi¶m tíi møc thÊp nhÊt sù ph¶n x¹ vµ khóc x¹ cã t¸c ®éng bÊt lîi tíi sù ph©n phèi ¸nh s¸ng. 7.1.2 Quy ®Þnh vÒ chïm s¸ng chiÕu gÇn 7.1.2.1 Chïm s¸ng chiÕu gÇn ph¶i t¹o ra mét “ranh giíi” cã ®é s¾c nÐt ®ñ ®Ó cho phÐp ®iÒu chØnh tèt víi sù trî gióp cña nã. Ranh giíi ph¶i lµ mét ®­êng th¼ng n»m ngang ë bªn ®èi diÖn víi h­íng chuyÓn ®éng cña ph­¬ng tiÖn mµ ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc chiÕu tíi; ë phÝa bªn kia nã kh«ng ®­îc kÐo dµi qu¸ ®­êng gÉy khóc HV H1H4 ®­îc t¹o ra bëi ®­êng th¼ng HV H1 cã gãc nghiªng 45O víi ph­¬ng n»m ngang vµ bëi ®­êng th¼ng H1H4 n»m ë phÝa trªn ®­êng th¼ng hh lµ 1% hoÆc bëi ®­êng th¼ng HV H3 cã gãc nghiªng 15O víi ®­êng th¼ng n»m ngang (xem phô lôc D). Mét ®­êng ranh giíi kÐo dµi qu¸ c¶ hai ®­êng HV H2 vµ ®­êng H2H4 vµ ®­îc t¹o ra tõ kÕt hîp cña hai kh¶ n¨ng nªu trªn ph¶i ®­îc chÊp nhËn trong mäi tr­êng hîp. 7.1.2.2 §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ph¶i ®­îc chØnh ®Ých sao cho 7.1.2.2.1 Trong tr­êng hîp ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ®­îc thiÕt kÕ ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña hÖ thèng giao th«ng bªn ph¶i, ranh giíi n»m bªn nöa tr¸i cña mµn ®o4) lµ ®­êng n»m ngang vµ trong tr­êng hîp ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ®­îc thiÕt kÕ ®Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña hÖ thèng giao th«ng bªn tr¸i th× ranh giíi n»m bªn nöa ph¶i cña mµn ®o lµ ®­êng n»m ngang. 4) Chó thÝch Mµn ®o ph¶i ®ñ ®é réng ®Ó cho phÐp kiÓm tra ranh giíi trªn ph¹m vi Ýt nhÊt b»ng 50 ë hai bªn cña ®­¬ng v-v. 7.1.2.2.2 PhÇn n»m ngang nµy cña ranh giíi ®­îc ®Þnh vÞ trªn mµn ®o ë bªn d­íi 25 cm so víi mÆt ph¼ng n»m ngang chiÕu qua tiªu ®iÓm cña ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc (xem phô lôc D). 9
 9. TCVN 6902 : 2001 7.1.2.2.3 §iÓm “gÊp khóc” cña ranh giíi n»m trªn ®­êng th¼ng vv5) Chó thÝch 5) - NÕu chïm s¸ng kh«ng cã ®­êng ranh giíi cã mét ®iÓm gÊp khóc râ rµng, sù ®iÒu chØnh sau cïng ph¶i ®­îc thùc hiÖn sao cho tho¶ m·n c¸c yªu cÇu vÒ chiÕu s¸ng t¹i ®iÓm 75 R vµ 50 R cho hÖ thèng giao th«ng bªn ph¶i vµ t¹i ®iÓm 75 L vµ 50 L cho hÖ thèng giao th«ng bªn tr¸i. 7.1.2.3 Khi ®­îc chØnh ®Ých nh­ vËy, ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu ®­îc nªu tõ 7.1.2.5. ®Õn 7.1.2.7 vµ 7.1. 3. 