TCVN 6976:2001

Chia sẻ: Nguyen Bac A.Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
68
lượt xem
5
download

TCVN 6976:2001

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam. Chất lượng Sản Phẩm. TCVN 6976:2001. Phương tiện giao thông đường bộ. Đèn sương mù trước trên phương tiện cơ giới. Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6976:2001

 1. tcvn tIªu chuÈn vIÖt nam TCVN 6976 : 2001 ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - §Ìn s­¬ng mï tr­íc trªn ph­¬ng tiÖn c¬ giíi - yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles - Front fog lamps for power-driven vehicles - Requirements and test methods in type approval Hµ néi - 2001
 2. Lêi nãi ®Çu TCVN 6976 : 2001 ®­îc biªn so¹n trªn c¬ së ECE 19 - 00/S5. TCVN 6976 : 2001 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
 3. Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 6976 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - §Ìn s­¬ng mï tr­íc trªn ph­¬ng tiÖn c¬ giíi - Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles - Front fog lamps for power-driven vehicles - Requirements and test methods in type approval 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu ®èi víi c¸c lo¹i ®Ìn s­¬ng mï tr­íc (sau ®©y gäi chung lµ ®Ìn) trªn ph­¬ng tiÖn c¬ giíi ®­êng bé (kÓ c¶ m« t«, xe m¸y, sau ®©y ®­îc gäi chung lµ xe) cã thÓ l¾p c¸c kÝnh ®Ìn b»ng thuû tinh hoÆc b»ng chÊt dÎo. Chó thÝch - ThuËt ng÷ "Phª duyÖt kiÓu" thay thÕ thuËt ng÷ "C«ng nhËn kiÓu" trong c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ c«ng nhËn kiÓu xe giao th«ng ®­êng bé ®­îc ban hµnh tr­íc tiªu chuÈn nµy. Hai thuËt ng÷ nµy ®­îc hiÓu nh­ nhau. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 6973 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - §Ìn sîi ®èt trong c¸c lo¹i ®Ìn chiÕu s¸ng vµ ®Ìn tÝn hiÖu cña ph­¬ng tiÖn c¬ giíi vµ moãc - Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu. ISO 105 Textiles (ISO :105 VËt liÖu dÖt). 3 ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa C¸c thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa sau ®©y ®­îc ¸p dông trong tiªu chuÈn nµy: 3.1 §Ìn s­¬ng mï tr­íc (Front fog lamps): §Ìn ®­îc l¾p trªn xe dïng ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng chiÕu s¸ng trªn ®­êng khi gÆp s­¬ng mï, tuyÕt r¬i, m­a lín hoÆc lèc bôi. 3
 4. TCVN 6976 : 2001 3.2 KÝnh ®Ìn (Lens): Bé phËn ngoµi cïng cña ®Ìn cã chøc n¨ng truyÒn ¸nh s¸ng qua bÒ mÆt chiÕu s¸ng. 3.3 Líp phñ (Coating): Mét hoÆc nhiÒu chÊt dïng ®Ó phñ mét hoÆc nhiÒu líp lªn bÒ mÆt ngoµi cña kÝnh ®Ìn. 3.4 KiÓu ®Ìn s­¬ng mï tr­íc kh¸c nhau (Front fog lamp different types): C¸c ®Ìn s­¬ng mï tr­íc kh¸c nhau vÒ c¸c ®Æc ®iÓm c¬ b¶n sau: 3.4.1 Tªn th­¬ng m¹i hoÆc nh·n hiÖu. 3.4.2 §Æc tÝnh cña hÖ thèng quang häc. 3.4.3 C¸c bé phËn cã kh¶ n¨ng lµm thay ®æi hiÖu qu¶ quang häc do ph¶n x¹, khóc x¹, hÊp thô vµ/hoÆc do biÕn d¹ng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. 3.4.4 Lo¹i ®Ìn sîi ®èt. 3.4.5 Lo¹i vËt liÖu chÕ t¹o kÝnh ®Ìn vµ líp phñ (nÕu cã). 4 Tµi liÖu kü thuËt vµ mÉu cho phª duyÖt kiÓu 4.1 Tµi liÖu kü thuËt 4.1.1 B¶n tãm t¾t ®Æc tÝnh kü thuËt: NÕu ®Ìn kh«ng ph¶i lµ lo¹i ®Ìn kÝn (sealed-beam) th× ph¶i quy ®Þnh râ lo¹i ®Ìn sîi ®èt; nã ph¶i lµ lo¹i ®Ìn sîi ®èt H1, H2, H3, H4, H7, H8, HB3, HB4, H27 W/1 hoÆc H27 W/2 nh­ trong TCVN 6973 : 2001. 4.1.2 C¸c b¶n vÏ ®ñ møc chi tiÕt, cho phÐp nhËn biÕt ®­îc kiÓu ®Ìn vµ thÓ hiÖn ®­îc mÆt tr­íc cña ®Ìn cïng víi c¸c ®­êng nÐt thÓ hiÖn g©n kÝnh ®Ìn (nÕu cã), mÆt c¾t ngang; b¶n vÏ ph¶i chØ ra ®­îc kho¶ng trèng dµnh cho dÊu phª duyÖt. 4.2 MÉu 4.2.1 Hai mÉu ®Ìn 4.2.2 §èi víi thö nghiÖm chÊt dÎo sö dông ®Ó chÕ t¹o kÝnh ®Ìn: 4.2.2.1 M­êi ba kÝnh ®Ìn; trong ®ã: 4.2.2.1.1 S¸u trong sè c¸c kÝnh ®Ìn nµy cã thÓ ®­îc thay thÕ bëi s¸u mÉu vËt liÖu cã kÝch th­íc nhá nhÊt 60 mm x 80 mm cã mét bÒ mÆt ngoµi ph¼ng hoÆc låi vµ mét vïng t­¬ng ®èi ph¼ng (b¸n kÝnh cong kh«ng nhá h¬n 300 mm) ngay chÝnh gi÷a cã diÖn tÝch nhá nhÊt lµ 15 mm x 15 mm. 4.2.2.1.2 TÊt c¶ c¸c kÝnh ®Ìn hoÆc vËt liÖu mÉu nãi trªn ph¶i ®­îc chÕ t¹o trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt hµng lo¹t. 4
