TCVN 6975:2001

Chia sẻ: Nguyen Bac A.Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
53
lượt xem
8
download

TCVN 6975:2001

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam. Chất lượng Sản Phẩm. TCVN 6975:2001. Phương tiện giao thông đường bộ. Đèn mù sau trên phương tiện cơ giới và moóc. Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6975:2001

 1. tcvn tIªu chuÈn vIÖt nam TCVN 6975 : 2001 ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - §Ìn s­¬ng mï sau trªn ph­¬ng tiÖn c¬ giíi vµ moãc - yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles - Rear fog lamps for power - driven vehicles and their trailers - Requirements and test methods in type approval Hµ Néi - 2001
 2. Lêi nãi ®Çu TCVN 6975 : 2001 ®­îc biªn so¹n trªn c¬ së ECE 38-00/S5. TCVN 6975 : 2001 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc ®¨ng kiÓm ViÖt Nam phèi hîp biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
 3. Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 6975 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - §Ìn s­¬ng mï sau trªn ph­¬ng tiÖn c¬ giíi vµ moãc - Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles - Rear fog lamps for power-driven vehicles and their trailers - Requirements and test methods in type approval 1 Ph¹m vi ¸p dông 1.1 Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu ®èi víi c¸c lo¹i ®Ìn s­¬ng mï sau (sau ®©y gäi chung lµ ®Ìn) trªn ph­¬ng tiÖn c¬ giíi (kÓ c¶ m« t«, xe m¸y) vµ moãc (sau ®©y gäi chung lµ xe). Chó thÝch - ThuËt ng÷ "Phª duyÖt kiÓu" thay thÕ thuËt ng÷ "C«ng nhËn kiÓu" trong c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ c«ng nhËn kiÓu ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé ®· ®­îc ban hµnh tr­íc tiªu chuÈn nµy. Hai thuËt ng÷ nµy ®­îc hiÓu nh­ nhau. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 6973 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - §Ìn sîi ®èt trong c¸c lo¹i ®Ìn chiÕu s¸ng vµ ®Ìn tÝn hiÖu cña ph­¬ng tiÖn c¬ giíi vµ moãc - Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu. TCVN 6978 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - L¾p ®Æt ®Ìn chiÕu s¸ng vµ ®Ìn tÝn hiÖu trªn ph­¬ng tiÖn c¬ giíi vµ moãc - Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu. 3 ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa C¸c thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa sau ®©y ®­îc ¸p dông trong tiªu chuÈn nµy: 3.1 §Ìn s­¬ng mï sau (Rear fog lamps): §Ìn ®­îc sö dông ®Ó lµm cho xe ®­îc nh×n thÊy râ h¬n tõ phÝa sau b»ng ¸nh s¸ng mÇu ®á ®­îc ph¸t ra cã c­êng ®é s¸ng lín h¬n c­êng ®é s¸ng cña ®Ìn vÞ trÝ sau. 3.2 C¸c ®Þnh nghÜa ®­îc nªu trong TCVN 6978 : 2001 cã hiÖu lùc t¹i thêi ®iÓm xin phª duyÖt kiÓu ph¶i ®­îc ¸p dông cho tiªu chuÈn nµy. 3
