TCVN 6925:2001

Chia sẻ: Nguyen Bac A.Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
59
lượt xem
8
download

TCVN 6925:2001

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam. Chất lượng Sản Phẩm. TCVN 6925:2001. Phương tiện giao thông đường bộ. Khoảng trống lắp biển số sau của mô tô, xe máy. Yêu cầu trong phê duyệt kiểu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6925:2001

  1. tcvn tIªu chuÈn vIÖt nam tcvn 6925 : 2001 ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - Kho¶ng trèng l¾p biÓn sè sau cña m« t«, xe m¸y - yªu cÇu trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles - Space for mounting the rear registration plate of motorcycles, mopeds - Requirements in type approval Hµ néi - 2001
  2. Lêi nãi ®Çu TCVN 6925 : 2001 ®­îc biªn so¹n trªn c¬ së 93/94/EEC vµ 1999/26/EC. TCVN 6925 : 2001 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/ TC22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
  3. Ti ª u c h u È n V i Ö t N a m TCVN 6925 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - Kho¶ng trèng l¾p biÓn sè sau cña m« t«, xe m¸y - Yªu cÇu trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles - Space for mounting the rear registration plate of motorcycles, mopeds - Requirements in type approval 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh yªu cÇu vÒ kho¶ng trèng ®Ó l¾p biÓn sè sau cña c¸c lo¹i m« t«, xe m¸y nh­ quy ®Þnh ë TCVN 6888 : 2001 trong phª duyÖt kiÓu. Chó thÝch - ThuËt ng÷ "Phª duyÖt kiÓu" thay thÕ thuËt ng÷ "C«ng nhËn kiÓu" trong c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ c«ng nhËn kiÓu ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé ®· ®­îc ban hµnh tr­íc tiªu chuÈn nµy. Hai thuËt ng÷ nµy ®­îc hiÓu nh­ nhau. VÝ dô vÒ mÉu giÊy chøng nhËn phª duyÖt kiÓu xem phô lôc B. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn 70/222/EEC On the approximation of the laws of the member states relating to the space for mounting and the fixing of rear registration plates on motor vehicles and their trailers (70/222/EEC Dù luËt cña c¸c quèc gia thµnh viªn vÒ kho¶ng trèng ®Ó l¾p biÓn sè sau trªn ph­¬ng tiÖn c¬ giíi vµ moãc). TCVN 6888 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - M« t«, xe m¸y - Yªu cÇu trong phª duyÖt kiÓu 3 Tµi liÖu kü thuËt cho phª duyÖt kiÓu B¶n th«ng sè kü thuËt ®­îc nªu trong phô lôc A.
  4. TCVN 6925 : 2001 4 Yªu cÇu 4.1 KÝch th­íc KÝch th­íc kho¶ng trèng ®Ó l¾p biÓn sè sau cña xe1) nh­ sau: 4.1.1 §èi víi xe m¸y vµ xe bèn b¸nh lo¹i nhÑ (®­îc coi lµ xe m¸y theo TCVN 6888 : 2001) kh«ng cã th©n xe: - réng: 100 mm; - cao: 175 mm; hoÆc: - réng: 145 mm; - cao: 125 mm. 4.1.2 §èi víi m« t« hai b¸nh, ba b¸nh cã c«ng suÊt lín nhÊt tíi 15 kW vµ xe bèn b¸nh trõ xe bèn b¸nh lo¹i nhÑ (®­îc coi lµ m« t« ba b¸nh theo TCVN 6888 : 2001) kh«ng cã th©n xe: - réng: 280 mm; - cao: 210 mm. 4.1.3 §èi víi m« t« ba b¸nh cã c«ng suÊt lín nhÊt lín h¬n 15 kW, xe bèn b¸nh lo¹i nhÑ l¾p mét th©n xe vµ xe bèn b¸nh trõ xe bèn b¸nh lo¹i nhÑ l¾p mét th©n xe: ¸p dông c¸c quy ®Þnh ®èi víi « t« con trong ChØ thÞ 70/222/EEC. 4.2 VÞ trÝ chung BiÓn sè sau cña m« t« hai b¸nh, ba b¸nh ph¶i ®­îc l¾p phÝa sau xe theo c¸ch mµ biÓn sè cã thÓ ®­îc ®Æt trong ph¹m vi hai mÆt ph¼ng däc ®i qua hai ®iÓm ngoµi cïng t­¬ng øng cña xe. 4.3 §é nghiªng BiÓn sè sau: - ph¶i vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc xe; - cã thÓ nghiªng so víi ph­¬ng th¼ng ®øng kh«ng qu¸ 300 khi mÆt biÓn sè h­íng lªn phÝa trªn trong ®iÒu kiÖn xe kh«ng chÊt t¶i (chØ cã khèi l­îng b¶n th©n); - cã thÓ nghiªng so víi ph­¬ng th¼ng ®øng kh«ng qu¸ 150 khi mÆt biÓn sè h­íng xuèng phÝa d­íi trong ®iÒu kiÖn xe kh«ng chÊt t¶i. """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1) Chó thÝch - §èi víi xe m¸y, biÓn sè sau lµ bÊt kú biÓn sè vµ/hoÆc b¶ng ghi nh·n nµo. !