 5. TCVN 6976 : 2001 4.2.2.2 Mét g­¬ng ph¶n x¹ (pha ®Ìn) mµ c¸c kÝnh ®Ìn cã thÓ ®­îc l¾p vµo theo h­íng dÉn cña nhµ s¶n xuÊt. 4.3 C¸c ®Æc tÝnh cña vËt liÖu chÕ t¹o kÝnh ®Ìn vµ líp phñ (nÕu cã), ph¶i kÌm theo biªn b¶n thö nghiÖm nÕu c¸c vËt liÖu vµ líp phñ nµy ®· ®­îc thö nghiÖm. 5 Ghi nh·n C¸c mÉu cña kiÓu ®Ìn xin phª duyÖt ph¶i: 5.1 Mang tªn th­¬ng m¹i hoÆc nh·n hiÖu cña ng­êi xin phª duyÖt; nh·n hiÖu nµy ph¶i râ rµng vµ kh«ng thÓ tÈy xo¸ ®­îc. 5.2 Trªn kÝnh ®Ìn vµ trªn th©n chÝnh(1) cña ®Ìn ph¶i cã kho¶ng trèng thÝch hîp cho dÊu phª duyÖt vµ nh÷ng ký tù kh¸c, kho¶ng trèng nãi trªn ph¶i ®­îc thÓ hiÖn trong c¸c b¶n vÏ ®· nªu trong 4.1.2. (1) Chó thÝch - NÕu kÝnh ®Ìn kh«ng thÓ t¸ch khái th©n ®Ìn, th× kho¶ng trèng trªn kÝnh ®Ìn ph¶i ®ñ kÝch th­íc. 6 Yªu cÇu kü thuËt 6.1 Yªu cÇu chung 6.1.1 C¸c mÉu ®­îc nép thö nghiÖm nh­ quy ®Þnh trong 4.2 ph¶i ®¹t ®­îc c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt ®­îc nªu trong 6.2.1 vµ 6.2.2 cña tiªu chuÈn nµy. 6.1.2 §Ìn ph¶i ®­îc thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o sao cho trong ®iÒu kiÖn sö dông th«ng th­êng nÕu cã ¶nh h­ëng cña rung ®éng vÉn ph¶i tho¶ m·n ®­îc c¸c yªu cÇu kü thuËt ®­îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy. VÞ trÝ chÝnh x¸c cña c¸c kÝnh ®Ìn ph¶i ®­îc ®¸nh dÊu râ rµng, kÝnh ®Ìn vµ g­¬ng ph¶n x¹ ph¶i ®­îc siÕt chÆt ®Ó chèng xoay khi sö dông. Sù phï hîp víi yªu cÇu cña môc nµy ph¶i ®­îc kiÓm tra b»ng quan s¸t vµ b»ng l¾p thö (nÕu cÇn thiÕt). 6.1.2.1 §Ìn ph¶i l¾p c¬ cÊu cho phÐp ®iÒu chØnh ®­îc ®Ìn trªn xe phï hîp víi c¸c quy ®Þnh ¸p dông cho chóng. C¬ cÊu nµy kh«ng cÇn l¾p trªn ®Ìn mµ g­¬ng ph¶n x¹ vµ kÝnh ®Ìn khuÕch t¸n kh«ng thÓ t¸ch rêi miÔn lµ viÖc sö dông c¸c bé ®Ìn nµy ®­îc h¹n chÕ ®èi víi c¸c xe mµ trªn ®ã ®Ìn cã thÓ ®iÒu chØnh b»ng c¸c c¸ch kh¸c. Tr­êng hîp mét ®Ìn s­¬ng mï tr­íc vµ mét ®Ìn phÝa tr­íc kh¸c (mçi ®Ìn cã riªng mét bãng sîi ®èt), ®­îc tæ hîp víi nhau, th× c¬ cÊu ®iÒu chØnh ph¶i ®¶m b¶o hoµn toµn ®iÒu chØnh ®­îc c¸c hÖ quang häc mét c¸ch ®éc lËp. 6.1.2.2 Tuy nhiªn, c¸c quy ®Þnh nµy kh«ng ¸p dông cho c¸c côm ®Ìn phÝa tr­íc mµ c¸c g­¬ng ph¶n x¹ kh«ng thÓ t¸ch rêi. §èi víi lo¹i côm ®Ìn nµy ph¶i ¸p dông c¸c yªu cÇu trong 6.2.1.6 cña tiªu chuÈn nµy. 5
 6. TCVN 6976 : 2001 6.1.3 Ph¶i thùc hiÖn c¸c thö nghiÖm bæ sung theo yªu cÇu cña phô lôc D ®Ó ®¶m b¶o r»ng trong qu¸ tr×nh sö dông kh«ng cã sai kh¸c lín vÒ ®Æc tÝnh quang häc. 6.1.4 NÕu kÝnh ®Ìn lµm b»ng chÊt dÎo th× ph¶i thö nghiÖm theo yªu cÇu cña phô lôc E. 6.2 Yªu cÇu riªng 6.2.1 Yªu cÇu vÒ chiÕu s¸ng 6.2.1.1 §Ìn ph¶i ®­îc thiÕt kÕ ®Ó ph¸t ra ¸nh s¸ng cã ®é chãi h¹n chÕ. 6.2.1.2 §é chiÕu s¸ng do ®Ìn ph¸t ra ®­îc x¸c ®Þnh b»ng mét mµn ®o (xem phô lôc C) th¼ng ®øng, c¸ch 25 m phÝa tr­íc kÝnh ®Ìn. §iÓm HV lµ giao ®iÓm cña ®­êng ®i qua t©m ®Ìn vu«ng gãc víi mµn. §­êng hh lµ ®­êng n»m ngang ®i qua ®iÓm HV. 6.2.1.3 Ph¶i sö dông c¸c lo¹i ®Ìn sîi ®èt chuÈn kh«ng mµu do nhµ s¶n xuÊt quy ®Þnh, ®­îc thiÕt kÕ cho ®iÖn ¸p danh ®Þnh 12 V vµ do chÝnh nhµ s¶n xuÊt cung cÊp. Khi kiÓm tra ®Ìn ph¶i ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p t¹i ®Çu cùc cña ®Ìn sîi ®èt sao cho ®¹t ®­îc c¸c ®Æc tÝnh sau: (xem b¶ng 1). B¶ng 1 - §Æc tÝnh yªu cÇu cña ®Ìn sîi ®èt §iÖn ¸p cung cÊp xÊp xØ khi ®o Lo¹i ®Ìn sîi ®èt Quang th«ng (lm) (V) H1 12 1150 H2 12 1300 H3 12 1100 H4 12 750 (1) H7 12 1100 H8 12 600 HB3 12 1300 HB4 12 825 H27W / 1 12 350 H27W / 2 12 350 Chó thÝch - (1) Sîi ®èt 55 W. NÕu c¸c yªu cÇu quang häc ®­îc ®¸p øng bëi Ýt nhÊt mét ®Ìn sîi ®èt chuÈn 12 V th× ®Ìn ®­îc coi nh­ tho¶ m·n yªu cÇu. 6.2.1.4 Chïm ¸nh s¸ng ph¶i t¹o ra trªn mµn ®o, trªn chiÒu réng toµn bé 2,25 m vÒ c¶ hai phÝa cña ®­êng VV, mét ®­êng ranh giíi ®èi xøng ®ñ gÇn víi ®­êng n»m ngang ®Ó gióp ®iÒu chØnh ®­îc ®Ìn. 6