 4. TCVN 6975 : 2001 3.3 KiÓu ®Ìn s­¬ng mï sau kh¸c nhau (Rrear fog lamp different types) c¸c ®Ìn kh¸c nhau nh÷ng ®Æc ®iÓm chÝnh sau: 3.3.1 Tªn th­¬ng m¹i hoÆc nh·n hiÖu. 3.3.2 §Æc tÝnh cña hÖ thèng quang häc. 3.3.3 Lo¹i ®Ìn. 4 Ghi nh·n C¸c mÉu cña kiÓu ®Ìn xin phª duyÖt ph¶i: 4.1 Mang tªn th­¬ng m¹i hoÆc nh·n hiÖu cña ng­êi xin phª duyÖt; nh·n hiÖu nµy ph¶i ®­îc ghi râ rµng vµ kh«ng thÓ tÈy xo¸ ®­îc. 4.2 Mang nh·n hiÖu râ rµng vµ kh«ng thÓ tÈy xo¸ ®Ó chØ râ lo¹i ®Ìn hoÆc c¸c ®Ìn sîi ®èt quy ®Þnh; Kh«ng ¸p dông ®èi víi nh÷ng ®Ìn cã nguån s¸ng kh«ng thay thÕ ®­îc. 4.3 Cã kho¶ng trèng thÝch hîp cho dÊu phª duyÖt vµ nh÷ng ký tù kh¸c, kho¶ng trèng nãi trªn ph¶i ®­îc thÓ hiÖn trong c¸c b¶n vÏ ®· nªu trong 5.1.1. 4.4 Cã ký hiÖu ®iÖn ¸p vµ c«ng suÊt tiªu thô (®èi víi ®Ìn cã nguån s¸ng kh«ng thay thÕ ®­îc). 5 Tµi liÖu kü thuËt vµ mÉu cho phª duyÖt kiÓu 5.1 Tµi liÖu kü thuËt 5.1.1 C¸c b¶n vÏ ®ñ møc chi tiÕt, cho phÐp nhËn biÕt ®­îc kiÓu ®Ìn vµ thÓ hiÖn vÞ trÝ h×nh häc ®Ó l¾p ®Ìn vµo xe, trôc quan s¸t ®­îc lÊy lµ trôc chuÈn cña phÐp thö (gãc n»m ngang H = 00, gãc th¼ng ®øng V = 00) vµ ®iÓm ®­îc lÊy lµ t©m chuÈn cña c¸c phÐp thö nãi trªn. 5.1.2 B¶n m« t¶ tãm t¾t, chØ râ lo¹i ®Ìn sîi ®èt ®­îc quy ®Þnh; lo¹i ®Ìn sîi ®èt nµy ph¶i lµ mét trong c¸c lo¹i ®Ìn ®­îc kÓ ®Õn trong TCVN 6973 : 2001. 5.2 MÉu Hai mÉu thö; nÕu ®Ìn kh«ng thÓ tuú ý l¾p ®­îc lªn mét trong hai phÝa cña xe th× hai mÉu ®­îc nép ®Ó thö cã thÓ gièng hÖt nhau vµ cã thÓ phï hîp víi viÖc chØ l¾p ®Æt ë bªn ph¶i hoÆc chØ l¾p ®Æt ë bªn tr¸i xe. 6 Yªu cÇu kü thuËt chung 6.1 Mçi mÉu thö ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu kü thuËt ®­îc quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu d­íi ®©y. 4
 5. 6.2 §Ìn ph¶i cã kh¶ n¨ng duy tr× nh÷ng ®Æc tÝnh quang häc ®· ®­îc qui ®Þnh vµ ®¶m b¶o lµm viÖc tèt trong ®iÒu kiÖn lµm viÖc b×nh th­êng còng nh­ trong ®iÒu kiÖn chÞu rung ®éng. 7 Yªu cÇu kü thuËt riªng 7.1 C­êng ®é s¸ng 7.1.1 C­êng ®é s¸ng cña tõng ®Ìn mÉu trong hai mÉu thö kh«ng ®­îc nhá h¬n møc nhá nhÊt vµ kh«ng lín h¬n møc lín nhÊt ®­îc quy ®Þnh d­íi ®©y vµ ph¶i ®­îc ®o theo trôc chuÈn theo h­íng ®­îc chØ ra d­íi ®©y (biÓu diÔn b»ng ®é so víi trôc chuÈn). 7.1.2 C­êng ®é s¸ng theo c¸c trôc H vµ V, trong vïng tõ 100 bªn ph¶i ®Õn 100 bªn tr¸i vµ trong vïng tõ 50 bªn trªn ®Õn 50 phÝa d­íi ph¶i kh«ng ®­îc nhá h¬n 150 cd. 7.1.3 C­êng ®é s¸ng theo mäi h­íng cã thÓ quan s¸t ®­îc kh«ng ®­îc lín h¬n 300 cd trªn mçi ®Ìn. 7.1.4 Trong tr­êng hîp ®Ìn cã nhiÒu h¬n mét nguån s¸ng, khi bÊt kú mét nguån s¸ng nµo bÞ háng th× c­êng ®é s¸ng vÉn ph¶i kh«ng nhá h¬n c­êng ®é s¸ng nhá nhÊt hoÆc tÊt c¶ c¸c nguån s¸ng ®Òu chiÕu s¸ng th× c­êng ®é s¸ng vÉn ph¶i kh«ng lín h¬n c­êng ®é s¸ng lín nhÊt. 7.1.5 BÒ mÆt ph¸t s¸ng biÓu kiÕn theo h­íng trôc chuÈn cã diÖn tÝch kh«ng ®­îc lín h¬n 140 cm2. 