TCVN 7000:2002

Chia sẻ: Nguyen Bac A.Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

0
103
lượt xem
27
download

TCVN 7000:2002

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam. Chất lượng Sản Phẩm. TCVN 7000:2002. Phương tiện giao thông đường bộ. Tương thích điện từ của mô tô, xe máy và các bộ phận kỹ thuật điện hoặc điện tử sử dụng riêng. Yêu cầu phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 7000:2002

 1. tcvn tIªu chuÈn vIÖt nam TCVN 7000 : 2002 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - T­¬ng thÝch ®iÖn tõ cña m« t«, xe m¸y vµ c¸c bé phËn kü thuËt ®iÖn hoÆc ®iÖn tö sö dông riªng - Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles - Electromagnetic compatibility of Motorcycles and Mopeds and electrical or electronic separate technical units - Requirements and test methods in type approval Hµ Néi - 2002
 2. Lêi nãi ®Çu TCVN 7000 : 2002 ®­îc biªn säan trªn c¬ së Quy ®Þnh 97/24/EC, Ch­¬ng 8. TCVN 7000 : 2002 do Ban kü thuËt TCVN/TC 22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng ®Ò nghÞ Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
 3. Môc lôc Néi dung Trang 1. Ph¹m vi ¸p dông 5 2. Tiªu chuÈn trÝch dÉn 5 3. ThuËt ng÷ ®Þnh nghÜa 5 4. Tµi liÖu kü thuËt vµ mÉu cho phª duyÖt kiÓu 6 5. Yªu cÇu 7 6. Sù phï hîp cña s¶n xuÊt 10 Phô lôc Phô lôc A Ph­¬ng ph¸p ®o bøc x¹ ®iÖn tõ b¨ng tÇn réng ph¸t ra tõ xe 17 Phô lôc B Ph­¬ng ph¸p ®o bøc x¹ ®iÖn tõ b¨ng tÇn hÑp ph¸t ra tõ xe 23 Phô lôc C Ph­¬ng ph¸p thö tÝnh miÔn nhiÔu ®iÖn tõ cña xe 26 Phô lôc D Ph­¬ng ph¸p ®o bøc x¹ ®iÖn tõ b¨ng tÇn réng tõ bé phËn kü thuËt ®iÖn hoÆc 34 ®iÖn tö sö dông riªng (STU) Phô lôc E Ph­¬ng ph¸p ®o bøc x¹ ®iÖn tõ b¨ng tÇn hÑp tõ bé phËn kü thuËt ®iÖn hoÆc 38 ®iÖn tö sö dông riªng (STU) Phô lôc F Ph­¬ng ph¸p ®o tÝnh miÔn nhiÔu ®iÖn tõ cña STU 41 Phô lôc G B¶n th«ng sè kü thuËt vÒ t­¬ng thÝch ®iÖn tõ cña kiÓu m«t«, xe m¸y hai b¸nh 56 hoÆc ba b¸nh Phô lôc H VÝ dô vÒ giÊy chøng nhËn phª duyÖt kiÓu bé phËn vÒ t­¬ng thÝch ®iÖn tõ cña 57 kiÓu m«t«, xe m¸y cña c¸c n­íc thuéc EC Phô lôc J B¶n th«ng sè kü thuËt vÒ t­¬ng thÝch ®iÖn tõ cña kiÓu bé phËn kü thuËt sö 58 dông riªng Phô lôc K VÝ dô vÒ giÊy chøng nhËn phª duyÖt kiÓu bé phËn vÒ t­¬ng thÝch ®iÖn tõ cña 59 kiÓu bé phËn kü thuËt sö dông riªng cña c¸c n­íc thuéc EC 3
 4. Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 7000:2002 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé – T­¬ng thÝch ®iÖn tõ cña m« t«, xe m¸y vµ c¸c bé phËn kü thuËt ®iÖn hoÆc ®iÖn tö sö dông riªng - Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles - Electromagnetic compatibility of motorcycles and mopeds and electrical or electronic separate technical units - Requirements and test methods in type approval 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu(1) m« t«, xe m¸y (sau ®©y gäi chung lµ xe) vµ c¸c bé phËn kü thuËt ®iÖn hoÆc ®iÖn tö sö dông riªng vÒ t­¬ng thÝch ®iÖn tõ. Chó thÝch - (1) ThuËt ng÷ "Phª duyÖt kiÓu" thay thÕ thuËt ng÷ "C«ng nhËn kiÓu" trong c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ c«ng nhËn kiÓu ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé ®· ®­îc ban hµnh tr­íc tiªu chuÈn nµy. Hai thuËt ng÷ nµy ®­îc hiÓu nh­ nhau. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 6888:2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - M«t«, xe m¸y - Yªu cÇu trong phª duyÖt kiÓu. 3 ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa C¸c thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa d­íi ®©y ®­îc ¸p dông trong tiªu chuÈn nµy: 3.1 T­¬ng thÝch ®iÖn tõ (Electromagnetic compatibility): Kh¶ n¨ng cña xe hoÆc cña mét trong nh÷ng hÖ thèng ®iÖn/®iÖn tö l¾p trªn xe ®Ó tho¶ m·n chøc n¨ng trong m«i tr­êng ®iÖn tõ mµ kh«ng g©y nhiÔu ®iÖn tõ qu¸ møc cho bÊt kú vËt nµo trong m«i tr­êng ®ã. 3.2 NhiÔu ®iÖn tõ (Electromagnetic disturbance): HiÖn t­îng ®iÖn tõ bÊt kú cã thÓ lµm biÕn ®æi ®Æc tÝnh cña xe hoÆc mét trong nh÷ng hÖ thèng ®iÖn/®iÖn tö l¾p trªn xe. NhiÔu ®iÖn tõ cã thÓ lµ tiÕng ån ®iÖn tõ, tÝn hiÖu kh«ng mong muèn hoÆc lµ sù thay ®æi chÝnh nã trong m«i tr­êng lan truyÒn. 3.3 MiÔn nhiÔu ®iÖn tõ (Electromagnetic immunity): Kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña xe hoÆc cña mét trong nh÷ng hÖ thèng ®iÖn/®iÖn tö l¾p trªn xe kh«ng bÞ suy gi¶m tÝnh n¨ng trong m«i tr­êng cã nhiÔu ®iÖn tõ riªng. 5
 5. TCVN 7000:2002 3.4 M«i tr­êng ®iÖn tõ (Electromagnetic environment): TÊt c¶ c¸c hiÖn t­îng ®iÖn tõ xuÊt hiÖn trong mét ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh. 3.5 Giíi h¹n chuÈn (Reference limit): Møc danh ®Þnh cã tÝnh ®Õn viÖc phª duyÖt kiÓu bé phËn cña kiÓu xe vµ gi¸ trÞ giíi h¹n cña sù phï hîp cña s¶n xuÊt. 3.6 ¨ng ten chuÈn (Reference antena): ¡ng ten ngÉu cùc nöa sãng c©n b»ng ®­îc ®iÒu chØnh tíi tÇn sè chuÈn. 3.7 Bøc x¹ b¨ng tÇn réng (Wide-band emission): Bøc x¹ cã b¨ng th«ng lín h¬n b¨ng th«ng cña thiÕt bÞ thu chuyªn dïng hoÆc cña dông cô ®o. 3.8 Bøc x¹ b¨ng tÇn hÑp (Narrow-band emission): Bøc x¹ cã b¨ng th«ng nhá h¬n b¨ng th«ng cña thiÕt bÞ thu chuyªn dïng hoÆc dông cô ®o. 3.9 Bé phËn kü thuËt ®iÖn/®iÖn tö sö dông riªng (STU) (Electronic/electrical separate technical unit): Linh kiÖn hoÆc bé linh kiÖn ®iÖn vµ/hoÆc ®iÖn tö ®­îc cung cÊp ®Ó l¾p r¸p vµo xe, cïng víi tÊt c¶ c¸c vËt nèi vµ d©y nèi liªn kÕt nh»m thùc hiÖn mét vµi chøc n¨ng riªng. 3.10 KiÓu xe vÒ t­¬ng thÝch ®iÖn tõ (Vehicle type with regard to electromagnetic compatibility): KiÓu xe kh«ng cã ®iÓm kh¸c nhau c¬ b¶n nµo gi÷a xe nµy víi xe kh¸c vÒ c¸c mÆt nh­: - C¸ch bè trÝ chung c¸c linh kiÖn ®iÖn vµ/hoÆc ®iÖn tö; - KÝch th­íc toµn bé, bè trÝ vµ h×nh d¸ng l¾p ®Æt ®éng c¬ vµ c¸ch bè trÝ ®­êng d©y cao ¸p (nÕu cã); - VËt liÖu chÕ t¹o c¶ khung vµ th©n xe (vÝ dô: khung vµ th©n lµm b»ng sîi thuû tinh, nh«m hoÆc thÐp). 3.11 KiÓu STU vÒ t­¬ng thÝch ®iÖn tõ (STU type in relation to electromagnetic compatibility): Bé phËn kü thuËt sö dông riªng cã c¸c tÝnh n¨ng c¬ b¶n kh«ng kh¸c c¸c bé phËn kü thuËt kh¸c, vÒ c¸c mÆt chñ yÕu nh­: - Chøc n¨ng do STU thùc hiÖn; - Bè trÝ chung c¸c linh kiÖn ®iÖn vµ/hoÆc ®iÖn tö. 3.12 Sù ®iÒu khiÓn xe trùc tiÕp (Direct vehicle control): Sù ®iÒu khiÓn xe thùc hiÖn bëi ng­êi l¸i t¸c ®éng lªn hÖ thèng l¸i, phanh vµ bé ®iÒu khiÓn t¨ng tèc. 3.13 MÆt ph¼ng ®ì xe (Vehicle plane): MÆt ph¼ng cøng (v÷ng) dïng ®Ó ®ì xe qua tiÕp xóc víi ch©n chèng bªn hoÆc ch©n chèng gi÷a (®èi víi xe hai b¸nh) cïng víi mét hoÆc tÊt c¶ hai b¸nh xe. 4 Tµi liÖu kü thuËt vµ mÉu cho phª duyÖt kiÓu 4.1 Tµi liÖu kü thuËt 6