 7. TCVN 6976 : 2001 6.2.1.5 §Ìn ®­îc ®iÒu chØnh h­íng sao cho ®­êng ranh giíi trªn mµn ®o thÊp h¬n ®­êng hh 50 cm. 6.2.1.6 Khi ®iÒu chØnh nh­ vËy, ®Ìn ph¶i ®¹t ®­îc c¸c yªu cÇu nªu trong 6.2.1.7. 6.2.1.7 §é räi ®­îc t¹o ra trªn mµn ®o (xem phô lôc C) ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu sau: (xem b¶ng 2). B¶ng 2 - Yªu cÇu vÒ ®é räi VÞ trÝ trªn mµn ®o §é räi yªu cÇu (lux) Vïng Vïng giíi h¹n A 225 cm vÒ c¶ hai phÝa ®­êng VV, 75cm phÝa trªn ≥ 0,15 vµ ≤ 1 ®­êng hh B 1250 cm vÒ c¶ hai phÝa cña ®­êng VV vµ 1,5 E Tõ 450 cm ®Õn 1000 cm vÒ c¶ hai phÝa cña vïng D vµ Trªn mçi ®­êng th¼ng ®øng gåm c¶ phÇn gi÷a hai ®­êng song song víi vµ n»m trong vïng nµy cã Ýt nhÊt mét d­íi ®­êng hh lÇn l­ît lµ 75 cm vµ 150 cm. ®iÓm (a,b,c) cã ®é räi > 0,5 Chó thÝch - C¸c yªu cÇu kü thuËt vÒ chiÕu s¸ng còng ¸p dông cho c¸c ®­êng th¼ng lµm ®­êng bao c¸c vïng. Yªu cÇu kü thuËt nghiªm ngÆt nhÊt ph¶i ®­îc ¸p dông cho c¸c ®­êng th¼ng tiÕp gi¸p gi÷a hai vïng. §é räi ph¶i ®­îc ®o hoÆc trong ¸nh s¸ng tr¾ng hoÆc trong ¸nh s¸ng mµu theo quy ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt ®èi víi chÕ ®é sö dông ®Ìn th«ng th­êng. 6.2.1.8 §é räi trªn mµn ®o theo 6.2.1.7 ph¶i ®­îc ®o b»ng mét tÕ bµo quang ®iÖn cã ph¹m vi ¶nh h­ëng trong h×nh vu«ng cã c¹nh b»ng 65 mm. 6.2.2 Yªu cÇu vÒ mµu (1) Cã thÓ phª duyÖt kiÓu cho ®Ìn ph¸t ra ¸nh s¸ng tr¾ng hoÆc vµng . Mµu (nÕu cã) cña chïm s¸ng cã thÓ ®­îc ®o b»ng bãng ®Ìn sîi ®èt hoÆc kÝnh ®Ìn cña ®Ìn hoÆc b»ng c¸ch nµo ®ã phï hîp. Chó thÝch - (1) Cã cïng ®Þnh nghÜa ®èi víi mµu vµng chän läc, nh­ng chØ kh¸c hÖ sè thuÇn khiÕt: giíi h¹n ®èi víi mµu tr¾ng ph¶i lµ: y ≥ -x + 0,940 vµ y ≥ 0,440 thay cho y ≥ -x + 0,966, ®èi víi mµu vµng chän läc. Trong ®ã x, y lµ c¸c täa ®é cña hÖ täa ®é mµu. 7
 8. TCVN 6976 : 2001 6.2.3 X¸c ®Þnh ®é chãi §é chãi g©y khã chÞu do ®Ìn ph¸t ra ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh theo chØ dÉn cña C¬ quan cã thÈm quyÒn. 6.3 Xem xÐt liªn quan ®Õn mµu Mét ®Ìn ®­îc phª duyÖt cho ¸nh s¸ng tr¾ng còng cã thÓ ®­îc phª duyÖt cho ¸nh s¸ng mÇu vµng chän läc theo cïng mét sè hiÖu sau khi ph¶i qua mét lÇn kiÓm tra c¸c ®Æc tÝnh mµu cña c¸c bé phËn cho phÐp cã ®­îc mµu nµy. 7 Söa ®æi vµ më réng phª duyÖt kiÓu C¸c söa ®æi kh«ng ®­îc g©y ra ¶nh h­ëng bÊt lîi ®¸ng kÓ vµ trong mäi tr­êng hîp ®Ìn vÉn ph¶i phï hîp víi yªu cÇu ®­îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy. 8 Sù phï hîp cña s¶n xuÊt 8.1 §Ìn ®­îc phª duyÖt theo tiªu chuÈn nµy ph¶i ®­îc s¶n xuÊt phï hîp víi kiÓu ®­îc phª duyÖt, víi viÖc ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu nªu trong 6.2.1 vµ 6.2.2. VÝ dô vÒ mÉu th«ng b¸o phª duyÖt kiÓu vµ bè trÝ dÊu phª duyÖt kiÓu ®­îc tr×nh bµy trong phô lôc tham kh¶o A, B vµ G. 8.2 B¶o ®¶m r»ng mçi kiÓu s¶n phÈm Ýt nhÊt ph¶i ®­îc tiÕn hµnh kiÓm tra theo quy ®Þnh trong phô lôc F. 8.3 MÉu ®­îc chän ngÉu nhiªn ®Ó thö t¹i phßng thÝ nghiÖm cña nhµ s¶n xuÊt, sè l­îng mÉu tèi thiÓu cã thÓ ®­îc x¸c ®Þnh theo kÕt qu¶ tù kiÓm tra cña chÝnh nhµ s¶n xuÊt. 8.4 Lo¹i bá c¸c ®Ìn cã khuyÕt tËt bªn ngoµi. 8
 9. TCVN 6976 : 2001 Phô lôc A (tham kh¶o) (VÝ dô tham kh¶o vÒ th«ng b¸o phª duyÖt kiÓu cña c¸c n­íc tham gia hiÖp ®Þnh 1958, ECE, Liªn hiÖp quèc. Ch÷ E trong vßng trßn t­îng tr­ng cho phª duyÖt kiÓu cña c¸c n­íc nµy) Th«ng b¸o [Khæ lín nhÊt: A4 (210 x 297)] CÊp bëi: C¬ quan cã thÈm quyÒn ...................................... ...................................... ...................................... 2/ VÒ CÊp phª duyÖt CÊp phª duyÖt më réng Kh«ng cÊp phª duyÖt Thu håi phª duyÖt ChÊm døt s¶n xuÊt kiÓu ®Ìn theo ECE 19 Sè phª duyÖt: ......................................... Sè phª duyÖt më réng:............................................. A.1 Tªn th­¬ng m¹i hoÆc nh·n hiÖu cña ®Ìn: A.2 §Ìn sö dông bãng ®Ìn sîi ®èt lo¹i H1, H2, H3, H4, H7, H8, HB3, HB4, H27W /1, H27W/2: (2) A.3 Tªn vµ ®Þa chØ cña nhµ s¶n xuÊt: A.4 Tªn vµ ®Þa chØ cña ®¹i diÖn nhµ s¶n xuÊt (nÕu cã): A.5 §Ö tr×nh phª duyÖt vÒ: A.6 Phßng thö nghiÖm chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c thö nghiÖm phª duyÖt: A.7 Ngµy b¸o c¸o thö nghiÖm: A.8 Sè b¸o c¸o thö nghiÖm: A.9 M« t¶ tãm t¾t: Lo¹i ®­îc m« t¶ b»ng c¸c ký hiÖu liªn quan: (2) B, B/, BPL, B/PL Sè vµ lo¹i ®Ìn sîi ®èt: §iÖn ¸p ®Þnh møc (nÕu lµ ®Ìn kÝn): Mµu ¸nh s¸ng ph¸t ra: tr¾ng/ vµng (2) A.10 VÞ trÝ cña dÊu phª duyÖt A.11 Lý do cÊp phª duyÖt më réng (nÕu ®­îc thùc hiÖn) A.12 CÊp phª duyÖt/kh«ng cÊp phª duyÖt/CÊp phª duyÖt më réng/Thu håi phª duyÖt(2) A.13 N¬i cÊp: A.14 Ngµy cÊp: 9
