TCVN 7227:2002

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
103
lượt xem
19
download

TCVN 7227:2002

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt nam,Chất Lượng sản phẩm.TCVN 7227:2002. Phương tiện giao thông đường bộ. Lốp hơi dùng cho xe cơ giới và moóc, bán moóc kéo theo. Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 7227:2002

 1. tcvn tIªu chuÈn vIÖt nam TCVN 7227 : 2002 ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - Lèp h¬i dïng cho xe c¬ giíi vµ moãc, b¸n moãc kÐo theo - yªu cÇu Vµ PH¦¥NG PH¸P thö trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles - Pneumatic tyres for commercial vehicles and their trailers - Requirements and test methods in type approval Hµ Néi - 2002
 2. Lêi nãi ®Çu TCVN 7227 : 2002 ®­îc biªn säan trªn c¬ së Quy ®Þnh ECE 54-00/S9. TCVN 7227 : 2002 do Ban kü thuËt TCVN/TC 22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng ®Ò nghÞ Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
 3. Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 7227 :2002 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - Lèp h¬i dïng cho xe c¬ giíi vµ moãc, b¸n moãc kÐo theo - Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles - Pneumatic tyres for commercial vehicles and their trailers – Requirements and test methods in type approval 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu ®èi víi c¸c lo¹i lèp h¬i míi (sau ®©y gäi t¾t lµ lèp), ®­îc thiÕt kÕ chñ yÕu cho tÊt c¶ c¸c xe c¬ giíi vµ moãc, b¸n moãc kÐo theo; trõ c¸c lo¹i sau: 1.1 C¸c lo¹i lèp míi dïng cho xe «t« con vµ moãc, b¸n moãc kÐo theo; 1.2 C¸c lo¹i lèp dïng cho xe cã tèc ®é d­íi 80km/h; 1.3 C¸c lo¹i lèp dïng cho xe ®¹p vµ m« t«. 2 ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa C¸c thuËt ng÷ dïng trong tiªu chuÈn nµy ®­îc ®Þnh nghÜa nh­ sau: 2.1 KiÓu lèp (Type of preumatic tyre) lµ mét chñng lo¹i lèp, trong ®ã c¸c lèp kh«ng kh¸c nhau vÒ c¸c ®Æc ®iÓm chñ yÕu nh­: - Tªn nhµ s¶n xuÊt hoÆc nh·n hiÖu th­¬ng m¹i; - Ký hiÖu kÝch cì lèp; - Ph¹m vi sö dông: Th«ng th­êng: lèp sö dông trong ®iÒu kiÖn ®­êng th«ng th­êng; §Æc biÖt: lèp sö dông ®Æc biÖt, lµ lèp ®­îc sö dông trong ®iÒu kiÖn hçn hîp (cã ®­êng vµ kh«ng cã ®­êng) vµ/ hoÆc víi tèc ®é h¹n chÕ; - CÊu tróc (líp mµnh chÐo (nghiªng), líp mµnh h­íng t©m ); 3
 4. TCVN 7227:2002 - CÊp tèc ®é; - ChØ sè kh¶ n¨ng chÞu t¶i; - MÆt c¾t ngang. 2.2 Lèp ®i tuyÕt (snow tyre): Lo¹i lèp cã kiÓu hoa lèp vµ cÊu tróc lèp ®­îc thiÕt kÕ nh»m ®¶m b¶o hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tèt h¬n lèp th«ng th­êng trong ®iÒu kiÖn bïn hoÆc tuyÕt non, tuyÕt tan. Hoa lèp cña lèp ®i tuyÕt th­êng gåm cã c¸c ®­êng r·nh(g©n) réng vµ/hoÆc c¸c khèi gai lèp réng h¬n lèp th«ng th­êng. 2.3 CÊu tróc lèp (Structure) cña lèp h¬i: C¸c ®Æc tr­ng kü thuËt cña x­¬ng lèp. CÊu tróc lèp ®­îc ph©n biÖt chi tiÕt nh­ sau: 2.3.1 Líp mµnh chÐo hoÆc nghiªng (Diagonal or bias-ply): M« t¶ cÊu tróc lèp trong ®ã nh÷ng sîi mµnh kÐo dµi tíi mÐp lèp vµ ®­îc ®Æt nghiªng víi ®­êng t©m mÆt hoa lèp theo c¸c gãc thay ®æi, c¬ b¶n nhá h¬n 90 ®é. 2.3.2 Líp mµnh h­íng t©m (Radial): M« t¶ cÊu tróc lèp trong ®ã nh÷ng sîi mµnh kÐo dµi tíi mÐp lèp vµ ®­îc ®Æt vu«ng gãc víi ®­êng t©m mÆt hoa lèp, x­¬ng lèp ®­îc gi÷ æn ®Þnh bëi mét ®ai bao quanh kh«ng d·n. 2.4 MÐp lèp (Bead): Mét phÇn cña lèp cã h×nh d¸ng vµ cÊu tróc sao cho l¾p võa víi vµnh vµ gi÷ lèp trªn vµnh31/. 2.5 Sîi mµnh (Cord): Nh÷ng sîi t¹o thµnh c¸c líp mµnh trong lèp1/. 2.6 Líp mµnh(Ply): Líp gåm nh÷ng sîi mµnh bäc cao su n»m song song 1/. 2.7 X­¬ng lèp (Carcass): Bé phËn cña lèp kh«ng ph¶i lµ mÆt hoa lèp vµ thµnh lèp b»ng cao su, sÏ chÞu t¶i khi b¬m1/. 2.8 MÆt hoa lèp (Tread): PhÇn lèp tiÕp xóc víi mÆt ®­êng, b¶o vÖ x­¬ng lèp khái bÞ c¸c h­ háng c¬ häc vµ t¨ng ®é b¸m víi mÆt ®­êng1/. 2.9 Thµnh bªn (Sidewall): Bé phËn cña lèp n»m gi÷a mÆt hoa lèp vµ mÐp lèp1/. 2.10 Thµnh lèp d­íi (Lower sidewall): PhÇn gi÷a ®iÓm réng nhÊt cña mÆt c¾t lèp vµ mÐp lèp 1/. 2.11 R·nh hoa lèp (Tread groove): R·nh gi÷a hai g©n lèp vµ/hoÆc hai khèi liÒn kÒ trªn mÆt hoa lèp1/. 2.12 ChiÒu réng mÆt c¾t (Section width) (S): Kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm ngoµi cïng cña thµnh lèp xe ®· b¬m, kh«ng bao gåm phÇn næi lªn do ®ãng dÊu ghi nh·n hoÆc trang trÝ, c¸c ®ai b¶o vÖ hay ®­êng g©n lèp1/. 1) Xem sè liÖu minh ho¹. 4
 5. TCVN 7227:2002 2.13 ChiÒu réng toµn bé (Over-all width): Kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm ngoµi cïng cña thµnh lèp xe ®· b¬m, bao gåm c¶ phÇn næi lªn do ®ãng dÊu ghi nh·n hoÆc trang trÝ, c¸c ®ai b¶o vÖ hay ®­êng g©n lèp1/. 2.14 ChiÒu cao mÆt c¾t (Section height) (H): Kho¶ng c¸ch b»ng mét nöa hiÖu sè gi÷a ®­êng kÝnh ngoµi cña lèp vµ ®­êng kÝnh vµnh danh nghÜa; 2.15 Tû lÖ mÆt c¾t danh nghÜa (Nominal aspect ratio) (Ra): mét tr¨m lÇn tû sè cña sè biÓu thÞ chiÒu cao mÆt c¾t (H) vµ sè biÓu thÞ chiÒu réng mÆt c¾t danh nghÜa (S1), c¶ hai kÝch th­íc ®­îc ®o cïng ®¬n vÞ ®o. 2.16 §­êng kÝnh ngoµi (Outer diameter) (D): §­êng kÝnh toµn bé cña lèp míi khi ®· b¬m41/. 2.17 Ký hiÖu kÝch cì lèp (Tyre - size designation) chØ ra: - ChiÒu réng mÆt c¾t danh nghÜa (S1). ChiÒu réng nµy ph¶i ®­îc biÓu thÞ b»ng mm, trõ c¸c kiÓu cã ký hiÖu kÝch cì lèp ®­îc ghi ë cét thø nhÊt trong c¸c b¶ng cña phô lôc E tiªu chuÈn nµy. - Tû lÖ mÆt c¾t danh nghÜa, trõ c¸c kiÓu lèp cã ký hiÖu kÝch cì ®­îc ghi ë cét thø nhÊt trong c¸c b¶ng cña phô lôc E tiªu chuÈn nµy. - Sè quy ­íc "d" (ký hiÖu "d") biÓu thÞ ®­êng kÝnh danh nghÜa cña vµnh vµ gi¸ trÞ t­¬ng øng víi ®­êng kÝnh nµy ®­îc biÓu thÞ b»ng m· (c¸c ch÷ sè nhá h¬n 100) hoÆc b»ng milimet (c¸c ch÷ sè lín h¬n 100). C¸c ch÷ sè t­¬ng øng víi c¶ hai kiÓu ®o l­êng cã thÓ ®­îc dïng trong cïng mét ký hiÖu. 2.17.1.3.1 Gi¸ trÞ cña ký hiÖu "d" biÓu thÞ b»ng mm nh­ sau: 1 ) Xem sè liÖu minh ho¹. 5
