TCVN 6967:2001

Chia sẻ: Nguyen Bac A.Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
56
lượt xem
7
download

TCVN 6967:2001

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam. Chất lượng Sản Phẩm. TCVN 6967:2001. Phương tiện giao thông đường bộ. Ghi nhãn bắt buộc đối với mô tô, xe máy hai bánh và ba bánh. Yêu cầu trong phê duyệt kiểu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6967:2001

  1. tcvn tIªu chuÈn vIÖt nam TCVN 6967 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - Ghi nh∙n b¾t buéc ®èi víi m« t«, xe m¸y hai b¸nh vµ ba b¸nh - Yªu cÇu trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles - Statutory markings for two or three-wheel motorcycles and mopeds - Requirements in type approval Hµ néi - 2001
  2. Lêi nãi ®Çu TCVN 6967 : 2001 ®­îc biªn so¹n trªn c¬ së 93/34/EEC. TCVN 6967 : 2001 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
  3. Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 6967 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - Ghi nh·n b¾t buéc ®èi víi m« t«, xe m¸y hai b¸nh vµ ba b¸nh - Yªu cÇu trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles - Statutory markings for two or three-wheel motorcycles and mopeds - Requirements in type approval 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh yªu cÇu vÒ b¶ng ghi nh·n b¾t buéc ®èi víi m« t«, xe m¸y hai b¸nh vµ ba b¸nh (sau ®©y gäi chung lµ xe) trong phª duyÖt kiÓu. Chó thÝch - ThuËt ng÷ "Phª duyÖt kiÓu" thay thÕ thuËt ng÷ "C«ng nhËn kiÓu" trong c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ c«ng nhËn kiÓu ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé ®· ®­îc ban hµnh tr­íc tiªu chuÈn nµy. Hai thuËt ng÷ nµy ®­îc hiÓu nh­ nhau. VÝ dô vÒ mÉu giÊy chøng nhËn phª duyÖt kiÓu ®­îc tr×nh bµy trong phô lôc C. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 6578 : 2000 (ISO 3779 : 1977) Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - M· nhËn d¹ng ph­¬ng tiÖn giao th«ng (VIN) - Néi dung vµ cÊu tróc. TCVN 6580 : 2000 (ISO 4030 : 1983) Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - M· nhËn d¹ng ph­¬ng tiÖn giao th«ng (VIN) - VÞ trÝ vµ c¸ch ghi. TCVN 6888 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - M« t«, xe m¸y - Yªu cÇu trong phª duyÖt kiÓu. 3 Tµi liÖu kü thuËt cho phª duyÖt kiÓu: B¶n th«ng sè kü thuËt xe ®­îc nªu trong phô lôc B. 4 Yªu cÇu 4.1 B¶ng ghi nh·n xe cña nhµ s¶n xuÊt 4.1.1 B¶ng ghi nh·n xe ph¶i ®­îc g¾n ch¾c ch¾n t¹i mét chç dÔ tiÕp cËn mµ b×nh th­êng kh«ng thÓ thay thÕ trong qu¸ tr×nh sö dông. B¶ng ghi nh·n xe ph¶i râ rµng, dÔ ®äc, kh«ng tÈy xãa ®­îc vµ bao gåm nh÷ng th«ng tin theo tr×nh tù sau: - Tªn nhµ s¶n xuÊt. 3
  4. TCVN 6967 : 2001 - DÊu phª duyÖt kiÓu cña C¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn. - M· nhËn d¹ng xe (VIN). - §é ån khi xe ®ç: ...... dB (A) t¹i ...........v/ph. VÝ dô tham kh¶o vÒ b¶ng ghi nh·n ®­îc nªu trong phô lôc A. 4.1.2 DÊu phª duyÖt kiÓu, gi¸ trÞ ®é ån khi xe ®ç t¹i sè vßng quay/phót nh­ yªu cÇu trong 4.1.1 kh«ng thuéc néi dung phª duyÖt kiÓu bé phËn vÒ ghi nh·n b¾t buéc. Tuy nhiªn, nh÷ng th«ng tin nµy ph¶i ®­îc ghi vµo tÊt c¶ c¸c xe ®· ®­îc s¶n xuÊt phï hîp víi kiÓu xe ®· ®­îc phª duyÖt. 4.1.3 Nhµ s¶n xuÊt cã thÓ ghi c¸c th«ng tin bæ sung ë phÝa d­íi hoÆc ë mét bªn cña c¸c th«ng tin b¾t buéc, ë bªn ngoµi mét h×nh ch÷ nhËt ®­îc ®¸nh dÊu râ rµng mµ bªn trong nã chØ ghi c¸c th«ng tin theo yªu cÇu t¹i 4.1.1 (xem phô lôc A). 4.2 M· nhËn d¹ng xe (VIN) VÞ trÝ m· nhËn d¹ng xe ®­îc quy ®Þnh trong ®iÒu 4, TCVN 6580 : 2000. M· nhËn d¹ng xe gåm c¸c ®iÒu ®­îc quy ®Þnh trong ®iÒu 4, TCVN 6578 : 2000 vµ ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu ®­îc quy ®Þnh tõ 5.1 ®Õn 5.4, TCVN 6578 : 2000. 4.3 Ký tù 4.3.1 C¸c ký tù ®­îc sö dông ®Ó ghi nh·n ®­îc quy ®Þnh t¹i 5.5, TCVN 6578 : 2000. 4.3.2 C¸c ch÷ c¸i, c¸c con sè ph¶i cã chiÒu cao nhá nhÊt nh­ sau: 4.3.2.1 B»ng 4 mm trong tr­êng hîp c¸c ký tù ®­îc ghi trùc tiÕp trªn khung xe(1) hoÆc c¸c phÇn t­¬ng tù kh¸c cña xe. 4.3.2.2 B»ng 3 mm trong tr­êng hîp c¸c ký tù ®­îc ghi trªn b¶ng ghi nh·n cña nhµ s¶n xuÊt. (1) Chó thÝch Khung xe ®­îc hiÓu lµ khung xe nãi chung (Frame) hoÆc khung c¬ së (Chasis). 4
