TCVN 7271:2003

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
465
lượt xem
98
download

TCVN 7271:2003

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt nam,Chất Lượng sản phẩm.TCVN 7271:2003. Phương tiện giao thông đường bộ. Ô tô. Phân loại theo mục đích sử dụng. Tiêu chuẩn này quy định việc phân loại ô tô theo mục đích sử dụng đối với ô tô chở người, ô tô chở hàng và ô tô chuyên dùng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 7271:2003

 1. tcvn Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 7271 : 2003 Ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé - « t« - ph©n lo¹i theo môc ®Ých sö dông Road vehicles - Motor vehicles - Classification in purpose of use hµ néi - 2003
 2. TCVN 7271 : 2003 Lêi nãi ®Çu TCVN 7271 : 2003 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC22 Ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l−êng ChÊt l−îng ®Ò nghÞ, Bé khoa häc vµ C«ng nghÖ ban hµnh. 2
 3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 7271 ::2003 TCVN 7271 2003 Ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé - ¤ t« - Ph©n lo¹i theo môc ®Ých sö dông Road vehicles - Motor vehicles - Classification in purpose of use 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh viÖc ph©n lo¹i « t« theo môc ®Ých sö dông ®èi víi « t« chë ng−êi, « t« chë hµng vµ « t« chuyªn dïng. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 6211: 2003 (ISO 3833 : 1977) Ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé - KiÓu - ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa. ISO 7656 :1993 Commercial road vehicles - Dimensional codes (¤ t« chë hµng - M· kÝch th−íc). 3 Ph©n lo¹i «t« chë ng−êi, «t« chë hµng vµ «t« chuyªn dïng Chó thÝch: (*): C¸c h×nh vÏ trong tiªu chuÈn nµy chØ lµ minh ho¹, trong thùc tÕ h×nh d¹ng cña c¸c « t« cô thÓ cã thÓ thay ®æi. STT Tªn gäi §Æc ®iÓm H×nh vÏ minh ho¹(*) 3.1 ¤t« chë ng−êi ¤t« cã kÕt cÊu vµ trang bÞ Xem tõ ®iÒu 3.1.1 ®Õn 3.1.3 chñ yÕu dïng ®Ó chë ng−êi, Motor vehicle for the transport of persons. hµnh lý mang theo, kh¸c víi «t« chë hµng nªu t¹i 3.2 vµ «t« chuyªn dïng nªu t¹i 3.3. ¤ t« chë ng−êi còng cã thÓ kÐo theo mét r¬ moãc. 3
 4. TCVN 7271 : 2003 STT Tªn gäi §Æc ®iÓm H×nh vÏ minh ho¹(*) 3.1.1 ¤ t« con ¤t« chë ng−êi (3.1) cã sè chç ngåi bao gåm c¶ chç Passenger car ng−êi l¸i kh«ng nhiÒu h¬n 9. §Æc ®iÓm chi tiÕt nh− nªu t¹i TCVN 6211 : 2003, ®iÒu 3.1.1.1 ®Õn 3.1.1.8 ¤ t« chë ng−êi (3.1) cã ®Æc ®iÓm kh¸c víi « t« Pickup chë hµng ca bin kÐp nªu t¹i 3.2.8 4
