TCVN 6919:2001

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:141

0
63
lượt xem
14
download

TCVN 6919:2001

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt nam,Chất Lượng sản phẩm.TCVN 6919:2001. Phương tiện giao thông đường bộ. Thiết bị phanh của xe cơ giới, moóc, bán moóc. Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6919:2001

 1. tcvn tIªu chuÈn vIÖt nam TCVN 6919 : 2001 ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - thiÕt bÞ phanh cña xe c¬ giíi, moãc, b¸n moãc - yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles - Braking devices of power - driven vehicles, trailers - Requirements and test methods in type approval Hµ néi - 2001
 2. Môc lôc Trang 1 Ph¹m vi ¸p dông . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 Tµi liÖu kü thuËt vµ mÉu thö . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 5 Yªu cÇu kü thuËt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 6 Ph­¬ng ph¸p thö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 7 Sù phï hîp cña s¶n xuÊt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Phô lôc A: VÝ dô tham kh¶o vÒ th«ng b¸o phª duyÖt kiÓu cña c¸c n­íc tham gia hiÖp ®Þnh 1958, ECE, Liªn hiÖp quèc, ch÷ E trong vßng trßn t­îng tr­ng cho viÖc phª duyÖt kiÓu cña c¸c n­íc nµy . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Phô lôc B: VÝ dô tham kh¶o vÒ bè trÝ c¸c dÊu hiÖu phª duyÖt kiÓu cña c¸c n­íc tham gia hiÖp ®Þnh 1958, ECE, Liªn hiÖp quèc . . . . . . . . . . . . . . 24 Phô lôc C: Ph­¬ng ph¸p thö phanh vµ hiÖu qu¶ hÖ thèng phanh . . . . . . . . . . . 26 Phô lôc D: Thö KiÓu-II A thay cho thö KiÓu-II ®èi víi c¸c xe thuéc lo¹i M3 . . . . . . 37 Phô lôc E: Ph­¬ng ph¸p ®o thêi gian ph¶n øng trªn c¸c xe ®­îc trang bÞ hÖ thèng phanh khÝ nÐn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Phô lôc E-E1 VÝ dô vÒ mét thiÕt bÞ m« pháng . . . . . . . . . . . . . . . 41 Phô lôc F: C¸c yªu cÇu vÒ nguån n¨ng l­îng vµ c¸c thiÕt bÞ tÝch n¨ng l­îng (C¸c b×nh tÝch n¨ng) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Phô lôc G: C¸c yªu cÇu riªng ®èi víi hÖ thèng phanh lß xo . . . . . . . . . . . . . 50 Phô lôc H: C¸c yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng phanh ®ç trang bÞ c¬ cÊu c¬ khÝ khãa xi 53 lanh phanh (Kho¸ c¬ cÊu t¸c ®éng) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phô lôc K: Sù ph©n bè lùc phanh gi÷a c¸c trôc xe vµ c¸c yªu cÇu t­¬ng thÝch gi÷a xe kÐo vµ moãc, b¸n moãc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Phô lôc L: C¸c tr­êng hîp kh«ng ph¶i thùc hiÖn thö KiÓu-I vµ/ hoÆc KiÓu-II (hoÆc kiÓu-II A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 2
 3. Phô lôc L-L1 - C¸c b¶ng I, II vµ III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Phô lôc L-L2 - Quy tr×nh lùa chän cho thö KiÓu - I vµ KiÓu - II ®èi víi c¬ 75 cÊu phanh moãc, b¸n moãc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phô lôc L-L3 - MÉu b¸o c¸o thö kiÓu nh­ ®­îc qui ®Þnh ë 3.6 cña phô lôc 84 L-L2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Phô lôc M: C¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh viÖc thö c¸c xe cã trang bÞ hÖ thèng phanh qu¸n tÝnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Phô lôc M-M1 - C¸c h×nh 1- 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Phô lôc M-M2 - B¸o c¸o thö c¬ cÊu ®iÒu khiÓn hÖ thèng phanh qu¸n tÝnh 103 Phô lôc M-M3 - B¸o c¸o thö c¬ cÊu phanh . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Phô lôc M-M4 - B¸o c¸o thö tÝnh t­¬ng thÝch cña c¬ cÊu ®iÒu khiÓn phanh qu¸n tÝnh, sù truyÒn ®éng vµ c¬ cÊu phanh cña moãc, b¸n moãc . . . . 107 Phô lôc N: C¸c yªu cÇu thö ®èi víi xe ®­îc l¾p hÖ thèng chèng h·m cøng . . . . . 111 Phô lôc N-N1 - C¸c ký hiÖu vµ c¸c ®Þnh nghÜa . . . . . . . . . . . . . . 120 Phô lôc N-N2 - Sö dông sù b¸m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Phô lôc N-N3 - HiÖu qu¶ phanh trªn mÆt ®­êng cã hÖ sè b¸m kh¸c nhau 129 Phô lôc N-N4 - Ph­¬ng ph¸p lùa chän c¸c bÒ mÆt b¸m thÊp . . . . . . . 130 Phô lôc P: C¸c ®iÒu kiÖn thö ®èi víi moãc, b¸n moãc cã hÖ thèng phanh ®iÖn . . . 131 Phô lôc P-P1 - TÝnh t­¬ng thÝch gi÷a lùc phanh riªng cña moãc, b¸n moãc vµ gia tèc chËm dÇn cùc ®¹i trung b×nh cña ®oµn xe (moãc, b¸n moãc toµn t¶i vµ kh«ng t¶i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Phô lôc Q: Ph­¬ng ph¸p thö m¸ phanh trªn b¨ng thö qu¸n tÝnh . . . . . . . . . . . 135 Phô lôc R: §Þnh nghÜa vµ ph©n lo¹i xe c¬ giíi, moãc, b¸n moãc . . . . . . . . . . . 139 3
 4. Lêi nãi ®Çu TCVN 6919 : 2001 ®­îc biªn so¹n trªn c¬ së ECE sè 13 - 08/S1. TCVN 6919 : 2001 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh. 4
 5. Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 6919 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - ThiÕt bÞ phanh cña xe c¬ giíi, moãc, b¸n moãc - Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles - Braking devices of power - driven vehicles, trailers - Requirements and test methods in type approval 1 Ph¹m vi ¸p dông 1.1 Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö thiÕt bÞ phanh trong phª duyÖt kiÓu xe c¬ giíi, moãc vµ b¸n moãc thuéc lo¹i M, N, O (sau ®©y gäi t¾t lµ xe) nh­ ®­îc ®Þnh nghÜa trong phô lôc R. 1.2 Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông cho: 1.2.1 xe cã vËn tèc thiÕt kÕ lín nhÊt kh«ng lín h¬n 25 km/h; 1.2.2 moãc, b¸n moãc kh«ng thÓ nèi vµo ®Çu kÐo cã vËn tèc thiÕt kÕ lín h¬n 25 km/h; 1.2.3 xe dµnh cho ng­êi l¸i tµn tËt; 1.3 Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi ph­¬ng ph¸p ®o thêi gian ph¶n øng trªn c¸c c¬ cÊu phanh kh«ng ph¶i lµ c¬ cÊu phanh khÝ nÐn. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 6822 : 2001 (ISO 3583 :1984) Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - Mèi nèi thö ¸p suÊt cho thiÕt bÞ phanh khÝ nÐn. ISO 1185 : 1997 Road vehicles. Electrical connections between towing and towed vehicles with 24 V systems. 7 pole connector type 24 N (normal) (ISO 1185 : 1997 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé. Nèi kÕt ®iÖn gi÷a xe kÐo vµ xe ®­îc kÐo cã hÖ thèng ®iÖn 24 V. §Çu nèi 7 cùc kiÓu 24 N). ISO 7638 : 1985 Road vehicles. Brake anti -lock device connector (ISO 7638 : 1985 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé. §Çu nèi thiÕt bÞ chèng h·m cøng). 5