 6. TCVN 7000:2002 4.1.1 §èi víi xe B¶n Catal« m« t¶ tÊt c¶ c¸c tæ hîp cña hÖ thèng ®iÖn/®iÖn tö hoÆc STU, kiÓu khung th©n cña kiÓu xe ®­îc phª duyÖt kiÓu bé phËn vµ c¸c kiÓu lo¹i chiÒu dµi c¬ së ®­îc ®­a ra. C¸c hÖ thèng ®iÖn/®iÖn tö vµ STU ®­îc coi lµ ®Æc biÖt nÕu chóng cã kh¶ n¨ng ph¸t ra c¸c møc bøc x¹ cã b¨ng tÇn t­¬ng ®èi réng vµ b¨ng tÇn t­¬ng ®èi hÑp vµ/hoÆc ¶nh h­ëng tíi sù ®iÒu khiÓn xe trùc tiÕp (xem 5.2.3.2.2); 4.1.2 §èi víi STU Tµi liÖu m« t¶ c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña STU; 4.2 MÉu 4.2.1 §èi víi xe Mét xe mÉu ®¹i diÖn ®Ó thö t­¬ng thÝch ®iÖn tõ ®­îc chän tõ nhiÒu tæ hîp hÖ thèng ®iÖn/®iÖn tö ®­îc thiÕt kÕ víi môc ®Ých s¶n xuÊt hµng lo¹t. 4.2.2 §èi víi STU Mét STU ®¹i diÖn cho kiÓu. NÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt, C¬ quan cã thÈm quyÒn cã thÓ yªu cÇu thªm mét mÉu STU n÷a. 5 Yªu cÇu 5.1 Yªu cÇu chung TÊt c¶ c¸c xe vµ STU ph¶i ®­îc thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o sao cho trong c¸c ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng b×nh th­êng, chóng ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu ®­îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy. 5.2 Yªu cÇu riªng 5.2.1 Yªu cÇu vÒ bøc x¹ b¨ng tÇn réng ph¸t ra tõ xe 5.2.1.1 Ph­¬ng ph¸p ®o Bøc x¹ ®iÖn tõ sinh ra bëi kiÓu xe ®­îc nép ®Ó thö ph¶i ®­îc ®o b»ng ph­¬ng ph¸p quy ®Þnh trong phô lôc A. 5.2.1.2 Giíi h¹n chuÈn cña xe (b¨ng tÇn réng) 5.2.1.2.1 NÕu ®o theo ph­¬ng ph¸p ®­îc quy ®Þnh trong phô lôc A, víi kho¶ng c¸ch ¨ng ten so víi xe lµ 10,0 m ± 0,2 m, giíi h¹n bøc x¹ chuÈn ph¶i lµ 34 dB (50 µV/m) trong d¶i tÇn sè tõ 30 ®Õn 75 MHz vµ tõ 34 ®Õn 45 dB (tõ 50 ®Õn 180 µV/m) trong d¶i tÇn sè tõ 75 ®Õn 400 MHz. Nh­ ®­îc nªu trong b¶ng 1, giíi h¹n nµy sÏ t¨ng theo hµm l«-ga-rÝt cña tÇn sè ®èi víi c¸c tÇn sè trªn 75 MHz. Trong d¶i tÇn sè tõ 400 ®Õn 1000 MHz giíi h¹n nµy kh«ng thay ®æi lµ 45 dB (180 µV/m). 5.2.1.2.2 NÕu ®o theo ph­¬ng ph¸p ®­îc quy ®Þnh trong phô lôc A, víi kho¶ng c¸ch ¨ng ten so víi xe lµ 3,0 m ± !"!# m, giíi h¹n bøc x¹ chuÈn ph¶i tõ 44 dB (160 µV/m) trong d¶i tÇn sè tõ 30 ®Õn 75 MHz 7
 7. TCVN 7000:2002 vµ tõ 44 ®Õn 55 dB (tõ 160 ®Õn 546 µV/m) trong d¶i tÇn sè tõ 75 ®Õn 400 MHz. Nh­ ®­îc nªu trong b¶ng 2, giíi h¹n nµy sÏ t¨ng theo hµm l«-ga-rÝt cña tÇn sè ®èi víi c¸c tÇn sè trªn 75 MHz. Trong d¶i tÇn sè tõ 400 ®Õn 1000 MHz giíi h¹n nµy kh«ng thay ®æi lµ 55 dB (546 µV/m). 5.2.1.2.3 C¸c gi¸ trÞ ®o ®­îc ®èi víi kiÓu xe ®­îc nép ®Ó thö ®­îc tÝnh b»ng dB (µV/m) ph¶i nhá h¬n giíi h¹n chuÈn Ýt nhÊt lµ 2,0 dB. 5.2.2 Yªu cÇu ®èi víi bøc x¹ b¨ng tÇn hÑp ph¸t ra tõ xe 5.2.2.1 Ph­¬ng ph¸p ®o Bøc x¹ ®iÖn tõ ph¸t ra tõ xe ®­îc nép ®Ó thö ®­îc ®o b»ng ph­¬ng ph¸p nªu trong phô lôc B. 5.2.2.2 Giíi h¹n chuÈn cña xe ®èi víi bøc x¹ b¨ng tÇn hÑp ph¸t ra tõ xe 5.2.2.2.1 NÕu ®o theo ph­¬ng ph¸p ®­îc quy ®Þnh trong phô lôc B, víi kho¶ng c¸ch ¨ng ten so víi xe lµ 10,0 m ± 0,2 m, giíi h¹n bøc x¹ chuÈn ph¶i tõ 24 dB (16 µV/m) trong d¶i tÇn sè tõ 30 ®Õn 75 MHz vµ tõ 24 ®Õn 35 dB (tõ 16 ®Õn 56 µV/m) trong d¶i tÇn sè tõ 75 ®Õn 400 MHz. Nh­ ®­îc nªu trong b¶ng 3, giíi h¹n nµy sÏ t¨ng theo hµm l«-ga-rÝt cña tÇn sè ®èi víi c¸c tÇn sè trªn 75 MHz. Trong d¶i tÇn sè tõ 400 ®Õn 1000 MHz giíi h¹n nµy kh«ng thay ®æi lµ 35 dB (56 µV/m). 