TCVN 7339:2003

Chia sẻ: Nguyen Bac A.Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
127
lượt xem
25
download

TCVN 7339:2003

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam. Phương tiện giao thông. TCVN 7339:2003. Phương tiện giao thông đường bộ. Kích thước mô tô, xe máy ba bánh. Thuật ngữ và định nghĩa. Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa cho các kích thước của mô tô, xe máy ba bánh (dưới đây sẽ được gọi tắt là xe) được định nghĩa trong TCVN 6211:2003.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 7339:2003

 1. TCVN tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 7339 : 2003 (ISO 9131 : 1993) ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé - kÝch th−íc m« t«, xe m¸y ba b¸nh - thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa Road vehicles – Dimensions of three wheeled mopeds and motorcycles – Terms and definitions Hµ Néi - 2003
 2. TCVN 7339 : 2003 Lêi nãi ®Çu TCVN 7339 : 2003 hoµn toµn t−¬ng ®−¬ng víi ISO 9131 : 1993 TCVN 7339 : 2003 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 22 Ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l−êng ChÊt l−îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ ban hµnh. 2
 3. TCVN 7339 : 2003 tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 7339: 2003 Ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé - KÝch th−íc m« t«, xe m¸y ba b¸nh - ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa Road vehicles – Dimensions of Three wheeled mopeds and motorcycles – Terms and definitions 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa cho c¸c kÝch th−íc cña m« t«, xe m¸y ba b¸nh (d−íi ®©y sÏ ®−îc gäi t¾t lµ xe) ®−îc ®Þnh nghÜa trong TCVN 6211 : 2003. Trõ khi cã qui ®Þnh kh¸c, tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho: - Xe cã mét b¸nh tr−íc vµ hai b¸nh sau; - Xe cã hai b¸nh tr−íc vµ mét b¸nh sau; - M« t«, xe m¸y hai b¸nh cã g¾n thïng bªn c¹nh cïng víi mét b¸nh xe; Vµ kh«ng ¸p dông cho: - Ph−¬ng tiÖn do ng−êi ®i bé ®iÒu khiÓn; - Ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé ®−îc thiÕt kÕ dµnh riªng cho ng−êi tµn tËt; - M¸y kÐo n«ng nghiÖp hoÆc m¸y kÐo l©m nghiÖp; - Ph−¬ng tiÖn sö dông trong nhµ m¸y - Ph−¬ng tiÖn lµm ®Êt; Tiªu chuÈn nµy kh«ng quy ®Þnh ph−¬ng ph¸p ®o, ®¬n vÞ ®−îc dïng trong b¸o c¸o kÕt qu¶ ®o, ®é chÝnh x¸c vµ giíi h¹n cña c¸c kÝch th−íc. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 6211: 2003 (ISO 3833:1977) Ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé - KiÓu - ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa. TCVN 7338: 2003 (ISO 6725:1981) Ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé - KÝch th−íc m« t«, xe m¸y hai b¸nh - thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa TCVN 7363: 2003 (ISO 9132:1990) Ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé - M« t«, xe m¸y ba b¸nh - Khèi l−îng - ThuËt ng÷ 3
