TCVN 7228:2002

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:55

0
78
lượt xem
16
download

TCVN 7228:2002

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt nam,Chất Lượng sản phẩm.TCVN 7228:2002. Phương tiện giao thông đường bộ. Thiết bị phanh của ô tô con. Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu. Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu cho phanh của ô tô con. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với: 1. xe có tốc độ thiết kế lớn nhất không vượt quá 25 km/h; 2. xe dành cho người lái tàn tật...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 7228:2002

 1. tcvn tIªu chuÈn vIÖt nam TCVN 7228 : 2002 ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - ThiÕt bÞ phanh cña « t« con - yªu cÇu Vµ PH¦¥NG PH¸P thö trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles - Braking devices of passenger cars - Requirements and test methods in type approval Hµ Néi - 2002
 2. Lêi nãi ®Çu TCVN 7228 : 2002 ®­îc biªn säan trªn c¬ së Quy ®Þnh ECE 13-H. TCVN 7228 : 2002 do Ban kü thuËt TCVN/TC 22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng ®Ò nghÞ Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
 3. Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 7228 :2002 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - ThiÕt bÞ phanh cña « t« con - Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles - Braking devices of passenger cars - Requirements and test methods in type approval 1 Ph¹m vi ¸p dông 1.1 Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö ¸p dông trong phª duyÖt kiÓu cho phanh cña « t« con (« t« chë ng­êi cã nhiÒu nhÊt 9 chç kÓ c¶ chç ng­êi l¸i; sau ®©y gäi t¾t lµ xe). 1.2 Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi: 1.2.1 xe cã tèc ®é thiÕt kÕ lín nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 25 km/h; 1.2.2 xe dµnh cho ng­êi l¸i tµn tËt. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 6821:2001 (ISO611:1994) Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - Phanh « t« vµ moãc - Tõ vùng. ECE 10 Uniform provisions concerning the approval of vehicles equipped with regard to electromagne- tic compatibility (C¸c ®iÒu kho¶n thèng nhÊt trong phª duyÖt kiÓu xe vÒ sù t­¬ng thÝch ®iÖn tõ.). ISO 9128:1987 Road vehicles - Graphical symbols to designate brake fluid types (Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - Ký hiÖu ®Ó biÓu thÞ lo¹i chÊt láng phanh). 3 ThuËt ng÷ C¸c thuËt ng÷ dïng trong tiªu chuÈn nµy ®­îc ®Þnh nghÜa nh­ sau: 3.1 Phª duyÖt kiÓu xe (Approval of a vehicle): Phª duyÖt mét kiÓu xe vÒ phanh. 3.2 KiÓu xe (Vehicle type): Mét lo¹i xe, trong ®ã c¸c xe kh«ng kh¸c nhau vÒ c¸c mÆt chñ yÕu nh­: 3.2.1 Khèi l­îng lín nhÊt, nh­ ®­îc ®Þnh nghÜa trong 3.11. 3.2.2 Ph©n bè khèi l­îng trªn c¸c trôc. 3
 4. TCVN 7228:2002 3.2.3 Tèc ®é thiÕt kÕ lín nhÊt. 3.2.4 KiÓu kh¸c cña thiÕt bÞ phanh, cô thÓ h¬n lµ cã, hoÆc cã kh¸c biÖt trong thiÕt bÞ phanh moãc, b¸n moãc, hoÆc cã hÖ thèng phanh ®iÖn. 3.2.5 KiÓu ®éng c¬. 3.2.6 Sè l­îng vµ tû sè truyÒn c¸c tay sè. 3.2.7 Tû sè truyÒn cuèi cïng cña hÖ truyÒn lùc. 3.2.8 KÝch cì lèp. 3.3 ThiÕt bÞ phanh (Braking equipment): Tæ hîp cña c¸c bé phËn cã chøc n¨ng lµm gi¶m dÇn tèc ®é chuyÓn ®éng cña xe hoÆc dõng h¼n xe, hoÆc gi÷ xe ®øng yªn khi xe ®ang ®ç; c¸c chøc n¨ng nµy ®­îc quy ®Þnh trong 5.1.2. ThiÕt bÞ phanh gåm phÇn ®iÒu khiÓn (§iÒu khiÓn phanh), phÇn dÉn ®éng (DÉn ®éng phanh) vµ phÇn trùc tiÕp thùc hiÖn phanh (C¬ cÊu phanh). 3.4 §iÒu khiÓn phanh (Braking control): PhÇn nhËn t¸c ®éng trùc tiÕp tõ ng­êi l¸i ®Ó cung cÊp n¨ng l­îng cÇn thiÕt cho phanh ®Õn dÉn ®éng phanh, hoÆc ®iÒu khiÓn n¨ng l­îng phanh. N¨ng l­îng nµy cã thÓ lµ n¨ng l­îng c¬ b¾p cña ng­êi l¸i, hoÆc n¨ng l­îng tõ mét nguån kh¸c do ng­êi l¸i ®iÒu khiÓn, hoÆc sù kÕt hîp c¸c d¹ng n¨ng l­îng kh¸c nhau nµy. 3.5 DÉn ®éng phanh (Braking transmission): Tæ hîp c¸c bé phËn n»m gi÷a ®iÒu khiÓn phanh vµ c¬ cÊu phanh vµ liªn kÕt chóng theo chøc n¨ng. DÉn ®éng phanh cã thÓ lµ c¬ khÝ, thñy lùc, khÝ nÐn, ®iÖn hoÆc kÕt hîp c¸c d¹ng trªn. Khi n¨ng l­îng phanh ®­îc lÊy hoÆc ®­îc bæ trî tõ mét nguån n¨ng l­îng ®éc lËp víi ng­êi l¸i nh­ng do ng­êi l¸i ®iÒu khiÓn th× bé phËn dù tr÷ n¨ng l­îng trong hÖ thèng còng lµ mét phÇn cña dÉn ®éng phanh. DÉn ®éng phanh ®­îc chia lµm hai chøc n¨ng ®éc lËp: dÉn ®éng ®iÒu khiÓn vµ dÉn ®éng n¨ng l­îng. Trong tiªu chuÈn nµy, khi thuËt ng÷ “ dÉn ®éng phanh“ ®­îc sö dông riªng biÖt sÏ cã nghÜa bao gåm c¶ “ dÉn ®éng ®iÒu khiÓn“ vµ “ dÉn ®éng n¨ng l­îng“ . 3.5.1 DÉn ®éng ®iÒu khiÓn (Control transmission): Tæ hîp c¸c bé phËn cña dÉn ®éng phanh, ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng cña c¸c c¬ cÊu phanh, bao gåm c¶ chøc n¨ng ®iÒu khiÓn vµ nguån (c¸c nguån) n¨ng l­îng cÇn thiÕt. 3.5.2 DÉn ®éng n¨ng l­îng (Energy transmission): Tæ hîp c¸c bé phËn cung cÊp n¨ng l­îng cÇn thiÕt cho c¬ cÊu phanh thùc hiÖn chøc n¨ng cña nã, bao gåm c¶ nguån (c¸c nguån) n¨ng l­îng cÇn thiÕt cho sù ho¹t ®éng cña c¬ cÊu phanh. 3.6 C¬ cÊu phanh (Brake): Bé phËn t¹o ra c¸c lùc c¶n chuyÓn ®éng cña xe. C¬ cÊu phanh cã thÓ lµ c¬ cÊu phanh ma s¸t (khi lùc c¶n ®­îc t¹o ra do ma s¸t gi÷a hai phÇn cña xe chuyÓn ®éng t­¬ng ®èi víi nhau); c¬ cÊu phanh ®iÖn (khi lùc c¶n ®­îc t¹o ra do t¸c ®éng ®iÖn tõ gi÷a hai phÇn cña xe chuyÓn ®éng t­¬ng ®èi nh­ng kh«ng tiÕp xóc víi nhau); c¬ cÊu phanh thuû lùc (khi lùc c¶n 4
