TCVN 6903:2001

Chia sẻ: Nguyen Bac A.Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
89
lượt xem
13
download

TCVN 6903:2001

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam. Tiêu chuẩn Phương tiện giao thông. TCVN 6903:2001. Phương tiện giao thông đường bộ. Lắp đặt các đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu trên mô tô. Yêu cầu trong phê duyệt kiểu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6903:2001

 1. tcvn tIªu chuÈn vIÖt nam TCVN 6903 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - L¾p ®Æt c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng vµ ®Ìn tÝn hiÖu trªn m« t« - yªu cÇu trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles – The installation of lighting and light-signalling devices of motorcycles – Requirements in type approval Hµ Néi - 2001
 2. Lêi nãi ®Çu TCVN 6903:2001 ®­îc biªn säan trªn c¬ së ECE 53-00/S2. TCVN 6903:2001 do Ban kü thuËt TCVN/TC 22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng ®Ò nghÞ Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
 3. Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 6903: 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - L¾p ®Æt c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng vµ ®Ìn tÝn hiÖu trªn m« t« - Yªu cÇu trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles – The installation of lighting and light-signalling devices of motorcycles – Requirements in type approval 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho phª duyÖt kiÓu xe m« t« (sau ®©y gäi chung lµ xe), lo¹i trõ xe m« t« cã thïng bªn c¹nh, cã vËn tèc thiÕt kÕ lín nhÊt lín h¬n 50 km/h vµ/hoÆc dung tÝch xi lanh trªn 50 cc. Chó thÝch - ThuËt ng÷ “Phª duyÖt kiÓu” thay thÕ thuËt ng÷ “C«ng nhËn kiÓu” trong c¸c tiªu chuÈn ViÖt nam vÌ c«ng nhËn kiÓu ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé ®· ®­îc ban hµnh tr­íc tiªu chuÈn nµy. Hai thuËt ng÷ nµy ®­îc hiÓu nh­ nhau. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn ECE6 - 01/S7: Uniform provisions concerning the approval of direction indicators for motor vehicle and their trailers (ECE6 - 01/S7: C¸c qui ®Þnh thèng nhÊt liªn quan ®Õn phª duyÖt thiÕt bÞ b¸o rÏ cho xe cã ®éng c¬ vµ r¬ mãc cña chóng). ECE 33: Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to the behaviour of the structure of the impacted vehicle in a heard-on collision (ECE 33: C¸c qui ®Þnh thèng nhÊt liªn quan ®Õn phª duyÖt xe vÒ t¸c ®éng cña kÕt cÊu cña xe bÞ va ch¹m trùc diÖn). TCVN 6901 : 2001 : Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé – TÊm ph¶n quang l¾p trªn ph­¬ng tiÖn c¬ giíi vµ moãc – Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duÖt kiÓu. TCVN 6922 : 2001 : Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - §Ìn vÞ trÝ tr­íc, ®Ìn vÞ trÝ sau, ®Ìn phanh, ®Ìn b¸o rÏ vµ ®Ìn biÓn sè sau cña m« t«, xe m¸y - Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu. 3 ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa C¸c thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa d­íi ®©y ®­îc ¸p dông trong tiªu chuÈn nµy. 3.1 Phª duyÖt xe (approval of a vehicle): Phª duyÖt kiÓu xe liªn quan tíi sè l­îng vµ kiÓu l¾p ®Æt c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng vµ ®Ìn tÝn hiÖu. 3
 4. TCVN 6903 : 2001 3.2 KiÓu xe (vehicle type): Mét chñng lo¹i c¸c xe gièng nhau vÒ c¸c yÕu tè c¬ b¶n sau: 3.2.1 KÝch th­íc, h×nh d¹ng bªn ngoµi cña xe. 3.2.2 Sè l­îng vµ vÞ trÝ cña c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng vµ ®Ìn tÝn hiÖu. 3.2.3 C¸c xe sau ®©y kh«ng ®­îc coi lµ “c¸c xe thuéc kiÓu kh¸c” 3.2.3.1 C¸c xe kh¸c víi qui ®Þnh 3.2.1 vµ 3.2.2 nh­ng kh«ng ®ßi hái ph¶i thay ®æi lo¹i, sè l­îng, vÞ trÝ vµ tÇm nh×n cña c¸c ®Ìn, ®­îc qui ®Þnh lµ cïng kiÓu xe; vµ 3.2.3.2 C¸c xe ®· l¾p ®Æt ®Ìn ®­îc phª duyÖt theo cïng mét tiªu chuÈn. 3.3 MÆt ph¼ng ngang xe (transverse plane): MÆt ph¼ng th¼ng ®øng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc xe. 3.4 Xe kh«ng t¶i (unladen vehicle): Xe kh«ng cã ng­êi l¸i, hµnh kh¸ch vµ hµng ho¸ nh­ng vÉn cã ®Çy ®ñ nhiªn liÖu vµ c¸c thiÕt bÞ kÌm theo trong ®iÒu kiÖn vËn hµnh th«ng th­êng. 3.5 §Ìn (lamp): Trang bÞ ®­îc thiÕt kÕ ®Ó chiÕu s¸ng ®­êng ®i hoÆc ph¸t ra tÝn hiÖu ¸nh s¸ng; trang bÞ chiÕu s¸ng biÓn sè sau vµ c¸c tÊm ph¶n quang còng ®­îc coi lµ ®Ìn. 3.5.1 §Ìn t­¬ng ®­¬ng (equivalent lamps): §Ìn cã cïng mét chøc n¨ng vµ ®­îc phª duyÖt theo cïng mét tiªu chuÈn, hoÆc tu©n theo c¸c yªu cÇu gièng nhau; c¸c ®Ìn nh­ vËy cã thÓ cã tÝnh chÊt kh¸c víi yªu cÇu cña ®Ìn ®­îc trang bÞ trªn xe t¹i thêi ®iÓm phª duyÖt, víi ®iÒu kiÖn lµ chóng tho¶ m·n yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy. 3.5.2 §Ìn ®éc lËp (independent lamps): §Ìn cã bÒ mÆt chiÕu s¸ng, nguån s¸ng vµ th©n ®Ìn riªng. 