TCVN 7357:2003

Chia sẻ: Nguyen Bac A.Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
73
lượt xem
20
download

TCVN 7357:2003

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam. Chất lượng Sản Phẩm. TCVN 7357:2003. Phương tiện giao thông đường bộ. Khí thải gây ô nhiễm phát ra từ mô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức. Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 7357:2003

 1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 7357 : 2003 Ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé - KhÝ th¶i g©y « nhiÔm ph¸t ra tõ m« t« l¾p ®éng c¬ ch¸y c−ìng bøc - Yªu cÇu v ph−¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles - Gaseous pollutants emitted by motorcycles equipped with a positive ignition engine - Requirements and test methods in type approval 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn n y ¸p dông cho khÝ th¶i g©y « nhiÔm ph¸t ra tõ m« t« hai hoÆc ba b¸nh l¾p ®éng c¬ ch¸y c−ìng bøc, cã khèi l−îng kh«ng t¶i nhá h¬n 400 kg, vËn tèc thiÕt kÕ lín nhÊt v−ît qu¸ 50 km/h v /hoÆc dung tÝch l m viÖc cña xi lanh lín h¬n 50 cm3. 2 ThuËt ng÷ v ®Þnh nghÜa Tiªu chuÈn n y ¸p dông c¸c thuËt ng÷ v ®Þnh nghÜa sau: 2.1 Phª duyÖt xe (Approval of a vehicle): Phª duyÖt mét kiÓu xe tho¶ m·n tiªu chuÈn n y vÒ giíi h¹n cña khÝ th¶i g©y « nhiÔm do ®éng c¬ ph¸t ra. 2.2 KiÓu xe (Vehicle type): Mét lo¹i xe, trong ®ã c¸c xe ®−îc dÉn ®éng b»ng ®éng c¬, kh«ng kh¸c nhau vÒ c¸c ®Æc ®iÓm c¬ b¶n sau ®©y: 2.2.1 Qu¸n tÝnh t−¬ng ®−¬ng ®−îc x¸c ®Þnh theo khèi l−îng chuÈn nh− quy ®Þnh trong phô lôc D, ®iÒu 5.2 cña tiªu chuÈn n y, v 2.2.2 C¸c ®Æc ®iÓm cña ®éng c¬ v xe nh− nªu trong phô lôc A, c¸c ®iÒu 1 ®Õn 6 v ®iÒu 8, v phô lôc B cña tiªu chuÈn n y. 2.3 Khèi l−îng chuÈn (Reference weight): Khèi l−îng cña xe trong tr¹ng th¸i s½n s ng ho¹t ®éng ®−îc céng thªm 75 kg. Khèi l−îng cña xe trong tr¹ng th¸i s½n s ng ho¹t ®éng l tæng khèi l−îng kh«ng t¶i cña xe v khèi l−îng chÊt láng ®−îc ®æ tíi møc b»ng 90 % dung tÝch lín nhÊt cña c¸c b×nh nhiªn liÖu. 2.4 C¸c te ®éng c¬ (Engine crank-case): C¸c khoang trong hoÆc ngo i ®éng c¬ ®−îc th«ng víi thïng dÇu b«i tr¬n bëi c¸c èng dÉn n»m trong hoÆc ngo i m qua chóng c¸c lo¹i khÝ v h¬i cã thÓ tho¸t ra ngo i. 2.5 KhÝ th¶i g©y « nhiÔm (Gaseous pollutants): Cacbon m«n«xit, hydrocacbon v c¸c nit¬ «xit, nit¬ «xit ®−îc biÓu thÞ b»ng ®−¬ng l−îng nit¬ ®i«xÝt (NO2). 3