7.1.6 Phô lôc C tr×nh bµy chi tiÕt ph­¬ng ph¸p ®o ®­îc sö dông trong tr­êng hîp nghi ngê. 7.2 Ph­¬ng ph¸p thö 7.2.1 Mäi phÐp ®o ph¶i ®­îc thùc hiÖn cïng víi ®Ìn sîi ®èt chuÈn kh«ng mÇu thuéc kiÓu ®­îc quy ®Þnh cho ®Ìn ®ã, ®­îc ®iÒu chØnh ®Ó ®¹t ®­îc quang th«ng ®­îc quy ®Þnh cho c¸c kiÓu ®Ìn sîi ®èt ®ã. Mäi phÐp ®o trªn ®Ìn cã nguån s¸ng kh«ng thay thÕ ®­îc ph¶i ®­îc thùc hiÖn lÇn l­ît t¹i c¸c ®iÖn ¸p 13,5 V hoÆc 28,0 V. 7.2.2 Mäi phÐp ®o ®èi víi ®Ìn cã nguån s¸ng kh«ng thay thÕ ®­îc (®Ìn sîi ®èt vµ lo¹i kh¸c) ph¶i ®­îc thùc hiÖn lÇn l­ît ë c¸c ®iÖn ¸p 6,75 V; 13,5 V hoÆc 28,0 V. 7.2.3 Trong tr­êng hîp nguån s¸ng ®­îc cung cÊp bëi nguån n¨ng l­îng ®Æc biÖt, ®iÖn ¸p thö ë trªn ph¶i ®­îc ®Æt t¹i ®Çu vµo cña nguån n¨ng l­îng ®ã. Nhµ s¶n xuÊt ph¶i cung cÊp nguån n¨ng l­îng ®Æc biÖt cho phßng thö nghiÖm khi cã yªu cÇu. 7.3 Thö kh¶ n¨ng chÞu nhiÖt 7.3.1 §Ìn ph¶i ®­îc thö trong mét giê ë tr¹ng th¸i ho¹t ®éng liªn tôc sau giai ®o¹n lµm nãng lµ 20 phót. NhiÖt ®é m«i tr­êng xung quanh ph¶i lµ 230C ± 50C. §Ìn ®­îc sö dông ph¶i lµ lo¹i ®Ìn theo quy ®Þnh vµ ph¶i ®­îc cung cÊp mét dßng ®iÖn ë ®iÖn ¸p sao cho ®Ìn cã c«ng suÊt trung b×nh quy ®Þnh t¹i ®iÖn ¸p thö t­¬ng øng. 5
 6. TCVN 6975 : 2001 7.3.2 NÕu chØ cã c«ng suÊt lín nhÊt ®­îc quy ®Þnh th× viÖc thö nghiÖm ph¶i ®­îc thùc hiÖn b»ng c¸ch ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p ®Ó thu ®­îc c«ng suÊt b»ng 90% c«ng suÊt quy ®Þnh. C«ng suÊt lín nhÊt vµ c«ng suÊt trung b×nh theo quy ®Þnh ë trªn trong mäi tr­êng hîp ph¶i ®­îc chän tõ c¸c ®iÖn ¸p 6 V, 12 V hoÆc 24 V mµ t¹i ®ã c«ng suÊt ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt. 7.3.3 §Ìn ®· ®­îc æn ®Þnh t¹i nhiÖt ®é m«i tr­êng ph¶i kh«ng bÞ mÐo mã, biÕn d¹ng, gÉy vì hoÆc thay ®æi mÇu. 7.4 MÇu cña ¸nh s¸ng MÇu cña ¸nh s¸ng ph¸t ra ®­îc ®o b»ng c¸ch sö dông mét nguån s¸ng t¹i nhiÖt ®é mÇu lµ 2354 K ph¶i n»m trong giíi h¹n cña hÖ to¹ ®é ba mÇu : - Giíi h¹n ®èi víi mÇu vµng y ≤ 0,335 - Giíi h¹n ®èi víi mÇu tÝm z ≤ 0,008. Tuy nhiªn, ®èi víi nh÷ng ®Ìn cã nguån s¸ng kh«ng thay thÕ ®­îc (®Ìn sîi ®èt vµ c¸c lo¹i kh¸c) th× ®Æc tÝnh vÒ mÇu ph¶i ®­îc kiÓm tra víi nguån s¸ng hiÖn cã cña ®Ìn theo 7.2.2 vµ 7.2.3. 8 Sù phï hîp cña s¶n xuÊt 8.1 §Ìn ®­îc phª duyÖt theo tiªu chuÈn nµy ph¶i ®­îc s¶n xuÊt phï hîp víi kiÓu ®­îc phª duyÖt ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu ®­îc nªu trong 7.1 vµ 7.4. VÝ dô vÒ mÉu th«ng b¸o phª duyÖt kiÓu vµ bè trÝ dÊu phª duyÖt kiÓu ®­îc tr×nh bµy trong c¸c phô lôc tham kh¶o A vµ B. 8.2 Yªu cÇu tèi thiÓu cña quy tr×nh kiÓm tra sù phï hîp cña s¶n xuÊt ®­îc nªu trong phô lôc D cña tiªu chuÈn nµy ph¶i ®­îc tho¶ m·n. 8.3 Yªu cÇu tèi thiÓu vÒ viÖc lÊy mÉu ®èi víi kiÓm tra viªn ®­îc chØ râ trong phô lôc E cña tiªu chuÈn nµy ph¶i ®­îc tho¶ m·n. Riªng E.2.3 vµ E.3.3 chØ ®Ó tham kh¶o. 6
