TCVN 6921:2001

Chia sẻ: Nguyen Bac A.Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
69
lượt xem
12
download

TCVN 6921:2001

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam. Chất lượng Sản Phẩm. TCVN 6921:2001. Phương tiện giao thông đường bộ. Khối lượng và kích thước mô tô, xe máy. Yêu cầu trong phê duyệt kiểu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6921:2001

  1. tcvn tIªu chuÈn vIÖt nam tcvn 6921 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - Khèi l­îng vµ kÝch th­íc m« t«, xe m¸y- yªu cÇu trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles - Masses and dimensions of motorcycles, mopeds - Requirements in type approval hµ néi - 2001
  2. Lêi nãi ®Çu TCVN 6921 : 2001 ®­îc biªn so¹n trªn c¬ së 93/93 EEC. TCVN 6921 : 2001 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN / TC 22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc ®¨ng kiÓm ViÖt nam biªn säan, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
  3. Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 6921 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - Khèi l­îng vµ kÝch th­íc m«t«, xe m¸y - yªu cÇu trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles - Masses and dimensions of motorcycles, mopeds - Requirements in type approval 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh yªu cÇu vÒ khèi l­îng vµ kÝch th­íc cña m«t«, xe m¸y (sau ®©y gäi chung lµ xe) trong phª duyÖt kiÓu. Chó thÝch - ThuËt ng÷ " Phª duyÖt kiÓu " thay thÕ thuËt ng÷ " C«ng nhËn kiÓu " trong c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ c«ng nhËn kiÓu ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé ®· ®­îc ban hµnh tr­íc tiªu chuÈn nµy. Hai thuËt ng÷ ®­îc hiÓu nh­ nhau . VÝ dô vÒ mÉu chøng nhËn phª duyÖt kiÓu bé phËn ®­îc tr×nh bµy trong phô lôc B. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 6888 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - M«t«, xe m¸y - Yªu cÇu trong phª duyÖt kiÓu 3 ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa 3.1 MÆt ph¼ng däc (Longitudinal plane): MÆt ph¼ng th¼ng ®øng song song víi h­íng di chuyÓn th¼ng vÒ phÝa tr­íc cña xe. 3.2 ChiÒu dµi (Length): Kho¶ng c¸ch gi÷a hai mÆt ph¼ng th¼ng ®øng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng däc cña xe vµ ®i qua hai ®iÓm ngoµi cïng phÝa tr­íc vµ phÝa sau cña xe. TÊt c¶ c¸c chi tiÕt cña xe, kÓ c¶ c¸c chi tiÕt ®­îc g¾n cøng h­íng vÒ phÝa tr­íc hoÆc phÝa sau (thanh c¶n va, ch¾n bïn v.v…) ph¶i n»m gi÷a hai mÆt ph¼ng nµy. 3.3 ChiÒu réng (Width): Kho¶ng c¸ch gi÷a hai mÆt ph¼ng song song víi mÆt ph¼ng däc cña xe vµ ®i qua hai ®iÓm ngoµi cïng cña hai bªn thµnh xe. TÊt c¶ c¸c phÇn cña xe, kÓ c¶ c¸c chi tiÕt ®­îc g¾n cøng låi ra hai bªn ph¶i n»m trong hai mÆt ph¼ng nµy, trõ g­¬ng chiÕu hËu. 3