5.2.2.2.2 NÕu ®o theo ph­¬ng ph¸p ®­îc quy ®Þnh trong phô lôc B, ®Æc biÖt khi kho¶ng c¸ch ¨ng ten so víi xe lµ 3,0 m ± 0,05 m, giíi h¹n bøc x¹ chuÈn ph¶i lµ 34 dB (50 µV/m) trong d¶i tÇn sè tõ 30 ®Õn 75 MHz vµ tõ 34 ®Õn 45 dB (50 ®Õn180 µV/m) trong d¶i tÇn sè tõ 75 ®Õn 400 MHz. Nh­ ®· ®­îc nªu trong b¶ng 4, giíi h¹n nµy sÏ t¨ng theo hµm l«-ga-rÝt cña tÇn sè ®èi víi c¸c tÇn sè trªn 75 MHz. Trong d¶i tÇn sè tõ 400 ®Õn 1000 MHz giíi h¹n nµy kh«ng thay ®æi lµ 45 dB (180 µV/m). 5.2.2.2.3 C¸c gi¸ trÞ ®o ®­îc ®èi víi kiÓu xe ®­îc nép ®Ó thö ®­îc tÝnh b»ng dB (µV/m) ph¶i nhá h¬n giíi h¹n chuÈn Ýt nhÊt lµ 2,0 dB. 5.2.3 Yªu cÇu vÒ tÝnh miÔn nhiÔu ®iÖn tõ cña xe 5.2.3.1 Ph­¬ng ph¸p ®o C¸c thö x¸c ®Þnh tÝnh miÔn nhiÔu ®iÖn tõ cña kiÓu xe ph¶i ®­îc thùc hiÖn theo ph­¬ng ph¸p ®­îc quy ®Þnh trong phô lôc C. 5.2.3.2 Giíi h¹n miÔn nhiÔu chuÈn cña xe 5.2.3.2.1 NÕu ®o theo ph­¬ng ph¸p ®­îc quy ®Þnh trong phô lôc C, møc c­êng ®é ®iÖn tr­êng chuÈn hiÖu dông (b×nh ph­¬ng trung b×nh) ph¶i lµ 24 V/m trong ph¹m vi 90% d¶i tÇn sè tõ 20 MHz ®Õn 1000 MHz vµ lµ 20 V/m trong suèt d¶i tÇn sè tõ 20 MHz ®Õn 1000 MHz. 5.2.3.2.2 Xe mÉu ®­îc nép ®Ó thö kh«ng ®­îc cã bÊt cø sù suy gi¶m tÝnh n¨ng nµo liªn quan ®Õn sù ®iÒu khiÓn xe trùc tiÕp mµ ng­êi l¸i hoÆc ng­êi tham gia giao th«ng kh¸c cã thÓ nhËn thÊy ®­îc khi xe thö trong ®iÒu kiÖn ®­îc quy ®Þnh trong C.4, phô lôc C, vµ c­êng ®é ®iÖn tr­êng, tÝnh b»ng V/m, ph¶i lín h¬n møc chuÈn lµ 25%. 8
 8. TCVN 7000:2002 5.2.4 Yªu cÇu ®èi víi bøc x¹ b¨ng tÇn réng cña STU 5.2.4.1 Ph­¬ng ph¸p ®o Bøc x¹ ®iÖn tõ ph¸t ra tõ STU ®­îc nép ®Ó phª duyÖt kiÓu bé phËn ph¶i ®­îc ®o theo ph­¬ng ph¸p ®­îc quy ®Þnh trong phô lôc D. 5.2.4.2 Giíi h¹n chuÈn ®èi víi bøc x¹ b¨ng tÇn réng cña STU 5.2.4.2.1 NÕu ®o theo ph­¬ng ph¸p ®­îc quy ®Þnh trong phô lôc D, giíi h¹n bøc x¹ chuÈn ph¶i tõ 64 ®Õn 54 dB (µV/m) trong d¶i tÇn sè tõ 30 ®Õn 75 MHz, giíi h¹n nµy sÏ t¨ng theo hµm l«-ga-rÝt cña tÇn sè, vµ tõ 54 ®Õn 65 dB (µV/m) trong d¶i tÇn sè tõ 75 ®Õn 400 MHz, giíi h¹n nµy t¨ng theo hµm l«-ga-rÝt cña tÇn sè nh­ ®­îc nªu trong b¶ng 5. Trong d¶i tÇn sè tõ 400 ®Õn 1000 MHz giíi h¹n nµy kh«ng thay ®æi lµ 65 dB (1800 µV/m). 5.2.4.2.2 C¸c gi¸ trÞ ®o ®­îc ®èi víi STU ®­îc nép ®Ó phª duyÖt kiÓu, tÝnh b»ng dB (µV/m), ph¶i nhá h¬n giíi h¹n chuÈn Ýt nhÊt lµ 2,0 dB (Xem b¶ng 6). 5.2.5 Yªu cÇu ®èi víi bøc x¹ b¨ng tÇn hÑp cña STU 5.2.5.1 Ph­¬ng ph¸p ®o Bøc x¹ ®iÖn tõ ph¸t ra tõ STU ®­îc nép ®Ó thö phª duyÖt kiÓu bé phËn ph¶i ®­îc ®o theo ph­¬ng ph¸p ®­îc quy ®Þnh trong phô lôc E. 5.2.5.2 Giíi h¹n chuÈn cña xe ®èi víi bøc x¹ b¨ng tÇn hÑp ph¸t ra tõ STU 5.2.5.2.1 NÕu ®o theo ph­¬ng ph¸p ®­îc quy ®Þnh trong phô lôc E, giíi h¹n bøc x¹ chuÈn ph¶i tõ 54 ®Õn 44 dB (µV/m) trong d¶i tÇn sè tõ 30 ®Õn 75 MHz, giíi h¹n nµy sÏ t¨ng theo hµm l«-ga-rÝt cña tÇn sè, vµ tõ 44 ®Õn 55 dB (µV/m) trong d¶i tÇn sè tõ 75 ®Õn 400 MHz, giíi h¹n nµy sÏ t¨ng theo hµm l«- ga-rÝt cña tÇn sè nh­ ®­îc nªu trong b¶ng 6. Trong d¶i tÇn sè tõ 400 ®Õn 1000 MHz giíi h¹n nµy kh«ng thay ®æi lµ 55 dB (560 µV/m). 5.2.5.2.2 C¸c gi¸ trÞ ®o ®­îc ®èi víi STU ®­îc nép ®Ó thö phª duyÖt kiÓu bé phËn, tÝnh b»ng dB (µV/m) ph¶i nhá h¬n giíi h¹n chuÈn Ýt nhÊt lµ 2,0 dB. 5.2.6 Yªu cÇu vÒ tÝnh miÔn nhiÔu ®iÖn tõ cña STU 5.2.6.1 Ph­¬ng ph¸p ®o TÝnh miÔn nhiÔu ®iÖn tõ cña STU ®­îc nép ®Ó thö phª duyÖt kiÓu bé phËn ph¶i ®­îc thö theo mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p ®­îc quy ®Þnh trong phô lôc F. 5.2.6.2 Giíi h¹n miÔn nhiÔu ®iÖn tõ chuÈn cña STU 5.2.6.2.1 NÕu ®o theo ph­¬ng ph¸p ®­îc quy ®Þnh trong phô lôc F, møc ®iÖn tr­êng ®Ó thö kh¶ n¨ng miÔn nhiÔu chuÈn theo ph­¬ng ph¸p thö kiÓu ®­êng d©y d¶i b¨ng (Stripline) 150 mm ph¶i lµ 48 V/m, theo ph­¬ng ph¸p thö ®­êng d©y d¶i b¨ng 800 mm ph¶i lµ 12 V/m, theo ph­¬ng ph¸p thö kiÓu buång ®o bøc x¹ ®iÖn tõ ngang (TEM-CELL) ph¶i lµ 60 V/m, ph­¬ng ph¸p thö kÝch thÝch dßng c¶m øng (BCI) ph¶i lµ 48 mA vµ theo ph­¬ng ph¸p thö tr­êng tù do ph¶i lµ 24 V/m. 9