 7. TCVN 6975 : 2001 Phô lôc A (tham kh¶o) (VÝ dô tham kh¶o vÒ th«ng b¸o phª duyÖt kiÓu cña c¸c n­íc tham gia hiÖp ®Þnh 1958, ECE, Liªn hiÖp quèc. Ch÷ E trong vßng trßn t­îng tr­ng cho phª duyÖt kiÓu cña c¸c n­íc nµy) Th«ng b¸o [Khæ lín nhÊt: A4 (210 x 297)] CÊp bëi: C¬ quan cã thÈm quyÒn ...................................... ...................................... ...................................... VÒ2/ CÊp phª duyÖt CÊp phª duyÖt më réng Kh«ng cÊp phª duyÖt Thu håi phª duyÖt ChÊm døt s¶n xuÊt KiÓu ®Ìn theo ECE 38 Sè phª duyÖt: ......................................... Sè phª duyÖt më réng:............................................. A.1 Tªn th­¬ng m¹i hoÆc nh·n hiÖu cña ®Ìn: A.2 Tªn nhµ s¶n xuÊt ®Æt cho kiÓu ®Ìn: A.3 Tªn vµ ®Þa chØ cña nhµ s¶n xuÊt: A.4 Tªn vµ ®Þa chØ cña ®¹i diÖn nhµ s¶n xuÊt (nÕu cã): A.5 §Ö tr×nh phª duyÖt vÒ: A.6 Phßng thö nghiÖm chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c thö nghiÖm phª duyÖt: A.7 Ngµy b¸o c¸o thö nghiÖm: A.8 Sè b¸o c¸o thö nghiÖm: A.9 M« t¶ tãm t¾t. Sè hiÖu vµ kiÓu ®Ìn sîi ®èt: (1 x P21 W): A.10 VÞ trÝ cña dÊu phª duyÖt A.11 Lý do më réng (nÕu ®­îc thùc hiÖn) A.12 CÊp phª duyÖt/kh«ng cÊp phª duyÖt/CÊp phª duyÖt më réng/Thu håi phª duyÖt(2) A.13 N¬i cÊp: A.14 Ngµy cÊp: A.15 Ch÷ ký: A.16 Danh s¸ch c¸c tµi liÖu göi cho C¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp phª duyÖt ®­îc bæ sung vµo th«ng b¸o nµy vµ cã thÓ nhËn ®­îc yªu cÇu. Chó thÝch (1) M· sè ph©n biÖt sè n­íc cÊp phª duyÖt/CÊp phª duyÖt më réng/Kh«ng cÊp phª duyÖt/ Thu håi phª duyÖt (xem c¸c quy ®Þnh phª duyÖt trong tiªu chuÈn nµy). (2) G¹ch phÇn kh«ng ¸p dông. 7
 8. TCVN 6975 : 2001 Phô lôc B (tham kh¶o) (VÝ dô tham kh¶o vÒ bè trÝ dÊu phª duyÖt kiÓu cña c¸c n­íc tham gia HiÖp ®Þnh 1958,ECE, Liªn hiÖp quèc) Bè trÝ dÊu phª duyÖt MÉu A a = 5 mm (nhá nhÊt) H×nh B.1 - DÊu cho ®Ìn ®¬n §Ìn mang dÊu phª duyÖt chØ ë trªn lµ mét ®Ìn ®­îc phª duyÖt t¹i Hµ Lan (E4), Phª duyÖt sè 2439 tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña ECE 38. Sè phª duyÖt cho biÕt phª duyÖt ®­îc cÊp tu©n theo c¸c yªu cÇu cña ECE 38, b¶n ban hµnh ®Çu tiªn. 8
 9. TCVN 6975 : 2001 MÉu B Model C MÉu C Model D MÉu D H×nh B.2 - DÊu phª duyÖt ®­îc ®¬n gi¶n ho¸ cho ®Ìn nhãm, ®Ìn kÕt hîp hoÆc ®Ìn tæ hîp (C¸c ®­êng th¼ng ®øng vµ n»m ngang thÓ hiÖn h×nh d¹ng cña ®Ìn tÝn hiÖu. Chóng kh«ng ph¶i lµ thµnh phÇn cña dÊu phª duyÖt) Chó thÝch - Ba vÝ dô dÊu phª duyÖt, c¸c kiÓu B, C vµ D thÓ hiÖn ba ph­¬ng ¸n cã thÓ ®èi víi dÊu phª duyÖt trªn ®Ìn chiÕu s¸ng khi chóng lµ ®Ìn nhãm, ®Ìn tæ hîp. DÊu phª duyÖt nµy cho thÊy ®Ìn ®­îc phª duyÖt t¹i Hµ Lan (E4) víi sè phª duyÖt 3333 vµ bao gåm: - TÊm ph¶n quang lo¹i IA ®­îc phª duyÖt theo ECE 3, b¶n söa ®æi lÇn 2. - Mét ®Ìn b¸o rÏ sau lo¹i 2a ®­îc phª duyÖt theo ECE 6, b¶n söa ®æi lÇn 1. - Mét ®Ìn vÞ trÝ sau mÇu ®á (R) ®­îc phª duyÖt theo ECE 7, b¶n söa ®æi lÇn 1 . - Mét ®Ìn s­¬ng mï sau (F) ®­îc phª duyÖt theo ECE 38, b¶n ban hµnh ®Çu tiªn. - Mét ®Ìn lïi (AR) ®­îc phª duyÖt theo quy ®Þnh ECE 23, b¶n ban hµnh ®Çu tiªn. - Mét ®Ìn phanh víi hai møc s¸ng (S2) ®­îc phª duyÖt theo quy ®Þnh ECE 7, b¶n söa ®æi lÇn 1. 9