 5. TCVN 7228:2002 ®­îc t¹o ra do t¸c ®éng cña phÇn chÊt láng n»m gi÷a hai phÇn cña xe chuyÓn ®éng t­¬ng ®èi víi nhau); hoÆc c¬ cÊu phanh ®éng c¬ (khi lùc c¶n ph¸t sinh tõ sù t¨ng nh©n t¹o t¸c ®éng phanh cña ®éng c¬ truyÒn ®Õn c¸c b¸nh xe). 3.7 C¸c kiÓu kh¸c nhau cña thiÕt bÞ phanh (Different types of braking equipment): ThiÕt bÞ phanh kh¸c biÖt vÒ c¸c mÆt c¬ b¶n nh­: 3.7.1 C¸c thµnh phÇn cña thiÕt bÞ cã c¸c ®Æc tÝnh kh¸c nhau. 3.7.2 Mét thµnh phÇn cña thiÕt bÞ ®­îc chÕ t¹o tõ c¸c vËt liÖu cã c¸c ®Æc tÝnh kh¸c nhau, hoÆc mét thµnh phÇn kh¸c nhau vÒ h×nh d¹ng hoÆc kÝch cì. 3.7.3 kh¸c nhau trong viÖc l¾p ghÐp c¸c thµnh phÇn. 3.8 Thµnh phÇn cña thiÕt bÞ phanh (Component of a braking equipment): Mét trong sè c¸c bé phËn ®¬n lÎ, khi ®­îc l¾p víi nhau sÏ t¹o thµnh thiÕt bÞ phanh. 3.9 Phanh tÝch cùc vµ theo møc ®é (Progressive and graduated braking): Sù phanh trong ph¹m vi ho¹t ®éng b×nh th­êng cña thiÕt bÞ phanh vµ trong qu¸ tr×nh t¸c ®éng phanh (xem 3.16): 3.9.1 ng­êi l¸i cã thÓ t¨ng hoÆc gi¶m lùc phanh vµo bÊt kú thêi ®iÓm nµo b»ng c¸ch t¸c ®éng lªn bé phËn ®iÒu khiÓn phanh. 3.9.2 lùc phanh thay ®æi tû lÖ víi t¸c ®éng lªn ®iÒu khiÓn phanh (tû lÖ thuËn). 3.9.3 lùc phanh cã thÓ dÔ dµng ®iÒu chØnh ®­îc víi ®é chÝnh x¸c cÇn thiÕt. 3.10 Xe toµn t¶i (Laden vehicle): Xe ®­îc chÊt t¶i ®¹t ®Õn ” khèi l­îng lín nhÊt” , t õ khi cã qui ®Þnh r kh¸c. 3.11 Khèi l­îng lín nhÊt (Maximum mass): Khèi l­îng lín nhÊt cho phÐp vÒ kü thuËt do nhµ s¶n xuÊt xe c«ng bè (khèi l­îng nµy cã thÓ lín h¬n ” khèi l­îng lín nhÊt cho phÐp” do c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc ®­a ra). 3.12 Sù ph©n bè khèi l­îng gi÷a c¸c trôc (The distribution of mass among the axles): Sù ph©n bè t¸c dông cña träng lùc lªn khèi l­îng xe vµ/hoÆc gi¸ trÞ cña nã gi÷a c¸c trôc. 3.13 T¶i träng b¸nh xe / trôc (Wheel/axle load): Ph¶n lùc (lùc) tÜnh th¼ng ®øng cña bÒ mÆt ®­êng trong vïng tiÕp xóc ®Æt lªn b¸nh xe / c¸c b¸nh xe cña trôc ®ã. 3.14 T¶i träng b¸nh xe / trôc tÜnh lín nhÊt (Maximum stationary wheel / axle load): T¶i träng b¸nh xe / trôc ®¹t ®­îc trong ®iÒu kiÖn xe toµn t¶i ë tr¹ng th¸i tÜnh. 3.15 ThiÕt bÞ phanh thñy lùc cã n¨ng l­îng dù tr÷ (Hydraulic braking equipment with stored energy): ThiÕt bÞ phanh, trong ®ã n¨ng l­îng ®­îc cung cÊp b»ng chÊt láng cã ¸p suÊt, ®­îc chøa trong mét hoÆc nhiÒu b×nh tÝch n¨ng (¾c quy thuû lùc) do mét hoÆc nhiÒu b¬m t¨ng ¸p cung cÊp, 5
 6. TCVN 7228:2002 mçi b×nh cã thiÕt bÞ h¹n chÕ ¸p suÊt tíi mét gi¸ trÞ lín nhÊt. Gi¸ trÞ ¸p suÊt nµy do nhµ s¶n xuÊt quy ®Þnh. 3.16 Sù t¸c ®éng (Actuation): Bao gåm c¶ sù t¸c ®éng vµ nh¶ t¸c ®éng ®iÒu khiÓn phanh (phanh vµ nh¶ phanh). 3.17 ¤ t« ®iÖn (Electric vehicle): Xe cã lùc kÐo ®­îc thùc hiÖn chØ b»ng ®éng c¬ (c¸c ®éng c¬) ®iÖn t¸c ®éng lªn Ýt nhÊt lµ mét trôc. 3.17.1 HÖ thèng phanh ®iÖn kiÓu m¸y ph¸t (Electric regenerative braking system): HÖ thèng phanh cho phÐp sö dông ®éng c¬ cña xe ®Ó biÕn ®æi ®éng n¨ng cña xe khi chuyÓn ®éng chËm dÇn thµnh n¨ng l­îng ®iÖn. 3.17.2 §iÒu khiÓn phanh ®iÖn kiÓu m¸y ph¸t (Electric regenerative braking control): ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn vµ biÕn ®æi t¸c ®éng cña hÖ thèng phanh ®iÖn kiÓu m¸y ph¸t. 3.17.3 HÖ thèng phanh ®iÖn kiÓu m¸y ph¸t lo¹i A (Electric regenerative braking system of Category A): HÖ thèng phanh ®iÖn kiÓu m¸y ph¸t, kh«ng ph¶i lµ mét phÇn cña hÖ thèng phanh chÝnh. 3.17.4 HÖ thèng phanh ®iÖn kiÓu m¸y ph¸t lo¹i B (Electric regenerative braking system of Category B): HÖ thèng phanh ®iÖn kiÓu m¸y ph¸t, lµ mét phÇn cña hÖ thèng phanh chÝnh;. 3.17.5 Tr¹ng th¸i ®iÖn n¹p (Electric state of charge): Tû sè tøc thêi cña l­îng ®iÖn n¨ng dù tr÷ trong ¾c quy kÐo víi l­îng ®iÖn n¨ng lín nhÊt cã thÓ dù tr÷ ®­îc trong ¾c quy nµy. 3.17.6 ¾c qui kÐo (Traction battery): TËp hîp cña c¸c ¾c quy t¹o thµnh nguån dù tr÷ n¨ng l­îng ®Ó cung cÊp ®iÖn cho ®éng c¬ (c¸c ®éng c¬) kÐo cña xe. 3.18 Gi¸ trÞ danh ®Þnh (Nominal value): C¸c gi¸ trÞ x¸c ®Þnh ®èi víi ®Æc tÝnh chuÈn cña phanh, nh»m ®­a ra mét gi¸ trÞ trªn hµm truyÒn, liªn kÕt ®Çu ra víi ®Çu vµo cña hÖ thèng phanh xe ®¬n. Gi¸ trÞ danh ®Þnh ®­îc ®Þnh nghÜa nh­ mét ®Æc tÝnh cã thÓ ®­îc tr×nh bµy trong phª duyÖt kiÓu. §Æc tÝnh nµy liªn hÖ lùc phanh riªng cña xe ®¬n víi møc ®é cña biÕn sè ®Çu vµo phanh. 4 Tµi liÖu kü thuËt vµ mÉu thö 4.1 Tµi liÖu kü thuËt gåm cã: 4.1.1 B¶n m« t¶ kiÓu xe vÒ c¸c h¹ng môc ®­îc nªu râ trong ®iÒu 3.2 ë trªn. C¸c sè vµ/hoÆc c¸c ký hiÖu nhËn biÕt kiÓu xe vµ kiÓu ®éng c¬ ph¶i ®­îc chØ râ. 4.1.2 Danh s¸ch ®Çy ®ñ c¸c bé phËn cÊu thµnh thiÕt bÞ phanh. 4.1.3 S¬ ®å l¾p ghÐp thiÕt bÞ phanh vµ chØ dÉn vÞ trÝ c¸c bé phËn cña thiÕt bÞ phanh trªn xe. 6
 7. TCVN 7228:2002 4.1.4 C¸c b¶n vÏ ®ñ møc chi tiÕt cña mçi bé phËn cho phÐp dÔ dµng x¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ nhËn biÕt ®­îc chóng. 4.2 Xe mÉu cña kiÓu xe xin phª duyÖt ph¶i ®­îc ®Ö tr×nh c¬ quan cã thÈm quyÒn tiÕn hµnh thö nghiÖm phª duyÖt kiÓu xe. 5 Yªu cÇu kü thuËt 5.1 Yªu cÇu chung 5.1.1 ThiÕt bÞ phanh 5.1.1.1 ThiÕt bÞ phanh ph¶i ®­îc thiÕt kÕ, chÕ t¹o vµ l¾p ®Æt sao cho khi xe ë ®iÒu kiÖn sö dông b×nh th­êng, ngay c¶ khi ph¶i chÞu c¸c rung ®éng, vÉn tháa m·n c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy. 5.1.1.2 §Æc biÖt, thiÕt bÞ phanh ph¶i ®­îc thiÕt kÕ, chÕ t¹o vµ l¾p ®Æt sao cho chèng l¹i ®­îc c¸c hiÖn t­îng ¨n mßn vµ l·o hãa. 5.1.1.3 M¸ phanh kh«ng ®­îc chøa chÊt ami¨ng (asbestos). 5.1.1.4 TÝnh hiÖu qu¶ cña thiÕt bÞ phanh kh«ng ®­îc bÞ ¶nh h­ëng xÊu do tõ tr­êng vµ ®iÖn tr­êng. (®iÒu nµy ph¶i ®­îc chøng minh b»ng viÖc tháa m·n Quy ®Þnh ECE sè 10, b¶n söa ®æi lÇn 2.) 5.1.1.5 Ph¶i cã kh¶ n¨ng t¹o ®­îc lùc phanh lín nhÊt trong ®iÒu kiÖn tÜnh trªn mÆt ®­êng l¨n hoÆc trªn b¨ng thö phanh kiÓu con l¨n. 5.1.1.6 Mét tÝn hiÖu dß t×m h­ háng cã thÓ lµm gi¸n ®o¹n t¹m thêi (