7.1.2.4 NÕu ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc kh«ng ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu ®­îc nªu tõ 7.1.2.5 ®Õn 7.1.2.7 vµ 7.1.3 th× viÖc ®iÒu chØnh th¼ng cña nã cã thÓ ®­îc thay ®æi víi ®iÒu kiÖn lµ trôc cña chïm s¸ng kh«ng ®­îc lÖch sang bªn tr¸i hoÆc ph¶i qu¸ 1O (b»ng 44 cm6). §Ó t¹o thuËn lîi cho viÖc ®iÒu chØnh th¼ng b»ng ®­êng ranh giíi, ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc cã thÓ ®­îc che lÊp mét bªn ®Ó lµm s¾c nÐt ranh giíi. Chó thÝch 6) - Giíi h¹n cña ®é lÖch 10 sang ph¶i hoÆc tr¸i phï hîp víi lÖch lªn hoÆc xuèng theo chiÒu th¼ng ®øng. Tr­êng hîp sau chØ bÞ giíi h¹n theo yªu cÇu cña ®iÒu 7.1.3. Tuy nhiªn, MÆt ph¼ng n»m ngang cña ranh giíi sÏ kh«ng ®­îc v­ît qu¸ ®­êng h-h. 7.1.2.5 ¸nh s¸ng chiÕu lªn trªn mµn ®o ph¸t ra tõ chïm s¸ng chiÕu gÇn ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu b¶ng 2. B¶ng 2 - C¸c ®iÓm trªn mµn ®o §iÓm trªn mµn ®o Yªu cÇu vÒ ®é räi §Ìn dïng cho hÖ thèng §Ìn dïng cho hÖ thèng (lux) giao th«ng bªn ph¶i giao th«ng bªn tr¸i §iÓm B50 L §iÓm B50 R ≤ 0,3 §iÓm 75 R §iÓm 75 L ≥6 §iÓm 50 R §iÓm 50 L ≥6 §iÓm 25 L §iÓm 25 R ≥ 1,5 §iÓm 25 R §iÓm 25 L ≥ 1,5 §iÓm bÊt kú trong vïng III ≤ 0,7 §iÓm bÊt kú trong vïng IV ≥2 §iÓm bÊt kú trong vïng I ≤ 20 7.1.2.6 Kh«ng cã sù thay ®æi bÊt lîi phô nµo ®èi víi tÇm nh×n trong c¸c vïng I, II, III vµ IV. 10
 10. TCVN 6902 : 2001 7.1.2.7 C¸c ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ®­îc thiÕt kÕ ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña c¶ hai hÖ thèng giao th«ng bªn ph¶i vµ bªn tr¸i, ë mçi tr­êng hîp chØnh ®Æt trong hai tr­êng hîp ®ã, ®Òu ph¶i tháa m·n nh÷ng yªu cÇu cña tõng hÖ thèng giao th«ng t­¬ng øng. 7.1.3 Quy ®Þnh ®èi víi chïm s¸ng chiÕu xa 7.1.3.1 ViÖc ®o ¸nh s¸ng t¹o bëi chïm s¸ng chiÕu xa trªn mµn ®o ®­îc thùc hiÖn víi cïng viÖc ®iÒu chØnh th¼ng cña ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc gièng nh­ viÖc ®o theo quy ®Þnh tõ 7.1.2.5 ®Õn 7.1.2.7. 7.1.3.2 ¸nh s¸ng ®­îc t¹o bëi chïm s¸ng chiÕu xa hiÖn trªn mµn ®o ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu sau: 7.1.3.2.1 Giao ®iÓm HV cña hai ®­êng hh vµ vv ph¶i ®­îc ®Æt trong vïng cã ®é räi ®ång nhÊt b»ng 90% ®é räi lín nhÊt. Gi¸ trÞ lín nhÊt ®ã (Elín nhÊt ) kh«ng ®­îc nhá h¬n 32 lux vµ kh«ng ®­îc lín h¬n 240 lux. 7.1.3.2.2 B¾t ®Çu tõ ®iÓm HV, ®­êng th¼ng n»m ngang kÐo dµi tõ bªn ph¶i sang bªn tr¸i, ®é räi kh«ng nhá h¬n 16 lux ë trong kho¶ng c¸ch tíi 1,125m vµ kh«ng ®­îc nhá h¬n 4 lux ë trong kho¶ng c¸ch tíi 2,25 m. 7. 1.4 Gi¸ trÞ ®é räi trªn mµn ®o nªu tõ 7.1.2.5 ®Õn 7.1.2.7 vµ 7.1.3 ë trªn ph¶i ®­îc ®o b»ng mét bé thu ¸nh s¸ng, khu vùc hiÖu qu¶ ®Ó ®o ®­îc ¸nh s¸ng n»m trong mét h×nh vu«ng cã kÝch th­íc mçi chiÒu lµ 65 mm. 7.2 Yªu cÇu vÒ kÝnh mÇu vµ bé läc 7.2.1 C¸c ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ph¸t ra ¸nh s¸ng mµu tr¾ng hoÆc ¸nh s¸ng chän läc mÇu vµng víi ®Ìn sîi ®èt kh«ng mÇu cã thÓ ®­îc phª duyÖt. Khi biÓu diÔn trong hÖ täa ®é 3 mµu CIE c¸c ®Æc ®iÓm vÒ mÇu s¾c