 10. TCVN 6975 : 2001 Phô lôc C (quy ®Þnh) §o ®Æc tÝnh quang häc C.1 Dïng c¸c l­íi läc thÝch hîp khi ®o ®Ó tr¸nh c¸c tia ph¶n x¹ g©y nhiÔu. C.2 Trong tr­êng hîp c¸c kÕt qu¶ phÐp ®o kh«ng tin cËy, phÐp ®o ph¶i ®­îc thùc hiÖn l¹i theo ph­¬ng ph¸p tho¶ m·n c¸c yªu cÇu sau: C.2.1 Kho¶ng c¸ch ®o ph¶i ®¶m b¶o cã thÓ ¸p dông quy t¾c tû lÖ nghÞch b×nh ph­¬ng kho¶ng c¸ch. C.2.2 ThiÕt bÞ ®o ph¶i ®¶m b¶o gãc ®èi diÖn víi thiÕt bÞ thu qua t©m chuÈn cña ®Ìn n»m trong kho¶ng tõ 10’ ®Õn 10. C.2.3 Yªu cÇu vÒ c­êng ®é s¸ng theo mét h­íng quan s¸t cô thÓ ph¶i ®­îc tho¶ m·n nÕu ®¹t ®­îc c­êng ®é s¸ng yªu cÇu theo h­íng lÖch kh«ng qu¸ 1/40 so víi h­íng quan s¸t. C.3 NÕu kiÓm tra ®Ìn b»ng quan s¸t mµ ph¸t hiÖn ra cã sù kh¸c nhau côc bé ®¸ng kÓ vÒ c­êng ®é s¸ng, th× ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra ®Ó ®¶m b¶o r»ng, bªn ngoµi c¸c trôc, kh«ng cã c­êng ®é s¸ng nµo ®­îc ®o trong ph¹m vi h×nh thoi ®­îc x¸c ®Þnh bëi c¸c h­íng ®o v« cùc nhá h¬n 75 cd (xem h×nh C.1). (nhá nhÊt) (nhá nhÊt) H×nh C.1 C.4 §o ®Æc tÝnh quang häc cña ®Ìn cã mét vµi nguån s¸ng §Æc tÝnh quang häc ph¶i ®­îc kiÓm tra nh­ sau: C.4.1 §èi víi c¸c nguån s¸ng kh«ng thay thÕ ®­îc (®Ìn sîi ®èt vµ c¸c lo¹i kh¸c): víi nguån s¸ng hiÖn t¹i cña ®Ìn, kiÓm tra theo 7.2.2 vµ 7.2.3 cña tiªu chuÈn nµy. C.4.2 §èi víi ®Ìn sîi ®èt cã thÓ thay thÕ Khi l¾p víi c¸c ®Ìn sîi ®èt s¶n xuÊt hµng lo¹t cã ®iÖn ¸p 6,75 V; 13,5 V hoÆc 28,0 V, c­êng ®é s¸ng cña c¸c ®Ìn nµy ph¶i n»m trong giíi h¹n lín nhÊt vµ nhá nhÊt ®­îc cho trong tiªu chuÈn nµy céng thªm víi sai sè c­êng ®é s¸ng cho phÐp ®èi víi kiÓu ®Ìn sîi ®èt ®­îc chän theo TCVN 6973 : 2001 cho ®Ìn sîi ®èt ®­îc s¶n xuÊt, mét ®Ìn sîi ®èt chuÈn cã thÓ sö dông lÇn l­ît ®Ó thay thÕ, trong mçi vÞ trÝ riªng, lµm viÖc t¹i quang th«ng chuÈn cña nã, c¸c phÐp ®o riªng trong tõng vÞ trÝ sÏ ®­îc céng l¹i víi nhau. 10
 11. TCVN 6975 : 2001 Phô lôc D (quy ®Þnh) Yªu cÇu tèi thiÓu ®èi víi sù phï hîp cña s¶n xuÊt D.1 Yªu cÇu chung D.1.1 C¸c yªu cÇu vÒ sù phï hîp ®­îc coi nh­ tho¶ m·n c¶ vÒ mÆt c¬ häc vµ h×nh häc nÕu sù sai kh¸c kh«ng v­ît qu¸ nh÷ng sai lÖch tÊt nhiªn cña s¶n xuÊt theo c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy. D.1.2 §èi víi nh÷ng ®Æc tÝnh quang häc, sù phï hîp c¸c ®Ìn s¶n xuÊt hµng lo¹t ®­îc chÊp nhËn, nÕu khi thö nghiÖm ®Æc tÝnh quang häc cña bÊt kú mét ®Ìn nµo ®­îc chän mét c¸ch ngÉu nhiªn vµ ®­îc l¾p víi mét ®Ìn sîi ®èt chuÈn, hoÆc khi c¸c ®Ìn ®­îc l¾p víi c¸c nguån s¸ng kh«ng thay thÕ ®­îc (®Ìn sîi ®èt hoÆc lo¹i kh¸c), vµ khi tÊt c¶ c¸c phÐp ®o ®­îc thùc hiÖn lÇn l­ît t¹i 6,75 V; 13,5 V hoÆc 28,0 V th×: D.1.2.1 Kh«ng cã gi¸ trÞ ®o nµo cã sai lÖch v­ît qu¸ 20% so víi gi¸ trÞ ®­îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy. D.1.2.2 NÕu trong tr­êng hîp mét ®Ìn ®­îc l¾p víi mét nguån s¸ng cã thÓ thay thÕ ®­îc vµ nÕu kÕt qu¶ thö nghiÖm trªn kh«ng tho¶ m·n yªu cÇu, viÖc thö nghiÖm c¸c ®Ìn ph¶i ®­îc lÆp l¹i víi mét ®Ìn sîi ®èt chuÈn kh¸c. D.1.3 HÖ to¹ ®é mÇu ph¶i ®­îc tu©n theo khi ®Ìn ®­îc l¾p víi mét ®Ìn sîi ®èt chuÈn, hoÆc ®èi víi c¸c ®Ìn ®­îc l¾p nguån s¸ng kh«ng thay thÕ ®­îc (®Ìn sîi ®èt hoÆc ®Ìn kh¸c), khi nh÷ng ®Æc tÝnh mÇu ®­îc kiÓm tra b»ng nguån s¸ng hiÖn t¹i cña ®Ìn. D.2 Yªu cÇu tèi thiÕu ®èi víi kiÓm tra sù phï hîp do nhµ s¶n xuÊt thùc hiÖn §èi víi tõng kiÓu ®Ìn ®­îc phª duyÖt ph¶i thùc hiÖn Ýt nhÊt c¸c kiÓm tra sau ®©y trong kho¶ng thêi gian thÝch hîp. C¸c thö nghiÖm ph¶i ®­îc thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh cña tiªu chuÈn nµy. NÕu bÊt kú mét mÉu nµo thÓ hiÖn sù kh«ng phï hîp ®èi víi kiÓu thö nghiÖm ®­îc ®Ò cËp tíi th× ph¶i lÊy c¸c mÉu kh¸c vµ thö nghiÖm tiÕp. D.2.1 Néi dung thö nghiÖm C¸c thö nghiÖm vÒ sù phï hîp víi tiªu chuÈn nµy ph¶i bao gåm nh÷ng ®Æc tÝnh quang häc vµ ®Æc tÝnh mÇu. D.2.2 Ph­¬ng ph¸p ®­îc sö dông trong thö nghiÖm D.2.2.1 C¸c thö nghiÖm nãi chung ph¶i ®­îc thùc hiÖn theo c¸c ph­¬ng ph¸p ®­îc tr×nh bµy trong tiªu chuÈn nµy. 11
 12. TCVN 6975 : 2001 D.2.2.2 Trong bÊt kú thö nghiÖm nµo vÒ sù phï hîp ®­îc thùc hiÖn bëi nhµ s¶n xuÊt, c¸c ph­¬ng ph¸p t­¬ng ®­¬ng cã thÓ ®­îc sö dông nÕu ®­îc sù chÊp thuËn cña c¸c C¬ quan thÈm quyÒn chÞu tr¸ch nhiÖm viÖc thö nghiÖm phª duyÖt. Nhµ s¶n xuÊt ph¶i chøng minh ®­îc r»ng c¸c ph­¬ng ph¸p ¸p dông lµ t­¬ng ®­¬ng víi c¸c ph­¬ng ph¸p ®­îc nªu trong tiªu chuÈn nµy. D.2.2.3 ViÖc ¸p dông c¸c ®iÒu D.2.2.1 vµ D.2.2.2 ®ßi hái ph¶i cã sù hiÖu chuÈn c¸c thiÕt bÞ thö nghiÖm vµ tÝnh t­¬ng thÝch ®èi víi c¸c phÐp ®o ®­îc thùc hiÖn bëi C¬ quan cã thÈm quyÒn. D.2.2.4 Trong mäi tr­êng hîp, c¸c ph­¬ng ph¸p chuÈn ph¶i lµ c¸c ph­¬ng ph¸p ®­îc tr×nh bµy trong tiªu chuÈn nµy, ®Æc biÖt ®èi víi viÖc kiÓm tra vµ lÊy mÉu mang tÝnh chÊt qu¶n lý. D.2.3 Ph­¬ng ph¸p lÊy mÉu §Ìn mÉu ph¶i ®­îc chän ngÉu nhiªn trong l« s¶n phÈm ®ång lo¹t. L« s¶n phÈm ®ång lo¹t lµ mét nhãm c¸c ®Ìn cã cïng kiÓu, ®­îc x¸c ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p chÕ t¹o cña nhµ s¶n xuÊt. D.2.4 §o vµ ghi l¹i c¸c ®Æc tÝnh quang häc §Ìn mÉu ph¶i ®¹t ®­îc nh÷ng gi¸ trÞ tèi thiÓu ®èi víi nh÷ng phÐp ®o quang häc theo nh÷ng ®iÓm ®­îc liÖt kª trong phô lôc C vµ to¹ ®é mÇu ®­îc quy ®Þnh trong 7.4 cña tiªu chuÈn nµy. D.2.5 ChuÈn quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng chÊp nhËn Nhµ s¶n xuÊt cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn nghiªn cøu thèng kª c¸c kÕt qu¶ thö vµ x¸c ®Þnh chuÈn quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng chÊp nhËn cña c¸c s¶n phÈm ®Ó tho¶ m·n c¸c yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi kiÓm tra sù phï hîp cña s¶n xuÊt nªu trong 8.1 cña tiªu chuÈn nµy. ChuÈn quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng chÊp nhËn ph¶i lµ chuÈn sao cho, víi ®é tin cËy b»ng 95%, x¸c suÊt nhá nhÊt qua ®­îc mét kiÓm tra ®ét xuÊt theo phô lôc E cã thÓ b»ng 0,95. 12
