TCVN 6973:2001

Chia sẻ: Nguyen Bac A.Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:121

0
59
lượt xem
7
download

TCVN 6973:2001

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam. Chất lượng Sản Phẩm. TCVN 6973:2001. Phương tiện giao thông đường bộ. Đèn sợi đốt trong các đèn chiếu sáng phía trước và đèn tín hiệu của phương tiện cơ giới và moóc. Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6973:2001

 1. tcvn tIªu chuÈn vIÖt nam TCVN 6973 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - ®Ìn sîi ®èt trong c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng vµ ®Ìn tÝn hiÖu cña ph­¬ng tiÖn c¬ giíi vµ moãc - Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles – Filament lamps in lamp units of power driven vehicles and their trailers - Requirements and test methods in type approval Hµ néi - 2001
 2. Lêi nãi ®Çu TCVN 6973 : 2001 ®­îc biªn so¹n trªn c¬ së ECE 37-03/S4. TCVN 6973 : 2001 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
 3. Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 6973 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - §Ìn sîi ®èt trong c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc vµ ®Ìn tÝn hiÖu cña ph­¬ng tiÖn c¬ giíi vµ moãc - Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles – Filament lamps in lamp units of power driven vehicles and their trailers - Requirements and test methods in type approval 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu c¸c lo¹i ®Ìn sîi ®èt ®­îc dïng trong c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc vµ ®Ìn tÝn hiÖu cña ph­¬ng tiÖn giao th«ng c¬ giíi ®­êng bé (kÓ c¶ m« t«, xe m¸y) vµ moãc (sau ®©y gäi chung lµ xe). Chó thÝch - ThuËt ng÷ "Phª duyÖt kiÓu" thay thÕ thuËt ng÷ "C«ng nhËn kiÓu" trong c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ c«ng nhËn kiÓu ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé ®· ®­îc ban hµnh tr­íc tiªu chuÈn nµy. Hai thuËt ng÷ nµy ®­îc hiÓu nh­ nhau. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn IEC 60061 Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety, third edition, Part 1, 2, 3, 4, 1969 (IEC 60061, §Çu ®Ìn, ®ui ®Ìn cïng víi dông cô ®o ®Ó kiÓm tra tÝnh l¾p lÉn vµ an tßan, biªn säan lÇn 3, c¸c phÇn 1, 2, 3, 4). IEC 60809, Filament Lamps for Road vehicles - Dimensional, Electrical and Luminous Requirements (IEC 60809, §Ìn sîi ®èt cho ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - Yªu cÇu kÝch th­íc, ®iÖn vµ chiÕu s¸ng) IEC 60410, Sampling Plans and Procedures for Inspection by Attributes (IEC 60410, C¸ch lÊy mÉu vµ ph­¬ng ph¸p kiÓm tra b»ng thuéc tÝnh). 3 ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa C¸c thuËt ng÷ ®Þnh nghÜa d­íi ®©y ®­îc ¸p dông trong tiªu chuÈn nµy: 3