t­¬ng øng ®èi víi kÝnh ®Ìn mÇu vµng hoÆc c¸c bé läc nh­ sau: Bé läc mµu vµng chän läc (mµn ®o hoÆc kÝnh) Giíi h¹n ®èi víi mÇu ®á y ≥ 0,138 + 0,58 x Giíi h¹n ®èi víi mÇu xanh l¸ c©y y ≤ 1,29 x - 0,1 Giíi h¹n ®èi víi mÇu tr¾ng y ≥ - x + 0,966 Giíi h¹n vÒ gi¸ trÞ quang phæ y ≤ - x + 0,992 Cã thÓ ®­îc diÔn ®¹t nh­ sau: B­íc sãng cña sãng tréi 575 - 585 nm HÖ sè tinh khiÕt 0,90 - 0,98 HÖ sè lan truyÒn ph¶i ≥ 0,78 HÖ sè truyÒn ¸nh s¸ng ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch sö dông mét nguån ¸nh s¸ng cã nhiÖt ®é mÇu lµ 2856 K 7). Chó thÝch - 7) T­¬ng øng víi tiªu chuÈn chiÕu s¸ng A cña Uû ban quèc tÕ vÒ chiÕu s¸ng (CIE). 11
 11. TCVN 6902 : 2001 7.2.2 Bé läc ph¶i lµ mét bé phËn cña ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc vµ nã ph¶i ®­îc l¾p vµo ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc theo c¸ch ®Ó ng­êi sö dông kh«ng thÓ tïy tiÖn th¸o nã ra b»ng dông cô th«ng th­êng. 8) 7.3 §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc chuÈn Chó thÝch - 8) C¸c gi¸ trÞ kh¸c cã thÓ ®­îc chÊp nhËn t¹m thêi. Trong tr­êng hîp kh«ng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kü thuËt râ rµng th× viÖc sö dông ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ®· ®­îc phª duyÖt sÏ ®­îc giíi thiÖu. Mét ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc sÏ ®­îc xem lµ ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc chuÈn nÕu nã: 7.3.1 Tho¶ m·n c¸c yªu cÇu ®Ó ®­îc phª duyÖt nh­ ®· nªu ë c¸c phÇn trªn; 7.3.2 Cã ®­êng kÝnh ¶nh h­ëng kh«ng nhá h¬n 160 mm; 7.3.3 Cung cÊp víi mét ®Ìn chuÈn t¹i c¸c ®iÓm kh¸c nhau vµ trong c¸c vïng kh¸c nhau theo 7.1.2.5 ®é räi b»ng: 7.3.3.1 Kh«ng lín h¬n 90% giíi h¹n lín nhÊt vµ 7.3.3.2 Kh«ng nhá h¬n 120% giíi h¹n nhá nhÊt quy ®Þnh trong b¶ng 2 cña 7.1.2.5. 8 Sù phï hîp cña s¶n xuÊt TÊt c¶ c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc cïng kiÓu ®Ìn ®· ®­îc phª duyÖt theo tiªu chuÈn nµy ph¶i gièng víi kiÓu ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ®· ®­îc phª duyÖt vµ ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu vÒ ®Æc tÝnh quang häc vµ vÒ mÇu s¾c nh­ ®· quy ®Þnh ë c¸c ®iÒu trªn. Sù tu©n thñ theo tiªu chuÈn nµy ph¶i ®­îc kiÓm tra theo quy ®Þnh trong phô lôc B vµ ®iÒu E3 cña phô lôc E, vµ nÕu cã thÓ bæ sung thªm ®iÒu F3 cña phô lôc F trong tiªu chuÈn nµy. VÝ dô vÒ mÉu th«ng b¸o phª duyÖt kiÓu vµ bè trÝ dÊu phª duyÖt kiÓu ®­îc tr×nh bµy trong c¸c phô lôc tham kh¶o A vµ C. 9 Thay ®æi kiÓu ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc vµ më réng phª duyÖt 9.1 Mäi sù thay ®æi vÒ kiÓu ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ph¶i ®¶m b¶o kh«ng g©y ra nh÷ng t¸c ®éng bÊt lîi ®¸ng kÓ nµo vµ trong bÊt kú tr­êng hîp nµo th× kiÓu ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc nµy còng ph¶i tu©n thñ theo ®óng c¸c yªu cÇu nªu trªn; hoÆc 9.2 Khi cÇn ph¶i xem xÐt thªm mét b¶n b¸o c¸o thö tõ phßng thö nghiÖm chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c phÐp thö nµy. 12
