TCVN 7001:2002

Chia sẻ: Nguyen Bac A.Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:64

0
68
lượt xem
10
download

TCVN 7001:2002

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam. Chất lượng Sản Phẩm. TCVN 7001:2002. Phương tiện giao thông đường bộ. Đai an toàn và hệ thống ghế. Đai an toàn cho người lớn. Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 7001:2002

 1. tcvn tIªu chuÈn vIÖt nam TCVN 7001 : 2002 ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - §ai an toµn vµ hÖ thèng ghÕ-®ai an toµn cho ng­êi lín - Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles - Safety belts and restraint systems for adult occupation - Requirements and test methods in type approval Hµ Néi - 2002
 2. Lêi nãi ®Çu TCVN 7001 : 2002 ®­îc biªn so¹n trªn c¬ së ECE 16-04/R3-C3. TCVN 7001 : 2002 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng hÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
 3. TCVN 7001:2002 Môc lôc Néi dung Trang 1. Ph¹m vi ¸p dông 5 2. Tiªu chuÈn trÝch dÉn 5 3. ThuËt ng÷ ®Þnh nghÜa 6 4. Tµi liÖu kü thuËt vµ mÉu cho phª duyÖt kiÓu 9 5. Ghi nh·n 9 6. Yªu cÇu kü thuËt 10 7. Thö nghiÖm 17 8. Sù phï hîp cña s¶n xuÊt 26 9. Söa ®æi vµ më réng phª duyÖt kiÓu d©y ®ai an toµn hoÆc hÖ thèng ghÕ-®ai an toµn 26 Phô lôc Phô lôc A Th«ng b¸o liªn quan ®Õn viÖc phª duyÖt kiÓu, më réng phª duyÖt kiÓu, kh«ng 27 phª duyÖt kiÓu, thu håi phª duyÖt kiÓu hoÆc chÊm døt s¶n xuÊt mét lo¹i ®ai an toµn hoÆc hÖ thèng ghÕ-®ai an toµn dµnh cho ng­êi lín dïng trªn c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng theo tiªu chuÈn nµy Phô lôc B Bè trÝ dÊu phª duyÖt kiÓu 29 Phô lôc C S¬ ®å cña thiÕt bÞ thö tuæi thä cña bé co d©y 32 Phô lôc D S¬ ®å cña thiÕt bÞ thö kho¸ cña bé co d©y kho¸ khÈn cÊp 33 Phô lôc E S¬ ®å thiÕt bÞ thö kh¶ n¨ng chèng bôi 34 Phô lôc F M« t¶ xe l¨n, ghÕ, gi¸ l¾p vµ c¬ cÊu h·m 35 Phô lôc G M« t¶ ng­êi ném 42 Phô lôc H M« t¶ ®­êng cong gi¶m tèc cña xe l¨n lµ hµm sè cña thêi gian 52 Phô lôc J H­íng dÉn 53 Phô lôc K Thö kho¸ kÐp 55 Phô lôc L Thö mµi mßn vµ vi tr­ît 56 Phô lôc M Thö sù ¨n mßn 59 Phô lôc N Tr×nh tù thö nghiÖm 61 Phô lôc P KiÓm tra sù phï hîp cña s¶n xuÊt 64 3
 4. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 7001:2002 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - §ai an toµn vµ hÖ thèng ghÕ-®ai an toµn cho ng­êi lín - Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles - Safety belts and restraint systems for adult occupation - Requirements and test methods in type approval 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu (1) ®èi víi c¸c ®ai an toµn vµ hÖ thèng ghÕ-®ai an toµn ®­îc l¾p trªn c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng cã tõ ba b¸nh trë lªn (sau ®©y gäi chung lµ xe) vµ ®Ó cho ng­êi lín ngåi trªn c¸c ghÕ mÆt h­íng vÒ phÝa tr­íc sö dông riªng lÎ nh­ trang bÞ c¸ nh©n. (1) Chó thÝch - ThuËt ng÷ "phª duyÖt kiÓu" thay thÕ thuËt ng÷ "c«ng nhËn kiÓu" trong c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ c«ng nhËn kiÓu xe giao th«ng ®­êng bé ®· ®­îc ban hµnh tr­íc tiªu chuÈn nµy. Hai thuËt ng÷ nµy ®­îc hiÓu nh­ nhau. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 6552:1999 (ISO 00362:1998) ¢m häc - §o tiÕng ån do xe giao th«ng ®­êng bé ph¸t ra khi t¨ng tèc ®é - Ph­¬ng ph¸p kü thuËt. TCVN 6920:2001- Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé- B¶o vÖ ng­êi l¸i ®èi víi t¸c ®éng cña c¬ cÊu l¸i trong tr­êng hîp bÞ va ch¹m - Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu ISO 105-B02-1978: Textiles ( VËt liÖu dÖt ) ISO 3560-1975: Road vehicles - Frontal fixed barrier collision test methord (Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - Ph­¬ng ph¸p thö va ch¹m b»ng hµng rµo cè ®Þnh phÝa tr­íc) ISO 6487-1987: Road vehicles - Measurement techniques in impact tests - Instrumentation( Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - C¸c kü thuËt ®o trong thö va ch¹m- Dông cô ®o) ECE14 Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to safety belt anchoregaes (Quy ®Þnh thèng nhÊt vÒ phª duyÖt kiÓu xe cã l¾p ®ai an toµn). 5
 5. TCVN 7001:2002 3 ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa C¸c thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa sau ®©y ®­îc ¸p dông trong tiªu chuÈn nµy: 3.1 §ai an toµn (Seat belt): Mét bé d©y ®ai cã mét kho¸ an toµn, bé phËn ®iÒu chØnh vµ c¸c ®å g¸ cã thÓ b¾t chÆt vµo bªn trong xe vµ ®­îc thiÕt kÕ ®Ó lµm gi¶m rñi ro g©y chÊn th­¬ng ®èi víi ng­êi sö dông khi cã va ch¹m hoÆc xe gi¶m tèc ®é ®ét ngét b»ng viÖc h¹n chÕ sù dÞch chuyÓn cña th©n ng­êi sö dông. Mét sù bè trÝ nh­ vËy gäi chung lµ mét "bé ®ai" mµ ph¹m vi cña nã cßn gåm c¶ bé phËn hÊp thô n¨ng l­îng hoÆc bé co ®ai. 3.1.1 §ai ngang (Lap belt): §ai vßng qua tr­íc h«ng ng­êi sö dông. 3.1.2 §ai chÐo (Diagonal belt): §ai chÐo tr­íc ngùc ng­êi sö dông tõ h«ng bªn nµy ®Õn ®Çu vai phÝa bªn kia. 3.1.3 §ai ba ®iÓm (Three-point belt): Bé ®ai bao gåm mét d©y ®ai ngang vµ mét d©y ®ai chÐo. 3.1.4 §ai tæ hîp (Harness belt): Bé ®ai gåm mét d©y ®ai ngang vµ c¸c d©y ®ai kho¸c qua vai. 3.2 KiÓu ®ai (Belt type): C¸c ®ai cã kiÓu kh¸c nhau lµ c¸c ®ai kh¸c biÖt nhau vÒ c¬ b¶n, cô thÓ, sù kh¸c biÖt ®ã cã thÓ lµ: 3.2.1!!!Bé phËn cøng (Rigid parts): Bao gåm kho¸, c¸c ®å g¸ l¾p, bé thu ®ai ... 3.2.2 VËt liÖu, kiÓu dÖt, kÝch th­íc vµ mÇu s¾c cña d©y ®ai; hoÆc 3.2.3 H×nh d¹ng bé phËn cña bé ®ai. 3.3 D©y ®ai (Strap): D©y mÒm ®­îc thiÕt kÕ ®Ó gi÷ c¬ thÓ ng­êi vµ truyÒn lùc kÐo ®Õn c¸c gi¸ l¾p ®ai. 3.4 Kho¸ (Buckle): Bé phËn th¸o nhanh cho ng­êi sö dông ®ai an toµn. Kho¸ cã thÓ kÌm theo bé ®iÒu chØnh, trõ tr­êng hîp kho¸ cña ®ai tæ hîp. 3.5 C¬ cÊu ®iÒu chØnh ®ai (Belt adjusting device): C¬ cÊu gióp d©y ®ai cã thÓ ®­îc ®iÒu chØnh ®é d·n tuú theo ý muèn cña ng­êi sö dông vµ tuú theo vÞ trÝ cña ghÕ. C¬ cÊu ®iÓu chØnh cã thÓ lµ mét chi tiÕt cña kho¸, cña bé co ®ai, hoÆc lµ bÊt cø chi tiÕt kh¸c nµo cña ®ai an toµn. 3.6 C¬ cÊu c¨ng ®ai tr­íc (Pre-loading device): Bé phËn bæ sung hoÆc kÕt hîp nh»m lµm c¨ng ®ai ®Ó gi¶m sù chïng cña ®ai trong qu¸ tr×nh x¶y ra va ch¹m.3.7 Bé chi tiÕt g¸ l¾p (Attachments): c¸c chi tiÕt cña bé ®ai kÓ c¶ c¸c chi tiÕt an toµn cÇn thiÕt ®Ó l¾p ®ai víi c¸c gi¸ l¾p ®ai. 6