 4. TCVN 7339 : 2003 3 C¸c mÆt ph¼ng qui chiÕu vµ quy ®Þnh chung Trõ khi cã nh÷ng quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan tíi mét hoÆc nhiÒu môc d−íi ®©y, c¸c kh¸i niÖm trong c¸c môc nµy ®−îc hiÓu nh− sau: a) MÆt ®ç xe lµ mÆt ph¼ng n»m ngang (Z) mµ toµn bé c¸c b¸nh xe ®−îc ®Æt trªn mÆt ph¼ng nµy; b) Khèi l−îng toµn bé cña xe lµ khèi l−îng b¶n th©n (xem TCVN 7363:2003) vµ t¶i cña xe ®−îc ph©n bè theo chØ dÉn cña nhµ s¶n xuÊt; c) C¸c lèp ®−îc b¬m tíi ¸p suÊt t−¬ng øng víi khèi l−îng toµn bé lín nhÊt cña xe theo chØ dÉn cña nhµ s¶n xuÊt; d) Xe ®ang ®ç víi cöa vµ cöa sæ (nÕu cã) ®−îc ®ãng, c¸c b¸nh xe vµ c¸c c¬ cÊu liªn kÕt ë vÞ trÝ ®Ó xe chuyÓn ®éng th¼ng; e) Xe xuÊt x−ëng vµ cã ®Çy ®ñ c¸c trang bÞ th«ng th−êng; 4 ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa 4.1 ThuËt ng÷ c¬ b¶n Môc ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa H×nh vÏ minh häa 4.1.1 Trôc xe Trôc cña b¸nh xe ®¬n; trôc cã l¾p hai b¸nh xe ®èi xøng ( cã thÓ lµ trôc Axle thùc hoÆc trôc ¶o). 4.1.2 MÆt ph¼ng MÆt ph¼ng gi÷a cña vµnh b¸nh xe b¸nh xe vu«ng gãc víi trôc quay cña b¸nh xe Wheel plane 4.1.3 T©m b¸nh xe Giao ®iÓm gi÷a trôc quay cña b¸nh xe víi mÆt ph¼ng b¸nh xe (4.1.2) Wheel centre 4
 5. TCVN 7339 : 2003 Môc ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa H×nh vÏ minh häa 4.1.4 MÆt ph¼ng (1) §èi víi m« t«, xe m¸y hai b¸nh trung tuyÕn cã g¾n thïng bªn c¹nh cïng víi däc xe (mÆt mét b¸nh xe th× mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc xe ®−îc ®Þnh nghÜa trong ph¼ng Y) TCVN ****:2003 (ISO 6725). Longitudinal (2) Víi xe 3 b¸nh kh¸c: MÆt ph¼ng (vehicle) th¼ng ®øng Y ®i qua ®iÓm gi÷a cña median plane; AB vµ vu«ng gãc víi AB, trong ®ã A plane Y vµ B t−¬ng øng víi trôc cã 2 b¸nh xe vµ ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: - §èi víi mçi b¸nh xe, mÆt ph¼ng th¼ng ®øng ®i qua trôc quay cña mçi b¸nh xe c¾t mÆt ph¼ng b¸nh xe (4.1.2) theo ®−êng th¼ng ∆, ®−êng th¼ng ∆ nµy c¾t mÆt ®ç xe t¹i mét ®iÓm; - §iÓm A vµ ®iÓm B lµ 2 ®iÓm ®−îc x¸c ®Þnh nh− trªn t−¬ng øng víi hai b¸nh xe ngoµi cïng trªn cïng mét trôc thùc hoÆc trôc t−ëng t−îng cña xe, 2 b¸nh xe nµy cïng lµ dÉn h−íng hoÆc chñ ®éng Chó thÝch - MÆt ph¼ng trung tuyÕn däc xe còng ®−îc gäi lµ "mÆt ph¼ng däc ®èi xøng" hay "mÆt ph¼ng Y gèc hÖ qui chiÕu” (xem ISO 4130) 4.2 ThuËt ng÷ vÒ kÝch th−íc vµ gãc 5