 12. TCVN 6902 : 2001 Phô lôc A (tham kh¶o) (VÝ dô tham kh¶o vÒ th«ng b¸o phª duyÖt kiÓu cña c¸c n­íc tham gia HiÖp ®Þnh 1958, liªn hiÖp quèc. Ch÷ E trong vßng trßn t­îng tr­ng cho viÖc phª duyÖt kiÓu cña n­íc nµy) [Khæ lín nhÊt: A4 (210 x 297)] Th«ng b¸o C«ng bè bëi: C¬ quan cã thÈm quyÒn ------------------------ E 1/ ------------------------ ...... ------------------------ ------------------------ VÒ 2): CÊp phª duyÖt CÊp phª duyÖt më réng Kh«ng cÊp phª duyÖt Thu håi phª duyÖt ChÊm døt s¶n xuÊt cña mét kiÓu ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc cña m«t« theo ECE 72 Phª duyÖt sè:.......................................Phª duyÖt më réng sè:....................................…………….. A.1 KiÓu ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ®Ö tr×nh chøng nhËn (3) (2) A.2 Sîi ®èt ®Ìn chiÕu xa cã thÓ/kh«ng thÓ chiÕu s¸ng ®ång thêi víi sîi ®èt ®Ìn chiÕu gÇn vµ/hoÆc mét ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc tæ hîp kh¸c. A.3 Ph¸t x¹ cña ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc, víi mét ®Ìn kh«ng mÇu : mét chïm s¸ng mÇu tr¾ng, mét chïm s¸ng mÇu vµng chän läc(2) A.4 Tªn th­¬ng m¹i hoÆc nh·n hiÖu:...............................................................................…………… A.5 Tªn vµ ®Þa chØ cña nhµ s¶n xuÊt: ............................................................................…………….. A.6 Tªn vµ ®Þa chØ cña ®¹i diÖn nhµ s¶n xuÊt, (nÕu cã):...........…….............................…………….. 13
 13. TCVN 6902 : 2001 A.7 §Ö tr×nh ®Ó phª duyÖt :......................…..................................................................…………….. A.8 Phßng thö nghiÖm thùc hiÖn thö ®Ó phª duyÖt: …………………………........……………........… A.9 Ngµy lËp biªn b¶n thö nghiÖm:………...........................................………….......................…… A.10 Biªn b¶n thö nghiÖm sè :…………………………….................................................................... A.11 Phª duyÖt ®­îc cÊp/ kh«ng cÊp/më réng/thu håi(2):…...…………….......................................... A.12 §é chiÕu s¸ng lín nhÊt (lux) cña chïm s¸ng chiÕu xa ë c¸ch ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc lµ 25 m (trung b×nh céng cña hai ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc): …………………….................................