 9. TCVN 7000:2002 5.2.6.2.2 KiÓu STU mÉu ®­îc nép ®Ó thö kh«ng ®­îc cã bÊt cø sù suy gi¶m tÝnh n¨ng nµo liªn quan ®Õn sù ®iÒu khiÓn xe trùc tiÕp mµ ng­êi l¸i hoÆc ng­êi tham gia giao th«ng kh¸c cã thÓ nhËn thÊy ®­îc nÕu xe trong ®iÒu kiÖn ®­îc quy ®Þnh trong C.4, phô lôc C, vµ c­êng ®é ®iÖn tr­êng hoÆc c­êng ®é dßng ®iÖn tÝnh b»ng c¸c ®¬n vÞ t­¬ng øng ph¶i lín h¬n møc chuÈn lµ 25%. 5.3 Mét sè ngo¹i lÖ 5.3.1 Xe cã ®éng c¬ tù ch¸y ®­îc coi lµ tho¶ m·n c¸c yªu cÇu nªu trong 5.2.1.2. 5.3.2 Xe hoÆc STU ®iÖn/®iÖn tö kh«ng l¾p bé dao ®éng ®iÖn - ®iÖn tö cã tÇn sè lµm viÖc lín h¬n 9 kHz ®­îc coi nh­ ®¸p øng c¸c yªu cÇu nªu trong 5.2.2.2 vµ phô lôc B. 5.3.3 Xe kh«ng ®­îc l¾p bÊt cø mét bé c¶m øng ®iÖn tö nµo th× ®­îc miÔn thùc hiÖn c¸c thö nªu trong phô lôc C. 5.3.4 Kh«ng cÇn ph¶i xem xÐt thùc hiÖn bÊt cø mét phÐp thö tÝnh miÔn nhiÔu nµo trªn c¸c STU mµ c¸c chøc n¨ng cña chóng kh«ng ¶nh h­ëng ®¸ng kÓ ®Õn sù ®iÒu khiÓn xe trùc tiÕp. 6 Sù phï hîp cña s¶n xuÊt 6.1 C¸c phÐp ®o ®¶m b¶o sù phï hîp cña s¶n xuÊt ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh ®­îc nªu trong ®iÒu 4 cña TCVN 6888:2001. 6.2 Sù phï hîp cña s¶n xuÊt vÒ t­¬ng thÝch ®iÖn tõ cña xe hoÆc bé phËn kü thuËt sö dông riªng ph¶i ®­îc thö dùa trªn d÷ liÖu trong chøng nhËn phª duyÖt kiÓu ®­îc nªu trong c¸c phô lôc G, phô lôc tham kh¶o H vµ/hoÆc phô lôc J, phô lôc tham kh¶o K t­¬ng øng. 6.3 NÕu c¬ quan cã thÈm quyÒn kh«ng chÊp nhËn quy tr×nh thö cña nhµ s¶n xuÊt th× ¸p dông F.1.2.2 vµ F.1.2.3, phô lôc F cña TCVN 6888:2001 vµ 6.3.1, 6.3.2: 6.3.1 NÕu sù phï hîp cña xe, bé phËn vµ STU ®­îc lÊy ra tõ l« s¶n phÈm ®ang ®­îc thÈm ®Þnh, th× s¶n phÈm ®­îc coi lµ phï hîp víi c¸c yªu cÇu trong tiªu chuÈn nµy vÒ bøc x¹ b¨ng tÇn réng vµ bøc x¹ b¨ng tÇn hÑp khi c¸c møc ®o ®­îc kh«ng v­ît qu¸ 2 dB (25%) so víi c¸c giíi h¹n chuÈn ®­îc nªu trong 5.2.1.2.1, 5.2.1.2.2, 5.2.2.2.1 vµ 5.2.2.2.2 (nÕu phï hîp). 6.3.2 NÕu sù phï hîp cña xe, bé phËn vµ STU ®­îc lÊy ra tõ l« s¶n phÈm ®ang ®­îc thÈm ®Þnh, th× s¶n phÈm ®­îc coi lµ phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy vÒ kh¶ n¨ng miÔn nhiÔu ®iÖn tõ nÕu xe, bé phËn hoÆc STU kh«ng g©y ra mét sù suy gi¶m tÝnh n¨ng nµo tíi sù ®iÒu khiÓn xe trùc tiÕp mµ ng­êi l¸i hoÆc ng­êi tham gia giao th«ng kh¸c cã thÓ nhËn thÊy khi xe ë trong ®iÒu kiÖn ®­îc quy ®Þnh trong C.4, phô lôc C, vµ cã c­êng ®é ®iÖn tr­êng, tÝnh b»ng V/m, ®¹t tíi 80% giíi h¹n chuÈn ®­îc nªu trong 5.2.3.2.1. 10
 10. TCVN 7000:2002 ± B¶ng 1 - Giíi h¹n chuÈn cña xe (b¨ng tÇn réng) ë kho¶ng c¸ch 10,0m±0,2m Giíi h¹n L [dB (µV/m)] lµ mét hµm cña tÊn sè f (MHz) B¨ng th«ng 30 ®Õn 75 MHz 75 ®Õn 400 MHz 400 ®Õn1000 MHz 120 kHz L=34 L=34+15,13 log(f/75) L=45 L©n cËn cùc ®¹i B¨ng th«ng 120 kHz dB (µV/m) §Æc tuyÕn biÓu diÔn theo dB: TÇn sè l« ga rÝt 45 450 600 750 900 v 300 v 40 220 v 180 v 150 v 90 34 45 65 C¸c tÇn sè ®¬n 30 75 400 1000 TÇn sè - MHz- L« ga rÝt 11