 4. TCVN 6973 : 2001 3.1 Lo¹i (Category): §­îc dïng ®Ó m« t¶ c¸c kÕt cÊu c¬ b¶n kh¸c nhau cña c¸c ®Ìn sîi ®èt chuÈn. Mçi lo¹i cã mét ký hiÖu riªng, vÝ dô "F1", "P21 W", "T4 W". 3.2 KiÓu (Type): C¸c ®Ìn sîi ®èt thuéc c¸c kiÓu kh¸c nhau lµ c¸c ®Ìn thuéc cïng mét lo¹i nh­ng kh¸c nhau vÒ c¸c mÆt chñ yÕu sau: (1) 3.2.1 Tªn th­¬ng m¹i hoÆc nh·n hiÖu (1) Chó thÝch - C¸c ®Ìn sîi ®èt cã cïng mét tªn th­¬ng m¹i hoÆc nh·n hiÖu nh­ng ®­îc s¶n xuÊt bëi c¸c nhµ s¶n xuÊt kh¸c nhau ®­îc xem lµ thuéc c¸c kiÓu kh¸c nhau. C¸c ®Ìn sîi ®èt ®­îc s¶n xuÊt bëi cïng mét nhµ s¶n xuÊt chØ kh¸c nhau vÒ tªn th­¬ng m¹i hoÆc nh·n hiÖu ®­îc xem lµ thuéc cïng mét kiÓu. 3.2.2 KÕt cÊu cña bãng ®Ìn, tíi møc mµ c¸c sù kh¸c nhau nµy ¶nh h­ëng tíi kÕt qu¶ vÒ quang häc. 3.2.3 Mµu cña bãng ®Ìn Mét bãng ®Ìn cã mµu vµng chän läc hoÆc mét bãng ®Ìn phô bªn ngoµi cã mµu vµng chän läc chØ dïng ®Ó thay ®æi mµu nh­ng kh«ng lµm thay ®æi c¸c ®Æc tÝnh kh¸c cña mét ®Ìn sîi ®èt kh«ng mµu, kh«ng lµm thay ®æi kiÓu ®Ìn sîi ®èt. 3.2.4 §iÖn ¸p danh ®Þnh. 3.3 §iÖn ¸p danh ®Þnh (Rated Voltage): §iÖn ¸p (tÝnh b»ng v«n - V) ®­îc ghi trªn ®Ìn sîi ®èt. 3.4 C«ng suÊt danh ®Þnh (Rated wattage): C«ng suÊt (tÝnh b»ng ãat -W) ®­îc ghi trªn ®Ìn sîi ®èt, c«ng suÊt nµy cã thÓ ®­îc ®­a vµo ký hiÖu quèc tÕ cña lo¹i ®Ìn cã liªn quan. 3.5 §iÖn ¸p thö (test voltage): §iÖn ¸p t¹i c¸c ®Çu cùc cña ®Ìn sîi ®èt dïng ®Ó thö nghiÖm ®Æc tÝnh ®iÖn vµ quang häc cña ®Ìn sîi ®èt. 3.6 C¸c gi¸ trÞ ®óng (objective values): C¸c gi¸ trÞ ®¹t ®­îc trong ph¹m vi dung sai quy ®Þnh khi cung cÊp dßng ®iÖn t¹i ®iÖn ¸p thö cho ®Ìn sîi ®èt. 3.7 §Ìn sîi ®èt chuÈn (standard filament lamp): Mét ®Ìn cã bãng kh«ng mµu (trõ ®Ìn sîi ®èt mµu hæ ph¸ch) vµ dung sai kÝch th­íc nhá, ®­îc dïng ®Ó thö c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng. C¸c ®Ìn sîi ®èt chuÈn chØ ®­îc quy ®Þnh mét ®iÖn ¸p danh ®Þnh cho mçi lo¹i ®Ìn. 3.8 Quang th«ng chuÈn (Reference luminous flux): Quang th«ng ®­îc quy ®Þnh cña mét ®Ìn sîi ®èt chuÈn mµ c¸c ®Æc tÝnh quang häc cña thiÕt bÞ chiÕu s¸ng ph¶i ®­îc tÝnh theo nã. 3.9 Quang th«ng ®o (Measuring luminous flux): Gi¸ trÞ quy ®Þnh cña quang th«ng ®Ó thö mét ®Ìn sîi ®èt trong ®Ìn chuÈn nh­ quy ®Þnh trong 6.2.6. 3.10 Trôc chuÈn (Reference axis): Mét trôc ®­îc x¸c ®Þnh theo ®Çu ®Ìn vµ dïng ®Ó x¸c ®Þnh c¸c kÝch th­íc cña ®Ìn sîi ®èt. 3.11 MÆt ph¼ng chuÈn (Reference plane): Mét mÆt ph¼ng ®­îc x¸c ®Þnh cã liªn quan víi ®Çu ®Ìn vµ ®­îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh c¸c kÝch th­íc cña ®Ìn sîi ®èt. 4
 5. TCVN 6973 : 2001 4 Tµi liÖu kü thuËt vµ mÉu thö cho phª duyÖt kiÓu 4.1 Tµi liÖu kü thuËt 4.1.1 B¶n vÏ ®ñ møc chi tiÕt cho phÐp nhËn biÕt kiÓu ®Ìn. 4.1.2 B¶n m« t¶ tãm t¾t vÒ ®Æc tÝnh kü thuËt. 4.2 MÉu 4.2.1 N¨m mÉu ®Ìn cho tõng mÉu ®­îc ®Ò nghÞ phª duyÖt. 4.2.2 Trong tr­êng hîp mét kiÓu ®Ìn sîi ®èt chØ kh¸c kiÓu ®Ìn ®· ®­îc phª duyÖt vÒ tªn th­¬ng m¹i hoÆc nh·n hiÖu th× ph¶i nép kÌm theo tµi liÖu sau: - Tê khai cña nhµ s¶n xuÊt ®Ìn trong ®ã ph¶i nªu râ kiÓu ®Ìn ®­îc ®Ö tr×nh gièng hÖt víi kiÓu ®Ìn ®· ®­îc phª duyÖt (trõ tªn th­¬ng m¹i hoÆc nh·n hiÖu) vµ ®­îc s¶n xuÊt bëi cïng mét nhµ s¶n xuÊt kiÓu ®Ìn ®· ®­îc phª duyÖt råi. KiÓu ®Ìn ®· ®­îc phª duyÖt nµy ®­îc nhËn biÕt bëi m· phª duyÖt cña nã. - Hai mÉu cã tªn th­¬ng m¹i hoÆc nh·n hiÖu míi. 5 Ghi nh·n 5.1 C¸c ®Ìn sîi ®èt ®­îc ®Ö tr×nh xin phª duyÖt kiÓu ph¶i ghi trªn ®Çu ®Ìn hoÆc bãng ®Ìn(1) nh÷ng dÊu hiÖu, nh·n hiÖu vµ ký hiÖu sau : 5.1.1 Tªn th­¬ng m¹i hoÆc nh·n hiÖu cña c¬ së xin phª duyÖt. 