 6. TCVN 6919 : 2001 ISO 9128 : 1987 Road vehicles. Graphical symbols to designate brake fluid types. (ISO 9128 : 1987 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé. BiÓu t­îng ®å thÞ ®Ó biÓu thÞ lo¹i chÊt láng phanh. ECE 64 Uniform provisions concerning the approval of vehicles equipped with temporary-used spare wheels / tyres. (ECE 64 C¸c ®iÒu kho¶n thèng nhÊt vÒ phª duyÖt kiÓu xe cã trang bÞ lèp / b¸nh xe dù phßng sö dông t¹m thêi). 3 ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa C¸c thuËt ng÷ dïng trong tiªu chuÈn nµy ®­îc ®Þnh nghÜa nh­ sau: 3.1 Phª duyÖt kiÓu xe (Approval of a vehicle): Phª duyÖt mét kiÓu xe vÒ phanh. 3.2 KiÓu xe (Vehicle type): Mét lo¹i xe, trong ®ã c¸c xe kh«ng kh¸c nhau vÒ c¸c mÆt chñ yÕu nh­: 3.2.1 ®èi víi xe c¬ giíi: 3.2.1.1 lo¹i xe, (xem 1.1); 3.2.1.2 khèi l­îng lín nhÊt, nh­ ®­îc ®Þnh nghÜa trong 3.16 ; 3.2.1.3 ph©n bè khèi l­îng trªn c¸c trôc; 3.2.1.4 vËn tèc thiÕt kÕ lín nhÊt; 3.2.1.5 mét kiÓu kh¸c cña thiÕt bÞ phanh, cô thÓ h¬n lµ cã hoÆc cã kh¸c biÖt trong thiÕt bÞ phanh moãc, b¸n moãc; 3.2.1.6 sè l­îng vµ sù bè trÝ c¸c trôc; 3.2.1.7 kiÓu ®éng c¬; 3.2.1.8 sè l­îng vµ tû sè truyÒn c¸c tay sè; 3.2.1.9 tû sè truyÒn chung cña hÖ truyÒn lùc; 3.2.1.10 kÝch cì lèp; 3.2.2 ®èi víi moãc, b¸n moãc: 3.2.2.1 lo¹i moãc, b¸n moãc (xem 1.1); 3.2.2.2 khèi l­îng lín nhÊt, nh­ ®­îc ®Þnh nghÜa trong 3.16 ; 3.2.2.3 ph©n bè khèi l­îng trªn c¸c trôc; 3.2.2.4 mét kiÓu kh¸c cña thiÕt bÞ phanh; 3.2.2.5 sè l­îng vµ sù bè trÝ c¸c trôc; 3.2.2.6 kÝch cì lèp. 6
 7. TCVN 6919 : 2001 3.3 HÖ thèng phanh (Braking system): Tæ hîp cña c¸c bé phËn, cã chøc n¨ng lµm gi¶m dÇn tèc ®é chuyÓn ®éng cña xe hoÆc dõng h¼n xe, hoÆc gi÷ xe ®øng yªn khi xe ®ang ®ç; c¸c chøc n¨ng nµy ®­îc quy ®Þnh trong 5.1.2. HÖ thèng phanh gåm phÇn ®iÒu khiÓn (§iÒu khiÓn phanh), phÇn dÉn ®éng (DÉn ®éng phanh) vµ phÇn trùc tiÕp thùc hiÖn phanh (C¬ cÊu phanh). 3.4 §iÒu khiÓn phanh (Control): PhÇn nhËn t¸c ®éng trùc tiÕp tõ ng­êi l¸i (hoÆc tõ phô l¸i, trong tr­êng hîp mét sè moãc, b¸n moãc) ®Ó cung cÊp n¨ng l­îng cÇn thiÕt cho phanh ®Õn dÉn ®éng phanh, hoÆc ®iÒu khiÓn n¨ng l­îng phanh. N¨ng l­îng nµy cã thÓ lµ n¨ng l­îng c¬ b¾p cña ng­êi l¸i, hoÆc n¨ng l­îng tõ mét nguån kh¸c do ng­êi l¸i ®iÒu khiÓn, hoÆc cã thÓ lµ ®éng n¨ng cña moãc, b¸n moãc, hoÆc lµ sù kÕt hîp c¸c d¹ng n¨ng l­îng kh¸c nhau nµy. 3.5 DÉn ®éng phanh (Transmission): Tæ hîp c¸c bé phËn n»m gi÷a ®iÒu khiÓn phanh vµ c¬ cÊu phanh vµ liªn kÕt chóng theo chøc n¨ng. DÉn ®éng phanh cã thÓ lµ c¬ khÝ, thñy lùc, khÝ nÐn, ®iÖn hoÆc kÕt hîp c¸c d¹ng trªn. Khi n¨ng l­îng phanh ®­îc lÊy hoÆc ®­îc bæ trî tõ mét nguån n¨ng l­îng ®éc lËp víi ng­êi l¸i nh­ng do ng­êi l¸i ®iÒu khiÓn th× bé phËn dù tr÷ n¨ng l­îng trong hÖ thèng còng lµ mét phÇn cña dÉn ®éng phanh. 3.6 C¬ cÊu phanh (Brake): Bé phËn t¹o ra c¸c lùc c¶n trë chuyÓn ®éng cña xe. C¬ cÊu phanh cã thÓ lµ c¬ cÊu phanh ma s¸t (khi lùc c¶n ®­îc t¹o ra do ma s¸t gi÷a hai phÇn cña xe chuyÓn ®éng t­¬ng ®èi víi nhau); c¬ cÊu phanh ®iÖn (khi lùc c¶n ®­îc t¹o ra do t¸c ®éng ®iÖn tõ gi÷a hai phÇn cña xe chuyÓn ®éng t­¬ng ®èi nh­ng kh«ng tiÕp xóc víi nhau); c¬ cÊu phanh thuû lùc (khi lùc c¶n ®­îc t¹o ra do t¸c ®éng cña phÇn chÊt láng n»m gi÷a hai phÇn cña xe chuyÓn ®éng t­¬ng ®èi víi nhau); hoÆc c¬ cÊu phanh ®éng c¬ (khi lùc c¶n ph¸t sinh tõ sù t¨ng nh©n t¹o t¸c ®éng phanh cña ®éng c¬ truyÒn ®Õn c¸c b¸nh xe). 3.7 KiÓu kh¸c cña hÖ thèng phanh (Different types of braking system): HÖ thèng kh¸c biÖt vÒ c¸c mÆt c¬ b¶n nh­: 3.7.1 c¸c thµnh phÇn cña hÖ thèng cã c¸c ®Æc tÝnh kh¸c nhau; 3.7.2 mét thµnh phÇn cña hÖ thèng ®­îc lµm b»ng c¸c vËt liÖu cã c¸c ®Æc tÝnh kh¸c nhau, hoÆc mét thµnh phÇn kh¸c nhau vÒ h×nh d¹ng hoÆc kÝch cì; 3.7.3 kh¸c nhau trong viÖc l¾p ghÐp c¸c thµnh phÇn. 3.8 Thµnh phÇn cña hÖ thèng phanh (Component of a braking system): Mét trong c¸c bé phËn ®¬n lÎ, khi ®­îc l¾p ghÐp sÏ t¹o thµnh hÖ thèng phanh. 3.9 Phanh liªn hîp (Continuous braking): Sù phanh ®oµn xe, do c¸ch l¾p ®Æt nªn cã c¸c ®Æc tÝnh sau: 3.9.1 ®iÒu khiÓn phanh ®¬n do l¸i xe t¸c ®éng t¨ng dÇn, chØ b»ng mét hµnh ®éng tõ ghÕ ng­êi l¸i; 3.9.2 n¨ng l­îng dïng ®Ó phanh c¸c xe thµnh phÇn trong ®oµn xe ®­îc cung cÊp tõ cïng mét nguån (nguån nµy cã thÓ lµ n¨ng l­îng c¬ b¾p cña ng­êi l¸i); 7
