TCVN 7338:2003

Chia sẻ: Nguyen Bac A.Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
130
lượt xem
34
download

TCVN 7338:2003

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam. Chất lượng Sản Phẩm. TCVN 7338:2003. Phương tiện giao thông đường bộ. Kích thước mô tô, xe máy hai bánh. Thuật ngữ và định nghĩa. Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa cho các kích thước của mô tô, xe máy hai bánh (sau đây gọi tắt là xe) được định nghĩa trong TCVN 6211:2003.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 7338:2003

 1. TCVN tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 7338 : 2003 (ISO 6725 : 1981) ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé - kÝch th−íc m« t«, xe m¸y hai b¸nh - thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa Road vehicles - Dimensions of two-wheeled mopeds and motorcycles - Terms and definitions Hµ Néi - 2003
 2. TCVN 7338 : 2003 Lêi nãi ®Çu TCVN 7338 : 2003 hoµn toµn t−¬ng ®−¬ng víi ISO 6725 : 1981 TCVN 7338 : 2003 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 22 Ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l−êng ChÊt l−îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ ban hµnh. 2
 3. TCVN 7338 : 2003 tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 7338:2003 Ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé - KÝch th−íc m« t«, xe m¸y hai b¸nh - ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa Road vehicles - Dimensions of two-wheeled mopeds and motorcycles - Terms and definitions 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa cho c¸c kÝch th−íc cña m« t«, xe m¸y hai b¸nh (sau ®©y gäi t¾t lµ xe) ®−îc ®Þnh nghÜa trong TCVN 6211 : 2003 (ISO 3833 : 1977). Tiªu chuÈn nµy kh«ng quy ®Þnh ph−¬ng ph¸p ®o, ®¬n vÞ ®−îc dïng trong b¸o c¸o kÕt qu¶ ®o, ®é chÝnh x¸c ®o vµ giíi h¹n cña c¸c kÝch th−íc ®−îc ®Þnh nghÜa. Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông cho ph−¬ng tiÖn c¬ giíi ®−êng bé do ng−êi ®i bé ®iÒu khiÓn hoÆc ph−¬ng tiÖn c¬ giíi ®−êng bé chë hµng nh−ng kh«ng chë ng−êi. 3
 4. TCVN 7338 : 2003 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 6211:2003 (ISO 3833 : 1977) Ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé - KiÓu - ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa TCVN 7362:2003 (ISO 6726) Ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé - M« t«, xe m¸y hai b¸nh - Khèi l−îng - ThuËt ng÷. 