3.5.3 §Ìn nhãm (grouped lamps): C¸c ®Ìn cã bÒ mÆt chiÕu s¸ng vµ nguån s¸ng riªng, nh­ng cã th©n ®Ìn chung. 3.5.4 §Ìn kÕt hîp (combined): C¸c ®Ìn cã c¸c bÒ mÆt chiÕu s¸ng riªng, nh­ng cã nguån s¸ng vµ th©n ®Ìn chung. 3.5.5 §Ìn tæ hîp (reciprocally incorporated): C¸c ®Ìn cã c¸c nguån s¸ng riªng (hoÆc mét nguån s¸ng duy nhÊt ho¹t ®éng theo c¸c nguyªn t¾c kh¸c nhau), nh­ng mÆt chiÕu s¸ng vµ th©n ®Ìn chung. 3.5.6 §Ìn chiÕu xa (driving lamp): §Ìn sö dông ®Ó chiÕu s¸ng ®­êng phÝa tr­íc xe víi kho¶ng c¸ch dµi (th­êng gäi lµ ®Ìn pha). 3.5.7 §Ìn chiÕu gÇn (passing lamp): §Ìn sö dông ®Ó chiÕu s¸ng ®­êng phÝa tr­íc xe mµ kh«ng g©y chãi m¾t hoÆc trë ng¹i cho nh÷ng ng­êi tham gia giao th«ng kh¸c ®ang ®Õn gÇn (th­êng gäi lµ ®Ìn cèt). 3.5.8 §Ìn b¸o rÏ (direction-indicator lamp): §Ìn sö dông ®Ó chØ cho ng­êi tham gia giao th«ng kh¸c biÕt ng­êi l¸i cã ý ®Þnh rÏ sang ph¶i hoÆc sang tr¸i. 3.5.9 §Ìn phanh (stop lamp): §Ìn sö dông ®Ó b¸o cho ng­êi tham gia giao th«ng kh¸c biÕt ng­êi l¸i ®ang phanh xe 3.5.10 §Ìn biÓn sè sau (rear-registration-plate illuminating device): §Ìn ®­îc sö dông ®Ó chiÕu s¸ng kho¶ng trèng dµnh cho biÓn sè phÝa sau, ®Ìn nµy cã thÓ bao gåm nhiÒu bé phËn quang häc. 4
 5. TCVN 6903 : 2001 3.5.11 §Ìn vÞ trÝ tr­íc (front position lamp): §Ìn sö dông ®Ó chØ sù cã mÆt cña xe khi nh×n tõ phÝa tr­íc. 3.5.12 §Ìn vÞ trÝ sau (rear position lamp): §Ìn sö dông ®Ó chØ sù cã mÆt cña xe khi nh×n tõ phÝa sau. 3.5.13 TÊm ph¶n quang (reflex reflector): ThiÕt bÞ sö dông ®Ó chØ râ sù hiÖn diÖn cña xe do sù ph¶n chiÕu ¸nh s¸ng tõ nguån s¸ng kh«ng ph¶i cña xe, ng­êi nh×n thÊy ¸nh s¸ng ph¶n chiÕu ®øng gÇn nguån s¸ng nµy; theo tiªu chuÈn nµy, biÓn sè xe ph¶n chiÕu ¸nh s¸ng kh«ng ®­îc coi lµ tÊm ph¶n quang. 3.5.14 TÝn hiÖu b¸o xe g©y nguy hiÓm (vehicle hazard warning signal): Ho¹t ®éng ®ång thêi cña tÊt c¶ ®Ìn b¸o rÏ cña xe ®Ó b¸o hiÖu xe t¹m thêi ®ang g©y nguy hiÓm ®Æc biÖt cho ng­êi trªn ®­êng. 3.5.15 §Ìn s­¬ng mï tr­íc (front fog lamp): §Ìn sö dông ®Ó c¶i thiÖn chiÕu s¸ng trªn ®­êng trong tr­êng hîp cã s­¬ng mï, tuyÕt, m­a b·o hoÆc bôi mï. 3.5.16 §Ìn s­¬ng mï sau (rear fog lamp): §Ìn sö dông ®Ó dÔ dµng nhËn thÊy xe tõ phÝa sau khi s­¬ng mï dµy ®Æc. 3.6 BÒ mÆt chiÕu s¸ng (illuminating surface) 3.6.1 BÒ mÆt ph¸t s¸ng (light emitting surface): Toµn bé hoÆc mét phÇn bÒ mÆt ngoµi cña kÝnh ®Ìn (cßn gäi lµ thÊu kÝnh) trong suèt bao kÝn ®Ìn chiÕu s¸ng hoÆc ®Ìn tÝn hiÖu vµ cho phÐp nã ph¸t s¸ng. 3.6.2 BÒ mÆt chiÕu s¸ng cña ®Ìn (illuminating surface of a lamp):(xem 3.5.6, 3.5.7 vµ 3.5.15) H×nh chiÕu th¼ng gãc cña toµn bé khÈu ®é cña mÆt ph¶n x¹ trªn mét mÆt ph¼ng ngang (vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc xe). NÕu kÝnh ®Ìn (hoÆc c¸c kÝnh ®Ìn) chØ më réng trªn mét phÇn cña toµn bé khÈu ®é cña mÆt ph¶n x¹ th× chØ sö dông h×nh chiÕu cña phÇn nµy trong tÝnh to¸n. Trong tr­êng hîp sö dông ®Ìn chiÕu gÇn, bÒ mÆt chiÕu s¸ng ®­îc giíi h¹n vÒ phÝa ®­êng ranh giíi bëi h×nh chiÕu thÊy ®­îc cña ®­êng ranh giíi trªn kÝnh ®Ìn. NÕu mÆt ph¶n x¹ vµ kÝnh ®Ìn cã thÓ ®iÒu chØnh ®­îc, ph¶i sö dông ®iÒu chØnh trung b×nh. 3.6.3 BÒ mÆt chiÕu s¸ng cña ®Ìn tÝn hiÖu trõ tÊm ph¶n quang (illuminating surface of a light signalling device other than a reflex reflector): (xem 3.5.8 ®Õn 3.5.12, 3.5.14 vµ 3.5.16) H×nh chiÕu th¼ng gãc cña ®Ìn lªn mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi trôc chuÈn cña nã vµ tiÕp xóc víi bÒ mÆt ngoµi trong suèt cña ®Ìn, h×nh chiÕu nµy ®­îc giíi h¹n bëi khung viÒn cña mµn ®o n»m trong mÆt ph¼ng nµy, mçi mét bÒ mÆt chiÕu s¸ng nµy chØ cho phÐp 98% tæng c­êng ®é ¸nh s¸ng chiÕu theo h­íng trôc chuÈn. §Ó x¸c ®Þnh c¸c mÐp trªn, d­íi vµ ë bªn c¹nh cña ®Ìn, chØ sö dông c¸c mµn ®o cã c¸c c¹nh th¼ng ®øng hoÆc n»m ngang. 3.6.4 BÒ mÆt chiÕu s¸ng cña tÊm ph¶n quang (illuminating surface of reflex reflector): (xem 3.5.13) BÒ mÆt chiÕu s¸ng cña tÊm ph¶n quang trªn mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi trôc chuÈn cña nã vµ ®­îc giíi h¹n b»ng c¸c mÆt ph¼ng g¾n víi c¸c phÇn ngoµi cïng cña hÖ thèng quang häc cña tÊm ph¶n quang vµ song song víi trôc nµy; ®Ó x¸c ®Þnh c¸c giíi h¹n trªn, d­íi vµ bªn c¹nh cña tÊm ph¶n quang, chØ ®­îc sö dông c¸c mÆt ph¼ng n»m ngang vµ th¼ng ®øng. 3.7 BÒ mÆt ph¸t s¸ng biÓu kiÕn (apparent surface): §èi víi h­íng quan s¸t x¸c ®Þnh lµ h×nh chiÕu vu«ng gãc cña bÒ mÆt ph¸t s¸ng lªn mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi h­íng quan s¸t. 5