 8. TCVN 6919 : 2001 3.9.3 viÖc l¾p ®Æt phanh ®¶m b¶o phanh tõng xe thµnh phÇn trong ®oµn xe mét c¸ch ®ång thêi hoÆc cã pha thÝch hîp, bÊt kÓ vÞ trÝ t­¬ng ®èi cña c¸c xe víi nhau. 3.10 Phanh b¸n liªn hîp (Semi-continuous braking): Sù phanh ®oµn xe, do c¸ch l¾p ®Æt nªn cã c¸c ®Æc tÝnh sau: 3.10.1 ®iÒu khiÓn phanh ®¬n do l¸i xe t¸c ®éng t¨ng dÇn, chØ b»ng mét hµnh ®éng tõ ghÕ ng­êi l¸i; 3.10.2 n¨ng l­îng ®Ó phanh c¸c xe thµnh phÇn trong ®oµn xe ®­îc cung cÊp bëi hai nguån kh¸c nhau (mét trong hai nguån nµy cã thÓ lµ n¨ng l­îng c¬ b¾p cña ng­êi l¸i); 3.10.3 viÖc l¾p ®Æt phanh ®¶m b¶o phanh tõng xe thµnh phÇn trong ®oµn xe mét c¸ch ®ång thêi hoÆc cã pha thÝch hîp, bÊt kÓ vÞ trÝ t­¬ng ®èi cña c¸c xe víi nhau; 3.11 Phanh tù ®éng (Automatic braking): Sù tù ®éng phanh cña mét hay nhiÒu moãc, b¸n moãc trong tr­êng hîp c¸c thµnh phÇn cña ®oµn xe bÞ t¸ch rêi, kÓ c¶ sù t¸ch rêi nµy lµ do khíp nèi bÞ ®øt g·y, t¸c dông phanh ®èi víi phÇn cßn l¹i cña ®oµn xe kh«ng v× thÕ bÞ mÊt ®i. 3.12 Phanh qu¸n tÝnh (Inertia or overrun braking): Sù phanh b»ng c¸ch lîi dông c¸c lùc ph¸t sinh do chuyÓn ®éng cña moãc, b¸n moãc dån lªn xe kÐo. 3.13 Phanh t¨ng dÇn vµ kÕt thóc (Progressive and graduated braking): Sù phanh trong ph¹m vi ho¹t ®éng b×nh th­êng cña thiÕt bÞ phanh vµ trong qu¸ tr×nh t¸c ®éng phanh (xem 3.21 ) th×: 3.13.1 ng­êi l¸i cã thÓ t¨ng hoÆc gi¶m lùc phanh vµo bÊt kú thêi ®iÓm nµo b»ng c¸ch t¸c ®éng lªn bé phËn ®iÒu khiÓn phanh; 3.13.2 lùc phanh thay ®æi tû lÖ khi t¸c ®éng lªn ®iÒu khiÓn phanh (tû lÖ thuËn); vµ 3.13.3 lùc phanh cã thÓ dÔ dµng ®iÒu chØnh ®­îc víi ®é chÝnh x¸c tho¶ ®¸ng. 3.14 HÖ thèng phanh chËm dÇn (Retarder) 1/ : HÖ thèng phanh bæ sung cã kh¶ n¨ng t¹o ra vµ duy tr× t¸c dông phanh trong mét thêi gian dµi mµ hiÖu qu¶ phanh kh«ng bÞ gi¶m ®¸ng kÓ. ThuËt ng÷ ”hÖ thèng phanh chËm dÇn” ®Ó chØ mét hÖ thèng hoµn chØnh gåm c¶ c¬ cÊu ®iÒu khiÓn, 3.14.1 HÖ thèng phanh chËm dÇn ®éc lËp (Independent retarder): HÖ thèng phanh chËm dÇn, trong ®ã c¬ cÊu ®iÒu khiÓn cña nã t¸ch riªng khái c¬ cÊu ®iÒu khiÓn cña hÖ thèng phanh chÝnh vµ c¸c hÖ thèng phanh kh¸c. 3.14.2 HÖ thèng phanh chËm dÇn hîp nhÊt (Integrated retarder) 2/ : HÖ thèng phanh chËm dÇn, trong ®ã c¬ cÊu ®iÒu khiÓn cña hÖ thèng phanh nµy ®­îc hîp nhÊt víi c¬ cÊu ®iÒu khiÓn cña hÖ thèng phanh 1/ Cho tíi khi cã c¸c quy tr×nh thèng nhÊt tÝnh to¸n hiÖu qu¶ cña phanh chËm dÇn theo c¸c qui ®Þnh trong phô lôc M, ®Þnh nghÜa nµy kh«ng bao hµm c¸c xe cã l¾p hÖ thèng phanh håi tiÕp. 2/ Cho tíi khi c¸c quy tr×nh thèng nhÊt tÝnh to¸n hiÖu qu¶ cña phanh chËm dÇn theo c¸c ®iÒu kho¶n trong phô lôc M ®­îc chÊp thuËn, c¸c xe ®­îc trang bÞ hÖ thèng phanh chËm dÇn hîp nhÊt còng ph¶i ®­îc trang bÞ mét hÖ thèng chèng h·m cøng t¸c dông Ýt nhÊt lªn c¸c c¬ cÊu phanh chÝnh cña trôc do hÖ thèng phanh chËm dÇn ®iÒu khiÓn vµ lªn b¶n th©n hÖ thèng phanh chËm dÇn, vµ ®­îc thö theo c¸c qui ®Þnh trong phô lôc N. 8
 9. TCVN 6919 : 2001 chÝnh sao cho c¶ hÖ thèng phanh chÝnh vµ phanh chËm dÇn t¸c dông ®ång thêi hoÆc theo chu kú thÝch hîp nhê ho¹t ®éng cña c¬ cÊu ®iÒu khiÓn kÕt hîp. 3.14.3 HÖ thèng phanh chËm dÇn kÕt hîp (Combined retarder): HÖ thèng phanh chËm dÇn hîp nhÊt cã thªm mét thiÕt bÞ ng¾t, cho phÐp ®iÒu khiÓn phanh kÕt hîp chØ t¸c ®éng lªn hÖ thèng phanh chÝnh. 3.15 Xe toµn t¶i (Laden vehicle): Xe ®­îc chÊt t¶i ®¹t ®Õn ”khèi l­îng lín nhÊt”, trõ khi cã qui ®Þnh kh¸c. 3.16 Khèi l­îng lín nhÊt (Maximum mass): Khèi l­îng lín nhÊt cho phÐp vÒ kü thuËt do nhµ s¶n xuÊt xe c«ng bè (khèi l­îng nµy cã thÓ cao h¬n ”khèi l­îng lín nhÊt cho phÐp” do c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc ®­a ra). 3.17 Sù ph©n bè khèi l­îng gi÷a c¸c trôc (The distribution of mass among the axles): Sù ph©n bè t¸c dông cña träng lùc lªn khèi l­îng xe vµ / hoÆc gi¸ trÞ cña nã gi÷a c¸c trôc. 3.18 T¶i träng b¸nh xe / trôc (Wheel / axle load): Ph¶n lùc (lùc) tÜnh th¼ng ®øng cña bÒ mÆt ®­êng trong vïng tiÕp xóc ®Æt lªn b¸nh xe / c¸c b¸nh xe cña trôc ®ã. 3.19 T¶i träng b¸nh xe / trôc tÜnh lín nhÊt (Maximum stationary wheel / axle load): T¶i träng b¸nh xe / trôc ®¹t ®­îc trong ®iÒu kiÖn xe toµn t¶i ë tr¹ng th¸i tÜnh. 3.20 HÖ thèng phanh thñy lùc cã n¨ng l­îng tÝch luü (Hydraulic braking system with stored energy): HÖ thèng phanh, trong ®ã n¨ng l­îng ®­îc cung cÊp b»ng chÊt láng cã ¸p suÊt, ®­îc chøa trong mét hoÆc nhiÒu b×nh tÝch n¨ng (¾c quy thuû lùc) do mét hoÆc nhiÒu b¬m t¨ng ¸p cung cÊp, mçi b×nh cã thiÕt bÞ h¹n chÕ ¸p suÊt tíi mét gi¸ trÞ lín nhÊt. Gi¸ trÞ ¸p suÊt nµy do nhµ s¶n xuÊt quy ®Þnh. 3.21 Sù t¸c ®éng (Actuation): Bao gåm c¶ sù t¸c ®éng vµ nh¶ t¸c ®éng ®iÒu khiÓn phanh (phanh vµ nh¶ phanh). 4 Tµi liÖu kü thuËt vµ mÉu cho phª duyÖt kiÓu 4.1 Tµi liÖu kü thuËt gåm cã: 4.1.1 b¶n m« t¶ kiÓu xe vÒ c¸c h¹ng môc ®­îc nªu râ trong 3.2. C¸c sè vµ / hoÆc c¸c ký hiÖu nhËn biÕt kiÓu xe vµ, ®èi víi xe c¬ giíi th× kiÓu ®éng c¬ ph¶i ®­îc chØ râ; 4.1.2 danh s¸ch ®Çy ®ñ c¸c bé phËn cÊu thµnh hÖ thèng phanh; 4.1.3 s¬ ®å l¾p ghÐp hÖ thèng phanh vµ chØ dÉn vÞ trÝ c¸c bé phËn cña hÖ thèng trªn xe; 4.1.4 c¸c b¶n vÏ chi tiÕt cña mçi bé phËn cho phÐp dÔ dµng x¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ nhËn biÕt ®­îc chóng. 4.2 Xe mÉu cña kiÓu xe xin phª duyÖt ph¶i ®­îc ®Ö tr×nh c¬ quan cã thÈm quyÒn thùc hiÖn thö nghiÖm phª duyÖt kiÓu xe. 9
 10. TCVN 6919 : 2001 5 Yªu cÇu kü thuËt 5.1 Yªu cÇu chung 5.1.1 HÖ thèng phanh 5.1.1.1 HÖ thèng phanh ph¶i ®­îc thiÕt kÕ, cÊu t¹o vµ l¾p ®Æt sao cho khi xe ë ®iÒu kiÖn sö dông b×nh th­êng, ngay c¶ khi ph¶i chÞu c¸c rung ®éng, vÉn tháa m·n c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy. 5.1.1.2 §Æc biÖt, hÖ thèng phanh ph¶i ®­îc thiÕt kÕ, cÊu t¹o vµ l¾p ®Æt sao cho chèng l¹i ®­îc c¸c hiÖn t­îng ¨n mßn vµ l·o hãa. 5.1.1.3 M¸ phanh kh«ng ®­îc chøa chÊt ami¨ng. 5.1.2 Chøc n¨ng cña hÖ thèng phanh HÖ thèng phanh ®­îc ®Þnh nghÜa trong 3.3 ph¶i ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c chøc n¨ng sau: 5.1.2.1 HÖ thèng phanh chÝnh HÖ thèng phanh chÝnh ph¶i cã kh¶ n¨ng kiÓm so¸t ®­îc chuyÓn ®éng cña xe vµ dõng xe l¹i mét c¸ch an toµn, nhanh chãng vµ h÷u hiÖu, ë bÊt cø tèc ®é vµ t¶i träng nµo trong ph¹m vi tÝnh n¨ng kü thuËt cho phÐp cña xe, trªn bÊt cø dèc lªn hoÆc xuèng. Nã ph¶i cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh ®­îc t¸c ®éng phanh. Ng­êi l¸i ph¶i cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn t¸c ®éng phanh tõ ghÕ l¸i trong khi kh«ng rêi hai tay khái vµnh tay l¸i. 5.1.2.2 HÖ thèng phanh dù phßng HÖ thèng phanh dù phßng ph¶i cã kh¶ n¨ng dõng xe víi qu·ng ®­êng phanh hîp lý trong tr­êng hîp hÖ thèng phanh chÝnh bÞ háng. Nã ph¶i cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh ®­îc t¸c ®éng phanh. Ng­êi l¸i ph¶i cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn ®­îc t¸c ®éng phanh tõ ghÕ l¸i trong khi Ýt nhÊt mét tay vÉn ®Æt trªn vµnh tay l¸i. Trong ph¹m vi c¸c ®iÒu kho¶n nµy, gi¶ thiÕt r»ng t¹i mét thêi ®iÓm kh«ng thÓ x¶y ra nhiÒu h¬n mét h­ háng trong hÖ thèng phanh chÝnh. 