3 C¸c mÆt ph¼ng qui chiÕu vµ quy ®Þnh chung C¸c mÆt ph¼ng qui chiÕu nµy t¹o nªn hÖ qui chiÕu vu«ng gãc 3 chiÒu X, Y, Z (xem c¸c h×nh 1 vµ 2) trong ®ã: Z lµ mÆt ph¼ng n»m ngang; Y lµ mÆt ph¼ng th¼ng ®øng; X lµ mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi Y vµ Z. Trõ khi cã nh÷ng quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan tíi mét hoÆc nhiÒu môc d−íi ®©y, c¸c kh¸i niÖm trong c¸c môc nµy ®−îc hiÓu nh− sau: a) MÆt ®ç xe lµ mÆt ph¼ng n»m ngang (Z), c¸c kÝch th−íc chiÒu dµi vµ chiÒu réng ®−îc ®o trong mÆt ph¼ng n»m ngang, kÝch th−íc chiÒu cao ®−îc ®o trong mÆt ph¼ng th¼ng ®øng; b) Khèi l−îng toµn bé cña xe lµ khèi l−îng b¶n th©n (xem TCVN 7362:2003) vµ t¶i cña xe ®−îc ph©n bè theo chØ dÉn cña nhµ s¶n xuÊt; c) C¸c lèp ®−îc b¬m tíi ¸p suÊt t−¬ng øng víi khèi l−îng toµn bé lín nhÊt cña xe theo chØ dÉn cña nhµ s¶n xuÊt (xem TCVN 7362:2003); d) Xe ®ang ®ç th¼ng ®øng; c¸c b¸nh xe ë vÞ trÝ ®Ó xe chuyÓn ®éng th¼ng; e) Xe míi xuÊt x−ëng vµ cã ®Çy ®ñ c¸c trang bÞ th«ng th−êng; f) C¶ hai b¸nh xe ®−îc ®Æt trªn mÆt ®ç xe; g) "MÆt ph¼ng gi÷a cña b¸nh xe" lµ mÆt ph¼ng c¸ch ®Òu hai mÐp trong cña vµnh b¸nh xe; h) "T©m cña b¸nh xe" lµ giao ®iÓm cña mÆt ph¼ng gi÷a cña b¸nh xe víi trôc quay cña b¸nh xe; 4
 5. TCVN 7338 : 2003 4 MÆt ph¼ng trung tuyÕn däc xe (mÆt ph¼ng Y) MÆt ph¼ng trung tuyÕn däc xe lµ mÆt ph¼ng th¼ng ®øng Y trïng víi mÆt ph¼ng gi÷a cña b¸nh xe sau (xem c¸c h×nh 1 vµ 2). H×nh 1. Minh häa hÖ to¹ ®é 3 chiÒu X, Y, Z cña xe m¸y Chó thÝch – H×nh minh häa trªn lµ tr−êng hîp riªng khi mÆt ph¼ng gi÷a cña b¸nh xe sau trïng víi mÆt ph¼ng Y H×nh 2. Minh häa hÖ to¹ ®é 3 chiÒu X, Y, Z cña m« t« Chó thÝch – H×nh minh häa trªn lµ tr−êng hîp riªng khi mÆt ph¼ng gi÷a cña b¸nh xe sau trïng víi mÆt ph¼ng Y 5
 6. TCVN 7338 : 2003 5 ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa Môc ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa H×nh vÏ minh häa 5.1 ChiÒu dµi Kho¶ng c¸ch gi÷a hai mÆt ph¼ng Length th¼ng ®øng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc xe vµ tiÕp xóc hai ®iÓm ngoµi cïng phÝa tr−íc vµ phÝa sau cña xe Chó thÝch - TÊt c¶ c¸c bé phËn cè ®Þnh cña xe kÓ c¶ c¸c phÇn nh« ra phÝa tr−íc vµ sau (ch¾n bïn...) ®Òu ph¶i n»m gi÷a hai mÆt ph¼ng nµy. 5.2 ChiÒu réng Kho¶ng c¸ch gi÷a hai mÆt ph¼ng song song víi mÆt ph¼ng trung Width tuyÕn däc xe, tiÕp xóc hai ®iÓm ngoµi cïng cña hai bªn xe Chó thÝch - TÊt c¶ c¸c bé phËn cè ®Þnh cña xe kÓ c¶ phÇn nh« ra hai bªn cña c¸c bé phËn cè ®Þnh ®Òu ph¶i n»m gi÷a hai mÆt ph¼ng nµy, trõ g−¬ng chiÕu hËu. 5.3 ChiÒu cao Kho¶ng c¸ch gi÷a mÆt ®ç xe vµ mÆt ph¼ng n»m ngang tiÕp xóc víi phÇn Height cao nhÊt cña xe Chó thÝch - Toµn bé c¸c bé phËn cè ®Þnh cña xe ®Òu ph¶I n»m gi÷a hai mÆt ph¼ng nµy, trõ g−¬ng chiÕu hËu. 6
