TCVN 6999:2002

Chia sẻ: Nguyen Bac A.Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
52
lượt xem
7
download

TCVN 6999:2002

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam. Chất lượng Sản Phẩm. TCVN 6999:2002. Phương tiện giao thông đường bộ. Phần nhô ra ngoài của mô tô, xe máy hai bánh hoặc ba bánh. Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6999:2002

 1. tcvn tIªu chuÈn vIÖt nam TCVN 6999 : 2002 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - PhÇn nh« ra ngoµi cña m« t«, xe m¸y hai b¸nh hoÆc ba b¸nh - Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles - External projections from two or three-wheel Motorcycles and Mopeds - Requirements and test methods in type approval Hµ Néi - 2002
 2. Lêi nãi ®Çu TCVN 6999 : 2002 ®­îc biªn säan trªn c¬ së Quy ®Þnh 97/24/EC, Ch­¬ng 3. TCVN 6999 : 2002 do Ban kü thuËt TCVN/TC 22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng ®Ò nghÞ Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
 3. Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 6999:2002 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - PhÇn nh« ra ngoµi cña m« t«, xe m¸y hai b¸nh hoÆc ba b¸nh - Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles - External projections from two or three-wheel motorcycles and mopeds - Requirements and test methods in type approval 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy ¸p dông ®Ó phª duyÖt kiÓu1 m« t«, xe m¸y hai hoÆc ba b¸nh (sau ®©y gäi chung lµ xe) vÒ c¸c phÇn nh« ra ngoµi. Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông cho g­¬ng chiÕu hËu ë phÝa ngoµi, bao gåm c¶ th©n g­¬ng, hoÆc c¸c chi tiÕt kh¸c nh­ lµ ¨ng ten ®µi, gi¸ ®ùng hµnh lý. Môc ®Ých cña tiªu chuÈn lµ gi¶m thiÓu nguy c¬ hoÆc gi¶m møc ®é trÇm träng cña th­¬ng tÝch ®èi víi con ng­êi tiÕp xóc víi bÒ mÆt ngoµi cña xe khi x¶y ra va ch¹m. Chó thÝch - (1) ThuËt ng÷ "Phª duyÖt kiÓu" thay thÕ thuËt ng÷ "C«ng nhËn kiÓu" trong c¸c tiªu chuÈn ViÖt nam vÒ c«ng nhËn kiÓu ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé ®· ®­îc ban hµnh tr­íc tiªu chuÈn nµy. Hai thuËt ng÷ nµy ®­îc hiÓu nh­ nhau. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 6888 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - M« t«, xe m¸y - Yªu cÇu trong phª duyÖt kiÓu. 3
 4. TCVN 6999:2002 Yªu cÇu ¸p dông cho c¸c phÇn nh« ra ngoµi cña m« t«, xe m¸y hai hoÆc ba b¸nh kh«ng cã th©n xe 3 ThuËt ng÷ ®Þnh nghÜa ChØ ¸p dông cho m« t«, xe m¸y hai hoÆc ba b¸nh kh«ng cã th©n xe. 3.1 PhÇn bªn ngoµi xe (Outer parts of the vehicle): C¸c phÇn cña xe cã liªn quan ®Õn c¸c vËt c¶n bªn ngoµi khi x¶y ra va ch¹m. 3.2 Cä x¸t (Grazing): Mét sù tiÕp xóc trong hoµn c¶nh nµo ®ã, cã thÓ g©y ra th­¬ng tÝch do cµo r¸ch. 3.3 Va ch¹m (Collision): Sù tiÕp xóc trong hoµn c¶nh nµo ®ã, g©y ra th­¬ng tÝch do bÞ ®©m. 3.4 KiÓu xe theo c¸c phÇn nh« ra