 6. TCVN 6903 : 2001 3.8 Trôc chuÈn (axis of reference hoÆc reference axis): Trôc ®Æc tr­ng cña tÝn hiÖu ¸nh s¸ng ®­îc nhµ s¶n xuÊt qui ®Þnh lµm h­íng chuÈn (H = 0o , V = 0o)(1) cho c¸c gãc tr­êng ®Ó ®o ®Æc thï quang häc vµ l¾p ®Æt ®Ìn trªn xe. Chó thÝch - (1) H lµ gãc trªn mÆt ph¼ng n»m ngang, V lµ gãc trªn mÆt ph¼ng th¼ng ®øng. 3.9 T©m chuÈn (centre of reference): Giao ®iÓm gi÷a trôc chuÈn vµ bÒ mÆt ph¸t s¸ng, ®­îc quy ®Þnh bëi nhµ s¶n xuÊt ®Ìn. 3.10 Gãc tÇm nh×n (angles of geometric visibility): Gãc x¸c ®Þnh vïng gãc khèi nhá nhÊt mµ trong vïng ®ã bÒ mÆt ph¸t s¸ng biÓu kiÕn cña ®Ìn ph¶i ®­îc nh×n thÊy râ; vïng gãc khèi nµy ®­îc x¸c ®Þnh bëi c¸c chám cÇu cã t©m trïng víi t©m chuÈn cña ®Ìn vµ ®­êng xÝch ®¹o song song víi ®­êng xe ch¹y. C¸c chám cÇu ®­îc x¸c ®Þnh theo trôc chuÈn; gãc n»m ngang β t­¬ng øng víi kinh ®é vµ gãc th¼ng ®øng a t­¬ng øng víi vÜ ®é. Kh«ng cho phÐp cã vËt c¶n ë trong gãc tÇm nh×n lµm c¶n trë tíi sù truyÒn ¸nh s¸ng cña bÊt kú phÇn nµo cña bÒ mÆt ph¸t s¸ng biÓu kiÕn cña ®Ìn. Kh«ng tÝnh ®Õn vËt c¶n cã trong thêi gian phª duyÖt ®Ìn do yªu cÇu. Chó thÝch - C¸c ®Þnh nghÜa thuËt ng÷ tõ 3.6 ®Õn 3.10 xem h×nh vÏ phô lôc C. 3.11 MÐp ngoµi cïng (extreme outer edge): ë mçi bªn cña xe lµ mÆt ph¼ng song song víi mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc xe, tiÕp gi¸p víi phÇn ngoµi cïng bªn c¹nh cña xe, kh«ng tÝnh ®Õn h×nh chiÕu hoÆc c¸c h×nh chiÕu: 3.11.1 Cña g­¬ng chiÕu hËu. 3.11.2 Cña ®Ìn b¸o rÏ. 3.12 ChiÒu réng toµn bé (over-all width): Kho¶ng c¸ch gi÷a hai mÆt ph¼ng th¼ng ®øng ®­îc ®Þnh nghÜa theo 3.11. 3.13 §Ìn ®¬n (a single lamp): Tæ hîp hai hay nhiÒu ®Ìn, gièng nhau hay kh«ng gièng nhau, cã cïng chøc n¨ng vµ ph¸t s¸ng cïng mét lo¹i mµu, ®­îc t¹o thµnh bëi c¸c thiÕt bÞ mµ ®Ìn cña nã, trªn cïng mét mÆt ph¼ng ngang, cã c¸c bÒ mÆt chiÕu s¸ng chiÕm kh«ng Ýt h¬n 60% diÖn tÝch cña h×nh ch÷ nhËt nhá nhÊt bao quanh c¸c bÒ mÆt chiÕu s¸ng ®· biÕt, miÔn lµ tæ hîp nh­ vËy ®­îc phª duyÖt nh­ lµ ®Ìn ®¬n khi cÇn phª duyÖt. §Þnh nghÜa nµy kh«ng ¸p dông cho ®Ìn chiÕu xa, ®Ìn chiÕu gÇn hoÆc ®Ìn s­¬ng mï tr­íc. 3.14 Kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®Ìn h­íng vÒ cïng mét phÝa (distance between two lamps which face in the same direction): Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c h×nh chiÕu th¼ng ®øng trong mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi trôc chuÈn cña ®­êng biªn ngoµi hai bÒ mÆt chiÕu s¸ng ®­îc x¸c ®Þnh t­¬ng øng víi tr­êng hîp ®Ò cËp trong 3.6. 3.15 §Ìn b¸o hiÖu lµm viÖc (operating’ tell-tale): B¸o hiÖu chØ râ r»ng thiÕt bÞ ®· ®­îc më vµ ®ang ho¹t ®éng ®óng. 3.16 §Ìn b¸o hiÖu ®ãng m¹ch (circuit-closed’ tell-tale): B¸o hiÖu chØ râ r»ng thiÕt bÞ ®· ®­îc më nh­ng kh«ng chØ râ nã ®ang ho¹t ®éng ®óng hay kh«ng ®óng. 6
 7. TCVN 6903 : 2001 4 Tµi liÖu kü thuËt vµ mÉu cho phª duyÖt kiÓu 4.1 Tµi liÖu kü thuËt 4.1.1 Tµi liÖu kü thuËt xin phª duyÖt ph¶i kÌm theo c¸c tµi liÖu theo qui ®Þnh d­íi ®©y vµ chØ râ c¸c yªu cÇu sau: 4.1.1.1 M« t¶ kiÓu xe theo c¸c bé phËn ®­îc chØ râ t¹i 3.2.1 ®Õn 3.2.3; kiÓu xe ®· x¸c ®Þnh ph¶i ®­îc chØ râ. 4.1.1.2 Danh môc c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng vµ ®Ìn tÝn hiÖu mµ nhµ s¶n xuÊt dù ®Þnh trang bÞ; danh môc ph¶i bao gåm nhiÒu lo¹i ®Ìn cho tõng chøc n¨ng. Mçi lo¹i ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh ®óng (cã dÊu phª duyÖt nÕu ®­îc phª duyÖt, tªn cña nhµ s¶n xuÊt, ...), ngoµi ra danh môc ph¶i bao gåm chó gi¶i bæ sung: “hoÆc c¸c ®Ìn t­¬ng ®­¬ng” ®èi víi tõng chøc n¨ng . 4.1.1.3 S¬ ®å tæng thÓ l¾p ®Æt ®Ìn chiÕu s¸ng vµ ®Ìn tÝn hiÖu, chØ râ vÞ trÝ cña c¸c lo¹i ®Ìn kh¸c nhau trªn xe, vµ 4.1.1.4 B¶n vÏ hoÆc c¸c b¶n vÏ cña tõng ®Ìn chØ râ bÒ mÆt chiÕu s¸ng nh­ ®Þnh nghÜa trong 3.6 . 4.2 MÉu Xe kh«ng t¶i ®· l¾p ®Æt ®Çy ®ñ ®Ìn chiÕu s¸ng, ®Ìn tÝn hiÖu vµ ®¹i diÖn cho kiÓu xe xin phª duyÖt ph¶i ®­îc göi tíi phßng thö nghiÖm cã thÈm quyÒn hoÆc phßng thö nghiÖm ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn c«ng nhËn (sau ®©y gäi chung lµ phßng thö nghiÖm) ®Ó tiÕn hµnh c¸c thö nghiÖm phª duyÖt. 5 Yªu cÇu kü thuËt chung 5.1 C¸c ®Ìn chiÕu s¸ng vµ ®Ìn tÝn hiÖu ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn sö dông th«ng th­êng. Khi bÞ rung ®éng, ®Ìn chiÕu s¸ng vµ ®Ìn tÝn hiÖu vÉn ph¶i gi÷ ®­îc c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt do tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh vµ cho phÐp xe tu©n theo c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy. §Æc biÖt lµ, yªu cÇu nµy kh«ng ¸p dông cho c¸c ®Ìn bÞ ®iÒu chØnh sai kh«ng cè ý. 5.2 §Ìn chiÕu s¸ng ph¶i ®­îc l¾p ®Æt sao cho dÔ dµng thùc hiÖn viÖc ®iÒu chØnh chÝnh x¸c h­íng cña ®Ìn. 5.3 §èi víi tÊt c¶ c¸c ®Ìn tÝn hiÖu, trôc chuÈn cña ®Ìn khi ®· l¾p vµo xe ph¶i song song víi mÆt ph¼ng chÞu t¶i cña xe