 11. TCVN 7000:2002 ± B¶ng 2 - Giíi h¹n chuÈn cña xe (b¨ng tÇn réng) ë kho¶ng c¸ch 3,0m±0,2m Giíi h¹n L [dB (µV/m)] lµ mét hµm cña tÊn sè f (MHz) B¨ng th«ng 30 ®Õn 75 MHz 75 ®Õn 400 MHz 400 ®Õn1000 MHz 120 kHz L=44 L=44+15,13 log(f/75) L=55 L©n cËn cùc ®¹i B¨ng th«ng 120 kHz dB (µV/m) §Æc tuyÕn biÓu diÔn theo dB: TÇn sè l« ga rÝt 55 450 600 750 900 v 300 v 50 220 v 180 v 150 v 90 44 45 65 C¸c tÇn sè ®¬n 30 75 400 1000 TÇn sè - MHz - L« ga rÝt 12
 12. TCVN 7000:2002 ± B¶ng 3 - Giíi h¹n chuÈn cña xe (b¨ng tÇn hÑp) ë kho¶ng c¸ch 10,0m±0,2m Giíi h¹n L [dB (µV/m)] lµ mét hµm cña tÊn sè f (MHz) B¨ng th«ng 30 ®Õn 75 MHz 75 ®Õn 400 MHz 400 ®Õn1000 MHz 120 kHz L=24 L=24+15,13 log(f/75) L=35 Trung b×nh B¨ng th«ng 120 kHz dB (µV/m) §Æc tuyÕn biÓu diÔn theo dB: TÇn sè l« ga rÝt 35 450 600 750 900 v 300 v 30 220 v 180 v 150 v 90 24 45 65 C¸c tÇn sè ®¬n 30 75 400 1000 TÇn sè - MHz - L« ga rÝt 13
 13. TCVN 7000:2002 ± B¶ng 4 - Giíi h¹n chuÈn cña xe (b¨ng tÇn hÑp) ë kho¶ng c¸ch 3,0m±0,05m Giíi h¹n L [dB (µV/m)] lµ mét hµm cña tÊn sè f (MHz) B¨ng th«ng 30 ®Õn 75 MHz 75 ®Õn 400 MHz 400 ®Õn1000 MHz 120 kHz L=34 L=34+15,13 log(f/75) L=45 Trung b×nh B¨ng th«ng 120 kHz dB (µV/m) §Æc tuyÕn biÓu diÔn theo dB: TÇn sè l« ga rÝt 45 450 600 750 900 v 300 v 40 220 v 180 v 150 v 90 34 45 65 C¸c tÇn sè ®¬n 30 75 400 1000 TÇn sè - MHz - L« ga rÝt 14
 14. TCVN 7000:2002 B¶ng 5 - Giíi h¹n chuÈn ®èi víi bøc x¹ b¨ng tÇn réng tõ STU Giíi h¹n L [dB (µV/m)] lµ mét hµm cña tÊn sè f (MHz) B¨ng th«ng 30 ®Õn 75 MHz 75 ®Õn 400 MHz 400 ®Õn1000 MHz 120 kHz L=64-25,13 log(f/30) L=64+15,13 log(f/75) L=65 L©n cËn cùc ®¹i B¨ng th«ng 120 kHz dB (µV/m) §Æc tuyÕn biÓu diÔn theo dB: TÇn sè l« ga rÝt 65 450 600 750 900 v 300 v 60 220 v v 45 180 v 150 v 65 v 90 54 C¸c tÇn sè ®¬n 30 75 400 1000 TÇn sè - MHz - L« ga rÝt 15
 15. TCVN 7000:2002 B¶ng 6 - Giíi h¹n chuÈn ®èi víi bøc x¹ b¨ng tÇn réng tõ STU Giíi h¹n L [dB (µV/m)] lµ mét hµm cña tÊn sè f (MHz) B¨ng th«ng 30 ®Õn 75 MHz 75 ®Õn 400 MHz 400 ®Õn1000 MHz 120 kHz L=54-25,13 log(f/30) L=44+15,13 log(f/75) L=55 L©n cËn cùc ®¹i B¨ng th«ng 120 kHz dB (µV/m) §Æc tuyÕn biÓu diÔn theo dB: TÇn sè l« ga rÝt 55 450 600 750 900 v 300 v 50 220 v v 45 180 v 150 v 65 v 90 44 C¸c tÇn sè ®¬n 30 75 400 1000 TÇn sè - MHz - L« ga rÝt 16
 16. TCVN 7000:2002 Phô lôc A (quy ®Þnh) Ph­¬ng ph¸p ®o bøc x¹ ®iÖn tõ b¨ng tÇn réng ph¸t ra tõ xe A.1 Yªu cÇu chung A.1.1 ThiÕt bÞ ®o ThiÕt bÞ ®o ph¶i ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn ®­îc nªu trong bé tiªu chuÈn 16 cña Ban chuyªn ngµnh Quèc tÕ vÒ nhiÔu ®iÖn tõ (CISPR). Sö dông m¸y dß l©n cËn cùc ®¹i ®Ó ®o bøc x¹ ®iÖn tõ b¨ng tÇn réng. A.1.2 Ph­¬ng ph¸p thö Thö nµy ®Ó ®o bøc x¹ b¨ng tÇn réng tõ hÖ thèng ®¸nh löa vµ ®éng c¬ ®iÖn trong sè c¸c hÖ thèng ®­îc thiÕt kÕ ®Ó sö dông liªn tôc (vÝ dô: ®éng c¬ kÐo b»ng ®iÖn, hÖ thèng h©m nãng/m« t¬ cã thiÕt bÞ t¸ch s­¬ng vµ b¬m nhiªn liÖu). ViÖc lùa chän ¨ng ten chuÈn ®­îc quyÕt ®Þnh bëi tho¶ thuËn chung gi÷a nhµ s¶n xuÊt vµ phßng thö nghiÖm: kho¶ng c¸ch so víi xe cã thÓ lµ 10 m hoÆc 3 m. Trong c¶ 2 tr­êng hîp nµy viÖc lùa chän ®Òu ph¶i tu©n theo c¸c ®iÒu kiÖn nªu trong A.3. A.2 BiÓu diÔn c¸c kÕt qu¶ C¸c kÕt qu¶ ®o ®­îc ®èi víi b¨ng th«ng 120 kHz ®­îc tÝnh b»ng