 10. TCVN 6976 : 2001 A.15 Ch÷ ký: A.16 Danh s¸ch c¸c tµi liÖu göi cho C¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp phª duyÖt ®­îc bæ sung vµo th«ng b¸o nµy vµ cã thÓ nhËn ®­îc yªu cÇu. Chó thÝch - (1) M· sè ph©n biÖt sè n­íc cÊp phª duyÖt/CÊp phª duyÖt më réng/Kh«ng cÊp phª duyÖt/ Thu håi phª duyÖt (xem c¸c quy ®Þnh phª duyÖt trong tiªu chuÈn nµy). (2) G¹ch phÇn kh«ng ¸p dông. 10
 11. TCVN 6976 : 2001 Phô lôc B (tham kh¶o) (C¸c vÝ dô vÒ sù bè trÝ dÊu hiÖu phª duyÖt kiÓu cña c¸c n­íc tham gia HiÖp ®Þnh 1958,ECE, Liªn hiÖp quèc, ch÷ E trong vßng trßn t­îng tr­ng cho viÖc phª duyÖt kiÓu cña c¸c n­íc nµy) 02 B 02 B/ pl a/3 a/3 4 4 a/3 a/2 a/3 a/2 a a a = 12 mm (nhá nhÊt) 221 221 a/3 a/3 H×nh B.1 H×nh B.2a 02 B/ pl 4 221 a/3 a/2 a H×nh B.2b §Ìn mang dÊu phª duyÖt nh­ trªn ¸p dông cho ®Ìn phª duyÖt ë Hµ Lan (E4), giÊy chøng nhËn sè 221, theo ECE 19. Ch÷ sè ghi gÇn biÓu t­îng B chØ râ viÖc phª duyÖt ®­îc cÊp theo c¸c yªu cÇu cña ECE19 ®­îc bæ sung thªm b¶n söa ®æi lÇn 2. H×nh B.1 cho thÊy ®Ìn cã thÓ chiÕu s¸ng ®ång thêi víi mét ®Ìn bÊt kú kh¸c cã thÓ tæ hîp víi nã. H×nh B.2a vµ B.2b cho thÊy ®Ìn cã kÝnh ®Ìn b»ng chÊt dÎo vµ kh«ng thÓ s¸ng ®ång thêi víi mét ®Ìn bÊt kú kh¸c cã thÓ tæ hîp víi nã. Chó thÝch - Sè phª duyÖt vµ c¸c ký hiÖu thªm vµo ph¶i ®­îc ®Æt gÇn vßng trßn hoÆc ®Ó trªn hoÆc d­íi ch÷ E, hoÆc ®Æt bªn ph¶i hoÆc bªn tr¸i ch÷ E. C¸c con sè ë trªn sè phª duyÖt ph¶i ®­îc ®Æt cïng phÝa víi ch÷ "E" vµ theo cïng mét h­íng. Kh«ng ®­îc sö dông ch÷ sè La m· lµm sè phª duyÖt ®Ó tr¸nh g©y nhÇm lÉn víi c¸c biÓu t­îng kh¸c. 11
 12. TCVN 6976 : 2001 C¸c vÝ dô vÒ ghi nh·n cho ®Ìn nhãm, ®Ìn kÕt hîp, ®Ìn tæ hîp phÝa tr­íc xe C¸c ®­êng th¼ng ®øng vµ n»m ngang biÓu thÞ h×nh d¹ng cña ®Ìn tÝn hiÖu. C¸c ®­êng th¼ng nµy kh«ng ph¶i lµ thµnh phÇn cña dÊu phª duyÖt. 30 1 MÉu A 17120 01 A 02 HCR PL 02 B PL 02 1a 01 A 02 HCR PL 02 B PL 02 1a 30 1 MÉu B 17120 A 02 B 02 01 HCR PL 1a 02 PL MÉu C 1 30 17120 01 A 1 30 17120 02 HCR PL 02 B PL 02 1a MÉu D H×nh B.3 12
 13. TCVN 6976 : 2001 Chó thÝch - Bèn vÝ dô trªn t­¬ng øng víi mét lo¹i ®Ìn chøa mét dÊu phª duyÖt bao gåm: §Ìn vÞ trÝ tr­íc ®­îc phª duyÖt theo theo ECE 7 cïng víi b¶n bæ sung lÇn thø nhÊt. §Ìn chiÕu s¸ng tr­íc cã chïm s¸ng chiÕu gÇn ®­îc dïng cho c¶ hÖ thèng giao th«ng theo luËt bªn tr¸i vµ bªn ph¶i vµ cã chïm s¸ng chiÕu xa víi c­êng ®é lín nhÊt lµ kho¶ng tõ 86250 ®Õn 101250 cd (®­îc chØ thÞ bëi sè 30) ®­îc phª duyÖt theo ECE 20 cïng víi b¶n söa ®æi lÇn 2 vµ cã c¸c kÝnh ®Ìn b»ng chÊt dÎo. §Ìn s­¬ng mï tr­íc ®­îc phª duyÖt theo ECE 19 cïng víi b¶n söa ®æi lÇn 2 vµ cã c¸c kÝnh ®Ìn b»ng chÊt dÎo. §Ìn b¸o rÏ tr­íc lo¹i 1a ®­îc phª duyÖt theo ECE 6 cïng víi b¶n söa ®æi lÇn 2. §Ìn tæ hîp víi ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc B PL HCR PL CR PL 30 1 02 02 01 17120 17122 H×nh B.4 C¸c vÝ dô trªn t­¬ng øng víi nh·n cña c¸c kÝnh ®Ìn b»ng chÊt dÎo sö dông trong c¸c lo¹i ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc kh¸c nhau, vÝ dô: hoÆc: §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc víi chïm s¸ng chiÕu gÇn dïng cho c¶ hÖ thèng giao th«ng theo luËt bªn tr¸i vµ bªn ph¶i vµ chïm s¸ng chiÕu xa víi c­êng ®é cao nhÊt kho¶ng tõ 86250 ®Õn 101250 cd, ®­îc phª duyÖt ë §øc (E1) theo c¸c yªu cÇu cña ECE 20 cïng víi b¶n söa ®æi lÇn 2, tæ hîp víi ®Ìn ®­îc phª duyÖt theo ECE 19 cïng víi b¶n söa ®æi lÇn 2 hoÆc: §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc víi chïm s¸ng chiÕu gÇn dïng cho c¶ hÖ thèng giao th«ng theo luËt bªn tr¸i vµ bªn ph¶i vµ chïm s¸ng chiÕu xa, ®­îc phª duyÖt ë §øc (E1) theo c¸c yªu cÇu cña ECE 1 cïng víi b¶n söa ®æi lÇn 1, tæ hîp víi ®Ìn ®· nªu ë trªn. hoÆc thËm chÝ: tÊt c¶ c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ®· nªu trªn ®­îc phª duyÖt lµ ®Ìn ®¬n. Th©n chÝnh cña ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc chØ mang mét sè phª duyÖt kiÓu nhÊt ®Þnh, vÝ dô: B PL HCR PL HCR PL CR PL B PL CR PL 02 02 02 01 02 01 30 30 30 30 1 1 1 1 17120 17120 17120 17120 H×nh B.5 13