 13. TCVN 6975 : 2001 Phô lôc E (quy ®Þnh) Yªu cÇu tèi thiÓu ®èi víi viÖc lÊy mÉu cña thanh tra E.1 Yªu cÇu chung E.1.1 C¸c yªu cÇu vÒ sù phï hîp ®­îc coi lµ tho¶ m·n vÒ mÆt c¬ häc vµ h×nh häc, tu©n theo c¸c yªu cÇu cña chuÈn nµy, nÕu bÊt kú sù sai nµo kh¸c kh«ng v­ît qu¸ sù sai lÖch tÊt nhiªn cña s¶n xuÊt. E.1.2 §èi víi ®Æc tÝnh quang häc, sù phï hîp cña c¸c ®Ìn ®­îc s¶n xuÊt hµng lo¹t, kh«ng ®­îc chÊp nhËn nÕu, khi thö nghiÖm ®Æc tÝnh quang häc mét ®Ìn bÊt kú ®­îc chän ngÉu nhiªn vµ ®­îc l¾p víi ®Ìn sîi ®èt chuÈn hoÆc khi ®Ìn cã nguån s¸ng kh«ng thay thÕ ®­îc (®Ìn sîi ®èt hoÆc c¸c ®Ìn kh¸c), vµ khi tÊt c¶ c¸c phÐp ®o ®­îc thùc hiÖn t¹i ®iÖn ¸p t­¬ng øng 6,75 V; 13,5 V hoÆc 28,0 V th×: E.1.2.1 Kh«ng cã gi¸ trÞ ®o nµo sai lÖch qu¸ 20% so víi nh÷ng gi¸ trÞ ®­îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy. E.1.2.2 Trong tr­êng hîp ®Ìn ®­îc trang bÞ mét nguån s¸ng cã thÓ thay thÕ ®­îc vµ nÕu kÕt qu¶ thö nghiÖm trªn kh«ng tháa m·n c¸c yªu cÇu, viÖc thö nghiÖm ph¶i ®­îc lÆp l¹i víi ®Ìn cã sîi sîi ®èt tiªu chuÈn kh¸c. E.1.2.3 Kh«ng xÐt ®Õn c¸c ®Ìn cã khuyÕt tËt nh×n thÊy ®­îc. E.1.3 To¹ ®é mÇu ph¶i ®­îc tu©n theo khi ®Ìn ®­îc l¾p víi mét ®Ìn sîi ®èt chuÈn, hoÆc ®èi víi ®Ìn cã nguån s¸ng kh«ng thay thÕ ®­îc, khi nh÷ng ®Æc tÝnh mÇu ®­îc kiÓm tra víi nguån s¸ng hiÖn t¹i cña ®Ìn. E.2 LÊy mÉu lÇn ®Çu Trong lÊy mÉu lÇn ®Çu, bèn ®Ìn ®­îc chän ngÉu nhiªn, hai mÉu ®Çu ®­îc ®¸nh dÊu A, hai mÉu sau ®¸nh dÊu B. E.2.1 Sù phï hîp ®­îc chÊp nhËn E.2.1.1 TiÕp theo thñ tôc lÊy mÉu ®­îc tr×nh bµy trong h×nh E.1 cña phô lôc nµy, sù phï hîp cña s¶n xuÊt ®èi víi ®Ìn ®­îc s¶n xuÊt hµng lo¹t ®­îc chÊp nhËn, nÕu sù sai lÖch cña c¸c gi¸ trÞ ®o ®­îc cña ®Ìn theo h­íng kh«ng thuËn lîi lµ: E.2.1.1.1 MÉu A: A1: mét ®Ìn 0% mét ®Ìn kh«ng lín h¬n 20% A2: C¶ hai ®Ìn lín h¬n 0% nh­ng kh«ng lín h¬n 20% chuyÓn tíi mÉu B 13
 14. TCVN 6975 : 2001 E.2.1.1.2 MÉu B: B1: C¶ hai ®Ìn 0% E.2.1.2 HoÆc nÕu nh÷ng ®iÒu kiÖn cña ®iÒu E.1.2.2 ®èi víi mÉu A tho¶ m·n. E.2.2 Sù phï hîp kh«ng ®­îc chÊp nhËn E.2.2.1 TiÕp theo qu¸ tr×nh lÊy mÉu tr×nh bµy trong h×nh E.1 cña phô lôc nµy, sù phï hîp cña s¶n xuÊt ®èi víi ®Ìn ®­îc s¶n xuÊt hµng lo¹t ph¶i ®­îc xem xÐt l¹i nÕu sù sai lÖch cña c¸c gi¸ trÞ ®o ®­îc cña ®Ìn lµ: E.2.2.1.1 MÉu A: A3: mét ®Ìn kh«ng lín h¬n 20% mét ®Ìn lín h¬n 20% nh­ng kh«ng lín h¬n 30% E.2.2.1.2 MÉu B: B2: Trong tr­êng hîp A2 mét ®Ìn lín h¬n 0% nh­ng kh«ng lín h¬n 20% mét ®Ìn kh«ng lín h¬n 20% B3: Trong tr­êng hîp A2: mét ®Ìn 0% mét ®Ìn lín h¬n 20% nh­ng kh«ng lín h¬n 30% E.2.2.2 HoÆc nÕu nh÷ng ®iÒu kiÖn cña E.1.2.2 ®èi víi nh÷ng mÉu A kh«ng ®­îc tho¶ m·n. E.2.3 Thu håi phª duyÖt (tham kh¶o) Sù phï hîp cña s¶n xuÊt ®­îc chÊp nhËn nÕu, theo sau thñ tôc lÊy mÉu trong h×nh E.1 cña phô lôc nµy, sù sai lÖch cña nh÷ng gi¸ trÞ ®o ®­îc cña c¸c ®Ìn lµ: E.2.3.1 MÉu A: A4: mét ®Ìn kh«ng lín h¬n 20% mét ®Ìn lín h¬n 30% A5: C¶ hai ®Ìn lín h¬n 20% E.2.3.2 MÉu B: B4: Trong tr­êng hîp A2: mét ®Ìn lín h¬n 0% nh­ng kh«ng lín h¬n 20% mét ®Ìn lín h¬n 20% 14