 6. TCVN 7227:2002 B¶ng 1 Gi¸ trÞ cña "d" biÓu thÞ b»ng mm M· ®­êng kÝnh vµnh danh nghÜa Gi¸ trÞ cña "d" tÝnh theo mm (Ký hiÖu "d") 8 203 9 229 10 254 11 279 12 305 13 330 14 356 15 381 16 406 17 432 18 457 19 482 20 508 21 533 22 559 24 610 25 635 14.5 368 16.5 419 17.5 445 19.5 495 20.5 521 22.5 572 24.5 622 2.18 §­êng kÝnh vµnh danh nghÜa (Nominal rim diameter) (d): §­êng kÝnh cña vµnh ®Ó thiÕt kÕ lèp l¾p trªn ®ã. 2.19 Vµnh (Rim): Bé phËn ®ì côm lèp vµ s¨m hoÆc lèp kh«ng s¨m vµ mÐp lèp tú trªn ®ã. 2.20 Vµnh lý thuyÕt (Theoretical rim): Vµnh mµ chiÒu réng cña nã b»ng x lÇn chiÒu réng danh nghÜa cña lèp; gi¸ trÞ cña x do nhµ s¶n xuÊt quy ®Þnh. 2.21 Vµnh ®o (Measuring rim): Vµnh mµ trªn ®ã lèp ®­îc l¾p ®Ó thùc hiÖn c¸c phÐp ®o kÝch cì. 2.22 Vµnh thö (Test rim): Vµnh mµ trªn ®ã lèp ®­îc l¾p ®Ó thö t¶i/tèc ®é. 6
 7. TCVN 7227:2002 2.23 Bong trãc (Chunking): Sù t¸ch rêi c¸c m¶nh cao su khái mÆt hoa lèp. 2.24 Bong sîi (Cord seperation): Sù t¸ch rêi c¸c sîi mµnh khái vá bäc cao su cña chóng; . 2.25 Bong líp mµnh (Ply seperation): Sù t¸ch rêi cña c¸c líp mµnh liÒn kÒ: 2.26 Bong mÆt hoa lèp (Tread seperation): Sù t¸ch rêi mÆt hoa lèp khái x­¬ng lèp. 2.27 ChØ sè kh¶ n¨ng chÞu t¶i (Load-capacity index): Sè cã mét hoÆc hai ch÷ sè biÓu thÞ t¶i träng mµ lèp cã thÓ chÞu ®­îc ë tr¹ng th¸i lèp ®¬n hoÆc lèp kÐp t¹i tèc ®é t­¬ng øng vµ trong ®iÒu kiÖn phï hîp víi yªu cÇu do nhµ s¶n xuÊt quy ®Þnh. Mçi kiÓu lèp cã thÓ cã 1 hoÆc 2 bé chØ sè kh¶ n¨ng chÞu t¶i phô thuéc vµo viÖc ¸p dông nh÷ng phÇn nªu ë ®iÒu 5.2.5. Danh s¸ch c¸c chØ sè kh¨ n¨ng chÞu t¶i vµ t¶i träng t­¬ng øng ®­îc giíi thiÖu trong phô lôc D ; 2.28 CÊp tèc ®é (Speed category): 2.28.1 Tèc ®é ®­îc biÓu thÞ b»ng ký hiÖu mµ t¹i tèc ®é ®ã lèp cã thÓ chÞu ®­îc mét t¶i träng biÓu thÞ b»ng chØ sè kh¶ n¨ng chÞu t¶i. 2.28.2 Tèc ®é ®­îc ph©n lo¹i theo b¶ng sau ®©y52/ B¶ng 2 Ph©n lo¹i cÊp tèc ®é Ký hiÖu cÊp tèc ®é Tèc ®é t­¬ng øng (km/h) F 80 G 90 J 100 K 110 L 120 M 130 N 140 P 150 Q 160 R 170 S 180 T 190 U 200 H 210 2) §Ó thèng nhÊt, c¸c ký hiÖu vµ tèc ®é ghi trong b¶ng nµy gièng víi c¸c ký hiÖu vµ tèc ®é cña «t« con (theo TCVN 7226:2002). C¸c ký hiÖu vµ tèc ®é nµy kh«ng ®­îc lÊy ®Ó chØ c¸c tèc ®é mµ t¹i tèc ®é ®ã c¸c xe c¬ giíi phï hîp víi lo¹i lèp cã thÓ ho¹t ®éng trªn ®­êng. 7
 8. TCVN 7227:2002 2.29 B¶ng thay ®æi kh¶ n¨ng chÞu t¶i theo tèc ®é (Table Load-capacity variation with speed) lµ: B¶ng ë phô lôc K thÓ hiÖn sù thay ®æi cña kh¶ n¨ng chÞu t¶i, nh­ lµ mét hµm sè cña c¸c chØ sè kh¶ n¨ng chÞu t¶i vµ c¸c ký hiÖu cÊp tèc ®é danh nghÜa mµ lèp cã thÓ chÞu ®­îc khi sö dông ë tèc ®é kh¸c víi tèc ®é phï hîp víi cÊp tèc ®é danh nghÜa cña chóng. Sù thay ®æi t¶i träng kh«ng ®­îc ¸p dông trong c¸c tr­êng hîp ký hiÖu kh¶ n¨ng chÞu t¶i bæ xung vµ cÊp tèc ®é ®¹t ®­îc khi c¸c quy ®Þnh nªu trong 5.2.5 ®­îc ¸p dông. 3 Ghi nh·n 3.1 MÉu lèp ®­îc ®Ö tr×nh ®Ó phª duyÖt kiÓu ph¶i thÓ hiÖn ë c¶ hai thµnh bªn lèp trong tr­êng hîp lèp ®èi xøng vµ Ýt nhÊt lµ trªn thµnh ngoµi lèp trong tr­êng hîp kh«ng ®èi xøng nh÷ng th«ng tin sau ®©y: 3.1.1 Tªn nhµ s¶n xuÊt hoÆc nh·n hiÖu th­¬ng m¹i. 3.1.2 Ký hiÖu kÝch cì lèp theo 2.17. cña tiªu chuÈn nµy. 3.1.3 BiÓu thÞ cÊu tróc lèp nh­ sau: 3.1.3.1 Trªn lo¹i lèp cã líp mµnh chÐo (nghiªng): kh«ng biÓu thÞ, hoÆc ghi ch÷ "D". 