TCVN 6955:2001

Chia sẻ: Nguyen Bac A.Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
96
lượt xem
22
download

TCVN 6955:2001

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam. Tiêu chuẩn Phương tiện giao thông. TCVN 6955:2001. Phương tiện giao thông đường bộ. Đèn chiếu sáng phía trước của mô tô. Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu. Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu đèn chiếu sáng phía trước sử dụng đèn sợi đốt và lắp kính đèn bằng thuỷ tinh hoặc chất dẻo, dùng cho mô tô và các phương tiện giao thông tương tự...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6955:2001

 1. tcvn tIªu chuÈn vIÖt nam TCVN 6955 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé – §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc cña m« t« – Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles − Headlamps of motorcycles − Requirements and test methods in type approval Hµ Néi - 2001
 2. Lêi nãi ®Çu TCVN 6955 : 2001 ®­îc biªn so¹n trªn c¬ së ECE 57/01-C1. TCVN 6955 : 2001 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc ®¨ng kiÓm ViÖt Nam phèi hîp biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
 3. Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 6955 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé – §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc cña m« t« – Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles − Headlamps of motorcycles − Requirements and test methods in type approval 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc (sau ®©y gäi chung lµ ®Ìn) sö dông ®Ìn sîi ®èt vµ l¾p kÝnh ®Ìn b»ng thuû tinh hoÆc chÊt dÎo, dïng cho m« t« vµ c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng t­¬ng tù (sau ®©y gäi chung lµ xe). Chó thÝch - ThuËt ng÷ “ Phª duyÖt kiÓu” thay thÕ thuËt ng÷ "C«ng nhËn kiÓu" trong c¸c tiªu chuÈn ViÖt nam vÒ c«ng nhËn kiÓu ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé ®· ®­îc ban hµnh tr­íc tiªu chuÈn nµy. Hai thuËt ng÷ nµy ®­îc hiÓu nh­ nhau. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 6973 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - §Ìn sîi ®èt trong c¸c lo¹i ®Ìn chiÕu s¸ng vµ ®Ìn tÝn hiÖu cña ph­¬ng tiÖn c¬ giíi vµ moãc - Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu. ISO 105 Textiles (ISO 105 VËt liÖu dÖt). 3 ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa C¸c thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa d­íi ®©y ®­îc ¸p dông trong tiªu chuÈn nµy: 3.1 KÝnh ®Ìn (lens): lµ chi tiÕt ngoµi cïng cña ®Ìn cã chøc n¨ng truyÒn ¸nh s¸ng th«ng qua bÒ mÆt chiÕu s¸ng. 3.2 Líp phñ (coating): lµ mét hoÆc nhiÒu chÊt dïng ®Ó phñ mét hay nhiÒu líp lªn mÆt ngoµi kÝnh ®Ìn. 3
 4. TCVN 6955 : 2001 3.3 C¸c kiÓu ®Ìn kh¸c nhau (headlamps different types): lµ ®Ìn kh¸c nhau vÒ c¸c ®Æc ®iÓm c¬ b¶n sau: 3.3.1 Tªn th­¬ng m¹i hoÆc nh·n hiÖu. 3.3.2 Ký hiÖu ®Ìn nh­ ®Þnh nghÜa trong 5.1.4. 3.3.3 §Æc tÝnh cña hÖ thèng quang häc. 3.3.4 Cã hoÆc kh«ng cã c¸c bé phËn cã kh¶ n¨ng lµm thay ®æi hiÖu øng quang häc th«ng qua sù thay ®æi vÒ kh¶ n¨ng ph¶n x¹, khóc x¹ hoÆc hÊp thô vµ/hoÆc sù biÕn d¹ng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. §èi víi c¸c ®Ìn chØ kh¸c nhau vÒ mµu s¾c ¸nh s¸ng ph¸t ra mµ kh«ng kh¸c nhau vÒ c¸c ®Æc tÝnh kh¸c th× kh«ng ®­îc coi lµ kh¸c nhau vÒ kiÓu. Nh÷ng ®Ìn cïng kiÓu sÏ ®­îc ghi cïng mét sè phª duyÖt. 3.3.5 VËt liÖu lµm kÝnh ®Ìn vµ líp phñ (nÕu cã). 4 Tµi liÖu kü thuËt vµ mÉu cho phª duyÖt kiÓu(1) 4.1 Tµi liÖu kü thuËt 4.1.1 B¶n vÏ thÓ hiÖn ®ñ møc chi tiÕt ®Ó cho phÐp nhËn ra kiÓu vµ m« t¶ h×nh chiÕu phÝa tr­íc cña ®Ìn víi c¸ chi tiÕt cña c¸c g©n kÝnh ®Ìn (nÕu cã) vµ mÆt c¾t ngang, c¸c b¶n vÏ ph¶i chØ ra vÞ trÝ ®ãng dÊu phª duyÖt 4.1.2 B¶n m« t¶ tãm t¾t kü thuËt nªu râ ®Æc biÖt lµ lo¹i ®Ìn sîi ®èt ®­îc cung cÊp (xem C.6, phô lôc C). 