5.1.2.3 HÖ thèng phanh ®ç HÖ thèng phanh ®ç ph¶i cã kh¶ n¨ng gi÷ xe ®øng yªn trªn dèc lªn hoÆc xuèng ngay c¶ khi v¾ng mÆt ng­êi l¸i, lóc nµy c¸c bé phËn c«ng t¸c ®­îc gi÷ ë vÞ trÝ khãa b»ng c¬ cÊu thuÇn tóy c¬ khÝ. Ng­êi l¸i ph¶i thùc hiÖn ®­îc t¸c ®éng phanh nµy tõ ghÕ l¸i; ®èi víi moãc, b¸n moãc, ph¶i tu©n theo c¸c qui ®Þnh trong 5.2.2.10. C¬ cÊu phanh h¬i cña moãc, b¸n moãc vµ hÖ thèng phanh ®ç cña xe kÐo cã thÓ ho¹t ®éng ®ång thêi, miÔn lµ t¹i bÊt kú thêi ®iÓm nµo ng­êi l¸i còng cã thÓ kiÓm tra ®Ó kh¼ng ®Þnh: hiÖu qu¶ phanh ®ç cña ®oµn xe ®¹t ®­îc b»ng t¸c ®éng c¬ khÝ ®¬n thuÇn cña hÖ thèng phanh ®ç lµ ®¹t yªu cÇu. 10
 11. TCVN 6919 : 2001 5.1.2.4 Liªn kÕt khÝ nÐn gi÷a xe c¬ giíi víi moãc, b¸n moãc. §èi víi hÖ thèng phanh ho¹t ®éng b»ng khÝ nÐn, ®­êng nèi khÝ nÐn víi moãc, b¸n moãc ph¶i lµ lo¹i hai hoÆc nhiÒu dßng. Tuy nhiªn, trong mäi tr­êng hîp, ph¶i tháa m·n tÊt c¶ c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy b»ng viÖc sö dông ®­êng nèi chØ cã hai dßng. Kh«ng ®­îc phÐp sö dông c¸c c¬ cÊu c¾t kh«ng lµm viÖc tù ®éng. §èi víi ®oµn xe gåm ®Çu kÐo vµ b¸n moãc, c¸c èng mÒm lµ mét phÇn cña xe ®Çu kÐo. Trong mäi tr­êng hîp kh¸c, c¸c èng mÒm thuéc vÒ phÇn cña moãc, b¸n moãc. 5.2 §Æc tÝnh cña c¸c hÖ thèng phanh 5.2.1 C¸c xe lo¹i M vµ N 5.2.1.1 C¸c hÖ thèng phanh ®­îc trang bÞ trªn xe ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng phanh chÝnh, phanh dù phßng vµ phanh ®ç. 5.2.1.2 C¸c hÖ thèng dïng cho phanh chÝnh, dù phßng vµ phanh ®ç cã thÓ cã c¸c thµnh phÇn chung miÔn lµ chóng tháa m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau: 5.2.1.2.1 ph¶i cã Ýt nhÊt hai bé phËn ®iÒu khiÓn ®éc lËp víi nhau vµ ng­êi l¸i lu«n tiÕp cËn ®­îc tõ vÞ trÝ ngåi l¸i b×nh th­êng. §èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i xe, ngo¹i trõ M2 vµ M3, mçi mét bé phËn ®iÒu khiÓn phanh (trõ ®iÒu khiÓn phanh chËm dÇn) ph¶i ®­îc thiÕt kÕ sao cho chóng trë vÒ vÞ trÝ nh¶ phanh hoµn toµn khi th«i t¸c dông lªn phanh. Yªu cÇu nµy kh«ng ¸p dông cho bé phËn ®iÒu khiÓn phanh ®ç (hoÆc phÇn ®iÒu khiÓn phanh ®ç cña ®iÒu khiÓn kÕt hîp), khi nã ®­îc khãa c¬ khÝ ë vÞ trÝ phanh; 5.2.1.2.2 ®iÒu khiÓn phanh cña hÖ thèng phanh chÝnh ph¶i ®éc lËp víi ®iÒu khiÓn phanh cña hÖ thèng phanh ®ç; 5.2.1.2.3 nÕu hÖ thèng phanh chÝnh vµ hÖ thèng phanh dù phßng cã chung bé phËn ®iÒu khiÓn th× hiÖu qu¶ liªn kÕt gi÷a bé phËn ®iÒu khiÓn nµy víi c¸c thµnh phÇn kh¸c cña hÖ thèng dÉn ®éng kh«ng ®ù¬c gi¶m ®i sau mét thêi gian sö dông nhÊt ®Þnh; 5.2.1.2.4 nÕu hÖ thèng phanh chÝnh vµ hÖ thèng phanh dù phßng cã chung bé phËn ®iÒu khiÓn th× hÖ thèng phanh ®ç ph¶i ®­îc thiÕt kÕ sao cho nã cã thÓ ho¹t ®éng ngay c¶ khi xe ®ang chuyÓn ®éng. Kh«ng cÇn ¸p dông yªu cÇu nµy nÕu hÖ thèng phanh chÝnh cña xe ®­îc ®­a vµo ho¹t ®éng, dï chØ mét phÇn cña hÖ thèng, b»ng mét bé phËn ®iÒu khiÓn phô; 5.2.1.2.5 trong tr­êng hîp h­ háng bÊt kú bé phËn nµo trõ c¬ cÊu phanh (nh­ ®­îc ®Þnh nghÜa trong 3.6 cña tiªu chuÈn nµy) hoÆc h­ háng c¸c thµnh phÇn ®­îc ®Ò cËp ®Õn trong 5.2.1.2.7, hoÆc c¸c h­ háng kh¸c cña hÖ thèng phanh chÝnh (sai chøc n¨ng, hÕt hoµn toµn hoÆc mét phÇn n¨ng l­îng tÝch luü) th× hÖ thèng phanh dù phßng hoÆc phÇn dù phßng cña hÖ thèng phanh chÝnh kh«ng chÞu ¶nh h­ëng bëi h­ háng ®ã ph¶i cã kh¶ n¨ng dõng xe trong c¸c ®iÒu kiÖn ®­îc qui ®Þnh ®èi víi phanh dù phßng; 11
 12. TCVN 6919 : 2001 5.2.1.2.6 Nãi riªng, khi hÖ thèng phanh chÝnh vµ hÖ thèng phanh dù phßng cã chung bé phËn ®iÒu khiÓn vµ bé phËn dÉn ®éng: 5.2.1.2.6.1 nÕu qu¸ tr×nh phanh chÝnh ®­îc thùc hiÖn bëi t¸c ®éng c¬ b¾p cña ng­êi l¸i cã trî lùc b»ng mét hay nhiÒu nguån n¨ng l­îng tÝch luü kh¸c, th× trong tr­êng hîp trî lùc phanh chÝnh h­ háng, qu¸ tr×nh phanh dù phßng vÉn ph¶i ®­îc ®¶m b¶o b»ng t¸c ®éng c¬ b¾p cña ng­êi l¸i ®­îc trî lùc bëi nguån n¨ng l­îng tÝch luü nµo ®ã kh«ng chÞu ¶nh h­ëng cña h­ háng. Lùc t¸c dông ®iÒu khiÓn phanh kh«ng ®­îc v­ît qu¸ gi¸ trÞ lín nhÊt qui ®Þnh; 5.2.1.2.6.2 nÕu lùc phanh chÝnh vµ dÉn ®éng phanh chØ phô thuéc vµo viÖc sö dông mét nguån n¨ng l­îng tÝch luü do ng­êi l¸i ®iÒu khiÓn th× ph¶i cã Ýt nhÊt hai nguån dù tr÷ n¨ng l­îng ®éc lËp hoµn toµn, mçi nguån dïng cho mét phÇn dÉn ®éng riªng ®éc lËp; mçi phÇn dÉn ®éng nµy cã thÓ t¸c ®éng lªn c¬ cÊu phanh chØ cña hai hoÆc nhiÒu b¸nh xe ®­îc tÝnh to¸n sao cho tù chóng cã kh¶ n¨ng ®¶m b¶o yªu cÇu ®èi víi phanh dù phßng mµ kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn sù æn ®Þnh cña xe trong qu¸ tr×nh phanh; ngoµi ra, mçi nguån n¨ng l­îng tÝch luü nãi trªn ph¶i ®­îc trang bÞ mét thiÕt bÞ c¶nh b¸o nh­ ®­îc ®Þnh nghÜa trong 5.2.1.13 ; 5.2.1.2.7 c¸c côm chÝnh nh­ bµn ®¹p phanh vµ gi¸ ®ì bµn ®¹p, xi lanh phanh chÝnh vµ pÝt-t«ng hoÆc c¸c pÝt-t«ng (hÖ thèng thñy lùc), van ®iÒu khiÓn (hÖ thèng thñy lùc vµ/hoÆc khÝ nÐn), c¸c c¬ cÊu liªn kÕt gi÷a bµn ®¹p phanh vµ xi lanh phanh chÝnh hoÆc van ®iÒu khiÓn, c¸c xi lanh phanh vµ c¸c pÝt-t«ng (hÖ thèng thñy lùc vµ/hoÆc khÝ nÐn), vµ c¸c côm trôc vµ cam cña c¸c c¬ cÊu phanh ®­îc xem lµ kh«ng cã kh¶ n¨ng h­ háng nÕu ®­îc x¸c ®Þnh ®ñ kÝch th­íc, thuËn tiÖn cho b¶o d­ìng vµ cã c¸c ®Æc tr­ng an toµn Ýt nhÊt lµ b»ng møc ®é an toµn qui ®Þnh cho c¸c thµnh phÇn thiÕt yÕu kh¸c (vÝ dô nh­ c¸c thanh ®ßn dÉn ®éng l¸i) cña xe. BÊt kú côm nãi trªn nµo mµ h­ háng cña chóng lµm cho kh«ng thÓ phanh xe ®¹t hiÖu qu¶ tèi thiÓu b»ng hiÖu qu¶ qui ®Þnh cho hÖ thèng phanh dù phßng, ph¶i ®­îc lµm b»ng kim lo¹i hoÆc b»ng vËt liÖu cã c¸c ®Æc tÝnh t­¬ng ®­¬ng vµ kh«ng bÞ biÕn d¹ng ®¸ng kÓ trong ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng b×nh th­êng cña hÖ thèng phanh. 