TCVN 6987:2001

Chia sẻ: Nguyen Bac A.Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
122
lượt xem
38
download

TCVN 6987:2001

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ Tiêu chuẩn Môi Trường Việt Nam về nước thải. TCVN 6987:2001 Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vùng nước biển ven bờ dùng cho mục đích thể thao và giải trí dưới nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6987:2001

  1. TIªu chuÈn vIÖt nam tcvn 6987: 2001 ChÊt l−îng n−íc − Tiªu chuÈn n−íc th¶i c«ng nghiÖp th¶i vµo vïng n−íc biÓn ven bê dïng cho môc ®Ých thÓ thao vµ gi¶i trÝ d−íi n−íc Water quality – Standards for Industrial effluents discharged into coastal waters using for waters sports and recreation 1 Ph¹m vi ¸p dông 1.1 Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh gi¸ trÞ giíi h¹n cña c¸c th«ng sè vµ nång ®é cña c¸c chÊt « nhiÔm trong n−íc th¶i c«ng nghiÖp theo t¶i l−îng. Trong tiªu chuÈn nµy, n−íc th¶i c«ng nghiÖp ®−îc hiÓu lµ dung dÞch th¶i hoÆc n−íc th¶i do c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ biÕn, kinh doanh cña c¸c lo¹i h×nh c«ng nghiÖp th¶i ra. Kho¶ng c¸ch gi÷a ®iÓm x¶ vµ nguån tiÕp nhËn theo c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh. 1.2 Tiªu chuÈn nµy ¸p dông ®ång thêi víi TCVN 5945: 1995 vµ dïng ®Ó kiÓm so¸t chÊt l−îng n−íc th¶i c«ng nghiÖp khi ®æ vµo vïng n−íc biÓn ven bê cã chÊt l−îng n−íc dïng ®−îc cho môc ®Ých b¬i léi, vui ch¬i, gi¶i trÝ.... d−íi n−íc. 2 Tiªu chuÈn viÖn dÉn TCVN 5945: 1995 N−íc th¶i c«ng nghiÖp – Tiªu chuÈn th¶i 3 Gi¸ trÞ giíi h¹n 3.1 Gi¸ trÞ giíi h¹n theo th¶i l−îng cña c¸c th«ng sè vµ nång ®é cña c¸c chÊt « nhiÔm khi th¶i vµo vïng n−íc biÓn ven bê kh«ng v−ît qu¸ c¸c gi¸ trÞ nªu trong b¶ng 1. C¸c th«ng sè vµ nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm kh«ng nªu ra trong b¶ng 1 ®−îc ¸p dông theo TCVN 5945: 1995. 3.2 C¸c chÊt th¶i cã chøa biphenin polychlorin (PCB), poliacromat hydrocacbon (PAH) chØ ®−îc th¶i ra vïng n−íc biÓn ven bê ë møc "vÕt" b»ng c¸c phÐp ph©n tÝch hiÖn hµnh. 3
  2. TCVN 6987: 2001 Kh«ng ®−îc th¶i ra vïng n−íc biÓn ven bê c¸c chÊt th¶i cã chøa dung m«i dÔ ch¸y, chÊt r¾n næi ®−îc trong n−íc cã kÝch th−íc lín h¬n 1 milimÐt. 3.3 Ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu, ph©n tÝch, tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh tõng th«ng sè vµ nång ®é cô thÓ ®−îc qui ®Þnh trong c¸c Tiªu chuÈn ViÖt Nam t−¬ng øng hoÆc theo c¸c ph−¬ng ph¸p kh¸c do c¬ quan cã thÈm quyÒn vÒ m«i tr−êng chØ ®Þnh. B¶ng 1 - Gi¸ trÞ giíi h¹n c¸c th«ng sè vµ nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm trong n−íc th¶i c«ng nghiÖp ®æ vµo vïng n−íc biÓn ven bê dïng cho môc ®Ých thÓ thao vµ gi¶i trÝ d−íi n−íc Th«ng sè Møc cho phÐp F1 F2 F3 o 1. NhiÖt ®é, C 50 50 50 2. Mïi, c¶m quan Kh«ng mïi khã Kh«ng mïi khã Kh«ng mïi khã chÞu chÞu chÞu 3. MÇu, Pt-Co víi pH=7 30 30 30 4. ChÊt r¾n l¬ löng, mg/l 100 80 60 5. pH 5,5 - 8,5 5,5 - 8,5 5,5 - 8,5 0 6. BOD 5 (20 C), mg/l 50 40 30 7. COD, mg/l 100 80 50 8. Asen, As, mg/l 1 0,5 0,1 9. Ch×, Pb, mg/l 0,5 0,4 0,4 10. Crom VI, Cr, mg/l 1 0,5 0,1 - 11. Florua, F , mg/l 25 25 15 12. Thuû ng©n, Hg, mg/l 0,005 0,004 0,004 13. Sunfua, mg/l 1 0,5 0,5 14. Nit¬ tæng sè, mg/l 20 15 10 15. Phospho tæng sè, mg/l 6 5 4 16. DÇu vµ mì kho¸ng, mg/l 5 5 5 17. DÇu vµ mì ®éng thùc vËt, 10 10 10 mg/l 18. ChÊt ho¹t ®éng bÒ mÆt, mg/l 10 5 5 19. Coliform, MPN/100ml 3000 3000 3000 Chó thÝch - F lµ th¶i l−îng, m 3 /ngµy (24 giê) F1 Tõ 50m 3 /ngµy ®Õn d−íi 500 m 3 /ngµy, F2 Tõ 500m 3 /ngµy ®Õn d−íi 5000 m 3 /ngµy, F3 b»ng hoÆc lín h¬n 5000m 3 /ngµy. ____________________________________ 4
Đồng bộ tài khoản