 6. TCVN 7339 : 2003 Môc ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa H×nh vÏ minh häa 4.2.1 ChiÒu dµi Kho¶ng c¸ch gi÷a hai mÆt ph¼ng th¼ng ®øng vu«ng gãc víi mÆt Vehicle length ph¼ng trung tuyÕn däc xe (4.1.4) vµ tiÕp xóc hai ®iÓm ngoµi cïng phÝa tr−íc vµ phÝa sau cña xe. Chó thÝch - TÊt c¶ c¸c bé phËn cè ®Þnh cña xe kÓ c¶ c¸c phÇn nh« ra phÝa tr−íc vµ sau (thanh ch¾n b¶o vÖ, ch¾n bïn...) ®Òu ph¶i n»m gi÷a hai mÆt ph¼ng nµy. 4.2.2 ChiÒu réng Kho¶ng c¸ch gi÷a hai mÆt ph¼ng song song víi mÆt ph¼ng trung Vehicle width tuyÕn däc xe (4.1.4), tiÕp xóc hai ®iÓm ngoµi cïng cña hai bªn xe. Chó thÝch - TÊt c¶ c¸c bé phËn cña xe kÓ c¶ phÇn nh« ra bªn ngoµi cña c¸c bé phËn cè ®Þnh cña xe ®Òu ph¶i n»m gi÷a hai mÆt ph¼ng nµy, kh«ng kÓ g−¬ng chiÕu hËu. 4.2.3 ChiÒu cao Kho¶ng c¸ch gi÷a mÆt ®ç xe vµ mÆt ph¼ng n»m ngang tiÕp xóc víi phÇn Vehicle height cao nhÊt cña xe Chó thÝch - Toµn bé c¸c bé phËn cè ®Þnh cña xe ®Òu ph¶i n»m gi÷a hai mÆt ph¼ng nµy, kh«ng kÓ g−¬ng chiÕu hËu. 4.2.4 ChiÒu dµi c¬ Kho¶ng c¸ch gi÷a hai mÆt ph¼ng së th¼ng ®øng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc xe (4.1.4) vµ Wheelbase ®i qua t©m b¸nh xe (4.1.3) ®o trªn mÆt ®ç xe Chó thÝch – NÕu chiÒu dµi c¬ së bªn tr¸i vµ ph¶i kh¸c nhau th× ph¶i ghi c¶ hai gi¸ trÞ nµy vµ c¸ch nhau dÊu g¹ch ngang víi gi¸ trÞ bªn tr¸i ghi tr−íc. 6
 7. TCVN 7339 : 2003 Môc ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa H×nh vÏ minh häa 4.2.5 VÖt b¸nh xe Tæng hai kho¶ng c¸ch AH vµ BH t−¬ng øng víi hai b¸nh xe cña trôc Track ®ã, trong ®ã AH vµ BH lµ kho¶ng c¸ch tõ hai ®iÓm A vµ B ®−îc x¸c ®Þnh ë 4.1.4 phÇn (2) tíi mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc xe (4.1.4) (cã thÓ lµ thùc hoÆc ¶o) 4.2.6 ChiÒu dµi ®Çu Kho¶ng c¸ch gi÷a mÆt ph¼ng th¼ng xe ®øng ®i qua t©m cña b¸nh xe (c¸c t©m cña c¸c b¸nh xe) tr−íc (4.1.3) Front overhang tíi ®iÓm ngoµi cïng phÝa tr−íc cña xe kÓ c¶ c¸c bé phËn ®−îc l¾p cè ®Þnh vµo xe. 4.2.7 ChiÒu dµi ®u«i Kho¶ng c¸ch gi÷a mÆt ph¼ng th¼ng xe ®øng ®i qua t©m cña b¸nh xe (c¸c t©m cña c¸c b¸nh xe) sau tíi ®iÓm Rear overhang ngoµi cïng phÝa sau cña xe kÓ c¶ c¸c bé phËn ®−îc l¾p cè ®Þnh vµo xe. 4.2.8 Kho¶ng s¸ng Kho¶ng c¸ch tõ mÆt ®ç xe tíi ®iÓm gÇm xe thÊp nhÊt cña xe n»m trong kho¶ng kh«ng gian gi÷a c¸c b¸nh xe kh«ng Ground kÓ c¸c b¸nh xe, chØ tÝnh ®Õn c¸c bé clearance phËn ®−îc l¾p cè ®Þnh vµo xe. 4.2.9 Gãc th«ng qua Gãc nhän nhá nhÊt ®−îc t¹o thµnh bëi hai mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi Ramp angle mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc xe. Mét mÆt ph¼ng tiÕp tuyÕn víi lèp b¸nh xe tr−íc, mét mÆt ph¼ng tiÕp tuyÕn víi lèp b¸nh xe sau; giao tuyÕn gi÷a hai mÆt ph¼ng nµy tiÕp xóc ®iÓm 7