5.1.2 §iÖn ¸p danh ®Þnh. 5.1.3 Ký hiÖu quèc tÕ cña lo¹i cã liªn quan. 5.1.4 C«ng suÊt danh ®Þnh tÝnh b»ng W (theo thø tù, sîi ®èt chÝnh/ sîi ®èt phô ®èi víi ®Ìn sîi ®èt kÐp); c«ng suÊt nµy kh«ng cÇn ph¶i ®­îc chØ thÞ t¸ch biÖt nÕu nã lµ mét phÇn cña ký hiÖu quèc tÕ cña lo¹i ®Ìn sîi ®èt cã liªn quan. 5.1.5 Mét kháang trèng ®ñ kÝch th­íc ®Ó bè trÝ dÊu phª duyÖt. 5.2 Kháang trèng nªu trong 5.1.5 ph¶i ®­îc chØ ra trong b¶n vÏ. (2) 5.3 C¸c ®Ìn sîi ®èt halogen ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña 6.2.5 ph¶i ®­îc ghi dÊu víi mét ch÷ "U". Chó thÝch (1) Trong tr­êng hîp ghi ký hiÖu trªn bãng ®Ìn, c¸c ®Æc tÝnh chiÕu s¸ng kh«ng ®­îc bÞ ¶nh h­ëng xÊu; (2) §Ìn sîi ®èt Halogen lµ ®Ìn sîi ®èt mµ ký hiÖu lo¹i cña ®Ìn b¾t ®Çu b»ng ch÷ "H". 5
 6. TCVN 6973 : 2001 5.4 Cã thÓ ®ãng dÊu c¸c ký hiÖu kh¸c víi c¸c ký hiÖu ®· nªu trong 5.1 vµ kh¸c víi dÊu phª duyÖt kiÓu miÔn lµ chóng kh«ng ¶nh h­ëng cã h¹i ®Õn c¸c ®Æc tÝnh chiÕu s¸ng. 6 Yªu cÇu kü thuËt 6.1 Yªu cÇu kü thuËt chung 6.1.1 Mçi mÉu ®­îc ®Ö tr×nh xin phª duyÖt ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu kü thuËt cã liªn quan cña tiªu chuÈn nµy. 6.1.2 C¸c ®Ìn sîi ®èt ph¶i ®­îc thiÕt kÕ ®Ó lµm viÖc tèt vµ duy tr× ®­îc chÕ ®é lµm viÖc tèt trong sö dông th«ng th­êng. Ngoµi ra c¸c ®Ìn sîi ®èt kh«ng ®­îc cã sai sãt trong kÕt cÊu hoÆc chÕ t¹o. 6.2 Yªu cÇu kü thuËt riªng 6.2.1 ChÕ t¹o 6.2.1.1 C¸c bãng ®Ìn sîi ®èt kh«ng ®­îc cã c¸c vÕt x­íc, vÕt bÈn cã thÓ lµm gi¶m hiÖu suÊt vµ tÝnh n¨ng quang häc cña chóng. 6.2.1.2 C¸c ®Ìn sîi ®èt ph¶i ®­îc trang bÞ c¸c ®ui quy ®Þnh phï hîp víi c¸c b¶n d÷ liÖu kü thuËt vÒ ®ui cña c«ng bè IEC 61, xuÊt b¶n lÇn thø ba, nh­ ®­îc quy ®Þnh trªn c¸c b¶n d÷ liÖu kü thuËt vÒ ®Ìn trong phô lôc A. 6.2.1.3 §Çu ®Ìn ph¶i cøng v÷ng vµ ®­îc g¾n ch¾c ch¾n víi bãng ®Ìn. 6.2.1.4 §Ó x¸c ®Þnh ch¾c ch¾n sù phï hîp cña c¸c ®Ìn sîi ®èt víi c¸c yªu cÇu tõ 6.2.1.1 ®Õn 6.2.1.3, ph¶i thùc hiÖn viÖc kiÓm tra b»ng m¾t, kiÓm tra kÝch th­íc vµ khi cÇn thiÕt ph¶i thùc hiÖn viÖc l¾p thö. 6.2.2 Thö nghiÖm 6.2.2.1 Tr­íc tiªn c¸c ®Ìn sîi ®èt ph¶i ®­îc ho¸ giµ ë ®iÖn ¸p thö cña chóng trong thêi gian gÇn b»ng mét giê. §èi víi c¸c ®Ìn sîi ®èt kÐp, mçi sîi ®èt ph¶i ®­îc ho¸ giµ riªng. 6.2.2.2 §èi víi mét bãng ®Ìn mµu sau thêi gian ho¸ giµ theo 6.2.2.1, bÒ mÆt cña bãng ph¶i ®­îc lau nhÑ b»ng v¶i b«ng ®­îc nhóng vµo hçn hîp 70% thÓ tÝch cña n-heptan vµ 30% thÓ tÝch cña toluen. Sau kho¶ng 5 phót, kiÓm tra bÒ mÆt bãng ®Ìn b»ng m¾t. BÒ mÆt ®ã kh«ng ®­îc cã bÊt kú sù thay ®æi nµo. 6.2.2.3 VÞ trÝ vµ kÝch th­íc cña c¸c sîi ®èt ph¶i ®­îc ®o trªn c¸c ®Ìn sîi ®èt ®­îc cung cÊp dßng ®iÖn ë ®iÖn ¸p b»ng 90% ®Õn 100% ®iÖn ¸p thö. 6.2.2.4 Trõ khi cã quy ®Þnh kh¸c, ph¶i thùc hiÖn c¸c phÐp ®o ®iÖn vµ quang häc ë ®iÖn ¸p thö. 6.2.2.5 Ph¶i thùc hiÖn c¸c phÐp ®o ®iÖn b»ng c¸c dông cô ®o Ýt nhÊt lµ cÊp 02. 6