5.2.1.3 Nh÷ng xe cã bé phËn ®iÒu khiÓn riªng rÏ cho hÖ thèng phanh chÝnh vµ phanh dù phßng, sù ho¹t ®éng ®ång thêi cña hai bé phËn ®iÒu khiÓn kh«ng ®­îc lµm cho c¶ hÖ thèng phanh chÝnh vµ hÖ thèng phanh dù phßng mÊt hiÖu qu¶, c¶ khi hai hÖ thèng ®ang lµm viÖc b×nh th­êng lÉn khi mét trong hai hÖ thèng cã h­ háng. 5.2.1.4 HÖ thèng phanh chÝnh, dï cã hay kh«ng ®­îc kÕt hîp víi hÖ thèng phanh dù phßng, ph¶i ®¶m b¶o sao cho trong tr­êng hîp cã h­ háng ë mét phÇn dÉn ®éng vÉn cã mét sè l­îng b¸nh xe thÝch ®¸ng cßn phanh ®­îc b»ng t¸c ®éng cña ®iÒu khiÓn phanh chÝnh; c¸c b¸nh xe nµy ph¶i ®­îc chän sao cho hiÖu qu¶ cßn l¹i cña hÖ thèng phanh chÝnh tháa m·n c¸c yªu cÇu ®Æt ra trong C.2.4 cña phô lôc C. 5.2.1.4.1 Tuy nhiªn, ®iÒu nãi trªn sÏ kh«ng ¸p dông cho c¸c xe kÐo b¸n moãc khi dÉn ®éng phanh cña hÖ thèng phanh chÝnh trªn b¸n moãc ®éc lËp víi dÉn ®éng phanh cña hÖ thèng phanh chÝnh trªn xe kÐo; 12
 13. TCVN 6919 : 2001 5.2.1.4.2 Sù h­ háng cña mét phÇn trong dÉn ®éng thñy lùc ph¶i ®­îc b¸o hiÖu cho ng­êi l¸i b»ng mét ®Ìn chØ b¸o mµu ®á, bËt s¸ng kh«ng chËm ngay sau t¸c ®éng cña ®iÒu khiÓn phanh vµ vÉn s¸ng chõng nµo h­ háng cßn tån t¹i vµ khãa ®iÖn ë vÞ trÝ bËt "ON". Tuy nhiªn, cho phÐp dïng thiÕt bÞ gåm mét ®Ìn chØ b¸o mµu ®á bËt s¸ng khi chÊt láng trong b×nh chøa ë d­íi møc quy ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt. §Ìn chØ b¸o ph¶i ®­îc ng­êi l¸i nhËn biÕt mét c¸ch dÔ dµng tõ ghÕ ng­êi l¸i ngay c¶ khi d­íi ¸nh s¸ng ban ngµy. H­ háng cña mét thµnh phÇn thiÕt bÞ nµy kh«ng ®ù¬c dÉn ®Õn mÊt toµn bé hiÖu qu¶ cña hÖ thèng phanh. 5.2.1.5 Khi sö dông n¨ng l­îng kh¸c kh«ng ph¶i lµ n¨ng l­îng c¬ b¾p cña ng­êi l¸i, kh«ng cÇn ph¶i cã nhiÒu h¬n mét nguån n¨ng l­îng (b¬m thñy lùc, m¸y nÐn khÝ, vv...), nh­ng viÖc dÉn ®éng nh÷ng thiÕt bÞ t¹o ra nguån n¨ng l­îng ®ã ph¶i an toµn ®Õn møc tèi ®a. 5.2.1.5.1 Trong tr­êng hîp cã h­ háng ë bÊt kú phÇn nµo cña dÉn ®éng phanh, ®­êng cÊp cho phÇn kh«ng bÞ ¶nh h­ëng bëi h­ háng ph¶i tiÕp tôc ®­îc ®¶m b¶o ®Ó dõng xe nÕu cÇn, víi møc ®é hiÖu qu¶ qui ®Þnh cho phÇn phanh cßn l¹i vµ / hoÆc phanh dù phßng. §iÒu kiÖn nµy ph¶i ®­îc ®¸p øng b»ng c¸ch dïng c¸c thiÕt bÞ dÔ dµng ®­a vµo ho¹t ®éng khi xe ®ç, hoÆc tù ®éng ho¹t ®éng. 5.2.1.5.2 Ngoµi ra, c¸c thiÕt bÞ tÝch n¨ng l­îng ®Æt sau thiÕt bÞ nµy theo dßng t¸c ®éng phanh ph¶i ®¶m b¶o trong tr­êng hîp cã h­ háng viÖc cung cÊp n¨ng l­îng, sau bèn lÇn t¸c ®éng hÕt hµnh tr×nh cña ®iÒu khiÓn phanh chÝnh, phï hîp c¸c ®iÒu kiÖn ®­îc qui ®Þnh trong F.2.1.2 cña phô lôc F, vÉn cã kh¶ n¨ng dõng xe ë lÇn t¸c ®éng thø n¨m, víi møc ®é hiÖu qu¶ qui ®Þnh cho phanh dù phßng. 5.2.1.5.3 Tuy nhiªn, ®èi víi hÖ thèng phanh thñy lùc cã nguån n¨ng l­îng tÝch luü, ®iÒu trªn cã thÓ coi lµ ®· tho¶ m·n miÔn lµ tho¶ m·n c¸c yªu cÇu trong F.3.1.2.2 cña phô lôc F. 5.2.1.6 C¸c yªu cÇu trong 5.2.1.2, 5.2.1.4 vµ 5.2.1.5 ph¶i ®­îc ®¸p øng mµ kh«ng sö dông bÊt kú thiÕt bÞ tù ®éng thuéc lo¹i chØ ho¹t ®éng khi cã sù cè trong hÖ thèng phanh, cßn th«ng th­êng kh«ng ho¹t ®éng nªn kh«ng cã kh¶ n¨ng kiÓm so¸t sù mÊt hiÖu qu¶ cña thiÕt bÞ. 5.2.1.7 HÖ thèng phanh chÝnh ph¶i t¸c ®éng trªn tÊt c¶ c¸c b¸nh cña xe. 5.2.1.8 T¸c ®éng cña hÖ thèng phanh chÝnh ph¶i ®­îc ph©n bè thÝch hîp gi÷a c¸c trôc. Trong tr­êng hîp xe cã nhiÒu h¬n hai trôc, ®Ó tr¸nh hiÖn t­îng khãa cøng b¸nh xe hoÆc bã dÝnh m¸ phanh, lùc phanh trªn c¸c trôc nhÊt ®Þnh cã thÓ ®­îc tù ®éng gi¶m tíi kh«ng khi t¶i träng gi¶m ®i ®¸ng kÓ miÔn lµ xe ®¸p øng tÊt c¶ c¸c ®Æc tÝnh yªu cÇu trong phô lôc C. 5.2.1.9 T¸c ®éng cña hÖ thèng phanh chÝnh ph¶i ®­îc ph©n bè mét c¸ch c©n ®èi gi÷a c¸c b¸nh xe cña cïng mét trôc so víi mÆt ph¼ng ®èi xøng däc cña xe. 5.2.1.10 HÖ thèng phanh chÝnh vµ hÖ thèng phanh ®ç ph¶i t¸c dông trªn c¸c bÒ mÆt phanh ®­îc nèi cøng víi c¸c b¸nh xe b»ng c¸c chi tiÕt ®ñ bÒn. Kh«ng bÒ mÆt phanh nµo cã kh¶ n¨ng t¸ch rêi khái c¸c b¸nh xe; tuy nhiªn, ®èi víi hÖ thèng phanh chÝnh vµ phanh dù phßng, cho phÐp cã sù t¸ch rêi nh­ vËy cña c¸c bÒ mÆt phanh trong thêi gian ng¾n, vÝ dô nh­ khi chuyÓn sè vµ sau ®ã c¶ phanh chÝnh vµ 13
 14. TCVN 6919 : 2001 phanh dù phßng tiÕp tôc ho¹t ®éng víi møc hiÖu qu¶ qui ®Þnh. Ngoµi ra, ®èi víi hÖ thèng phanh ®ç cho phÐp cã sù t¸ch rêi nh­ nãi ë trªn víi ®iÒu kiÖn ng­êi l¸i, tõ ghÕ l¸i cña m×nh, hoµn toµn kiÓm so¸t ®­îc sù t¸ch rêi ®ã b»ng mét hÖ thèng ho¹t ®éng kh«ng ¶nh h­ëng bëi rß rØ. 5.2.1.11 Sù mßn cña c¬ cÊu phanh ph¶i cã kh¶ n¨ng bï l¹i dÔ dµng b»ng c¬ cÊu ®iÒu chØnh b»ng tay hoÆc tù ®éng. Ngoµi ra, ®iÒu khiÓn phanh vµ c¸c thµnh phÇn cña dÉn ®éng phanh vµ c¬ cÊu phanh ph¶i cã hµnh tr×nh dù tr÷ vµ khi cÇn thiÕt, ph¶i cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh thÝch hîp sao cho khi c¸c c¬ cÊu phanh bÞ nãng hoÆc c¸c m¸ phanh bÞ mßn ®Õn møc ®é nhÊt ®Þnh, t¸c dông phanh vÉn ®­îc ®¶m b¶o mµ kh«ng cÇn cã sù ®iÒu chØnh tøc thêi. 5.2.1.11.1 ViÖc ®iÒu chØnh khi mßn ph¶i lµ tù ®éng ®èi víi c¬ cÊu phanh chÝnh. Tuy nhiªn, viÖc l¾p c¬ cÊu ®iÒu chØnh tù ®éng lµ tuú chän ®èi víi c¸c xe ch¹y trªn ®­êng xÊu thuéc lo¹i N2 vµ N3 vµ ®èi víi c¬ cÊu phanh sau cña c¸c xe thuéc lo¹i M1 vµ N1. C¬ cÊu ®iÒu chØnh ®é mßn tù ®éng cÇn ph¶i ®¶m b¶o sao cho sau khi c¬ cÊu phanh nãng lªn vµ nguéi ®i, vÉn duy tr× ®­îc hiÖu qu¶ phanh. §Æc biÖt xe ph¶i duy tr× ®­îc kh¶ n¨ng ho¹t ®éng b×nh th­êng sau khi thö theo C.1.5 (Thö lo¹i I) vµ C.1.6 (Thö lo¹i II) trong phô lôc C. 5.2.1.11.2 Ph¶i cã kh¶ n¨ng dÔ dµng kiÓm tra ®­îc ®é mßn trªn c¸c m¸ phanh cña phanh chÝnh tõ phÝa ngoµi hoÆc phÝa d­íi xe mµ chØ cÇn dïng c¸c dông cô hoÆc trang thiÕt bÞ th«ng th­êng kÌm theo xe, ch¼ng h¹n b»ng c¸ch t¹o ra c¸c lç kiÓm tra thÝch hîp hoÆc c¸ch kh¸c nµo ®ã. Thay vµo ®ã, chÊp nhËn c¸c thiÕt bÞ ©m häc hoÆc quang häc c¶nh b¸o cho ng­êi l¸i t¹i vÞ trÝ l¸i khi cÇn ph¶i thay m¸ phanh. ChØ cho phÐp th¸o rêi c¸c b¸nh xe tr­íc vµ / hoÆc b¸nh sau nh»m môc ®Ých nµy ®èi víi c¸c xe lo¹i M1 vµ N1. 