trªn ®­êng. Ngoµi ra, trôc chuÈn cña c¸c tÊm ph¶n quang bªn c¹nh ph¶i vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc xe vµ trôc chuÈn cña c¸c ®Ìn tÝn hiÖu kh¸c th× song song víi mÆt ph¼ng nµy. Cho phÐp sai sè ± 3o ®èi víi mçi h­íng. §Ìn tÝn hiÖu cßn ph¶i tu©n thñ yªu cÇu kü thuËt l¾p ®Æt riªng cña nhµ s¶n xuÊt, nÕu cã. 5.4 Trong tr­êng hîp kh«ng cã c¸c h­íng dÉn riªng, chiÒu cao vµ h­íng cña ®Ìn ph¶i ®­îc kiÓm tra l¹i víi xe kh«ng t¶i n»m trªn mÆt ph¼ng n»m ngang, mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc xe ph¶i th¼ng ®øng vµ tay l¸i ë vÞ trÝ t­¬ng øng víi chuyÓn ®éng th¼ng vÒ phÝa tr­íc. ¸p suÊt cña lèp xe ®­îc qui ®Þnh bëi nhµ s¶n xuÊt ®èi víi c¸c ®iÒu kiÖn chÊt t¶i riªng theo yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy. 5.5 Trong tr­êng hîp kh«ng cã h­íng dÉn riªng, c¸c ®Ìn t¹o thµnh cÆp vµ cã cïng chøc n¨ng ph¶i: 7
 8. TCVN 6903 : 2001 5.5.1 Cã cïng ®é cao ®èi xøng qua mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc xe. 5.5.2 §èi xøng víi nhau qua mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc xe. 5.5.3 Tho¶ m·n yªu cÇu vÒ mÇu s¾c gièng nhau, vµ 5.5.4 Cã ®Æc tÝnh tr¾c quang danh nghÜa gièng nhau. 5.6 Trong tr­êng hîp kh«ng cã h­íng dÉn riªng, c¸c ®Ìn cã c¸c chøc n¨ng kh¸c nhau cã thÓ lµ ®éc lËp hoÆc t¹o thµnh nhãm, kÕt hîp hoÆc tæ hîp trong mét ®Ìn, miÔn lµ mçi ®Ìn ph¶i tho¶ m·n yªu cÇu ¸p dông riªng cho nã. 5.7 ChiÒu cao tèi ®a so víi mÆt ®Êt ph¶i ®­îc ®o tõ ®iÓm cao nhÊt vµ chiÒu cao nhá nhÊt ®­îc ®o tõ ®iÓm thÊp nhÊt cña bÒ mÆt chiÕu s¸ng. §èi víi ®Ìn chiÕu gÇn, chiÒu cao nhá nhÊt so víi mÆt ®Êt ph¶i ®­îc ®o tõ ®¸y cña kÝnh ®Ìn hoÆc mÆt ph¶n x¹ vµ lÊy gi¸ trÞ lín h¬n. 5.8 Trong tr­êng hîp kh«ng cã h­íng dÉn riªng, chØ cho phÐp ®Ìn b¸o rÏ vµ tÝn hiÖu b¸o xe g©y nguy hiÓm lµ ®Ìn nhÊp nh¸y. 5.9 §Ìn ®á kh«ng ®­îc nh×n thÊy tõ phÝa tr­íc vµ ®Ìn tr¾ng kh«ng ®­îc nh×n thÊy tõ phÝa sau. VÊn ®Ò tu©n thñ yªu cÇu nµy ph¶i ®­îc kiÓm tra l¹i nh­ chØ dÉn ë phÇn d­íi (xem h×nh vÏ cña phô lôc D) : 5.9.1 Nh×n thÊy ®­îc ®Ìn ®á tõ phÝa tr­íc: ®Ìn ®á kh«ng ®­îc nh×n thÊy trùc tiÕp khi ng­êi quan s¸t di chuyÓn trong vïng 1 cña mÆt ph¼ng ngang c¸ch ®iÓm trªn cïng cña xe 25 m vÒ phÝa tr­íc. 5.9.2 Nh×n thÊy ®­îc ®Ìn tr¾ng tõ phÝa sau: ®Ìn tr¾ng kh«ng ®­îc nh×n thÊy trùc tiÕp khi ng­êi quan s¸t di chuyÓn trong vïng 2 cña mÆt ph¼ng ngang c¸ch ®iÓm cuèi cïng cña xe 25 m vÒ phÝa sau. 5.9.3 Trªn c¸c mÆt ph¼ng t­¬ng øng cña chóng, giíi h¹n cña vïng 1 vµ 2 ®Ó kh¶o s¸t trùc tiÕp cña ng­êi quan s¸t nh­ sau: 5.9.3.1 Theo chiÒu cao, bëi hai mÆt ph¼ng n»m ngang cao t­¬ng øng 1 m vµ 2,2 m so víi mÆt ®Êt. 5.9.3.2 Theo chiÒu réng, bëi hai mÆt ph¼ng th¼ng ®øng t¹o thµnh víi phi¸ tr­íc vµ phÝa sau xe mét o gãc 15 h­íng ra ngoµi mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc xe. C¸c mÆt ph¼ng nµy chøa t­¬ng øng c¸c ®­êng th¼ng giao nhau th¼ng ®øng cña mÆt ph¼ng th¼ng ®øng song song víi mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc xe vµ ph©n ®Þnh chiÒu dµi toµn bé cña xe vµ mÆt ph¼ng ngang cña xe ph©n ®Þnh bÒ réng toµn bé cña xe. 5.10 §Êu nèi m¹ng ®iÖn ®Ìn ph¶i ®¶m b¶o ®Ó ®Ìn vÞ trÝ tr­íc, ®Ìn vÞ trÝ sau vµ ®Ìn biÓn sè sau ph¶i bËt hoÆc t¾t ®ång thêi. 5.11 Trong tr­êng hîp kh«ng cã h­íng dÉn riªng, ®Êu nèi m¹ng ®iÖn ph¶i ®¶m b¶o sao cho ®Ìn chiÕu xa, ®Ìn chiÕu gÇn vµ ®Ìn s­¬ng mï kh«ng thÓ cïng ®­îc bËt; trõ khi c¸c ®Ìn nªu trong 5.10 còng ®­îc bËt. Tuy nhiªn, yªu cÇu nµy kh«ng cÇn thiÕt ph¶i ®­îc tho¶ m·n trong tr­êng hîp ®Ìn chiÕu xa vµ ®Ìn chiÕu gÇn ph¸t s¸ng c¶nh b¸o b»ng c¸ch bËt c«ng t¾c ®Ìn chiÕu gÇn ng¾t qu·ng trong kho¶ng thêi gian ng¾n hoÆc bËt c«ng t¾c ®Ìn chiÕu xa ng¾t qu·ng trong kho¶ng thêi gian ng¾n, hoÆc bËt ®Ìn chiÕu xa vµ ®Ìn chiÕu gÇn xen kÏ trong kho¶ng thêi gian ng¾n. 5.12 §Ìn b¸o hiÖu (b¸o hiÖu lµm viÖc vµ b¸o hiÖu ®ãng m¹ch) 5.12.1 Mçi ®Ìn b¸o hiÖu ph¶i nh×n thÊy dÔ dµng ®èi víi ng­êi l¸i khi ë vÞ trÝ l¸i th«ng th­êng. 8
 9. TCVN 6903 : 2001 5.12.2 §Ìn b¸o hiÖu ®ãng m¹ch qui ®Þnh theo tiªu chuÈn nµy, cã thÓ ®­îc thay thÕ b»ng ®Ìn b¸o hiÖu lµm viÖc. 5.13 MÇu cña ¸nh s¸ng Mµu cña ¸nh s¸ng theo tiªu chuÈn nµy ph¶i theo qui ®Þnh d­íi ®©y: §Ìn chiÕu xa tr¾ng hoÆc vµng chän läc §Ìn chiÕu gÇn tr¾ng hoÆc vµng chän läc §Ìn b¸o rÏ hæ ph¸ch §Ìn phanh ®á §Ìn biÓn sè sau tr¾ng §Ìn vÞ trÝ tr­íc tr¾ng (vµng chän läc hoÆc hçn hîp vµng vµ tr¾ng cã thÓ cho phÐp nÕu ®Ìn nµy ®­îc tæ hîp víi ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc cã mµu vµng chän läc) §Ìn vÞ trÝ sau ®á TÊm ph¶n quang phi¸ sau kh«ng ph¶i h×nh tam gi¸c ®á TÊm ph¶n quang bªn c¹nh kh«ng ph¶i h×nh tam gi¸c hæ ph¸ch TÝn hiÖu b¸o xe ®ang g©y nguy hiÓm hæ ph¸ch §Ìn s­¬ng mï tr­íc tr¾ng hoÆc vµng chän läc Ýt b·o hoµ §Ìn s­¬ng mï sau ®á X¸c ®Þnh c¸c mÇu cña ®Ìn ph¶i thùc hiÖn theo chØ dÉn trong phô lôc E. 5.14 Mçi xe ®Ö tr×nh ®Ó phª duyÖt theo tiªu chuÈn nµy ph¶i ®­îc trang bÞ c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng vµ ®Ìn tÝn hiÖu d­íi ®©y: 5.14.1 §Ìn chiÕu xa (qui ®Þnh trong 6.1). 