 7. TCVN 6973 : 2001 6.2.2.6 Quang th«ng ®­îc quy ®Þnh trªn c¸c b¶n d÷ liÖu kü thuËt vÒ ®Ìn sîi ®èt cña phô lôc A thÝch hîp ®èi víi c¸c ®Ìn sîi ®èt ph¸t ra ¸nh s¸ng tr¾ng trõ khi cã quy ®Þnh mét mµu ®Æc biÖt. Trong tr­êng hîp cho phÐp dïng mµu vµng chän läc, quang th«ng cña ®Ìn sîi ®èt cã bãng ®Ìn ngoµi mµu vµng chän läc Ýt nhÊt ph¶i b»ng 85% quang th«ng quy ®Þnh cña ®Ìn sîi ®èt dïng cho bãng ®Ìn kh«ng mµu. 6.2.3 VÞ trÝ vµ kÝch th­íc cña sîi ®èt 6.2.3.1 H×nh d¹ng h×nh häc cña sîi ®èt, vÒ nguyªn t¾c ph¶i theo quy ®Þnh trªn b¶n d÷ liÖu kü thuËt vÒ ®Ìn cña phô lôc A. 6.2.3.2 §èi víi c¸c sîi ®èt d¹ng d©y, vÞ trÝ vµ h×nh d¹ng chÝnh x¸c cña sîi ®èt ph¶i ®­îc kiÓm tra theo quy ®Þnh trong c¸c b¶n d÷ liÖu kü thuËt cã liªn quan. 6.2.3.3 NÕu sîi ®èt ®­îc thÓ hiÖn trªn b¶n d÷ liÖu kü thuËt cña ®Ìn gièng nh­ mét ®iÓm trong Ýt nhÊt mét h×nh chiÕu, vÞ trÝ cña t©m s¸ng ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh theo phô lôc D. 6.2.3.4 ChiÒu dµi cña mét sîi ®èt d¹ng d©y ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh bëi c¸c ®Çu mót cña nã, trõ khi cã quy ®Þnh kh¸c trªn b¶n d÷ liÖu kü thuËt cã liªn quan c¸c ®Çu mót nµy ®­îc ®Þnh nghÜa lµ c¸c ®Çu cña c¸c vßng sîi ®èt ®Çu tiªn vµ cuèi cïng khi nh×n trong h×nh chiÕu vu«ng gãc víi trôc chuÈn cña ®Ìn. Mét ®Çu nh­ vËy ph¶i phï hîp víi yªu cÇu sao cho gãc t¹o thµnh bëi c¸c ch©n kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 90o. §èi víi c¸c sîi ®èt ®­îc cuén thµnh cuén d©y, ph¶i xÐt ®Õn c¸c ®Çu cña c¸c vßng d©y thø hai. 6.2.3.4.1 §èi víi c¸c sîi ®èt däc trôc, ph¶i x¸c ®Þnh vÞ trÝ ngoµi cïng cña c¸c ®Çu d©y ®­îc xÐt ®Õn b»ng c¸ch quay ®Ìn sîi ®èt xung quanh trôc chuÈn cña ®Ìn. Sau ®ã ph¶i ®o chiÒu dµi theo h­íng song song víi trôc chuÈn nµy. 6.2.3.4.2 §èi víi c¸c lo¹i sîi ®èt ngang trôc, trôc cña sîi ®èt ph¶i ®­îc ®Æt vu«ng gãc víi ph­¬ng chiÕu. ChiÒu dµi ph¶i ®­îc ®o theo ph­¬ng vu«ng gãc víi trôc chuÈn. 6.2.4 Mµu 6.2.4.1 Bãng cña ®Ìn sîi ®èt ph¶i lµ lo¹i kh«ng mµu(1), trõ khi cã quy ®Þnh kh¸c trªn b¶n d÷ liÖu kü thuËt cã liªn quan. (1) Chó thÝch - Mét bãng ®Ìn ®­îc coi lµ kh«ng mµu nÕu nã kh«ng thay ®æi ®¸ng kÓ täa ®é 3 mµu cña nguån s¸ng cã nhiÖt ®é mµu 2856 K. 6.2.4.2 C¸c ®Æc tÝnh so mµu ®­îc biÓu thÞ trong to¹ ®é mµu CIE ph¶i n»m trong c¸c giíi h¹n sau: C¸c ®Ìn sîi ®èt hoµn chØnh (thµnh phÈm) cã bãng hoÆc bãng ngoµi mµu vµng chän läc. Giíi h¹n ®èi víi mÇu ®á: y ≥ 0,138 + 0,580 x; Giíi h¹n ®èi víi mÇu xanh l¸ c©y: y ≤ 1,29 x - 0,100; 7
 8. TCVN 6973 : 2001 Giíi h¹n ®èi víi mÇu tr¾ng: y ≥ -x + 0,966; (y ≥ -x + 0,940 vµ y = 0,440 ®èi víi ®Ìn s­¬ng mï tr­íc) Giíi h¹n ®èi víi gi¸ trÞ quang phæ: y < -x + 0,992 C¸c ®Ìn sîi ®èt hßan chØnh cã bãng mµu hæ ph¸ch: Giíi h¹n ®èi víi mÇu ®á: y ≥ 0,398 Giíi h¹n ®èi víi mÇu xanh l¸ c©y: y ≤ 0,429 Giíi h¹n ®èi víi mÇu tr¾ng: z ≤ 0,007 6.2.4.3 Mµu s¾c vµ sù truyÒn s¸ng cña bãng ®Ìn sîi ®èt ph¸t ra ¸nh s¸ng mµu ph¶i ®­îc ®o b»ng ph­¬ng ph¸p ®­îc quy ®Þnh trong phô lôc E. 6.2.5 Sù ph¸t x¹ cùc tÝm cña ®Ìn sîi ®èt halogen ph¶i sao cho: 400 nm ∫ Ee(λ)dλ k1 = λ =315 nm 780 nm ≤ 2 x10 − 4 W / lm 683 ∫ Ee(λ).Vλ.dλ λ =380 nm 315 nm ∫ Ee(λ)dλ k2 = λ = 250 nm λ =780 nm ≤ 2 x10 −6 W / lm 683 ∫ Ee(λ).Vλ.dλ λ =380 nm trong ®ã Ee (λ) lµ ph©n bè phæ cña th«ng l­îng bøc x¹, [W/nm]; V (λ) lµ hiÖu suÊt phæ ph¸t s¸ng, [l]; λ lµ b­íc sãng, [nm] Gi¸ trÞ nµy ph¶i ®­îc tÝnh to¸n b»ng c¸ch dïng c¸c b­íc sãng b»ng 5 namomet (5 x 10-9 m). 6.2.6 NhËn xÐt vÒ mµu vµng chän läc Mét phª duyÖt kiÓu ®Ìn sîi ®èt theo tiªu chuÈn nµy cã thÓ ®­îc cÊp trªn c¬ së trong 6.2.4 cho mét ®Ìn sîi ®èt kh«ng mµu còng nh­ cho mét bãng ®Ìn mµu vµng chän läc hoÆc bãng ®Ìn ngoµi; 6.2.7 KiÓm tra vÒ chÊt l­îng quang häc (chØ ¸p dông cho c¸c ®Ìn sîi ®èt cã hai sîi ®èt dïng cho c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ph¸t ra mét chïm s¸ng gÇn kh«ng ®èi xøng). 8
