TCVN 6983:2001

Chia sẻ: Nguyen Bac A.Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
144
lượt xem
51
download

TCVN 6983:2001

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ Tiêu chuẩn Môi Trường Việt Nam về nước thải. TCVN 6983:2001 Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào lưu vực nước hồ dùng cho mục đích thể thao và giải trí dưới nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6983:2001

  1. TCVN TIªU CHUÈN VIÖT NAM TCVN 6983 : 2001 ChÊt l−îng n−íc − Tiªu chuÈn N−íc th¶i c«ng nghiÖp th¶i vµo vùc n−íc hå dïng cho môc ®Ých thÓ thao vµ gi¶i trÝ d−íi n−íc Water quality – Standards for industrial effluents discharged into lakes using for waters sports and recreation Hµ néi − 2001
  2. Lêi nãi ®Çu TCVN 6983: 2001 do Ban kÜ thuËt Tiªu chuÈn TCVN / TC 147 "ChÊt l−îng n−íc" biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l−êng ChÊt l−îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr−êng ban hµnh.
  3. TIªu chuÈn vIÖt nam tcvn 6983: 2001 ChÊt l−îng n−íc − Tiªu chuÈn n−íc th¶i c«ng nghiÖp th¶i vµo vùc n−íc hå dïng cho môc ®Ých thÓ thao vµ gi¶i trÝ d−íi n−íc Water quality – Standards for industrial effluents discharged into lakes using for waters sports and recreation 1 Ph¹m vi ¸p dông 1.1 Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh chi tiÕt gi¸ trÞ giíi h¹n cña c¸c th«ng sè vµ nång ®é cña c¸c chÊt « nhiÔm trong n−íc th¶i c«ng nghiÖp theo t¶i l−îng vµ theo l−îng n−íc hå tiÕp nhËn. Trong tiªu chuÈn nµy, n−íc th¶i c«ng nghiÖp ®−îc hiÓu lµ dung dÞch th¶i hoÆc n−íc th¶i do c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ biÕn, kinh doanh cña c¸c lo¹i h×nh c«ng nghiÖp th¶i ra. Kho¶ng c¸ch gi÷a ®iÓm x¶ vµ nguån tiÕp nhËn theo c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh. 1.2 Tiªu chuÈn nµy ¸p dông ®ång thêi víi TCVN 5945: 1995 vµ dïng ®Ó kiÓm so¸t chÊt l−îng n−íc th¶i c«ng nghiÖp khi ®æ vµo vùc n−íc hå (tù nhiªn hoÆc nh©n t¹o) cã chÊt l−îng n−íc dïng cho môc ®Ých b¬i léi, vui ch¬i, gi¶i trÝ... d−íi n−íc 2 Tiªu chuÈn viÖn dÉn TCVN 5945: 1995 N−íc th¶i c«ng nghiÖp – Tiªu chuÈn th¶i 3 Gi¸ trÞ giíi h¹n 3.1 Gi¸ trÞ giíi h¹n theo t¶i l−îng cña c¸c th«ng sè vµ nång ®é cña c¸c chÊt « nhiÔm trong n−íc th¶i khi th¶i vµo c¸c vùc n−íc hå cã l−îng n−íc hå kh¸c nhau, kh«ng ®−îc v−ît qu¸ c¸c gi¸ trÞ nªu trong b¶ng 1. C¸c th«ng sè vµ nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm kh«ng nªu ra trong b¶ng 1 ®−îc ¸p dông theo TCVN 5945: 1995. 3.2 Kh«ng ®−îc th¶i ra hå c¸c chÊt th¶i cã chøa dung m«i dÔ ch¸y, chÊt r¾n næi ®−îc trong n−íc cã kÝch th−íc lín h¬n 1 milimÐt. 3
  4. TCVN 6983: 2001 3.3 Ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu, ph©n tÝch, tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh tõng th«ng sè vµ nång ®é cô thÓ ®−îc qui ®Þnh trong c¸c Tiªu chuÈn ViÖt Nam t−¬ng øng hoÆc theo c¸c ph−¬ng ph¸p kh¸c do c¬ quan cã thÈm quyÒn vÒ m«i tr−êng chØ ®Þnh. B¶ng 1 - Gi¸ trÞ giíi h¹n c¸c th«ng sè vµ nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm trong n−íc th¶i c«ng nghiÖp th¶i vµo vùc n−íc hå dïng cho môc ®Ých thÓ thao vµ gi¶i trÝ d−íi n−íc V > 100 × 10 6 m 3 V = (10 ÷ 100) × V < 10 × 10 6 m 3 Th«ng sè 10 6 m 3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 1. MÇu, Pt-Co ë pH = 7 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2. Mïi, c¶m quan Kh«ng Kh«ng Kh«ng Kh«ng Kh«ng Kh«ng Kh«ng Kh«ng Kh«ng cã mïi cã mïi cã mïi cã mïi cã mïi cã mïi cã mïi cã mïi cã mïi khã chÞu khã khã khã khã khã khã khã khã chÞu chÞu chÞu chÞu chÞu chÞu chÞu chÞu 3. BOD 5 (20 o C), mg/l 50 40 40 30 30 30 30 20 20 4. COD, mg/l 100 80 80 70 60 60 60 40 40 5. Tæng chÊt r¾n l¬ löng, 80 80 80 70 70 60 60 50 50 mg/l 6. Arsen, As, mg/l 0,1 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 7. Ch×, Pb, mg/l 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 8. Crom (Cr) VI, mg/l 0,1 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,06 0,06 0,06 9. Phospho tæng sè, mg/l 8 6 6 6 5 5 5 4 4 10. Thuû ng©n, Hg, mg/l 0,005 0,005 0,005 0,005 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 11. Clorua, Cl - , mg/l 500 500 500 500 500 500 500 500 500 12. Coliform, MPN/100 ml 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 Chó thÝch - V lµ l−îng n−íc hå, m 3 F lµ th¶i l−îng, m 3 /ngµy (24 giê). F1 Tõ 50m 3 /ngµy ®Õn d−íi 500 m 3 /ngµy, F2 Tõ 500m 3 /ngµy ®Õn d−íi 5000 m 3 /ngµy, F3 b»ng hoÆc lín h¬n 5000m 3 /ngµy ____________________________________ 4
Đồng bộ tài khoản