  4. TCVN 6921 : 2001 3.4 ChiÒu cao (Height ): Kho¶ng c¸ch gi÷a mÆt ph¼ng tùa cña xe vµ mét mÆt ph¼ng song song víi mÆt ph¼ng tùa tiÕp xóc víi phÇn cao nhÊt cña xe. TÊt c¶ c¸c chi tiÕt ®­îc g¾n cøng víi xe ph¶i n»m trong hai mÆt ph¼ng nµy, trõ g­¬ng chiÕu hËu. 3.5 Khèi l­îng b¶n th©n (Unladen mass): Khèi l­îng cña xe trong ®iÒu kiÖn s½n sµng ho¹t ®éng, ®­îc trang bÞ nh­ sau: - c¸c bé trang bÞ phô cÇn thiÕt cho viÖc vËn hµnh b×nh th­êng; - trang thiÕt bÞ ®iÖn hoµn chØnh, kÓ c¶ thiÕt bÞ chiÕu s¸ng vµ tÝn hiÖu ®­îc nhµ s¶n xuÊt cung cÊp; - c¸c dông cô vµ thiÕt bÞ yªu cÇu theo quy ®Þnh khi ®o khèi l­îng b¶n th©n xe; - l­îng chÊt láng thÝch hîp ®Ó ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn lµm viÖc tèt nhÊt cña c¸c bé phËn xe; Chó thÝch - Nhiªn liÖu vµ hçn hîp nhiªn liÖu dÇu b«i tr¬n lµ kh«ng tÝnh ®Õn khi x¸c ®Þnh khèi l­îng b¶n th©n, tuy nhiªn c¸c chÊt láng nh­ axit cho ¾c quy, dÇu thñy lùc, n­íc lµm m¸t vµ dÇu ®éng c¬ th× ph¶i ®­îc tÝnh ®Õn. 3.6 Khèi l­îng xe b¶o ®¶m vËn hµnh (Mass in running order): Khèi l­îng b¶n th©n céng thªm khèi l­îng c¸c phÇn sau: - nhiªn liÖu: Dung tÝch nhiªn liÖu trong thïng Ýt nhÊt b»ng 90% dung tÝch thïng nhiªn liÖu do nhµ s¶n xuÊt qui ®Þnh; - c¸c trang bÞ phô do nhµ s¶n xuÊt cung cÊp thªm theo lùa chän (Tói dông cô, gi¸ ®Ó hµng, kÝnh ch¾n giã, thiÕt bÞ b¶o vÖ.v.v. . .). Chó thÝch - Khi xe sö dông nhiªn liÖu x¨ng pha dÇu: (a) khi x¨ng vµ dÇu ®­îc hoµ trén tr­íc th× tõ “nhiªn liÖu” ®­îc hiÓu lµ hçn hîp x¨ng pha dÇu; (b) khi x¨ng vµ dÇu ®­îc rãt vµo c¸c b×nh chøa riªng biÖt l¾p trªn ph­¬ng tiÖn (pha dÇu tù ®éng) th× tõ “nhiªn liÖu” ®­îc hiÓu lµ chØ cã x¨ng kh«ng. Trong tr­êng hîp nµy, khèi l­îng dÇu ®· ®­îc tÝnh ®Õn ngay tõ khi ®o khèi l­îng b¶n th©n. 3.7 Khèi l­îng cña ng­êi l¸i (Mass of the rider): Khèi l­îng cña ng­êi l¸i b»ng 75 kg. 3.8 Khèi l­îng kü thuËt cho phÐp lín nhÊt (Technically permissible maximum mass): Khèi l­îng ®­îc tÝnh to¸n bëi nhµ s¶n xuÊt trong ®iÒu kiÖn lµm viÖc riªng, cã tÝnh ®Õn c¸c yÕu tè nh­ ®é bÒn cña vËt liÖu, kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña lèp xe.v.v. 3.9 T¶i träng lín nhÊt do nhµ s¶n xuÊt c«ng bè (Maximum payload declared by the manufacturer): PhÇn t¶i träng nhËn ®­îc b»ng c¸ch lÊy khèi l­îng ®­îc ®Þnh nghÜa trong 3.8. trõ ®i phÇn khèi l­îng ®­îc ®Þnh nghÜa trong 3.6 vµ khèi l­îng cña ng­êi l¸i (®­îc ®Þnh nghÜa trong 3.7). 3 Tµi liÖu kü thuËt cho phª duyÖt kiÓu: B¶n th«ng sè kü thuËt nªu trong phô lôc A. 4
  5. TCVN 6921 : 2001 4 Yªu cÇu vÒ ®iÒu kiÖn kiÓm tra 5.1 C¸c kÝch th­íc ph¶i ®­îc ®o khi xe ë ®iÒu kiÖn kh«ng chÊt t¶i, c¸c lèp xe ®­îc b¬m tíi ¸p suÊt theo h­íng dÉn cña nhµ s¶n xuÊt t­¬ng øng víi khèi l­îng b¶n th©n. 5.2 Xe ph¶i ®­îc ®Æt th¼ng ®øng, c¸c b¸nh xe ë vÞ trÝ ®Ó xe chuyÓn ®éng ®­îc theo ®­êng th¼ng. 5.3 TÊt c¶ c¸c b¸nh xe ph¶i tú lªn mÆt ph¼ng tùa, trõ b¸nh xe dù phßng. 6 Yªu cÇu riªng 6.1 KÝch th­íc lín nhÊt KÝch th­íc lín nhÊt quy ®Þnh cho m«t«, xe m¸y nh­ sau: - chiÒu dµi: 4,00 m; - chiÒu réng: + xe hai b¸nh : 1,00 m; + c¸c lo¹i xe kh¸c : 2,00 m; - chiÒu cao: 2,50 m. 6.2 Khèi l­îng lín nhÊt Khèi l­îng lín nhÊt ®èi víi xe hai b¸nh lµ khèi l­îng kü thuËt cho phÐp lín nhÊt do nhµ s¶n xuÊt c«ng bè. 6.3 Khèi l­îng b¶n th©n lín nhÊt ®èi víi xe ba vµ bèn b¸nh nh­ sau - xe 3 b¸nh : + Xe m¸y : 270 kg; + M« t« : 1000 kg (kh«ng tÝnh tíi phÇn khèi l­îng cña ¾c quy kÐo ®èi víi lo¹i xe ch¹y b»ng ®éng c¬ ®iÖn). - xe bèn b¸nh: + h¹ng nhÑ ( §­îc coi lµ xe m¸y theo TCVN 6888 : 2001 ) : 350 kg; + kh«ng ph¶i xe bèn b¸nh h¹ng nhÑ ( §­îc coi lµ m«t« theo TCVN 6888 : 2001) ®Ó chë ng­êi : 400 kg; + kh«ng ph¶i xe bèn b¸nh h¹ng nhÑ, dïng ®Ó chë hµng ho¸ (kh«ng tÝnh tíi phÇn khèi l­îng cña ¾c quy kÐo ®èi víi c¸c lo¹i xe ch¹y b»ng ®éng c¬ ®iÖn) : 550 kg. 5