 6. TCVN 7001:2002 3.8 Bé hÊp thô n¨ng l­îng (Energy absorber): C¬ cÊu ®­îc thiÕt kÕ lµm ph©n t¸n n¨ng l­îng mét c¸ch ®éc lËp hoÆc kÕt hîp víi d©y ®ai vµ lµ mét phÇn cña bé ®ai. 3.9 Bé co d©y (Retractor): Bé phËn ®Ó chøa mét phÇn hoÆc toµn bé chiÒu dµi cña d©y ®ai an toµn. 3.9.1 Bé co d©y kh«ng kho¸ kiÓu 1 (Non-locking retractor type 1): Bé co d©y trong ®ã d©y ®ai ®­îc kÐo ra ®Õn ®é dµi lín nhÊt bëi mét ngo¹i lùc nhá vµ nã kh«ng cho phÐp ®iÒu chØnh ®é dµi cña d©y ®ai ®· ®­îc kÐo ra. 3.9.2 Bé co d©y më kho¸ b»ng tay kiÓu 2 (Manually unlocking retractor type 2): Bé co d©y do ng­êi sö dông tù ®iÒu chØnh ®Ó më kho¸ bé co d©y, nh»m ®iÒu chØnh chiÒu dµi d©y theo ý muèn vµ kho¸ bé co d©y mét c¸ch tù ®éng khi ng­êi sö dông ngõng t¸c ®éng vµo kho¸. 3.9.3 Bé co d©y kho¸ tù ®éng kiÓu 3 (Automatically locking retractor type 3): Bé co d©y cho phÐp kÐo d©y ®Õn ®é dµi mong muèn vµ t¹i ®ã nã tù ®éng ®iÒu chØnh d©y theo ng­êi sö dông khi kho¸ ®· ®­îc xiÕt chÆt. ViÖc d©y kÐo dµi h¬n n÷a bÞ dõng l¹i kh«ng cÇn cã sù t¸c ®éng cña ng­êi sö dông. 3.9.4 Bé co d©y kho¸ khÈn cÊp kiÓu 4 (Emergency locking retractor type 4): Bé co d©y kh«ng ng¨n c¶n ng­êi sö dông ®ai an toµn dÞch chuyÓn tù do trong ®iÒu kiÖn l¸i xe b×nh th­êng. Bé co d©y nµy cã c¸c bé phËn ®iÒu chØnh chiÒu dµi nh»m tù ®éng ®iÒu chØnh d©y ®ai cho phï hîp víi ng­êi sö dông vµ cã mét c¬ cÊu kho¸ ®Ó kho¸ l¹i trong tr­êng hîp khÈn cÊp bëi: 3.9.4.1 Sù gi¶m tèc cña xe (®é nh¹y ®¬n) 3.9.4.2 Sù kÕt hîp viÖc gi¶m tèc cña xe, sù di chuyÓn cña d©y ®ai hoÆc mét bé phËn tù ®éng bÊt kú kh¸c (®é nh¹y tæng hîp). 3.9.5 Bé co d©y kho¸ khÈn cÊp cã ng­ìng håi l¹i cao h¬n, kiÓu 4N (Emergency locking retractor with higher respose threshold): mét lo¹i bé co d©y ®­îc ®Þnh nghÜa t¹i 3.9.4 nh­ng cã c¸c ®Æc tÝnh ®Æc biÖt liªn quan ®Õn viÖc sö dông cña nã trªn c¸c xe lo¹i M2, M3, N1, N2 vµ N3 (*). Chó thich - (*) Xem TCVN 6552:1999. 3.9.6 C¬ cÊu ®iÒu chØnh ®é cao cña ®ai (Belt adjustment device for height): C¬ cÊu gióp ®Çu mãc trªn cña d©y ®ai cã thÓ ®iÒu chØnh theo ý muèn cña ng­êi sö dông vµ theo vÞ trÝ cña ghÕ. C¬ cÊu nµy cã thÓ ®­îc coi lµ mét phÇn cña ®ai hoÆc mét phÇn cña gi¸ l¾p ®ai. 3.10 Gi¸ neo ®ai (Belt anchorages): C¸c bé phËn cña kÕt cÊu xe hoÆc kÕt cÊu ghÕ hoÆc bé phËn bÊt kú kh¸c cña xe ®Ó cã thÓ neo ®ai vµo mét c¸ch an toµn. 3.11 KiÓu xe xÐt vÒ ®ai an toµn vµ hÖ thèng ghÕ-®ai an toµn (Vehicle type as regards safety-belts and restraint systems): Lo¹i xe kh«ng kh¸c nhau vÒ ®Æc tÝnh c¬ b¶n nh­ kÝch th­íc, h×nh d¸ng vµ vËt liÖu c¸c bé phËn cña kÕt cÊu xe hoÆc cña kÕt cÊu ghÕ hoÆc cña c¸c bé phËn bÊt kú kh¸c cña xe ®Ó l¾p d©y ®ai vµ hÖ thèng ghÕ-®ai an toµn mét c¸ch an toµn. 7
 7. TCVN 7001:2002 3.12 HÖ thèng ghÕ-®ai an toµn (Restraint system): Mét hÖ thèng bao gåm mét ghÕ l¾p vµo phÇn kÕt cÊu xe bëi bé g¸ kÑp thÝch hîp vµ mét ®ai an toµn cã Ýt nhÊt mét ®Çu gi¸ ®­îc ®Þnh vÞ vµo kÕt cÊu ghÕ. 3.13 GhÕ (Seat): KÕt cÊu cã thÓ hoÆc kh«ng thÓ liªn kÕt hoµn toµn víi kÕt cÊu xe cïng víi ®Öm, ®Ó cho mét ng­êi lín ngåi. §Þnh nghÜa nµy ¸p dông cho c¶ ghÕ ®¬n riªng biÖt hoÆc mét phÇn cña ghÕ b¨ng cho mét ng­êi ngåi. 3.14 Nhãm ghÕ (Group of seats): Mét d·y ghÕ hoÆc c¸c ghÕ ®¬n liÒn kÒ nhau (nghÜa lµ, ®­îc l¾p sao cho c¸c gi¸ l¾p ghÕ phÝa tr­íc cña mét trong c¸c ghÕ nµy n»m cïng hµng víi phÇn tr­íc cña gi¸ l¾p sau cña ghÕ kh¸c, hoÆc gi÷a c¸c gi¸ l¾p cña ghÕ kh¸c) vµ phï hîp cho mét hoÆc nhiÒu ng­êi lín ngåi. 3.15 GhÕ b¨ng (Bench seat): KÕt cÊu hoµn chØnh cã ®Öm dµnh cho hai ng­êi lín trë lªn ngåi. 3.16 HÖ thèng ®iÒu chØnh ghÕ (Adjustment system of the seat): HÖ thèng gióp ghÕ hoÆc c¸c bé phËn cña ghÕ cã thÓ ®iÓu chØnh ®Õn vÞ trÝ phï hîp víi h×nh thÓ cña ng­êi sö dông ghÕ, ®Æc biÖt thiÕt bÞ nµy cã thÓ cho phÐp: 3.16.1 DÞch chuyÓn däc. 3.16.2 DÞch chuyÓn th¼ng ®øng. 3.16.3 DÞch chuyÓn gãc. 3.17 Gi¸ l¾p ghÕ (Seat anchorage): HÖ thèng ®Ó l¾p ghÕ ch¾c ch¾n vµo xe, gåm c¶ c¸c bé phËn liªn quan cña xe. 3.18 KiÓu ghÕ (Seat type): Lo¹i ghÕ kh«ng kh¸c nhau vÒ c¸c ®Æc tÝnh c¬ b¶n nh­: 3.18.1 H×nh d¸ng, kÝch th­íc vµ vËt liÖu cña kÕt cÊu ghÕ; 3.18.2 KiÓu vµ kÝch th­íc cña hÖ thèng kho¸ vµ ®iÒu chØnh kho¸ ghÕ; 3.18.3 KiÓu vµ kÝch th­íc cña gi¸ l¾p ®ai trªn ghÕ, cña gi¸ l¾p ghÕ vµ cña c¸c bé phËn liªn quan cña kÕt cÊu xe. 3.19 HÖ thèng dÞch chuyÓn ghÕ (Displacement system of the seat ): HÖ thèng cho phÐp ghÕ hoÆc mét trong c¸c bé phËn cña nã dÞch chuyÓn gãc hoÆc dÞch chuyÓn däc mµ kh«ng cã mét vÞ trÝ trung gian cè ®Þnh (cho phÐp hµnh kh¸ch tiÕp cËn mét c¸ch thuËn lîi). 3.20 HÖ thèng kho¸ ghÕ (Locking system of the seat): HÖ thèng ®¶m b¶o cho ghÕ vµ c¸c bé phËn cña ghÕ cè ®Þnh ë vÞ trÝ sö dông bÊt kú. 3.21 Nót më kho¸ kiÓu kÝn (Enclose buckle-release button): Nót më kho¸ sao cho kh«ng thÓ më ®­îc kho¸ khi dïng mét qu¶ cÇu ®­êng kÝnh 40 mm. 8