 8. TCVN 7339 : 2003 Môc ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa H×nh vÏ minh häa thÊp nhÊt cña xe n»m gi÷a hai b¸nh xe. Gãc nµy biÓu thÞ kh¶ n¨ng th«ng qua lín nhÊt cña xe Chó thÝch – §Þnh nghÜa nµy kh«ng ¸p dông cho m« t«, xe m¸y hai b¸nh cã g¾n thïng bªn c¹nh cïng víi mét b¸nh xe. 4.2.10 Gãc tho¸t Gãc lín nhÊt ®−îc t¹o bëi mÆt ®ç xe tr−íc víi mÆt ph¼ng tiÕp tuyÕn víi lèp (c¸c lèp) tr−íc cña xe vµ vu«ng gãc víi Approach angle mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc xe (4.1.4) sao cho kh«ng cã bé phËn nµo hoÆc kh«ng cã bé phËn ®−îc l¾p cè ®Þnh nµo vµo xe n»m d−íi mÆt ph¼ng nµy. 4.2.11 Gãc tho¸t sau Gãc lín nhÊt ®−îc t¹o bëi mÆt ®ç xe víi mÆt ph¼ng tiÕp tuyÕn víi lèp (c¸c Departure angle lèp) sau cña xe vµ vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc xe (4.1.4) sao cho kh«ng cã bé phËn nµo hoÆc kh«ng cã bé phËn ®−îc l¾p cè ®Þnh nµo vµo xe n»m d−íi mÆt ph¼ng nµy. 4.2.12 ChiÒu cao Kho¶ng c¸ch tõ mÆt ®ç xe tíi ®−êng khung xe so víi n»m ngang vu«ng gãc víi mÆt mÆt ®ç xe (xe ph¼ng trung tuyÕn däc xe (4.1.4) vµ chë hµng) tiÕp xóc víi mÆt trªn cña khung xe, ®−îc ®o trªn mÆt ph¼ng th¼ng ®øng height of ®i qua ®−êng t©m trôc xe. chassis above Chó thÝch – ChiÒu cao cña khung xe so ground víi mÆt ph¼ng ®ç xe ®−îc x¸c ®Þnh (Commercial trong c¶ tr−êng hîp kh«ng chÊt t¶i vµ vehicle) chÊt t¶i lín nhÊt theo chØ dÉn cña nhµ s¶n xuÊt. 8
 9. TCVN 7339 : 2003 Môc ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa H×nh vÏ minh häa 4.2.13 ChiÒu dµi cã Ých Kho¶ng c¸ch gi÷a hai mÆt ph¼ng lín nhÊt cña th¼ng ®øng C vµ D vu«ng gãc víi khung xe phÝa mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc xe sau ca bin (xe (4.1.4) trong ®ã: cã ca bin) - MÆt ph¼ng C lµ mÆt ph¼ng ®i Maximum usable qua ®iÓm ®Çu tiªn cã thÓ sö dông length of chassis ®Ó ®Æt th©n xe, thïng hµng; behind cab - MÆt ph¼ng D tiÕp xóc víi ®iÓm (Vehicle with cuèi cïng phÝa sau cña khung xe. cab) 4.2.14 KÝch th−íc lín ChiÒu dµi, chiÒu réng, chiÒu cao nhÊt bªn trong bªn trong cña thïng xe, kh«ng tÝnh thïng xe (xe ®Õn nh÷ng phÇn nh« ra bªn trong chë hµng) (hèc b¸nh xe, g©n, mãc kÐo...) Chó thÝch: Maximum 1 Tuy nhiªn, cÇn ph¶i l−u ý tíi phÇn internal nh« bªn trong xe dimensions of 2 NÕu thµnh hay mui ®−îc uèn cong body th× mçi kÝch th−íc ®−îc ®o gi÷a c¸c mÆt (commercial ph¼ng (th¼ng ®øng hay n»m ngang tïy vehicles) vµo tõng tr−êng hîp) tiÕp tuyÕn víi ®Ønh cña bÒ mÆt uèn cong cã liªn quan, c¸c kÝch th−íc ®−îc ®o bªn trong thïng xe. 9