ngoµi (Type of vehicle in respect of external projections): C¸c xe kh«ng kh¸c nhau c¬ b¶n vÒ h×nh d¸ng, kÝch th­íc, h­íng chuyÓn ®éng vµ ®é cøng cña c¸c phÇn nh« ra ngoµi cña xe. 3.5 B¸n kÝnh cong (Radius of curvature): B¸n kÝnh "r" cña cung trßn tiÕp cËn gÇn nhÊt víi d¹ng h×nh trßn cña phÇn ®· ®­îc xem xÐt. 4 ChuÈn ®¸nh gi¸ ®Ó ph©n biÖt gi÷a cä x¸t vµ va ch¹m 4.1 Khi thiÕt bÞ thö (xem h×nh A1) ®­îc di chuyÓn däc theo xe nh­ m« t¶ trong 6.2, th× c¸c phÇn cña xe ch¹m vµo thiÕt bÞ ph¶i ®­îc xem nh­ thuéc vÒ mét trong hai nhãm sau: 4.1.1 Nhãm 1: NÕu c¸c phÇn cña xe cä x¸t víi thiÕt bÞ thö. 4.1.2 Nhãm 2: NÕu c¸c phÇn cña xe va ch¹m vµo thiÕt bÞ thö. 4.1.3 §Ó cã sù ph©n biÖt râ rµng gi÷a c¸c phÇn hoÆc bé phËn thuéc nhãm 1 vµ c¸c phÇn hoÆc bé phËn thuéc nhãm 2, thiÕt bÞ thö ph¶i phï hîp víi ph­¬ng ph¸p ®­îc nªu trong s¬ ®å cña h×nh 1: α α ≤ 450: Nhãm 1 α > 450: Nhãm 2 ThiÕt bÞ thö (Xem h×nh A1) H×nh 1 - S¬ ®å nguyªn lý thö 4
 5. TCVN 6999:2002 5 Yªu cÇu chung 5.1 MÆc dï ®· yªu cÇu trong 5.2, phÝa ngoµi cña tÊt c¶ c¸c kiÓu xe ph¶i ®­îc l¾p kh«ng cã ®iÓm nhän, kh«ng cã c¸c c¹nh s¾c nhän hoÆc phÇn nh« h­íng ra ngoµi lµm cho kÝch th­íc, h×nh d¸ng, gãc nh« hoÆc ®é cøng cã thÓ t¨ng nguy c¬ hoÆc lµm trÇm träng thªm c¸c th­¬ng tÝch cho c¬ thÓ con ng­êi do va ch¹m hoÆc cä x¸t víi xe khi x¶y ra tai n¹n. 5.2 Xe ph¶i ®­îc thiÕt kÕ sao cho c¸c phÇn nh« ph¶i tu©n theo yªu cÇu cña ®iÒu 7 vµ ®iÒu 8 ®Ó cã thÓ tiÕp xóc víi ng­êi ®i ®­êng kh¸c. 5.3 TÊt c¶ c¸c phÇn nh« ra ngoµi cho trong tiªu chuÈn nµy ®­îc chÕ t¹o hoÆc ®­îc bao phñ b»ng cao su mÒm hoÆc chÊt dÎo cã ®é cøng nhá h¬n 60 Shore A ®­îc coi nh­ tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña ®iÒu 7 vµ ®iÒu 8. 5.4 §Æc tÝnh kü thuËt cho sau ®©y kh«ng ®­îc ¸p dông cho kho¶ng kh«ng gian ®Ó l¾p thïng ®èi víi xe m« t« cã thïng bªn c¹nh. 5.5 §èi víi xe m¸y ®­îc l¾p bµn ®¹p, kh«ng b¾t buéc ¸p dông tÊt c¶ c¸c yªu cÇu hoÆc c¸c phÇn cña tiªu chuÈn nµy cho bµn ®¹p. Khi c¸c yªu cÇu kh«ng tho¶ m·n, nhµ s¶n xuÊt ph¶i th«ng b¸o cho c¬ quan cã thÈm quyÒn c¸c ®Ò nghÞ vÒ phª duyÖt kiÓu bé phËn c¸c phÇn nh« ra ngoµi cho kiÓu xe vµ kÌm theo c¸c m« t¶ vÒ phÐp ®o ®­îc thùc hiÖn ®Ó ®¶m b¶o an toµn. 6 Ph­¬ng ph¸p thö 6.1 ThiÕt bÞ thö vµ ®iÒu kiÖn thö 6.1.1 ThiÕt bÞ thö ph¶i nh­ m« t¶ trong h×nh A1. 6.1.2 Xe ®Ó thö ph¶i ®Æt trªn ®­êng th¼ng vµ ë vÞ trÝ th¼ng ®øng víi c¶ 2 b¸nh xe ch¹m ®Êt. Tay l¸i ph¶i quay ®­îc tù do theo møc quay b×nh th­êng cña nã. Mét ng­êi hoÆc h×nh ném cì trung AM 50 víi ®Æc tÝnh vËt lý t­¬ng tù ph¶i ®­îc ®Æt lªn xe thö ë vÞ trÝ l¸i b×nh th­êng sao cho nã kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn sù quay tù do cña tay l¸i. 6.2 Qui tr×nh thö Di chuyÓn thiÕt bÞ thö tõ phÝa tr­íc ®Õn phÝa sau xe thö vµ (nÕu cã kh¶ n¨ng va vµo thiÕt bÞ thö) tay l¸i ph¶i ®­îc quay hÕt trong ph¹m vi l¸i. ThiÕt bÞ thö ph¶i lu«n lu«n tiÕp xóc víi xe thö (xem h×nh A2). Ph¶i thùc hiÖn phÐp thö ë c¶ hai bªn cña xe. 7 ChuÈn ®¸nh gi¸ 7.1 ChuÈn ®¸nh gi¸ cho trong ®iÒu nµy kh«ng ¸p dông cho c¸c phÇn n»m trong yªu cÇu cña ®iÒu 8. 7.2 Ngo¹i trõ c¸c phÇn ®­îc bá qua cho trong 5.3, chuÈn ®¸nh gi¸ tèi thiÓu cho sau ®©y ph¶i ®­îc ¸p dông. 7.2.1 C¸c yªu cÇu ¸p dông cho c¸c phÇn thuéc nhãm 1: 5