4.2 MÉu 4.2.1 Hai ®Ìn cã kÝnh ®Ìn kh«ng mÇu. 4.2.2 Khi thö kÝnh ®Ìn b»ng chÊt dÎo ph¶i cã: 4.2.2.1 M­êi ba kÝnh ®Ìn 4.2.2.1.1 S¸u trong chóng cã thÓ ®­îc thay thÕ b»ng s¸u mÉu vËt liÖu cã kÝch th­íc nhá nhÊt lµ 60 mm x 80 mm, cã bÒ mÆt ngoµi ph¼ng hoÆc låi vµ mét vïng ë chÝnh gi÷a t­¬ng ®èi ph¼ng (b¸n kÝnh cong kh«ng nhá h¬n lµ 300 mm) cã kÝch th­íc nhá nhÊt lµ 15 mm x15 mm. 4.2.2.1.2 Mäi kÝnh ®Ìn hoÆc mÉu vËt liÖu nªu trªn ph¶i ®­îc chÕ t¹o theo c«ng nghÖ s¶n xuÊt hµng lo¹t. 4.2.2.2 Mét bé g­¬ng ph¶n x¹ (pha ®Ìn) mµ kÝnh ®Ìn cã thÓ l¾p vµo nã theo h­íng dÉn cña nhµ s¶n xuÊt. 4.2.3 VËt liÖu lµm kÝnh ®Ìn vµ líp phñ (nÕu cã) ph¶i ®­îc göi kÌm theo biªn b¶n thö nghiÖm c¸c ®Æc tÝnh cña c¸c vËt liÖu vµ líp phñ nµy nÕu chóng ®· ®­îc thö nghiÖm (1) Chó thÝch - Tµi liÖu kü thuËt vµ mÉu cho phª duyÖt kiÓu ®Ìn sîi ®èt xem TCVN 6973 : 2001. 4
 5. TCVN 6955 : 2001 5 Ghi nh·n 5.1 C¸c ®Ìn ®­îc nép ®Ó phª duyÖt ph¶i ghi nh·n râ rµng, dÔ ®äc vµ kh«ng thÓ xo¸ ®­îc víi néi dung sau: 5.1.1 Tªn th­¬ng m¹i hoÆc nh·n hiÖu cña nhµ s¶n xuÊt (ng­êi xin phª duyÖt). 5.1.2 ChØ dÉn vÒ ký hiÖu bªn ngoµi cña ®Ìn, ë bªn ngoµi vµ/hoÆc trªn kÝnh ®Ìn, cã thÓ nh×n thÊy khi ®Ìn ®­îc l¾p trªn xe. TÊt c¶ c¸c ®Ìn tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy ®­îc thiÕt kÕ ®Ó sîi ®èt cña ®Ìn chiÕu gÇn (®Ìn cèt) kh«ng bËt s¸ng ®ång thêi víi sîi ®èt cña mét ®Ìn chiÕu s¸ng nµo kh¸c mµ nã cã thÓ ®­îc tæ hîp ph¶i ®­îc ®¸nh dÊu b»ng mét nÐt g¹ch chÐo ( / ) ë phÝa sau ký hiÖu ®Ìn chiÕu gÇn trong dÊu phª duyÖt. 5.1.3 Ký hiÖu chØ dÉn lo¹i S1 vµ/ hoÆc S2 cña ®Ìn sîi ®èt ®­îc l¾p vµo. 5.1.4 C¸c ký hiÖu ®­îc nªu trong b¶ng 1 B¶ng 1 - Ký hiÖu ®Ìn Ký hiÖu bªn ngoµi cña ®Ìn ChØ dÉn vÒ lo¹i ®Ìn sîi ®èt MB S MB S2 MB S1/S2 5.1.5 Trªn c¸c ®Ìn l¾p kÝnh ®Ìn lµm b»ng chÊt dÎo ph¶i cã nhãm ch÷ “PL” ®­îc g¾n gÇn c¸c ký hiÖu ®­îc quy ®Þnh tõ 5.1.2 ®Õn 5.1.4. 5.2 H¬n n÷a, ph¶i cã c¸c khu vùc ®ñ kÝch th­íc trªn kÝnh ®Ìn vµ trªn th©n chÝnh cña ®Ìn dµnh cho dÊu phª duyÖt vµ c¸c ký hiÖu bæ sung ®­îc nªu trong ®iÒu 5 nµy. C¸c khu vùc nµy ph¶i ®­îc chØ ra trªn c¸c b¶n vÏ nªu trong 4.1.1. 6 Yªu cÇu kü thuËt chung 6.1 Mçi mÉu ®Ìn ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu ®­îc nªu trong ®iÒu nµy vµ ®iÒu 7, nÕu cÇn, ph¶i phï hîp víi c¶ c¸c yªu cÇu ®­îc nªu trong ®iÒu 8. 6.2 §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ®­îc thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o sao cho trong ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng b×nh th­êng chóng cã kh¶ n¨ng chÞu rung, ®¶m b¶o ho¹t ®éng tèt vµ vÉn tho¶ m·n c¸c yªu cÇu ®­îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy. 5
 6. TCVN 6955 : 2001 6.2.1 §Ìn ph¶i ®­îc l¾p víi mét c¬ cÊu cho phÐp cã thÓ ®iÒu chØnh ®­îc ®Ìn ngay trªn xe theo qui ®Þnh. Tuy nhiªn ®èi víi nh÷ng bé phËn ®Ìn trong ®ã cã kÝnh ®Ìn khuÕch t¸n vµ g­¬ng ph¶n x¹ lµ mét khèi vµ ®Ìn cã thÓ ®iÒu chØnh b»ng c¸ch kh¸c th× kh«ng cÇn thiÕt ph¶i l¾p bé phËn nãi trªn. §èi víi ®Ìn chiÕu xa, vµ ®Ìn chiÕu gÇn, mçi ®Ìn ®­îc trang bÞ nh÷ng bãng ®Ìn riªng th× chóng ®­îc kÕt hîp l¹i t¹o thµnh mét bé, c¬ cÊu ®iÒu chØnh ph¶i cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh riªng rÏ cho tõng hÖ quang häc mét c¸ch hîp lý. 6.2.2 Tuy nhiªn, nh÷ng qui ®Þnh nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi nh÷ng côm ®Ìn cã g­¬ng ph¶n x¹ lµ mét khèi. §èi víi kiÓu l¾p r¸p nµy cÇn ¸p dông c¸c yªu cÇu quy ®Þnh t¹i ®iÒu 6.3. Trong tr­êng hîp dïng nhiÒu nguån ¸nh s¸ng ®Ó t¹o ra chïm s¸ng chÝnh th× ph¶i dïng c¸c chøc n¨ng tæng hîp ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ lín nhÊt cña ®é räi (Elín nhÊt ). 6.3 Nh÷ng bé phËn ®Ó g¾n cè ®Þnh ®Ìn sîi ®èt víi g­¬ng ph¶n x¹ ph¶i ®­îc chÕ t¹o sao cho ngay c¶ trong bãng tèi cã thÓ kh«ng cè ®Þnh ®­îc ®Ìn sîi ®èt ®ã vµo vÞ trÝ nh­ng ®óng vÞ trÝ cña nã. 6.4 C¸c phÐp thö bæ sung ph¶i ®­îc thùc hiÖn theo yªu cÇu cña phô lôc E ®Ó ®¶m b¶o trong khi sö dông kh«ng bÞ thay ®æi qu¸ møc vÒ ®Æc tÝnh quang häc. 6.5 NÕu kÝnh ®Ìn cña ®Ìn lµm b»ng chÊt dÎo, c¸c thö nghiÖm ph¶i ®­îc thùc hiÖn theo c¸c yªu cÇu cña phô lôc F. 7 Yªu cÇu kü thuËt riªng 7.1 VÞ trÝ chÝnh x¸c cña kÝnh ®Ìn so víi hÖ thèng quang häc ph¶i ®­îc ®¸nh dÊu râ rµng vµ ®­îc gi÷ cè ®Þnh ®Ó chèng xoay chuyÓn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. 