3.1.3.2 Trªn lèp cã líp mµnh h­íng t©m ghi ch÷ "R" phÝa tr­íc ký hiÖu ®­êng kÝnh vµnh, vµ cã thÓ ghi tõ "RADIAL" (tïy chän). 3.1.4 Ký hiÖu cÊp tèc ®é (hoÆc c¸c ký hiÖu);. 3.1.4.1 ChØ dÉn cÊp tèc ®é danh nghÜa cña lèp ®­îc thÓ hiÖn d­íi d¹ng ký hiÖu miªu t¶ trong 2.28.2. 3.1.4.2 ChØ dÉn cÊp tèc ®é thø 2 cña lèp trong tr­êng hîp ¸p dông 5.2.5. 3.1.5 Ký hiÖu M+S hoÆc M.S hoÆc M&S ®èi víi lèp ®i tuyÕt. 3.1.6 ChØ sè kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña lèp ®­îc ®Þnh nghÜa trong 2.27 cña Tiªu chuÈn nµy. 3.1.7 Tõ ″TUBELESS″ nÕu nh­ lo¹i lèp ®­îc thiÕt kÕ kh«ng s¨m. 3.1.8 Ngµy s¶n xuÊt d­íi d¹ng nhãm 4 ch÷ sè; Hai ch÷ sè ®Çu thÓ hiÖn tuÇn vµ hai ch÷ sè sau thÓ hiÖn n¨m s¶n xuÊt. 3.1.9 Trong tr­êng hîp lèp xe lµ lo¹i ®¾p l¹i ph¶i cã ký hiÖu "Ω" cã ®­êng kÝnh Ýt nhÊt 20 mm hoÆc ch÷ "REGROOVABLE" ë mçi bªn thµnh lèp. 3.1.10 ChØ sè "PSi" chØ ¸p lùc b¬m cã thÓ ¸p dông khi thö t¶i/tèc ®é, nh­ gi¶I thÝch ë phô lôc G, phô lôc G2. 3.1.11 ChØ dÉn chØ lo¹i lèp cã thÓ l¾p ®­îc víi lo¹i vµnh kh¸c víi vµnh chuÈn ®­îc thÓ hiÖn b»ng ký hiÖu "d" trªn m· ®­êng kÝnh vµnh danh nghÜa. 8
 9. TCVN 7227:2002 3.2 C¸c lo¹i lèp ph¶i cã ®ñ kho¶ng trèng ®Ó ghi dÊu phª duyÖt, nh­ ®­îc giíi thiÖu trong phô lôc B cña tiªu chuÈn nµy. 3.3 Phô lôc C cña tiªu chuÈn nµy giíi thiÖu mét vÝ dô bè trÝ nh·n hiÖu lèp. 3.4 C¸c nh·n hiÖu tr×nh bµy trong 3.1 vµ dÊu phª duyÖt ®­îc m« t¶ trong 5.4 cña tiªu chuÈn nµy ph¶i ®­îc ghi trªn lèp. C¸c nh·n hiÖu nµy ph¶i râ rµng trõ nh·n hiÖu ®­îc quy ®Þnh trong 3.1.1, ph¶i ®­îc ghi Ýt nhÊt ë mét bªn thµnh lèp. 4 Tµi liÖu kü thuËt vµ mÉu thö 4.1 Tµi liÖu kü thuËt 4.1.1 Tµi liÖu kü thuËt ph¶i nªu râ: - Ký hiÖu kÝch cì lèp nh­ ®Þnh nghÜa trong 2.17. cña tiªu chuÈn nµy; - Tªn hoÆc nh·n hiÖu th­¬ng m¹i cña nhµ s¶n xuÊt; - Ph¹m vi sö dông (lo¹i th­êng hay ®Æc biÖt hay lo¹i lèp tuyÕt); - CÊu tróc: Líp mµnh chÐo (nghiªng) hay h­íng t©m ; - CÊp tèc ®é; - ChØ sè kh¶ n¨ng chÞu t¶i; - Lo¹i lèp sö dông s¨m hoÆc kh«ng s¨m; - C¸c kÝch th­íc toµn bé, chiÒu réng toµn bé cña mÆt c¾t vµ ®­êng kÝnh ngoµi; - HÖ sè "x" ®­îc nªu trong 2.20; - Vµnh mµ lèp ®­îc l¾p vµo; - Vµnh ®o vµ vµnh thö; !"#p suÊt ®o vµ ¸p suÊt thö; - Mèi quan hÖ t¶i/tèc ®é kÌm theo khi ¸p dông ®iÒu 6.2.5; 4.1.2 Tµi liÖu kü thuËt bao gåm: - Mét b¶n vÏ ph¸c hoÆc ¶nh t­îng tr­ng, m« t¶ hoa lèp vµ mét b¶n vÏ ph¸c tæng thÓ lèp ®· ®­îc b¬m c¨ng l¾p trªn vµnh ®o cã thÓ hiÖn c¸c kÝch th­íc liªn quan (xem 5.1.1 vµ 5.1.2) cña lèp tr×nh phª duyÖt (tÊt c¶ ®­îc lµm thµnh ba b¶n). - Biªn b¶n thö cña phßng thö nghiÖm - C¸c b¶n vÏ hoÆc ¶nh chôp thµnh bªn vµ mÆt hoa lèp khi s¶n xuÊt ®· ®­îc thiÕt lËp. 9