 10. TCVN 7339 : 2003 Môc ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa H×nh vÏ minh häa 4.2.15 ChiÒu dµi th©n Kho¶ng c¸ch gi÷a hai mÆt ph¼ng E xe vµ F vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc xe (4.1.4) trong ®ã: Bodywork length - MÆt ph¼ng E tiÕp xóc ®iÓm ®Çu tiªn phÝa tr−íc cña th©n xe; - MÆt ph¼ng F tiÕp xóc ®iÓm cuèi cïng phÝa sau cña th©n xe; a) Xe chë ng−êi Chó thÝch - ChiÒu dµi th©n xe kh«ng bao gåm phÇn mãc kÐo hay thiÕt bÞ g¾n kÐo r¬ moãc, biÓn sè phÝa sau, thanh ch¾n b¶o vÖ..., trõ khi chóng liÒn víi th©n xe. a) Xe chë hµng 4.2.16 Gãc nghiªng Gãc nhän gi÷a trôc quay cña b¸nh cña b¸nh xe xe vµ ®−êng th¼ng n»m ngang trong mÆt trong mÆt ph¼ng th¼ng ®øng ®i qua trôc ®ã. Gãc nµy ®−îc coi lµ d−¬ng ph¼ng ngang khi ®Ønh cña ch÷ V t¹o bëi c¸c Camber angle ®−êng t©m trôc cña b¸nh xe ®ã h−íng xuèng phÝa d−íi. Chó thÝch - Gãc nµy b»ng víi gãc nhän t¹o ra bëi ®−êng th¼ng ®øng vµ mÆt ph¼ng b¸nh xe(4.1.2), hai gãc nµy n»m trong cïng mét mÆt ph¼ng vµ cã c¸c c¹nh t−¬ng øng vu«ng gãc víi nhau 4.2.17 Gãc nghiªng H×nh chiÕu lªn mÆt ph¼ng vu«ng cña trô quay gãc víi mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc ®øng trong mÆt xe (4.1.4) cña gãc nhän t¹o bëi ph¼ng ngang ®−êng th¼ng ®øng vµ ®−êng trôc Kingpin thùc hoÆc ¶o cña trô quay ®øng inclination (ngâng quay l¸i) 10
 11. TCVN 7339 : 2003 Môc ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa H×nh vÏ minh häa 4.2.18 B¸n kÝnh quay Kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm kÐo dµi trôc quay cña b¸nh xe cña trô quay ®øng trªn mÆt ph¼ng ®ç dÉn h−íng xe tíi giao tuyÕn cña mÆt ph¼ng gi÷a quanh trô quay cña b¸nh xe víi mÆt ®ç xe. ®øng Chó thÝch - B¸n kÝnh quay cña b¸nh Kingpin offset quay dÉn h−íng thÓ hiÖn trªn h×nh vÏ lµ d−¬ng. 4.2.19 §é chôm b¸nh Xem 4.2.19.1 vµ 4.2.19.2 xe Toe-in 4.2.19.1 §é chôm b¸nh Chªnh lÖch chiÒu dµi gi÷a ®¸y lín H−íng xe ch¹y xe (tÝnh theo vµ ®¸y nhá (b2 - b1) cña h×nh thang ®¬n vÞ ®o ®é víi c¸c ®Ønh lµ c¸c ®iÓm mót cña dµi) hai ®−êng kÝnh n»m ngang cña mÐp trong hai vµnh b¸nh xe t−¬ng øng Toe-in (length) trªn cïng mét trôc. §é chôm nµy ®−îc coi lµ d−¬ng khi kho¶ng c¸ch phÝa tr−íc hai b¸nh xe gÇn nhau h¬n phÝa sau 4.2.19.2 §é chôm b¸nh Gãc t¹o bëi ®−êng kÝnh n»m ngang H−íng xe ch¹y xe (tÝnh theo cña b¸nh xe víi mÆt ph¼ng trung ®¬n vÞ ®o gãc) tuyÕn däc xe (4.1.4) hoÆc gãc nhän (α) t¹o bëi mÆt ph¼ng th¼ng ®øng Toe-in (angle) (W) ®i qua trôc b¸nh xe vµ mÆt ph¼ng th¼ng ®øng (W’) vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc xe (4.1.4). 11