7.2 Khi ®o ®é räi cña ®Ìn, ph¶i sö dông mét mµn ®o quy ®Þnh ®­îc m« t¶ trong phô lôc C vµ mét ®Ìn sîi ®èt tiªu chuÈn (S1 vµ/hoÆc S2 cña TCVN 6973 : 2001) cã bãng ®Ìn tr¬n nh½n kh«ng mµu. §Ìn sîi ®èt chuÈn ph¶i ®­îc ®iÒu chØnh tíi th«ng l­îng s¸ng chuÈn phï hîp ®­îc quy ®Þnh cho chóng 7.3 §Ìn chiÕu gÇn ph¶i cã mét ®­êng ranh giíi ®ñ nÐt nh»m ®¸p øng c¸c yªu cÇu thùc tÕ nhê sù trî gióp cña nã. §­êng ranh giíi ph¶i lµ ®­êng th¼ng n»m ngang trªn ph¹m vi Ýt nhÊt 50 vÒ c¶ hai phÝa cña ®­êng V-V (xem phô lôc C). Khi ®­îc thö nghiÖm theo phô lôc C, ®Ìn ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu ®­îc quy ®Þnh cho chóng. 7.4 §Æc tuyÕn chïm s¸ng kh«ng ®­îc cã bÊt cø sù thay ®æi nµo theo ph­¬ng ngang g©y ¶nh h­ëng ®Õn ®é nÐt. 7.5 §é räi cña mµn ®o ®· nªu trong 7.2 ph¶i ®­îc ®o bëi m¸y hÊp thô quang häc cã diÖn tÝch h÷u Ých n»m trong h×nh vu«ng cã c¹nh 65 mm. 6
 7. TCVN 6955 : 2001 8 Yªu cÇu vÒ kÝnh mµu vµ bé läc mµu 8.1 C¸c ®Ìn ph¸t ra ¸nh s¸ng mµu tr¾ng hoÆc ¸nh s¸ng chän läc mÇu vµng víi ®Ìn sîi ®èt kh«ng mÇu cã thÓ ®­îc phª duyÖt. Khi biÓu diÔn trong hÖ täa ®é 3 mµu CIE c¸c ®Æc ®iÓm vÒ mÇu s¾c t­¬ng øng ®èi víi kÝnh ®Ìn mÇu vµng hoÆc c¸c bé läc nh­ sau: Bé läc mµu vµng chän läc (mµn thö hoÆc kÝnh ®Ìn) Giíi h¹n ®èi víi mµu ®á y ≥ 0,138 + 0,58 x Giíi h¹n ®èi víi mµu xanh y ≤1,29 x - 0,1 Giíi h¹n ®èi víi mµu tr¾ng y ≤ -x + 0,966 Giíi h¹n ®èi víi gi¸ trÞ ®Æc biÖt y ≤ -x + 0,992 §iÒu trªn còng cã thÓ diÔn ®¹t nh­ sau: ChiÒu dµi sãng tréi tõ 575 ®Õn 585 nm HÖ sè tinh khiÕt tõ 0,90 ®Õn 0,98 HÖ sè truyÒn s¸ng ≥ 0,78 HÖ sè truyÒn ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch sö dông nguån s¸ng cã nhiÖt ®é mµu lµ 2856 K. 8.2 Bé läc ph¶i lµ mét bé phËn cña ®Ìn vµ nã ph¶i ®­îc l¾p vµo ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc theo c¸ch ®Ó ng­êi sö dông kh«ng thÓ tïy tiÖn th¸o nã ra b»ng dông cô th«ng th­êng. 9 Söa ®æi vµ më réng phª duyÖt Mäi söa ®æi ph¶i lµ kh«ng ®¸ng kÓ ®Ó kh«ng g©y ra c¸c ¶nh h­ëng kh«ng tèt vµ trong bÊt cø tr­êng hîp nµo ®Ìn vÉn ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy. 10 Sù phï hîp cña s¶n xuÊt 10.1 Nh÷ng ®Ìn ®­îc phª duyÖt theo tiªu chuÈn nµy ®Ó ®­îc s¶n xuÊt ph¶i phï hîp víi kiÓu ®­îc phª duyÖt kiÓu ®¸p øng c¸c yªu cÇu nªu trong ®iÒu 6 ë trªn. VÝ dô vÒ mÉu th«ng b¸o phª duyÖt kiÓu vµ bè trÝ dÊu phª duyÖt kiÓu ®­îc tr×nh bµy trong c¸c phô lôc A vµ B. 10.2 MÉu thö ph¶i ®­îc lÊy ngÉu nhiªn trong phßng thö nghiÖm cña nhµ s¶n xuÊt. Sè l­îng mÉu Ýt nhÊt cã thÓ ®­îc x¸c ®Þnh theo chÝnh kÕt qu¶ kiÓm tra cña nhµ s¶n xuÊt. Ph­¬ng ph¸p lÊy mÉu vµ viÖc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ theo phô lôc G. ViÖc thu håi phª duyÖt nªu t¹i G.2.3 vµ G.3.3 chØ cã tÝnh chÊt tham kh¶o. 10.3 §Ìn kh«ng ®­îc cã nh÷ng khuyÕt tËt bªn ngoµi. 7
 8. TCVN 6955 : 2001 Phô lôc A (tham kh¶o) (VÝ dô tham kh¶o vÒ th«ng b¸o phª duyÖt kiÓu cña c¸c n­íc tham gia HiÖp ®Þnh 1958, EEC, Liªn hiÖp quèc. Ch÷ E trong vßng trßn t­îng tr­ng cho viÖc phª duyÖt kiÓu cña c¸c n­íc nµy) Th«ng b¸o [Khæ lín nhÊt: A4 (210 x 297)] C«ng bè bëi: C¬ quan cã thÈm quyÒn: ............................................... ............................................... ............................................... VÒ:(2) CÊp phª duyÖt CÊp phª duyÖt më réng Kh«ng cÊp phª duyÖt Thu håi phª duyÖt ChÊm døt s¶n xuÊt Cña kiÓu ®Ìn: ............................................................................................... theo ECE 57 Phª duyÖt sè: ........................................................... Phª duyÖt më réng sè:..................................... A.1 Tªn hoÆc nh·n hiÖu th­¬ng m¹i cña ®Ìn: .................................................................................. A.2 Tªn kiÓu ®Ìn cña nhµ s¶n xuÊt: ................................................................................................. A.3 