  6. TCVN 6921 : 2001 6.4 T¶i träng lín nhÊt do nhµ s¶n xuÊt c«ng bè ®èi víi lo¹i xe ba hoÆc bèn b¸nh nh­ sau : - xe m¸y ba b¸nh : 300 kg; - bèn b¸nh h¹ng nhÑ ( §­îc coi lµ xe m¸y theo TCVN 6888 : 2001) : 200 kg; - m« t« + lo¹i chë hµng : 1500 kg; + lo¹i chë ng­êi : 300 kg; - bèn b¸nh kh«ng ph¶i xe bèn b¸nh h¹ng nhÑ (®­îc coi lµ m« t« ba b¸nh theo TCVN 6888 : 2001) + lo¹i chë hµng : 1000 kg; + lo¹i chë ng­êi : 200 kg 6.5 M« t«, xe m¸y, nÕu ®­îc phÐp cña c¬ quan cã thÈm quyÒn, cã thÓ kÐo mét khèi l­îng theo c«ng bè cña nhµ s¶n xuÊt nh­ng kh«ng v­ît qu¸ 50% khèi l­îng b¶n th©n cña xe. 6
  7. TCVN 6921 : 2001 Phô lôc A ( qui ®Þnh ) B¶n th«ng sè kü thuËt cho viÖc phª duyÖt vÒ khèi l­îng vµ kÝch th­íc cña m« t«, xe m¸y (§­îc göi kÌm theo ®¬n xin phª duyÖt kiÓu bé phËn vµ ®­îc nép riªng víi ®¬n xin phª duyÖt kiÓu xe) B¶n th«ng sè kü thuËt vÒ khèi l­îng vµ kÝch th­íc cña m« t«, xe m¸y ph¶i bao gåm nh÷ng th«ng tin nh­ c¸c ®iÒu trong phô lôc B cña TCVN 6888 : 2001: - PhÇn B : ®iÒu - B.1.1.1 - B.1.1.2 - B.1.1.4 tíi B.1.1.6 - B.1.2.2 - B.1.3.1 tíi B.1.3.5 - PhÇn B.3, ®iÒu B.3.1.2.1. 7
  8. TCVN 6921 : 2001 Phô lôc B ( tham kh¶o ) (VÝ dô vÒ giÊy chøng nhËn phª duyÖt kiÓu bé phËn vÒ khèi l­îng vµ kÝch th­íc m« t«, xe m¸y cña c¸c n­íc thuéc EC) Tªn c¬ quan cã thÈm quyÒn B¸o c¸o thö nghiÖm sè :...............................cña phßng: …………. ngµy …. th¸ng …. n¨m ...... Phª duyÖt kiÓu bé phËn sè :.................……………....Phª duyÖt më réng sè : ............................. B.1 Tªn hoÆc nh·n hiÖu th­¬ng m¹i cña xe ..................................................................................... B.2 KiÓu xe: .................................................................................................................................... B.3 Tªn vµ ®Þa chØ nhµ s¶n xuÊt: ...................................................................................................... B.4 Tªn vµ ®Þa chØ ®¹i diÖn nhµ s¶n xuÊt (nÕu cã):........................................................................... B.5 Ngµy nép xe mÉu thö nghiÖm: .................................................................................................. B.6 Phª duyÖt kiÓu bé phËn ®­îc cÊp/ kh«ng ®­îc cÊp (1 ) B.7 N¬i cÊp: ..................................................................................................................................... B.8 Ngµy cÊp: .................................................................................................................................. B.9 Ký tªn: ....................................................................................................................................... Chó thÝch - (1 ) G¹ch phÇn kh«ng ¸p dông. ________________________ 8
Đồng bộ tài khoản