5.14.2 §Ìn chiÕu gÇn (qui ®Þnh trong 6.2). 5.14.3 §Ìn b¸o rÏ (qui ®Þnh trong 6.3). 5.14.4 §Ìn phanh (qui ®Þnh trong 6.4). 5.14.5 §Ìn biÓn sè sau (qui ®Þnh trong 6.5). 5.14.6 §Ìn vÞ trÝ bao gåm: 5.14.6.1 §Ìn vÞ trÝ tr­íc (qui ®Þnh trong 6.6). 5.14.6.2 §Ìn vÞ trÝ sau (qui ®Þnh trong 6.7). 5.14.7 TÊm ph¶n quang mµu ®á kh«ng ph¶i h×nh tam gi¸c ë phi¸ sau (qui ®Þnh trong 6.8). 9
 10. TCVN 6903 : 2001 5.15 Ngoµi ra, ph¶i trang bÞ c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng vµ ®Ìn tÝn hiÖu sau ®©y: 5.15.1 TÝn hiÖu b¸o xe ®ang g©y nguy hiÓm (qui ®Þnh trong 6.9). 5.15.2 §Ìn s­¬ng mï bao gåm: 5.15.2.1 §Ìn s­¬ng mï tr­íc (qui ®Þnh trong 6.10); 5.15.2.2 §Ìn s­¬ng mï sau (qui ®Þnh trong 6.11). 5.15.3 TÊm ph¶n quang bªn c¹nh kh«ng ph¶i h×nh tam gi¸c, mµu hæ ph¸ch (qui ®Þnh trong 6.12). 5.16 L¾p ®Æt mçi mét ®Ìn chiÕu s¸ng vµ ®Ìn tÝn hiÖu ®· ®Ò cËp trong 5.14 vµ 5.15 ph¶i phï hîp víi yªu cÇu t­¬ng øng trong ®iÒu 6 cña tiªu chuÈn nµy. 5.17 L¾p ®Æt c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng vµ ®Ìn tÝn hiÖu kh¸c víi c¸c ®Ìn ®­îc ®Ò cËp trong 5.14 vµ 5.15 kh«ng ®­îc phÐp sö dông cho phª duyÖt kiÓu. 6 Yªu cÇu kü thuËt riªng 6.1 §Ìn chiÕu xa 6.1.1 Sè l­îng Mét ®Ìn chiÕu xa cã ®é räi ≥ 32 lux. §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc tu©n theo tiªu chuÈn t­¬ng øng cña xe « t« ®­îc chÊp nhËn cho tÊt c¶ c¸c xe m« t«. 6.1.2 Bè trÝ Kh«ng cã yªu cÇu ®Æc biÖt. 6.1.3 VÞ trÝ 6.1.3.1 Theo chiÒu réng: ®Ìn chiÕu xa ®éc lËp cã thÓ ®­îc l¾p ë trªn hoÆc d­íi ®Ìn chiÕu gÇn, trong tr­êng hîp nµy t©m h×nh häc ph¶i n»m trªn mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc xe. §Ìn chiÕu xa tæ hîp víi ®Ìn chiÕu gÇn còng ph¶i ®­îc l¾p ®Æt víi t©m h×nh häc cña chóng n»m trªn mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc xe. 6.1.3.2 Theo chiÒu dµi: l¾p ë phÝa tr­íc cña xe. Yªu cÇu nµy ®­îc coi lµ tho¶ m·n nÕu ¸nh s¸ng ph¸t ra kh«ng g©y ¶nh h­ëng trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp cho l¸i xe qua g­¬ng chiÕu hËu vµ/hoÆc qua c¸c bÒ mÆt ph¶n quang kh¸c cña xe. 6.1.3.3 Trong tÊt c¶ c¸c tr­êng hîp, kho¶ng c¸ch gi÷a mÐp cña bÒ mÆt chiÕu s¸ng cña ®Ìn chiÕu xa ®éc lËp vµ mÐp cña bÒ mÆt chiÕu s¸ng cña ®Ìn chiÕu gÇn kh«ng ®­îc lín h¬n 100 mm. 6.1.4 TÇm nh×n TÇm nh×n cña bÒ mÆt chiÕu s¸ng, bao gåm tÇm nh×n cña nã trong khu vùc kh«ng ®­îc chiÕu s¸ng theo h­íng quan s¸t quan t©m, ph¶i ®¶m b¶o ë trong kh«ng gian ph©n kú x¸c ®Þnh bëi ®­êng ph¸t sinh trªn c¬ së chu vi cña bÒ mÆt chiÕu s¸ng vµ t¹o thµnh gãc kh«ng nhá h¬n 5o víi trôc chuÈn cña ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc. 10
 11. TCVN 6903 : 2001 6.1.5 H­íng PhÝa tr­íc. §Ìn cã thÓ chuyÓn ®éng cïng víi tay l¸i. 6.1.6 Cã thÓ t¹o thµnh nhãm víi ®Ìn chiÕu gÇn vµ c¸c ®Ìn phÝa tr­íc kh¸c. 6.1.7 Cã thÓ kh«ng kÕt hîp víi bÊt cø ®Ìn nµo kh¸c. 6.1.8 Cã thÓ ®­îc tæ hîp víi: 6.1.8.1 §Ìn chiÕu gÇn. 6.1.8.2 §Ìn vÞ trÝ tr­íc. 6.1.8.3 §Ìn s­¬ng mï tr­íc 6.1.9 Nèi ®iÖn §Ìn chiÕu gÇn cã thÓ gi÷ vÞ trÝ bËt ®Ìn gièng nh­ ®Ìn chiÕu xa. 6.1.10 §Ìn b¸o hiÖu ®ãng m¹ch B¾t buéc, ®Ìn b¸o hiÖu mµu xanh kh«ng nhÊp nh¸y. 6.1.11 Yªu cÇu kh¸c C­êng ®é tèi ®a cña ®Ìn chiÕu xa kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 120000 cd (Gi¸ trÞ phª duyÖt). 6.2 §Ìn chiÕu gÇn 6.2.1 Sè l­îng Mét ®Ìn. 6.2.2 Bè trÝ Kh«ng cã yªu cÇu ®Æc biÖt. 6.2.3 VÞ trÝ 6.2.3.1 Theo chiÒu réng: t©m chuÈn ph¶i n»m trªn mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc xe. 6.2.3.2 Theo chiÒu cao: kh«ng ®­îc thÊp h¬n 500 mm vµ còng kh«ng ®­îc cao h¬n 1200 mm so víi mÆt ®Êt. 6.2.3.3 Theo chiÒu dµi: ë phÝa tr­íc cña xe. Yªu cÇu nµy ph¶i ®­îc coi nh­ tho¶ m·n nÕu ¸nh s¸ng ph¸t ra kh«ng g©y c¶n trë trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp cho ng­êi l¸i qua g­¬ng chiÕu hËu vµ/hoÆc qua bÒ mÆt ph¶n quang kh¸c cña xe. 6.2.4 TÇm nh×n X¸c ®Þnh bëi gãc α vµ β ®­îc qui ®Þnh trong 3.10. α = 15o phÝa trªn vµ =10o phÝa d­íi. β = 450 sang phÝa tr¸i vµ sang phÝa ph¶i. 11
