TCVN 7056:2002

Chia sẻ: Nguyen Bac A.Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
57
lượt xem
9
download

TCVN 7056:2002

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam. Chất lượng Sản Phẩm. TCVN 7056:2002. Phương tiện giao thông đường bộ. Mô tô. Lắp giảm xóc sau. Tiêu chuẩn này quy định hình dạng và kích thước của đầu lắp giảm xóc sau của mô tô

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 7056:2002

  1. tcvn tIªu chuÈn vIÖt nam TCVN 7056 : 2002 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - M« t« - L¾p gi¶m xãc sau Road vehicles - Motorcycles - Mounting of rear shock absorbers Hµ Néi - 2002
  2. Lêi nãi ®Çu TCVN 7057-1:2002 hoµn toµn t­¬ng ®­¬ng víi ISO 7118:1981. TCVN 7056 : 2002 do Ban kü thuËt TCVN/TC 22 “ Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé” biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng ®Ò nghÞ Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
  3. Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 7056:2002 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - M« t« - L¾p gi¶m xãc sau Road vehicles - Motorcycles - Mounting of rear shock absorbers 1 Ph¹m vi vµ lÜnh vùc ¸p dông Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh h×nh d¹ng vµ kÝch th­íc cña ®Çu l¾p gi¶m xãc sau cña m« t«. Chó thÝch Do tÝnh n¨ng vµ yªu cÇu kü thuËt cña c¸c gi¶m xãc t¹o thµnh tÝnh æn ®Þnh cña m« t« cho nªn cÇn xÐt ®Õn sù phï hîp cña c¸c gi¶m xãc víi c¸c m« t« kh¸c trong tr­êng hîp cã sù thay thÕ. Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông cho c¸c ®Çu l¾p gi¶m xãc sau cña m« t« chuyªn dïng nh­ m«t« ®ua, m« t« viÖt d·, m« t« thÝ nghiÖm, xe ba b¸nh vµ gi¸ treo ®¬n. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn ISO 261 ISO general purpose metric screw threads - General plan (Ren hÖ mÐt th«ng dông ISO - B¶n vÏ chung). ISO 965-1 ISO general purpose metric screw threads - Tolerances - Part 1: Principles and basic data (Ren hÖ mÐt th«ng dông ISO - Dung sai - PhÇn 1: C¸c nguyªn t¾c vµ d÷ liÖu c¬ b¶n). ISO 965-3 ISO general purpose metric screw threads - Tolerances - Part 3: Deviations for contructional threads (Ren hÖ mÐt th«ng dông ISO - Dung sai - PhÇn 3: Sai lÖch ®èi víi ren kÕt cÊu). 3 KiÓu vµ kÝch th­íc 3.1 KiÓu Sö dông hai kiÓu ®­îc giíi thiÖu trªn h×nh 1 vµ h×nh 2. H×nh 1 - Gi¶m xãc cã ®Çu l¾p kiÓu “ con m¾t” 3
  4. TCVN 7056:2002 . H×nh 2 - Gi¶m xãc cã ®Çu l¾p kiÓu ch÷ U 3.2 KÝch th­íc 3.2.1 KÝch th­íc cña ®Çu l¾p kiÓu con m¾t ph¶i theo chØ dÉn trªn h×nh 3. KÝch th­íc tÝnh b»ng milimÐt D1 L1 R1 L2 0, 2 10,1+ 0 20±0,2 Cã b¹c + 0, 2 22±0,2 12,1 0 24±0,2 18 max 17 min 12±0,2 20±0,3 Kh«ng cã b¹c 14±0,2 22±0,3 16±0,2 24±0,3 Chó thÝch - KÝch th­íc L1 ®èi víi ®Çu l¾p kh«ng cã b¹c lãt ¸p dông cho ®Çu l¾p ®· ®­îc l¾p r¸p. H×nh 3 - C¸c kÝch th­íc cña ®Çu l¾p kiÓu “ con m¾t” 4
  5. TCVN 7056:2002 3.2.2 KÝch th­íc cña ®Çu l¾p kiÓu ch÷ U ph¶i theo chØ dÉn trªn h×nh 4 vµ b¶ng. KÝch th­íc tÝnh b»ng milimÐt D2 D3 L3 L4 R2 T1 T2 ThÐp Hîp kim nhÑ 3,2 M8x1,25-6H 8,2 + 0, 2 + 0,5 0 20 + 0,1 22 12 4,0 6,0 9,0 max M10x1,25-6H 10,2 + 0 0, 2 4,5 Chó thÝch - §èi víi thÐp, gi¸ trÞ T1 ph¶i ®­îc chän tõ ba chiÒu dµy 3,2; 4,0 vµ 4,5. H×nh 4 - C¸c kÝch th­íc cña ®Çu l¾p kiÓu ch÷ U 5
Đồng bộ tài khoản