 5. TCVN 7271 : 2003 STT Tªn gäi §Æc ®iÓm H×nh vÏ minh ho¹(*) 3.1.2 ¤ t« kh¸ch ¤t« chë ng−êi (3.1) cã sè chç ngåi bao gåm c¶ chç Bus, Coach, Minibus ng−êi l¸i tõ 10 trë lªn. ¤ t« kh¸ch cã thÓ cã 1 hoÆc 2 tÇng. §Æc ®iÓm chi tiÕt nh− nªu t¹i TCVN 6211 : 2003, ®iÒu 3.1.2.1 ®Õn 3.1.2.6 3.1.3 ¤ t« chë ng−êi chuyªn ¤t« chë ng−êi (3.1) cã ®Æc dïng ®iÓm kh¸c víi ®Æc ®iÓm cña c¸c lo¹i « t« chë ng−êi nªu ë Special motor vehicle trªn, cã kÕt cÊu vµ trang bÞ for the transport of persons ®Ó thùc hiÖn mét chøc n¨ng, c«ng dông ®Æc biÖt. 3.1.3.1 ¤ t« cøu th−¬ng ¤ t« chë ng−êi chuyªn dïng (3.1.3) cã kÕt cÊu vµ trang bÞ Ambulance ®Ó cÊp cøu bÖnh nh©n. 3.1.3.2 ¤ t« chë ph¹m nh©n ¤ t« chë ng−êi chuyªn dïng (3.1.3) cã kÕt cÊu vµ trang bÞ Prison van ®Ó chë ph¹m nh©n. 5
 6. TCVN 7271 : 2003 STT Tªn gäi §Æc ®iÓm H×nh vÏ minh ho¹(*) 3.1.3.3 ¤ t« chë ng−êi chuyªn ¤t« chë ng−êi chuyªn dïng dïng lo¹i kh¸c (3.1.3) cã ®Æc ®iÓm kh¸c víi ®Æc ®iÓm cña c¸c lo¹i « t« ®· Other types of special motor vehicle for the nªu t¹i 3.1.3.1 vµ 3.1.3.2 (VÝ transport of persons dô: ¤ t« chë trÎ em, ¤ t« chë ng−êi tµn tËt, ¤ t« chë bÖnh nh©n, ¤ t« tang lÔ, ¤ t« nhµ ë l−u ®éng, v.v … Danh s¸ch c¸c lo¹i «t« nµy kh«ng h¹n chÕ). 3.2 ¤t« chë hµng (¤ t« ¤t« cã kÕt cÊu vµ trang bÞ Xem tõ ®iÒu 3.2.1 ®Õn 3.2.10 t¶i) chñ yÕu dïng ®Ó chë hµng. Motor vehicle for the ¤ t« chë hµng còng cã thÓ transport of goods, kÐo theo mét r¬ moãc. Commercial vehicle ¤ t« chë hµng cã thÓ bè trÝ tèi ®a hai hµng ghÕ trong cabin. 3.2.1 ¤t« t¶i th«ng dông ¤t« chë hµng (3.2) cã thïng Truck, hµng d¹ng hë (cã thÓ cã Ordinary lorry, mui phñ) hoÆc cã thïng Opened truck, hµng d¹ng hép kÝn; thµnh phÝa sau vµ/hoÆc thµnh bªn Truck with canvas, cña thïng hµng cã thÓ më Box body truck ®−îc hoÆc cã bè trÝ cöa ®Ó xÕp, dì hµng. 6
 7. TCVN 7271 : 2003 STT Tªn gäi §Æc ®iÓm H×nh vÏ minh ho¹(*) 3.2.2 ¤t« t¶i tù ®æ ¤t« chë hµng (3.2) cã thïng Dumper, hµng ®−îc liªn kÕt víi Tipper khung xe th«ng qua c¸c khíp quay, c¸c kho¸ h·m vµ c¬ cÊu n©ng h¹ thïng; cã kh¶ n¨ng tù ®æ hµng. 3.2.3 ¤t« t¶i cã cÇn cÈu ¤t« chë hµng (3.2) cã kÕt cÊu thïng hµng d¹ng hë, cã Truck with crane l¾p cÇn cÈu ®Ó tù xÕp, dì hµng. 3.2.4 ¤t« t¶i cã thiÕt bÞ ¤t« chë hµng (3.2) cã l¾p n©ng h¹ hµng thiÕt bÞ ®Ó n©ng, h¹ hµng. Truck with lifting device 3.2.5 ¤t« t¶i b¶o «n ¤t« chë hµng (3.2) cã: Insulated truck, - Thïng hµng cã kÕt cÊu Insulated van d¹ng hép kÝn, cã cöa phÝa sau vµ/hoÆc phÝa bªn ®Ó xÕp, dì hµng; - Thïng hµng cã líp vËt liÖu c¸ch nhiÖt; - Cã thÓ ®−îc l¾p thiÕt bÞ ®Ó xÕp, dì hµng. 3.2.6 ¤t« t¶i ®«ng l¹nh ¤t« chë hµng (3.2) cã: Refrigeration truck, - Thïng hµng cã kÕt cÊu Refrigeration van, d¹ng hép kÝn, cã cöa phÝa Cooling truck, sau vµ/hoÆc phÝa bªn ®Ó Cooling van xÕp, dì hµng. - Thïng hµng cã líp vËt liÖu c¸ch nhiÖt. - Cã l¾p thiÕt bÞ lµm l¹nh. - Cã thÓ ®−îc l¾p thiÕt bÞ ®Ó xÕp, dì hµng. 7