5.2.1.12 Trong hÖ thèng phanh dÉn ®éng thñy lùc, c¸c miÖng rãt cña b×nh chøa chÊt láng ph¶i ®­îc bè trÝ ®Ó dÔ dµng rãt ®­îc; ngoµi ra, c¸c b×nh chøa chÊt láng dù tr÷ ph¶i ®­îc thiÕt kÕ vµ cã cÊu t¹o sao cho cã thÓ dÔ dµng kiÓm tra ®­îc møc chÊt láng dù tr÷ mµ kh«ng ph¶i më b×nh chøa. NÕu ®iÒu kiÖn sau kh«ng ®­îc tho¶ m·n, ph¶i cã mét tÝn hiÖu c¶nh b¸o ng­êi l¸i chó ý vÒ sù hôt møc chÊt láng dù tr÷ cã kh¶ n¨ng g©y ra h­ háng trong hÖ thèng phanh. Ng­êi l¸i ph¶i dÔ dµng nhËn biÕt tÝn hiÖu c¶nh b¸o nµy. Lo¹i chÊt láng dïng trong dÉn ®éng thñy lùc hÖ thèng phanh ph¶i ®­îc nhËn biÕt b»ng c¸c ký hiÖu theo h×nh 1 hoÆc 2 cña tiªu chuÈn ISO 9128 : 1987. Ký hiÖu ph¶i ®­îc g¾n ë vÞ trÝ dÔ nh×n, kh«ng tÈy xo¸ ®­îc, trong vßng 100 mm c¸ch miÖng rãt cña b×nh chøa chÊt láng; c¸c th«ng tin bæ sung cã thÓ ®­îc cung cÊp bëi nhµ s¶n xuÊt. 5.2.1.13 ThiÕt bÞ c¶nh b¸o 5.2.1.13.1 BÊt kú xe nµo trang bÞ c¬ cÊu phanh chÝnh ho¹t ®éng do n¨ng l­îng lÊy tõ b×nh tÝch n¨ng, khi hiÖu qu¶ quy ®Þnh cña phanh dù phßng kh«ng thÓ ®¹t ®­îc b»ng hÖ thèng phanh nµy nÕu kh«ng dïng n¨ng l­îng tÝch luü, th× ngoµi ®ång hå b¸o ¸p suÊt ph¶i cã thiÕt bÞ c¶nh b¸o. ThiÕt bÞ c¶nh b¸o ®­îc l¾p ph¶i ph¸t ra tÝn hiÖu ¸nh s¸ng hoÆc ©m thanh khi n¨ng l­îng dù tr÷ trong phÇn nµo ®ã cña hÖ thèng tôt xuèng tíi gi¸ trÞ mµ ë ®ã nÕu kh«ng cã sù n¹p thªm vµo b×nh chøa vµ kh«ng xÐt ®Õn c¸c ®iÒu kiÖn t¶i träng cña xe, th× ®iÒu khiÓn phanh chÝnh, sau bèn lÇn t¸c ®éng hÕt hµnh tr×nh, vÉn cã thÓ sö 14
 15. TCVN 6919 : 2001 dông lÇn thø n¨m vµ ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ qui ®Þnh cho phanh dù phßng (khi kh«ng cã h­ háng trong dÉn ®éng phanh chÝnh vµ c¸c c¬ cÊu phanh ®­îc ®iÒu chØnh ®óng). ThiÕt bÞ c¶nh b¸o nµy ph¶i ®­îc nèi trùc tiÕp vµ cè ®Þnh vµo m¹ch. Khi ®éng c¬ ®ang ch¹y trong c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc b×nh th­êng vµ hÖ thèng phanh kh«ng cã h­ háng, nh­ khi thö phª duyÖt kiÓu xe, thiÕt bÞ c¶nh b¸o kh«ng ®­îc ph¸t tÝn hiÖu ngo¹i trõ trong thêi gian cÇn thiÕt ®Ó n¹p n¨ng l­îng cho b×nh chøa sau khi khëi ®éng ®éng c¬. 5.2.1.13.1.1 Tuy nhiªn, ®èi víi c¸c xe chØ ®­îc xem lµ phï hîp c¸c yªu cÇu trong 5.2.1.5.1 cña tiªu chuÈn nµy do ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu trong F.3.1.2.2 phô lôc F, ngoµi tÝn hiÖu ¸nh s¸ng, thiÕt bÞ c¶nh b¸o ph¶i ph¸t ra mét tÝn hiÖu ©m thanh. C¸c thiÕt bÞ nµy kh«ng cÇn ho¹t ®éng ®ång thêi, miÔn lµ mçi thiÕt bÞ ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu nãi trªn vµ tÝn hiÖu ©m thanh kh«ng ®­îc ph¸t ra tr­íc tÝn hiÖu ¸nh s¸ng. 5.2.1.13.1.2 ThiÕt bÞ ©m thanh nµy cã thÓ kh«ng ho¹t ®éng khi ®ang sö dông phanh tay vµ / hoÆc, tïy sù lùa chän cña nhµ s¶n xuÊt, khi vÞ trÝ sè cña hép sè tù ®éng ®ang ë vÞ trÝ "Park" (§ç). 5.2.1.14 SÏ kh«ng vi ph¹m 5.1.2.3 cña tiªu chuÈn nµy, trong tr­êng hîp mét nguån n¨ng l­îng phô trë thµnh nguån chñ yÕu ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng cña hÖ thèng phanh, th× sù dù tr÷ n¨ng l­îng ph¶i ®¶m b¶o sao cho, nÕu ®éng c¬ ngõng ho¹t ®éng hoÆc trong tr­êng hîp c¸c thiÕt bÞ dÉn ®éng nguån n¨ng l­îng bÞ h­ háng, hiÖu qu¶ phanh vÉn ®­îc duy tr× ®ñ ®Ó dõng xe ë c¸c ®iÒu kiÖn qui ®Þnh. Ngoµi ra, nÕu lùc c¬ b¾p cña ng­êi l¸i t¸c dông lªn hÖ thèng phanh ®ç ®­îc trî lùc b»ng mét c¬ cÊu trî lùc, t¸c dông cña hÖ thèng phanh ®ç vÉn ph¶i ®­îc ®¶m b¶o c¶ trong tr­êng hîp c¬ cÊu trî lùc bÞ háng, nÕu cÇn thiÕt b»ng c¸ch sö dông mét nguån n¨ng l­îng tÝch luü kh¸c ®éc lËp víi nguån n¨ng l­îng th­êng cung cÊp cho c¬ cÊu trî lùc. Nguån n¨ng l­îng tÝch luü nµy cã thÓ lµ nguån dïng cho hÖ thèng phanh chÝnh. 5.2.1.15 §èi víi xe c¬ giíi ®­îc phÐp nèi mét moãc, b¸n moãc cã trang bÞ phanh ®­îc ®iÒu khiÓn bëi ng­êi l¸i xe kÐo, hÖ thèng phanh chÝnh cña xe kÐo nµy ph¶i ®­îc trang bÞ mét thiÕt bÞ ®­îc thiÕt kÕ sao cho trong tr­êng hîp hÖ thèng phanh moãc, b¸n moãc bÞ h­ háng hoÆc gi¸n ®o¹n trong ®­êng èng cung cÊp khÝ (hoÆc kiÓu truyÒn dÉn kh¸c t­¬ng tù khi ®­îc chÊp nhËn) gi÷a xe kÐo vµ moãc, b¸n moãc, vÉn ph¶i cã kh¶ n¨ng phanh xe kÐo víi hiÖu qu¶ qui ®Þnh cho phanh dù phßng; §­¬ng nhiªn, c¬ cÊu nµy ph¶i ®­îc ®Æt trªn xe kÐo. 5.2.1.16 ThiÕt bÞ phô trî nµy ph¶i ®­îc cung cÊp n¨ng l­îng sao cho trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, cã thÓ ®¹t ®­îc gi¸ trÞ gia tèc chËm dÇn theo quy ®Þnh vµ ngay c¶ khi cã h­ háng nguån n¨ng l­îng, ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ phô trî kh«ng thÓ lµm cho dù tr÷ n¨ng l­îng cung cÊp cho c¸c hÖ thèng phanh tôt xuèng d­íi møc ®­îc quy ®Þnh trong 5.2.1.13. 5.2.1.17 NÕu moãc, b¸n moãc lµ lo¹i O3 hoÆc O4, hÖ thèng phanh chÝnh ph¶i lµ lo¹i liªn hîp hoÆc b¸n liªn hîp. 5.2.1.18 Trong tr­êng hîp xe ®­îc phÐp kÐo mét moãc, b¸n moãc lo¹i O3 hoÆc O4, c¸c hÖ thèng phanh trªn xe ph¶i tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau: 15