 8. TCVN 7001:2002 3.22 Nót më kho¸ kiÓu hë (Non-enclose buckle-release button): Nót më kho¸ sao cho mµ cã thÓ më ®­îc kho¸ khi dïng mét qu¶ cÇu ®­êng kÝnh 40 mm. 4 Tµi liÖu kü thuËt vµ mÉu cho phª duyÖt kiÓu 4.1 Tµi liÖu kü thuËt - Mét b¶n m« t¶ kü thuËt kiÓu ®ai, chØ râ c¸c d©y vµ c¸c bé phËn cøng ®­îc sö dông vµ kÌm theo c¸c b¶n vÏ c¸c bé phËn cÊu thµnh cña ®ai; - C¸c b¶n vÏ ph¶i chØ râ vÞ trÝ dµnh cho sè phª duyÖt kiÓu vµ vÞ trÝ c¸c ký hiÖu bæ sung so víi ®­êng trßn cña dÊu phª duyÖt. - B¶n m« t¶ ph¶i chØ râ mµu cña mÉu xin phª duyÖt kiÓu, chØ râ kiÓu xe l¾p ®ai an toµn. §èi víi bé co d©y, ph¶i cung cÊp c¸c h­íng dÉn l¾p ®Æt cho c¶ thiÕt bÞ c¶m biÕn; ®èi víi hÖ thèng hoÆc c¬ cÊu c¨ng ®ai tr­íc, ph¶i cung cÊp b¶n m« t¶ kü thuËt chi tiÕt vÒ kÕt cÊu vµ chøc n¨ng cña phÇn c¶m biÕn, nÕu cã, b¶n vÏ m« t¶ ph­¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng vµ c¸c ph­¬ng ph¸p cÇn thiÕt kh¸c ®Ó tr¸nh ®iÒu khiÓn sai. §èi víi hÖ thèng ghÕ-®ai an toµn, b¶n vÏ m« t¶ gåm: b¶n vÏ chi tiÕt kÕt cÊu xe, b¶n vÏ kÕt cÊu ghÕ, hÖ thèng ®iÒu chØnh vµ c¸c ®å g¸ l¾p theo tØ lÖ thÝch hîp m« t¶ vÞ trÝ cña gi¸ l¾p ghÕ, gi¸ l¾p ®ai vµ c¸c bé phËn gia c­êng mét c¸ch chi tiÕt, cïng víi yªu cÇu kü thuËt cña c¸c vËt liÖu ®­îc dïng cã thÓ ¶nh h­ëng ®Õn ®é bÒn cña gi¸ l¾p ghÕ vµ l¾p ®ai. Mét b¶n m« t¶ kü thuËt cña gi¸ l¾p ghÕ vµ l¾p d©y ®ai. NÕu ®ai ®­îc thiÕt kÕ ®Ó l¾p cè ®Þnh vµo kÕt cÊu xe th«ng qua bé phËn ®iÒu chØnh ®é cao cña ®ai, b¶n m« t¶ kü thuËt ph¶i chØ râ liÖu bé phËn ®iÒu chØnh nµy cã ®­îc coi lµ mét phÇn cña ®ai hoÆc kh«ng. 4.2 MÉu 4.2.1 S¸u ®ai mÉu, mét trong s¸u mÉu thö nµy ®­îc dïng ®Ó lµm chuÈn. 4.2.2 M­êi mÐt dµi cho mçi kiÓu d©y ®­îc sö dông lµm ®ai. 4.2.3 Phßng thö nghiÖm cã quyÒn yªu cÇu thªm c¸c mÉu thö. 4.2.4 §èi víi hÖ thèng ghÕ-®ai an toµn, hai mÉu thö cã thÓ gåm hai trong c¸c mÉu ®ai thö ®­îc yªu cÇu tai 4.2.1 vµ 4.2.2 theo sù lùa chän cña nhµ s¶n xuÊt, mét xe ®¹i diÖn cho kiÓu xe ®· ®­îc phª duyÖt, hoÆc mét sè bé phËn cña xe mµ phßng thö nghiÖm thÊy lµ cÇn thiÕt cho viÖc thùc hiÖn c¸c thö nghiÖm phª duyÖt th× ph¶i ®­îc ®­a ®Õn phßng thö nghiÖm ®ã. 5 Ghi nh·n C¸c kiÓu ®ai mÉu hoÆc hÖ thèng ghÕ-®ai an toµn mÉu ®­îc tr×nh ®Ó phª duyÖt kiÓu theo c¸c quy ®Þnh trong 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 ë trªn ph¶i ®­îc ghi dÊu râ rµng vµ kh«ng xo¸ ®­îc gåm tªn nhµ s¶n xuÊt, tªn hoÆc nh·n hiÖu th­¬ng m¹i cña d©y ®ai hoÆc hÖ thèng ghÕ-®ai an toµn. 9
 9. TCVN 7001:2002 6 Yªu cÇu kü thuËt 6.1 Yªu cÇu kü thuËt chung 6.1.1 Mçi mÉu tr×nh duyÖt theo 4.2.1, 4.2.2 vµ 4.2.3 ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu kü thuËt nªu trong ®iÒu 6 6.1.2 §ai an toµn hoÆc hÖ thèng ghÕ-®ai an toµn ph¶i ®­îc thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o sao cho khi ®­îc l¾p chÝnh x¸c vµ ®­îc sö dông ®óng, ®ai an toµn ph¶i ho¹t ®éng tèt vµ gi¶m rñi ro g©y th­¬ng tÝch cho ng­êi sö dông khi x¶y ra tai n¹n. 6.1.3 C¸c d©y ®ai an toµn kh«ng ®­îc cã kÕt cÊu dÔ g©y nguy hiÓm cho ng­êi sö dông. 6.1.4 CÊm sö dông vËt liÖu cã c¸c tÝnh chÊt cña Polyamide 6 liªn quan ®Õn viÖc gi÷ n­íc trong tÊt c¶ c¸c bé phËn c¬ khÝ v× cã thÓ g©y t¸c h¹i ®Õn ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn ®ã. 6.2 Yªu cÇu kü thuËt riªng 6.2.1 Bé phËn cøng 6.2.1.1 Yªu cÇu chung 6.2.1.1.1 C¸c bé phËn cøng trong ®ai an toµn nh­ kho¸, bé phËn ®iÒu chØnh, ®å g¸ l¾p, ... kh«ng ®­îc cã c¹nh s¾c kh¶ n¨ng g©y ra mµi mßn hoÆc ®øt d©y ®ai do cä x¸t. 6.2.1.1.2 TÊt c¶ c¸c bé phËn cña bé ®ai an toµn dÔ bÞ ¨n mßn ph¶i ®­îc b¶o vÖ thÝch hîp ®Ó chèng l¹i sù ¨n mßn ®ã. Sau khi tiÕn hµnh thö nghiÖm chèng ¨n mßn theo quy ®Þnh trong 7.2, kh«ng cã bÊt kú mét dÊu hiÖu nµo cña sù h­ háng cã thÓ lµm gi¶m chøc n¨ng lµm viÖc tèt cña ®ai an toµn hoÆc kh«ng cã sù ¨n mßn mµ ng­êi quan s¸t cã kinh nghiÖm cã thÓ nh×n thÊy ®­îc bëi m¾t th­êng. 6.2.1.1.3 C¸c bé phËn cøng dïng ®Ó hÊp thô n¨ng l­îng, hoÆc chÞu t¶i träng hoÆc truyÒn t¶i träng kh«ng ®­îc bÞ g·y vì. 6.2.1.1.4 C¸c chi tiÕt cøng vµ bé phËn ®­îc lµm b»ng nhùa cña ®ai an toµn ph¶i ®­îc bè trÝ vµ l¾p ®Æt sao cho khi sö dông xe hµng ngµy, chóng kh«ng bÞ kÑt khi ghÕ di chuyÓn hoÆc kÑt trong c¸nh cöa cña xe. NÕu bÊt cø mét chi tiÕt hoÆc bé phËn nµo kh«ng tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn trªn, chóng ph¶i ®­îc thö va ch¹m ë nhiÖt ®é thÊp theo 7.5.4. Sau khi thö nghiÖm, nÕu xuÊt hiÖn bÊt kú sù nøt vì nµo trªn vá nhùa hoÆc kho¸ h·m cña chi tiÕt cøng, toµn bé chi tiÕt b»ng nhùa ph¶i ®­îc th¸o ra vµ phÇn cßn l¹i ®­îc ®¸nh gi¸ vÒ kh¶ n¨ng tiÕp tôc lµm viÖc an toµn cña nã. NÕu phÇn cßn l¹i cña bé ®ai vÉn ®¶m b¶o an toµn hoÆc kh«ng xuÊt hiÖn c¸c vÕt nøt nh×n thÊy ®­îc, th× nã tiÕp tôc ®­îc thö nghiÖm thªm theo c¸c yªu cÇu thö nghiÖm ®­îc nªu trong 6.2.1.2, 6.2.1.3 vµ 6.2.3. 10