 8. TCVN 7228:2002 tõ ghÕ l¸i trong khi kh«ng rêi hai tay ra khái vµnh tay l¸i. Trong ph¹m vi c¸c ®iÒu kho¶n nµy, gi¶ thiÕt r»ng t¹i mét thêi ®iÓm kh«ng thÓ x¶y ra nhiÒu h¬n mét h­ háng trong hÖ thèng phanh chÝnh. 5.1.2.3 HÖ thèng phanh ®ç HÖ thèng phanh ®ç ph¶i cã kh¶ n¨ng gi÷ xe ®øng yªn trªn dèc lªn hoÆc dèc xuèng ngay c¶ khi v¾ng mÆt ng­êi l¸i, lóc nµy c¸c bé phËn c«ng t¸c ®­îc gi÷ ë vÞ trÝ khãa b»ng c¬ cÊu thuÇn tóy c¬ khÝ. Ng­êi l¸i ph¶i thùc hiÖn ®­îc t¸c ®éng phanh nµy tõ ghÕ l¸i. 5.2 §Æc tÝnh cña c¸c hÖ thèng phanh 5.2.1 C¸c hÖ thèng phanh trang bÞ trªn xe ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng phanh chÝnh, phanh dù phßng vµ phanh ®ç. 5.2.2 C¸c hÖ thèng phanh chÝnh, phanh dù phßng vµ phanh ®ç cã thÓ cã c¸c thµnh phÇn chung miÔn lµ chóng tháa m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau: 5.2.2.1 Ph¶i cã Ýt nhÊt hai bé phËn ®iÒu khiÓn ®éc lËp víi nhau vµ ng­êi l¸i lu«n tiÕp cËn ®­îc tõ vÞ trÝ ngåi l¸i b×nh th­êng. Mçi mét bé phËn ®iÒu khiÓn phanh ph¶i ®­îc thiÕt kÕ sao cho chóng trë vÒ vÞ trÝ nh¶ phanh hoµn toµn khi th«i t¸c dông lªn phanh. Yªu cÇu nµy kh«ng ¸p dông cho bé phËn ®iÒu khiÓn phanh ®ç, khi nã ®­îc khãa c¬ khÝ ë vÞ trÝ phanh. 5.2.2.2 §iÒu khiÓn phanh cña hÖ thèng phanh chÝnh ph¶i ®éc lËp víi ®iÒu khiÓn phanh cña hÖ thèng phanh ®ç. 5.2.2.3 HiÖu qu¶ liªn kÕt gi÷a ®iÒu khiÓn phanh cña hÖ thèng phanh chÝnh víi c¸c thµnh phÇn kh¸c cña hÖ thèng dÉn ®éng phanh kh«ng ®ù¬c suy gi¶m ®i sau mét thêi gian sö dông nhÊt ®Þnh. 5.2.2.4 HÖ thèng phanh ®ç ph¶i ®­îc thiÕt kÕ sao cho nã cã thÓ ho¹t ®éng ngay c¶ khi xe ®ang chuyÓn ®éng. 5.2.2.5 Trong tr­êng hîp cã h­ háng ë bÊt kú bé phËn nµo trõ c¬ cÊu phanh (nh­ ®­îc ®Þnh nghÜa trong 3.6) vµ h­ háng c¸c thµnh phÇn ®­îc ®Ò cËp ®Õn trong 5.2.2.8, hoÆc c¸c h­ háng kh¸c cña hÖ thèng phanh chÝnh (sai chøc n¨ng, hÕt hoµn toµn hoÆc mét phÇn n¨ng l­îng dù tr÷) th× phÇn hÖ thèng phanh chÝnh kh«ng chÞu ¶nh h­ëng bëi h­ háng ®ã vÉn ph¶i cã kh¶ n¨ng dõng xe trong c¸c ®iÒu kiÖn ®­îc qui ®Þnh ®èi víi phanh dù phßng. 5.2.2.6 NÕu qu¸ tr×nh phanh chÝnh ®­îc thùc hiÖn bëi t¸c ®éng c¬ b¾p ng­êi l¸i cã trî lùc b»ng mét hay nhiÒu nguån n¨ng l­îng dù tr÷, th× trong tr­êng hîp trî lùc phanh chÝnh h­ háng, qu¸ tr×nh phanh dù phßng vÉn ph¶i ®­îc ®¶m b¶o b»ng t¸c ®éng c¬ b¾p cña ng­êi l¸i ®­îc trî lùc bëi nguån n¨ng l­îng dù tr÷ nµy, nÕu nguån nµo ®ã kh«ng chÞu ¶nh h­ëng cña h­ háng, lùc t¸c dông lªn ®iÒu khiÓn phanh chÝnh kh«ng ®­îc v­ît qu¸ gi¸ trÞ lín nhÊt qui ®Þnh. 5.2.2.7 NÕu lùc phanh chÝnh vµ dÉn ®éng phanh chØ phô thuéc vµo viÖc sö dông mét nguån n¨ng l­îng dù tr÷ do ng­êi l¸i ®iÒu khiÓn, th× ph¶i cã Ýt nhÊt hai nguån dù tr÷ n¨ng l­îng ®éc lËp hoµn 8
 9. TCVN 7228:2002 toµn, mçi nguån cã phÇn truyÒn dÉn riªng ®éc lËp cã thÓ t¸c ®éng lªn c¬ cÊu phanh chØ cña hai hoÆc nhiÒu b¸nh xe vµ ®­îc tÝnh to¸n sao cho tù chóng cã kh¶ n¨ng ®¶m b¶o yªu cÇu ®èi víi phanh dù phßng mµ kh«ng g©y ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh æn ®Þnh cña xe trong qu¸ tr×nh phanh; ngoµi ra, mçi nguån n¨ng l­îng dù tr÷ nãi trªn ph¶i ®­îc trang bÞ mét thiÕt bÞ c¶nh b¸o nh­ ®­îc ®Þnh nghÜa trong 5.2.14. 5.2.2.8 C¸c côm chÝnh nh­ bµn ®¹p phanh vµ gi¸ ®ì bµn ®¹p, xi lanh phanh chÝnh vµ pÝt-t«ng hoÆc c¸c pÝt-t«ng cña nã, van ®iÒu khiÓn, c¸c c¬ cÊu liªn kÕt gi÷a bµn ®¹p phanh vµ xi lanh phanh chÝnh hoÆc van ®iÒu khiÓn, c¸c xi lanh phanh vµ c¸c pÝt-t«ng cña nã, vµ c¸c côm trôc vµ cam cña c¸c c¬ cÊu phanh ®­îc xem lµ kh«ng cã kh¶ n¨ng h­ háng nÕu ®­îc x¸c ®Þnh ®ñ kÝch th­íc, thuËn tiÖn cho b¶o d­ìng vµ cã c¸c ®Æc tr­ng an toµn Ýt nhÊt lµ b»ng møc ®é an toµn qui ®Þnh cho c¸c thµnh phÇn thiÕt yÕu kh¸c (vÝ dô nh­ c¸c thanh ®ßn dÉn ®éng l¸i) cña xe. BÊt kú côm nµo nãi trªn mµ h­ háng cña chóng lµm cho kh«ng thÓ phanh xe ®¹t hiÖu qu¶ tèi thiÓu b»ng hiÖu qu¶ qui ®Þnh cho hÖ thèng phanh dù phßng, ph¶i ®­îc chÕ t¹o b»ng kim lo¹i hoÆc b»ng vËt liÖu cã c¸c ®Æc tÝnh t­¬ng ®­¬ng vµ kh«ng bÞ biÕn d¹ng ®¸ng kÓ trong ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng b×nh th­êng cña hÖ thèng phanh. 5.2.3 Sù h­ háng cña mét phÇn trong dÉn ®éng thñy lùc ph¶i ®­îc c¶nh b¸o cho ng­êi l¸i b»ng mét tÝn hiÖu c¶nh b¸o mµu ®á, bËt s¸ng tr­íc khi hoÆc vµo lóc ¸p suÊt kh¸c biÖt gi÷a thiÕt bÞ phanh cßn lµm viÖc vµ thiÕt bÞ phanh bÞ h­ háng ch­a lín h¬n 15,5 bar, ®­îc ®o t¹i ®Çu ra cña xi lanh phanh chÝnh, vµ vÉn s¸ng chõng nµo h­ háng cßn tån t¹i vµ khãa ®iÖn ë vÞ trÝ bËt "ON". Tuy nhiªn, cho phÐp dïng thiÕt bÞ gåm mét tÝn hiÖu c¶nh b¸o mµu ®á bËt s¸ng khi chÊt láng trong b×nh chøa ë d­íi møc quy ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt. TÝn hiÖu c¶nh b¸o ph¶i ®­îc ng­êi l¸i nhËn biÕt mét c¸ch dÔ dµng tõ ghÕ l¸i ngay c¶ khi d­íi ¸nh s¸ng ban ngµy. H­ háng cña mét thµnh phÇn cña thiÕt bÞ nµy kh«ng ®ù¬c dÉn ®Õn mÊt toµn bé hiÖu qu¶ cña hÖ thèng phanh. Sù sö dông hÖ thèng phanh ®ç còng ph¶i ®­îc chØ b¸o cho ng­êi l¸i. Cã thÓ sö dông mét tÝn hiÖu chØ b¸o t­¬ng tù. 5.2.4 Khi sö dông n¨ng l­îng kh¸c kh«ng ph¶i lµ n¨ng l­îng c¬ b¾p cña ng­êi l¸i, kh«ng cÇn ph¶i cã nhiÒu h¬n mét nguån n¨ng l­îng (b¬m thñy lùc, m¸y nÐn khÝ, vv...), nh­ng ph­¬ng c¸ch dÉn ®éng nh÷ng thiÕt bÞ t¹o ra nguån n¨ng l­îng ®ã ph¶i an toµn ®Õn møc tèi ®a. 5.2.4.1 Trong tr­êng hîp cã h­ háng ë bÊt kú bé phËn nµo cña dÉn ®éng phanh, ®­êng cÊp cho phÇn kh«ng bÞ ¶nh h­ëng bëi h­ háng ph¶i tiÕp tôc ®­îc ®¶m b¶o ®Ó dõng xe nÕu cÇn, víi møc ®é hiÖu qu¶ qui ®Þnh cho phanh dù phßng. §iÒu kiÖn nµy ph¶i ®­îc ®¸p øng b»ng c¸ch dïng c¸c thiÕt bÞ dÔ dµng ®­a vµo ho¹t ®éng khi xe ®ç, hoÆc tù ®éng ho¹t ®éng. 5.2.4.2 Ngoµi ra, c¸c thiÕt bÞ tr÷ n¨ng ®Æt sau thiÕt bÞ nµy theo dßng t¸c ®éng phanh ph¶i ®¶m b¶o trong tr­êng hîp cã h­ háng trong viÖc cung cÊp n¨ng l­îng, sau bèn lÇn t¸c ®éng hÕt hµnh tr×nh cña ®iÒu khiÓn phanh chÝnh, phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn ®­îc qui ®Þnh trong môc D.1.2 phô lôc D cña tiªu chuÈn nµy, vÉn cã kh¶ n¨ng dõng xe ë lÇn t¸c ®éng thø n¨m, víi møc ®é hiÖu qu¶ qui ®Þnh cho phanh dù phßng. 9
 10. TCVN 7228:2002 5.2.4.3 Tuy nhiªn, ®èi víi hÖ thèng phanh thñy lùc cã nguån n¨ng l­îng dù tr÷, ®iÒu trªn cã thÓ coi lµ ®· tho¶ m·n miÔn lµ c¸c yªu cÇu cña D.1.3 phô lôc D cña tiªu chuÈn nµy ®­îc tho¶ m·n. 5.2.5 C¸c yªu cÇu trong 5.2.2, 5.2.3 vµ 5.2.4 ph¶i ®­îc ®¸p øng mµ kh«ng sö dông bÊt kú thiÕt bÞ tù ®éng nµo thuéc lo¹i mµ sù mÊt hiÖu qu¶ cña nã cã thÓ kh«ng nhËn biÕt ®­îc do c¸c bé phËn b×nh th­êng ë vÞ trÝ nghØ vµ chØ ho¹t ®éng khi cã sù cè trong hÖ thèng phanh. 5.2.6 HÖ thèng phanh chÝnh ph¶i t¸c ®éng trªn tÊt c¶ c¸c b¸nh cña xe. 5.2.7 T¸c ®éng cña hÖ thèng phanh chÝnh ph¶i ®­îc ph©n bè thÝch hîp gi÷a c¸c trôc. 5.2.8 T¸c ®éng cña hÖ thèng phanh chÝnh ph¶i ®­îc ph©n bè mét c¸ch c©n ®èi gi÷a c¸c b¸nh xe cña cïng mét trôc so víi mÆt ph¼ng ®èi xøng däc cña xe. Sù bï trõ vµ c¸c tÝnh n¨ng cã thÓ g©y ra sai lÖch sù ph©n bè c©n ®èi nµy nh­ chèng kho¸ cøng, vµ nh÷ng tÝnh n¨ng cã thÓ lµm cho viÖc sö dông c¸c c¬ cÊu phanh kh«ng ®­îc kiÓm so¸t trùc tiÕp bëi ng­êi l¸i nh­ ®iÒu khiÓn kÐo, ph¶i ®­îc c«ng bè 1). 5.2.8.1 Sù bï cña dÉn ®éng ®iÒu khiÓn ®iÖn ®èi víi sù suy gi¶m hoÆc h­ háng cña hÖ thèng phanh ph¶i ®­îc b¸o cho ng­êi l¸i b»ng mét tÝn hiÖu c¶nh b¸o mÇu vµng, quy ®Þnh trong 5.2.21.1.2. Yªu cÇu nµy ph¶i ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn t¶i träng, khi sù bï v­ît qu¸ c¸c giíi h¹n sau: 5.2.8.1.1 Sù kh¸c nhau vÒ møc ¸p suÊt phanh trªn trôc bÊt kú: a) 25% cña gi¸ trÞ cao h¬n ®èi víi gia tèc chËm dÇn cña xe ≥ 2 m/ s2; b) 25% t¹i 2 m/ s2 ®èi víi gia tèc chËm dÇn thÊp h¬n møc nµy. 5.2.8.1.2 Mét gi¸ trÞ bï trõ riªng trªn trôc bÊt kú: a) > 50% cña gi¸ trÞ danh ®Þnh ®èi víi gia tèc chËm dÇn cña xe ≥ 2 m/ s2; b) 50% gi¸ trÞ danh ®Þnh t¹i 2 m/ s2 ®èi víi gia tèc chËm dÇn thÊp h¬n møc nµy. 5.2.8.2 Sù bï nh­ ®Þnh nghÜa ë trªn chØ ®­îc phÐp khi t¸c ®éng phanh lÇn ®Çu thùc hiÖn ë tèc ®é lín h¬n 10 km/h. 5.2.9 Sù cè cña dÉn ®éng ®iÒu khiÓn ®iÖn kh«ng ®­îc g©y ra t¸c ®éng phanh tr¸i víi ý ®Þnh cña ng­êi l¸i. 5.2.10 ThiÕt bÞ phanh chÝnh vµ thiÕt bÞ phanh ®ç ph¶i t¸c dông trªn c¸c bÒ mÆt phanh ®­îc nèi cøng víi c¸c b¸nh xe b»ng c¸c chi tiÕt ®ñ bÒn. Kh«ng bÒ mÆt phanh nµo cã kh¶ n¨ng t¸ch rêi khái c¸c b¸nh xe; tuy nhiªn, ®èi víi hÖ thèng phanh chÝnh vµ phanh dù phßng, cho phÐp cã sù t¸ch rêi nh­ vËy cña c¸c bÒ mÆt phanh chØ trong thêi gian ng¾n, vÝ dô nh­ khi chuyÓn sè vµ sau ®ã c¶ 1) Nh÷ng ®Æc tÝnh kü thuËt ®Çy ®ñ vµ nh÷ng qui tr×nh thö nghiÖm kÌm theo ph¶i ®­îc nhµ s¶n xuÊt ®Ö tr×nh vµ ph¶i ®­îc TiÓu ban kü thuËt phª duyÖt kiÓu xem xÐt vµ chÊp thuËn (trõ khi ®· hoµn toµn ®­îc bao hµm bëi Tiªu chuÈn 10
 11. TCVN 7228:2002 phanh chÝnh vµ phanh dù phßng tiÕp tôc ho¹t ®éng víi møc hiÖu qu¶ qui ®Þnh. Ngoµi ra, ®èi víi hÖ thèng phanh ®ç cho phÐp cã sù t¸ch rêi nãi trªn víi ®iÒu kiÖn ng­êi l¸i, tõ ghÕ l¸i cña m×nh, hoµn toµn kiÓm so¸t ®­îc sù t¸ch rêi ®ã b»ng mét hÖ thèng ho¹t ®éng kh«ng ¶nh h­ëng bëi rß rØ. 5.2.11 Sù mßn cña c¬ cÊu phanh ph¶i cã kh¶ n¨ng bï l¹i dÔ dµng b»ng c¬ cÊu ®iÒu chØnh b»ng tay hoÆc tù ®éng. Ngoµi ra, ®iÒu khiÓn phanh vµ c¸c thµnh phÇn cña dÉn ®éng phanh vµ c¬ cÊu phanh ph¶i cã hµnh tr×nh dù tr÷ vµ khi cÇn thiÕt, ph¶i cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh thÝch hîp sao cho khi c¸c c¬ cÊu phanh bÞ nãng hoÆc c¸c m¸ phanh bÞ mßn ®Õn møc ®é nhÊt ®Þnh, t¸c dông phanh vÉn ®­îc ®¶m b¶o mµ kh«ng cÇn cã sù ®iÒu chØnh tøc thêi. 5.2.11.1 ViÖc ®iÒu chØnh khi mßn ph¶i lµ tù ®éng ®èi víi c¬ cÊu phanh chÝnh. C¬ cÊu ®iÒu chØnh ®é mßn tù ®éng ph¶i ®¶m b¶o sao cho sau khi c¬ cÊu phanh nãng lªn vµ nguéi ®i, vÉn duy tr× ®­îc hiÖu qu¶ phanh. §Æc biÖt xe ph¶i duy tr× ®­îc kh¶ n¨ng ho¹t ®éng b×nh th­êng sau khi thö theo môc C.1.5 phô lôc C (Thö lo¹i I). 5.2.11.2 Ph¶i cã kh¶ n¨ng dÔ dµng kiÓm tra ®­îc ®é mßn trªn c¸c m¸ phanh cña phanh chÝnh tõ phÝa ngoµi hoÆc phÝa gÇm xe mµ chØ cÇn dïng c¸c dông cô hoÆc trang thiÕt bÞ th«ng th­êng kÌm theo xe, ch¼ng h¹n b»ng c¸ch bè trÝ c¸c lç kiÓm tra thÝch hîp hoÆc c¸ch kh¸c nµo ®ã. Thay vµo ®ã, cho phÐp dïng c¸c thiÕt bÞ c¶nh b¸o b»ng ©m thanh hoÆc b»ng ¸nh s¸ng, c¶nh b¸o cho ng­êi l¸i t¹i vÞ trÝ l¸i khi cÇn ph¶i thay m¸ phanh. §Ó thay thÕ, cho phÐp th¸o rêi c¸c b¸nh tr­íc vµ / hoÆc c¸c b¸nh sau. TÝn hiÖu c¶nh b¸o mÇu vµng qui ®Þnh trong 5.2.21.1.2 cã thÓ ®­îc sö dông nh­ lµ mét tÝn hiÖu c¶nh b¸o ¸nh s¸ng. 5.2.12 Trong hÖ thèng phanh dÉn ®éng thñy lùc, c¸c miÖng rãt cña b×nh chøa chÊt láng ph¶i ®­îc bè trÝ ®Ó thuËn tiÖn khi rãt; ngoµi ra, c¸c b×nh chøa chÊt láng dù tr÷ ph¶i ®­îc thiÕt kÕ vµ cã cÊu t¹o sao cho cã thÓ dÔ dµng kiÓm tra ®­îc møc chÊt láng dù tr÷ mµ kh«ng ph¶i më b×nh chøa, vµ dung tÝch tæng céng cña c¸c b×nh chøa tèi thiÓu ph¶i t­¬ng ®­¬ng víi l­îng chÊt láng