 9. TCVN 6973 : 2001 6.2.7.1 ViÖc kiÓm tra chÊt l­îng quang häc nµy ph¶i ®­îc thùc hiÖn ë ®iÖn ¸p b»ng ®iÖn ¸p ®Ó ®o ®­îc quang th«ng. Ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu kü thuËt nªu trong 6.2.2.6. 6.2.7.2 §èi víi c¸c ®Ìn sîi ®èt 12 V ph¸t ra ¸nh s¸ng tr¾ng: MÉu phï hîp víi c¸c yªu cÇu ®èi víi ®Ìn sîi ®èt chuÈn nhÊt ph¶i ®­îc thö trong mét ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc chuÈn nh­ quy ®Þnh trong 6.2.7.5 vµ nã ph¶i ®­îc kiÓm tra x¸c nhËn xem liÖu côm chi tiÕt bao gåm ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ®· nãi trªn vµ ®Ìn sîi ®èt ®­îc thö nghiÖm cã ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ ph©n bè ¸nh s¸ng ®èi víi chïm s¸ng gÇn trong c¸c tiªu chuÈn/quy ®Þnh cã liªn quan. 6.2.7.3 §èi víi c¸c ®Ìn sîi ®èt 6 V vµ 24 V ph¸t ra ¸nh s¸ng tr¾ng: MÉu phï hîp víi c¸c gi¸ trÞ kÝch th­íc danh nghÜa nhÊt ph¶i ®­îc thö trong mét ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc chuÈn nh­ quy ®Þnh trong 6.2.7.5 vµ ph¶i ®­îc kiÓm tra x¸c nhËn xem liÖu côm chi tiÕt bao gåm ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ®· nãi trªn vµ ®Ìn sîi ®èt ®­îc thö nghiÖm cã ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ ph©n bè ¸nh s¸ng ®èi víi chïm s¸ng gÇn trong c¸c tiªu chuÈn/quy ®Þnh cã liªn quan. C¸c sai lÖch kh«ng v­ît qu¸ 10% c¸c gi¸ trÞ nhá nhÊt sÏ ®­îc chÊp nhËn. 6.2.7.4 C¸c ®Ìn sîi ®èt cã bãng hoÆc bãng ngoµi mµu vµng chän läc ph¶i ®­îc thö bëi cïng mét c¸ch nh­ ®· m« t¶ trong 6.2.7.2 vµ 6.2.7.3 trong mét ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc chuÈn nh­ quy ®Þnh trong 6.2.7.5 ®Ó ®¶m b¶o r»ng ®é räi ph¶i phï hîp víi c¸c gi¸ trÞ nhá nhÊt cña c¸c yªu cÇu vÒ ph©n bè ¸nh s¸ng ®èi víi chïm s¸ng gÇn, Ýt nhÊt lµ 85% ®èi víi c¸c ®Ìn sîi ®èt 12 V vµ Ýt nhÊt lµ 77% ®èi víi c¸c ®Ìn sîi ®èt 6 V vµ 24 V, ®­îc nªu trong tiªu chuÈn/quy ®Þnh cã liªn quan. C¸c giíi h¹n ®é räi lín nhÊt ®­îc gi÷ kh«ng thay ®æi. §èi víi mét ®Ìn sîi ®èt cã bãng mµu vµng chän läc, phÐp thö nµy ®­îc bá qua nÕu phª duyÖt ®ã còng ®­îc cÊp cho cïng mét kiÓu ®Ìn sîi ®èt ph¸t ra ¸nh s¸ng mµu tr¾ng. 6.2.7.5 Mét ®Ìn ®­îc xem lµ mét ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc chuÈn nÕu: 6.2.7.5.1 Tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn phª duyÖt thÝch hîp. 6.2.7.5.2 Cã ®­êng kÝnh hiÖu qu¶ kh«ng nhá h¬n 160 mm. 6.2.7.5.3 Víi mét ®Ìn sîi ®èt chuÈn, nã t¹o ra ®é räi t¹i c¸c ®iÓm kh¸c nhau vµ trong c¸c vïng kh¸c nhau ®­îc quy ®Þnh cho kiÓu ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc cã liªn quan tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau: 6.2.7.5.3.1 Kh«ng lín h¬n 90% c¸c giíi h¹n lín nhÊt vµ 6.2.7.5.3.2 Kh«ng nhá h¬n 120% c¸c giíi h¹n nhá nhÊt ®­îc quy ®Þnh cho kiÓu ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc cã liªn quan. 6.2.8 §Ìn sîi ®èt chuÈn C¸c ®Ìn sîi ®èt chuÈn dïng cho c¸c thö nghiÖm quang häc cña ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc vµ c¸c ®Ìn tÝn hiÖu ®­îc quy ®Þnh trong c¸c b¶n d÷ liÖu kü thuËt cã liªn quan cña phô lôc A. C¸c ®Ìn sîi ®èt chuÈn ph¶i cã c¸c bãng ®Ìn kh«ng mµu (trõ c¸c ®Ìn sîi ®èt mµu hæ ph¸ch) vµ ®­îc quy ®Þnh chØ ®èi víi mét ®iÖn ¸p danh ®Þnh. 9