 6. TCVN 6999:2002 7.2.1.1 TÊm ph¼ng - Gãc cña tÊm ph¼ng ®¬n ph¶i cã b¸n kÝnh cong nhá nhÊt lµ 3mm. - MÐp cña cña tÊm ph¼ng ®¬n ph¶i cã b¸n kÝnh cong nhá nhÊt lµ 0,5mm. 7.2.1.2 Th©n cña chuÈn ®¸nh gi¸ - Th©n cña chuÈn ®¸nh gi¸ ph¶i cã ®­êng kÝnh kh«ng nhá h¬n 10mm. - MÐp cña ®Çu th©n ph¶i cã b¸n kÝnh cong nhá nhÊt lµ 2mm. 7.2.2 Yªu cÇu ¸p dông cho c¸c phÇn thuéc nhãm 2 7.2.2.1 TÊm ph¼ng - MÐp vµ gãc cña tÊm ph¼ng ph¶i cã b¸n kÝnh cong nhá nhÊt lµ 2mm. 7.2.2.2 Th©n cña chuÈn ®¸nh gi¸ - ChiÒu dµi th©n cña chuÈn ®¸nh gi¸ kh«ng ®­îc lín h¬n 1/2 ®­êng kÝnh nÕu ®­êng kÝnh cña th©n nhá h¬n 20mm. - B¸n kÝnh cong cña mÐp ®Çu mót th©n nhá nhÊt ph¶i lµ 2mm nÕu ®­êng kÝnh cña th©n kh«ng nhá h¬n 20mm. 8 Yªu cÇu riªng 8.1 MÐp phÝa trªn cña kÝnh ch¾n giã cong ph¶i cã b¸n kÝnh cong nhá nhÊt lµ 2mm hoÆc ph¶i ®­îc bao phñ b»ng líp vËt liÖu b¶o vÖ mÐp nh­ ®· qui ®Þnh trong 5.3. 8.2 §Çu vµ mÐp phÝa trªn cña tay c«n vµ tay phanh ph¶i lµ h×nh cÇu nh×n thÊy ®­îc vµ cã b¸n kÝnh cong nhá nhÊt lµ 7 mm. 8.3 MÐp phÝa tr­íc cña ch¾n bïn tr­íc ph¶i cã b¸n kÝnh cong nhá nhÊt lµ 2mm. 8.4 MÐp sau cña tÊt c¶ c¸c nót ®Ëy ë bÒ mÆt phÝa trªn thïng nhiªn liÖu vµ c¸c chi tiÕt t­¬ng tù cã thÓ ®©m vµo ng­êi l¸i xe khi bÞ va ®Ëp kh«ng ®­îc nh« ra h¬n 15mm so víi bÒ mÆt. TÊt c¶ c¸c phÇn nèi nh« lªn khái bÒ mÆt ph¶i nh½n hoÆc cã h×nh cÇu nh×n thÊy ®­îc. NÕu yªu cÇu 15mm kh«ng tho¶ m·n th× ph¶i ®­îc ¸p dông biÖn ph¸p kh¸c, vÝ dô nh­ cã bé phËn b¶o vÖ ®Æt c¹nh chç th¾t l¹i cña nót nµy (xem h×nh 2). 15mm H×nh 2 - Ph¸c häa b¶o vÖ chç nót ®Ëy 8.5 Ch×a kho¸ ®iÖn ph¶i cã n¾p b¶o vÖ. Yªu cÇu nµy kh«ng ¸p dông cho ch×a kho¸ gÊp l¹i ®­îc hoÆc ch×a kho¸ n»m ngang b»ng víi bÒ mÆt. 6
 7. TCVN 6999:2002 Yªu cÇu ¸p dông cho phÇn nh« ra ngoµi ®èi víi m« t«, xe m¸y ba b¸nh cã th©n xe 9 ThuËt ng÷ ®Þnh nghÜa ChØ ¸p dông cho m« t«, xe m¸y ba b¸nh cã th©n xe. 9.1 BÒ mÆt ngoµi (Outer surface): Bé phËn xe ë ®»ng tr­íc v¸ch ng¨n sau cña ca bin nh­ ®Þnh nghÜa trong 9.4, ngo¹i trõ c¸c bé phËn cña chÝnh v¸ch ng¨n sau cña ca bin, nh­ng ph¶i bao gèm c¸c bé phËn nh­ c¸nh phÝa tr­íc, thanh ch¾n b¶o hiÓm phÝa tr­íc vµ b¸nh xe phÝa tr­íc (nÕu ®­îc l¾p ®Æt). 