 12. TCVN 6903 : 2001 Sù hiÖn diÖn cña c¸c phÇn hoÆc bé phËn kh¸c cña thiÕt bÞ gÇn ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc kh«ng ®­îc lµm t¨ng t¸c ®éng thø cÊp g©y ¶nh h­ëng ®Õn ng­êi ®i ®­êng. 6.2.5 H­íng 6.2.5.1 PhÝa tr­íc. §Ìn cã thÓ chuyÓn ®éng cïng víi tay l¸i. 6.2.5.2 H­íng th¼ng ®øng cña chïm tia ®Ìn chiÕu gÇn ph¶i n»m trong kho¶ng tõ - 0,5% ®Õn - 2,5% nghiªng vÒ phÝa d­íi trong c¸c ®iÒu kiÖn chÊt t¶i b»ng xe céng víi ng­êi l¸i (lÊy khèi l­îng cña ng­êi l¸i lµ 75 kg ± 1 kg) vµ t¶i träng lín nhÊt cho phÐp cña nhµ s¶n xuÊt, t¶i träng nµy ®­îc ph©n bè theo qui ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt ®èi víi xe khi cã t¶i vµ ®èi víi viÖc ®iÒu chØnh hÖ thèng treo (nÕu cã) trong c¸c ®iÒu kiÖn chÊt t¶i nµy. 6.2.5.3 H­íng chuÈn t­¬ng øng víi xe cã ng­êi l¸i ph¶i n»m trong kho¶ng tõ -1% ®Õn -1,5%. Gi¸ trÞ chuÈn x¸c ®Þnh tr­íc nµy ph¶i ®­îc chØ râ trong b¶ng th«ng sè kü thuËt cña mçi xe. 6.2.5.4 NÕu cÇn thiÕt, xe ph¶i ®­îc l¾p thiÕt bÞ ®Ó cã thÓ dÔ dµng s¾p xÕp h­íng chïm tia ®Ìn chiÕu gÇn th¼ng hµng ë tr¹ng th¸i cã t¶i ®­îc qui ®Þnh trong 6.2.5.2 mµ kh«ng cÇn dông cô kh¸c. 6.2.6 Cã thÓ t¹o thµnh nhãm víi ®Ìn chiÕu xa vµ c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc kh¸c. 6.2.7 Cã thÓ kh«ng kÕt hîp víi bÊt cø ®Ìn nµo kh¸c. 6.2.8 Cã thÓ ®­îc tæ hîp: 6.2.8.1 Víi ®Ìn chiÕu xa. 6.2.8.2 Víi c¸c ®Ìn phÝa tr­íc kh¸c. 6.2.9 Nèi ®iÖn C«ng t¾c ®Ó chuyÓn qua ®Ìn chiÕu gÇn ph¶i ®ång thêi t¾t ®Ìn chiÕu xa. §Ìn chiÕu gÇn cã thÓ ®­îc bËt gièng nh­ ®Ìn chiÕu xa. 6.2.10 §Ìn b¸o hiÖu Tuú chän, ®Ìn b¸o hiÖu mµu xanh kh«ng nhÊp nh¸y. 6.2.11 Yªu cÇu kh¸c Kh«ng cã. 6.3 §Ìn b¸o rÏ 6.3.1 Sè l­îng Tuú theo bè trÝ (xem phô lôc F). 6.3.2 Bè trÝ Hai ®Ìn b¸o rÏ tr­íc (lo¹i 1 ®­îc qui ®Þnh trong ECE 6 hoÆc lo¹i 11 ®­îc qui ®Þnh trong ECE 50). Hai ®Ìn b¸o rÏ sau (lo¹i 2 ®­îc qui ®Þnh trong ECE 6 hoÆc lo¹i 12 ®­îc qui ®Þnh trong ECE 50). 12
 13. TCVN 6903 : 2001 6.3.3 VÞ trÝ 6.3.3.1 Theo chiÒu réng §èi víi ®Ìn b¸o rÏ tr­íc, ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu sau: (1) Ph¶i cã kho¶ng c¸ch nhá nhÊt gi÷a c¸c bÒ mÆt chiÕu s¸ng lµ 300 mm. (2) C¸c ®Ìn b¸o rÏ ph¶i n»m ngoµi mÆt ph¼ng th¼ng ®øng däc xe tiÕp tuyÕn víi mÐp ngoµi cïng cña bÒ mÆt chiÕu s¸ng cña ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc. (3) Ph¶i cã kho¶ng c¸ch nhá nhÊt gi÷a c¸c bÒ mÆt chiÕu s¸ng cña c¸c ®Ìn b¸o rÏ vµ ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc gÇn mét ®Ìn kh¸c nhÊt lµ 100 mm. §èi víi ®Ìn b¸o rÏ sau, kho¶ng hë gi÷a c¸c mÐp bªn trong cña hai bÒ mÆt chiÕu s¸ng Ýt nhÊt ph¶i lµ 240 mm víi ®iÒu kiÖn lµ nh÷ng qui ®Þnh trong 3.10 ®­îc ¸p dông, ngay c¶ khi biÓn sè ®· ®­îc l¾p vµo xe. 6.3.3.2 Theo chiÒu cao: kh«ng thÊp h¬n 350 mm vµ còng kh«ng cao h¬n 1200 mm so víi mÆt ®Êt. 6.3.3.3 Theo chiÒu dµi: kho¶ng c¸ch h­íng vÒ phÝa tr­íc gi÷a t©m chuÈn cña ®Ìn b¸o rÏ sau vµ mÆt ph¼ng ngang giíi h¹n phÝa sau cïng cña chiÒu dµi toµn bé xe kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 300 mm. 6.3.4 TÇm nh×n Gãc n»m ngang: xem phô lôc F. Gãc th¼ng ®øng: 15o trªn vµ d­íi ®­êng n»m ngang. Gãc th¼ng ®øng ë phÝa d­íi ®­êng n»m ngang cã thÓ gi¶m ®Õn 5o nÕu chiÒu cao cña ®Ìn nhá h¬n 750 mm. 6.3.5 H­íng Phï hîp víi bè trÝ l¾p ®Æt. §Ìn b¸o rÏ tr­íc cã thÓ chuyÓn ®éng cïng víi tay l¸i. 6.3.6 Cã thÓ t¹o thµnh nhãm víi mét hoÆc nhiÒu ®Ìn. 6.3.7 Cã thÓ kh«ng kÕt hîp víi bÊt cø ®Ìn nµo kh¸c. 6.3.8 Cã thÓ kh«ng tæ hîp víi mäi lo¹i ®Ìn kh¸c. 6.3.9 Nèi ®iÖn C¸c ®Ìn b¸o rÏ ph¶i ®­îc bËt kh«ng phô thuéc vµo c¸c ®Ìn kh¸c. TÊt c¶ c¸c ®Ìn b¸o rÏ ë mét phÝa cña xe ph¶i ®­îc më vµ t¾t cïng mét c«ng t¾c. 6.3.10 §Ìn b¸o hiÖu lµm viÖc B¾t buéc. Ph¶i lµ ®Ìn nhÊp nh¸y mµu xanh, cã thÓ nh×n thÊy trong tÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn l¸i b×nh th­êng. Trong tr­êng hîp cã háng hãc cña ®Ìn b¸o rÏ nµo ®ã, kh«ng nh×n thÊy tÝn hiÖu nhÊp nh¸y cña ®Ìn b¸o hiÖu lµm viÖc, nh­ng vÉn cßn nh×n thÊy ¸nh s¸ng kh«ng nhÊp nh¸y hoÆc nh×n thÊy dÊu hiÖu thay ®æi cña tÇn sè. 13
 14. TCVN 6903 : 2001 6.3.11 Yªu cÇu kh¸c C¸c ®Æc tÝnh chØ ra ë d­íi ph¶i ®­îc ®o khi trªn hÖ thèng ®iÖn kh«ng cã t¶i kh¸c víi t¶i yªu cÇu ®Ó vËn hµnh ®éng c¬ vµ c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng. 6.3.11.1 Trong tr­êng hîp tÊt c¶ c¸c xe cung cÊp dßng ®iÖn mét chiÒu cho ®Ìn b¸o rÏ: 6.3.11.1.1 TÇn sè cña ¸nh s¸ng nhÊp nh¸y ph¶i lµ 90 lÇn ± 30 lÇn/phót. 6.3.11.1.2 Sù nhÊp nh¸y cña ®Ìn b¸o rÏ ë cïng mét bªn cña xe ph¶i ®ång bé vµ cïng pha. 6.3.11.1.3 Sau khi bËt c«ng t¾c ®Ìn kh«ng qu¸ mét gi©y, ph¶i xuÊt hiÖn ¸nh s¸ng vµ còng kh«ng nhiÒu h¬n 1,5 gi©y ®Ó t¾t ¸nh s¸ng ®Çu tiªn. 6.3.11.2 Trong tr­êng hîp xe cung cÊp dßng ®iÖn xoay chiÒu cho ®Ìn b¸o rÏ, víi vËn tèc cña ®éng c¬ trong kho¶ng tõ 50% ®Õn 100% cña vËn tèc t­¬ng øng víi vËn tèc lín nhÊt cña xe th× : 6.3.11.2.1 TÇn sè ¸nh s¸ng nhÊp nh¸y lµ 90 lÇn ± 30 lÇn/phót. 6.3.11.2.2 TÝn hiÖu nhÊp nh¸y cña ®Ìn b¸o rÏ ë cïng mét bªn cña xe cã thÓ lµ ®ång bé hoÆc xen kÏ. ¸nh s¸ng phÝa tr­íc kh«ng ®­îc nh×n thÊy tõ phÝa sau vµ ¸nh s¸ng phi¸ sau kh«ng ®­îc nh×n thÊy tõ phÝa tr­íc trong vïng ®­îc chØ ra trong phô lôc D. 6.3.11.2.3 Sau khi bËt c«ng t¾c ®Ìn kh«ng qu¸ mét gi©y, ph¶i xuÊt hiÖn ¸nh s¸ng vµ còng kh«ng nhiÒu h¬n 1,5 gi©y ®Ó t¾t ¸nh s¸ng ®Çu tiªn. 6.3.11.3 Trong tr­êng hîp xe cung cÊp dßng ®iÖn xoay chiÒu cho ®Ìn b¸o rÏ, víi vËn tèc cña ®éng c¬ n»m trong kho¶ng tõ vËn tèc kh«ng t¶i (®­îc chØ râ bëi nhµ s¶n xuÊt) ®Õn 50% vËn tèc cña ®éng c¬ t­¬ng øng tíi vËn tèc lín nhÊt cña xe th×: 6.3.11.3.1 TÇn sè ¸nh s¸ng nhÊp nh¸y ph¶i n»m trong kho¶ng tõ 90 lÇn - 45 lÇn ®Õn 90 lÇn + 30 lÇn trong mét phót. 6.3.11.3.2 TÝn hiÖu nhÊp nh¸y cña ®Ìn b¸o rÏ ë cïng mét bªn cña xe cã thÓ lµ ®ång bé hoÆc xen kÏ. ¸nh s¸ng phÝa tr­íc kh«ng ®­îc nh×n thÊy tõ phÝa sau vµ ¸nh s¸ng phÝa sau kh«ng ®­îc nh×n thÊy tõ phÝa tr­íc trong vïng ®­îc chØ ra trong phô lôc D. 6.3.11.3.3 Sau khi t¾t c«ng t¾c ®Ìn kh«ng qu¸ 1,5 gi©y, ph¶i t¾t ¸nh s¸ng ®Çu tiªn. 6.3.11.4 Trong tr­êng hîp cã sù cè cña mét ®Ìn b¸o rÏ, ngo¹i trõ tr­êng hîp ng¾n m¹ch, ®Ìn (hoÆc c¸c ®Ìn) b¸o rÏ kh¸c chØ cïng mét h­íng ph¶i tiÕp tôc nhÊp nh¸y hoÆc gi÷ l¹i ¸nh s¸ng, nh­ng tÇn sè trong ®iÒu kiÖn nµy cã thÓ kh¸c so víi qui ®Þnh. 6.4 §Ìn phanh 6.4.1 Sè l­îng Mét ®Ìn. 6.4.2 Bè trÝ Kh«ng cã yªu cÇu ®Æc biÖt. 14
 15. TCVN 6903 : 2001 6.4.3 VÞ trÝ 6.4.3.1 Theo chiÒu réng: T©m chuÈn ph¶i n»m trªn mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc xe. 6.4.3.2 Theo chiÒu cao: kh«ng thÊp h¬n 350 mm vµ còng kh«ng cao h¬n 1200 mm so víi mÆt ®Êt. 6.4.3.3 Theo chiÒu dµi: ë phÝa sau cña xe. 6.4.4 TÇm nh×n Gãc n»m ngang: 45o vÒ phÝa tr¸i vµ phÝa ph¶i. Gãc th¼ng ®øng: 15o ë trªn vµ d­íi ®­êng n»m ngang. Gãc th¼ng ®øng d­íi ®­êng n»m ngang cã thÓ gi¶m ®Õn 5o nÕu chiÒu cao cña ®Ìn thÊp h¬n 750 mm. 6.4.5 H­íng H­íng vÒ phÝa sau cña xe. 6.4.6 Cã thÓ t¹o thµnh nhãm víi mét hoÆc nhiÒu ®Ìn phÝa sau. 6.4.7 Cã thÓ kh«ng kÕt hîp víi bÊt cø ®Ìn nµo kh¸c. 6.4.8 Cã thÓ tæ hîp víi ®Ìn vÞ trÝ sau. 6.4.9 Nèi ®iÖn Ph¶i ph¸t s¸ng khi phanh xe. 6.4.10 §Ìn b¸o hiÖu ®ãng m¹ch Kh«ng ®­îc phÐp sö dông. 6.4.11 Yªu cÇu kh¸c Kh«ng cã. 6.5 §Ìn biÓn sè sau 6.5.1 Sè l­îng Mét ®Ìn. §Ìn biÓn sè sau cã thÓ gåm nhiÒu thµnh phÇn quang häc ®­îc thiÕt kÕ ®Ó chiÕu s¸ng kho¶ng kh«ng gian dµnh cho biÓn sè. 6.5.2 ChuÈn bÞ 6.5.3 VÞ trÝ 6.5.3.1 Theo chiÒu réng 6.5.3.2 Theo chiÒu cao §¶m b¶o ®Ó ®Ìn chiÕu s¸ng kho¶ng 6.5.3.3 Theo chiÒu dµi kh«ng gian dµnh cho biÓn sè 6.5.4 TÇm nh×n 6.5.5 H­íng 15
 16. TCVN 6903 : 2001 6.5.6 Cã thÓ t¹o thµnh nhãm víi mét hoÆc nhiÒu ®Ìn phÝa sau. 6.5.7 Cã thÓ kÕt hîp víi ®Ìn vÞ trÝ sau. 6.5.8 Cã thÓ kh«ng tæ hîp víi mäi lo¹i ®Ìn kh¸c. 6.5.9 Nèi ®iÖn Kh«ng cã yªu cÇu ®Æc biÖt. 6.5.10 §Ìn b¸o hiÖu Chøc n¨ng cña nã ph¶i ®­îc thùc hiÖn b»ng ®Ìn b¸o hiÖu qui ®Þnh cho ®Ìn vÞ trÝ. 6.5.11 Yªu cÇu kh¸c Kh«ng cã. 6.6 §Ìn vÞ trÝ tr­íc 6.6.1 Sè l­îng Mét ®Ìn. 6.6.2 Bè trÝ Kh«ng cã yªu cÇu ®Æc biÖt. 6.6.3 VÞ trÝ 6.6.3.1 Theo chiÒu réng: §Ìn ®éc lËp: t©m chuÈn ph¶i n»m trªn mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc xe. §Ìn tæ hîp víi ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc; xem ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc. 6.6.3.2 Theo chiÒu cao: kh«ng thÊp h¬n 350 mm vµ còng kh«ng cao h¬n 1200 mm so víi mÆt ®Êt. 6.6.3.3 Theo chiÒu dµi: ë phÝa tr­íc cña xe. 6.6.4 TÇm nh×n Gãc n»m ngang: 80o vÒ phÝa tr¸i vµ phÝa ph¶i. Gãc th¼ng ®øng: 15o ë trªn vµ d­íi ®­êng n»m ngang. Gãc th¼ng ®øng phÝa d­íi ®­êng n»m ngang cã thÓ gi¶m ®Õn 5o nÕu chiÒu cao cña ®Ìn nhá h¬n 750 mm. 6.6.5 H­íng PhÝa tr­íc. §Ìn cã thÓ chuyÓn ®éng cïng víi tay l¸i. 6.6.6 Cã thÓ t¹o thµnh nhãm víi mäi lo¹i ®Ìn phÝa tr­íc kh¸c. 6.6.7 Cã thÓ tæ hîp víi mäi ®Ìn phÝa tr­íc kh¸c. 6.6.8 Nèi ®iÖn Kh«ng cã yªu cÇu ®Æc biÖt. 16
 17. TCVN 6903 : 2001 6.6.9 §Ìn b¸o hiÖu ®ãng m¹ch B¾t buéc. §Ìn b¸o hiÖu mµu xanh kh«ng nhÊp nh¸y. Kh«ng yªu cÇu ®Ìn b¸o hiÖu nµy nÕu chiÕu s¸ng b¶ng ®ång hå cã thÓ bËt hoÆc t¾t ®ång thêi víi ®Ìn vÞ trÝ. 6.6.10 Yªu cÇu kh¸c Kh«ng cã. 6.7 §Ìn vÞ trÝ sau 6.7.1 Sè l­îng Mét ®Ìn. 6.7.2 Bè trÝ Kh«ng cã yªu cÇu ®Æc biÖt. 6.7.3 VÞ trÝ 6.7.3.1 Theo chiÒu réng: t©m chuÈn ph¶i trªn ë mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc xe. 6.7.3.2 Theo chiÒu cao: kh«ng thÊp h¬n 350 mm hoÆc kh«ng cao h¬n 1200 mm so víi mÆt ®Êt. 6.7.3.3 Theo chiÒu dµi: ë phÝa sau cña xe. 6.7.4 TÇm nh×n Gãc n»m ngang: 80o vÒ phÝa tr¸i vµ phÝa ph¶i. Gãc th¼ng ®øng: 15o ë trªn vµ d­íi ®­êng n»m ngang. Gãc th¼ng ®øng ë d­íi ®­êng n»m ngang cã thÓ gi¶m ®Õn 5o nÕu chiÒu cao cña ®Ìn nhá h¬n 750 mm. 6.7.5 H­íng PhÝa sau. 6.7.6 Cã thÓ t¹o thµnh nhãm víi mäi ®Ìn phÝa sau kh¸c. 6.7.7 Cã thÓ kÕt hîp víi ®Ìn biÓn sè sau. 6.7.8 Cã thÓ tæ hîp víi ®Ìn phanh, hoÆc tÊm ph¶n quang mµu ®á phÝa sau kh«ng ph¶i h×nh tam gi¸c, hoÆc c¶ hai, hoÆc víi ®Ìn s­¬ng mï sau. 6.7.9 Nèi ®iÖn Kh«ng cã yªu cÇu ®Æc biÖt. 6.7.10 §Ìn b¸o hiÖu ®ãng m¹ch Chøc n¨ng cña nã ph¶i ®­îc thùc hiÖn b»ng ®Ìn qui ®Þnh cho ®Ìn vÞ trÝ tr­íc. 6.7.11 Yªu cÇu kh¸c Kh«ng cã. 17