  5. TCVN 6925 : 2001 4.4 ChiÒu cao lín nhÊt Kh«ng ®iÓm nµo cña kho¶ng trèng ®Ó l¾p biÓn sè ®­îc cao qu¸ 1,5 m so víi mÆt ®Êt trong ®iÒu kiÖn xe chÊt t¶i (khèi l­îng b¶n th©n céng víi khèi l­îng ng­êi l¸i b»ng 75 kg). 4.5 ChiÒu cao nhá nhÊt Kh«ng ®iÓm nµo cña kho¶ng trèng ®Ó l¾p biÓn sè cã ®é cao nhá h¬n 0,20 m so víi mÆt ®Êt, hoÆc nhá h¬n b¸n kÝnh b¸nh xe so víi mÆt ®Êt, nÕu b¸n kÝnh nµy nhá h¬n 0,20 m, trong ®iÒu kiÖn xe kh«ng chÊt t¶i. 4.6 Ph¹m vi quan s¸t Kho¶ng trèng ®Ó l¾p biÓn sè ph¶i ®­îc nh×n râ trong ph¹m vi ®­îc giíi h¹n bëi hai gãc nhÞ diÖn: Mét gãc cã mét c¹nh n»m ngang ®­îc x¸c ®Þnh bëi 2 mÆt ph¼ng ®i qua c¸c c¹nh n»m ngang trªn vµ d­íi cña kho¶ng trèng ®Ó l¾p biÓn sè, c¸c gãc cña 2 mÆt ph¼ng nµy so víi ®­êng n»m ngang ®­îc cho trªn h×nh 1. Gãc nhÞ diÖn kia cã mét c¹nh th¼ng ®øng nh×n thÊy ®­îc x¸c ®Þnh bëi 2 mÆt ph¼ng ®i qua tõng c¹nh bªn cña biÓn sè, c¸c gãc cña 2 mÆt ph¼ng nµy so víi mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc xe ®­îc cho trªn h×nh 2. H×nh 1 - Gãc quan s¸t phÝa trªn vµ phÝa d­íi (gãc nhÞ diÖn cã c¹nh n»m ngang) #
  6. TCVN 6925 : 2001 H×nh 2 - Gãc quan s¸t bªn tr¸i vµ bªn ph¶i (gãc nhÞ diÖn cã c¹nh th¼ng ®øng nh×n thÊy ®­îc) $
  7. TCVN 6925 : 2001 Phô lôc A (quy ®Þnh) B¶n th«ng sè kü thuËt vÒ kho¶ng trèng l¾p biÓn sè cho m« t«, xe m¸y (§­îc göi kÌm theo ®¬n xin phª duyÖt kiÓu bé phËn vµ ®­îc nép riªng víi ®¬n xin phª duyÖt kiÓu xe) B¶n th«ng sè kü thuËt vÒ kho¶ng trèng l¾p biÓn sè sau cho m« t«, xe m¸y ph¶i bao gåm nh÷ng th«ng tin nh­ c¸c ®iÒu trong phô lôc B cña TCVN 6888 : 2001: PhÇn B.1, ®iÒu: - B.1.1.1, - B.1.1.2, - B.1.1.4 ®Õn B.1.1.6, - B.1.3.2, - B.1.3.2.1, - B.1.10.6, - B.1.10.6.1. %
  8. TCVN 6925 : 2001 Phô lôc B (tham kh¶o) (VÝ dô vÒ giÊy chøng nhËn phª duyÖt kiÓu bé phËn vÒ kho¶ng trèng l¾p biÓn sè phÝa sau cña c¸c n­íc thuéc EC) Tªn c¬ quan cã thÈm quyÒn B¸o c¸o thö nghiÖm sè.............cña phßng thö nghiÖm...................Ngµy .... th¸ng...... n¨m.......... Phª duyÖt kiÓu bé phËn sè:................................... Phª duyÖt më réng sè:................................... B.1 Nh·n hiÖu th­¬ng m¹i hoÆc tªn xe: ..................................................................................... B.2 KiÓu xe: .............................................................................................................................. B.3 Tªn vµ ®Þa chØ nhµ s¶n xuÊt: ............................................................................................... B.4 Tªn vµ ®Þa chØ ®¹i diÖn nhµ nhµ s¶n xuÊt (nÕu cã): .............................................................. B.5 Ngµy ®¨ng ký kiÓm tra: ....................................................................................................... (1): B.6 §­îc cÊp phª duyÖt kiÓu bé phËn/kh«ng ®­îc cÊp .......................................................... B.7 N¬i cÊp: .............................................................................................................................. B.8 Ngµy cÊp: ........................................................................................................................... B.9 Ký tªn:................................................................................................................................ _________________ (1) Chó thÝch - G¹ch phÇn kh«ng ¸p dông. __________________ &
Đồng bộ tài khoản