 14. TCVN 6976 : 2001 Phô lôc C (quy ®Þnh) Mµn ®o KÝch th­íc ®­îc tÝnh b»ng Centimet HV: lµ giao ®iÓm cña hai ®­êng 1000 V V hh vµ VV 1000 14
 15. TCVN 6976 : 2001 Phô lôc D (quy ®Þnh) Thö ®é æn ®Þnh ®Æc tÝnh quang häc cña ®Ìn khi ho¹t ®éng C¸c thö nghiÖm trªn ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc hoµn chØnh C¸c gi¸ trÞ quang häc cña ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ®· ®­îc ®o theo c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy t¹i ®iÓm chiÕu s¸ng lín nhÊt vïng D (Elín nhÊt) vµ ë ®iÓm HV, ph¶i thö nghiÖm mét mÉu ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc hoµn chØnh vÒ sù æn ®Þnh cña ®Æc tÝnh quang häc trong khi ho¹t ®éng "§Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc hoµn chØnh" ®­îc hiÓu lµ mét ®Ìn hoµn chØnh gåm c¶ c¸c phÇn th©n ®Ìn bao quanh vµ c¸c ®Ìn kh¸c cã ¶nh h­ëng ®Õn sù t¶n nhiÖt cña ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc. D.1 Thö nghiÖm vÒ ®é æn ®Þnh cña ®Æc tÝnh quang häc C¸c thö nghiÖm ®­îc tiÕn hµnh trong ®iÒu kiÖn kh«ng khÝ kh« vµ æn ®Þnh t¹i nhiÖt ®é xung quanh lµ 230C + 50C, ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc hoµn chØnh ®­îc l¾p ®Æt ®óng trªn mét gi¸ gièng nh­ l¾p thËt trªn xe. D.1.1 §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc s¹ch §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ph¶i ho¹t ®éng 12 giê theo quy ®Þnh trong D.1.1.1 vµ ®­îc thö nghiÖm nh­ quy ®Þnh trong D.1.1.2 sau: D.1.1.1 Quy tr×nh thö nghiÖm §Ìn ph¶i ho¹t ®éng trong thêi gian quy ®Þnh cô thÓ ®Ó(1): D.1.1.1.1 (a) Trong tr­êng hîp chØ phª duyÖt ®Ìn, c¸c ®Ìn sîi ®èt t­¬ng øng ®­îc bËt s¸ng trong thêi gian quy ®Þnh. (b) Trong tr­êng hîp ®Ìn tæ hîp víi chøc n¨ng kh¸c: NÕu theo khai b¸o cña ng­êi xin phª duyÖt ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ®­îc sö dông cã mét sîi ®èt ®¬n chiÕu s¸ng(1) riªng biÖt, th× thö nghiÖm ph¶i ®­îc tiÕn hµnh theo ®iÒu kiÖn nµy b»ng c¸ch cho lÇn l­ît tõng chøc n¨ng ho¹t ®éng b»ng nöa thêi gian quy ®Þnh t¹i D.1.1. (1) Trong tÊt c¶ c¸c tr­êng hîp kh¸c , ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ph¶i ®­îc kiÓm tra theo quy tr×nh sau cho tíi khi ®¹t ®­îc thêi gian quy ®Þnh 15 phót: Sîi ®èt cña ®Ìn s¸ng 5 phót: tÊt c¶ c¸c sîi ®èt s¸ng (cã thÓ s¸ng ®ång thêi) (c) Trong tr­êng hîp c¸c chøc n¨ng chiÕu s¸ng theo nhãm tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng riªng biÖt ph¶i ®­îc s¸ng ®ång thêi trong thêi gian quy ®Þnh cho c¸c chøc n¨ng chiÕu s¸ng riªng biÖt (a), còng cÇn chó ý ®Õn viÖc sö dông c¸c chøc n¨ng chiÕu s¸ng tæ hîp, theo c¸c quy ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt. (1) Chó thÝch - NÕu cã Ýt nhÊt hai sîi ®èt s¸ng ®ång thêi khi nhÊp nh¸y ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc, th× kh«ng ®­îc coi lµ sö dông b×nh th­êng c¸c sîi ®èt mét c¸ch ®ång thêi. Khi ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc thö nghiÖm ®­îc nhãm vµ/hoÆc tæ hîp víi ®Ìn tÝn hiÖu, ®Ìn tÝn hiÖu ph¶i ph¸t s¸ng trong suèt thêi gian thö. Trong tr­êng hîp ®Ìn tÝn hiÖu lµ ®Ìn b¸o rÏ th× nã ph¶i ho¹t ®éng nhÊp nh¸y víi tû lÖ thêi gian t¾t/më lµ mét mét. 15