 8. TCVN 7271 : 2003 STT Tªn gäi §Æc ®iÓm H×nh vÏ minh ho¹(*) 3.2.7 ¤t« PICK UP chë ¤t« chë hµng (3.2) cã: hµng ca bin ®¬n - Khoang chë hµng d¹ng hë Pickup with single cab (cã thÓ cã mui phñ) hoÆc d¹ng kÝn, cã thÓ liÒn hoÆc kh«ng liÒn th©n víi cabin, cã bè trÝ cöa ®Ó xÕp, dì hµng. - Trong cabin cã bè trÝ mét hµng ghÕ. 3.2.8 ¤t« PICK UP chë ¤t« chë hµng (3.2) cã: hµng cabin kÐp - Khoang chë hµng d¹ng hë Pickup with double cab (cã thÓ cã mui phñ) hoÆc d¹ng kÝn, cã thÓ liÒn hoÆc kh«ng liÒn th©n víi cabin, cã bè trÝ cöa ®Ó xÕp, dì hµng. - Trong cabin cã bè trÝ hai hµng ghÕ. - Cã diÖn tÝch h÷u Ých cña sµn khoang chë hµng (Fh) kh«ng nhá h¬n 1m2 (x¸c ®Þnh nh− phô lôc A); - Cã khèi l−îng chuyªn chë (bao gåm c¶ ng−êi vµ hµng ho¸ ) tõ 950 kg trë lªn. 8
 9. TCVN 7271 : 2003 STT Tªn gäi §Æc ®iÓm H×nh vÏ minh ho¹(*) 3.2.9 ¤t« t¶i VAN (¤t« t¶i ¤t« chë hµng (3.2) cã: thïng kÝn cã khoang - Khoang chë hµng d¹ng kÝn chë hµng liÒn víi ca vµ liÒn víi ca bin, cã bè trÝ bin) cöa ®Ó xÕp, dì hµng; Van, Cargo van, - Cã l¾p ®Æt v¸ch ng¨n cè Delivery van, Van type ®Þnh gi÷a khoang chë hµng Truck vµ cabin; - Cã diÖn tÝch h÷u Ých cña sµn khoang chë hµng (Fh) kh«ng nhá h¬n 1m2 vµ lín h¬n diÖn tÝch h÷u Ých cña sµn khoang chë ng−êi (Fng) (x¸c ®Þnh nh− phô lôc B); - Cã tû lÖ gi÷a khèi l−îng hµng ho¸ cho phÐp chë (mh) víi tæng khèi l−îng cña sè ng−êi cho phÐp chë kh«ng kÓ ng−êi l¸i (mng) lín h¬n 2; Cô thÓ lµ: mh/mng > 2 ë ®©y khèi l−îng tÝnh cho mét ng−êi, kÓ c¶ hµnh lý mang theo, ®−îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt. Tr−êng hîp kh«ng cã quy ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt th× lÊy b»ng 60 kg; - §èi víi « t« cã hai hµng ghÕ th× khèi l−îng chuyªn chë (bao gåm c¶ ng−êi vµ hµng ho¸ ) tõ 950 kg trë lªn. 9
 10. TCVN 7271 : 2003 STT Tªn gäi §Æc ®iÓm H×nh vÏ minh ho¹(*) 3.2.10 ¤ t« chë hµng chuyªn ¤ t« chë hµng (3.2) cã kÕt Xem 3.2.10.1 ®Õn 3.2.10.4 dïng (¤ t« t¶i chuyªn cÊu vµ trang bÞ ®Ó thùc hiÖn dïng) mét chøc n¨ng, c«ng dông ®Æc biÖt. Special motor vehicle for the transport of goods, Special commercial vehicle 3.2.10.1 ¤t« chë «t« con ¤ t« chë hµng chuyªn dïng (3.2.10) cã: Truck for the transport - KÕt cÊu vµ trang bÞ ®Ó chë of passenger cars «t« con; - Cã thÓ ®−îc l¾p thiÕt bÞ ®Ó xÕp, dì «t« con. 3.2.10.2 ¤ t« chë xe m¸y thi ¤ t« chë hµng chuyªn dïng c«ng (3.2.10) cã: Drop frame heavy duty - KÕt cÊu vµ trang bÞ ®Ó chë truck, xe m¸y thi c«ng ( vÝ dô nh− Self loader xe ñi, xe xóc g¹t,.... ); - Cã l¾p thiÕt bÞ ®Ó n©ng h¹ ®Çu xe hoÆc sµn xe dèc vÒ phÝa sau . 