dB (µV/m). NÕu b¨ng th«ng tuyÖt ®èi B cña thiÕt bÞ ®o kh«ng b»ng ®óng 120 kHz th× gi¸ trÞ ®o ph¶i ®­îc chuyÓn ®æi sang b¨ng th«ng 120kHz +20.log(120/B), khi ®ã B ph¶i nhá h¬n 120 kHz. A.3 §iÒu kiÖn thö A.3.1 BÒ mÆt thö ph¶i n»m ngang, kh«ng bÞ c¶n trë vµ kh«ng cã c¸c bÒ mÆt ph¶n x¹ ®iÖn tõ trong ph¹m vi b¸n kÝnh nhá nhÊt lµ 30 m kÓ tõ trung ®iÓm cña ®­êng th¼ng nèi tõ xe ®Õn ¨ng ten (xem h×nh A.1.1, phô lôc A1). HoÆc lµ bÒ mÆt thö cã thÓ ë vÞ trÝ bÊt kú nh­ng ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn chØ râ trong h×nh A.1.2, phô lôc A1. A.3.2 C¶ thiÕt bÞ ®o vµ xe thö hoÆc xe trªn ®ã ®Æt thiÕt bÞ ®o ®Òu ®­îc bè trÝ trªn phÇn mÆt ph¼ng ®­îc biÔu diÔn trong h×nh A.1.1, phô lôc A1. NÕu bÒ mÆt thö ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn chØ râ trong h×nh A.1.2, phô lôc A1 th× thiÕt bÞ ®o ph¶i n»m phÝa ngoµi phÇn bÒ mÆt ®­îc m« t¶ trong h×nh A.1.2. A.3.3 Cã thÓ sö dông c¸c buång kÝn cho c¸c thö nÕu chøng minh ®­îc cã sù t­¬ng ®ång gi÷a buång kÝn vµ bÒ mÆt thö bªn ngoµi. C¸c buång nµy kh«ng phô thuéc vµo c¸c ®iÒu kiÖn kÝch th­íc ®­îc nªu trong c¸c h×nh A.1.1 vµ A.1.2, phô lôc A1, trõ ®iÒu kiÖn liªn quan ®Õn kho¶ng c¸ch gi÷a xe víi ¨ng ten vµ ®é cao cña ¨ng ten. A.3.4 §Ó ®¶m b¶o kh«ng cã bÊt cø tiÕng ån nµo hoÆc tÝn hiÖu l¹ ë møc cã thÓ ¶nh h­ëng ®¸ng kÓ ®Õn c¸c phÐp ®o, tõng phÐp ®o ph¶i ®­îc thùc hiÖn tr­íc hoÆc sau thö chÝnh. NÕu cã sù hiÖn diÖn cña xe trong c¸c phÐp ®o nµy th× ph¶i ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ®Ó ®¶m b¶o r»ng xe kh«ng ph¸t x¹ ®iÖn tõ tíi møc cã thÓ g©y ¶nh h­ëng ®¸ng kÓ ®Õn c¸c phÐp ®o (vÝ dô: ph¶i rót kho¸ ®iÖn hoÆc ng¾t ¾c quy khái m¹ch khi xe rêi khái bÒ mÆt thö). §èi víi c¶ hai kiÓu ®o, tiÕng ån hoÆc tÝn hiÖu l¹ ph¶i nhá h¬n giíi h¹n 17
 17. TCVN 7000:2002 ®­îc nªu trong 5.2.1.2.1 hoÆc 5.2.1.2.2 (trong tr­êng hîp cã thÓ) Ýt nhÊt 10 dB, trõ c¸c ph¸t x¹ ®iÖn tõ b¨ng tÇn hÑp ®· chän. A.4 T×nh tr¹ng cña xe trong qu¸ tr×nh thö A.4.1 §éng c¬ §éng c¬ ph¶i ho¹t ®éng t¹i nhiÖt ®é lµm viÖc b×nh th­êng vµ khi cã l¾p hép sè th× ph¶i ®Ó ë sè 0. NÕu ®iÒu nµy kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc v× c¸c lý do thùc tÕ th× gi¶i ph¸p thay thÕ ®­a ra ph¶i ®­îc nhµ s¶n xuÊt vµ c¬ quan cã thÈm quyÒn chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c thö chÊp nhËn. Ph¶i ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ®Ó ®¶m b¶o r»ng c¸c c¬ cÊu cµi sè kh«ng g©y ¶nh h­ëng g× ®Õn bøc x¹ ®iÖn tõ ph¸t ra tõ xe. Trong mçi phÐp ®o, ®éng c¬ ph¶i lµm viÖc nh­ sau: B¶ng A.1 – ChÕ ®é lµm viÖc cña ®éng c¬ khi thö KiÓu ®éng c¬ C¸c ph­¬ng ph¸p ®o §¸nh löa L©n cËn cùc ®¹i - Mét xi lanh 2500 v/p ± 10% - Hai xi lanh trë lªn 1500 v/p ± 10% C¸c ®éng c¬ ®iÖn 3/4 c«ng suÊt lµm viÖc lín nhÊt do nhµ s¶n xuÊt c«ng bè. A.4.2 ThiÕt bÞ do ng­êi l¸i ®iÒu khiÓn ThiÕt bÞ do ng­êi l¸i ®iÒu khiÓn (kÓ c¶ c¸c bé phËn nh­ qu¹t h©m nãng vµ c¸c ®éng c¬ m¸y l¹nh nh­ng trõ c¸c bé phËn kh¸c nh­ ghÕ ngåi hoÆc c¸c m« t¬ cÇn g¹t n­íc cho kÝnh ch¾n giã) ®­îc thiÕt kÕ cho mét chu kú lµm viÖc æn ®Þnh t¹i ë 100% c«ng suÊt vµ ph¶i lµm viÖc ë møc tiªu thô dßng ®iÖn lín nhÊt. A.4.3 Kh«ng ®­îc thùc hiÖn thö trong m­a, còng kh«ng ®­îc thùc hiÖn thö trong vßng 10 phót sau khi m­a t¹nh. A.4.4 Ng­êi l¸i ph¶i ngåi vµo ghÕ dµnh cho ng­êi l¸i nÕu ®iÒu nµy ®¹i diÖn cho t×nh huèng xÊu nhÊt theo sù ph¸n ®o¸n cña phßng thö nghiÖm. A.5 ¡ng ten: kiÓu, vÞ trÝ vµ h­íng A.5.1 KiÓu ¨ng ten Pho phÐp sö dông bÊt kú ¨ng ten ph©n cùc tuyÕn tÝnh nµo, miÔn lµ nã cã thÓ ®­îc tiªu chuÈn ho¸ theo ¨ng ten chuÈn. A.5.2 §é cao vµ kho¶ng c¸ch ®o A.5.2.1 §é cao A.5.2.1.1 Thö t¹i kho¶ng c¸ch 10 m §iÓm gi÷a cña pha ¨ng ten ph¶i cao h¬n mÆt ph¼ng ®ì xe lµ 3,0 m ± 0,05 m. A.5.2.1.2 Thö t¹i kho¶ng c¸ch 3 m §iÓm gi÷a cña pha ¨ng ten ph¶i c¸ch mÆt ph¼ng ®ì xe lµ 1,8 m ± 0,05 m. 18