 16. TCVN 6976 : 2001 D.1.1.1.2 §iÖn ¸p thö §iÖn ¸p ®Ìn sîi ®èt ph¶i ®­îc ®iÒu chØnh sao cho cung cÊp ®­îc 90% c«ng suÊt ®iÖn lín nhÊt theo quy ®Þnh cho ®Ìn sîi ®èt (TCVN 6973 : 2001). C«ng suÊt tÝnh b»ng O¸t (W) ¸p dông cho mäi tr­êng hîp ph¶i phï hîp víi gi¸ trÞ t­¬ng øng cña ®Ìn sîi ®èt ®iÖn ¸p danh ®Þnh 12 V, trõ tr­êng hîp ng­êi xin phª duyÖt quy ®Þnh mét møc ®iÖn ¸p kh¸c dïng cho ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc. NÕu tr­êng hîp sau x¶y ra, c¸c thö nghiÖm ®­îc tiÕn hµnh trªn ®Ìn sîi ®èt cã c«ng suÊt ®iÖn cao nhÊt. D.1.1.2 KÕt qu¶ kiÓm tra D.1.1.2.1 KiÓm tra b»ng quan s¸t Khi ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ®· æn ®Þnh trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é xung quanh, kÝnh ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc vµ kÝnh bªn ngoµi (nÕu cã) ph¶i ®­îc lau b»ng dÎ v¶i b«ng mÒm vµ s¹ch. Sau ®ã kiÓm tra b»ng quan s¸t ph¶i kh«ng bÞ mÐo mã, biÕn d¹ng, nøt vì hoÆc thay ®æi mµu s¾c cña kÝnh ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc hoÆc kÝnh bÒ ngoµi. D.1.1.2.2 Thö nghiÖm quang häc §Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy, c¸c gi¸ trÞ quang häc sau ph¶i ®­îc thö nghiÖm t¹i c¸c ®iÓm sau: HV, vµ ®iÓm Elín nhÊt trong vïng D Cã thÓ kiÓm tra sù biÕn d¹ng cña ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc do nhiÖt (sù thay ®æi vÞ trÝ ®­êng ranh giíi ®­îc nªu trong D.2 cña phô lôc nµy). Cã thÓ cho phÐp sai sè 10% gi÷a c¸c ®Æc tÝnh quang häc vµ c¸c gi¸ trÞ ®o ®­îc tr­íc khi kiÓm tra bao gåm c¶ sai sè cña ph­¬ng ph¸p ®o. D.1.2 §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ®­îc lµm bÈn Sau khi ®­îc kiÓm tra nh­ quy ®Þnh nªu t¹i D.1.1, ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ph¶i ho¹t ®éng mét giê nh­ quy ®Þnh trong D.1.1.1, sau khi ®­îc chuÈn bÞ theo D.1.2.1, vµ kiÓm tra theo D.1.1.2. D.1.2.1 ChuÈn bÞ ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc D.1.2.1.1 Hçn hîp thö Hçn hîp thö gåm cã n­íc vµ c¸c chÊt g©y bÈn ®­îc b«i lªn ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ph¶i gåm cã chÝn phÇn (theo khèi l­îng) c¸t cã cì h¹t tõ 0 µm ®Õn 100 µm, mét phÇn lµ chÊt bÈn c¸c bon thùc vËt cã cì h¹t tõ 0 µm ®Õn 100 µm, 0,2 phÇn lµ NaCMC(1) vµ mét l­îng n­íc cÊt phï hîp cã ®é dÉn ®iÖn riªng (®iÖn dÉn suÊt) nhá h¬n 1mS/ m. Hçn hîp kh«ng ®­îc ®Ó qu¸ 14 ngµy. Chó thÝch - (1) NaCMC lµ muèi Natri cacboxymetylxenluloza, th­êng gäi lµ muèi CMC. NaCMC sö dông trong hçn hîp bÈn cã nång ®é thay thÕ lµ 0,6-0,7 vµ ®é nhít lµ 200-300cP víi dung dÞch 2% t¹i 200C. 16
 17. TCVN 6976 : 2001 D.1.2.1.2 B«i hçn hîp thö vµo ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc Hçn hîp thö ph¶i ®­îc b«i ®ång ®Òu lªn toµn bé bÒ mÆt ph¸t s¸ng cña ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc vµ sau ®ã ®Ó cho kh«. Qu¸ tr×nh nµy ph¶i ®­îc lÆp l¹i cho ®Õn khi ®é räi h¹ xuèng b»ng 15% ®Õn 20% cña gi¸ trÞ ®o ®­îc cho mçi ®iÓm sau ®©y trong ®iÒu kiÖn m« t¶ trong phô lôc nµy: §iÓm Elín nhÊt trong vïng D. D.1.2.1.3 ThiÕt bÞ ®o ThiÕt bÞ ®o ph¶i phï hîp víi c¸c thiÕt bÞ dïng trong thö nghiÖm phª duyÖt ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc. Ph¶i dïng mét ®Ìn sîi ®èt chuÈn ®Ó thö nghiÖm. D.2 KiÓm tra sù thay ®æi so víi vÞ trÝ th¼ng ®øng cña ®­êng ranh giíi d­íi ¶nh h­ëng cña nhiÖt KiÓm tra nµy bao gåm kiÓm tra ®é lÖch theo ph­¬ng th¼ng ®øng cña ®­êng ranh giíi, d­íi ¶nh h­ëng cña nhiÖt, kh«ng v­ît qu¸ gi¸ trÞ quy ®Þnh cho ®Ìn. §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc thö nghiÖm theo quy ®Þnh trong D.1 ph¶i ®­îc thö theo quy ®Þnh trong D.2.1 mµ kh«ng ph¶i th¸o hoÆc ®iÒu chØnh l¹i so víi ®å g¸ thö nghiÖm cña nã. D.2.1 Thö nghiÖm ViÖc thö nghiÖm ®­îc tiÕn hµnh trong ®iÒu kiÖn kh«ng khÝ kh« vµ æn ®Þnh víi nhiÖt ®é xung quanh lµ 230C ± 50C. B»ng viÖc sö dông mét bãng ®Ìn sîi ®èt s¶n xuÊt hµng lo¹t ®· ®­îc l·o ho¸ Ýt nhÊt mét giê, ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ph¶i ho¹t ®éng mµ ph¶i th¸o hoÆc ®iÒu chØnh l¹i ®å g¸ thö nghiÖm (V× môc ®Ých thö nghiÖm, ®iÖn ¸p cÇn ph¶i ®­îc ®iÒu chØnh nh­ quy ®Þnh trong D.1.1.1.2). VÞ trÝ cña ®­êng ranh giíi gi÷a mét ®iÓm ®Æt t¹i 2,25 m phÝa bªn tr¸i vµ mét ®iÓm ®Æt t¹i 2,25m phÝa bªn ph¶i cña ®­êng VV (xem 6.2.1.4 cña tiªu chuÈn