 15. TCVN 6975 : 2001 B5: Trong tr­êng hîp A2: C¶ hai ®Ìn lín h¬n 20% B6: Trong tr­êng hîp A2 mét ®Ìn 0% mét ®Ìn lín h¬n 30% E.2.3.3 HoÆc nÕu nh÷ng ®iÒu kiÖn trong ®iÒu E.1.2.2 ®èi víi nh÷ng mÉu A vµ B kh«ng ®­îc tho¶ m·n. E.3 LÆp l¹i viÖc lÊy mÉu Trong tr­êng hîp A3, B2, B3 cÇn ph¶i lÆp l¹i viÖc lÊy mÉu, mÉu thø ba C gåm hai ®Ìn vµ mÉu thø t­ D gåm hai ®Ìn, ®­îc chän tõ kho ®­îc s¶n xuÊt sau khi ®iÒu chØnh, lµ cÇn thiÕt trong kho¶ng thêi gian hai th¸ng sau khi th«ng b¸o. E.3.1 Sù phï hîp ®­îc chÊp nhËn E.3.1.1 TiÕp theo qu¸ tr×nh lÊy mÉu ®­îc tr×nh bµy trong h×nh E.1 cña phô lôc nµy sù phï hîp s¶n xuÊt cña c¸c ®Ìn ®­îc s¶n xuÊt hµng lo¹t ®­îc chÊp nhËn nÕu sù sai kh¸c cña c¸c gi¸ trÞ ®o ®­îc cña c¸c ®Ìn lµ: E.3.1.1.1 MÉu C: C1: mét ®Ìn 0% mét ®Ìn kh«ng lín h¬n 20% C2: c¶ hai ®Ìn lín h¬n 0% nh­ng kh«ng lín h¬n 20% chuyÓn tíi mÉu D E.3.1.1.2 MÉu D: D1: Trong tr­êng hîp C2 c¶ hai ®Ìn 0% E.3.1.2 HoÆc nÕu ®iÒu kiÖn cña ®iÒu E1.2.2 ®èi víi c¸c mÉu C ®­îc tho¶ m·n. E.3.2 Sù phï hîp kh«ng ®­îc chÊp nhËn E.3.2.1 TiÕp sau qu¸ tr×nh lÊy mÉu ®­îc tr×nh bµy trong h×nh E.1 cña phô lôc nµy, sù phï hîp s¶n xuÊt cña nh÷ng ®Ìn ®­îc s¶n xuÊt hµng lo¹t kh«ng ®­îc chÊp nhËn vµ nhµ s¶n xuÊt ®­îc yªu cÇu ®¶m b¶o s¶n phÈm cña m×nh ®¸p øng yªu cÇu nÕu sù sai lÖch cña nh÷ng gi¸ trÞ ®o ®­îc cña nh÷ng ®Ìn lµ: E.3.2.1.1 MÉu D: D2: Trong tr­êng hîp C2 mét ®Ìn lín h¬n 0% 15
 16. TCVN 6975 : 2001 nh­ng kh«ng lín h¬n 20% mét ®Ìn kh«ng lín h¬n 20% E.3.2.1.2 HoÆc nÕu nh÷ng ®iÒu kiÖn cña ®iÒu E.1.2.2 ®èi víi mÉu C kh«ng ®­îc tho¶ m·n. E.3.3 Thu håi phª duyÖt (tham kh¶o) Sù phï hîp kh«ng ®­îc chÊp nhËn nÕu, theo quy tr×nh mÉu ë h×nh E.1 cña phô lôc nµy, sai sè cña c¸c gi¸ trÞ ®o ®­îc cña ®Ìn lµ: E.3.3.1 MÉu C C3: mét ®Ìn kh«ng lín h¬n 20% mét ®Ìn lín h¬n 20% C4: c¶ hai ®Ìn lín h¬n 20%. E.3.3.2 MÉu D: D3: Trong tr­êng hîp C2 mét ®Ìn lín h¬n hoÆc b»ng 0% mét ®Ìn lín h¬n 20% E.3.3.3 HoÆc nÕu nh÷ng ®iÒu kiÖn cña ®iÒu E.1.2.2 ®èi víi c¸c mÉu C vµ D kh«ng ®­îc tho¶ m·n. 16
 17. TCVN 6975 : 2001 A B MÉu A: Hai ®Ìn ngÉu nhiªn MÉu ®Çu tiªn: MÉu B: Hai ®Ìn ngÉu nhiªn Bèn ®Ìn ngÉu nhiªn chia ®Òu cho mÉu A vµ B A1 0 ≤ 20 KÕt thóc ChuyÓn qua mÉu B >0 >0 A2 ≤ 20 ≤ 20 KÕt thóc 0 0 B1 >20 >0 B2 A3 ≤ 20 §iÒu chØnh: ≤ 20 ≤ 30 ≤ 20 Nhµ s¶n xuÊt ph¶i ®­a s¶n phÈm vÒ t×nh tr¹ng phï hîp víi yªu cÇu 0 >20 B3 ≤30 MÉu C: Hai ®Ìn MÉu D: Hai ®Ìn ngÉu nhiªn LÊy mÉu l¹i: ngÉu nhiªn C D KÕt qu¶ chÊp nhËn ®­îc cho mÉu A KÕt qu¶ chÊp nhËn ®­îc cho mÉu B KÕt qu¶ chÊp nhËn Bèn ®Ìn ngÉu nhiªn chia ®­îc cho mÉu D ®Òu cho mÉu C vµ D C1 0 ≤ 20 KÕt thóc ChuyÓn qua mÉu D C2 >0 >0 ≤ 20 ≤ 20 KÕt qu¶ chÊp nhËn D1 ®­îc cho mÉu C KÕt thóc 0 0 >0 §­a ®i hiÖu chØnh ≤ 20 D2 ≤ 20 C3 D3 ≤ 20 >20 ≥0 >20 C4 >0 >20 >20 >20 ≤ 20 Thu håi phª duyÖt B4 ≤ 20 >30 >20 >20 A4 B5 >20 >20 0 >30 A5 B6 Sai lÖch lín nhÊt (%) theo h­íng kh«ng thuËn X = lîi so víi gi¸ trÞ giíi h¹n H×nh E.1- Quy tr×nh lÊy mÉu 17
Đồng bộ tài khoản