3.2.10.3 ¤t« xi tÐc ¤ t« chë hµng chuyªn dïng Tank truck, (3.2.10) cã: Tanker - Cã l¾p xi tÐc ®Ó chë chÊt láng; - Cã thÓ ®−îc l¾p thiÕt bÞ ®Ó n¹p vµ x¶ chÊt láng. 10
 11. TCVN 7271 : 2003 H×nh vÏ minh ho¹(*) 3.2.10.4 ¤t« chë r¸c ¤ t« chë hµng chuyªn dïng (3.2.10) cã: Refuse collector, - KÕt cÊu vµ trang bÞ ®Ó chë Garbage truck, r¸c, phÕ liÖu....; Press pack truck - Cã thÓ cã hoÆc kh«ng cã c¬ cÊu lµm Èm r¸c, c¬ cÊu Ðp r¸c, c¬ cÊu thu gom r¸c. 3.2.11 ¤t« chë hµng lo¹i ¤ t« chë hµng (3.2) nh−ng kh¸c kh¸c víi c¸c lo¹i «t« ®· nªu tõ 3.2.1 ®Õn 3.2.10.4 (VÝ dô: Other type of motor vehicle for the transport ¤ t« chë bª t«ng −ít, ¤t« of goods chë b×nh ga, ¤ t« chë tiÒn, ...v.v … Danh s¸ch c¸c lo¹i «t« nµy kh«ng h¹n chÕ) 3.3 ¤t« chuyªn dïng ¤t« cã kÕt cÊu vµ trang bÞ Xem tõ ®iÒu 3.3.1 ®Õn 3.3.10 ®Ó thùc hiÖn mét chøc Special motor vehicle n¨ng, c«ng dông ®Æc biÖt. ¤ t« chuyªn dïng còng cã thÓ kÐo theo mét r¬ moãc. 3.3.1 ¤t« ch÷a ch¸y ¤ t« chuyªn dïng (3.3) cã: Fire fighting vehicle - L¾p c¸c thiÕt bÞ ®Ó ch÷a ch¸y; - Trang bÞ ®Ìn, cßi chuyªn dïng. 3.3.2 ¤t« quÐt ®−êng ¤ t« chuyªn dïng (3.3) cã: Road sweeper vehicle - C¬ cÊu quÐt vµ ®−a r¸c vµo thïng chøa; - Thïng chøa r¸c vµ c¬ cÊu x¶ r¸c. 11
 12. TCVN 7271 : 2003 STT Tªn gäi §Æc ®iÓm H×nh vÏ minh ho¹(*) 3.3.3 ¤t« hót chÊt th¶i ¤ t« chuyªn dïng (3.3) cã: Septic service truck, - Trang thiÕt bÞ ®Ó hót vµ x¶ Truck with vacuum tank bïn, ph©n, chÊt th¶i d¹ng láng kh¸c ....; - Cã xi tÐc chøa bïn, chÊt th¶i. 3.3.4 ¤ t« trén v÷a ¤ t« chuyªn dïng (3.3) cã l¾p c¸c thiÕt bÞ ®Ó trén v÷a. Mortar- mixer vehicle 3.3.5 ¤t« trén bª t«ng ¤ t« chuyªn dïng (3.3) cã: Concrete-mixer lorry/ - L¾p c¸c thiÕt bÞ ®Ó trén bª vehicle t«ng; - Nguån ®éng lùc cña thiÕt bÞ trén cã thÓ lµ ®éng c¬ riªng hoÆc trÝch c«ng suÊt tõ ®éng c¬ «t«. 3.3.6 ¤t« b¬m bª t«ng ¤ t« chuyªn dïng (3.3) cã l¾p c¸c thiÕt bÞ ®Ó b¬m bª Concrete-Pump vehicle t«ng. 3.3.7 ¤t« cÇn cÈu ¤ t« chuyªn dïng (3.3) cã l¾p cÇn cÈu vµ thiÕt bÞ chØ Crane vehicle ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc n©ng, h¹. 3.3.8 ¤t« thang ¤ t« chuyªn dïng (3.3) cã l¾p thang phôc vô cho ng−êi Ladder vehicle lªn, xuèng. 12