9.2 KiÓu xe theo phÇn nh« ra ngoµi (Type of vehicle in respect of external projections): C¸c xe kh«ng kh¸c nhau c¬ b¶n vÒ h×nh d¸ng, kÝch th­íc, h­íng chuyÓn ®éng vµ ®é cøng c¸c phÇn bªn ngoµi cña xe. 9.3 Ca bin (Cab): Bé phËn cña th©n xe t¹o thµnh khoang chøa chç ngåi cña l¸i xe vµ hµnh kh¸ch, bao gåm c¶ cöa cña nã. 9.4 V¸ch ng¨n ca bin sau (Rear cab bulkhead): PhÇn ë vÞ trÝ xa nhÊt vÒ phÝa sau cña bÒ mÆt ngoµi khoang ngåi cña l¸i xe vµ hµnh kh¸ch. 9.5 MÆt ph¼ng chuÈn (Reference plane): MÆt ph¼ng n»m ngang ®i qua t©m cña b¸nh xe tr­íc, hoÆc mÆt ph¼ng n»m ngang c¸ch mÆt ®Êt 50cm, chän mÆt ph¼ng thÊp h¬n trong 2 mÆt ph¼ng trªn. MÆt ph¼ng nµy ®­îc x¸c ®Þnh ë tr¹ng th¸i ®Çy t¶i cña xe. 9.6 §­êng sµn (Floor line): §­êng ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch cho h×nh nãn cã trôc th¼ng ®øng víi chiÒu cao bÊt kú vµ cã 1/2 gãc ®Ønh b»ng 15% di chuyÓn xung quanh kÕt cÊu bªn ngoµi cña xe theo nguyªn t¾c lu«n lu«n tiÕp tuyÕn ë møc thÊp nhÊt cã thÓ ®­îc ®èi víi bÒ mÆt ngoµi cña th©n xe. §­êng sµn lµ quÜ ®¹o cña c¸c ®iÓm tiÕp tuyÕn. Khi x¸c ®Þnh ®­êng sµn kh«ng ®­îc tÝnh ®Õn èng dÉn khÝ th¶i, c¸c b¸nh xe hoÆc c¸c bé phËn c¬ khÝ ho¹t ®éng riªng biÖt g¾n vµo phÇn sµn lâm, vÝ dô nh­ c¸c ®iÓm ®Ó kÝch xe, gi¸ cña hÖ thèng treo, c¸c ®iÓm bæ xung cho môc ®Ých kÐo xe hoÆc vËn chuyÓn xe. Gi¶ thiÕt r»ng, tÊt c¶ c¸c khe hë trùc tiÕp ë phÝa trªn b¸nh xe ®­îc lÊp ®Çy b»ng bÒ mÆt t­ëng t­îng kÐo dµi ®Õn bÒ mÆt ngoµi gÇn kÒ. §Ó x¸c ®Þnh ®­êng sµn, tuú theo kiÓu xe ®ang ®­îc xem xÐt, ph¶i tÝnh tõ ®Çu mòi cña biªn d¹ng pa nen th©n, cña c¸nh hoÆc c¸c c¸nh (nÕu ®­îc l¾p ®Æt), vµ cña gãc bªn ngoµi cña phÇn thanh ch¾n b¶o hiÓm (nÕu ®­îc l¾p ®Æt). NÕu cïng lóc cã 2 hoÆc nhiÒu ®iÓm tiÕp tuyÕn, th× lÊy ®iÓm tiÕp tuyÕn thÊp nhÊt ®Ó x¸c ®Þnh ®­êng sµn. 9.7 B¸n kÝnh cong (Radius of curvature): B¸n kÝnh cña cung trßn gÇn nhÊt víi h×nh d¹ng trßn cña phÇn ®­îc xem xÐt. 9.8 Xe ®Çy t¶i (Laden vehicle): Xe mang t¶i träng kü thuËt cho phÐp lín nhÊt cña nã, t¶i träng nµy ®­îc ph©n bè gi÷a c¸c trôc theo chØ dÉn cña nhµ s¶n xuÊt. 7
 8. TCVN 6999:2002 10 Yªu cÇu chung 10.1 C¸c qui ®Þnh cña tiªu chuÈn nµy kh«ng ®­îc ¸p dông cho c¸c phÇn cña bÒ mÆt ngoµi cña xe, khi xe ë tr¹ng th¸i kh«ng t¶i vµ c¸c cöa chÝnh, cöa sæ, cöa phô vµo ca bin v.v. ë vÞ trÝ ®ãng th× xe ph¶i ®­îc ®Æt: 10.1.1 Bªn ngoµi vïng mµ giíi h¹n trªn cña nã lµ mÆt ph¼ng n»m ngang c¸ch mÆt ®Êt 2m vµ, theo qui cña nhµ s¶n xuÊt, giíi h¹n d­íi cña nã lµ mÆt chuÈn ®­îc x¸c ®Þnh theo qui ®Þnh trong 9.5 hoÆc ®­êng sµn x¸c ®Þnh theo qui ®Þnh trong 9.6. hoÆc 10.1.2 Sao cho chóng kh«ng bÞ ch¹m vµo qu¶ cÇu cã ®­êng kÝnh 100mm khi ®øng yªn kh«ng chuyÓn ®éng. 10.1.3 Khi mÆt chuÈn lµ giíi h¹n d­íi cña vïng ®Æt, ph¶i tÝnh ®Õn c¸c phÇn cña xe ë d­íi mÆt chuÈn n»m gi÷a 2 mÆt ph¼ng th¼ng ®øng song song víi nhau, mét mÆt tiÕp xóc víi bÒ mÆt ngoµi cña xe, mÆt kia h­íng vµo trong xe vµ c¸ch ®iÓm tiÕp xóc gi÷a mÆt chuÈn vµ th©n xe 80mm. 10.2 BÒ mÆt bªn ngoµi (External surface) cña xe kh«ng ®­îc bao gåm c¸c bé phËn h­íng ra phÝa ngoµi cã thÓ v­íng vµo ch©n ng­êi ®i bé, ®i xe ®¹p hoÆc xe m¸y. 10.3 Kh«ng ®­îc l¾p vµo c¸c bé phËn ®­îc x¸c ®Þnh trong ®iÒu 11 c¸c chi tiÕt nhän hoÆc s¾c h­íng ra ngoµi, hoÆc phÇn nh« cã h×nh d¸ng, kÝch th­íc, h­íng hoÆc ®é cøng cña nã cã thÓ t¨ng nguy c¬ hoÆc lµm trÇm träng thªm c¸c th­¬ng tÝch th©n thÓ con ng­êi khi va ®Ëp hoÆc cä x¸t víi bÒ mÆt bªn ngoµi trong tr­êng hîp x¶y ra va ch¹m. 10.4 C¸c phÇn nh« ra khái bÒ mÆt bªn ngoµi cã ®é cøng kh«ng lín h¬n 60 Shore (A) cã thÓ ®­îc phÐp cã b¸n kÝnh cong nhá h¬n c¸c trÞ sè cho trong ®iÒu 11. 