 10. TCVN 6973 : 2001 7 Sù phï hîp cña s¶n xuÊt 7.1 C¸c ®Ìn sîi ®èt ®­îc phª duyÖt theo tiªu chuÈn nµy ph¶i ®­îc chÕ t¹o ®Ó phï hîp víi kiÓu ®­îc phª duyÖt b»ng c¸ch ®¸p øng c¸c néi dung vµ yªu cÇu kü thuËt ®­îc quy ®Þnh trong ®iÒu 6 vµ trong c¸c phô lôc A, C vµ D cña tiªu chuÈn nµy. VÝ dô vÒ mÉu th«ng b¸o phª duyÖt kiÓu vµ bè trÝ dÊu phª duyÖt kiÓu ®­îc tr×nh bµy trong c¸c phô lôc B vµ C. 7. 2 §Ó kiÓm tra viÖc tu©n theo yªu cÇu trong 7.1 ph¶i kiÓm so¸t s¶n xuÊt mét c¸ch thÝch hîp. 7.3 Ph©n tÝch c¸c kÕt qu¶ cña mçi lo¹i kiÓm tra khi ¸p dông c¸c chuÈn cña phô lôc G, ®Ó kiÓm tra vµ b¶o ®¶m tÝnh æn ®Þnh cña c¸c ®Æc tÝnh s¶n phÈm, cã tÝnh ®Õn sù thay ®æi cña mét s¶n phÈm c«ng nghiÖp. 7.4 Tèi thiÓu ph¶i thùc hiÖn c¸c thö nghiÖm ®­îc quy ®Þnh trong phô lôc F cña tiªu chuÈn nµy cho mçi kiÓu ®Ìn sîi ®èt. 7.5 Cã thÓ lÊy mÉu ngÉu nhiªn ®Ó thö nghiÖm t¹i phßng thÝ nghiÖm cña nhµ s¶n xuÊt. Sè mÉu nhá nhÊt cã thÓ ®­îc x¸c ®Þnh theo kÕt qu¶ kiÓm tra cña nhµ s¶n xuÊt. 7.6 Khi møc chÊt l­îng kh«ng ®¹t yªu cÇu hoÆc khi cÇn kiÓm tra gi¸ trÞ ph¸p lý cña c¸c thö nghiÖm ®­îc thùc hiÖn theo 7.5, ph¶i chän läc c¸c mÉu ®Ó göi ®Õn phßng thö nghiÖm chÞu tr¸ch nhiÖm tiÕn hµnh c¸c thö nghiÖm phª duyÖt kiÓu. 7.7 Cã thÓ tiÕn hµnh c¸c thö nghiÖm ®­îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy. Khi tiÕn hµnh c¸c kiÓm tra t¹i chç, ph¶i ¸p dông c¸c quy ®Þnh trong c¸c phô lôc H vµ J cña tiªu chuÈn nµy. 8 Sù t­¬ng øng gi÷a ký hiÖu cò vµ ký hiÖu míi Sù t­¬ng øng gi÷a c¸c ký hiÖu cò cña c¸c quy ®Þnh ECE 37 kh¸c vµ c¸c ký hiÖu míi cña tiªu chuÈn nµy ®­îc chØ ra trong b¶ng 1 sau: B¶ng 1 Ký hiÖu cò Ký hiÖu míi cña tiªu chuÈn nµy P25 - 1 P21W P25 - 2 P21/5W R19/5 R5W R19/10 R10W C11 C5W C15 C21W T8/4 T4W W10/5 W5W W10/3 W3W 10
 11. TCVN 6973 : 2001 Phô lôc A (quy ®Þnh) Lo¹i R2 B¶n R2/1 C¸c h×nh vÏ chØ ®Ó minh ho¹ c¸c kÝch th­íc c¬ b¶n cña ®Ìn sîi ®èt 50 max Sîi ®èt chïm s¸ng gÇn Cùc ®Ìn e s¸ng gÇn Trôc chuÈn (1) Trôc chuÈn (1) (2) Cùc sîi ®Ìn (3) Sîi ®èt chïm s¸ng xa s¸ng xa Cùc m¸t MÆt ph¼ng chuÈn Φ 41,0 max H×nh A.1 B¶ng A.1 - C¸c ®Æc tÝnh ®iÖn vµ quang häc §Ìn sîi ®èt §Ìn sîi ®èt th­êng chuÈn Gi¸ trÞ danh ®Þnh V 6(4) 12(4) 24(4) 12(4) W 45 40 45 40 55 50 45 40 §iÖn ¸p thö V 6,3 13,2 28 13,2 W lín lín lín lín lín lín +0% Gi¸ trÞ ®óng nhÊt nhÊt nhÊt nhÊt nhÊt nhÊt 46±5% 52 53 47 57 51 76 69 -10% Quang nhá 570 nhá 675 nhá 860 th«ng, nhÊt ±15% nhÊt ±15% nhÊt ±15% lm 720 860 1000 11
 12. TCVN 6973 : 2001 Quang th«ng ®o,lm (5) - 450 - 450 - 450 Quang th«ng chuÈn ë ®iÖn ¸p xÊp xØ 12 V 700 450 (1) Trôc chuÈn lµ ®­êng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng chuÈn vµ ®i qua t©m cña ®Çu ®Ìn cã ®­êng kÝnh 45 mm. (2) Bãng ®Ìn ph¶i kh«ng mµu hoÆc mµu vµng chän läc. (3) Do sù ph¶n chiÕu ¸nh s¸ng ph¸t ra bëi sîi ®èt cïa chïm s¸ng gÇn, kh«ng cã bé phËn nµo cña ®Çu ®Ìn ®­îc h¾t ¸nh s¸ng lªn g©y nhiÔu khi ®Ìn sîi ®èt ë vÞ trÝ ho¹t ®éng b×nh th­êng trªn xe. (4) C¸c gi¸ trÞ ®­îc ghi bªn tr¸i vµ bªn ph¶i lÇn l­ît lµ cña sîi ®èt chïm s¸ng xa vµ cña sîi ®èt chïm s¸ng gÇn. (5) Quang th«ng ®o ®èi víi c¸c phÐp ®o theo 6.2.6 cña tiªu chuÈn nµy. Chó thÝch - §Ìn sîi ®èt R2 kh«ng nªn dïng cho c¸c kÕt cÊu ®Ìn míi. 12