 16. TCVN 6919 : 2001 5.2.1.18.1 khi hÖ thèng phanh dù phßng cña xe kÐo ho¹t ®éng, vÉn ph¶i cã mét t¸c ®éng phanh cã møc ®é trªn moãc, b¸n moãc; 5.2.1.18.2 trong tr­êng hîp h­ háng hÖ thèng phanh chÝnh cña xe kÐo, khi hÖ thèng nµy gåm Ýt nhÊt hai phÇn ®éc lËp, phÇn hoÆc c¸c phÇn kh«ng bÞ ¶nh h­ëng do h­ háng ph¶i cã kh¶ n¨ng ®­a vµo ho¹t ®éng mét phÇn hay toµn bé c¸c c¬ cÊu phanh moãc, b¸n moãc. Nã ph¶i cã kh¶ n¨ng ®¶m b¶o thùc hiÖn t¸c dông phanh nµy. NÕu t¸c ®éng nµy ®¹t ®­îc nhê mét van th­êng ë vÞ trÝ nghØ, th× chØ cã thÓ dïng van nh­ vËy nÕu ng­êi l¸i cã thÓ dÔ dµng kiÓm tra sù lµm viÖc cña van tõ trong khoang l¸i hoÆc tõ bªn ngoµi xe mµ kh«ng cÇn dïng c¸c dông cô; 5.2.1.18.3 trong tr­êng hîp gÉy hoÆc rß rØ mét trong c¸c èng dÉn khÝ (hoÆc lo¹i truyÒn dÉn kh¸c t­¬ng tù nÕu ®­îc chÊp nhËn), ng­êi l¸i vÉn ph¶i cã kh¶ n¨ng ®­a vµo ho¹t ®éng mét phÇn hoÆc toµn bé c¬ cÊu phanh cña moãc, b¸n moãc b»ng ®iÒu khiÓn phanh chÝnh hoÆc ®iÒu khiÓn phanh dù phßng hoÆc ®iÒu khiÓn phanh ®ç, trõ khi sù gÉy hoÆc rß rØ tù ®éng lµm moãc, b¸n moãc bÞ phanh víi hiÖu qu¶ ®­îc qui ®Þnh trong C.3.3, phô lôc C; 5.2.1.18.4 trong tr­êng hîp hÖ thèng cung cÊp khÝ hai dßng, yªu cÇu trong 5.2.1.18.3 ®­îc coi lµ ®· tho¶ m·n nÕu ®¸p øng ®­îc c¸c ®iÒu kiÖn sau: 5.2.1.18.4.1 khi ®iÒu khiÓn phanh ®­îc thiÕt kÕ trong sè c¸c ®iÒu khiÓn phanh ®Ò cËp trong 5.2.1.18.3, ho¹t ®éng hoµn toµn, ¸p suÊt trong ®­êng cung cÊp ph¶i tôt xuèng 1,5 bar trong vßng hai gi©y tiÕp sau; 5.2.1.18.4.2 khi ®­êng cung cÊp bÞ thÊt tho¸t víi møc Ýt nhÊt lµ 1 bar/gi©y, qu¸ tr×nh phanh tù ®éng cña moãc, b¸n moãc ph¶i b¾t ®Çu ho¹t ®éng tr­íc khi ¸p suÊt trong ®­êng cung cÊp khÝ gi¶m xuèng 2 bar. 5.2.1.19 §èi víi xe c¬ giíi ®­îc trang bÞ mét hÖ thèng phanh ®iÖn ®Ó kÐo moãc, b¸n moãc, ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu sau: 5.2.1.19.1 nguån n¨ng l­îng (m¸y ph¸t vµ ¾c qui) cña xe c¬ giíi ph¶i cã mét dung l­îng ®ñ lín ®Ó cung cÊp dßng cho hÖ thèng phanh ®iÖn. Khi ®éng c¬ ch¹y ë tèc ®é kh«ng t¶i theo quy ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt vµ tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn do nhµ s¶n xuÊt cung cÊp thuéc d¹ng trang bÞ tiªu chuÈn theo xe ®· ®­a vµo ho¹t ®éng, ®iÖn ¸p trªn c¸c m¹ch ®iÖn ë møc tiªu thô dßng lín nhÊt cña hÖ thèng phanh ®iÖn (15A) kh«ng ®­îc tôt xuèng d­íi gi¸ trÞ 9,6V khi ®o t¹i ®Çu nèi. C¸c m¹ch ®iÖn kh«ng ®­îc bÞ ng¾n m¹ch ngay c¶ khi qu¸ t¶i; 5.2.1.19.2 trong tr­êng hîp cã h­ háng hÖ thèng phanh chÝnh cña xe kÐo, khi hÖ thèng nµy gåm Ýt nhÊt hai phÇn ®éc lËp, phÇn hoÆc c¸c phÇn kh«ng bÞ ¶nh h­ëng do h­ háng ph¶i cã kh¶ n¨ng ®­a vµo ho¹t ®éng mét phÇn hoÆc toµn bé c¸c c¬ cÊu phanh cña moãc, b¸n moãc; 5.2.1.19.3 chØ ®­îc phÐp sö dông c«ng t¾c vµ m¹ch ®Ìn phanh ®Ó t¸c ®éng hÖ thèng phanh ®iÖn khi ®­êng ®iÒu khiÓn ®­îc nèi song song víi ®Ìn phanh, vµ c«ng t¾c, m¹ch ®Ìn phanh ®ã cã kh¶ n¨ng chÞu ®­îc t¶i träng phô. 16
 17. TCVN 6919 : 2001 5.2.1.20 Trong tr­êng hîp hÖ thèng phanh chÝnh b»ng khÝ nÐn gåm hai hoÆc nhiÒu nh¸nh ®éc lËp, bÊt kú sù rß rØ nµo t¹i c¸c nh¸nh nµy hoÆc sau ®iÒu khiÓn phanh ph¶i ®­îc th«ng ra khÝ quyÓn. 5.2.1.21 Trong tr­êng hîp xe c¬ giíi ®­îc phÐp kÐo mét moãc, b¸n moãc lo¹i O3 hoÆc O4, hÖ thèng phanh chÝnh cña moãc, b¸n moãc chØ cã thÓ lµm viÖc cïng víi hÖ thèng phanh chÝnh, dù phßng hoÆc phanh ®ç cña xe kÐo. 5.2.1.22 Xe c¬ giíi lo¹i M2, M3, N2 vµ N3 cã sè trôc kh«ng lín h¬n bèn ph¶i ®­îc trang bÞ c¸c hÖ thèng chèng h·m cøng lo¹i 1 theo phô lôc N. 5.2.1.23 Xe c¬ giíi M1 trang bÞ b¸nh xe / lèp dù phßng sö dông t¹m thêi ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu kü thuËt cña phô lôc 3 cña ECE 64. 5.2.1.24 Xe c¬ giíi ®­îc phÐp kÐo moãc, b¸n moãc cã trang bÞ hÖ thèng chèng h·m cøng, ngo¹i trõ c¸c xe lo¹i M1 vµ N1, ph¶i ®­îc l¾p mét thiÕt bÞ ph¸t tÝn hiÖu c¶nh b¸o b»ng ¸nh s¸ng riªng cho hÖ thèng chèng h·m cøng cña moãc, b¸n moãc, ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña N.4.1, N.4.2 vµ N.4.3 phô lôc N. C¸c ph­¬ng tiÖn nµy còng ph¶i ®­îc trang bÞ ®Çu nèi ®iÖn ®Æc biÖt cho c¸c hÖ thèng chèng h·m cøng cña moãc, b¸n moãc phï hîp víi N.4.4, phô lôc N. 5.2.2 C¸c xe lo¹i O 5.2.2.1 Moãc, b¸n moãc O1 kh«ng cÇn ph¶i trang bÞ hÖ thèng phanh chÝnh; tuy nhiªn nÕu chóng cã trang bÞ hÖ thèng phanh chÝnh, th× hÖ thèng phanh chÝnh nµy ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu t­¬ng tù nh­ ®èi víi moãc, b¸n moãc lo¹i O2. 5.2.2.2 Moãc, b¸n moãc lo¹i O2 ph¶i ®­îc trang bÞ mét hÖ thèng phanh chÝnh lo¹i liªn hîp hoÆc b¸n liªn hîp hoÆc qu¸n tÝnh. Lo¹i qu¸n tÝnh kh«ng ®­îc phÐp dïng cho b¸n moãc. Ngoµi ra còng cho phÐp dïng c¸c hÖ thèng phanh ®iÖn nÕu tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña phô lôc P. 5.2.2.3 Moãc, b¸n moãc lo¹i O3 vµ O4 ph¶i ®­îc trang bÞ hÖ thèng phanh chÝnh lo¹i liªn hîp hoÆc b¸n liªn hîp. 5.2.2.4 HÖ thèng phanh chÝnh ph¶i t¸c ®éng lªn tÊt c¶ c¸c b¸nh xe cña moãc, b¸n moãc. 5.2.2.5 T¸c ®éng cña hÖ thèng phanh chÝnh ph¶i ®­îc ph©n bè thÝch hîp trªn c¸c trôc. 5.2.2.6 T¸c ®éng cña mçi hÖ thèng phanh ph¶i ®­îc ph©n bè lªn c¸c b¸nh xe trªn cïng mét trôc mét c¸ch c©n ®èi so víi mÆt ph¼ng ®èi xøng däc cña xe. 5.2.2.7 C¸c bÒ mÆt phanh cÇn ®ßi hái ph¶i ®¹t møc hiÖu qu¶ qui ®Þnh cÇn ph¶i ®­îc liªn kÕt cè ®Þnh víi c¸c b¸nh xe, hoÆc liªn kÕt cøng hoÆc qua c¸c bé phËn kh«ng cã kh¶ n¨ng h­ háng. 5.2.2.8 Sù mßn cña c¬ cÊu phanh ph¶i bï l¹i ®­îc mét c¸ch dÔ dµng b»ng mét hÖ thèng ®iÒu chØnh b»ng tay hoÆc tù ®éng. Ngoµi ra, ®iÒu khiÓn phanh vµ c¸c côm cña dÉn ®éng phanh vµ cña c¬ cÊu 17