10.5 NÕu b¾t ®Çu tõ c¸c yªu cÇu cña ®iÒu 11, b¸n kÝnh cong cña c¸c phÇn nh« nhá h¬n 2,5mm, th× chóng ph¶i ®­îc bao phñ b»ng líp b¶o vÖ cã ®Æc tÝnh nh­ qui ®Þnh trong 10.4. 11 Yªu cÇu riªng 11.1 Trang trÝ, biÓu t­îng th­¬ng m¹i, ch÷ vµ sè trªn l« g« th­¬ng m¹i. 11.1.1 Trang trÝ, biÓu t­îng th­¬ng m¹i, ch÷ vµ sè trªn l« g« th­¬ng m¹i kh«ng ®­îc cã bÊt kú mét b¸n kÝnh cong nµo nhá h¬n 2,5mm. Yªu cÇu nµy kh«ng ¸p dông cho c¸c phÇn nh« ra khái bÒ mÆt liÒn kÒ nhá h¬n 5mm, miÔn lµ chóng kh«ng ®­îc cã bÊt kú mét mÐp c¾t nµo h­íng ra phÝa ngoµi. 11.1.2 MÉu trang trÝ, biÓu t­îng th­¬ng m¹i, ch÷ vµ sè trªn l« g« th­¬ng m¹i nh« ra khái bÒ mÆt xung quanh lín h¬n 10mm ph¶i bÞ chïn l¹i, t¸ch ra hoÆc bÎ gËp ng­îc l¹i víi mét lùc 10daN ®èi víi ®iÓm nh« ra lín nhÊt cña chóng, theo h­íng mÆt ph¼ng song song víi mÆt ph¼ng chøa chóng. Lùc 10daN ®­îc t¹o ra b»ng chµy ®ét cã ®Çu ph¼ng víi ®­êng kÝnh lín nhÊt lµ 50mm. Cã thÓ sö dông ph­¬ng ph¸p t­¬ng ®­¬ng kh¸c. Mét khi mÉu trang trÝ bÞ chïn l¹i, t¸ch ra hoÆc bÎ gËp ng­îc l¹i, th× phÇn cßn l¹i kh«ng ®­îc nh« ra lín h¬n 10mm hoÆc t¹o thµnh ®iÓm nhän, c¹nh s¾c nhän hoÆc mÐp c¾t. 8
 9. TCVN 6999:2002 11.2 §Ønh vµ ®­êng bao quanh cña ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc 11.2.1 Cho phÐp ®Ønh vµ ®­êng bao quanh nh« ra trªn ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc, víi ®iÒu kiÖn lµ chóng kh«ng ®­îc nh« ra qu¸ 30mm tõ bÒ mÆt trong suèt bªn ngoµi cña ®Ìn vµ kh«ng cã ®iÓm nµo cã b¸n kÝnh cong nhá h¬n 2,5mm. 11.2.2 §èi víi ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc nh« ra côp vµo ph¶i tho¶ m·n yªu cÇu qui ®Þnh trong 11.2.1 ë c¶ hai vÞ trÝ ho¹t ®éng vµ vÞ trÝ côp vµo. 11.2.3 C¸c qui ®Þnh trong 11.2.1 kh«ng ¸p dông cho ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ®­îc bao kÝn hoÆc thôt vµo th©n xe nÕu ®iÒu nµy tu©n theo 10.2. 11.3 L­íi Bé phËn l­íi ph¶i cã b¸n kÝnh cong: - Nhá nhÊt lµ 2,5mm nÕu kho¶ng c¸ch g÷a c¸c bé phËn kÒ nhau v­ît qu¸ 40mm. - Nhá nhÊt lµ 1mm nÕu kho¶ng c¸ch nµy n»m gi÷a 25mm vµ 40mm. - Nhá nhÊt lµ 0,5mm nÕu kho¶ng c¸ch nµy nhá h¬n 25mm. 11.4 HÖ thèng röa/lµm s¹ch ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc vµ kÝnh ch¾n giã 11.4.1 C¸c thiÕt bÞ nµy ph¶i ®­îc l¾p ®Æt sao cho trôc quay cña g¹t n­íc ph¶i ®­îc bao phñ b»ng bé phËn b¶o vÖ cã b¸n kÝnh cong nhá nhÊt lµ 2,5mm vµ diÖn tÝch nhá nhÊt lµ 150mm2 ®­îc ®o ë d¹ng h×nh chiÕu cña ®o¹n cã ®iÓm nh« ra lín nhÊt lµ 6,5mm. 11.4.2 C¸c vßi