cÇn bæ sung khi tÊt c¶ c¸c xi lanh hoÆc pÝt t«ng do b×nh chøa nµy cung cÊp dÞch chuyÓn tõ vÞ trÝ m¸ phanh míi hoµn toµn tíi vÞ trÝ m¸ phanh bÞ mßn hoµn toµn. NÕu ®iÒu kiÖn sau kh«ng ®­îc tho¶ m·n, ph¶i cã mét tÝn hiÖu c¶nh b¸o ng­êi l¸i chó ý vÒ sù hôt møc chÊt láng dù tr÷ cã kh¶ n¨ng g©y ra h­ háng trong hÖ thèng phanh. Ng­êi l¸i ph¶i dÔ dµng nhËn biÕt tÝn hiÖu c¶nh b¸o nµy. 5.2.13 Lo¹i chÊt láng dïng trong hÖ thèng phanh dÉn ®éng thñy lùc ph¶i ®­îc nhËn biÕt b»ng c¸c ký hiÖu theo h×nh 1 hoÆc 2 cña tiªu chuÈn ISO 9128:1987 vµ c¸c ký hiÖu thÝch hîp DOT3/DOT4/DOT5. Ký hiÖu ph¶i ®­îc g¾n ë vÞ trÝ dÔ nh×n, kh«ng tÈy xo¸ ®­îc, trong vßng 100 mm c¸ch miÖng rãt cña b×nh chøa chÊt láng; c¸c th«ng tin bæ sung cã thÓ ®­îc cung cÊp bëi nhµ s¶n xuÊt. 5.2.14 ThiÕt bÞ c¶nh b¸o nµy). Nh»m môc ®Ých nµy, nhµ s¶n xuÊt ph¶i cung cÊp c¸c tµi liÖu liªn quan: bè trÝ hÖ thèng, m« t¶ c¸c chøc n¨ng vµ kh¸i niÖm an toµn. 11
 12. TCVN 7228:2002 5.2.14.1 BÊt kú xe nµo trang bÞ c¬ cÊu phanh chÝnh ho¹t ®éng do n¨ng l­îng lÊy tõ b×nh tÝch n¨ng, khi hiÖu qu¶ quy ®Þnh cña phanh dù phßng kh«ng thÓ ®¹t ®­îc b»ng c¬ cÊu phanh nµy nÕu kh«ng dïng n¨ng l­îng lÊy tõ b×nh tÝch n¨ng, th× ph¶i cã thiÕt bÞ c¶nh b¸o. ThiÕt bÞ c¶nh b¸o nµy ph¶i ph¸t ra tÝn hiÖu ¸nh s¸ng hoÆc ©m thanh khi n¨ng l­îng dù tr÷ trong phÇn nµo ®ã cña hÖ thèng tôt xuèng tíi gi¸ trÞ mµ ë ®ã nÕu kh«ng cã sù n¹p thªm vµo b×nh chøa vµ kh«ng xÐt ®Õn c¸c ®iÒu kiÖn t¶i träng cña xe, th× ®iÒu khiÓn phanh chÝnh, sau bèn lÇn t¸c ®éng hÕt hµnh tr×nh, vÉn cã thÓ sö dông lÇn thø n¨m vµ ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ qui ®Þnh cho phanh dù phßng (khi kh«ng cã h­ háng trong dÉn ®éng phanh chÝnh vµ c¸c c¬ cÊu phanh ®­îc ®iÒu chØnh ®óng). ThiÕt bÞ c¶nh b¸o nµy ph¶i ®­îc nèi trùc tiÕp vµ cè ®Þnh vµo m¹ch. Khi ®éng c¬ ®ang ho¹t ®éng trong ®iÒu kiÖn lµm viÖc b×nh th­êng vµ hÖ thèng phanh kh«ng cã h­ háng, nh­ khi thö phª duyÖt kiÓu xe, thiÕt bÞ c¶nh b¸o kh«ng ®­îc ph¸t tÝn hiÖu ngo¹i trõ trong thêi gian cÇn thiÕt ®Ó n¹p n¨ng l­îng cho b×nh chøa sau khi khëi ®éng ®éng c¬. TÝn hiÖu c¶nh b¸o mÇu ®á qui ®Þnh trong 5.2.21.1.1 ®­îc dïng nh­ mét tÝn hiÖu c¶nh b¸o ¸nh s¸ng. 5.2.14.2 Tuy nhiªn, trong tr­êng hîp c¸c xe chØ ®­îc coi lµ phï hîp yªu cÇu 5.2.4.1 do ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu cña D.1.3 phô lôc D, khi ngoµi tÝn hiÖu ¸nh s¸ng, thiÕt bÞ c¶nh b¸o ph¶i ph¸t ra mét tÝn hiÖu ©m thanh. C¸c thiÕt bÞ nµy kh«ng cÇn ho¹t ®éng ®ång thêi, miÔn lµ mçi thiÕt bÞ ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu nãi trªn vµ tÝn hiÖu ©m thanh kh«ng ®­îc ph¸t ra tr­íc tÝn hiÖu ¸nh s¸ng. TÝn hiÖu c¶nh b¸o mÇu ®á qui ®Þnh trong 5.2.21.1.1 d­íi ®©y ®­îc dïng nh­ mét tÝn hiÖu c¶nh b¸o ¸nh s¸ng. 5.2.14.3 ThiÕt bÞ ©m thanh nµy cã thÓ kh«ng ho¹t ®éng khi ®ang sö dông phanh ®ç vµ/ hoÆc, tïy sù lùa chän cña nhµ s¶n xuÊt, khi vÞ trÝ sè cña hép sè tù ®éng ®ang ë vÞ trÝ "§ç" (Park). 5.2.15 SÏ lµ kh«ng vi ph¹m 5.1.2.3, trong tr­êng hîp mét nguån n¨ng l­îng phô trë thµnh nguån chñ yÕu ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng cña hÖ thèng phanh, th× sù dù tr÷ n¨ng l­îng ph¶i ®¶m b¶o sao cho, nÕu ®éng c¬ ngõng ho¹t ®éng hoÆc trong tr­êng hîp c¸c thiÕt bÞ dÉn ®éng nguån n¨ng l­îng bÞ h­ háng, hiÖu qu¶ phanh vÉn ®­îc duy tr× ®ñ ®Ó dõng xe ë c¸c ®iÒu kiÖn qui ®Þnh. Ngoµi ra, nÕu lùc c¬ b¾p cña ng­êi l¸i t¸c dông lªn hÖ thèng phanh ®ç ®­îc trî lùc b»ng mét c¬ cÊu trî lùc, t¸c dông cña hÖ thèng phanh ®ç vÉn ph¶i ®­îc ®¶m b¶o c¶ trong tr­êng hîp c¬ cÊu trî lùc bÞ háng, nÕu cÇn thiÕt b»ng c¸ch sö dông mét nguån n¨ng l­îng dù tr÷ kh¸c ®éc lËp víi nguån n¨ng l­îng th­êng cung cÊp cho c¬ cÊu trî lùc. Nguån n¨ng l­îng dù tr÷ nµy cã thÓ lµ nguån dïng cho hÖ thèng phanh chÝnh. 5.2.16 ThiÕt bÞ phô trî khÝ nÐn / thuû lùc nµy ph¶i ®­îc cung cÊp n¨ng l­îng sao cho trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, cã thÓ ®¹t ®­îc gi¸ trÞ gia tèc chËm dÇn theo quy ®Þnh vµ ngay c¶ khi nguån cung cÊp n¨ng l­îng bÞ h­ háng, ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ phô trî kh«ng thÓ lµm cho dù tr÷ n¨ng l­îng cung cÊp cho c¸c hÖ thèng phanh gi¶m xuèng d­íi møc ®­îc quy ®Þnh trong 5.2.14 . 5.2.17 §èi víi xe ®­îc trang bÞ ®Ó kÐo moãc, b¸n moãc cã hÖ thèng phanh chÝnh lµ phanh ®iÖn, ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu sau: 12
 13. TCVN 7228:2002 5.2.17.1 Nguån n¨ng l­îng (m¸y ph¸t vµ ¾c qui) cña xe ph¶i cã mét dung l­îng ®ñ lín ®Ó cung cÊp dßng cho hÖ thèng phanh ®iÖn. Khi ®éng c¬ ch¹y ë tèc ®é kh«ng t¶i theo quy ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt vµ tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn do nhµ s¶n xuÊt cung cÊp thuéc vÒ trang bÞ tiªu chuÈn kÌm theo xe ®· ®­a vµo ho¹t ®éng, ®iÖn ¸p trªn c¸c m¹ch ®iÖn ë møc tiªu thô dßng lín nhÊt cña hÖ thèng phanh ®iÖn (15A) kh«ng ®­îc gi¶m xuèng d­íi gi¸ trÞ 9,6V khi ®o t¹i ®Çu nèi. C¸c m¹ch ®iÖn kh«ng ®­îc bÞ ng¾n m¹ch ngay c¶ khi qu¸ t¶i. 5.2.17.2 Trong tr­êng hîp cã h­ háng trong hÖ thèng phanh chÝnh cña xe kÐo, khi hÖ thèng nµy gåm Ýt nhÊt hai phÇn ®éc lËp, phÇn hoÆc c¸c phÇn kh«ng bÞ ¶nh h­ëng do h­ háng ph¶i cã kh¶ n¨ng ®­a vµo ho¹t ®éng mét phÇn hoÆc toµn bé c¸c c¬ cÊu phanh cña moãc, b¸n moãc. 5.2.17.3 ChØ ®­îc phÐp sö dông c«ng t¾c vµ m¹ch ®Ìn phanh ®Ó ®iÒu khiÓn hÖ thèng phanh ®iÖn khi ®­êng ®iÒu khiÓn ®­îc nèi song song víi ®Ìn phanh, vµ c«ng t¾c, m¹ch ®Ìn phanh ®ã cã kh¶ n¨ng chÞu ®­îc t¶i träng phô nµy. 5.2.18 C¸c yªu cÇu bæ sung ®èi víi « t« ch¹y ®iÖn: 5.2.18.1 ¤ t« ch¹y ®iÖn trang bÞ hÖ thèng phanh ®iÖn kiÓu m¸y ph¸t lo¹i A: 5.2.18.1.1 Phanh ®iÖn kiÓu m¸y ph¸t chØ ®­îc ®­a vµo ho¹t ®éng b»ng bµn ®¹p ga vµ / hoÆc vÞ trÝ trung gian cña hép sè. 5.2.18.2 ¤ t« ch¹y ®iÖn trang bÞ hÖ thèng phanh ®iÖn kiÓu m¸y ph¸t lo¹i B: 5.2.18.2.1 Kh«ng thÓ ng¾t mét phÇn hoÆc toµn bé mét bé phËn cña hÖ thèng phanh chÝnh, ngo¹i trõ b»ng mét thiÕt bÞ tù ®éng. 5.2.18.2.2 HÖ thèng phanh chÝnh chØ ®­îc cã mét thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn. 5.2.18.2.3 HÖ thèng phanh chÝnh kh«ng ®­îc bÞ ¶nh h­ëng xÊu bëi sù t¸ch ®éng c¬ hoÆc tû sè truyÒn sö dông. 5.2.18.2.4 NÕu sù ho¹t ®éng cña bé phËn ®iÖn cña phanh ®­îc ®¶m b¶o bëi liªn hÖ thiÕt lËp gi÷a tÝn hiÖu tõ phÇn ®iÒu khiÓn cña phanh chÝnh vµ lùc phanh tíi c¸c b¸nh xe cã liªn quan, th× mét sù h­ háng cña liªn hÖ nµy dÉn tíi viÖc kh«ng tu©n thñ c¸c yªu cÇu vÒ ph©n bè lùc phanh gi÷a c¸c trôc (Phô lôc E hoÆc F t­¬ng øng) ph¶i ®­îc c¶nh b¸o cho ng­êi l¸i b»ng mét tÝn hiÖu ¸nh s¸ng, chËm nhÊt lµ khi ®iÒu khiÓn phanh ®­îc t¸c ®éng, vµ ph¶i cßn s¸ng chõng nµo h­ háng ch­a ®­îc kh¾c phôc vµ c«ng t¾c liªn quan ë vÞ trÝ bËt. 5.2.18.3 §èi víi « t« ch¹y ®iÖn trang bÞ hÖ thèng phanh ®iÖn kiÓu m¸y ph¸t c¶ hai lo¹i A vµ B, tÊt c¶ c¸c yªu cÇu t­¬ng øng ph¶i ®­îc ¸p dông, ngo¹i trõ ®iÒu 5.2.18.1.1 . Trong tr­êng hîp nµy, phanh ®iÖn kiÓu m¸y ph¸t cã thÓ ®­îc ®­a vµo ho¹t ®éng b»ng bµn ®¹p ga vµ / hoÆc vÞ trÝ trung gian cña hép sè. Ngoµi ra, t¸c ®éng lªn ®iÒu khiÓn phanh chÝnh kh«ng ®­îc lµm gi¶m hiÖu qu¶ phanh t¹o ra bëi viÖc nh¶ ch©n ga. 13
 14. TCVN 7228:2002 5.2.18.4 Sù ho¹t ®éng cña phanh ®iÖn kh«ng ®­îc bÞ ¶nh h­ëng cña tõ tr­êng hoÆc ®iÖn tr­êng. 5.2.18.5 §èi víi xe cã trang bÞ thiÕt bÞ chèng h·m cøng, thiÕt bÞ chèng h·m cøng ph¶i ®iÒu khiÓn hÖ thèng phanh ®iÖn. 5.2.19 C¸c yªu cÇu bæ sung riªng ®èi víi dÉn ®éng ®iÖn cña hÖ thèng phanh ®ç: 5.2.19.1 Trong tr­êng hîp h­ háng dÉn ®éng ®iÖn, bÊt kú t¸c ®éng kh«ng mong muèn nµo cña hÖ thèng phanh ®ç ph¶i ®­îc ng¨n ngõa. 5.2.19.2 Trong tr­êng hîp h­ háng trong dÉn ®éng ®iÒu khiÓn ®iÖn, ph¶i cßn kh¶ n¨ng sö dông hÖ thèng phanh ®ç tõ ghÕ ng­êi l¸i vµ ®¹t hiÖu qu¶ phanh ®ç quy ®Þnh t¹i C.2.3.1 . Còng ph¶i cã kh¶ n¨ng nh¶ phanh ®ç khi cÇn thiÕt b»ng c¸ch sö dông mét thiÕt bÞ nh¶ phanh phô mang theo xe hoÆc l¾p trªn xe. ViÖc truyÒn dÉn b»ng ®éng c¬ / b»ng tay hoÆc truyÒn dÉn tù ®éng (vÞ trÝ ®ç) cã thÓ ®­îc sö dông ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ trªn. 5.2.19.2.1 Sù ®øt m¹ch nguån cung cÊp hoÆc ®øt m¹ch trong dÉn ®éng ®iÖn cña hÖ thèng phanh ®ç ph¶i ®­îc b¸o cho ng­êi l¸i b»ng mét tÝn hiÖu c¶nh b¸o mÇu vµng quy ®Þnh trong 5.2.21.1.2 . 5.2.19.3 ThiÕt bÞ phô cã thÓ sö dông n¨ng l­îng tõ nguån dù tr÷ n¨ng l­îng cña dÉn ®éng ®iÖn cña hÖ thèng phanh ®ç, miÔn lµ ho¹t ®éng cña hÖ thèng phanh ®ç kh«ng bÞ ¶nh h­ëng. Ngoµi ra, nÕu hÖ thèng phanh chÝnh còng sö dông nguån dù tr÷ n¨ng l­îng nµy, th× ph¶i ¸p dông c¸c yªu cÇu cña 5.2.20.6. 5.2.19.4 Sau khi c«ng t¾c ®¸nh löa / khëi ®éng dïng ®Ó kiÓm so¸t ®iÖn n¨ng cho thiÕt bÞ phanh ®· ®­îc t¾t, vµ / hoÆc ch×a khãa ®· ®­îc rót ra, vÉn ph¶i cßn kh¶ n¨ng sö dông hÖ thèng phanh ®ç trong khi sù nh¶ phanh ph¶i ®­îc ng¨n ngõa. 5.2.20 C¸c yªu cÇu bæ sung riªng ®èi víi hÖ thèng phanh chÝnh cã dÉn ®éng ®iÒu khiÓn ®iÖn: 5.2.20.1 Khi phanh ®ç ®· nh¶, hÖ thèng phanh chÝnh ph¶i cã kh¶ n¨ng sinh ra lùc phanh tÜnh tæng céng tèi thiÓu t­¬ng ®­¬ng víi lùc phanh t¹o ra khi thö KiÓu O, ngay c¶ khi c«ng t¾c ®¸nh löa / khëi ®éng ë vÞ trÝ t¾t vµ / hoÆc ch×a khãa ®· rót ra. §iÒu nµy cã nghÜa lµ trong dÉn ®éng cña hÖ thèng phanh chÝnh lu«n cã ®ñ n¨ng l­îng. 5.2.20.2 Trong tr­êng hîp cã mét h­ háng t¹m thêi (< 40 ms) trong dÉn ®éng ®iÒu khiÓn hÖ thèng phanh chÝnh (vÝ dô nh­ tÝn hiÖu kh«ng truyÒn ®­îc hoÆc lçi d÷ liÖu) kh«ng ®­îc g©y ¶nh h­ëng ®¸ng kÓ nµo lªn hiÖu qu¶ phanh chÝnh. 14
 15. TCVN 7228:2002 5.2.20.3 Mét sù h­ háng tiÕp theo ( ≥ 40 ms) trong hÖ thèng dÉn ®éng ®iÖn 1), trõ sù dù tr÷ n¨ng l­îng, ph¶i ®­îc c¶nh b¸o cho ng­êi l¸i b»ng mét tÝn hiÖu mÇu ®á hoÆc vµng ®­îc quy ®Þnh t­¬ng øng trong 5.2.21.1.1 vµ 5.2.21.1.2 . Khi hiÖu qu¶ phanh chÝnh quy ®Þnh kh«ng thÓ tiÕp tôc duy tr× (tÝn hiÖu c¶nh b¸o mÇu ®á), nh÷ng h­ háng do sù mÊt tÝnh liªn tôc ®iÖn (vÝ dô nh­ ®øt m¹ch, mÊt liªn kÕt) ph¶i ®­îc c¶nh b¸o cho ng­êi l¸i cµng sím cµng tèt, vµ hiÖu qu¶ phanh dù phßng quy ®Þnh ph¶i ®­îc thùc hiÖn bëi ho¹t ®éng cña ®iÒu khiÓn phanh chÝnh phï hîp víi C.2.2 . 5.2.20.4 Trong tr­êng hîp h­ háng nguån n¨ng l­îng cña dÉn ®éng ®iÒu khiÓn ®iÖn, b¾t ®Çu tõ gi¸ trÞ danh ®Þnh cña møc n¨ng l­îng, toµn bé ph¹m vi ®iÒu khiÓn cña hÖ thèng phanh chÝnh ph¶i ®­îc ®¶m b¶o sau 20 lÇn liªn tôc t¸c ®éng hÕt hµnh tr×nh ®iÒu khiÓn phanh chÝnh. Khi thö, mçi lÇn t¸c ®éng ®iÒu khiÓn phanh ph¶i ®­îc thùc hiÖn hoµn toµn trong 20 gi©y, nh¶ phanh trong 5 gi©y. Trong thö nghiÖm trªn, ®iÒu nµy cã nghÜa lµ trong dÉn ®éng lu«n cã ®ñ n¨ng l­îng ®Ó ®¶m b¶o t¸c ®éng hoµn toµn cña hÖ thèng phanh chÝnh. Yªu cÇu nµy kh«ng ®­îc hiÓu lµ mét sù t¸ch rêi c¸c yªu cÇu ë phô lôc E. 5.2.20.5 Khi ®iÖn ¸p ¾c qui gi¶m xuèng d­íi gi¸ trÞ danh ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt mµ t¹i ®ã hiÖu qu¶ phanh chÝnh quy ®Þnh kh«ng thÓ tiÕp tôc ®¶m b¶o vµ / hoÆc møc ®iÖn ¸p nµy lµm cho Ýt nhÊt hai dßng phanh ®éc lËp cña phanh chÝnh kh«ng ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ phanh quy ®Þnh cho phanh dù phßng, th× mét tÝn hiÖu c¶nh b¸o mÇu ®á quy ®Þnh t¹i 5.2.21.1.1 ph¶i ho¹t ®éng. Sau khi tÝn hiÖu c¶nh b¸o ®· ho¹t ®éng, ph¶i cã kh¶ n¨ng sö dông ®iÒu kiÓn phanh chÝnh vµ ®¹t ®­îc tèi thiÓu hiÖu qu¶ phanh dù phßng quy ®Þnh t¹i C.2.2 . §iÒu nµy cã nghÜa lµ trong dÉn ®éng phanh chÝnh ph¶i lu«n ®ñ møc n¨ng l­îng cÇn thiÕt. 