 12. TCVN 7339 : 2003 Môc ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa H×nh vÏ minh häa 4.2.20 §é nghiªng Kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm p vµ q cña trô quay trong ®ã p lµ giao ®iÓm cña mÆt ®ç l¸i trong mÆt xe Z víi mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi ph¼ng däc xe mÆt ph¼ng Y ®i qua trô quay l¸i, q lµ giao ®iÓm cña mÆt ®ç xe víi mÆt Castor ph¼ng X ®i qua t©m b¸nh xe (4.1.3). Gi¸ trÞ nµy d−¬ng khi p ë phÝa tr−íc q theo h−íng xe ch¹y. Chó thÝch: §é nghiªng cña trô quay l¸i mang gi¸ trÞ ©m.còng ®−îc ®Þnh nghÜa lµ vÖt 4.2.20.1 Gãc nghiªng H×nh chiÕu lªn mÆt ph¼ng Y cña cña trô quay l¸i gãc nhän t¹o thµnh gi÷a trôc cña trô trong mÆt quay l¸i víi trôc th¼ng ®øng. ph¼ng däc xe Castor angle 12
 13. TCVN 7339 : 2003 Môc ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa H×nh vÏ minh häa 4.2.21 Kho¶ng dÞch Kho¶ng dÞch chuyÓn ®−îc theo chuyÓn th¼ng ph−¬ng th¼ng ®øng cña b¸nh xe do ®øng cßn l¹i sù rµng buéc cña hÖ thèng treo tõ vÞ cña b¸nh xe trÝ øng víi xe chÊt t¶i lín nhÊt theo chØ dÉn cña nhµ s¶n xuÊt (xem Residual TCVN 7363:2003) tíi vÞ trÝ mµ vertical wheel a) Trôc 1 b¸nh xe b¸nh xe kh«ng thÓ dÞch chuyÓn clearance ®−îc thªm theo ph−¬ng th¼ng ®øng. b) Trôc 2 b¸nh xe 4.2.22 §−êng kÝnh §−êng kÝnh cña vßng trßn ngoµi cïng ®−îc t¹o thµnh do mÆt ph¼ng gi÷a cña quay vßng nhá c¸c b¸nh xe (4.1.2) v¹ch ra trªn mÆt ®ç xe víi tay l¸i quay hÕt cì. nhÊt minimun turning circle diameter 13
 14. TCVN 7339 : 2003 Môc ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa H×nh vÏ minh häa 4.2.23 C¸c ®−êng C¸c ®−êng kÝnh cña d¶i quay vßng khi tay l¸i quay hÕt cì ®−îc ®Þnh nghÜa kÝnh cña d¶i nh− sau: quay vßng a) §−êng kÝnh cña vßng trßn lín nhÊt trong sè c¸c vßng trßn t¹o bëi h×nh Turning chiÕu lªn mÆt ®ç xe cña tÊt c¶ c¸c ®iÓm trªn xe. clearance b) §−êng kÝnh cña vßng trßn nhá nhÊt trong sè c¸c vßng trßn t¹o bëi h×nh circles chiÕu lªn mÆt ®ç xe cña tÊt c¶ c¸c ®iÓm trªn xe. diameters Chó thÝch - Mçi xe ®Òu cã c¸c ®−êng kÝnh cña d¶i quay vßng khi quay vßng sang tr¸i vµ sang ph¶i 14
 15. TCVN 7339 : 2003 Phô lôc A Tµi liÖu tham kh¶o [1] ISO 4130:1978 Road vehicle – Three dimentionnal refrence system and fiducal marks – Definitions (Ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé – HÖ qui chiÕu 3 chiÒu vµ ®iÓm chuÈn - §Þnh nghÜa). [2] TCVN 7362:2003 (ISO 6726) Ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé - M« t«, xe m¸y hai b¸nh - Khèi l−îng - ThuËt ng÷. 15
Đồng bộ tài khoản