 18. TCVN 7000:2002 A.5.2.1.3 Bé phËn thu ¨ng ten ph¶i c¸ch mÆt ph¼ng ®ì xe Ýt nhÊt 0,25 m. A.5.2.2 Kho¶ng c¸ch thö A.5.2.2.1 Thö t¹i kho¶ng c¸ch 10 m Kho¶ng c¸ch theo ph­¬ng n»m ngang tõ ®iÓm gi÷a pha ¨ng ten ®Õn mÆt ngoµi cña xe ph¶i lµ 10,0 m ± 0,2 m. A.5.2.2.2 Thö t¹i kho¶ng c¸ch 3 m Kho¶ng c¸ch theo ph­¬ng n»m ngang tõ ®iÓm gi÷a pha ¨ng ten ®Õn mÆt ngoµi cña xe ph¶i lµ 3,0m±0,05m. A.5.2.2.3 NÕu thö ®­îc thùc hiÖn trong mét buång kÝn víi môc ®Ých t¹o ra mét mµn ch¾n ®iÖn tõ c¶n l¹i c¸c tÇn sè sãng v« tuyÕn th× vÞ trÝ cña c¸c bé phËn thu cña ¨ng ten ph¶i c¸ch tÊt c¶ c¸c vËt liÖu hÊp thô tÇn sè sãng v« tuyÕn Ýt nhÊt 0,5 m hoÆc c¸ch thµnh cña buång ®ang xÐt Ýt nhÊt 1,5 m. Kh«ng ®­îc cã vËt liÖu hÊp thô sãng v« tuyÕn n»m gi÷a ¨ng ten thu vµ xe ®ang thö. A.5.3 VÞ trÝ cña ¨ng ten so víi xe ¡ng ten ph¶i ®­îc ®Æt lÇn l­ît ë tõng phÝa cña xe song song víi mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc cña xe vµ n»m trªn ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng nµy ®i qua t©m ®éng c¬ (xem h×nh A.1.3, phô lôc A1) A.5.4 VÞ trÝ cña ¨ng ten C¸c gi¸ trÞ ®èi víi tõng ®iÓm ®o ®­îc ghi l¹i, ®Çu tiªn lµ gi¸ trÞ ®èi víi víi ¨ng ten ph©n cùc th¼ng ®øng vµ sau ®ã lµ gi¸ trÞ ®èi víi ¨ng ten ph©n cùc n»m ngang (xem h×nh A.1.3, phô lôc A1). A.5.5 Gi¸ trÞ ®o Gi¸ trÞ lín nhÊt cña 4 phÐp ®o nhËn ®­îc theo A.5.3 vµ A.5.4 cho tõng tÇn sè ®­îc coi lµ gi¸ trÞ ®Æc tr­ng ®èi víi tÇn sè nµy. A.6 TÇn sè A.6.1 Gi¸ trÞ ®o C¸c phÐp ®o ®­îc thùc hiÖn trªn d·y tÇn sè tõ 30 ®Õn 1000 MHz. Xe ®­îc coi lµ phï hîp víi c¸c giíi h¹n yªu cÇu trªn toµn d·y tÇn sè nÕu nã phï hîp víi c¸c giíi h¹n ®­îc nªu cho 11 møc tÇn sè sau: 45, 65, 90, 150, 180, 220, 300, 450, 600, 750, 900 MHz. NÕu v­ît qu¸ giíi h¹n trong qu¸ tr×nh thö, ph¶i thùc hiÖn c¸c b­íc ®Ó x¸c nhËn r»ng sù v­ît qu¸ giíi h¹n nµy lµ do chÝnh xe g©y ra chø kh«ng ph¶i do bøc x¹ ®iÖn tõ xung quanh. A.6.2 Sai sè B¶ng A.2 – Sai sè t¹i c¸c tÇn sè TÇn sè tÝnh theo MHz TÇn sè ®¬n Sai sè 45, 65, 90, 150, 180, 220 ±5 300, 450, 600, 750, 900 ±20 C¸c sai sè ®­îc ¸p dông cho c¸c tÇn sè trªn nh»m môc ®Ých tr¸nh g©y nhiÔu cho viÖc bøc x¹ t¹i hoÆc gÇn víi c¸c tÇn sè danh ®Þnh trong khi ®o. 19
 19. TCVN 7000:2002 Phô lôc A.1 (quy ®Þnh) MÆt b»ng thö xe B¸n kÝnh nhá nhÊt 30 m Xe T©m ®­êng trßn b¸n kÝnh 30 m cña bÒ mÆt th«ng suèt lµ trung ®iÓm ®­êng th¼ng nèi tõ xe ®Õn ¨ng ten 10 m $ng ten B¸n kÝnh nhá nhÊt 15 m VÞ trÝ cho phÐp cña thiÕt bÞ ®o (hoÆc ®èi víi xe) H×nh A.1.1 - BÒ mÆt n»m ngang th«ng suèt kh«ng ph¶n x¹ ®iÖn tõ (Xem CISPR 12) 20
 20. TCVN 7000:2002 Xe §iÓm gi÷a cña ®éng c¬ n»m trªn ®­êng th¼ng vu«ng gãc kÎ tõ ®iÓm gi÷a cña ¨ng ten 3F F=10m±0,2m (3m±0,05m) $ng ten H×nh A.1.2 - BÒ mÆt n»m ngang th«ng suèt kh«ng ph¶n x¹ ®iÖn tõ (Ranh giíi bÒ mÆt ®­îc x¸c ®Þnh bëi mét h×nh ª-lÝp, xem CISPR 12) 21
Đồng bộ tài khoản