phun cña bé phËn röa ®Ìn vµ kÝnh ch¾n giã ph¶i cã b¸n kÝnh cong nhá nhÊt lµ 2,5mm. NÕu chóng nh« ra nhá h¬n 5mm, th× c¸c mÐp s¾c nhän cña chóng h­íng ra ngoµi ph¶i ®­îc lµm trßn. 11.5 PhÇn c¸nh (nÕu ®­îc l¾p ®Æt) NÕu c¸nh lµ mét bé phËn cña xe ®Æt xa nh©t vÒ phÝa tr­íc cña ca bin, th× c¸c chi tiÕt cÊu thµnh cña nã ph¶i ®­îc thiÕt kÕ sao cho tÊt c¶ c¸c phÇn cøng h­íng ra ngoµi cã b¸n kÝnh cong nhá nhÊt lµ 5mm. 11.6 ThiÕt bÞ b¶o vÖ (thanh ch¾n b¶o hiÓm)(nÕu ®­îc l¾p ®Æt) 11.6.1 Mòi cña thiÕt bÞ b¶o vÖ phÝa tr­íc ph¶i ®­îc quay xuèng d­íi h­íng vÒ bÒ mÆt ngoµi cña th©n xe. 11.6.2 C¸c bé phËn cña thiÕt bÞ b¶o vÖ phÝa tr­íc ph¶i ®­îc thiÕt kÕ sao cho tÊt c¶ c¸c bÒ mÆt cøng h­íng ra phÝa ngoµi cã b¸n kÝnh cong nhá nhÊt lµ 5mm. 11.6.3 C¸c chi tiÕt nh­ mãc kÐo vµ têi kh«ng ®­îc nh« ra ngoµi bÒ mÆt tr­íc cña thanh ch¾n b¶o hiÓm. Tuy nhiªn c¸c têi cã thÓ nh« ra ngoµi bÒ mÆt tr­íc cña thanh ch¾n b¶o hiÓm víi ®iÒu kiÖn lµ chóng ®­îc phñ b»ng thiÕt bÞ b¶o vÖ thÝch hîp cã b¸n kÝnh cong nhá nhÊt lµ 2,5mm khi kh«ng sö dông. 11.6.4 C¸c yªu cÇu cho trong 11.6.2 kh«ng ¸p dông cho c¸c bé phËn liªn quan ®Õn thanh ch¾n b¶o hiÓm hoÆc bé phËn ®Þnh h×nh tõ ®ã hoÆc liªn quan ®Õn c¸c bé phËn hîp nhÊt víi thanh ch¾n b¶o hiÓm vµ kh«ng nh« ra qu¸ 5mm. C¸c mÐp cña thiÕt bÞ nh« ra nhá h¬n 5mm ph¶i ®­îc lµm trßn.C¸c yªu cÇu riªng liªn quan ®Õn thiÕt bÞ g¾n víi thanh ch¾n b¶o hiÓm vµ cho trong danh môc kh¸c cña tiªu chuÈn nµy cã thÓ vÉn ¸p dông ®­îc. 9
 10. TCVN 6999:2002 11.7 Tay cÇm, khíp b¶n lÒ, nót Ên më cöa, vá bäc vµ chôp b¶o vÖ, cöa chíp vµ n¾p ®Ëy cöa vµ mãc tay cÇm. 11.7.1 Nót Ên më cöa kh«ng ®­îc nh« ra qu¸ 30mm, mãc tay cÇm vµ c¸i kÑp n¾p kho¸ kh«ng ®­îc qu¸ 70mm, c¸c tr­êng hîp kh¸c kh«ng qu¸ 50mm.B¸n kÝnh cong cña chóng nhá nhÊt lµ 2,5mm. 11.7.2 NÕu tay cÇm cña cöa bªn c¹nh d¹ng quay, chóng ph¶i ®¸p øng mét trong c¸c ®iÒu kiÖn sau: 11.7.2.1 Khi tay cÇm quay song song víi mÆt ph¼ng cöa, ®Çu mòi trÇn cña nã ph¶i h­íng ra phÝa sau. §Çu mòi nµy ph¶i ®­îc gËp vÒ phÝa mÆt ph¼ng cöa vµ ph¶i ®­îc ®Æt trong vá bäc b¶o vÖ hoÆc lâm vµo. 11.7.2.2 Tay cÇm quay h­íng ra phÝa ngoµi theo h­íng kh«ng song song víi mÆt cöa, th× ë vÞ trÝ gÇn nhÊt, tay cÇm ph¶i ®­îc ®Æt trong vá bäc b¶o vÖ hoÆc trong phÇn lâm vµo. §Çu mòi trÇn hoÆc h­íng ra sau hoÆc h­íng ra tr­íc. Tuy nhiªn nÕu ®iÒu kiÖn sau kh«ng tho¶ m·n, tay cÇm vÉn ®­îc chÊp nhËn nÕu: - Chóng cã c¬ cÊu quay ®éc lËp. - Khi c¬ cÊu quay kh«ng ho¹t ®éng, chóng kh«ng nh« ra qu¸ 15mm. - T¹i vÞ trÝ më, chóng cã b¸n kÝnh cong nhá nhÊt lµ 2,5mm (§iÒu kiÖn nµy kh«ng ®­îc ¸p dông nÕu t¹i vÞ trÝ më hoµn toµn, phÇn nh« ra nhá h¬n 5mm vµ gãc cña c¸c bé phËn h­íng ra ngoµi ph¶i ®­îc lµm trßn ). - DiÖn tÝch cña ®Çu mòi tù do cña chóng kh«ng ®­îc nhá h¬n 150mm2 khi ®o t¹i chç c¸ch ®Çu mòi phÝa tr­íc nhá h¬n 6,5mm. 11.8 Bé phËn chèng m­a, giã bªn c¹nh vµ bé phËn chèng bôi bÈn cöa sæ C¸c mÐp h­íng ra ngoµi ph¶i cã b¸n kÝnh cong nhá nhÊt lµ 1mm. 11.9 C¸c mÐp kim lo¹i máng Cho phÐp cã c¸c mÐp kim lo¹i máng víi ®iÒu kiÖn lµ chóng ph¶i ®­îc bao phñ b»ng líp b¶o vÖ cã b¸n kÝnh cong nhá nhÊt lµ 2,5mm hoÆc bao phñ b»ng vËt liÖu tho¶ m·n yªu cÇu cho trong 10.4. 