 18. TCVN 6903 : 2001 6.8 TÊm ph¶n quang phÝa sau, mµu ®á, kh«ng ph¶i h×nh tam gi¸c 6.8.1 Sè l­îng Mét c¸i, l¾p ®Æt ph¶i ®­îc thùc hiÖn theo yªu cÇu liªn quan ®Õn lo¹i ph¶n chiÕu vÒ phÝa sau IA qui ®Þnh trong TCVN 6901 : 2001. 6.8.2 Bè trÝ Kh«ng cã yªu cÇu ®Æc biÖt. 6.8.3 VÞ trÝ 6.8.3.1 Theo chiÒu réng: t©m chuÈn ph¶i n»m trªn mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc xe. 6.8.3.2 Theo chiÒu cao: kh«ng thÊp h¬n 350 mm vµ còng kh«ng cao h¬n 900 mm so víi mÆt ®Êt. 6.8.4 TÇm nh×n Gãc n»m ngang: 30o vÒ phÝa tr¸i vµ phÝa ph¶i. Gãc th¼ng ®øng: 15o ë trªn vµ d­íi ®­êng n»m ngang. Gãc th¼ng ®øng phÝa d­íi ®­êng n»m ngang cã thÓ gi¶m ®Õn 5o nÕu chiÒu cao cña ®Ìn nhá h¬n 750 mm. 6.8.5 H­íng VÒ phÝa sau. 6.8.6 Cã thÓ t¹o thµnh nhãm víi mäi lo¹i ®Ìn kh¸c. 6.8.7 Yªu cÇu kh¸c BÒ mÆt chiÕu s¸ng cña tÊm ph¶n quang cã thÓ cã c¸c bé phËn chung víi mäi ®Ìn ®á kh¸c l¾p ®Æt ë phi¸ sau. 6.9 TÝn hiÖu b¸o xe g©y nguy hiÓm 6.9.1 TÝn hiÖu ph¶i ®­îc ®­a ra b»ng ho¹t ®éng ®ång thêi cña c¸c ®Ìn b¸o rÏ t­¬ng øng víi yªu cÇu qui ®Þnh trong 6.3. 6.9.2 Nèi ®iÖn TÝn hiÖu ph¶i ®­îc bËt b»ng c«ng t¾c riªng biÖt ®Ó cã kh¶ n¨ng lµm cho tÊt c¶ c¸c ®Ìn b¸o rÏ ®­îc cung cÊp dßng ®iÖn ®ång thêi. 6.9.3 §Ìn b¸o hiÖu ®ãng m¹ch B¾t buéc. §Ìn b¸o hiÖu nhÊp nh¸y mµu ®á hoÆc ®èi víi c¸c ®Ìn b¸o hiÖu riªng biÖt, ho¹t ®éng ®ång thêi cña ®Ìn b¸o hiÖu ®­îc qui ®Þnh trong 6.3.10. 6.9.4 Yªu cÇu kh¸c TÇn sè cña ¸nh s¸ng nhÊp nh¸y lµ 90 lÇn ± 30 lÇn/1 phót. Sau khi bËt c«ng t¾c ®Ìn kh«ng qu¸ mét gi©y, ph¶i xuÊt hiÖn ¸nh s¸ng vµ kh«ng qu¸ 1,5 gi©y ®Ó t¾t ¸nh s¸ng. TÝn hiÖu b¸o xe g©y nguy hiÓm ph¶i gi÷ kh¶ n¨ng lµm viÖc ngay c¶ khi thiÕt bÞ kiÓm so¸t khëi ®éng vµ dõng cña ®éng c¬ trong tr¹ng th¸i mµ ®éng c¬ kh«ng thÓ ho¹t ®éng. 18
 19. TCVN 6903 : 2001 6.10 §Ìn s­¬ng mï tr­íc 6.10.1 Sè l­îng Mét ®Ìn. 6.10.2 Bè trÝ Kh«ng cã yªu cÇu ®Æc biÖt. 6.10.3 VÞ trÝ 6.10.3.1 Theo chiÒu réng: T©m chuÈn ph¶i n»m trªn mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc xe; hoÆc trªn mÐp cña bÒ mÆt chiÕu s¸ng ë gÇn nhÊt mÆt ph¼ng nµy nhÊt vµ c¸ch nã kh«ng qu¸ 250 mm. 6.10.3.2 Theo chiÒu cao: kh«ng nhá h¬n 250 mm so víi mÆt ®Êt. Kh«ng cã ®iÓm nµo trªn bÒ mÆt chiÕu s¸ng ®­îc cao h¬n ®iÓm cao nhÊt trªn bÒ mÆt chiÕu s¸ng cña ®Ìn chiÕu gÇn. 6.10.3.3 Theo chiÒu dµi: ë phÝa tr­íc xe. Yªu cÇu nµy ph¶i ®­îc coi nh­ tho¶ m·n nÕu ¸nh s¸ng ph¸t ra kh«ng g©y c¶n trë trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp cho ng­êi l¸i qua g­¬ng chiÕu hËu vµ/hoÆc c¸c bÒ mÆt ph¶n quang kh¸c cña xe. 6.10.4 TÇm nh×n §­îc x¸c ®Þnh bëi gãc α vµ β cho trong 3.10. α = 5o ë phÝa trªn vµ phÝa d­íi. β = 45o phÝa tay ph¶i vµ tay tr¸i trõ khi ¸nh s¸ng lÖch t©m, trong tr­êng hîp nµy gãc h­íng vµo trong b =10o. 6.10.5 H­íng PhÝa tr­íc. §Ìn cã thÓ chuyÓn ®éng cïng víi tay l¸i. 6.10.6 Cã thÓ t¹o thµnh nhãm víi c¸c ®Ìn phÝa tr­íc kh¸c. 6.10.7 Cã thÓ kh«ng kÕt hîp víi mäi ®Ìn phÝa tr­íc kh¸c. 6.10.8 Cã thÓ tæ hîp víi ®Ìn chiÕu xa vµ ®Ìn vÞ trÝ tr­íc. 6.10.9 Nèi ®iÖn Cã thÓ bËt hoÆc t¾t ®Ìn s­¬ng mï kh«ng phô thuéc vµo ®Ìn chiÕu xa vµ ®Ìn chiÕu gÇn. 6.10.10 §Ìn b¸o hiÖu ®ãng m¹ch Tuú chän. §Ìn b¸o hiÖu mµu xanh kh«ng nhÊp nh¸y. 6.10.11 Yªu cÇu kh¸c Kh«ng cã. 19
 20. TCVN 6903 : 2001 6.11 §Ìn s­¬ng mï sau 6.11.1 Sè l­îng Mét ®Ìn. 6.11.2 Bè trÝ Kh«ng cã yªu cÇu ®Æc biÖt. 6.11.3 VÞ trÝ 6.11.3.1 Theo chiÒu réng: kh«ng cã yªu cÇu ®Æc biÖt. 6.11.3.2 Theo chiÒu cao: kh«ng thÊp h¬n 350 mm vµ còng kh«ng cao h¬n 900 mm so víi mÆt ®Êt. 6.11.3.3 Theo chiÒu dµi: ë phÝa sau cña xe. 6.11.3.4 Kho¶ng c¸ch gi÷a bÒ mÆt chiÕu s¸ng cña ®Ìn s­¬ng mï sau vµ bÒ mÆt chiÕu s¸ng cña ®Ìn phanh kh«ng ®­îc lín h¬n 100 mm. 6.11.4 TÇm nh×n §­îc x¸c ®Þnh bëi gãc α vµ β chØ râ trong 3.10. α = 5o h­íng lªn trªn vµ = 5o h­íng xuèng d­íi. β = 25o vÒ phÝa ph¶i vµ phÝa tr¸i. 6.11.5 H­íng VÒ phÝa sau. 6.11.6 Cã thÓ t¹o thµnh nhãm víi mäi ®Ìn phÝa sau kh¸c. 6.11.7 Cã thÓ kh«ng kÕt hîp víi mäi ®Ìn kh¸c. 6.11.8 Cã thÓ tæ hîp víi ®Ìn vÞ trÝ sau. 6.11.9 Nèi ®iÖn Chóng ®­îc thùc hiÖn sao cho ®Ìn s­¬ng mï sau cã thÓ s¸ng lªn chØ khi mét hoÆc nhiÒu ®Ìn tiÕp theo ®­îc bËt: ®Ìn chiÕu xa, ®Ìn chiÕu gÇn, ®Ìn s­¬ng mï tr­íc. NÕu cã ®Ìn s­¬ng mï tr­íc, th× ®Ìn s­¬ng mï sau ph¶i cã kh¶ n¨ng t¾t kh«ng phô thuéc vµo ®Ìn s­¬ng mï tr­íc. 6.11.10 §Ìn b¸o hiÖu ®ãng m¹ch B¾t buéc. §Ìn b¸o hiÖu kh«ng nhÊp nh¸y, mµu hæ ph¸ch. 6.11.11 Yªu cÇu kh¸c Kh«ng cã. 20
Đồng bộ tài khoản