Tªn ®Þa chØ cña nhµ s¶n xuÊt: ................................................................................................... A.4 Tªn ®Þa chØ cña ®¹i diÖn nhµ s¶n xuÊt (nÕu cã): ......................................................................... A.5 §Ö tr×nh ®Ó phª duyÖt:................................................................................................................ A.6 Phßng thö nghiÖm thùc hiÖn thö nghiÖm ®Ó phª duyÖt:.............................................................. A.7 Ngµy lËp biªn b¶n thö nghiÖm: A.8 Biªn b¶n thö nghiÖm sè: ............................................................................................................ 8
 9. TCVN 6955 : 2001 A.9 M« t¶ ng¾n gän: - Lo¹i theo quy ®Þnh bëi ký hiÖu t­¬ng øng MB, MB, MB PL, MB/PL(2) - Lo¹i ®Ìn sîi ®èt: S1, S2, S1/S2 2/ - Mµu ¸nh s¸ng ph¸t ra: Tr¾ng/ Vµng chän läc(2) A.10 VÞ trÝ cña dÊu phª duyÖt kiÓu:.................................................................................................. A.11 Lý do më réng (nÕu cã):.......................................................................................................... A.12 CÊp phª duyÖt / cÊp phª duyÖt më réng / Kh«ng cÊp phª duyÖt / Thu håi phª duyÖt(2) A.13 N¬i cÊp: .................................................................................................................................. A.14 Ngµy cÊp: ............................................................................................................................... A.15 Ký tªn: ................................................................................................................................... A.16 Danh s¸ch c¸c tµi liÖu göi cho c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp phª duyÖt ®­îc bæ sung vµo th«ng b¸o nµy vµ cã thÓ nhËn ®­îc theo yªu cÇu. Chó thÝch (1) Sè ph©n biÖt c¸c n­íc cÊp phª duyÖt/ cÊp phª duyÖt më réng/ kh«ng cÊp phª duyÖt/ thu håi phª duyÖt (xem c¸c qui ®Þnh phª duyÖt trong tiªu chuÈn). (2) G¹ch phÇn kh«ng ¸p dông. 9
 10. TCVN 6955 : 2001 Phô lôc B (tham kh¶o) (VÝ dô tham kh¶o vÒ bè trÝ c¸c dÊu phª duyÖt kiÓu cña c¸c n­íc tham gia HiÖp ®Þnh 1958, ECE, Liªn hiÖp quèc) Bè trÝ dÊu phª duyÖt H×nh B.1 §Ìn mang dÊu phª duyÖt ë trªn ®· ®­îc phª duyÖt ë Hµ Lan (E4) phª duyÖt sè 012439. Sè phª duyÖt chØ ra r»ng chøng nhËn phª duyÖt ®­îc cÊp theo c¸c yªu cÇu trong quy ®Þnh nµy, b¶n söa ®æi lÇn 1. Chó thÝch - Sè phª duyÖt ph¶i ®Æt gÇn vßng trßn vµ c¶ bªn trªn hoÆc d­íi ch÷ E hoÆc bªn tr¸i, bªn ph¶i ch÷ nµy. C¸c con sè cña sè phª duyÖt ph¶i ®­îc ®Æt cïng mét phÝa víi ch÷ E vµ theo cïng mét h­íng. Kh«ng ®­îc sö dông sè La m· lµm sè phª duyÖt ®Ó tr¸nh sù nhÇm lÉn víi c¸c ký hiÖu kh¸c. DÊu nhËn d¹ng cña ®Ìn ®¸p øng c¸c yªu cÇu trong quy ®Þnh nµy. §Ìn còng dïng ®Ìn sîi ®èt cho chiÕu gÇn. Cã thÓ chiÕu s¸ng cïng nhau | Kh«ng thÓ chiÕu s¸ng cïng nhau ®ång thêi cïng víi chiÕu xa vµ / hoÆc chøc n¨ng chiÕu s¸ng tæ hîp kh¸c. 10
 11. TCVN 6955 : 2001 H×nh B.2 §Ìn mang dÊu phª duyÖt ë trªn ®· ®­îc phª duyÖt ë Hµ Lan (E4) phª duyÖt sè 012440. Sè phª duyÖt chØ ra r»ng chøng nhËn phª duyÖt ®­îc cÊp theo c¸c yªu cÇu quy ®Þnh nµy ®­îc söa ®æi lÇn 1. Nã ®­îc thiÕt kÕ ®Ó cho sîi ®èt ®Ìn chiÕu gÇn cã thÓ cïng s¸ng ®ång thêi víi ®Ìn chiÕu xa vµ/hoÆc cïng chøc n¨ng chiÕu s¸ng tæ hîp kh¸c. 11
 12. TCVN 6955 : 2001 Phô lôc C (quy ®Þnh) Thö nghiÖm c¸c ®Æc tÝnh quang häc C.1 §Ó phï hîp, mµn ®o ®­îc ®Æt t¹i t¹i vÞ trÝ c¸ch ®Ìn Ýt hÊt lµ 10 m vÒ phÝa tr­íc cña ®Ìn, ®­êng h-h ph¶i n»m ngang. Khi ®o, tÕ bµo quang ®iÖn ph¶i ®­îc ®Æt t¹i vÞ trÝ c¸ch ®Ìn 25 m vÒ phÝa tr­íc cña ®Ìn vµ vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng nèi sîi ®èt cña ®Ìn sîi ®èt víi ®iÓm HV. C.2 Theo ph­¬ng n»m ngang, ®Ìn ph¶i ®­îc bè trÝ sao cho t©m chïm s¸ng cña ®Ìn chiÕu xa n»m trªn ®­êng th¼ng ®øng v-v. C.3 Theo ph­¬ng th¼ng ®øng, ®Ìn ph¶i ®­îc bè trÝ sao cho ®­êng ranh giíi cña ®Ìn chiÕu gÇn n»m d­íi vµ c¸ch ®­êng h-h lµ 250 mm. C.4 §Ìn khi ®­îc bè trÝ theo C.2 vµ C.3, t­¬ng tù nh­ c¸c ®iÒu kiÖn ®èi ®Ìn chiÕu xa, ph¶i tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau: C.4.1 T©m chiÕu s¸ng cña ®Ìn chiÕu xa ph¶i ®­îc ®Æt t¹i vÞ trÝ kh«ng lín h¬n 0,60 phÝa trªn hoÆc d­íi ®­êng h-h C.4.2 §é räi cña ®Ìn chiÕu xa ph¶i ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt Elín nhÊt t¹i t©m cña chïm s¸ng vµ gi¶m xuèng theo ph­¬ng n»m ngang. C.4.3 §é räi lín nhÊt (Elín nhÊt) cña ®Ìn chiÕu xa tãi thiÓu lµ 32 lux 32 lux cho lo¹i ®Ìn MB C.4.4 §é räi ®­îc ph¸t ra bëi ®Ìn chiÕu xa ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu sau: C.4.4.1 Giao ®iÓm HV cña c¸c ®­êng h-h vµ v-v ph¶i n»m trong vïng ®¹t 90% ®é räi lín nhÊt. C.4.4.2 B¾t ®Çu tõ ®iÓm HV, theo ph­¬ng n»m ngang sang ph¶i vµ tr¸i, ®é räi cña ®Ìn chiÕu xa kh«ng ®­îc nhá h¬n 12 lux ®èi víi c¸c ®Ìn lo¹i MB víi kho¶ng c¸ch tíi 1,125 m vµ kh«ng nhá h¬n 3 lux víi kho¶ng c¸ch tíi 2,25 m. C.4.5 §é räi ®­îc ph¸t ra bëi ®Ìn chiÕu gÇn ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu trong b¶ng C.1. 12
 13. TCVN 6955 : 2001 B¶ng C.1 - §é räi §iÓm ®o §Ìn lo¹i MB §iÓm bÊt kú trªn vµ phÝa trªn ®­êng h-h ≤ 0,7 lux §iÓm bÊt kú trªn ®­êng 50 L- 50 R, trõ 50 V(1) ≥ 1,5 lux §iÓm 50 V ≥ 3 lux §iÓm bÊt kú trªn ®­êng 25 L - 25 R ≥ 3 lux §iÓm bÊt kú trong vïng IV ≥ 1,5 lux (1) C­êng ®é 50R/ 50 V = 0,25 nhá nhÊt. C.5 Mµn ®o (kÝch th­íc theo mm ®èi víi kho¶ng c¸ch 25 m ) Vïng III Vïng II Vïng IV Vïng I H×nh C.1 C.6 §èi ®Ìn sîi ®èt ph¶i sö dông lo¹i S1 hoÆc S2 theo quy ®Þnh TCVN 6973 : 2001. 13
 14. TCVN 6955 : 2001 Phô lôc D (quy ®Þnh) Thö nghiÖm vÒ tÝnh æn ®Þnh ®Æc tÝnh quang häc cña ®Ìn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng Thö nghiÖm víi ®Ìn hoµn chØnh Khi ®o ®­îc c¸c gi¸ trÞ quang häc theo quy ®Þnh cña tiªu chuÈn nµy, t¹i ®iÓm Elín nhÊt ®èi víi ®Ìn chiÕu xa vµ c¸c ®iÓm HV, 50 R, 50 L, B 50 ®èi víi ®Ìn chiÕu gÇn ph¶i thö mét mÉu ®Ìn hoµn chØnh vÒ sù æn ®Þnh ®Æc tÝnh quang häc khi ho¹t ®éng. §Ìn hoµn chØnh ®­îc hiÓu lµ toµn bé ®Ìn gåm c¶ c¸c phÇn thuéc vÒ th©n ®Ìn vµ c¸c phÇn cã thÓ ¶nh h­ëng tíi qu¸ tr×nh t¶n nhiÖt cña nã. D.1 Thö tÝnh æn ®Þnh ®Æc tÝnh quang häc C¸c thö nghiÖm ph¶i ®­îc thùc hiÖn trong ®iÒu kiÖn kh« r¸o vµ kh«ng cã giã t¹i nhiÖt ®é m«i tr­êng 230C ± 50C, bé ®Ìn hoµn chØnh ®­îc l¾p trªn mét gi¸ nh­ ®­îc l¾p thËt trªn xe. D.1.1 §Ìn s¹ch §Ìn ph¶i ®­îc ho¹t ®éng trong vßng 12 giê nh­ m« t¶ trong D.1.1.1 vµ ®­îc thö nh­ quy ®Þnh trong D.1.1.2. D.1.1.1 Qui tr×nh thö §Ìn ph¶i ®­îc ho¹t ®éng theo ®óng thêi gian quy ®Þnh, ®ã lµ: D.1.1.1.1 (a) trong tr­êng hîp chØ cã mét chøc n¨ng ph¸t s¸ng (chïm s¸ng xa hoÆc gÇn) ®­îc phª duyÖt, th× sîi ®èt t­¬ng øng ph¶i ph¸t s¸ng trong suèt kho¶ng thêi gian quy ®Þnh(2). (b) trong tr­êng hîp ®Ìn chiÕu xa vµ gÇn tæ hîp (®Ìn cã sîi ®èt kÐp hoÆc ®Ìn cã hai sîi ®èt): - nÕu nhµ s¶n xuÊt khai b¸o ®Ìn ®­îc sö dông cã mét sîi ®èt ®¬n ®­îc ph¸t s¸ng(1) t¹i mét thêi ®iÓm, thö nghiÖm ph¶i ®­îc thùc hiÖn theo ®óng ®iÒu kiÖn nµy, b»ng c¸ch kÝch ho¹t mçi mét chøc n¨ng ho¹t ®éng(2) mät c¸ch liªn tôc trong mét nöa thêi gian nh­ quy ®Þnh trong D.1.1. - trong tÊt c¶ tr­êng hîp kh¸c(1) 2), ®Ìn ph¶i ®­îc thö theo chu kú sau ®©y cho tíi khi ®¹t ®Õn thêi gian quy ®Þnh: 15 phót - ®Ìn sîi ®èt ®Ìn chiÕu gÇn bËt s¸ng; 5 phót cho tÊt c¶ c¸c ®Ìn sîi ®èt bËt s¸ng. Chó thÝch (1) NÕu cã hai hay nhiÒu sîi ®èt ph¸t s¸ng ®ång thêi khi sö dông nung nãng tõng ®ét th× chóng kh«ng ®­îc coi nh­ ®ang sö dông b×nh th­êng c¸c sîi ®èt mét c¸ch ®ång thêi. (2) Khi ®Ìn thö lµ nhãm ®Ìn vµ/hoÆc ®Ìn kÕt hîp víi ®Ìn tÝn hiÖu, ®Ìn tÝn hiÖu ph¶i ®­îc ph¸t s¸ng trong thêi gian thö. 14