 7. TCVN 7338 : 2003 Môc ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa H×nh vÏ minh häa 5.4 Kho¶ng c¸ch Kho¶ng c¸ch gi÷a hai mÆt ph¼ng trôc song song ®i qua t©m hai b¸nh xe vµ vu«ng gãc víi mÆt ®ç xe. Wheel base 5.5 ChiÒu dµi ®Çu Kho¶ng c¸ch gi÷a mÆt ph¼ng xe ngang th¼ng ®øng X ®i qua t©m cña b¸nh xe tr−íc vµ ®iÓm ngoµi cïng Front overhang phÝa tr−íc cña xe kÓ c¶ c¸c bé phËn ®−îc l¾p cè ®Þnh vµo xe 5.6 ChiÒu dµi ®u«i Kho¶ng c¸ch gi÷a mÆt ph¼ng xe ngang th¼ng ®øng X ®i qua t©m cña b¸nh xe sau víi ®iÓm ngoµi cïng Rear overhang phÝa sau cña xe kÓ c¶ c¸c bé phËn ®−îc l¾p cè ®Þnh vµo xe. 7
 8. TCVN 7338 : 2003 Môc ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa H×nh vÏ minh häa 5.7 Kho¶ng s¸ng Kho¶ng c¸ch gi÷a mÆt ®ç xe víi gÇm xe ®iÓm thÊp nhÊt cña xe n»m trong kho¶ng kh«ng gian gi÷a hai b¸nh Ground xe, kh«ng kÓ hai b¸nh xe. clearance Trong tr−êng hîp xe m¸y cã bµn ®¹p th× còng cã thÓ thùc hiÖn phÐp ®o khi bµn ®¹p ®Ó ë vÞ trÝ thÊp nhÊt. Trong tr−êng hîp nµy kho¶ng s¸ng gÇm xe lµ kho¶ng c¸ch gi÷a mÆt thÊp nhÊt cña bµn ®¹p víi mÆt ®ç xe (Xem h×nh gi÷a). Chó thÝch - Kh«ng xÐt ®Õn ®iÓm thÊp nhÊt cña ch¾n bïn trong khi ®o kho¶ng s¸ng gÇm xe. 5.8 Gãc th«ng qua Gãc nhän nhá nhÊt ®−îc t¹o thµnh bëi hai mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi Ramp angle mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc xe, mét mÆt ph¼ng tiÕp tuyÕn víi lèp b¸nh xe tr−íc, mÆt ph¼ng kia tiÕp tuyÕn víi lèp b¸nh xe sau; giao tuyÕn gi÷a hai mÆt ph¼ng nµy ®i qua ®iÓm thÊp nhÊt cña xe n»m gi÷a hai b¸nh xe. Gãc nµy biÓu thÞ kh¶ n¨ng th«ng qua lín nhÊt cña xe kh«ng kÓ ®Õn bµn ®¹p ®èi víi xe m¸y cã bµn ®¹p. 5.9 Gãc tho¸t Gãc lín nhÊt ®−îc t¹o bëi mÆt ®ç xe tr−íc víi mÆt ph¼ng tiÕp tuyÕn víi lèp tr−íc cña xe vµ vu«ng gãc víi mÆt Approach angle ph¼ng trung tuyÕn däc xe sao cho kh«ng cã bé phËn nµo cña xe, kÓ c¶ c¸c bé phËn l¾p cè ®Þnh vµo xe, n»m d−íi mÆt ph¼ng nµy. 8
 9. TCVN 7338 : 2003 Môc ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa H×nh vÏ minh häa 5.10 Gãc tho¸t sau Gãc lín nhÊt ®−îc t¹o bëi mÆt ®ç xe víi mÆt ph¼ng tiÕp tuyÕn víi lèp Departure b¸nh xe sau vµ vu«ng gãc víi mÆt angle ph¼ng trung tuyÕn däc xe sao cho kh«ng cã bé phËn nµo cña xe, kÓ c¶ c¸c bé phËn l¾p cè ®Þnh vµo xe, n»m d−íi mÆt ph¼ng nµy. 5.11 §é nghiªng cña Kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm p vµ q trô quay l¸i trong ®ã p lµ giao ®iÓm cña mÆt ®ç xe Z víi mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi Castor mÆt