 18. TCVN 6919 : 2001 phanh ph¶i cã mét hµnh tr×nh dù tr÷ vµ, khi cÇn thiÕt, cã c¸c c¸ch thÝch hîp ®Ó bï l¹i sao cho, khi c¸c c¬ cÊu phanh bÞ nãng hoÆc c¸c m¸ phanh bÞ mßn ®Õn mét møc nhÊt ®Þnh, vÉn ®¶m b¶o t¸c dông phanh hiÖu qu¶ mµ kh«ng cÇn ®iÒu chØnh tøc thêi. 5.2.2.8.1 ViÖc ®iÒu chØnh mßn ph¶i lµ tù ®éng ®èi víi c¸c c¬ cÊu phanh chÝnh. Tuy nhiªn ®èi víi c¸c xe lo¹i O1 vµ O2 viÖc l¾p c¸c c¬ cÊu ®iÒu chØnh tù ®éng lµ tïy chän. C¬ cÊu ®iÒu chØnh mßn tù ®éng cÇn ph¶i ®¶m b¶o sao cho sau khi c¬ cÊu phanh nãng lªn vµ nguéi ®i vÉn duy tr× ®­îc sù phanh hiÖu qu¶. §Æc biÖt, xe ph¶i duy tr× ®­îc kh¶ n¨ng ho¹t ®éng b×nh th­êng sau khi thö theo C.1.5 (thö Lo¹i-I) vµ C.1.6 (thö Lo¹i-II) cña phô lôc C. 1/ 5.2.2.8.2 Ph¶i cã kh¶ n¨ng kiÓm tra dÔ dµng ®é mßn nµy trªn c¸c m¸ phanh chÝnh tõ bªn ngoµi hoÆc phÝa d­íi xe mµ chØ cÇn dïng c¸c dông cô hoÆc trang thiÕt bÞ th«ng th­êng kÌm theo xe, ch¼ng h¹n b»ng c¸ch t¹o s½n c¸c lç kiÓm tra thÝch hîp hoÆc b»ng mét vµi c¸ch kh¸c. 5.2.2.9 C¸c hÖ thèng phanh ph¶i ®¶m b¶o sao cho moãc, b¸n moãc tù ®éng dõng l¹i nÕu nh­ khíp nèi t¸ch rêi khi moãc, b¸n moãc ®ang chuyÓn ®éng. Tuy nhiªn, qui ®Þnh nµy kh«ng ¸p dông cho moãc, b¸n moãc cã khèi l­îng lín nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 1,5 tÊn, víi ®iÒu kiÖn lµ ngoµi c¬ cÊu khíp nèi, moãc, b¸n moãc ®­îc trang bÞ mét liªn kÕt nèi thø hai (xÝch, d©y c¸p) cã kh¶ n¨ng ng¨n kh«ng cho thanh kÐo ch¹m ®Êt vµ t¹o ra t¸c ®éng l¸i cßn l¹i nµo ®ã trªn moãc, b¸n moãc trong tr­êng hîp khíp nèi chÝnh bÞ t¸ch rêi. 5.2.2.10 Trªn c¸c moãc, b¸n moãc cã yªu cÇu trang bÞ hÖ thèng phanh chÝnh, hiÖu qu¶ phanh ®ç ph¶i ®¶m b¶o ngay c¶ khi moãc, b¸n moãc bÞ t¸ch rêi khái xe kÐo. ThiÕt bÞ phanh ®ç ph¶i cã kh¶ n¨ng ®Ó mét ng­êi ®øng trªn mÆt ®Êt vËn hµnh ®­îc; tuy nhiªn, ®èi víi moãc, b¸n moãc dïng ®Ó vËn chuyÓn hµnh kh¸ch, c¬ cÊu phanh nµy ph¶i cã kh¶ n¨ng vËn hµnh ®­îc tõ bªn trong moãc, b¸n moãc. 5.2.2.11 NÕu moãc, b¸n moãc ®­îc l¾p c¬ cÊu cho phÐp c¾t dÉn ®éng khÝ nÐn ®iÒu khiÓn hÖ thèng phanh kh¸c hÖ thèng phanh ®ç, hÖ thèng phanh trªn ph¶i ®­îc thiÕt kÕ vµ cÊu t¹o sao cho ch¾c ch¾n trë vÒ tr¹ng th¸i nh¶ phanh kh«ng chËm h¬n viÖc cung cÊp l¹i khÝ nÐn cho moãc, b¸n moãc. 5.2.2.12 Moãc, b¸n moãc lo¹i O3 vµ O4 cã hÖ thèng cung cÊp khÝ hai dßng ph¶i tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn ®­îc qui ®Þnh trong 5.2.1.18.4 cña tiªu chuÈn nµy. 5.2.2.13 Moãc, b¸n moãc lo¹i O3 vµ O4 ph¶i ®­îc trang bÞ hÖ thèng chèng h·m cøng tháa m·n c¸c yªu cÇu cña phô lôc N. 5.2.2.14 Trang thiÕt bÞ phô ph¶i ®­îc cung cÊp n¨ng l­îng sao cho trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña nã, ¸p suÊt trong (c¸c) thiÕt bÞ chøa n¨ng l­îng cña phanh chÝnh cÇn ®­îc duy tr× Ýt nhÊt b»ng 80% ¸p suÊt nhá nhÊt cung cÊp cho xe kÐo nh­ ®­îc ®Þnh nghÜa trong K.3.1.3.2, phô lôc K. 1/ Cho ®Õn khi cã c¸c qui tr×nh thö thèng nhÊt, kh«ng cÇn ph¶i lÆp l¹i c¸c phÐp thö ®­îc ®Þnh nghÜa ë trªn víi c¬ cÊu ®iÒu chØnh ®é mßn tù ®éng nÕu thö Lo¹i-I vµ Lo¹i-II ®· ®­îc thùc hiÖn ®èi víi c¬ cÊu ®iÒu chØnh ®é mßn phanh b»ng tay hoÆc tù ®éng theo qui tr×nh trong phô lôc L. 18
 19. TCVN 6919 : 2001 5.2.2.14.1 Trong tr­êng hîp h­ háng hoÆc rß rØ trang thiÕt bÞ phô hoÆc bÊt kú c¸c èng liªn kÕt nµo, tæng c¸c lùc t¹i chu vi cña c¸c b¸nh xe ®­îc phanh Ýt nhÊt ph¶i b»ng 80% gi¸ trÞ qui ®Þnh cho moãc, b¸n moãc ®­îc nªu trong C.3.1.2.1, phô lôc C. Tuy nhiªn, khi h­ háng hoÆc rß rØ nh­ vËy ¶nh h­ëng tíi tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn c¬ cÊu chuyªn dïng ®­îc nªu trong ®iÒu K.6, phô lôc K, ph¶i thùc hiÖn c¸c yªu cÇu ®Æc tr­ng cña ®iÒu nµy. 6 Ph­¬ng ph¸p thö C¸c kiÓu xe xin phª duyÖt cÇn ph¶i qua c¸c phÐp thö vµ tho¶ m·n yªu cÇu vÒ hiÖu qu¶ phanh ®­îc quy ®Þnh trong phô lôc C. 7 Sù phï hîp trong s¶n xuÊt 7.1 Xe ®­îc phª duyÖt theo tiªu chuÈn nµy ph¶i ®­îc s¶n xuÊt phï hîp víi kiÓu ®· ®­îc phª duyÖt b»ng c¸ch ®¸p øng c¸c yªu cÇu trong ®iÒu 5. VÝ dô vÒ th«ng b¸o phª duyÖt kiÓu vµ bè trÝ dÊu hiÖu phª duyÖt kiÓu ®­îc nªu trong phô lôc tham kh¶o A vµ B. 19
 20. TCVN 6919 : 2001 Phô lôc A (tham kh¶o) (VÝ dô tham kh¶o vÒ th«ng b¸o phª duyÖt kiÓu cña c¸c n­íc tham gia HiÖp ®Þnh 1958, ECE, Liªn hiÖp quèc. Ch÷ E trong vßng trßn t­îng tr­ng cho viÖc phª duyÖt kiÓu cña c¸c n­íc nµy) [Khæ lín nhÊt: A4 (210 x 297)] (1) Th«ng b¸o E ... C«ng bè bëi: C¬ quan cã thÈm quyÒn ...................................... ...................................... vÒ viÖc: (2) CÊp phª duyÖt Kh«ng cÊp phª duyÖt CÊp phª duyÖt më réng Thu håi phª duyÖt ChÊm døt s¶n xuÊt cña mçi kiÓu xe vÒ thiÕt bÞ phanh theo ECE 13 Phª duyÖt sè ................................. Phª duyÖt më réng sè ................................................................. A.1 Tªn th­¬ng m¹i hoÆc nh·n hiÖu xe ................................................................................................. A.2 Lo¹i xe ............................................................................................................................................ A.3 KiÓu xe ........................................................................................................................................... A.4 Tªn vµ ®Þa chØ cña nhµ s¶n xuÊt ...................................................................................................... A.5 Tªn vµ ®Þa chØ cña ®¹i diÖn nhµ s¶n xuÊt (nÕu cã) ……................................................................... ................................................................................................................................................................... A.6 Khèi l­îng xe ................................................................................................................................... A.6.1 Khèi l­îng lín nhÊt cña xe........................................................................................................... A.6.2 Khèi l­îng nhá nhÊt cña xe.......................................................................................................... A.7 Ph©n bè khèi l­îng ra mçi trôc (gi¸ trÞ lín nhÊt) .............................................................................. 20
Đồng bộ tài khoản