 15. TCVN 6955 : 2001 (c) trong tr­êng hîp bËt s¸ng theo nhãm, tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng riªng biÖt ph¶i ®­îc s¸ng ®ång thêi theo thêi gian quy ®Þnh cho tõng chøc n¨ng ph¸t s¸ng riªng biÖt (a) cã tÝnh ®Õn chøc n¨ng chiÕu s¸ng tæ hîp (b) dùa trªn ®Æc tÝnh kü thuËt cña nhµ s¶n xuÊt. D.1.1.1.2 §iÖn ¸p thö §iÖn ¸p ph¶i ®­îc ®iÒu chØnh ®Ó ®¶m b¶o cung cÊp ®­îc 90% c«ng suÊt lín nhÊt ®­îc quy ®Þnh cho c¸c ®Ìn sîi ®èt lo¹i S trong TCVN 6973 : 2001. C«ng suÊt tÝnh b»ng W ¸p dông cho mäi tr­êng hîp theo ®óng gi¸ trÞ t­¬ng øng cña ®Ìn sîi ®èt cã ®iÖn ¸p danh ®Þnh 12 V. Trõ tr­êng hîp ng­êi xin phª duyÖt ®Þnh râ ®Ìn cã thÓ sö dông t¹i mét ®iÖn ¸p kh¸c. D.1.1.2 KÕt qu¶ thö nghiÖm D.1.1.2.1 KiÓm tra b»ng quan s¸t Khi ®Ìn ®· ho¹t ®éng æn ®Þnh ë ®iÒu kiÖn m«i tr­êng xung quanh, kÝnh ®Ìn vµ kÝnh bªn ngoµi (nÕu cã) ph¶i ®­îc lau s¹ch b»ng kh¨n b«ng thÊm n­íc, mÒm vµ s¹ch. Sau ®ã quan s¸t bÒ ngoµi xem cã bÞ mÐo mã, biÕn d¹ng, nøt vì hoÆc thay ®æi mµu s¾c cña kÝnh ®Ìn hoÆc kÝnh bªn ngoµi hay kh«ng. NÕu cã ph¶i th«ng b¸o ngay. D.1.1.2.2 Thö nghiÖm quang häc Theo yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy, gi¸ trÞ quang häc ph¶i ®­îc kiÓm tra t¹i c¸c ®iÓm sau: §Ìn chiÕu gÇn: 50 R, 50 L, B 50 HV §Ìn chiÕu xa: T¹i ®iÓm Elín nhÊt. ViÖc chØnh ®Ìn kh¸c cã thÓ thùc hiÖn trong tr­êng hîp ®Æc biÖt, cã thÓ chÊp nhËn sù biÕn d¹ng cña ®Õ ®Ìn do nhiÖt (sù thay ®æi vÞ trÝ cña ®­êng ranh giíi sÏ ®­îc nªu trong D.2). Cho phÐp sai lÖch 10% gi÷a c¸c ®Æc tÝnh quang häc vµ c¸c gi¸ trÞ ®o ®­îc tr­íc khi thö nghiÖm gåm c¶ sai lÖch ph­¬ng ph¸p ®o ®Æc tÝnh quang häc. D.1.2 §Ìn khi bÞ bÈn Sau khi ®­îc thö nghiÖm theo quy ®Þnh trong D.1.1, ®Ìn ph¶i ®­îc cho ho¹t ®éng trong mét giê nh­ nªu trong D.1.1.1 sau khi chuÈn bÞ nh­ quy ®Þnh trong D.1.2.1 vµ ®­îc kiÓm tra nh­ quy ®Þnh trong D.1.1.2 D.1.2.1 ChuÈn bÞ ®Ìn D.1.2.1.1 Hçn hîp thö Hçn hîp thö gåm cã n­íc vµ c¸c chÊt g©y bÈn dïng cho ®Ìn ph¶i gåm 9 phÇn (theo khèi l­îng) lµ c¸t cã cì h¹t tõ 0 ®Õn 100 µm, mét phÇn (theo khèi l­îng) lµ bôi cacbon thùc vËt cã cì h¹t trong 15
 16. TCVN 6955 : 2001 kho¶ng 0 ®Õn 100 µm, 0,2 phÇn (theo khèi l­îng) lµ NaCMC(1) (muèi natri cacbon xymetilenxenlul«) vµ mét l­îng n­íc cÊt phï hîp mµ ®é dÉn ®iÖn cña nã nhá h¬n 1 ms/m cho môc ®Ých thö nghiÖm. Hçn hîp kh«ng ®­îc ®Ó qu¸ 14 ngµy. (1) Chó thÝch - NaCMC lµ muèi natri cacbon xymetilenxenlul« th­êng ®­îc gäi lµ muèi CMC. NaCMC ®­îc sö dông lµm hçn hîp bÈn ph¶i cã hÖ sè xen kÏ (DS) tõ 0,6 ®Õn 0,7 vµ ®é nhít tõ 200 ®Õn 300 cP ®èi víi dung dÞch cã nång ®é 2% t¹i 200c. D.1.2.1.2 B«i hçn hîp thö lªn ®Ìn Hçn hîp thö ph¶i ®­îc b«i ®Òu lªn toµn bé bÒ mÆt ph¸t s¸ng cña ®Ìn sau ®ã ®Ó kh«. Qui tr×nh nµy ph¶i ®­îc thùc hiÖn cho tíi khi gi¸ trÞ ®é räi tôt xuèng cßn tõ 15 ®Õn 20% gi¸ trÞ ®o ®­îc cho tõng ®iÓm sau ®©y theo c¸c yªu cÇu ®­îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy. §iÓm Elín nhÊt trong chïm s¸ng chiÕu xa, ph©n bè quang häc ®èi víi ®Ìn chiÕu xa/gÇn. §iÓm Elín nhÊt trong chïm s¸ng chiÕu xa, ph©n bè quang häc chØ ®èi víi ®Ìn chiÕu xa. B 50 vµ 50V(2) chØ cho ®Ìn chiÕu gÇn. Chó thÝch - (2) §iÓm 50 V n»m trªn ®­êng VV d­íi ®iÓm HV 375 mm trªm mµn ®o ®Æt t¹i kho¶ng c¸ch 25 m. D.1.2.1.3 ThiÕt bÞ ®o ThiÕt bÞ ®o ph¶i t­¬ng ®­¬ng víi thiÕt bÞ ®­îc sö dông trong suèt qu¸ tr×nh thö nghiÖm phª duyÖt ®Ìn. Ph¶i sö dông mét ®Ìn sîi ®èt chuÈn trong qu¸ tr×nh thö ®Æc tÝnh quang häc. D.2 Thö nghiÖm sù thay ®æi vÞ trÝ cña ®­êng ranh giíi theo ph­¬ng th¼ng ®øng d­íi ¶nh h­ëng cña nhiÖt PhÐp thö nµy bao gåm thö sù tr«i ®i theo chiÒu th¼ng ®øng cña ®­êng ranh giíi do t¸c ®éng cña nhiÖt kh«ng ®­îc lín h¬n gi¸ trÞ ®· quy ®Þnh cho mét ®Ìn chiÕu gÇn (®Ìn cèt) ®ang ho¹t ®éng. §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ®· thö theo quy ®Þnh trong D.1 ph¶i ®­îc thö tiÕp theo quy ®Þnh trong D.2.1 mµ kh«ng hÒ bÞ xª dÞch hay ®iÒu chØnh l¹i nµo so víi ®å g¸ thö cña nã. D.2.1 Thö nghiÖm Thö nghiÖm ph¶i ®­îc thùc hiÖn trong ®iÒu kiÖn kh« r¸o vµ khÝ quyÓn tÜnh t¹i nhiÖt ®é m«i tr­êng lµ 230C ± 50C. Dïng ®Ìn sîi ®èt ®­îc s¶n xuÊt hµng lo¹t vµ ®· s¸ng Ýt nhÊt mét giê, ®Ìn ph¶i ph¸t ra chïm s¸ng gÇn mµ kh«ng cÇn th¸o hoÆc ®iÒu chØnh l¹i c¬ cÊu kÑp khi thö (®èi víi thö nghiÖm nµy ®iÖn ¸p ph¶i ®­îc ®iÒu chØnh theo quy ®Þnh trong D.1.1.1.2). VÝ trÝ cña ®­êng ranh giíi trªn phÇn n»m ngang cña nã (gi÷a ®­êng th¼ng ®øng qua ®iÓm 50 L vµ 50 R) ph¶i ®­îc thö riªng biÖt tõng lÇn trong vßng 3 phót (r3 ) vµ 60 phót (r60 ) sau khi ho¹t ®éng. 16