 13. TCVN 7271 : 2003 STT Tªn gäi §Æc ®iÓm H×nh vÏ minh ho¹(*) 3.3.9 ¤t« khoan ¤ t« chuyªn dïng (3.3) cã l¾p c¸c thiÕt bÞ phôc vô cho Mobile drilling vehicle viÖc khoan. 3.3.10 ¤t« kÐo xe háng ¤ t« chuyªn dïng (3.3) cã l¾p c¬ cÊu vµ thiÕt bÞ phôc Wrecker truck vô cho viÖc kÐo xe. 3.3.11 ¤t« chuyªn dïng lo¹i ¤t« chuyªn dïng (3.3) kh¸c nh−ng kh¸c víi c¸c lo¹i «t« chuyªn dïng ®· nªu tõ Other type of special motor vehicle 3.3.1 ®Õn 3.3.10 (VÝ dô: ¤t« truyÒn h×nh l−u ®éng, ¤ t« ®o sãng truyÒn h×nh l−u ®éng, ¤t« r¶i nhùa ®−êng, ¤t« kiÓm tra vµ b¶o d−ìng cÇu, ¤ t« kiÓm tra c¸p ®iÖn ngÇm, ¤t« chôp X- quang, ¤ t« phÉu thuËt l−u ®éng .... v.v.... Danh s¸ch c¸c lo¹i «t« nµy kh«ng h¹n chÕ) 13
 14. TCVN 7271 : 2003 Phô lôc A (Quy ®Þnh) Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh diÖn tÝch h÷u Ých cña sµn khoang chë hµng ®èi víi «t« PICKUP chë hµng cabin kÐp A.1 DiÖn tÝch h÷u Ých cña sµn khoang chë hµng (Fh) ®−îc quy ®Þnh tÝnh to¸n nh− sau: Fh = Lh x Bh; Trong ®ã: + Lh: ChiÒu dµi h÷u Ých bªn trong khoang chë hµng ®−îc x¸c ®Þnh theo ®iÒu 7.18.2 ISO 7656:1993 + Bh: ChiÒu réng h÷u Ých bªn trong khoang chë hµng; Lh, Bh ®−îc x¸c ®Þnh nh− h×nh vÏ d−íi ®©y: - Tr−êng hîp khoang chë hµng d¹ng hë 14
 15. TCVN 7271 : 2003 - Tr−êng hîp khoang chë hµng cã mui phñ - Tr−êng hîp khoang chë hµng d¹ng kÝn: - Tr−êng hîp khoang chë hµng d¹ng kÝn 15
 16. TCVN 7271 : 2003 Phô lôc B (Quy ®Þnh) Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh diÖn tÝch h÷u Ých cña sµn khoang chë hµng vµ sµn khoang chë ng−êi ®èi víi «t« t¶i VAN B.1 DiÖn tÝch h÷u Ých cña sµn khoang chë hµng (Fh) ®−îc quy ®Þnh tÝnh to¸n nh− sau: Fh = Lh x Bh; Trong ®ã: + Lh: ChiÒu dµi h÷u Ých bªn trong khoang chë hµng ®−îc x¸c ®Þnh theo ®iÒu 7.18.2 ISO 7656:1993 ; + Bh: ChiÒu réng h÷u Ých bªn trong khoang chë hµng; B.2 DiÖn tÝch h÷u Ých cña sµn khoang chë ng−êi ( Fng ) ®−îc quy ®Þnh tÝnh to¸n nh− sau: Fng = Lng x Bng; Trong ®ã: + Lng: ChiÒu dµi h÷u Ých bªn trong khoang chë ng−êi; + Bng: ChiÒu réng h÷u Ých bªn trong khoang chë ng−êi; Lh, Bh; Lng , Bng ®−îc x¸c ®Þnh nh− h×nh vÏ d−íi ®©y: . 16
 17. TCVN 7271 : 2003 Tµi liÖu tham kh¶o 1- Sæ tay chøng nhËn kiÓu « t« NhËt b¶n, 10/1997; Ph©n lo¹i « t« theo c«ng dông. (Automobile type approval handbook for Japanese Certification, October 1997; Classification of use of motor vehicles). 2- HÖ thèng hµi hoµ vÒ m· hµng ho¸ vµ m« t¶ hµng ho¸, xuÊt b¶n lÇn thø 3 ( 2002); Ch−¬ng 87 - Ph−¬ng tiÖn trõ thiÕt bÞ ch¹y trªn ®−êng xe löa hoÆc xe ®iÖn, vµ c¸c bé phËn cña chóng. (The Harmonized Commodity Description and Coding System. Third Edition (2002); Chapter 87 - Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts accessories thereof). 17
Đồng bộ tài khoản