 2. TCVN 7357 : 2003 3 T i liÖu kü thuËt v mÉu thö 3.1 T i liÖu kü thuËt 3.1.1 T i liÖu m« t¶ ®éng c¬ bao gåm tÊt c¶ c¸c th«ng sè nªu trong phô lôc A. 3.1.2 VÝ dô vÒ mÉu th«ng b¸o phª duyÖt kiÓu v bè trÝ dÊu phª duyÖt kiÓu ®−îc tr×nh b y trong phô lôc B v C. 3.2 MÉu thö Mét xe mÉu ®¹i diÖn cho kiÓu xe ®Ò nghÞ phª duyÖt kiÓu. Xe n y ph¶i l¾p mét hÖ thèng th¶i khÝ phï hîp víi thiÕt bÞ thu gom khÝ ®−îc nªu t¹i 4.2.1 cña phô lôc D. NÕu cÇn ph¶i nèi d i hÖ thèng th¶i khÝ tiªu chuÈn nªu trªn th× viÖc nèi d i n y kh«ng ®−îc l m thay ®æi tÝnh n¨ng hoÆc ®Æc tÝnh ph¸t th¶i cña ®éng c¬. 4 Yªu cÇu kü thuËt v c¸c phÐp thö 4.1 Yªu cÇu chung C¸c bé phËn cã thÓ ¶nh h−ëng tíi viÖc th¶i khÝ g©y « nhiÔm ph¶i ®−îc thiÕt kÕ, chÕ t¹o v l¾p r¸p sao cho xe, trong ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng b×nh th−êng dï cã thÓ ph¶i chÞu t¸c ®éng cña c¸c rung ®éng, vÉn ®¸p øng ®−îc c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn n y. 4.2 M« t¶ c¸c phÐp thö 4.2.1 Xe, tuú theo lo¹i xe, ph¶i ®−îc thö khÝ th¶i theo hai phÐp thö kiÓu lo¹i I v kiÓu lo¹i II nh− quy ®Þnh d−íi ®©y. 4.2.1.1 Thö kiÓu lo¹i 1 (kiÓm tra l−îng ph¸t th¶i trung b×nh cña c¸c chÊt khÝ g©y « nhiÔm trong ®iÒu kiÖn xe ch¹y trong c¸c ®« thÞ). 4.2.1.1.1 PhÐp thö ph¶i ®−îc thùc hiÖn b»ng ph−¬ng ph¸p m« t¶ trong phô lôc D. C¸c lo¹i khÝ ph¶i ®−îc thu gom v ph©n tÝch b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p quy ®Þnh. 4.2.1.1.2 Theo yªu cÇu trong 4.2.1.1.3, phÐp thö ph¶i ®−îc lÆp l¹i ba lÇn. Trong mçi lÇn thö, khèi l−îng cña Cacbon m«n«xit, khèi l−îng cña hydrocacbon v khèi l−îng cña nit¬ «xit thu ®−îc ph¶i nhá h¬n gi¸ trÞ nªu trong b¶ng 1. MÆc dï vËy, ®èi víi mçi chÊt g©y « nhiÔm nªu trªn, mét trong ba kÕt qu¶ ®o ®−îc cã thÓ lín h¬n giíi h¹n quy ®Þnh kh«ng qu¸ 10 % cña giíi h¹n qui ®Þnh, víi ®iÒu kiÖn l gÝa trÞ trung b×nh céng cña ba kÕt qu¶ ®o nhá h¬n giíi h¹n quy ®Þnh. Kh«ng cho phÐp cã tõ hai chÊt g©y « nhiÔm trë lªn cã kÕt qu¶ ®o lín h¬n giíi h¹n quy ®Þnh. 4
 3. TCVN 7357 : 2003 B¶ng 1 - Gi¸ trÞ giíi h¹n khÝ th¶i g©y « nhiÔm g/km Møc M« t« lo¹i Khèi l−îng c¸c bon Khèi l−îng hydrocacbon Khèi l−îng m«n«xÝt nit¬ oxit (CO) (HC) (NOX) 1 2 kú 8* 4* 0,1* (EURO 1) 4 kú 13* 3* 0,3* 2 < 150 cm3 5,5 (7,0)** 1,2 (1,5)** 0,3 (0,4)** (EURO 2) > 150 cm3 5,5 (7,0)** 1,0 (1,5)** 0,3 (0,4)** * §èi víi m« t« ba b¸nh, gi¸ trÞ giíi h¹n n y ®−îc nh©n víi 1,5. ** §èi víi m« t« ba b¸nh, gi¸ trÞ giíi h¹n n y ®−îc ¸p dông. 4.2.1.1.3 Sè lÇn thö quy ®Þnh t¹i 4.2.1.1.2 ph¶i ®−îc gi¶m trong c¸c ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh sau ®©y, trong ®ã V1 l kÕt qu¶ cña lÇn thö thø nhÊt v V2 l kÕt qu¶ cña lÇn thö thø hai ®èi víi mçi chÊt g©y « nhiÔm nªu t¹i 4.2.1.1.2. 4.2.1.1.3.1 ChØ cÇn thùc hiÖn mét lÇn thö nÕu ®èi víi tÊt c¶ c¸c chÊt g©y « nhiÔm ®−îc xÐt ®Õn, V1 ≤ 0,70 L. 4.2.1.1.3.2 ChØ cÇn thùc hiÖn hai lÇn thö nÕu ®èi víi tÊt c¶ c¸c chÊt g©y « nhiÔm ®−îc xÐt ®Õn, V1 ≤ 0,85 L nh−ng ®èi víi Ýt nhÊt mét chÊt g©y « nhiÔm th× V1 ≥ 0,70 L. Ngo i ra, ®èi víi mçi chÊt g©y « nhiÔm ®−îc xÐt ®Õn, V2 ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu sau: V1 + V2 < 1,70 L v V2 < L. 4.2.1.2 Thö kiÓu lo¹i II (kiÓm tra sù ph¸t th¶i cña Cacbon m«n«xit v hydrocacbon kh«ng ch¸y hÕt trong ®iÒu kiÖn tèc ®é kh«ng t¶i). 