 17. TCVN 6955 : 2001 PhÐp ®o sù thay ®æi vÒ vÞ trÝ cña ®­êng ranh giíi nh­ quy ®Þnh nªu trªn ph¶i ®­îc thùc hiÖn b»ng ph­¬ng ph¸p ®o cã ®­îc ®é chÝnh x¸c cao vµ kÕt qu¶ gÇn gièng nhau. D.2.2 KÕt qu¶ thö nghiÖm D.2.2.1 KÕt qu¶ ®­îc biÓu diÔn theo mrad vµ nã cã thÓ lµ chÊp nhËn ®­îc cho ®Ìn chiÕu gÇn chØ khi gi¸ trÞ tuyÖt ®èi ∆rI=|r3 - r60| ghi ®­îc trªn ®Ìn kh«ng lín h¬n 1mrad (∆rI ≤ 1,0 mrad) D.2.2.2 Tuy nhiªn, nÕu gi¸ trÞ nµy lín h¬n 1,0 mrad nh­ng kh«ng lín h¬n 1,5 mrad (1,0 mrad < ∆rI ≤ 1,5 mrad) th× ph¶i thö nghiÖm ®Ìn thø hai nh­ quy ®Þnh trong D.2.1. Sau 3 lÇn thö liªn tiÕp víi quy tr×nh nh­ m« t¶ d­íi ®©y, ®Ó lµm æn ®Þnh vÞ trÝ c¸c c¸c bé phËn c¬ häc cña ®Ìn vµo gi¸ thö nh­ l¾p ®Æt thËt trªn xe: §Ìn chiÕu gÇn ph¶i ®­îc ho¹t ®éng trong mét giê (®iÖn ¸p ph¶i ®­îc ®iÒu chØnh nh­ quy ®Þnh trong D.1.1.1.2). Thêi gian nghØ mét giê. KiÓu ®Ìn ®­îc coi lµ chÊp nhËn ®­îc nÕu gi¸ trÞ trung b×nh cña gi¸ trÞ tuyÖt ®èi ∆rI ®o ®­îc ë mÉu ®Çu tiªn vµ ∆rII ®o ®­îc trªn mÉu thø 2 kh«ng lín h¬n 1,0 mrad.  ∆rI + ∆rII   ≤ 1,0mrad   2  17
 18. TCVN 6955 : 2001 Phô lôc E (quy ®Þnh) Yªu cÇu tèi thiÓu ®èi víi qu¸ tr×nh kiÓm tra sù phï hîp cña s¶n xuÊt E.1 Yªu cÇu chung E.1.1 C¸c yªu cÇu vÒ sù phï hîp ®­îc coi lµ tho¶ m·n vÒ mÆt c¬ häc vµ h×nh häc nÕu c¸c sai kh¸c kh«ng lín h¬n c¸c sai sè tÊt nhiªn cña s¶n xuÊt trong ph¹m vi yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy. E.1.2 C¨n cø vµo ®Æc tÝnh quang häc, khi thö ®Æc tÝnh quang häc cña mét ®Ìn nµo ®ã ®­îc chän ngÉu nhiªn vµ ®­îc l¾p víi ®Ìn sîi ®èt tiªu chuÈn, sù phï hîp cña ®Ìn s¶n xuÊt hµng lo¹t ®­îc chÊp nhËn nÕu: E.1.2.1 C¸c gi¸ trÞ ®o kh«ng ®­îc sai lÖch lín h¬n 20% so víi c¸c gi¸ trÞ ®­îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy. §èi víi gi¸ trÞ trong vïng III gi¸ trÞ sai lÖch cho phÐp lín nhÊt nh­ sau: 0,3 lux t­¬ng ®­¬ng 20% 0,45 lux t­¬ng ®­¬ng 30% E.1.2.2 Vµ nÕu ®èi víi chïm s¸ng xa, ®iÓm HV n»m trong vïng cã ®é räi ®ång ®Òu, b»ng 0,75 Elín nhÊt. Sai lÖch 20% cho gi¸ trÞ lín nhÊt vµ -20% cho gi¸ trÞ nhá nhÊt lµ chÊp nhËn ®­îc ®èi víi gi¸ trÞ quang häc t¹i ®iÓm ®o bÊt kú theo quy ®Þnh trong C.4.3 vµ C.4.4, phô lôc C. E.1.2.3 NÕu kÕt qu¶ cña c¸c thö nghiÖm ®­îc m« t¶ trªn kh«ng tho¶ m·n c¸c yªu cÇu, th× c¸c thö nghiÖm ph¶i ®­îc lÆp l¹i, sö dông ®Ìn sîi ®èt chuÈn kh¸c E.1.3 §Ó kiÓm tra sù thay ®æi vÞ trÝ cña ®­êng ranh giíi theo ph­¬ng th¼ng ®øng d­íi ¶nh h­ëng cña nhiÖt, ph¶i ¸p dông quy tr×nh sau ®©y: Thö nghiÖm mét trong c¸c ®Ìn ®­îc lÊy mÉu theo quy tr×nh ®­îc qui ®Þnh trong D.2.1, phô lôc D, sau khi ®­îc thö liªn tiÕp 3 lÇn theo chu k× ®­îc quy ®Þnh trong D.2.2.2, phô lôc D. §Ìn ®­îc coi lµ chÊp nhËn ®­îc khi ∆r kh«ng lín h¬n 1,5 mrad. NÕu gi¸ trÞ nµy lín h¬n 1,5 mrad nh­ng kh«ng lín h¬n 2,0 mrad, th× tiÕn hµnh thö tiÕp ®Ìn thø hai. Gi¸ trÞ tuyÖt ®èi trung b×nh cña hai mÉu kh«ng ®­îc lín h¬n 1,5 mrad E.1.4 HÖ to¹ ®é mµu ph¶i phï hîp víi ®Ìn khi ®Ìn ®­îc l¾p ®Ìn sîi ®èt ®­îc chØnh ®Æt theo nhiÖt ®é mµu tiªu chuÈn A. §Æc tÝnh quang häc cña ®Ìn ph¸t ra ¸nh s¸ng vµng chän läc khi l¾p ®Ìn sîi ®èt kh«ng mµu ph¶i cã c¸c gi¸ trÞ b»ng gi¸ trÞ trong tiªu chuÈn nµy nh©n víi 0,84. E.2 Yªu cÇu tèi thiÓu ®èi víi viÖc kiÓm tra sù phï hîp do nhµ s¶n xuÊt thùc hiÖn NÕu bÊt kú mÉu nµo kh«ng phï hîp víi kiÓu thö ®­îc ®Ò cËp ®Õn, ph¶i lÊy vµ kiÓm tra thªm c¸c mÉu kh¸c. 18