5.2.20.6 NÕu thiÕt bÞ phô ®­îc cung cÊp n¨ng l­îng tõ dÉn ®éng ®iÒu khiÓn ®iÖn, sù cung cÊp n¨ng l­îng ph¶i ®ñ ®Ó thùc hiÖn gi¸ trÞ gia tèc chËm dÇn quy ®Þnh khi tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ phô nµy ®ang ho¹t ®éng. Khi ®éng c¬ ho¹t ®éng ë tèc ®é kh«ng lín h¬n 80% tèc ®é øng víi c«ng suÊt lín nhÊt, dù tr÷ n¨ng l­îng dÉn ®éng ®iÒu khiÓn ®iÖn kh«ng ®­îc phãng ®iÖn trõ khi gi¸ trÞ gia tèc chËm dÇn quy ®Þnh cã thÓ ®¹t ®­îc mµ kh«ng sö dông ®iÖn n¨ng. Sù tháa m·n yªu cÇu nµy cã thÓ ®­îc chøng minh b»ng tÝnh to¸n hoÆc b»ng thö nghiÖm thùc tÕ. 5.2.20.7 NÕu thiÕt bÞ phô ®­îc cung cÊp n¨ng l­îng tõ dÉn ®éng ®iÒu khiÓn ®iÖn, c¸c yªu cÇu sau ph¶i ®­îc tháa m·n: 5.2.20.7.1 Trong tr­êng hîp h­ háng nguån n¨ng l­îng trong khi xe ®ang chuyÓn ®éng, n¨ng l­îng ë b×nh chøa ph¶i ®ñ cho ho¹t ®éng cña c¸c c¬ cÊu phanh khi t¸c ®éng lªn ®iÒu khiÓn phanh. 5.2.20.7.2 Trong tr­êng hîp h­ háng nguån n¨ng l­îng trong khi xe ®ang ®øng yªn vµ hÖ thèng phanh ®ç ®ang sö dông, n¨ng l­îng trong b×nh chøa ph¶i ®ñ cho c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng, ngay c¶ khi ®ang phanh b»ng c¸c c¬ cÊu phanh. 1) Cho tíi khi quy tr×nh thö ®­îc chÊp thuËn, nhµ s¶n xuÊt ph¶i cung cÊp cho phßng thö nghiÖm nh÷ng ph©n tÝch vÒ c¸c h­ háng cã thÓ cã trong dÉn ®éng ®iÒu khiÓn vµ nh÷ng ¶nh h­ëng cña chóng. Nh÷ng th«ng tin nµy ph¶i ®­îc th¶o luËn vµ th«ng qua gi÷a phßng thö nghiÖm vµ nhµ s¶n xuÊt xe. 15
 16. TCVN 7228:2002 5.2.21 C¸c tÝn hiÖu c¶nh b¸o sai sãt vµ h­ háng cña phanh (C¸c yªu cÇu chung): 5.2.21.1 Xe ph¶i cã kh¶ n¨ng t¹o ra c¸c tÝn hiÖu ¸nh s¸ng c¶nh b¸o c¸c sai sãt vµ h­ háng cña phanh, cô thÓ lµ: 5.2.21.1.1 Mét tÝn hiÖu c¶nh b¸o mÇu ®á biÓu thÞ h­ háng trong phÇn thiÕt bÞ phanh g©y trë ng¹i cho viÖc ®¹t hiÖu qu¶ phanh chÝnh yªu cÇu vµ / hoÆc h­ háng g©y trë ng¹i cho chøc n¨ng cña Ýt nhÊt mét trong hai dßng ®éc lËp cña phanh chÝnh. 5.2.21.1.2 NÕu cã thÓ, mét tÝn hiÖu c¶nh b¸o mÇu vµng biÓu thÞ h­ háng vÒ ®iÖn trong thiÕt bÞ phanh mµ ch­a ®­îc c¶nh b¸o bëi tÝn hiÖu mÇu ®á quy ®Þnh t¹i 5.2.21.1.1. 5.2.21.2 TÝn hiÖu c¶nh b¸o nµy ph¶i nh×n thÊy ngay c¶ d­íi ¸nh s¸ng ban ngµy; ®iÒu kiÖn tháa m·n cña tÝn hiÖu lµ ng­êi l¸i ph¶i dÔ dµng nhËn thÊy tõ ghÕ l¸i; sù h­ háng cña mét bé phËn cña thiÕt bÞ c¶nh b¸o kh«ng ®­îc g©y ra bÊt kú sù mÊt hiÖu qu¶ phanh nµo. 5.2.21.3 Sai sãt hoÆc h­ háng ph¶i ®­îc b¸o cho ng­êi l¸i b»ng tÝn hiÖu c¶nh b¸o nãi trªn kh«ng chËm h¬n t¸c ®éng cña ®iÒu khiÓn phanh chÝnh. TÝn hiÖu c¶nh b¸o ph¶i cßn s¸ng chõng nµo h­ háng / sai sãt cßn tån t¹i vµ c«ng t¾c ®¸nh löa (khëi ®éng) ë vÞ trÝ bËt (On). 5.2.21.4 TÝn hiÖu c¶nh b¸o nãi trªn ph¶i s¸ng khi thiÕt bÞ ®iÖn cña xe (vµ hÖ thèng phanh) ®­îc n¹p ®iÖn. Khi xe ®ç, hÖ thèng phanh ph¶i kiÓm tra kh¼ng ®Þnh lµ kh«ng mét h­ háng hoÆc sai sãt nµo cßn tån t¹i tr­íc khi t¾t tÝn hiÖu c¶nh b¸o. H­ háng hoÆc sai sãt ®· lµm tÝn hiÖu c¶nh b¸o nãi trªn ho¹t ®éng, nh­ng kh«ng ph¸t hiÖn ®­îc ë ®iÒu kiÖn tÜnh, ph¶i ®­îc l­u l¹i khi ph¸t hiÖn vµ biÓu thÞ khi khëi ®éng vµ trong thêi gian c«ng t¾c ®¸nh löa (khëi ®éng) ë vÞ trÝ bËt (On) chõng nµo h­ háng hoÆc sai sãt cßn tån t¹i. 6 Ph­¬ng ph¸p thö C¸c kiÓu xe xin phª duyÖt cÇn ph¶i qua c¸c phÐp thö vµ tho¶ m·n yªu cÇu vÒ hiÖu qu¶ phanh ®­îc quy ®Þnh trong phô lôc C. 7 Sù phï hîp trong s¶n xuÊt 7.1 Xe ®­îc phª duyÖt theo tiªu chuÈn nµy ph¶i ®­îc s¶n xuÊt phï hîp víi kiÓu ®· ®­îc phª duyÖt b»ng c¸ch ®¸p øng c¸c yªu cÇu ®Æt ra trong ®iÒu 5. VÝ dô vÒ th«ng b¸o phª duyÖt kiÓu vµ bè trÝ dÊu hiÖu phª duyÖt kiÓu ®­îc nªu trong phô lôc tham kh¶o A vµ B. 16
 17. TCVN 7228:2002 Phô lôc A (tham kh¶o) VÝ dô tham kh¶o vÒ th«ng b¸o phª duyÖt kiÓu cña c¸c n­íc tham gia HiÖp ®Þnh 1958, ECE, Liªn hiÖp quèc (Ch÷ E trong vßng trßn t­îng tr­ng cho viÖc phª duyÖt kiÓu cña c¸c n­íc nµy) [Khæ lín nhÊt: A4 (210 mm x 297 mm)] Th«ng b¸o C«ng bè bëi: C¬ quan cã thÈm quyÒn .................................. (1) .................................. .................................. (2) VÒ viÖc: CÊp phª duyÖt Kh«ng cÊp phª duyÖt CÊp phª duyÖt më réng Thu håi phª duyÖt ChÊm døt s¶n xuÊt cña mçi kiÓu xe vÒ thiÕt bÞ phanh theo Qui ®Þnh ECE 13-H Phª duyÖt sè ................................. Phª duyÖt më réng sè ............................................................ A.1 Tªn th­¬ng m¹i hoÆc nh·n hiÖu xe .......................................................................................... A.2 KiÓu xe ................................................................................................................................... A.3 Tªn vµ ®Þa chØ cña nhµ s¶n xuÊt .............................................................................................. A.4 Tªn vµ ®Þa chØ cña ®¹i diÖn nhµ s¶n xuÊt nÕu cã...................................................................... ......................................................................................................................................................... A.5 Khèi l­îng xe ........................................................................................................................... A.5.1 Khèi l­îng lín nhÊt cña xe.................................................................................................. A.5.2 Khèi l­îng nhá nhÊt cña xe.................................................................................................. A.6 Ph©n bè khèi l­îng cña mçi trôc (gi¸ trÞ lín nhÊt) .................................................................... A.7 Nh·n hiÖu vµ kiÓu m¸ phanh.................................................................................................... A.7.1 C¸c m¸ phanh thö nghiÖm theo c¸c qui ®Þnh cã liªn quan cña Phô lôc C ................................ 17