 10. TCVN 7001:2002 6.2.1.2 Kho¸ 6.2.1.2.1 Kho¸ ph¶i ®­îc thiÕt kÕ sao cho lo¹i trõ ®­îc mäi kh¶ n¨ng sö dông kh«ng ®óng, nghÜa lµ kho¸ kh«ng thÓ ë tr¹ng th¸i ®ãng nöa chõng. C¸ch më kho¸ cÇn ph¶i døt kho¸t, c¸c bé phËn cña kho¸ cã thÓ tiÕp xóc víi c¬ thÓ cña ng­êi sö dông ph¶i cã mét diÖn tÝch tiÕp xóc kh«ng nhá h¬n 20 cm2 vµ chiÒu réng tiÕp xóc nhá nhÊt lµ 46 mm, ®­îc ®o trªn mÆt ph¼ng c¸ch bÒ mÆt tiÕp xóc víi kho¶ng c¸ch lín nhÊt lµ 2,5 mm . §èi víi kho¸ cña ®ai an toµn tæ hîp, yªu cÇu vÒ bÒ réng tiÕp xóc ®­îc coi lµ tho¶ m·n nÕu diÖn tÝch tiÕp xóc cña kho¸ h·m víi c¬ thÓ ng­êi sö dông tõ 20 cm2 ®Õn 40 cm2. 6.2.1.2.2 Ngay c¶ khi ch­a bÞ c¨ng d©y, kho¸ vÉn ph¶i ®ãng ë bÊt kú vÞ trÝ nµo cña xe. Kho¸ kh«ng thÓ bÞ më mét c¸ch ngÉu nhiªn hoÆc khi chÞu mét lùc nhá h¬n 1 daN. Kho¸ ph¶i dÔ sö dông vµ dÔ cÇm gi÷, khi d©y ®ai kh«ng bÞ c¨ng vµ khi bÞ c¨ng nh­ ®­îc quy ®Þnh trong 7.8.2, kho¸ ph¶i ®­îc ng­êi sö dông më b»ng mét tay thao t¸c ®¬n gi¶n theo mét h­íng. Ngoµi ra, ®èi víi tr­êng hîp c¸c bé ®ai an toµn l¾p trªn ghÕ tr­íc, trõ ®ai tæ hîp, kho¸ còng ph¶i ®­îc ng­êi sö dông më b»ng mét tay thao t¸c ®¬n gi¶n theo mét h­íng. Kho¸ ph¶i ®­îc më sau khi Ên mét nót hoÆc mét bé phËn t­¬ng tù. BÒ mÆt chÞu t¸c dông cña lùc Ðp nµy, víi nót ë vÞ trÝ më thùc tÕ vµ khi lùc h­íng vµo mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi h­íng dÞch chuyÓn ban ®Çu cña nót: ph¶i cã c¸c kÝch th­íc sau ®èi víi c¸c nót kÝn, diÖn tÝch kh«ng nhá h¬n 4,5 cm2 vµ chiÒu réng kh«ng nhá h¬n 15 mm, ®èi víi c¸c nót hë diÖn tÝch yªu cÇu kh«ng nhá h¬n 2,5 cm2 vµ chiÒu réng kh«ng nhá h¬n 10 mm. PhÇn më kho¸ ph¶i cã mµu ®á. C¸c phÇn kh¸c cña kho¸ kh«ng ®­îc cã mµu nµy. 6.2.1.2.3 Kho¸ khi ®· ®­îc thö nghiÖm theo 7.5.3 ph¶i sö dông ®­îc b×nh th­êng. 6.2.1.2.4 Kho¸ ph¶i cã kh¶ n¨ng chÞu ®­îc ho¹t ®éng lÆp ®i lÆp l¹i, tr­íc khi thö ®éng lùc häc ®­îc quy ®Þnh t¹i 7.7 víi 5000 lÇn më vµ ®ãng kho¸ ë ®iÒu kiÖn sö dông b×nh th­êng. Trong tr­êng hîp kho¸ cña ®ai an toµn tæ hîp, thö nghiÖm nµy nhÊt thiÕt ph¶i ®­îc tiÕn hµnh. 6.2.1.2.5 Lùc yªu cÇu ®Ó më kho¸ trong khi thö nghiÖm nh­ ®­îc quy ®Þnh t¹i 7.8 kh«ng ®­îc lín h¬n 6 daN. 6.2.1.2.6 Kho¸ ph¶i ®­îc thö nghiÖm ®é bÒn theo quy ®Þnh t¹i 7.5.1 vµ nÕu cã thÓ, theo 7.5.5. Kho¸ ph¶i kh«ng bÞ vì, vÆn xo¾n nghiªm träng hoÆc bÞ t¸ch ra khi d©y ®ai c¨ng do chÊt t¶i theo quy ®Þnh. 6.2.1.2.7 Khi kho¸ kÕt hîp víi mét bé phËn chung cho c¶ hai bé ®ai, viÖc thö nghiÖm ®é bÒn vµ më kho¸ theo 7.7 vµ 7.8 ph¶i ®­îc thùc hiÖn cïng víi mét bé phËn cña kho¸ g¾n liÒn víi mét bé d©y liªn kÕt víi bé phËn t­¬ng øng g¾n liÒn víi bé kia, nÕu cã thÓ l¾p kho¸ nh­ vËy khi sö dông. 6.2.1.3 Bé phËn ®iÒu chØnh ®ai 6.2.1.3.1 Sau khi ng­êi sö dông kho¸c ®ai an toµn, ®ai ph¶i tù ®éng ®iÒu chØnh ®Ó võa khÝt víi ng­êi sö dông hoÆc nÕu dïng bé phËn ®iÒu chØnh b»ng tay, ph¶i ®­îc tiÕp cËn mét c¸ch dÔ dµng bëi ng­êi sö dông ®· ngåi vµo ghÕ, ®ång thêi ph¶i thuËn tiÖn vµ dÔ sö dông. §ai ph¶i ®­îc xiÕt chÆt b»ng mét tay ®Ó võa víi cì ng­êi sö dông vµ víi vÞ trÝ cña ghÕ. 11
 11. TCVN 7001:2002 6.2.1.3.2 Hai mÉu cña mçi bé phËn ®iÒu chØnh ®ai ph¶i ®­îc thö nghiÖm theo 7.3. §é níi láng cña d©y ®ai ®èi víi mçi mÉu cña bé phËn ®iÒu chØnh kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 25 mm vµ tæng ®é níi láng cña tÊt c¶ c¸c bé ®iÒu chØnh kh«ng ®­îc qu¸ 40 mm. 6.2.1.3.3 TÊt c¶ c¸c bé ®iÒu chØnh ®ai ph¶i ®­îc thö nghiÖm ®é bÒn theo 7.5.1. Chóng kh«ng ®­îc vì hoÆc bÞ t¸ch ra do d©y c¨ng khi bÞ chÊt t¶i theo quy ®Þnh. 6.2.1.3.4 Khi thö nghiÖm theo 7.5.6, lùc yªu cÇu ®Ó t¸c ®éng vµo bÊt cø bé phËn ®iÒu chØnh d©y nµo b»ng tay kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 5 daN. 6.2.1.4 §å g¸ l¾p vµ bé phËn ®iÒu chØnh chiÒu cao ®ai C¸c ®å g¸ l¾p ph¶i ®­îc thö nghiÖm ®é bÒn theo 7.5.1 vµ 7.5.2. C¸c bé phËn ®iÒu chØnh chiÒu cao ®ai ph¶i ®­îc thö nghiÖm vÒ ®é bÒn theo 7.5.2 nÕu chóng ch­a ®­îc thö nghiÖm trªn xe khi ¸p dông ECE14 (trong b¶n söa ®æi míi nhÊt) liªn quan ®Õn gi¸ l¾p d©y ®ai an toµn. C¸c ®å g¸ l¾p kh«ng bÞ vì hoÆc bÞ t¸ch ra khi d©y c¨ng khi chÊt t¶i theo quy ®Þnh. 6.2.1.5 Bé thu d©y: C¸c bé co d©y ph¶i ®­îc thö nghiÖm vµ ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu d­íi ®©y, bao gåm c¸c thö nghiÖm vÒ ®é bÒn theo quy ®Þnh t¹i 7.5.1 vµ 7.5.2 (c¸c yªu cÇu nµy kh«ng ¸p dông cho bé co d©y kh«ng kho¸). 6.2.1.5.1 Bé co d©y më kho¸ ®iÒu khiÓn b»ng tay 6.2.1.5.1.1 D©y cña bé ®ai an toµn ®­îc l¾p víi bé co d©y më kho¸ ®iÒu chØnh b»ng tay kh«ng ®­îc dÞch chuyÓn qu¸ 25 mm gi÷a c¸c vÞ trÝ kho¸ cña bé co d©y. 6.2.1.5.1.2 D©y cña bé ®ai an toµn ph¶i kÐo ra tõ bé co d©y më kho¸ ®iÒu chØnh b»ng tay kh«ng qu¸ 6 mm khi lùc c¨ng ®ai tõ 1,4 daN ®Õn 2,2 daN ®­îc ®Æt vµo d©y theo h­íng kÐo th«ng th­êng. 6.2.1.5.1.3 D©y ®­îc kÐo ra tõ bé co d©y vµ ®­îc phÐp co l¹i theo ph­¬ng ph¸p ®­îc nªu trong 7.6.1. cho ®Õn khi ®¹t ®­îc 5000 chu kú. Bé co d©y ph¶i ®­îc thö nghiÖm ¨n mßn theo 7.2 vµ thö chèng bôi theo 7.6.3. D©y ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu sau h¬n 5000 chu kú kÐo vµ co d©y. Sau khi thùc hiÖn c¸c thö nghiÖm trªn, bé co d©y ph¶i ho¹t ®éng mét c¸ch chÝnh x¸c vµ vÉn ®¸p øng c¸c yªu cÇu trong 6.2.1.5.1.1 vµ 6.2.1.5.1.2 . 6.2.1.5.2 Bé co d©y kho¸ tù ®éng 6.2.1.5.2.1 D©y ®ai cña bé ®ai an toµn ®­îc l¾p bé co d©y kho¸ tù ®éng kh«ng ®­îc dÞch chuyÓn lín h¬n 30mm gi÷a c¸c vÞ trÝ kho¸ cña bé co d©y. Sau khi ng­êi sö dông dÞch chuyÓn vÒ phÝa sau, ®ai ph¶i gi÷ nguyªn vÞ trÝ ban ®Çu cña nã hoÆc trë vÒ vÞ trÝ ban ®Çu mét c¸ch tù ®éng sau khi ng­êi sö dông dÞch chuyÓn vÒ phÝa tr­íc. 6.2.1.5.2.2 NÕu bé co d©y lµ mét bé phËn cña ®ai ngang, lùc co d©y khi ®o theo chiÒu dµi tù do gi÷a ng­êi ném vµ bé co d©y theo 7.6.4 kh«ng ®­îc nhá h¬n 0,7daN. NÕu bé co d©y lµ mét bé phËn cña c¬ cÊu gi¶m xung ®éng cho ng­êi sö dông, lùc co d©y kh«ng ®­îc nhá h¬n 0,2 daN vµ kh«ng lín h¬n 12