……… A.13 N¬i cÊp:......................................................................................................................………….. A.14 Ngµy cÊp:...........................................................................…………............….......................... A.15 Ký tªn:............................................................................................……………........................ A.16 B¶n vÏ minh ho¹ vÒ ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc sè:.........................................…………............ Chó thÝch (1) Ph©n biÖt sè cña n­íc ®· phª duyÖt / më réng / kh«ng cÊp / thu håi chøng nhËn phª duyÖt (xem trong quy ®Þnh nh÷ng ®iÒu kho¶n chøng nhËn). (2) G¹ch phÇn kh«ng ¸p dông. (3) ChØ ra nh÷ng ký hiÖu phï hîp ®­îc lùa chän trong danh s¸ch ®­îc cho d­íi ®©y: MBH, MBH, MBH MBH/, MBH/, MBH --- > < ---- > --- > < --- > HMB PL, MBH PL, MBH PL, MBH/ PL, MBH/ PL, MBH/PL ----- > < --- > ---- > < ---- > 14
 14. TCVN 6902 : 2001 Phô lôc B (quy ®Þnh) KiÓm tra sù phï hîp cña s¶n xuÊt ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ®­îc trang bÞ bãng ®Ìn HS1 B.1 §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc mang dÊu phª duyÖt ph¶i phï hîp víi kiÓu ®· ®­îc phª duyÖt. B.2 Yªu cÇu sù phï hîp ®­îc coi lµ tho¶ m·n vÒ mÆt h×nh häc vµ c¬ häc nÕu sai sè cña nã kh«ng v­ît qu¸ sai sè tÊt nhiªn trong nhµ s¶n xuÊt B.3 VÒ ®Æc tÝnh quang häc, sù phï hîp cña c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc cïng mét l« s¶n phÈm sÏ ®­îc chÊp nhËn(1) nÕu trong suèt qu¸ tr×nh thö ®Æc tÝnh quang häc cña bÊt kú ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ®­îc chän mét c¸ch ngÉu nhiªn vµ ®­îc trang bÞ mét ®Ìn chuÈn; B.3.1 Kh«ng mét sai lÖch nµo cña gi¸ trÞ ®o v­ît qu¸ 20% so víi gi¸ trÞ quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy [®èi víi gi¸ trÞ B 50 R hoÆc L vµ khu vùc III, møc sai lÖch kh«ng thuËn lîi lín nhÊt cã thÓ lµ 0,2 lux (B 50 R hoÆc L), hoÆc 0,3 lux (khu vùc III)]; B.3.2 hoÆc nÕu B.3.2.1 Víi chïm s¸ng chiÕu xa, gi¸ trÞ quy ®Þnh ph¶i ®­îc tho¶ m·n t¹i HV (víi dung sai lµ 0,2 lux) vµ Ýt nhÊt mét ®iÓm cña vïng ®­îc giíi h¹n trªn mµn ®o (trong kho¶ng 25 m) bëi mét vßng trßn b¸n kÝnh 15 cm quanh ®iÓm B 50 R hay L (víi sai sè 0,1 lux), 75 R hoÆc L, 50 R hoÆc L, 25 R hoÆc L, vµ trong toµn bé vïng IV mµ vïng nµy kh«ng cao h¬n qu¸ 22,5 cm ë phÝa trªn ®­êng 25 R vµ 25 L; B.3.2.2 Vµ nÕu, ®èi víi chïm s¸ng chiÕu xa, HV ®­îc ®Æt ë trong vïng cã cïng ®é räi 0,75 Elín nhÊt , gi¸ trÞ quang häc cã sai sè kho¶ng 20%. B.4 NÕu kÕt qu¶ cña viÖc thö ®· nªu t¹i B.3 ë trªn kh«ng ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu ®Æt ra, ph¶i thö l¹i lÇn n÷a víi mét ®Ìn chuÈn kh¸c. Chó thÝch (1) C¬ quan cã thÈm quyÒn cña n­íc s¶n xuÊt nªn xem xÐt kÕt qu¶ kiÓm tra thèng kª ®­îc thùc hiÖn do nhµ s¶n xuÊt h¬n lµ kiÓm tra theo B.3. 15
