TCVN 6924:2001

Chia sẻ: Nguyen Bac A.Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
79
lượt xem
8
download

TCVN 6924:2001

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam. Chất lượng Sản Phẩm. TCVN 6924:2001. Phương tiện giao thông đường bộ. Quai nắm và tay nắm cho người cùng đi trên mô tô, xe máy hai bánh. Yêu cầu trong phê duyệt kiểu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6924:2001

  1. tcvn tIªu chuÈn vIÖt nam TCVN 6924 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - Quai n¾m vµ TAY N¾M cho ng­êi cïng ®i TR£N m« t«, xe m¸y HAI B¸NH – yªu cÇu trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles - Passenger hand-holds on two-wheel motorcycles, mopeds – Requirements in type approval hµ néi - 2001
  2. Lêi nãi ®Çu TCVN 6924 : 2001 ®­îc x©y dùng trªn c¬ së 93/32/EEC vµ 1999/24/EC. TCVN 6924 : 2001 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc ®¨ng kiÓm ViÖt Nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng ®Ò nghÞ Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
  3. T i ªu chuÈn V i Öt Nam TCVN 6924 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - Quai n¾m vµ tay n¾m cho ng­êi cïng ®i trªn m« t«, xe m¸y hai b¸nh – Yªu cÇu trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles - Passenger hand-holds on two-wheel motorcycles, mopeds – Requirements in type approval 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh yªu cÇu vÒ quai n¾m vµ tay n¾m cho ng­êi cïng ®i trªn m« t«, xe m¸y hai b¸nh (sau ®©y gäi chung lµ xe) trong phª duyÖt kiÓu. Chó thÝch - ThuËt ng÷ "Phª duyÖt kiÓu" thay thÕ thuËt ng÷ "C«ng nhËn kiÓu" trong c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ c«ng nhËn kiÓu ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé ®· ®­îc ban hµnh tr­íc tiªu chuÈn nµy. Hai thuËt ng÷ nµy ®­îc hiÓu nh­ nhau. VÝ dô vÒ mÉu giÊy chøng nhËn phª duyÖt kiÓu xem phô lôc B. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 6888 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - M« t«, xe m¸y - Yªu cÇu trong phª duyÖt kiÓu. 3 Tµi liÖu kü thuËt ®Ó phª duyÖt kiÓu B¶n th«ng sè kü thuËt ®­îc nªu trong phô lôc A. 4 Yªu cÇu chung 4.1 Xe ph¶i ®­îc l¾p hÖ thèng cã mét quai n¾m hoÆc cã mét hay nhiÒu tay n¾m. 4.2 Quai n¾m Quai n¾m ph¶i ®­îc l¾p vµo chç ngåi hoÆc c¸c bé phËn kh¸c ®­îc liªn kÕt víi khung xe sao cho ng­êi cïng ®i sö dông ®­îc dÔ dµng. Quai n¾m vµ ®å g¸ kÑp chÆt quai n¾m ph¶i ®­îc thiÕt kÕ sao cho kh«ng bÞ g·y khi chÞu lùc kÐo tÜnh theo ph­¬ng th¼ng ®øng b»ng 2000 N t¸c dông vµo t©m bÒ mÆt quai n¾m víi ¸p lùc lín nhÊt b»ng 2 MPa. 4.3 Tay n¾m NÕu sö dông mét tay n¾m th× nã ph¶i ®­îc l¾p gÇn víi yªn xe vµ ®èi xøng qua mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc cña xe. Tay n¾m nµy ph¶i ®­îc thiÕt kÕ sao cho kh«ng bÞ g·y khi chÞu mét lùc kÐo tÜnh theo ph­¬ng th¼ng ®øng b»ng 2000 N t¸c dông vµo t©m bÒ mÆt cña tay n¾m víi ¸p lùc lín nhÊt b»ng 2 MPa. NÕu sö dông hai tay n¾m, chóng ph¶i ®­îc l¾p mçi chiÕc mét bªn ®èi xøng víi nhau. C¸c tay n¾m nµy ph¶i ®­îc thiÕt kÕ sao cho mçi tay n¾m ®ñ cøng v÷ng, kh«ng bÞ g·y khi chÞu mét lùc kÐo tÜnh theo ph­¬ng th¼ng ®øng b»ng 1000 N t¸c dông vµo t©m bÒ mÆt cña tõng tay n¾m víi ¸p lùc lín nhÊt b»ng 1 MPa. 3
  4. TCVN 6924 : 2001 Phô lôc A (quy ®Þnh) B¶n th«ng sè kü thuËt vÒ quai n¾m vµ tay n¾m cho ng­êi cïng ®i trªn m« t«, xe m¸y hai b¸nh (§­îc göi kÌm theo ®¬n xin phª duyÖt kiÓu bé phËn vµ ®­îc nép riªng víi ®¬n xin phª duyÖt kiÓu xe) B¶n th«ng sè kü thuËt vÒ quai n¾m vµ tay n¾m cho ng­êi cïng ®i trªn m« t«, xe m¸y hai b¸nh ph¶i cã c¸c th«ng tin nh­ c¸c ®iÒu trong phô lôc B cña TCVN 6888 : 2001 nh­ sau: - PhÇn B.1, ®iÒu: B.1.1.1 B.1.1.2 tõ B.1.1.4 ®Õn B.1.1.6 - PhÇn B.2, ®iÒu: tõ B.2.1.4 ®Õn B.2.1.4.2. 4
  5. TCVN 6924 : 2001 Phô lôc B (tham kh¶o) (VÝ dô vÒ giÊy chøng nhËn phª duyÖt kiÓu bé phËn vÒ quai n¾m vµ tay n¾m cho ng­êi cïng ®i trªn m« t«, xe m¸y cña c¸c n­íc thuéc EC) Tªn c¬ quan cã thÈm quyÒn B¸o c¸o thö nghiÖm sè ..........cña phßng thö nghiÖm ........................ngµy ..... th¸ng ..... n¨m .......... Phª duyÖt kiÓu bé phËn sè:................................... Phª duyÖt kiÓu më réng sè:................................. B.1 Nh·n hiÖu th­¬ng m¹i hoÆc tªn xe: ........................................................................................... B.2 KiÓu xe: ..................................................................................................................................... B.3 Tªn vµ ®Þa chØ nhµ s¶n xuÊt: ..................................................................................................... .......................................................................................................................................................... B.4 Tªn vµ ®Þa chØ ®¹i diÖn nhµ s¶n xuÊt (nÕu cã): .......................................................................... .......................................................................................................................................................... B.5 Ngµy nép mÉu thö nghiÖp:......................................................................................................... B.6 Phª duyÖt kiÓu bé phËn ®­îc cÊp/kh«ng ®­îc cÊp (1) ................................................................ B.7 N¬i cÊp: .................................................................................................................................... B.8 Ngµy cÊp: .................................................................................................................................. B.9 Ký tªn: ............................................................................................................................ Chó thÝch - (1) Xãa phÇn kh«ng ¸p dông. ___________________________ 5
Đồng bộ tài khoản