 12. TCVN 7001:2002 0,7 daN khi ®o theo c¸ch gièng nhau. NÕu d©y ®ai ®i qua mét bé phËn dÉn h­íng hoÆc puly, lùc co d©y ph¶i ®­îc ®o trªn chiÒu dµi tù do gi÷a ng­êi ném vµ bé dÉn h­íng hoÆc puly. NÕu bé d©y ®ai kÕt hîp víi mét bé ®iÒu chØnh tù ®éng hoÆc b»ng tay nh­ nªu trªn, nh»m c¶n trë viÖc d©y ®ai co l¹i hoµn toµn, th× bé ®iÒu chØnh ®ã kh«ng ®­îc ho¹t ®éng khi ®¸nh gi¸ c¸c yªu cÇu nµy. 6.2.1.5.2.3 D©y ph¶i ®­îc rót ra khái bé co d©y vµ cho phÐp co d©y l¹i theo ph­¬ng ph¸p ®­îc nªu t¹i 7.6.1 cho ®Õn khi ®¹t ®­îc 5000 chu kú. TiÕp ®ã bé co d©y ph¶i ®­îc thö nghiÖm ¨n mßn nh­ nªu trong 7.2 vµ sau ®ã thö nghiÖm chèng bôi nh­ nªu t¹i 7.6.3. D©y ph¶i tho¶ m·n yªu cÇu sau h¬n 5000 chu kú kÐo vµ co. Sau khi qua c¸c thö nghiÖm trªn, bé co d©y ph¶i ho¹t ®éng chÝnh x¸c vµ vÉn ®¸p øng c¸c yªu cÇu trong 6.2.1.5.2.1 vµ 6.2.1.5.2.2. 6.2.1.5.3 Bé co d©y kho¸ khÈn cÊp 6.2.1.5.3.1 Mét bé co d©y kho¸ khÈn cÊp khi ®­îc thö nghiÖm theo 7.6.2. ph¶i tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn d­íi ®©y. §èi víi ®é nh¹y ®¬n, theo ®Þnh nghÜa t¹i 3.9.4.1, chØ ¸p dông c¸c yªu cÇu kü thuËt liªn quan ®Õn viÖc gi¶m tèc ®é cña xe. 6.2.1.5.3.1.1 ViÖc kho¸ bé d©y ph¶i x¶y ra khi xe gi¶m tèc ®é tíi 0,45 g "#$! ®èi víi lo¹i bé co d©y kiÓu 4 hoÆc 0,85g "#$ ®èi víi lo¹i bé co d©y kiÓu 4N. 6.2.1.5.3.1.2 Bé co d©y kh«ng ®­îc kho¸ l¹i khi gia tèc cña d©y ®ai ®­îc ®o theo h­íng kÐo d©y ®ai nhá h¬n 0,8g "#$ ®èi víi bé co d©y kiÓu 4 hoÆc thÊp h¬n 1 g "#$!®èi víi bé co d©y kiÓu 4N. Chó thÝch - "#$!g=9,81 m/s2 6.2.1.5.3.1.3 Bé co d©y ph¶i kh«ng kho¸ khi bé c¶m biÕn nghiªng kh«ng qu¸ 120 theo bÊt kú h­íng nµo so víi vÞ trÝ l¾p r¸p do nhµ s¶n xuÊt quy ®Þnh. 6.2.1.5.3.1.4 Bé co d©y ph¶i kho¸ l¹i khi bé c¶m biÕn bÞ nghiªng qu¸ 270 ®èi víi bé co d©y kiÓu 4 hoÆc 400 ®èi víi bé co d©y kiÓu 4N theo bÊt kú h­íng nµo so víi vÞ trÝ l¾p r¸p do nhµ s¶n xuÊt quy ®Þnh. 6.2.1.5.3.1.5 Trong tr­êng hîp ho¹t ®éng cña bé co d©y phô thuéc vµo tÝn hiÖu bªn ngoµi hoÆc nguån ®iÖn, th× viÖc thiÕt kÕ ph¶i ®¶m b¶o r»ng bé co d©y kho¸ tù ®éng kho¸ l¹i khi tÝn hiÖu sai hoÆc bÞ ng¾t nguån ®iÖn. Tuy nhiªn yªu cÇu nµy kh«ng b¾t buéc ph¶i tho¶ m·n ®èi víi bé co d©y cã ®é nhËy tæng hîp, miÔn lµ chØ mét ®é nh¹y phô thuéc vµo mét tÝn hiÖu bªn ngoµi hoÆc nguån ®iÖn vµ ng­êi l¸i biÕt ®­îc viÖc sai tÝn hiÖu hoÆc sù ng¾t cña nguån ®iÖn lµ do c¸c thiÕt bÞ quang häc vµ/hoÆc ©m häc. 6.2.1.5.3.2 Bé co d©y khÈn cÊp cã ®é nhËy tæng hîp ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu kü thuËt trªn khi ®­îc thö nghiÖm theo 7.6.2. Thªm vµo ®ã, nÕu mét trong c¸c ®é nh¹y liªn quan ®Õn viÖc kÐo d©y ra, bé co d©y ph¶i kho¸ víi gia tèc kÐo d©y kh«ng nhá h¬n 2g "#$!khi ®­îc ®o theo h­íng kÐo d©y ra. Chó thÝch - "#$!g=9,81 m/s2 13
 13. TCVN 7001:2002 6.2.1.5.3.3 Trong tr­êng hîp thö nghiÖm ®­îc nªu trong 6.2.1.5.3.1 vµ 6.2.1.5.3.2, ®é dÞch chuyÓn cña d©y ®ai, viÖc dÞch chuyÓn nµy cã thÓ x¶y ra tr­íc khi bé co d©y kho¸ l¹i, kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 50 mm, b¾t ®Çu ë ®é dµi nªu trong 7.6.2.1. Trong tr­êng hîp thö nghiÖm nªu t¹i 6.2.1.5.3.1.2, sù kho¸ kh«ng ®­îc x¶y ra trong ®o¹n dÞch chuyÓn 50 mm cña d©y b¾t ®Çu ë ®é dµi nªu trong 7.6.2.1. 6.2.1.5.3.4 NÕu bé co d©y lµ mét bé phËn cña ®ai ngang, lùc co d©y khi ®o trong ®o¹n tù do gi÷a ng­êi ném vµ bé co d©y theo 7.6.4 kh«ng ®­îc nhá h¬n 0,7 daN. NÕu bé co d©y lµ mét bé phËn cña bé gi¶m xung ®éng cho ng­êi sö dông ®ai an toµn, lùc co d©y kh«ng ®­îc nhá h¬n 0,2 daN vµ kh«ng lín h¬n 0,7 daN khi ®o theo c¸ch gièng nhau. NÕu d©y ®ai ®i qua mét bé dÉn h­íng hoÆc puly, lùc co d©y ph¶i ®­îc ®o trªn ®o¹n tù do gi÷a ng­êi ném vµ bé dÉn h­íng hoÆc puly. NÕu bé d©y ®ai kÕt hîp víi mét bé ®iÒu chØnh tù ®éng hoÆc b»ng tay nh­ nªu trªn, nh»m c¶n trë viÖc d©y ®ai co l¹i hoµn toµn, th× bé ®iÒu chØnh ®ã kh«ng ®­îc ho¹t ®éng khi ®¸nh gi¸ c¸c yªu cÇu nµy. 6.2.1.5.3.5 D©y ®ai ®­îc rót ra khái bé co d©y vµ ®­îc phÐp co lÆp l¹i theo ph­¬ng ph¸p ®­îc nªu t¹i 7.6.1 cho ®Õn khi ®¹t ®­îc 40000 chu kú. Sau ®ã bé co d©y ®­îc thö nghiÖm ¨n mßn theo 7.2 vµ sau ®ã thö nghiÖm chèng bôi theo 7.6.3. D©y ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu sau h¬n 5000 chu kú kÐo vµ co (tæng céng lµ 45000 lÇn). Sau khi qua c¸c thö nghiÖm trªn, bé co d©y ph¶i ho¹t ®éng chÝnh x¸c vµ vÉn ®¸p øng c¸c yªu cÇu tõ 6.2.1.5.3.1 ®Õn 6.2.1.5.3.4. 6.2.1.6 C¬ cÊu c¨ng ®ai tr­íc 6.2.1.6.1 Sau khi ®­îc thö nghiÖm ¨n mßn theo 7.2, c¬ cÊu c¨ng ®ai tr­íc (bao gåm mét c¶m biÕn va ®Ëp ®­îc nèi víi thiÕt bÞ b»ng c¸c phÝch c¾m nh­ng kh«ng cã dßng ®iÖn ®i qua chóng) ph¶i ho¹t ®éng b×nh th­êng. 6.2.1.6.2 Ph¶i ®¶m b¶o viÖc v« ý sö dông thiÕt bÞ kh«ng g©y th­¬ng tÝch cho ng­êi sö dông. 6.2.1.6.3 §èi víi c¬ cÊu c¨ng ®ai tr­íc lo¹i chÞu nãng. 6.2.1.6.3.1 Sau khi ®­îc xö lý theo 7.9.2, ho¹t ®éng cña c¬ cÊu c¨ng ®ai tr­íc ph¶i kh«ng bÞ t¸c ®éng cña nhiÖt ®é vµ ph¶i ho¹t ®éng b×nh th­êng. 6.2.1.6.3.2 Ph¶i phßng ngõa tr¸nh khÝ nãng tho¸t ra tõ chç ch¸y gÇn víi vËt liÖu dÔ b¾t löa. 6.2.2 D©y ®ai 6.2.2.1 Yªu cÇu chung 6.2.2.1.1 §Æc tÝnh c¸c d©y ®ai ph¶i ®¶m b¶o sao cho ¸p lùc cña nã lªn ng­êi sö dông ®­îc ph©n bè cµng ®Òu cµng tèt theo bÒ réng . D©y ®ai kh«ng bÞ xo¾n ngay c¶ khi bÞ kÐo c¨ng vµ ph¶i cã kh¶ n¨ng hÊp thô vµ ph©n t¸n n¨ng l­îng. C¸c d©y ®ai ph¶i ®­îc v¾t sæ vµ kh«ng bÞ sæ chØ khi sö dông. 6.2.2.1.2 ChiÒu réng cña d©y ®ai chÞu t¶i träng 980 daN kh«ng ®­îc nhá h¬n 46mm. KÝch th­íc nµy ph¶i ®­îc ®o trong khi ®ang thö ®é bÒn kÐo ®øt trªn m¸y theo quy ®Þnh t¹i 7.4.2 vµ kh«ng ph¶i dõng m¸y thö. 14