 15. TCVN 6902 : 2001 Phô lôc C (tham kh¶o) (VÝ dô tham kh¶o vÒ th«ng b¸o phª duyÖt kiÓu cña c¸c n­íc tham gia HiÖp ®Þnh 1958, liªn hiÖp quèc. Ch÷ E trong vßng trßn t­îng tr­ng cho viÖc phª duyÖt kiÓu cña n­íc nµy) Bè trÝ dÊu phª duyÖt H×nh C-1 §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc mang dÊu phª duyÖt trªn lµ mét lo¹i ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu cña quy ®Þnh nµy vµ chØ ®­îc thiÕt kÕ cho hÖ thèng giao th«ng bªn bªn ph¶i. H×nh C-2 H×nh C-3 §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc mang dÊu phª duyÖt trªn lµ lo¹i ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy vµ ®­îc thiÕt kÕ : ChØ duy nhÊt cho hÖ thèng giao th«ng Cho c¶ 2 hÖ thèng giao th«ng b»ng mét sù ®iÒu bªn tr¸i chØnh gi¸ trÞ chØnh ®Æt cña ®¬n vÞ quang häc hoÆc ®Ìn trªn xe 16
 16. TCVN 6902 : 2001 a/3 a/3 a/2 a a/3 a=12 mm (nhá nhÊt) H×nh C-4 sai §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc mang dÊu phª duyÖt trªn lµ mét lo¹i ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu cña quy ®Þnh nµy vµ ®­îc thiÕt kÕ ®Ó sîi ®èt cña ®Ìn chiÕu gÇn kh«ng chiÕu s¸ng ®ång thêi cïng mét lóc víi chïm s¸ng chiÕu xa vµ/hoÆc chøc n¨ng chiÕu s¸ng kÕt hîp víi nhau. Chó thÝch - Nh÷ng ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc mang dÊu phª duyÖt ë trªn ®· ®­îc Hµ Lan phª duyÖt (E 4) theo sè 002439. Sè phª duyÖt chØ ra r»ng chøng nhËn ®· ®­îc cÊp phï hîp víi yªu cÇu cña quy ®Þnh nµy, b¶n ban hµnh ®Çu tiªn. Sè phª duyÖt ph¶i ®Æt gÇn vßng trßn vµ hoÆc ë trªn hoÆc ë d­íi ch÷ E, hoÆc ë bªn tr¸i hoÆc ë bªn ph¶i ch÷ E. C¸c con sè cña sè chøng nhËn ph¶i n»m cïng phÝa lÒ víi ch÷ E vµ mÆt tr­íc còng cïng h­íng víi ch÷ E. ViÖc sö dông sè La M· ®Ó ®¸nh sè chøng nhËn gióp tr¸nh vµ h¹n chÕ ®­îc bÊt kú sù bÊt lîi nµo tõ d¹ng ph«ng ch÷ kh¸c. 17
 17. TCVN 6902 : 2001 H×nh C-5 §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc mang dÊu phª duyÖt trªn lµ mét lo¹i ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc cã l¾p kÝnh ®Ìn chÊt dÎo vµ ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu cña quy ®Þnh nµy. Lo¹i ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc nµy ®­îc thiÕt kÕ ®Ó sîi ®èt cña chïm s¸ng chiÕu gÇn cã thÓ ®­îc th¾p s¸ng ®ång thêi cïng mét lóc víi chïm s¸ng xa vµ/hoÆc chøc n¨ng chiÕu s¸ng kÕt hîp kh¸c. 18
 18. TCVN 6902 : 2001 Phô lôc D (quy ®Þnh) Mµn ®o D.1 §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc cho hÖ thèng giao th«ng bªn ph¶i Chïm s¸ng tiªu chuÈn Ch©u ¢u KÝch th­íc tÝnh b»ng milimet H×nh D - 1 19