 10. TCVN 7227:2002 4.2 MÉu thö Mét hoÆc hai mÉu lèp. 5. Yªu cÇu kü thuËt 5.1 KÝch th­íc lèp 5. 1. 1 TÝnh to¸n chiÒu réng mÆt c¾t cña lèp: 5.1.1.1 ChiÒu réng mÆt c¾t cña lèp ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: S = S1 + K(A - A1) trong ®ã: S lµ "ChiÒu réng mÆt c¾t" ®­îc tÝnh b»ng mm, ®­îc ®o trªn c¬ së vµnh ®o; S1 lµ " ChiÒu réng mÆt c¾t danh nghÜa " ®­îc tÝnh b»ng mm, ®­îc ghi trªn thµnh lèp trong ký hiÖu lèp ®· quy ®Þnh; A lµ chiÒu réng cña vµnh ®o tÝnh b»ng mm, ®­îc tr×nh bµy trªn tµi liÖu m« t¶; A1 lµ chiÒu réng lý thuyÕt cña vµnh lý thuyÕt tÝnh b»ng mm. A1 ®­îc lÊy b»ng S1 nh©n víi hÖ sè "x" cña nhµ s¶n xuÊt, vµ K ®­îc lÊy b»ng 0.4. 5.1.1.2 Tuy nhiªn, ®èi víi c¸c kiÓu lèp cã ký hiÖu ®­îc cho trong cét ®Çu tiªn cña b¶ng ë phô lôc E cña tiªu chuÈn nµy, chiÒu réng mÆt c¾t ph¶i ®­îc ®Æt tr­íc ký hiÖu lèp cho trong b¶ng 5.1.2 TÝnh to¸n ®­êng kÝnh ngoµi cña lèp 5.1.2.1 §­êng kÝnh ngoµi cña lèp ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: D = d + 2H trong ®ã D lµ ®­êng kÝnh ngoµi cña lèp ®­îc tÝnh b»ng mm; d lµ sè quy ­íc ®­îc x¸c ®Þnh trong 2.17.1. ®­îc tÝnh b»ng mm; S1 lµ chiÒu réng mÆt c¾t danh nghÜa ®­îc tÝnh b»ng mm; Ra lµ tû lÖ mÆt c¾t danh nghÜa; H lµ chiÒu cao mÆt c¾t danh nghÜa ®­îc tÝnh b»ng mm vµ b»ng S1 x 0,01 Ra. TÊt c¶ c¸c ký hiÖu cña lèp ®­îc ghi ë thµnh bªn cña lèp phï hîp víi c¸c yªu cÇu trong 3.4. 10
 11. TCVN 7227:2002 5.1.2.2 Tuy nhiªn, víi c¸c lo¹i lèp cã ký hiÖu ®­îc cho trong cét ®Çu tiªn cña b¶ng ë phô lôc E cña tiªu chuÈn nµy, ®­êng kÝnh ngoµi ph¶i ®­îc ®Æt tr­íc ký hiÖu cña lèp cho trong b¶ng 5.1.3 Ph­¬ng ph¸p ®o lèp C¸c kÝch th­íc cña lèp ph¶i ®­îc ®o theo thñ tôc m« t¶ trong phô lôc F cña tiªu chuÈn nµy. 5.1.4 Yªu cÇu kü thuËt chiÒu réng mÆt c¾t lèp 5.1.4.1 ChiÒu réng toµn bé cña lèp cã thÓ nhá h¬n chiÒu réng mÆt c¾t cña lèp x¸c ®Þnh theo 5.1.1 . 5.1.4.2 ChiÒu réng nµy cã thÓ v­ît gi¸ trÞ 4% trong tr­êng hîp lèp cã líp mµnh h­íng t©m vµ v­ît gi¸ trÞ 8% trong tr­êng hîp lèp cã líp mµnh chÐo (líp chÐo). Tuy nhiªn, ®èi víi c¸c lo¹i lèp cã chiÒu réng mÆt c¾t lín h¬n 305 mm vµ dù ®Þnh dïng lèp kÐp, gi¸ trÞ danh nghÜa kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 2% ®èi víi c¸c lo¹i lèp cã líp mµnh h­íng t©m vµ kh«ng qu¸ 4% trong tr­êng hîp lèp cã líp mµnh chÐo (líp chÐo). 5.1.5 Yªu cÇu kü thuËt ®­êng kÝnh ngoµi lèp §­êng kÝnh ngoµi lèp kh«ng ®­îc v­ît ra ngoµi gi¸ trÞ Dmin vµ Dmax vµ ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Dmin = d + ( 2 H x a) Dmax = d + ( 2 H x b) 5.1.5.1 §èi víi c¸c cì liÖt kª bªn trong phô lôc E H = 0, 5 ( D - d) - ®Ó tham kh¶o xem 5.1.2.1. 5.1.5.2 §èi víi c¸c cì kh¸c, ch­a ®­îc liÖt kª trong phô lôc E " H " vµ " d " nh­ ®­îc ®Þnh nghÜa nh­ trong 5.1.2.1. 5.1.5.3 C¸c hÖ sè a vµ b t­¬ng øng : 5.1.5.3.1 HÖ sè a = 0,97 5.1.5.3.2 HÖ sè b H­íng t©m ChÐo lèp th­êng 1,04 1,07 lèp ®Æc biÖt 1,06 1,09 11