  5. TCVN 6967 : 2001 Phô lôc A (tham kh¶o) (VÝ dô vÒ b¶ng ghi nh·n xe cña c¸c n­íc thuéc EC) VÝ dô d­íi ®©y kh«ng ph¶i lµ th«ng tin ®­îc ghi thùc tÕ trªn b¶ng ghi nh·n cña nhµ s¶n xuÊt, còng kh«ng ph¶i lµ c¸c kÝch th­íc cña b¶ng ghi nh·n, con sè hoÆc ch÷ c¸i. Th«ng tin bæ sung nªu trong 4.1.3 cã thÓ ®­îc ghi vµo bªn d­íi hoÆc bªn c¹nh th«ng tin yªu cÇu trong h×nh ch÷ nhËt sau: e3 5364 3 G S K L M 3 A C 8 B 1 2 0 0 0 0 80 dB (A) - 3 750 v/ph Nh­ vÝ dô b¶ng ghi nh·n xe trªn, xe nµy ®­îc s¶n xuÊt bëi nhµ s¶n xuÊt "Stella Fabbrica Motocicli" vµ ®­îc phª duyÖt kiÓu t¹i (e3), sè 5364. Sè nhËn d¹ng xe (3G SKLM3AC8 B120000) cho biÕt nh÷ng th«ng tin sau: - PhÇn thø nhÊt (3GS) + 3: Vïng ®Þa lý (Ch©u ¢u) + G: Quèc gia trong vïng ®Þa lý ®ã (§øc) + S: Nhµ s¶n xuÊt (Stella Fabbrica Motocicli). - PhÇn thø hai (SKLM3AC) + KL: KiÓu xe + M3: KiÓu lo¹i (th©n xe) + AC: KiÓu d¹ng (®éng c¬ trªn xe). - PhÇn thø ba (8B12000) + 8B12: NhËn d¹ng xe vµ phÇn nµy kÕt hîp víi hai phÇn kh¸c cña sè nhËn d¹ng. + 0000: C¸c vÞ trÝ kh«ng sö dông ®­îc ghi b»ng c¸c sè "0" nh»m môc ®Ých lµm ®ñ sè l­îng ký tù theo quy ®Þnh. §é ån khi xe ®ç t¹i chç : 80 dB(A) t¹i tèc ®é vßng quay 3750 v/ph. 5
  6. TCVN 6967 : 2001 Phô lôc B (quy ®Þnh) B¶n th«ng sè kü thuËt vÒ ghi nh·n b¾t buéc ®èi víi mét kiÓu m« t«, xe m¸y hai b¸nh hoÆc ba b¸nh (®­îc nép kÌm theo ®¬n xin phª duyÖt kiÓu bé phËn vµ ®­îc nép riªng víi ®¬n xin phª duyÖt kiÓu xe). B¶n th«ng sè kü thuËt nµy ph¶i gåm c¸c th«ng tin ®­îc nªu trong phô lôc B cña TCVN 6888 : 2001, phÇn B.1, ®iÒu sau: - B.1.1.1 - B.1.1.2 - B.1.1.4 ®Õn B1.1.6 - B.1.10.3.1 ®Õn B.1.10.3.3 6
  7. TCVN 6967 : 2001 Phô lôc C (tham kh¶o) (VÝ dô vÒ giÊy chøng nhËn phª duyÖt kiÓu bé phËn vÒ ghi nh·n b¾t buéc ®èi víi m« t«, xe m¸y hai b¸nh vµ ba b¸nh cña c¸c n­íc thuéc EC) Tªn c¬ quan cã thÈm quyÒn B¸o c¸o thö nghiÖm sè:............ cña phßng thö nghiÖm:.........................ngµy.......th¸ng.........n¨m .......... Phª duyÖt kiÓu bé phËn sè: ............................... Phª duyÖt më réng sè: .................................................. C.1 Nh·n hiÖu hoÆc tªn th­¬ng m¹i xe: ................................................................................................. C.2 KiÓu xe: ........................................................................................................................................... C.3 Tªn vµ ®Þa chØ cña nhµ s¶n xuÊt: ..................................................................................................... C.4 Tªn vµ ®Þa chØ cña ®¹i diÖn nhµ s¶n xuÊt (nÕu cã): .......................................................................... C.5 Ngµy nép mÉu xe thö nghiÖm: ......................................................................................................... C.6 Phª duyÖt kiÓu bé phËn ®­îc cÊp/kh«ng ®­îc cÊp(1) .......................................................................................................................... C.7 N¬i cÊp ............................................................................................................................................ C.8 Ngµy cÊp ......................................................................................................................................... C.9 Ký tªn .............................................................................................................................................. (1) Chó thÝch - G¹ch phÇn kh«ng ¸p dông. 7
Đồng bộ tài khoản