 19. TCVN 6902 : 2001 D.2 §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc cho hÖ thèng giao th«ng bªn tr¸i Chïm s¸ng tiªu chuÈn Ch©u ¢u KÝch th­íc tÝnh b»ng milimet H×nh D - 2 20
 20. TCVN 6902 : 2001 Phô lôc E ( quy ®Þnh) Thö ®é æn ®Þnh ®Æc tÝnh quang häc cña ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng Thö trªn c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc hoµn chØnh Mét khi c¸c gi¸ trÞ quang häc ®­îc ®o theo h­íng dÉn cña tiªu chuÈn nµy ë ®iÓm cã Elín nhÊt ®èi víi chïm s¸ng chiÕu xa vµ HV, 50 R, B 50 L ®èi víi chïm s¸ng chiÕu gÇn (hoÆc HV, 50 L, B 50 R cho nh÷ng ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ®­îc thiÕt kÕ cho c¸c hÖ thèng giao th«ng bªn tr¸i), ph¶i thö mét mÉu ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc hoµn chØnh vÒ sù æn ®Þnh cña ®Æc tÝnh quang häc khi ho¹t ®éng. "§Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc hoµn chØnh" ph¶i ®­îc hiÓu lµ mét bé ®Ìn hoµn chØnh, kÓ c¸c c¸c bé phËn thuéc vÒ th©n ®Ìn vµ nh÷ng phÇn cã thÓ ¶nh h­ëng tíi qu¸ tr×nh t¶n nhiÖt cña nã. E.1 Thö ®é æn ®Þnh cña ®Æc tÝnh quang häc C¸c thö nghiÖm ph¶i ®­îc thùc hiÖn trong m«i tr­êng kh« r¸o vµ yªn tÜnh ë nhiÖt ®é trong kho¶ng 23oC ± 5oC, ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc hoµn chØnh ®­îc l¾p ®Æt trªn thiÕt bÞ thö gièng vÞ trÝ trªn xe. E.1.1 §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc s¹ch §Ìn chiÕu phÝa tr­íc ph¶i ho¹t ®éng trong 12 giê nh­ miªu t¶ trong E.1.1.1 vµ ph¶i ®­îc thö nh­ ®· quy ®Þnh trong E.1.1.2. E.1.1.1 TiÕn hµnh thö §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ph¶i ho¹t ®éng theo ®óng thêi gian quy ®Þnh, ®ã lµ: E 1.1.1.1 a) trong tr­êng hîp ë n¬i chØ cã chøc n¨ng chiÕu s¸ng (chïm s¸ng xa vµ gÇn) ®­îc phª duyÖt th× sîi ®èt t­¬ng øng ®­îc th¾p s¸ng trong kho¶ng thêi gian quy ®Þnh. b) trong tr­êng hîp kÕt hîp bãng ®Ìn chiÕu xa víi bãng ®Ìn chiÕu gÇn (®Ìn sîi ®èt kÐp hoÆc hai ®Ìn sîi ®èt): ! nÕu nhµ s¶n xuÊt khai b¸o ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ®­îc sö dông víi mét sîi ®èt ®¬n ®­îc th¾p s¸ng(1) t¹i mét thêi ®iÓm, th× thö nghiÖm ph¶i ®­îc thùc hiÖn theo ®iÒu kiÖn nµy b»ng c¸ch kÝch ho¹t(2) tõng chøc n¨ng qui ®Þnh mét c¸ch liªn tôc trong kho¶ng nöa thêi gian theo quy ®Þnh trong E.1.1; ! trong c¸c tr­êng hîp kh¸c(1),(2), ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ph¶i ®­îc thö theo ®óng chu tr×nh víi kho¶ng thêi gian nh­ sau: 15 phót chiÕu s¸ng ®èi víi d©y tãc chïm s¸ng gÇn; 5 phót chiÕu s¸ng ®èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i d©y tãc ®Ìn. 21
Đồng bộ tài khoản