 14. TCVN 7001:2002 6.2.2.2 §é bÒn sau khi xö lý ë nhiÖt ®é phßng. §èi víi hai d©y ®ai mÉu ®­îc xö lý theo quy ®Þnh trong 7.4.1.1, t¶i träng ®øt d©y, ®­îc x¸c ®Þnh theo 7.4.2, kh«ng ®­îc nhá h¬n 1470 daN. §é sai lÖch gi÷a c¸c t¶i träng thö ®øt d©y cña hai mÉu kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 10% gi¸ trÞ lín h¬n cña c¸c t¶i träng thö nghiÖm ®øt d©y ®o ®­îc. 6.2.2.3 §é bÒn sau khi ®­îc xö lý ®Æc biÖt Trong tr­êng hîp hai mÉu d©y ®ai ®­îc xö lý phï hîp víi mét trong c¸c quy ®Þnh cña 7.4.1 (trõ môc 7.4.1.1), t¶i träng thö ®øt d©y kh«ng ®­îc nhá h¬n 75% t¶i träng trung b×nh ®­îc x¸c ®Þnh khi thö nghiÖm theo 6.2.2.2 vµ kh«ng nhá h¬n 1470 daN. Phßng thö nghiÖm cã thÓ bá qua mét sè thö nghiÖm nµy nÕu biÕt râ thµnh phÇn vËt liÖu ®­îc sö dông vµ th«ng tin chØ râ c¸c thö nghiÖm lµ kh«ng cÇn thiÕt. 6.2.3 Bé ®ai hoÆc hÖ thèng ghÕ-®ai an toµn 6.2.3.1 Thö ®éng lùc häc 6.2.3.1.1 Bé d©y ®ai an toµn hoÆc hÖ thèng ghÕ-®ai an toµn ph¶i ®­îc thö ®éng lùc häc theo 7.7. 6.2.3.1.2 Thö ®éng lùc häc ph¶i thùc hiÖn trªn hai bé d©y ®ai ch­a tõng chÞu t¶i, trõ tr­êng hîp c¸c bé ®ai lµ mét bé phËn cña c¸c hÖ thèng ghÕ-®ai an toµn khi thö ®éng lùc häc th× ph¶i ®­îc thùc hiÖn trªn hÖ thèng ghÕ-®ai an toµn cña mét nhãm ghÕ ch­a tõng chÞu t¶i. Kho¸ cña bé ®ai ®­îc dïng ®Ó thö ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu trong 6.2.1.2.4. §èi víi c¸c d©y ®ai an toµn cã bé co d©y, bé co d©y ph¶i ®­îc thö chèng bôi theo 7.6.3. Ngoµi ra, ®èi víi c¸c d©y ®ai an toµn hoÆc hÖ thèng ghÕ-®ai an toµn cã l¾p c¬ cÊu c¨ng ®ai tr­íc bao gåm c¸c bé phËn chÞu nãng, c¬ cÊu c¨ng ®ai nµy ph¶i ®­îc thö ë ®iÒu kiÖn quy ®Þnh trong 7.9.2. 6.2.3.1.2.1 C¸c ®ai ph¶i qua thö ¨n mßn ®­îc nªu trong 7.2 sau ®ã c¸c kho¸ ph¶i ®­îc thö nghiÖm 500 chu kú ®ãng më ë ®iÒu kiÖn sö dông b×nh th­êng. 6.2.3.1.2.2 C¸c d©y ®ai an toµn cã bé co d©y ph¶i ®­îc thö theo 6.2.1.5.2 hoÆc t¹i 6.2.1.5.3. Tuy nhiªn, nÕu mét bé co d©y ®· ®­îc thö ¨n mßn theo quy ®Þnh t¹i 6.2.3.1.2.1 th× thö nghiÖm nµy kh«ng ph¶i lÆp l¹i. 6.2.3.1.2.3 §èi víi d©y ®ai ®­îc dïng cã bé phËn ®iÒu chØnh chiÒu cao, nh­ ®Þnh nghÜa trong 3.9.6, viÖc thö nghiÖm ph¶i thùc hiÖn khi bé phËn ®iÒu chØnh ®­îc ®iÒu chØnh ë vÞ trÝ kh«ng thuËn lîi nhÊt do phßng thö nghiÖm lùa chän. Tuy nhiªn, nÕu bé phËn ®iÒu chØnh ®é cao ®ai ®­îc cÊu t¹o bëi gi¸ l¾p d©y ®ai, nh­ ®­îc phª duyÖt phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña ECE14, phßng thö nghiÖm cã thÓ ¸p dông c¸c quy ®Þnh trong 7.7.1. 6.2.3.1.2.4 §èi víi d©y ®ai an toµn cã c¬ cÊu c¨ng ®ai tr­íc, mét trong c¸c thö nghiÖm ®éng lùc häc ph¶i ®­îc thùc hiÖn trªn mét d©y ®ai ®­îc thö cã c¬ cÊu c¨ng ®ai tr­íc, mét d©y ®ai kh«ng cã c¬ cÊu c¨ng ®ai tr­íc. Trong tr­êng hîp thø nhÊt: 15
 15. TCVN 7001:2002 6.2.3.1.2.4.1 Trong khi thö nghiÖm, kho¶ng dÞch chuyÓn nhá nhÊt ®­îc quy ®Þnh trong 6.2.3.1.3.2 cã thÓ gi¶m xuèng mét nöa. 6.2.3.1.2.4.2 Sau khi thö nghiÖm, lùc ®o ®­îc theo 7.9.1 kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 100 daN. 6.2.3.1.3 Trong khi thö nghiÖm, c¸c yªu cÇu sau ph¶i ®­îc tho¶ m·n: 6.2.3.1.3.1 Kh«ng ®­îc cã mét bé phËn nµo cña bé ®ai hoÆc hÖ thèng ghÕ-®ai an toµn t¸c ®éng ®Õn viÖc gi¶m xung ®éng cho ng­êi sö dông bÞ ®øt vµ kh«ng cã kho¸ h·m, hÖ thèng kho¸ hoÆc hÖ thèng dÞch chuyÓn nµo bÞ níi láng hoÆc më kho¸. 6.2.3.1.3.2 §é dÞch chuyÓn vÒ phÝa tr­íc cña ng­êi ném ph¶i tõ 80 mm ®Õn 200 mm ë ngang h«ng trong tr­êng hîp ®ai ngang. §èi víi c¸c lo¹i ®ai kh¸c, sù dÞch chuyÓn vÒ phÝa tr­íc ph¶i tõ 80 mm ®Õn 200mm ë ngang h«ng vµ tõ 100 mm ®Õn 300 mm ë ngang ngùc. C¸c dÞch chuyÓn nµy lµ c¸c dÞch chuyÓn so víi c¸c ®iÓm ®o ®­îc tr×nh bµy trong h×nh G.6, phô lôc G. 6.2.3.1.4 §èi víi hÖ thèng ghÕ-®ai an toµn. 6.2.3.1.4.1 §é dÞch chuyÓn cña ®iÓm chuÈn trªn ngùc cã thÓ v­ît qu¸ ®é dÞch chuyÓn ®­îc quy ®Þnh trong 6.2.3.1.3.2 nÕu cã thÓ chØ ra b»ng tÝnh to¸n hoÆc b»ng thö nghiÖm thªm r»ng kh«ng mét bé phËn nµo cña phÇn th©n hoÆc ®Çu cña ng­êi ném ®­îc sö dông trong thö ®éng lùc häc cã thÓ tiÕp xóc víi bé phËn cøng phÝa tr­íc nµo ®ã cña xe trõ tr­êng hîp ngùc tiÕp xóc víi hÖ thèng l¸i, nÕu thö nghiÖm thªm nµy phï hîp c¸c yªu cÇu cña TCVN 6920:2001 vµ viÖc tiÕp xóc kh«ng x¶y ra ë tèc ®é lín h¬n 24 km/h. §èi víi c¸ch ®¸nh gi¸ nµy ghÕ ph¶i ®­îc coi nh­ ë vÞ trÝ ®­îc quy ®Þnh trong 7.7.1.5. 6.2.3.1.4.2 Trªn xe, khi sö dông c¸c thiÕt bÞ nµy, hÖ thèng kho¸ vµ hÖ thèng dÞch chuyÓn gióp ng­êi sö dông ë tÊt c¶ c¸c ghÕ cã thÓ rêi xe vÉn ph¶i ®iÒu khiÓn ®­îc b»ng tay sau thö ®éng lùc häc. 6.2.3.2 §é bÒn sau khi thö mµi mßn 6.2.3.2.1 §èi víi c¶ hai mÉu thö nghiÖm theo 7.4.1.6, ®é bÒn kÐo ®øt ph¶i ®­îc ®¸nh gݸ nh­ quy ®Þnh trong 7.4.2 vµ 7.5. Nã ph¶i b»ng Ýt nhÊt lµ 75% ®é bÒn kÐo ®øt trung b×nh ®­îc x¸c ®Þnh trong c¸c thö nghiÖm trªn c¸c d©y kh«ng bÞ mµi mßn vµ kh«ng nhá h¬n t¶i träng nhá nhÊt ®èi víi chi tiÕt ®ang ®­îc thö nghiÖm. Sù sai lÖch gi÷a ®é bÒn kÐo ®øt cña hai mÉu kh«ng ®­îc lín h¬n 20% ®é bÒn kÐo ®øt ®o ®­îc cao nhÊt. §èi víi c¸c ph­¬ng ph¸p lo¹i 1 vµ 2, viÖc kiÓm tra ®é bÒn kÐo ®øt chØ ®­îc thùc hiÖn trªn c¸c mÉu d©y ®ai (7.4.2). §èi víi ph­¬ng ph¸p lo¹i 3 viÖc thö nghiÖm ®é bÒn kÐo ®øt ph¶i ®­îc thùc hiÖn trªn d©y ®ai kÕt hîp víi c¸c bé phËn kim lo¹i liªn quan (7.5). 6.2.3.2.2 C¸c bé phËn cña bé ®ai ph¶i chÞu thö nghiÖm theo ph­¬ng ph¸p thö mµi mßn ®­îc nªu trong b¶ng 1 vµ c¸c lo¹i ph­¬ng ph¸p phï hîp víi chóng ®­îc chØ b»ng dÊu % X %. Mçi ph­¬ng ph¸p ph¶i dïng mét mÉu míi . 16