 12. TCVN 7227:2002 5.1.5.3.3 §èi víi c¸c lo¹i lèp tuyÕt, ®­êng kÝnh ngoµi (Dmax) ®­îc x©y dùng phï hîp víi c«ng thøc trªn cã thÓ v­ît 1% 5.2 KiÓm tra chÞu t¶i/tèc ®é 5.2.1 Mçi kiÓu lèp ph¶i qua Ýt nhÊt mét kiÓm tra chÞu t¶i/tèc ®é vµ ®­îc thùc hiÖn theo quy tr×nh nªu trong phô lôc G cña Tiªu chuÈn nµy. 5.2.2 Lèp ®­îc coi lµ ®¹t nÕu sau khi kiÓm tra kh«ng bÞ nøt bong líp mÆt hoa lèp, líp mµnh, líp sîi, bong m¶nh vôn hay ®øt sîi. 5.2.3 §­êng kÝnh ngoµi lèp, ®o s¸u giê sau thö t¶i/tèc ®é kh«ng thay ®æi trong vßng ± 3.5% so víi tr­íc khi thö. 5.2.4 Khi phª duyÖt kiÓu lèp h¬i cã kiÓm tra t¶i/tèc ®é t­¬ng øng víi sù thay ®æi cña kh¶ n¨ng chÞu t¶i víi tèc ®é ®­îc cho trong b¶ng cña phô lôc H, kh«ng tiÕn hµnh kiÓm tra chÞu t¶i/tèc ®é víi gi¸ trÞ nhá h¬n gi¸ trÞ danh nghÜa ®­îc quy ®Þnh trong 5.2.1. 5.2.5 Khi phª duyÖt kiÓu lèp h¬i cã kiÓm tra t¶i/tèc ®é bæ sung t­¬ng øng víi sù thay ®æi cña kh¶ n¨ng chÞu t¶i víi tèc ®é ®­îc cho trong b¶ng cña phô lôc H, th× ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra nh­ quy ®Þnh trong 5.2.1 ®èi víi lèp thø hai thuéc cïng mét kiÓu trong kiÓm tra t¶i/tèc ®é bæ sung. 6 Thay ®æi kiÓu lèp 6.1 BÊt kú sù thay ®æi kiÓu lèp h¬i nµo còng ph¶i ®¶m b¶o r»ng: 6.1.1 Trong mäi tr­êng hîp lèp h¬i vÉn ph¶i phï hîp víi c¸c qui ®Þnh; hoÆc 6.1.2 Yªu cÇu cã thªm b¸o c¸o kiÓm tra tõ phßng thö nghiÖm cña c¬ quan cã thÈm quyÒn chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra. 6.1.3 §èi víi lèp cã thay ®æi vÒ mÆt hoa lèp, kh«ng cÇn thiÕt ph¶i lÆp l¹i kiÓm tra qui ®Þnh trong 5.2. 7 Sù phï hîp cña s¶n xuÊt 7.1 KiÓu lèp ®­îc phª duyÖt phï hîp theo tiªu chuÈn nµy ph¶i ®­îc s¶n xuÊt sao cho phï hîp víi kiÓu lèp ®· ®­îc phª duyÖt b»ng c¸ch ®¸p øng c¸c yªu cÇu ®­a ra ë ®iÒu 5 nªu trªn. 12
 13. TCVN 7227:2002 Phô lôc A (tham kh¶o) (VÝ dô tham kh¶o vÒ th«ng b¸o phª duyÖt kiÓu cña c¸c n­íc tham gia hiÖp ®Þnh 1958, ECE, Liªn hiÖp quèc. Ch÷ E trong vßng trßn t­îng tr­ng cho viÖc phª duyÖt kiÓu cña c¸c n­íc nµy) [Khæ lín nhÊt: A4 ( 2 1 0 mm x 297 mm)] Th«ng b¸o C«ng bè bëi C¬ quan cã thÈm quyÒn: ...................................................... ....................................................... ...................................................... E.. 1/ 2/ VÒ viÖc CÊp phª duyÖt Më réng phª duyÖt Tõ chèi phª duyÖt Thu håi phª duyÖt ChÊm døt s¶n xuÊt cña lo¹i lèp xe c¬ giíi theo ECE54 Phª duyÖt sè................ Më réng phª duyÖt sè.............. I. Tªn nhµ s¶n xuÊt hoÆc nh·n hiÖu th­¬ng m¹i cña kiÓu lèp................................ 2. KÝch cì lèp do nhµ s¶n xuÊt quy ®Þnh ..................................................... 3 Tªn vµ ®Þa chØ nhµ s¶n xuÊt................................................................................ 4. NÕu cã thÓ, tªn vµ ®Þa chØ cña ®¹i diÖn nhµ s¶n xuÊt......................................... 5. M« t¶ tãm t¾t: 5.1. Cì lèp: ............................................................................................. .................. 