ph¼ng Y ®i qua trô quay l¸i, q lµ giao ®iÓm cña mÆt ®ç xe víi mÆt ph¼ng X ®i qua t©m b¸nh xe tr−íc. Gi¸ trÞ nµy d−¬ng khi p ë phÝa tr−íc q theo h−íng xe ch¹y Chó thÝch: §é nghiªng cña trô quay l¸i mang gi¸ trÞ ©m còng ®−îc ®Þnh nghÜa lµ vÖt 5.12 Gãc nghiªng H×nh chiÕu lªn mÆt ph¼ng Y cña cña trô quay l¸i gãc nhän ®−îc t¹o thµnh gi÷a trôc cña trô quay l¸i víi trôc th¼ng ®øng. Castor angle 9
 10. TCVN 7338 : 2003 Môc ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa H×nh vÏ minh häa 5.13 Kho¶ng dÞch Kho¶ng dÞch chuyÓn ®−îc theo chuyÓn th¼ng ph−¬ng th¼ng ®øng cña b¸nh xe do ®øng cßn l¹i sù rµng buéc cña hÖ thèng treo tõ vÞ cña b¸nh xe trÝ øng víi xe chÊt t¶i lín nhÊt theo chØ dÉn cña nhµ s¶n xuÊt (xem Residual TCVN 7362:2003) tíi vÞ trÝ mµ vertical wheel b¸nh xe kh«ng thÓ dÞch chuyªn clearance ®−îc thªm theo ph−¬ng th¼ng ®øng. 5.14 §−êng kÝnh §−êng kÝnh cña vßng trßn ®−îc t¹o thµnh do mÆt ph¼ng gi÷a cña b¸nh xe dÉn quay vßng h−íng v¹ch ra trªn mÆt ®ç xe (xe ®øng th¼ng vµ tay l¸i quay hÕt cì, cã hai vßng trßn quay vßng vÒ bªn tr¸i vµ quay vßng vÒ bªn ph¶i). Turning circle diameter Chó thÝch: 1. §−êng kÝnh nhá h¬n cña vßng trßn do mÆt ph¼ng gi÷a cña b¸nh xe kh«ng dÉn h−íng t¹o ra trªn mÆt ph¼ng ®ç xe còng cã ý nghÜa trong thùc tÕ. 2. Mçi xe cã vßng trßn quay vßng bªn ph¶i vµ vßng trßn quay vßng bªn tr¸i riªng. 10
 11. TCVN 7338 : 2003 Môc ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa H×nh vÏ minh häa 5.15 C¸c ®−êng C¸c ®−êng kÝnh cña d¶i quay vßng khi xe ®øng th¼ng vµ tay l¸i quay hÕt cì kÝnh cña d¶i ®−îc ®Þnh nghÜa nh− sau: quay vßng a) §−êng kÝnh cña vßng trßn lín nhÊt trong sè c¸c vßng trßn t¹o bëi h×nh chiÕu Turning lªn mÆt ®ç xe cña tÊt c¶ c¸c ®iÓm trªn xe. clearance b) §−êng kÝnh cña vßng trßn nhá nhÊt trong sè c¸c vßng trßn t¹o bëi h×nh circles chiÕu lªn mÆt ®ç xe cña tÊt c¶ c¸c ®iÓm trªn xe. diameters Chó thÝch - §èi víi mçi xe cã c¸c ®−êng kÝnh cña d¶i quay vßng khi quay vßng sang tr¸i vµ sang ph¶i 5.16 Gãc th«ng qua Gãc lín nhÊt gi÷a mÆt ®ç xe vµ c¸c trong mÆt mÆt ph¼ng tiÕp tuyÕn víi thµnh bªn ph¼ng ngang cña lèp tr−íc vµ lèp sau. xe NÕu hai gãc kh«ng b»ng nhau th× lÊy gãc nhá h¬n. Banking angle Trong tr−êng hîp mét bé phËn nµo ®ã cña xe n»m trong gãc ®−îc ®Þnh nghÜa nµy (kh«ng kÓ ®Õn bµn ®¹p cña xe m¸y cã bµn ®¹p) th× lÊy gãc gi÷a mÆt ®ç xe víi ®−êng nèi tõ ®Ønh gãc ®−îc ®Þnh nghÜa ë trªn vµ tiÕp tuyÕn víi bÒ mÆt ngoµi cña phÇn n»m trong gãc kÓ trªn. Chó thÝch - Mçi xe cã gãc th«ng qua trong mÆt ph¼ng ngang xe ë bªn tr¸i vµ bªn ph¶i. 11
Đồng bộ tài khoản