 16. TCVN 7001:2002 B¶ng 1 - C¸c ph­¬ng ph¸p mµi mßn c¸c bé phËn cña d©y ®ai Ph­¬ng ph¸p 1 Ph­¬ng ph¸p 2 Ph­¬ng ph¸p 3 Bé chi tiÕt g¸ l¾p - - X Bé dÉn h­íng hoÆc puly - X - Kho¸ h·m - X X Bé ®iÒu chØnh X - X C¸c chi tiÕt ®­îc kh©u vµo d©y ®ai - - X 7 Thö nghiÖm 7.1 Sö dông c¸c mÉu ®­îc nép ®Ó phª duyÖt kiÓu d©y ®ai hoÆc hÖ thèng ghÕ-®ai an toµn (xem phô lôc N). 7.1.1 Hai d©y ®ai hoÆc hÖ thèng ghÕ-®ai an toµn ®­îc dïng ®Ó thö kho¸ ë nhiÖt ®é thÊp quy ®Þnh trong 7.5.4 nÕu cÇn, thö ®é bÒn cña kho¸, thö ®é ¨n mßn ®ai, thö ho¹t ®éng cña bé co d©y ®ai, thö ®éng lùc häc vµ thö ho¹t ®éng cña kho¸ sau khi thö ®éng lùc häc. Ph¶i dïng mét trong hai mÉu ®ai hoÆc hÖ thèng ghÕ-®ai an toµn ®Ó thö. 7.1.2 Mét d©y ®ai hoÆc hÖ thèng ghÕ-®ai an toµn ®­îc dïng ®Ó thö kho¸ vµ ®é bÒn cña kho¸, bé chi tiÕt g¸ l¾p, c¸c bé phËn ®iÒu chØnh ®ai vµ bé co d©y nÕu cÇn. 7.1.3 Hai d©y ®ai hoÆc hÖ thèng ghÕ-®ai an toµn ®­îc dïng ®Ó thö kho¸, thö vi tr­ît vµ thö mµi mßn, thö ho¹t ®éng cña bé phËn ®iÒu chØnh d©y ®ai ph¶i ®­îc thùc hiÖn trªn mét trong hai mÉu nµy. 7.1.4 MÉu d©y ®ai ph¶i ®­îc sö dông ®Ó thö ®é bÒn kÐo ®øt cña d©y ®ai. Mét phÇn cña mÉu nµy ph¶i ®­îc gi÷ l¹i chõng nµo viÖc phª duyÖt kiÓu vÉn cßn gi¸ trÞ. 7.2 Thö ¨n mßn 7.2.1 Ph¶i ®Æt bé d©y an toµn hoµn chØnh vµo mét khoang thö nh­ quy ®Þnh trong phô lôc M. §èi víi bé d©y cã bé co d©y, d©y ®ai ph¶i ®­îc tr¶i ra tíi toµn bé chiÒu dµi nhá h¬n 300 mm ± 3 mm. Trõ tr­êng hîp cÇn ph¶i dõng l¹i trong thêi gian ng¾n, vÝ dô nh­ kiÓm tra vµ bæ sung dung dÞch muèi, viÖc thö ph¬i s¸ng ph¶i tiÕn hµnh liªn tôc trong 50 giê. 7.2.2 Khi kÕt thóc thö ph¬i s¸ng, bé d©y an toµn ph¶i ®­îc lµm s¹ch nhÑ nhµng hoÆc nhóng vµo dßng n­íc s¹ch víi nhiÖt ®é kh«ng lín h¬n 380C ®Ó lo¹i bá muèi cßn sãt l¹i vµ tiÕp tôc lµm kh« bé d©y ë nhiÖt ®é phßng trong 24 giê tr­íc khi kiÓm tra theo 6.2.1.1.2. 17
 17. TCVN 7001:2002 7.3 Thö vi tr­ît (xem h×nh L.3, phô lôc L ). 7.3.1 C¸c mÉu dïng ®Ó thö vi tr­ît ph¶i ®­îc ®Æt Ýt nhÊt lµ 24 giê trong m«i tr­êng nhiÖt ®é 20 0C ± 50C vµ ®é Èm t­¬ng ®èi 65 % ± 5%. PhÐp thö ®­îc thùc hiÖn ë nhiÖt ®é tõ 15 0C ®Õn 30 0C. 7.3.2 Ph¶i ®¶m b¶o ®Ó phÇn tù do cña bé phËn ®iÒu chØnh ®ai h­íng lªn trªn hoÆc xuèng d­íi ë trªn b¨ng thö gièng nh­ ë trong xe. 7.3.3 Ph¶i mãc vµo ®Çu d­íi cña d©y ®ai mét t¶i träng 5daN. §Çu d©y kia ph¶i ®­îc dÞch chuyÓn vÒ phÝa tr­íc hoÆc phÝa sau, biªn ®é dÞch chuyÓn lµ 300 mm ± 20 mm (xÑm h×nh L.3). 7.3.4 NÕu cã mét ®Çu d©y ®ai tù do, th× ph¶i ®­îc xiÕt chÆt hoÆc kÑp chÆt nã víi phÇn chÞu t¶i träng. 7.3.5 Ph¶i ®¶m b¶o r»ng trªn b¨ng thö ë vÞ trÝ d©y chïng, d©y ®ai ph¶i chïng theo d­êng cong lâm tõ bé phËn ®iÒu chØnh nh­ ë trong xe. T¶i träng 5 daN t¸c dông lªn b¨ng thö ph¶i ®­îc ®Æt th¼ng ®øng ®Ó tr¸nh dao ®éng t¶i träng vµ xo¾n ®ai. Bé chi tiÕt g¸ l¾p ph¶i ®­îc g¾n cè ®Þnh vµo mét t¶i träng 5 daN nh­ trong xe. 7.3.6 Tr­íc khi b¾t ®Çu thö, ph¶i thùc hiÖn 20 chu kú ®Ó hÖ thèng tù xiÕt chÆt mét c¸ch chÝnh x¸c. 7.3.7 TiÕn hµnh thö 1000 chu kú víi tÇn suÊt 0,5 chu kú trªn gi©y, biªn ®é tæng lµ 300 mm ± 20 mm. T¶i träng 5 daN chØ t¸c dông vµo trong thêi gian t­¬ng øng víi ®é dÞch chuyÓn lµ 100 ± 20 mm cho mçi nöa giai ®o¹n. 7.4 Xö lý d©y ®ai vµ thö ®é bÒn kÐo ®øt (tÜnh) 7.4.1 Xö lý d©y ®ai ®Ó thö ®é bÒn kÐo ®øt C¸c mÉu c¾t tõ d©y ®ai theo 4.2.4., ph¶i ®­îc xö lý nh­ sau: 7.4.1.1 NhiÖt ®é vµ ®é Èm D©y ®ai ®­îc ®Æt trong m«i tr­êng nhiÖt ®é 200C ± 50C vµ ®é Èm 65% ± 5% Ýt nhÊt 24 giê. NÕu thö nghiÖm kh«ng ®­îc thùc hiÖn ngay sau khi xö lý, mÉu thö ph¶i ®­îc ®Æt trong mét thïng ®ãng kÝn cho ®Õn khi thö nghiÖm b¾t ®Çu. T¶i träng kÐo ®øt ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh trong vßng 5 phót sau khi lÊy d©y ®ai ra khái m«i tr­êng xö lý hoÆc thïng chøa. 7.4.1.2 ¸nh s¸ng 7.4.1.2.1 C¸c quy ®Þnh cña ISO 105-B02(1978) ph¶i ®­îc ¸p dông. D©y ®ai ph¶i ®­îc ph¬i s¸ng trong thêi gian cÇn thiÕt ®Ó t¹o ®é t­¬ng ph¶n b»ng møc 4 theo thang ®o cña tiªu chuÈn Blue Dye sè 7. 7.4.1.2.2 Sau khi ®­îc ph¬i s¸ng, d©y ®ai ph¶i ®­îc ®Æt trong m«i tr­êng nhiÖt ®é 250C ± 50C vµ ®é Èm t­¬ng ®èi 65% ± 5% Ýt nhÊt 24 giê. NÕu thö nghiÖm kh«ng ®­îc thùc hiÖn ngay sau khi xö lý, mÉu thö ph¶i ®­îc ®Æt trong thïng ®Ëy kÝn cho ®Õn khi thö nghiÖm b¾t ®Çu. T¶i träng kÐo ®øt ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh trong vßng 5 phót sau khi lÊy d©y ®ai ra khái m«i tr­êng xö lý. 18
 18. TCVN 7001:2002 7.4.1.3 Xö lý nhiÖt ®é thÊp 7.4.1.3.1 D©y ®ai ®­îc ®Æt trong m«i tr­êng cã nhiÖt ®é 200C ± 50C vµ ®é Èm t­¬ng ®èi 65% ± 5% Ýt nhÊt trong vßng 24 giê. 7.4.1.3.2 D©y ®ai ph¶i ®­îc ®Æt trong vßng 1,5 giê trªn mét bÒ mÆt ph¼ng trong mét buång cã nhiÖt ®é - 300C ± 50C. Sau ®ã, d©y ®ai ph¶i ®­îc gËp l¹i vµ d©y ®ai ®· gËp nµy ph¶i ®­îc chÊt t¶i b»ng mét vËt nÆng 2 kg ®· ®­îc lµm l¹nh tr­íc ®ã ë - 300C ± 50C. Khi d©y ®­îc chÞu t¶i träng 30 phót ë cïng buång nhiÖt ®é thÊp, lÊy vËt nÆng ra vµ t¶i träng ®øt ph¶i ®­îc ®o trong vßng 5 phót sau khi lÊy d©y ®ai ra khái phßng nhiÖt ®é thÊp. 7.4.1.4 NhiÖt ®é cao 7.4.1.4.1 D©y ®ai ph¶i ®­îc gi÷ trong vßng 3 giê trong mét tñ gia nhiÖt cã nhiÖt ®é 600C ± 50C vµ ®é Èm t­¬ng ®èi lµ 65% ± 5%. 7.4.1.4.2 T¶i träng kÐo ®øt d©y ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh trong vßng 5 phót sau khi lÊy d©y ®ai ra khái tñ gia nhiÖt. 7.4.1.5 Nhóng vµo n­íc 7.4.1.5.1 D©y ®ai ph¶i ®­îc nhóng ch×m hoµn toµn vµo n­íc cÊt trong 3 giê ë nhiÖt ®é 200C ± 50C, mét Ýt chÊt gi÷ Èm ®· ®­îc bæ sung vµo n­íc cÊt. BÊt cø chÊt gi÷ Èm nµo phï hîp víi sîi ®­îc thö ®Òu cã thÓ ®­îc sö dông. 7.4.1.5.2 T¶i träng kÐo ®øt d©y ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh trong vßng 10 phót sau khi lÊy d©y ®ai ra khái n­íc. 7.4.1.6 Xö lý mµi mßn 7.4.1.6.1 Xö lý mµi mßn ph¶i ®­îc t¹o ra trªn c¸c thiÕt bÞ thö trong ®ã d©y ®ai tiÕp xóc víi bé phËn cøng cña ®ai. NÕu c¸c bé phËn ®iÒu chØnh khi thö ®é vi tr­ît (7.3) cho thÊy ®é tr­ît cña d©y ®ai nhá h¬n mét nöa gi¸ trÞ quy ®Þnh, trong tr­êng hîp nµy xö lý mµi mßn theo ph­¬ng ph¸p 1 (7.4.1.6.4.1) lµ kh«ng cÇn thiÕt. ViÖc chØnh ®Æt thiÕt bÞ xö lý nµy ph¶i duy tr× mét c¸ch gÇn ®óng víi vÞ trÝ t­¬ng ®èi cña d©y vµ diÖn tÝch tiÕp xóc. 7.4.1.6.2 C¸c mÉu thö ph¶i ®­îc ®Æt trong m«i tr­êng nhiÖt ®é 200C ± 50C vµ ®é Èm t­¬ng ®èi 65% ± 5% Ýt nhÊt 24 giê, nhiÖt ®é xung quanh trong qu¸ tr×nh thñ mµi mßn tõ 150C ®Õn 300 C. 7.4.1.6.3 B¶ng d­íi ®©y liÖt kª c¸c ®iÒu kiÖn chung cña mçi ph­¬ng ph¸p mµi mßn: 19