5.2. KiÓu lèp sö dông: b×nh th­êng/®Æc biÖt/®i tuyÕt 2/ 2/ 5.3. CÊu tróc lèp: Mµnh chÐo(nghiªng)/h­íng t©m 5.4. Ký hiÖu cÊp tèc ®é: 5.4.1. Danh nghÜa: ...................................................................................................... 5.4.2. Bæ xung (nÕu cã):................................................................................................ 5.5. ChØ sè kh¶ n¨ng t¶i: ___________________ 1/ NhËn biÕt sè cña n­íc phª duyÖt/më réng phª duyÖt /tõ chèi, hoÆc rót ý kiÕn phª duyÖt nªu trong tiªu chuÈn nµy. 2/ G¹ch bá nh÷ng môc kh«ng ¸p dông. 13
 14. TCVN 7227:2002 5.5.1. §èi víi tèc ®é danh nghÜa: lèp ®¬n........... lèp kÐp............. 5.5.2. §èi víi tèc ®é bæ xung: lèp ®¬n........... lèp kÐp............. 6. Phßng thö nghiÖm kü thuËt (nÕu ®­îc ¸p dông) ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt kiÓu x¸c minh tÝnh phï hîp s¶n xuÊt ......................................................... .. 7. Ngµy phßng thö nghiÖm ph¸t hµnh b¸o c¸o................................................. 8. Sè b¸o c¸o do phßng thö nghiÖm ph¸t hµnh................................................ 9. Lý do (c¸c lý do) më réng kiÓu (nÕu cã)....................................................... 10. C¸c ghi chó ................................................................................................. 11. §Þa ®iÓm ...................................................................................................... 12. Ngµy ............................................................................................................ 13. Ch÷ ký ......................................................................................................... 14. Th«ng b¸o nµy ®­îc kÌm theo danh s¸ch c¸c tµi liÖu trong bé hå s¬ phª duyÖt kiÓu l­u t¹i c¬ quan cã thÈm quyÒn ®· phª duyÖt kiÓu ®Ó cã thÓ tham chiÕu th«ng tin khi cã yªu cÇu. 14
 15. TCVN 7227:2002 Phô lôc B (tham kh¶o) Bè trÝ dÊu phª duyÖt a E4 54 R - 0024391 a/3 a = 12 mm (min.) DÊu phª duyÖt kiÓu trªn ®­îc g¾n trªn lèp diÔn t¶ th«ng tin: lo¹i lèp trªn ®· ®­îc phª duyÖt kiÓu ë Hµ lan (E4) theo phª duyÖt kiÓu sè 002439. Hai ch÷ sè ®Çu tiªn cña sè phª duyÖt kiÓu thÓ hiÖn r»ng kiÓu ®· ®­îc phª duyÖt hoµn toµn theo yªu cÇu cña ECE54 nguyªn b¶n. Chó thÝch - Sè phª duyÖt kiÓu ph¶i ®Æt ë gÇn vßng trßn, cã thÓ phÝa trªn hoÆc phÝa d­íi ch÷ E, hoÆc bªn tr¸i hoÆc bªn ph¶i ch÷ nµy. C¸c ký tù cña sè phª duyÖt kiÓu ph¶i xÕp cïng phÝa ch÷ "E" vµ quay ra cïng h­íng. Sö dông ch÷ kiÓu ROMAN thÓ hiÖn sè phª duyÖt ®Ó tr¸nh nhÇm lÉn víi c¸c ký hiÖu kh¸c. 15