 13. TCVN 6973 : 2001 Lo¹i R2 B¶n R2/2 VÞ trÝ vµ kÝch th­íc cña vá che vµ c¸c sîi ®èt C¸c h×nh vÏ kh«ng ph¶i lµ c¸c h×nh vÏ b¾t buéc ®èi víi kÕt cÊu cña vá che vµ c¸c sîi ®èt. Nh×n tõ trªn 2 X Trôc chuÈn H H 1 X Vá che 195o 3 γ p q MÆt ph¼ng chuÈn e Nh×n theo 1 f 1C b1 H H a c Nh×n theo 2 g h V V Nh×n theo 3 b2 X X 30,0 33,0 H×nh A.2 13
 14. TCVN 6973 : 2001 Lo¹i R2 B¶n R2/3 (1) B¶ng A.2 - VÞ trÝ vµ kÝch th­íc cña c¸c sîi ®èt vµ vá che Dung sai (mm) KÝch th­íc (mm) §Ìn sîi ®èt th­êng §Ìn sîi ®èt chuÈn 6V 12V 24V 12V a 0,60 ±0,35 ±0,15 b1/30,0 (2) 0,20 ±0,35 ±0,15 (3) b1/33,0 b1/30,0 mv b2/30,0 (2) 0,20 ±0,35 ±0,15 b2/33,0 b2/30,0 mv (3) c/30,0 (2) 0,50 ±0,30 ±0,15 (3) c/33,0 c/30,0 mv e 6, 12V 28,5 ±0,35 ±0,15 24V 28,8 f 6, 12V 1,8 ±0,40 ±0,20 24V 2,2 g 0 ±0,50 ±0,30 h/30,0 (2) 0 ±0,50 ±0,30 (3) h/33,0 mv h/30 1/2 (p-q) 0 ±0,60 ±0,30 1c 5,5 ±1,50 ±0,50 ϒ (4) Danh nghÜa:15o §Çu ®Ìn P45t-41 theo c«ng bè cña IEC 61 (b¶n 7004 - 95 - 4) (1) VÞ trÝ vµ c¸c KÝch th­íc cña vá che vµ c¸c sîi ®èt ph¶i ®­îc kiÓm tra b»ng ph­¬ng ph¸p ®o ®­îc m« t¶ trong c«ng bè IEC 809 (2) §­îc ®o ë kho¶ng c¸ch (mm) sau nÐt g¹ch chÐo, so víi mÆt ph¼ng chuÈn (3) mv - gi¸ trÞ ®o ®­îc (4) Gãc ϒ chØ dïng cho kÕt cÊu vá che vµ kh«ng cÇn ph¶i kiÓm tra trªn c¸c ®Ìn sîi ®èt hoµn chØnh. 14
 15. TCVN 6973 : 2001 Lo¹i H1 B¶n H1/1 Lín nhÊt 44 MÆt c¾t D-E c (3) Trôc bãng ®Ìn Trôc chuÈn FV g P Q Trôc sîi ®èt MÆt ph¼ng chuÈn èng hót kh«ng khÝ B §iÖn cùc ®Çu vµo (2) Lín nhÊt 8,5 MÆt ph¼ng chuÈn Trôc sîi ®èt h1 §é lÖch t©m cho phÐp cña trôc sîi ®èt so víi trôc chuÈn Trôc chuÈn MÆt c¾t A-B (1) VÞ trÝ danh nghÜa cña c¸c vÊu ®ui 7,5 ®Ìn c¸c giíi h¹n ®èi víi gãc khuÊt cña ®Çu ®Ìn (1) 3 20 Nh×n theo C Chèt 2 Trôc chuÈn Chèt chuÈn KÝch th­íc tÝnh b»ng milimÐt 5 5 C¸c h×nh vÏ chØ ®Ó minh häa c¸c Nh×n theo H kÝch th­íc chÝnh cña ®Ìn sîi ®èt 5,8 Kh«ng gian lín nhÊt cña bãng ®Ìn gi÷a P vµ Q Bãng ®Ìn ph¶i kh«ng mµu hoÆc mµu vµng chän läc H×nh A.3 15
 16. TCVN 6973 : 2001 Lo¹i H1 B¶n H1/2 B¶ng A.3 Dung sai KÝch th­íc (mm) §Ìn sîi ®èt th­êng §Ìn sîi ®èt 6V 12V 24V chuÈn b 0,7f e (5) (9) 25,0 (8) ±0,15 f (5) (9) 6V 4.5 ±1,0 12V 5,0 ±0,5 0,5 0 24V 5,5 ±1,0 g (6) 0,5d (7) ±0,5d ±0,25d h1 0 (8) ±0,20 (4) ±0,25 (8) h2 0 (4) ε 45o ±12o ± 3o §Çu ®Ìn P14,5s theo c«ng bè cña IEC 61 (b¶n 7004-46-2) C¸c ®Æc tÝnh ®iÖn vµ quang häc C¸c gi¸ trÞ V 6 12 24 12 danh ®Þnh W 55 70 55 §iÖn ¸p thö V 6,3 13,2 28,0 C¸c gi¸ trÞ W lín nhÊt lín nhÊt 68 lín nhÊt lín nhÊt 68 t¹i ®óng 63 84 13,2 V Quang th«ng, lm 1350 1550 1900 ±% 15 Quang th«ng chuÈn ®Ó thö ®Ìn: 1150lm ë ®iÖn ¸p xÊp xØ 12V 16