 19. TCVN 7001:2002 B¶ng 2 - C¸c ®iÒu kiÖn chung cña c¸c ph­¬ng ph¸p mµi mßn T¶i träng (daN) TÇn sè (Hz) Sè chu kú DÞch chuyÓn (mm) Ph­¬ng ph¸p 1 2,5 0,5 5000 300 ± 20 Ph­¬ng ph¸p 2 0,5 0,5 45000 300 ± 20 Ph­¬ng ph¸p 3 * 0 ®Õn 5 0,5 45000 - Chó thÝch - * Xem môc 7.4.1.6.4.3 §é dÞch chuyÓn nªu trong cét 5 cña b¶ng nµy lµ biªn ®é cña dÞch chuyÓn tiÕn vµ lïi ®­îc ¸p dông cho d©y ®ai. 7.4.1.6.4 C¸c ph­¬ng ph¸p xö lý cô thÓ 7.4.1.6.4.1 Ph­¬ng ph¸p 1: §èi víi tr­êng hîp d©y ®ai tr­ît qua bé phËn ®iÒu chØnh. Ph¶i treo mét t¶i träng kh«ng ®æi th¼ng ®øng 2,5 daN ë mét ®Çu d©y ®ai, g¾n ®Çu kia cña d©y vµo mét bé phËn cho phÐp d©y ®ai dÞch chuyÓn tiÕn lïi theo ph­¬ng n»m ngang. Bé phËn ®iÒu chØnh ph¶i ®­îc ®Æt trªn d©y ®ai n»m ngang ®Ó d©y ®ai lu«n chÞu mét lùc kÐo (xem h×nh L.1, phô lôc L). 7.4.1.6.4.2 Ph­¬ng ph¸p 2: §èi víi tr­êng hîp d©y ®ai ®æi h­íng khi qua mét bé phËn cøng. Trong thö nghiÖm nµy, gãc cña d©y ph¶i ®­îc duy tr× nh­ ®­îc nªu ë h×nh L2, phô lôc L. T¶i träng kh«ng ®æi 0,5 daN ph¶i ®­îc duy tr× trong qu¸ tr×nh thö nghiÖm. Tr­êng hîp d©y ®ai ®æi h­íng tõ hai lÇn trë lªn khi qua mét bé phËn cøng, t¶i träng 0,5 daN cã thÓ ph¶i ®­îc t¨ng lªn ®Ó cã ®­îc ®é dÞch chuyÓn theo quy ®Þnh cña ®ai lµ 300 mm qua bé phËn cøng ®ã. 7.4.1.6.4.3 Ph­¬ng ph¸p 3: §èi víi tr­êng hîp d©y ®ai ®­îc g¾n cè ®Þnh víi mét bé phËn cøng b»ng c¸ch kh©u hoÆc b»ng c¸ch t­¬ng tù. Tæng dÞch chuyÓn vÒ phÝa tr­íc vµ phÝa sau ph¶i lµ 300 mm ± 20mm nh­ng t¶i träng 5 daN chØ ®­îc phÐp t¸c dông vµo trong ®o¹n dÞch chuyÓn 100 mm ± 20 mm ®èi víi mçi nöa giai ®o¹n (xem h×nh L3, phô lôc L). 7.4.2 Thö ®é bÒn kÐo ®øt cña d©y ®ai (thö tÜnh) 7.4.2.1 Thö nghiÖm ph¶i ®­îc thùc hiÖn mçi lÇn trªn 2 mÉu d©y míi, ®ñ chiÒu dµi vµ ®­îc xö lý theo c¸c quy ®Þnh trong 7.4.1. 7.4.2.2 Mçi d©y ®ai ph¶i ®­îc kÑp chÆt gi÷a c¸c m¸ kÑp cña thiÕt bÞ thö ®é bÒn kÐo. C¸c m¸ kÑp ®­îc thiÕt kÕ sao cho tr¸nh lµm ®øt d©y ®ai ngay t¹i hoÆc gÇn chç kÑp d©y. Tèc ®é kÐo c¨ng d©y kho¶ng 100 mm/phót. ChiÒu dµi tù do cña mÉu thö gi÷a c¸c m¸ kÑp cña thiÕt bÞ thö lóc b¾t ®Çu thö nghiÖm ph¶i lµ 200 mm ± 40 mm. 7.4.2.3 Khi t¶i träng ®¹t ®Õn 980 daN, ph¶i ®o chiÒu réng cña d©y mµ kh«ng cÇn dõng m¸y. 20
 20. TCVN 7001:2002 7.4.2.4 Lùc c¨ng d©y ph¶i ®­îc t¨ng cho ®Õn khi d©y ®ai ®øt vµ ghi l¹i t¶i träng lµm ®øt d©y. 7.4.2.5 NÕu d©y ®ai tr­ît hoÆc ®øt ngay t¹i chç c¸c m¸ kÑp hoÆc ë trong ®o¹n c¸ch mét trong c¸c m¸ kÑp 10 mm th× viÖc thö nghiÖm lµ kh«ng cã gi¸ trÞ vµ ph¶i tiÕn hµnh thö nghiÖm míi trªn mÉu kh¸c. 7.5 Thö c¸c bé phËn cña bé ®ai cã c¸c chi tiÕt cøng 7.5.1 Kho¸ vµ bé phËn ®iÒu chØnh ph¶i ®­îc nèi víi thiÕt bÞ thö ®é bÒn kÐo th«ng qua c¸c bé phËn cña bé d©y ®ai trªn ®ã l¾p kho¸ vµ bé phËn ®iÒu chØnh vµ sau ®ã t¶i träng ®­îc t¨ng lªn ®Õn 980 daN. §èi víi d©y ®ai an toµn tæ hîp, kho¸ ph¶i ®­îc nèi víi thiÕt bÞ thö b»ng c¸c d©y ®ai ®­îc g¾n víi kho¸ vµ mét hoÆc hai lÉy ®Æt ë vÞ trÝ gÇn ®èi xøng víi träng t©m kho¸. NÕu kho¸ hoÆc bé phËn ®iÒu chØnh lµ mét bé phËn cña ®å g¸ hoÆc cña bé phËn chung cña ®ai ba ®iÓm th× khãa hoÆc bé phËn ®iÒu chØnh ph¶i ®­îc thö nghiÖm víi ®å g¸ l¾p, phï hîp víi 7.5.2, trõ tr­êng hîp bé co d©y cã mét puly hoÆc bé dÉn h­íng d©y ®ai ë gi¸ treo ®ai phÝa trªn, khi ®ã t¶i träng ph¶i lµ 980 daN vµ chiÒu dµi cña d©y cßn quÊn quanh èng d©y ph¶i lµ chiÒu dµi cã ®­îc do viÖc kho¸ chÆt hÕt møc tíi 450 mm tÝnh tõ ®Çu cuèi cña d©y. 7.5.2 Bé chi tiÕt g¸ l¾p vµ tÊt c¶ c¸c bé phËn ®iÒu chØnh ®é cao cña ®ai an toµn ph¶i ®­îc thö nghiÖm theo ph­¬ng ph¸p nªu trong 7.5.1, nh­ng t¶i träng ph¶i lµ 1470 daN vµ theo quy ®Þnh cña c©u thø 2 cña 7.7.1 ph¶i ®­îc ¸p dông trong c¸c ®iÒu kiÖn kÐm thuËn lîi nhÊt cã thÓ x¶y ra trªn xe khi ®ai ®­îc l¾p chÝnh x¸c. §èi víi c¸c bé co d©y, viÖc thö nghiÖm ph¶i ®­îc thùc hiÖn víi d©y ®ai kh«ng quÊn vµo èng d©y. 7.5.3 Hai bé ®ai mÉu hoµn chØnh ph¶i ®­îc ®Æt trong mét m¸y lµm l¹nh ë nhiÖt ®é -100C ± 10C trong hai giê. C¸c bé phËn ¨n khíp cña khãa ph¶i ®­îc r¸p víi nhau b»ng tay ngay sau khi ®­îc lÊy ra khái tñ l¹nh. 7.5.4 Hai bé ®ai mÉu hoµn chØnh ph¶i ®­îc ®Æt trong m¸y lµm l¹nh ë nhiÖt ®é -100C ± 10C trong hai giê. C¸c chi tiÕt cøng vµ c¸c bé phËn b»ng nhùa dïng ®Ó thö víi trôc cña thanh cong ph¶i ®­îc tr¶i trªn mét bÒ mÆt b»ng thÐp cøng (®­îc gi÷ cïng víi c¸c mÉu trong tñ l¹nh), ®Æt trªn bÒ mÆt n»m ngang cña mét khèi cøng ®Æc cã khèi l­îng Ýt nhÊt lµ 100 kg trong vßng 30 gi©y khi ®­îc lÊy ra khái tñ l¹nh. VËt nÆng b»ng thÐp nÆng 18 kg ®­îc ®Ó th¶ r¬i tù do ë ®é cao 300 mm lªn mÉu thö . BÒ mÆt chÞu t¸c ®éng cña vËt nÆng 18 kg ph¶i cã d¹ng mét mÆt cong låi cã ®é cøng Ýt nhÊt lµ 45HRC víi b¸n kÝnh trong mÆt c¾t ngang 10 mm vµ víi b¸n kÝnh trong mÆt c¾t däc lµ 150 mm ®­îc ®Æt däc theo ®­êng t©m cña vËt nÆng. Mét mÉu ph¶i ®­îc thö víi trôc cña thanh cong song song víi d©y ®ai vµ mét mÉu kh¸c ph¶i ®­îc thö víi trôc cña thanh cong vu«ng gãc víi d©y ®ai. 7.5.5 Kho¸ cã c¸c bé phËn chung cho hai ®ai an toµn ph¶i ®­îc chÊt t¶i theo c¸ch m« pháng c¸c ®iÒu kiÖn sö dông trªn xe víi c¸c ghÕ ®­îc ®iÒu chØnh ë vÞ trÝ gi÷a. T¶i träng 1470 daN ph¶i ®­îc t¸c dông ®ång thêi vµo mçi d©y. H­íng t¸c dông cña t¶i träng ph¶i tu©n theo 7.7.1. ThiÕt bÞ phï hîp ®Ó thö nghiÖm ®­îc nªu ë phô lôc K. 21
Đồng bộ tài khoản