 16. TCVN 7227:2002 Phô lôc C (quy ®Þnh) Bè trÝ c¸c dÊu hiÖu lèp $%&'(")*+",-&",%&.(")/*")#)"01("%&2( (mm) C¸c lèp øng víi ®­êng kÝnh C¸c lèp øng víi ®­êng kÝnh vµnh vµnh < 20" hay < 508 mm >20" hay > 508 mm hoÆc chiÒu réng mÆt c¾t lèp hoÆc chiÒu réng lèp ≤235 mm hay ≤9'' > 235 mm hay >9'' b 6 9 c 4 d 6 C¸c dÊu hiÖu trªn thÓ hiÖn kiÓu lèp: - Cã chiÒu réng mÆt c¾t danh nghÜa lµ 250; - Cã tû lÖ mÆt c¾t danh nghÜa lµ 70; - Cã cÊu tróc líp mµnh h­íng t©m (R); - Cã ®­êng kÝnh vµnh danh nghÜa lµ 508 mm, thÓ hiÖn b»ng dÊu hiÖu 20; - Cã t¶i träng lµ 3.250 kg øng víi lèp ®¬n vµ 2.900 kg øng víi lèp kÐp, liªn quan ®Õn chØ sè kh¶ n¨ng chÞu t¶i 149 vµ 150 quy ®Þnh ë phô lôc D cña Tiªu chuÈn nµy; - XÕp ë lo¹i tèc ®é danh nghÜa J ( tèc ®é tham kh¶o 100 km/h); - Cã thÓ sö dông kÌm víi cÊp tèc ®é L (tèc ®é tham kh¶o120 km/h) víi t¶i träng 3.000 kg ®èi víi lèp ®¬n vµ 2.727 kg víi lèp kÐp, quy ®Þnh ë chØ sè kh¶ n¨ng chÞu t¶i 146 vµ 143 ë phô lôc D cña Tiªu chuÈn nµy; - Cã thÓ sö dông kh«ng cÇn s¨m hoÆc ®i trªn tuyÕt - S¶n xuÊt vµo tuÇn thø 25 cña n¨m 2003; 16
 17. TCVN 7227:2002 Yªu cÇu ¸p suÊt h¬i 620 kPa khi thö t¶i/tèc ®é, chØ sè PSi lµ 90. VÞ trÝ c¸c ký hiÖu ®­îc ®Æt theo thø tù c¸c kÝch cì cña lèp nh­ sau: (a) KÝch cì lèp, bao gåm chiÒu réng mÆt c¾t danh nghÜa, tû lÖ mÆt c¾t danh nghÜa, ký hiÖu cÊu tróc lèp (nÕu cã) vµ ®­êng kÝnh vµnh danh nghÜa, sÏ ®­îc s¾p xÕp thµnh nhãm tr×nh bµy ë vÝ dô trªn: 250/70 R 20 (b) C¸c chØ sè kh¶ n¨ng chÞu t¶i vµ ký hiÖu cÊp tèc ®é sÏ ®­îc ®Æt cïng gÇn víi kÝch th­íc lèp. C¸c ký hiÖu nµy cã thÓ ®Æt tr­íc hoÆc sau hoÆc phÝa trªn hoÆc phÝa d­íi kÝch th­íc lèp; (c) Ký hiÖu Kh«ng s¨m "TUBELESS" vµ "M+S" cã thÓ ®Ó c¸ch c¸c ký hiÖu kÝch th­íc lèp. (d) NÕu ®iÒu 6.2.5 cña Tiªu chuÈn nµy ®­îc ¸p dông, c¸c chØ sè kh¶ n¨ng chÞu t¶i bæ xung vµ ký hiÖu cÊp tèc ®é cÇn ph¶i ®Æt trong vßng trßn, c¹nh c¸c chØ sè t¶i danh nghÜa vµ ký hiÖu cÊp tèc ®é ®Æt ë bªn thµnh lèp. 17
 18. TCVN 7227:2002 Phô lôc D (quy ®Þnh) B¶ng D - chØ sè kh¶ n¨ng chÞu t¶i ChØ sè kh¶ n¨ng chÞu t¶i Khèi l­îng chÞu t¶i lín nhÊt (kg) 60 250 61 257 62 265 63 272 64 280 65 290 66 300 67 307 68 315 69 325 70 3 35 71 345 72 355 73 365 74 375 75 387 76 400 77 412 78 425 79 437 80 450 81 462 82 475 83 487 84 500 85 515 86 530 87 545 88 560 89 580 90 600 91 615 92 630 93 650 94 670 18
 19. TCVN 7227:2002 B¶ng D (tiÕp theo) ChØ sè kh¶ n¨ng chÞu t¶i Khèi l­îng chÞu t¶i lín nhÊt (kg) 95 690 96 710 97 730 98 750 99 775 100 800 101 825 102 850 103 875 104 900 105 925 106 950 107 975 108 1000 109 1030 110 1060 111 090 112 1120 113 1150 114 1180 115 1215 116 1250 117 1285 118 1320 119 1360 120 1400 121 1450 122 1500 123 1550 124 1600 125 1650 126 1700 127 1750 128 1800 129 1850 130 1900 131 1950 19
 20. TCVN 7227:2002 B¶ng D (tiÕp theo) ChØ sè kh¶ n¨ng chÞu t¶i Khèi l­îng chÞu t¶i lín nhÊt (kg) 132 2000 133 2060 134 2120 135 2180 136 2240 137 2300 138 2360 139 2430 140 2500 141 2575 142 2650 143 2725 144 2800 145 2900 146 3000 147 3075 148 3150 149 3250 150 3350 151 3450 152 3550 153 3650 154 3750 155 3875 156 4000 157 4125 158 4250 159 4375 160 4500 161 4625 162 4750 163 4875 164 5000 165 5150 166 5300 167 5450 168 5600 20
Đồng bộ tài khoản