 17. TCVN 6973 : 2001 Lo¹i H1 H1/3 Chó thÝch (1) (1) Trôc chuÈn lµ ®­êng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng chuÈn vµ ®i qua ®iÓm ®­îc x¸c ®Þnh bëi KÝch th­íc cã ghi dÊu kÌm theo (2) C¶ hai ®iÖn cùc ®Çu vµo ph¶i ®­îc bè trÝ trong bãng ®Ìn, ®iÖn cùc dµi h¬n ë phÝa trªn sîi ®èt (®Ìn ®­îc nh×n nh­ ®· chØ ra trªn h×nh vÏ). KÕt cÊu bªn trong cña ®Ìn ph¶i b¶o ®¶m sao cho c¸c ¶nh ¸nh s¸ng nhiÒu vµ sù ph¶n chiÕu ®­îc gi¶m tíi møc nhá nhÊt, vÝ dô, b»ng c¸ch l¾p c¸c vá lµm m¸t trªn c¸c phÇn kh«ng bÞ cuén thµnh vßng cña sîi ®èt. (3) PhÇn h×nh trô cña bãng ®Ìn trªn chiÒu dµi "f" ph¶i sao cho kh«ng lµm biÕn d¹ng ¶nh ®­îc chiÒu cña sîi ®èt tíi møc ¶nh h­ëng râ rÖt ®Õn nh÷ng kÕt qu¶ vÒ quang häc. (4) §é lÖch t©m chØ ®­îc ®o trªn c¸c ph­¬ng n»m ngang vµ th¼ng ®øng cña ®Ìn sîi ®èt nh­ chØ ra trªn h×nh vÏ. c¸c ®iÓm ®­îc ®o lµ c¸c ®iÓm mµ h×nh chiÕu phÇn bªn ngoµi cña c¸c vßng cuèi cïng gÇn nhÊt hoÆc xa nhÊt so víi mÆt ph¼ng chuÈn ®i qua trôc sîi ®èt. (5) H­íng nh×n ra ®­êng vu«ng gãc víi trôc chuÈn n»m trong mÆt ph¼ng ®­îc x¸c ®Þnh bëi trôc chuÈn vµ t©m chèt thø hai cña ®Çu ®Ìn. (6) §é dÞch chuyÓn cña sîi ®èt so víi trôc bãng ®Ìn ®­îc ®o t¹i kho¶ng c¸ch 27,5mm tÝnh tõ mÆt ph¼ng chuÈn. (7) d: ®­êng kÝnh cña sîi ®èt (8) §­îc kiÓm tra b»ng c¸ch sö dông mét "HÖ thèng hép", b¶n H1/4 (9) (5) C¸c ®Çu (mót) cña sîi ®èt ®­îc x¸c ®Þnh lµ c¸c ®iÓm mµ, khi h­íng nh×n ®­îc x¸c ®Þnh trong chó thÝch , h×nh chiÕu phÇn bªn ngoµi cña c¸c vßng cuèi cïng gÇn nhÊt hoÆc xa nhÊt so víi mÆt ph¼ng chuÈn ®i qua trôc chuÈn (c¸c chØ dÉn ®Æc biÖt cho c¸c sîi ®èt ®­îc cuèn thµnh vßng ®ang ®­îc xem xÐt). 17
 18. TCVN 6973 : 2001 Lo¹i H1 B¶n H1/4 C¸c yªu cÇu cña phÐp chiÕu trªn mµn h×nh PhÐp thö nµy ®­îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh xem liÖu mét ®Ìn sîi ®èt cã phï hîp víi c¸c yªu cÇu kh«ng b»ng kiÓm tra xem sîi ®èt cã ®­îc bè trÝ mét c¸ch chÝnh x¸c so víi trôc chuÈn vµ mÆt ph¼ng chuÈn kh«ng. KÝch th­íc tÝnh b»ng milimÐt Trôc chuÈn 25,0 tíi mÆt ph¼ng chuÈn H×nh A.4 B¶ng A.4 - KÝch th­íc KÝch th­íc tÝnh b»ng milimÐt a1 a2 b1 b2 c1 c2 6V 6 3,5 1,4d 1,9d 0,25 12V 6 4,5 24V 7 4,5 d - ®­êng kÝnh cña sîi ®èt (9) §iÓm b¾t ®Çu cña sîi ®èt nh­ ®· x¸c ®Þnh trªn b¶n H1/3, chó thÝch (b¶n H1/3) ph¶i n»m gi÷a c¸c ®­êng Z1 vµ Z2. VÞ trÝ cña sîi ®èt chØ ®­îc kiÓm tra theo c¸c h­íng FH vµ FV nh­ ®· chØ ra trªn b¶n H1/1. Sîi ®èt ph¶i n»m hoµn toµn trong c¸c giíi h¹n ®· chØ ra. 18
 19. TCVN 6973 : 2001 Lo¹i H2 B¶n H2/1 C¸c h×nh vÏ chØ ®Ó minh ho¹ c¸c kÝch th­íc chñ yÕu cña ®Ìn sîi ®èt. KÝch th­íc tÝnh b»ng milimÐt Nh×n theo A Trôc bãng Nh×n theo C MÆt ph¼ng ®ì MÆt ph¼ng ®ì Φ9 Trôc bãng Nh×n theo D Trôc bãng Trôc sîi ®èt Trôc sîi ®èt Lín nhÊt 4,5 Lín nhÊt 31 MÆt ph¼ng ®ì MÆt ph¼ng chuÈn Trôc bãng nhá nhÊt 2 5 Lç chuÈn Nh×n theo B Trôc sîi ®èt MÆt ph¼ng ®ì MÆt ph¼ng ®ì Trôc bãng H×nh A.5 Bãng ph¶i kh«ng mµu hoÆc mµu vµng chän läc 19
 20. TCVN 6973 : 2001 Lo¹i H2 B¶n H2/2 B¶ng A.5 Dung sai KÝch th­íc (mm) §Ìn sîi ®èt th­êng §Ìn sîi ®èt 6V 12V 24V chuÈn e (6) 12,25 (5) ±0,15 f (6) 6V 4,5 ±1,0 12V ±0,50 5,5 24V g (1) (2) 0,5d ±0,5d ±0,25d h1 (2) 7,1 (5) ±0,20 h2 (4) (5) ±0,25 h3 (1) (2) 0,5d (5) ±0,20 h4 (1) (4) (5) ±0,25 §Çu ®Ìn X 511 theo c«ng bè IEC 61 (b¶n 7004-99-2) C¸c ®Æc tÝnh ®iÖn vµ quang häc C¸c gi¸ trÞ V 6 12 24 12 danh ®Þnh W 55 70 55 §iÖn ¸p V 6,3 13,2 28,0 thö C¸c gi¸ trÞ W lín nhÊt lín nhÊt lín nhÊt lín nhÊt 68 t¹i 13,2 V ®óng 63 68 84 Quang th«ng, lm 1300 1800 2150 ±% 15 Quang th«ng chuÈn ®Ó thö ®Ìn: 1300lm ë ®iÖn ¸p xÊp xØ 12V 20
Đồng bộ tài khoản