 18. TCVN 7228:2002 A.7.1 C¸c m¸ phanh lùa chän thö nghiÖm theo Phô lôc G ................................................................ A.8 KiÓu ®éng c¬ ....................................................................................................................... A.9 Sè l­îng vµ tû sè truyÒn c¸c tay sè...................................................................................... A.10 Tû sè (c¸c tû sè) truyÒn lùc cuèi cïng ................................................................................ (2) A.11 Khèi l­îng lín nhÊt cña moãc, b¸n moãc ®­îc nèi thªm nÕu cã ...................................... A.11.1 Moãc, b¸n moãc kh«ng ®­îc phanh: .................................................................................... A.12 C¸c kÝch cì lèp; ................................................................................................................... A.12.1 KÝch cì cña lèp / b¸nh xe dù phßng ..................................................................................... (2) A.12.2 Xe ®¸p øng c¸c yªu cÇu kü thuËt cña phô lôc 3 - ECE 64: Cã/ Kh«ng ............................. A.13 Tèc ®é thiÕt kÕ lín nhÊt .... .................................................................................................. A.14 M« t¶ tãm t¾t thiÕt bÞ phanh .................................................................................................. A.15 Khèi l­îng xe khi thö ............................................................................................................ Toµn t¶i Kh«ng t¶i (kg) (kg) Trôc sè 1 Trôc sè 2 Tæng sè A.16 KÕt qu¶ thö: VËn tèc thö HiÖu qu¶ ®o ®­îc Lùc t¸c ®éng ®iÒu khiÓn ®o ®­îc (km/h) (daN) A.16.1 Thö kiÓu O: ®éng c¬ ®­îc c¾t: phanh chÝnh (toµn t¶i) phanh chÝnh (kh«ng t¶i) phanh dù phßng (toµn t¶i) phanh dù phßng (kh«ng t¶i) A.16.2 Thö kiÓu O: ®éng c¬ ®­îc nèi phanh chÝnh (toµn t¶i) phanh chÝnh (kh«ng t¶i) (theo C.2.1.1 B cña phô lôc C) 18
 19. TCVN 7228:2002 A.16.3 Thö kiÓu I: b­íc chuÈn bÞ (®Ó x¸c ®Þnh lùc bµn ®¹p phanh) hiÖu qu¶ phanh nãng (dõng lÇn 1) hiÖu qu¶ phanh nãng (dõng lÇn 2) sù phôc håi hiÖu qu¶ phanh A.16.4 HiÖu qu¶ phanh ®ç ®éng A.17 KÕt qu¶ thö nghiÖm hiÖu qu¶ phanh theo phô lôc E: .......................................................... (2) A.18 Xe cã / kh«ng cã trang bÞ ®Ó kÐo moãc, b¸n moãc cã hÖ thèng phanh ®iÖn. (2) A.19 Xe cã/ kh«ng cã hÖ thèng chèng h·m cøng. (2) A.19.1 Xe tháa m·n yªu cÇu cña phô lôc F: Cã / kh«ng (2) A.19.2 Lo¹i hÖ thèng chèng h·m cøng: lo¹i 1 / 2 / 3 A.20 Xe ®­îc ®Ö tr×nh ®Ó phª duyÖt vÒ ........................................................................................ A.21 C¬ quan cã thÈm quyÒn tiÕn hµnh thö nghiÖm phª duyÖt kiÓu xe......................................... A.22 Ngµy ra b¸o c¸o cña c¬ quan ®ã ......................................................................................... A.23 Sè b¸o c¸o cña c¬ quan ®ã ................................................................................................. (2) A.24 CÊp/ cÊp më réng/ kh«ng cÊp/ thu håi phª duyÖt .............................................................. A.25 VÞ trÝ cña dÊu hiÖu phª duyÖt trªn xe ................................................................................... A.26 §Þa ®iÓm .............................................................................................................................. A.27 Ngµy ................................................................................................................................... A.28 Ch÷ ký ................................................................................................................................. A.29 B¶n tãm t¾t liªn quan tíi ®iÒu 4.3. cña ECE 13-H ®­îc kÌm theo th«ng b¸o nµy. Chó thÝch (1) Sè nhËn biÕt quèc gia ®· cÊp/ cÊp më réng/ kh«ng cÊp/ thu håi phª duyÖt (xem nh÷ng ®iÒu kho¶n cña Quy ®Þnh nµy). (2) G¹ch bá c¸c môc kh«ng ¸p dông. 19
 20. TCVN 7228:2002 Phô lôc B (tham kh¶o) (VÝ dô tham kh¶o vÒ bè trÝ c¸c dÊu hiÖu phª duyÖt kiÓu cña c¸c n­íc tham gia HiÖp ®Þnh 1958, ECE, Liªn hiÖp quèc) MÉu A (Xem môc 4.4) a nhá nhÊt b»ng 8 mm DÊu hiÖu phª duyÖt trªn ®­îc Ên ®Þnh cho mét xe cho biÕt kiÓu xe liªn quan ®· ®­îc phª duyÖt vÒ phÇn phanh t¹i Anh (E 11), theo Qui ®Þnh sè 13-H, sè phª duyÖt: 002439. Hai sè ®Çu cña sè phª duyÖt chØ ra r»ng phª duyÖt ®­îc cÊp phï hîp víi yªu cÇu cña Qui ®Þnh sè 13-H theo b¶n gèc cña Qui ®Þnh nµy. MÉu B (Xem môc 4.5) a nhá nhÊt b»ng 8 mm DÊu hiÖu phª duyÖt ë trªn ®­îc Ên ®Þnh cho mét xe cho biÕt kiÓu xe liªn quan ®· ®­îc phª duyÖt t¹i Anh (E 11) theo Qui ®Þnh sè 13-H vµ 24 !. (§èi víi Qui ®Þnh sau hÖ sè thu hót ®­îc söa l¹i lµ 1.30 m-1). Sè phª duyÖt nµy chØ ra r»ng t¹i thêi ®iÓm cÊp phª duyÖt, Qui ®Þnh 13-H ë d¹ng b¶n gèc ®Çu tiªn vµ Qui ®Þnh 24 ®· bao gåm hai b¶n söa ®æi. 2 Con sè nµy ®­îc ®­a ra ®¬n thuÇn lµ mét vÝ dô. 20
Đồng bộ tài khoản