11.10 §ai èc b¸nh xe, n¾p ®Ëy trôc b¸nh xe vµ thiÕt bÞ b¶o vÖ 11.10.1 §ai èc b¸nh xe, n¾p ®Ëy trôc b¸nh xe vµ thiÕt bÞ b¶o vÖ kh«ng ®­îc g¾n víi c¸c phÇn nh« ra d¹ng c¸nh máng. 11.10.2 Khi xe ch¹y trªn ®­êng th¼ng, kh«ng ®­îc cã phÇn nµo cña b¸nh xe, ngo¹i trõ lèp xe, ë phÝa trªn mÆt ph¼ng n»m ngang ®i qua trôc quay b¸nh xe ®­îc nh« ra ngoµi h×nh chiÕu th¼ng ®øng trªn mÆt ph¼ng n»m ngang cña th©n xe phÝa trªn b¸nh xe. Tuy nhiªn do yªu cÇu ho¹t ®éng, c¸c phÇn b¶o vÖ che c¸c ®ai èc vµ trôc b¸nh xe cã thÓ nh« ra ngoµi h×nh chiÕu th¼ng ®øng cña mÐp th©n xe víi ®iÒu kiÖn b¸n kÝnh cong cña bÒ mÆt phÇn nh« ra nhá nhÊt lµ 5mm vµ kh«ng ®­îc nh« ra xa h¬n 30mm so víi c¸c phÇn nh« ra cña th©n xe. 11.10.3 Khi bu l«ng vµ ®ai èc nh« ra ngoµi mÆt ph¼ng ngoµi cña lèp xe (phÇn lèp ë phÝa trªn mÆt ph¼ng n»m ngang ®i qua trôc quay b¸nh xe), ph¶i l¾p ®Æt bé phËn b¶o vÖ theo qui ®Þnh trong 11.10.2. 10
 11. TCVN 6999:2002 11.11 §iÓm kÝch xe vµ èng dÉn khÝ th¶i. 11.11.1 §iÓm kÝch xe hoÆc èng dÉn khÝ th¶i, nÕu cã, kh«ng ®­îc nh« ra qu¸ 10mm so víi phÇn nh« ra cña ®­êng sµn hoÆc so víi phÇn nh« ra cña phÇn giao nhau cña mÆt chuÈn víi bÒ mÆt bªn ngoµi cña xe. 11.11.2 NÕu èng dÉn khÝ th¶i nh« ra qu¸ 10mm th× c¸c ®Çu s¾c nhän ngoµi cïng ph¶i ®­îc lµm trßn ®Õn b¸n kÝnh cong nhá nhÊt lµ 2,5mm. 11.12 PhÇn nh« ra vµ kho¶ng c¸ch ph¶i ®­îc ®o t­¬ng øng víi c¸c yªu cÇu cho trong phô lôc B. 11
 12. TCVN 6999:2002 Phô lôc A (qui ®Þnh) ThiÕt bÞ kiÓm tra vµ ®iÒu kiÖn kiÓm tra H×nh A.1 - ThiÕt bÞ thö H×nh A.2 - Ph­¬ng ph¸p thö 12
 13. TCVN 6999:2002 Phô lôc B (qui ®Þnh) §o phÇn nh« vµ khe hë B.1.1 Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh møc ®é nh« ra cña c¸c bé phËn l¾p ®Æt trªn bÒ mÆt bªn ngoµi xe B.1.1.1 Møc ®é nh« ra cña c¸c bé phËn l¾p ®Æt trªn tÊm pa nen låi cña xe cã thÓ x¸c ®Þnh trùc tiÕp hoÆc b»ng mÆt chuÈn ®èi víi s¬ ®å mÆt c¾t thÝch hîp cña bé phËn ®ã t¹i vÞ trÝ l¾p ®Æt cña nã. B.1.1.2 NÕu møc ®é nh« ra cña bé phËn l¾p ®Æt trªn tÊm pa nen kh«ng låi kh«ng thÓ x¸c ®Þnh b»ng ph­¬ng ph¸p ®o ®¬n gi¶n, chóng ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p thay ®æi cùc ®¹i trªn kho¶ng c¸ch gi÷a t©m cña qu¶ cÇu ®­êng kÝnh 100mm vµ ®­êng danh nghÜa cña tÊm pa nen khi qu¶ cÇu di chuyÓn vµ liªn tôc tiÕp xóc víi bé phËn ®ã. H×nh B1 lµ vÝ dô vÒ ph­¬ng ph¸p ®o nµy. B.1.1.3 Møc ®é nh« ra cña c¸c bé phËn ®Ó n¾m tay ph¶i ®­îc ®o liªn quan ®Õn mÆt ph¼ng ®i qua ®iÓm g¸ l¾p cña c¸i n¾m tay nµy (xem H×nh B.2). B.1.2 Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh møc ®é nh« ra cña ®Ønh vµ bÒ mÆt xung quanh cña ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc B.1.2.1 PhÇn nh« ra ngoµi bÒ mÆt ngoµi cña ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc ph¶i ®­îc ®o n»m ngang tõ ®iÓm tiÕp tuyÕn víi qña cÇu ®­êng kÝnh 100mm nh­ ®· chØ trªn h×nh B3. B.1.3 Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é lín cña khe hë gi÷a c¸c bé phËn l­íi. B.1.3.1 §é lín cña khe hë gi÷a c¸c bé phËn l­íi ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh th«ng qua kho¶ng c¸ch gi÷a hai mÆt ph¼ng ®i qua c¸c ®iÓm tiÕp tuyÕn víi qu¶ cÇu vµ vu«ng gãc víi c¸c ®­êng ®i qua c¸c ®iÓm tiÕp tuyÕn ®ã (xen h×nh B4 vµ h×nh B5). H×nh B.1 - Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh møc ®é nh« ra 13
 14. TCVN 6999:2002 Th©n xe Tay n¾m H×nh B.2 - Ph­¬ng ph¸p ®o møc nh« ra cña tay n¾m PhÇn nh« ra (Theo ph­¬ng n»m ngang) Mòi nhän φ100 mm KÝnh ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc H×nh B.3 - Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh møc nh« ra cña ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc Khe hë φ100 mm Bé phËn l­íi H×nh B.4 - X¸c ®Þnh khe hë cña bé phËn l­íi Bé phËn l­íi Khe hë φ100 mm H×nh B.5 - X¸c ®Þnh khe hë cña bé phËn l­íi 14
 15. TCVN 6999:2002 Phô lôc C (qui ®Þnh) B¶n th«ng sè kü thuËt vÒ c¸c phÇn nh« ra ngoµi cña kiÓu m« t«, xe m¸y hai hoÆc ba b¸nh B¶n th«ng sè kü thuËt liªn quan vÒ c¸c phÇn nh« ra ngoµi ph¶i bao gåm nh÷ng th«ng tin nh­ c¸c ®iÒu trong phô lôc B cña tiªu chuÈn TCVN 6888:2001: B.1.1.1 B.1.1.2 B.1.1.4 ®Õn B.1.1.6 B.1.2.1 B.1.2.2 Trong vÝ dô ®· cho trong 5.5, h·y m« t¶ kü, nÕu ë ®©y lµ thÝch hîp, phÐp ®o ®· thùc hiÖn ®Ó ®¶m b¶o an toµn. 15
 16. TCVN 6999:2002 Phô lôc D (tham kh¶o) VÝ dô vÒ giÊy chøng nhËn chÊt l­îng phª duyÖt kiÓu bé phËn ®èi víi phÇn nh« ra ngoµi cña kiÓu m« t«, xe m¸y hai hoÆc ba b¸nh cña c¸c n­íc thuéc EC Tªn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn ........................................... Biªn b¶n thö sè:.............Ng­êi thö:...........................................Ngµy:........th¸ng.........n¨m.......... Phª duyÖt kiÓu bé phËn sè:.............Phª duyÖt kiÓu më réng sè:...................... 1. Nh·n hiÖu hoÆc tªn th­¬ng m¹i cña xe:.................... 2. KiÓu xe:................................... 3. Tªn vµ ®Þa chØ cña nhµ s¶n xuÊt:................................................................ 4. Tªn vµ ®Þa chØ cña ®¹i diÖn cña nhµ s¶n xuÊt (nÕu cã):.................................................. 5. Ngµy nép xe ®Ó thö:.......................... 6. §­îc cÊp/kh«ng ®­îc cÊp phª duyÖt kiÓu bé phËn (1) 7. N¬i cÊp:..................................... 8. Ngµy cÊp:..................................... 9. Ch÷ ký:................................... Chó thÝch - (1) G¹ch phÇn kh«ng ¸p dông. _________________________________________________ 16
Đồng bộ tài khoản