nµy) cÇn ph¶i ®­îc kiÓm tra lÇn l­ît sau ba phót (r3) vµ 60 phót (r60) lµm viÖc. ViÖc ®o sù thay ®æi vÒ vÞ trÝ ®­êng ranh giíi nªu trªn ph¶i ®­îc tiÕn hµnh b»ng ph­¬ng ph¸p nµo ®ã cã ®é chÝnh x¸c chÊp nhËn ®­îc vµ kÕt qu¶ cã thÓ lÆp l¹i ®­îc. D.2.2 KÕt qu¶ thö nghiÖm D.2.2.1 KÕt qu¶ biÓu thÞ b»ng miliradian (mrad) ®­îc coi lµ chÊp nhËn ®­îc khi gi¸ trÞ tuyÖt ®èi ∆rΙ = r3 -r60 ghi ®­îc ®èi víi ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc nµy kh«ng lín h¬n 2 mrad (∆rΙ ≤ 2 mrad) D.2.2.2 Tuy nhiªn, nÕu gi¸ trÞ nµy lín h¬n 2 mrad nh­ng kh«ng qu¸ 3 mrad (2 mrad < ∆rΙ ≤ 3 mrad) th× ph¶i thö mét mÉu ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc thø hai theo quy ®Þnh trong D.2.1 sau khi thö ba lÇn liªn tiÕp theo chu tr×nh ®­îc m« t¶ d­íi ®©y, ®Ó æn ®Þnh vÞ trÝ cña c¸c bé phËn c¬ khÝ cña ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc trªn mét gi¸ l¾p gièng nh­ l¾p thËt trªn xe. Cho ®Ìn ho¹t ®éng trong mét giê (®iÖn ¸p cÇn ph¶i ®iÒu chØnh nh­ trong quy ®Þnh trong D.1.1.1.2). Thêi gian nghØ trong mét giê. KiÓu ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc cã thÓ chÊp nhËn ®­îc nÕu gi¸ trÞ trung b×nh cña c¸c gi¸ trÞ tuyÖt ®èi ∆rΙ ®o ®­îc ë mÉu ®Çu vµ ∆rII ®o ®­îc ë mÉu thø hai kh«ng lín h¬n 2 mrad. ∆ r + ∆ r ≤ 2 mrad I II 2 17
 18. TCVN 6976 : 2001 Phô lôc E (quy ®Þnh) Yªu cÇu ®èi víi c¸c ®Ìn l¾p kÝnh ®Ìn b»ng chÊt dÎo – Thö nghiÖm kÝnh ®Ìn hoÆc mÉu vËt liÖu vµ ®Ìn hoµn chØnh E.1 Yªu cÇu kü thuËt chung E.1.1 C¸c mÉu ®­îc cung cÊp theo 4.2.2 cña tiªu chuÈn nµy ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu kü thuËt ®­îc nªu trong E.2.1 ®Õn E.2.5. E.1.2 Hai mÉu ®Ìn hoµn chØnh ®­îc cung cÊp theo 4.2.1 cña tiªu chuÈn nµy vµ c¸c kÝnh ®Ìn b»ng chÊt dÎo ®­îc l¾p vµo ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu kü thuËt nªu trong E.2.6 theo vËt liÖu cña kÝnh ®Ìn. E.1.3 C¸c mÉu kÝnh ®Ìn lµm b»ng chÊt dÎo hoÆc c¸c mÉu vËt liÖu, cïng víi g­¬ng ph¶n x¹ mµ chóng ®­îc l¾p vµo (nÕu cã), ph¶i ®­îc ®­a vµo thö nghiÖm phª duyÖt theo tr×nh tù ®­îc quy ®Þnh trong b¶ng E.1.1, phô lôc E1. E.1.4 Tuy nhiªn, nÕu nhµ s¶n xuÊt ®Ìn cã thÓ chøng minh ®­îc r»ng s¶n phÈm ®· qua ®­îc c¸c thö nghiÖm theo quy ®Þnh trong E.2.1 ®Õn E.2.5, hoÆc c¸c thö nghiÖm t­¬ng ®­¬ng theo c¸c tiªu chuÈn kh¸c, th× c¸c kiÓm tra nh­ vËy kh«ng cÇn ph¶i lÆp l¹i; chØ cã c¸c thö nghiÖm quy ®Þnh trong b¶ng E.1.2, phô lôc E1 lµ b¾t buéc. E.2 Thö nghiÖm E.2.1 Kh¶ n¨ng chÞu ¶nh h­ëng cña sù thay ®æi nhiÖt ®é E.2.1.1 Thö nghiÖm Ba mÉu míi (kÝnh ®Ìn) ph¶i ®­îc kiÓm tra theo n¨m chu kú thay ®æi nhiÖt ®é vµ ®é Èm t­¬ng ®èi theo quy tr×nh sau: 3 giê ë 400C ± 20C vµ ®é Èm t­¬ng ®èi tõ 85% ®Õn 95% 1 giê ë 230C ± 50C vµ ®é Èm t­¬ng ®èi tõ 60% ®Õn 75% 15 giê ë -300C ± 20C 1 giê ë 230C ± 50C vµ ®é Èm t­¬ng ®èi tõ 60% ®Õn 75% 3 giê ë 800C ± 20C 1 giê ë 230C ± 50C vµ ®é Èm t­¬ng ®èi tõ 60% ®Õn 75% Tr­íc thö nghiÖm nµy, c¸c mÉu cÇn ®­îc gi÷ ë 230C ± 50C vµ ®é Èm t­¬ng ®èi tõ 60% ®Õn 75% trong Ýt nhÊt bèn giê. Chó thÝch - Kho¶ng thêi gian trong mét giê ë 230C ± 50C ph¶i bao hµm c¸c kho¶ng thêi gian chuyÓn tiÕp tõ nhiÖt ®é nµy ®Õn nhiÖt ®é kh¸c ®Ó tr¸nh sù thay ®æi nhiÖt ®é ®ét ngét. E.2.1.2 PhÐp ®o c¸c ®Æc tÝnh quang häc E.2.1.2.1 Ph­¬ng ph¸p C¸c phÐp ®o ®Æc tÝnh quang häc ph¶i thùc hiÖn trªn mÉu tr­íc vµ sau thö. C¸c phÐp ®o nµy sö dông ®Ìn tiªu chuÈn ë c¸c ®iÓm sau: HV vµ Elín nhÊt vïng D. 18