 19. TCVN 6955 : 2001 E.2.1 Môc ®Ých cña thö nghiÖm C¸c thö nghiÖm vÒ sù phï hîp trong tiªu chuÈn nµy ph¶i bao gåm c¶ nh÷ng ®Æc tÝnh quang häc vµ kiÓm tra sù thay ®æi vÞ trÝ cña ®­êng ranh giíi theo ph­¬ng th¼ng ®øng d­íi ¶nh h­ëng cña nhiÖt. E.2.2 Ph­¬ng ph¸p thö E.2.2.1 Nãi chung c¸c thö nghiÖm ph¶i ®­îc thùc hiÖn theo c¸c ph­¬ng ph¸p nªu trong tiªu chuÈn nµy. E.2.2.2 Cã thÓ sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt cho phÐp. C¸c ph­¬ng ph¸p nµy ph¶i ®­îc ¸p dông t­¬ng ®­¬ng víi c¸c ph­¬ng ph¸p ®­îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy. E.2.2.3 ViÖc ¸p dông E.3.2.1 vµ E.3.2.2 yªu cÇu hiÖu chuÈn th­êng xuyªn thiÕt bÞ thö vµ sai lÖch cña nã ®èi víi phÐp ®o do c¬ quan cã thÈm quyÒn thùc hiÖn. E.2.2.4 Trong mäi tr­êng hîp, c¸c ph­¬ng ph¸p chuÈn ph¶i lµ c¸c ph­¬ng ph¸p cña tiªu chuÈn nµy ®Æc biÖt lµ ®èi víi viÖc kiÓm tra vµ lÊy mÉu mang tÝnh chÊt qu¶n lý. E.2.3 Ph­¬ng ph¸p lÊy mÉu C¸c mÉu thö cña ®Ìn ph¶i ®­îc chän ngÉu nhiªn tõ mét l« s¶n phÈm ®ång nhÊt. L« s¶n phÈm ®ång nhÊt lµ mét bé gåm c¸c ®Ìn cïng mét kiÓu ®­îc x¸c ®Þnh theo nh÷ng ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt cña nhµ s¶n xuÊt. Nãi chung sù ®¸nh gi¸ ph¶i bao hµm viÖc s¶n xuÊt hµng lo¹t tõ c¸c nhµ m¸y riªng biÖt. Tuy nhiªn nhµ s¶n xuÊt cã thÓ tËp hîp c¸c sè liÖu ghi chÐp cã liªn quan ®Õn cïng mét kiÓu ®Ìn tõ mét vµi nhµ m¸y miÔn lµ chóng ho¹t ®éng theo cïng mét hÖ thèng chÊt l­îng vµ qu¶n lý chÊt l­îng. E.2.4 §o vµ ghi chÐp c¸c ®Æc tÝnh quang häc §Ìn ®­îc lÊy mÉu ph¶i ®­îc ®o ®Æc tÝnh quang häc theo nh÷ng qui ®Þnh cho trong tiªu chuÈn nµy, ®­îc giíi h¹n ®Õn ®iÓm Elín nhÊt, HV(1) trong tr­êng hîp chiÕu xa, theo c¸c ®iÓm HV, 50 R, 50 L trong tr­êng hîp chiÕu gÇn (xem h×nh trong phô lôc C). E.2.5 ChuÈn quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng chÊp nhËn Nhµ s¶n xuÊt cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn nghiªn cøu thèng kª c¸c kÕt qu¶ thö vµ x¸c ®Þnh chuÈn quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng chÊp nhËn cña c¸c s¶n phÈm ®Ó tho¶ m·n c¸c yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi kiÓm tra sù phï hîp cña s¶n xuÊt nªu trong 10.1 cña tiªu chuÈn nµy. ChuÈn quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng chÊp nhËn ph¶i lµ chuÈn sao cho, víi ®é tin cËy b»ng 95%, x¸c suÊt nhá nhÊt qua ®­îc mét kiÓm tra ®ét xuÊt theo phô lôc G cã thÓ b»ng 0,95. Chó thÝch - (1) Khi ®Ìn chiÕu xa tæ hîp víi ®Ìn chiÕu gÇn, ®iÓm HV trong tr­êng hîp chiÕu xa ph¶i cã cïng ®iÓm ®o víi ®iÓm ®o trong tr­êng hîp chiÕu gÇn. 19
 20. TCVN 6955 : 2001 Phô lôc F (quy ®Þnh) C¸c yªu cÇu ®èi víi c¸c ®Ìn l¾p kÝnh ®Ìn b»ng chÊt dÎo. Thö kÝnh ®Ìn hoÆc mÉu vËt liÖu vµ ®Ìn hoµn chØnh F.1 Yªu cÇu chung F.1.1 C¸c mÉu ®­îc cung cÊp theo quy ®Þnh trong 4.2.2 cña tiªu chuÈn nµy ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu kü thuËt ®­îc nªu tõ F.2.1 ®Õn F.2.5. F.1.2 Hai mÉu ®Ìn hoµn chØnh ®­îc cung cÊp theo quy ®Þnh trong 4.2.1 cña tiªu chuÈn nµy vµ l¾p kÝnh ®Ìn b»ng chÊt dÎo theo vËt liÖu kÝnh ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu kü thuËt nªu trong F.2.6. F.1.3 C¸c mÉu kÝnh b»ng chÊt dÎo hoÆc mÉu vËt liÖu ph¶i ®­îc ®­a kiÓm tra phª duyÖt theo tr×nh tù thêi gian ®­îc nªu trong b¶ng F.1.1, phô lôc F1 thuéc phô lôc nµy cïng víi g­¬ng ph¶n x¹ ®Þnh l¾p vµo. F.1.4 Tuy nhiªn, nÕu nhµ s¶n xuÊt ®Ìn cã thÓ chøng minh r»ng s¶n phÈm ®· ®¹t yªu cÇu c¸c thö nghiÖm ®­îc quy ®Þnh tõ F.2.1 ®Õn F.2.5 d­íi ®©y hoÆc c¸c thö nghiÖm t­¬ng ®­¬ng theo mét tiªu chuÈn kh¸c th× c¸c thö nghiÖm nµy kh«ng cÇn ph¶i lÆp l¹i; chØ c¸c thö nghiÖm ®­îc quy ®Þnh trong b¶ng F 1.2, phô lôc F1 lµ b¾t buéc. F.2 Thö nghiÖm F.2.1 Kh¶ n¨ng chÞu ¶nh h­ëng cña sù thay ®æi nhiÖt ®é F.2.1.1 Thö nghiÖm Ba mÉu kÝnh ®Ìn míi ph¶i ®­îc kiÓm tra theo 5 chu kú thay ®æi nhiÖt ®é vµ ®é Èm t­¬ng ®èi theo tr×nh tù sau: 3 giê t¹i 400C ± 20C vµ ®é Èm t­¬ng ®èi tõ 85 ®Õn 95%; 1 giê t¹i 23 ± 50C vµ ®é Èm t­¬ng ®èi tõ 60 ®Õn 75%; 15 phót t¹i - 300C ± 20C ; 1 giê t¹i 230C ± 50C vµ ®é Èm t­¬ng ®èi tõ 60 ®Õn 75%; 3 giê t¹i 800C ± 20C; 1 giê t¹i 230C ± 50C vµ ®é Èm t­¬ng ®èi tõ 60 ®Õn 75%; Tr­íc khi thùc hiÖn thö nghiÖm nµy mÉu ph¶i ®­îc duy tr× t¹i nhiÖt ®é 230C ± 50C vµ ®é Èm t­¬ng ®èi tõ 60 ®Õn 75% trong Ýt nhÊt 4 giê. Chó thÝch - Kho¶ng thêi gian mét giê t¹i 230C ± 50C ph¶i bao hµm c¸c kho¶ng thêi gian chuyÓn tiÕp tõ nhiÖt ®é nµy ®Õn nhiÖt ®é kh¸c ®Ó tr¸nh ¶nh h­ëng cña sù thay ®æi nhiÖt ®é ®ét ngét. 20
Đồng bộ tài khoản