 19. TCVN 6976 : 2001 E.2.1.2.2 KÕt qu¶ §é biÕn ®æi gi÷a c¸c gi¸ trÞ quang häc ®o ®­îc trªn tõng mÉu tr­íc vµ sau khi thö nghiÖm gåm c¶ c¸c sai sè cña qui tr×nh ®o c¸c ®Æc tÝnh quang häc ph¶i kh«ng v­ît qu¸ 10%. E.2.2 Kh¶ n¨ng chÞu ¶nh h­ëng cña c¸c t¸c nh©n khÝ quyÓn vµ t¸c nh©n ho¸ häc E.2.2.1 Kh¶ n¨ng chÞu ¶nh h­ëng c¸c t¸c nh©n khÝ quyÓn Cho ba mÉu míi (kÝnh ®Ìn hoÆc mÉu vËt liÖu) chÞu bøc x¹ tõ mét nguån cã ph©n bè n¨ng l­îng phæ gièng víi ph©n bè n¨ng l­îng phæ cña mét vËt thÓ mµu ®en ë nhiÖt ®é tõ 5500 K ®Õn 6000 K. §Æt bé läc thÝch hîp gi÷a nguån vµ mÉu ®Ó gi¶m hÕt møc c¸c bøc x¹ cã b­íc sãng nhá h¬n 295 nm hoÆc lín h¬n 2500 nm. C¸c mÉu ph¶i ®­îc ph¬i s¸ng d­íi ¸nh s¸ng cã n¨ng l­îng 1200 W/m2 ± 200 W/m2 trong mét kho¶ng thêi gian ®Ó n¨ng l­îng ¸nh s¸ng mµ chóng nhËn ®­îc b»ng 4500 MJ/m2 ± 200 MJ/m2. Trong vïng nµy nhiÖt ®é ®o ®­îc trªn tÊm mµu ®en ®Æt ngang b»ng víi mÉu ph¶i lµ 500C ± 50C. §Ó ®¶m b¶o quy ®Þnh vÒ sù ph¬i s¸ng ®Òu, c¸c mÉu ph¶i quay xung quanh nguån bøc x¹ víi vËn tèc tõ 1 ®Õn 5 vßng/phót. C¸c mÉu ph¶i ®­îc phun n­íc cÊt víi ®é dÉn ®iÖn riªng nhá h¬n 1mS/ m t¹i nhiÖt ®é 230C ± 50C, theo chu kú sau: Phun n­íc: 5 phót Lµm kh«: 25 phót E.2.2.2 Kh¶ n¨ng chÞu ¶nh h­ëng cña c¸c t¸c nh©n ho¸ häc Sau khi thö theo E.2.2.1 vµ thùc hiÖn phÐp ®o theo E.2.2.3.1, bÒ mÆt bªn ngoµi cña ba mÉu ®· nªu ph¶i ®­îc xö lý theo E.2.2.2.2 víi hçn hîp ®­îc quy ®Þnh trong E.2.2.2.1. E.2.2.2.1 Hçn hîp thö Hçn hîp thö ph¶i lµ hçn hîp gåm 61,5% n-heptan, 12,5% toluen, 7,5% etyl tetraclorua, 12,5% tricloetylen, vµ 6% xylen (% theo thÓ tÝch). E.2.2.2.2 B«i hçn hîp thö vµo mÉu thö Nhóng mét miÕng v¶i b«ng (theo ISO 105) cho ®Õn khi ngÊm ­ít hçn hîp nh­ quy ®Þnh trong E.2.2.2.1 trong vßng 10 gi©y, b«i hçn hîp thö lªn bÒ mÆt ngoµi cña mÉu thö trong 10 phót víi ¸p suÊt 50 N/ cm2, t­¬ng øng víi mét lùc b»ng 100 N trªn bÒ mÆt thö cã kÝch th­íc 14 mm x14 mm. Trong vßng 10 phót, miÕng v¶i ph¶i ®­îc nhóng trë l¹i hçn hîp sao cho hîp chÊt láng ®· b«i ®ång ®Òu víi hçn hîp kiÓm tra quy ®Þnh. Trong suèt qu¸ tr×nh b«i hçn hîp thö, cã thÓ bï ¸p suÊt t¸c dông vµo mÉu ®Ó tr¸nh nøt vì. E.2.2.2.3 Lµm s¹ch Sau khi b«i hçn hîp thö, c¸c mÉu ph¶i ®­îc ph¬i kh« trong ®iÒu kiÖn kh«ng khÝ tho¸ng vµ röa b»ng c¸ch nh­ trong E.2.3 ë 230C ± 50C. Sau ®ã c¸c mÉu ®­îc röa s¹ch cÈn thËn b»ng n­íc cÊt chøa mét l­îng t¹p chÊt kh«ng lín h¬n 0,2% ë 230C ± 50C vµ lau s¹ch b»ng v¶i mÒm. 19
 20. TCVN 6976 : 2001 E.2.2.3 KÕt qu¶ E.2.2.3.1 Sau khi thö kh¶ n¨ng chÞu ¶nh h­ëng cña c¸c t¸c nh©n khÝ quyÓn, mÆt ngoµi cña mÉu thö ph¶i kh«ng nøt vì, trÇy x­íc, søt mÎ hoÆc mÐo mã, vµ gi¸ trÞ trung b×nh cña sai lÖch ®é truyÒn s¸ng T2 − T3 lµ: ∆t = , ®o trªn ba mÉu, theo ph­¬ng ph¸p trong phô lôc E2, kh«ng ®­îc qu¸ 0,020 T2 (∆tm ≤ 0,020). E.2.2.3.2 Sau thö nghiÖm vÒ kh¶ n¨ng chèng c¸c t¸c nh©n ho¸ häc, c¸c mÉu ph¶i kh«ng cã mét dÊu vÕt chÊt ho¸ häc nµo cã thÓ g©y ra sai lÖch vÒ ®é khuÕch t¸n ¸nh s¸ng mµ sai lÖch trung b×nh cña nã lµ T5 − T4 ∆d = , ®o trªn ba mÉu, theo ph­¬ng ph¸p trong phô lôc E2, kh«ng ®­îc qu¸ 0,020 T2 (∆dm ≤ 0,020). E.2.3 Kh¶ n¨ng chÞu ¶nh h­ëng c¸c chÊt tÈy vµ hydrocacbon E.2.3.1 Kh¶ n¨ng chÞu ¶nh h­ëng cña c¸c chÊt tÈy MÆt ngoµi cña ba mÉu (kÝnh ®Ìn hoÆc mÉu vËt liÖu) ph¶i ®­îc lµm nãng lªn ®Õn nhiÖt ®é 500C ± 50C, sau ®ã nhóng vµo mét hçn hîp ë 230C ± 50C kho¶ng n¨m phót, hçn hîp ®ã gåm 99 phÇn n­íc cÊt chøa kh«ng qu¸ 0,02% t¹p chÊt vµ mét phÇn alkyraryl sulphonate. Sau khi thö, c¸c mÉu ph¶i ®­îc lµm kh« ë 500C ± 50C. BÒ mÆt cña mÉu cÇn ph¶i ®­îc lau b»ng dÎ Èm. E.2.3.2 Kh¶ n¨ng chÞu ¶nh h­ëng cña c¸c hydrocacbon BÒ mÆt ngoµi cña ba mÉu nµy cÇn ph¶i ®­îc chµ nhÑ trong mét phót b»ng mét miÕng v¶i b«ng nhóng trong hçn hîp chøa 70% n-heptan vµ 30% toluen (% theo thÓ tÝch), vµ sau ®ã ®­îc ph¬i kh« ngoµi trêi. E.2.3.3 KÕt qu¶ T2 − T3 Sau khi thùc hiÖn ®­îc hai kiÓm tra trªn, gi¸ trÞ trung b×nh cña sai lÖch ®é truyÒn s¸ng lµ ∆ t = , T2 ®o trªn ba mÉu, theo ph­¬ng ph¸p trong phô lôc E2, kh«ng ®­îc qu¸ 0,010 (∆tm ≤ 0,010). E.2.4 Kh¶ n¨ng chÞu ¶nh h­ëng cña c¸c h­ háng c¬ khÝ E.2.4.1 Ph­¬ng ph¸p lµm h­ háng c¬ khÝ BÒ mÆt ngoµi cña ba mÉu míi (kÝnh ®Ìn) cÇn ph¶i ®­îc kiÓm tra h­ háng c¬ khÝ mét c¸ch ®ång ®Òu b»ng ph­¬ng ph¸p nªu trong phô lôc E.3 cña tiªu chuÈn nµy. E.2.4.2 KÕt qu¶ Sau kiÓm tra nµy, c¸c sai lÖch: T2 − T3 VÒ sù truyÒn s¸ng: ∆t = T2 T5 − T4 VÒ sù khuÕch t¸n: ∆d = T2 ph¶i ®­îc ®o theo quy tr×nh nªu trong phô lôc E2, trong vïng ®­îc quy ®Þnh trong E.2.4.1. Gi¸ trÞ trung b×nh cña ba mÉu ®Ìn ph¶i lµ: ∆tm ≤ 0,100; ∆dm ≤ 0,050 20
Đồng bộ tài khoản