4.2.1.2.1 Khèi l−îng cña cacbon m«n«xit v khèi l−îng cña hydrocacbon kh«ng ch¸y hÕt th¶i ra khi ®éng c¬ ch¹y kh«ng t¶i trong mét phót ph¶i ®−îc ghi l¹i. 4.2.1.1.2 PhÐp thö n y ph¶i ®−îc thùc hiÖn b»ng ph−¬ng ph¸p m« t¶ trong phô lôc E . 5 Yªu cÇu kü thuËt ®èi víi söa ®æi kiÓu xe 5.1 ViÖc söa ®æi kiÓu xe kh«ng ®−îc g©y ¶nh h−ëng bÊt lîi v xe ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn n y. 5.2 Ph¶i thùc hiÖn thö khÝ th¶i bæ sung t¹i phßng thö nghiÖm ®· tiÕn h nh thö khÝ th¶i cho xe mÉu . 6 Më réng kÕt qu¶ thö khÝ th¶i KÕt qu¶ thö khÝ th¶i tho¶ m·n yªu cÇu nªu t¹i ®iÒu 4 còng cã thÓ ®−îc coi l ®óng cho c¸c kiÓu xe kh¸c víi kiÓu xe ®· ®−îc phª duyÖt nh− sau: 5
 4. TCVN 7357 : 2003 6.1 C¸c kiÓu xe cã khèi l−îng chuÈn kh¸c khèi l−îng chuÈn cña kiÓu xe ®· ®−îc phª duyÖt víi ®iÒu kiÖn l khèi l−îng chuÈn cña c¸c kiÓu xe ®ã chØ yªu cÇu sö dông qu¸n tÝnh t−¬ng ®−¬ng cao h¬n hoÆc thÊp h¬n ngay s¸t víi qu¸n tÝnh t−¬ng ®−¬ng cña kiÓu xe ®· ®−îc phª duyÖt. 6.2 C¸c kiÓu xe cã tØ sè truyÒn ®éng to n bé kh¸c tØ sè truyÒn ®éng to n bé cña kiÓu xe nguyªn thuû víi c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: 6.2.1 §èi víi tõng tØ sè truyÒn ®éng ®−îc sö dông trong phÐp thö kiÓu lo¹i I, cÇn ph¶i x¸c ®Þnh tØ lÖ sau: V2 − V1 E= V1 trong ®ã V1 - vËn tèc xe thuéc kiÓu ®· ®−îc phª duyÖt t−¬ng øng víi tèc ®é ®éng c¬ b»ng 1000 Vg/phót; V2 - vËn tèc xe thuéc kiÓu ®ang ®−îc xÐt t−¬ng øng víi tèc ®é ®éng c¬ b»ng 1000 Vg/phót; 6.2.2 §èi víi tõng tØ sè truyÒn ®éng, nÕu E ≥ 8 %. 6.2.3 §èi víi tõng tØ sè truyÒn ®éng, nÕu E ≥ 8 % v E ≤ 13 % th× ph¶i lÆp l¹i phÐp thö kiÓu lo¹i I. Tuy nhiªn phÐp thö n y cã thÓ ®−îc thùc hiÖn t¹i mét phßng thö nghiÖm do nh s¶n xuÊt chän, b¸o c¸o thö nghiÖm ph¶i ®−îc göi cho phßng thö nghiÖm ®−îc c«ng nhËn. 6.3 C¸c kiÓu xe chØ kho¸ vÒ tØ sè truyÒn ®éng to n bé v khèi l−îng chuÈn so víi kiÓu xe ®· ®−îc phª duyÖt nh−ng ph¶i tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn nªu t¹i 6.1 v 6.2. 6.4 Xe ba b¸nh cã cïng ®éng c¬, hÖ thèng khÝ th¶i v cã cïng hÖ thèng truyÒn lùc hoÆc hÖ thèng truyÒn lùc chØ kh¸c víi kiÓu xe ®· ®−îc phª duyÖt vÒ tØ sè truyÒn ®éng to n bé. 7 Yªu cÇu kü thuËt ®Ó kiÓm tra trong s¶n xuÊt 7.1 TÊt c¶ c¸c xe thuéc kiÓu xe ®· ®−îc cÊp chøng nhËn kiÓu theo tiªu chuÈn n y v ®−îc s¶n xuÊt tiÕp theo ph¶i phï hîp víi tiªu chuÈn n y vÒ yªu cÇu khÝ th¶i. 7.2 §Ó kiÓm tra theo yªu cÇu cña 7.1, ph¶i lÊy xe mÉu tõ c¸c l« s¶n xuÊt. 7.3 ViÖc kiÓm tra ph¶i dùa trªn c¬ së c¸c néi dung m« t¶ trong hå s¬ chøng nhËn v nÕu cÇn thiÕt ph¶i thùc hiÖn mét trong hai hoÆc c¶ hai phÐp thö kiÓu lo¹i I v kiÓu lo¹i II nªu t¹i ®iÒu 4. 7.3.1 NÕu xe ®−îc lÊy ra tõ l« xe kh«ng ®¸p øng ®−îc c¸c yªu cÇu trong 7.3.1 th× nh s¶n xuÊt cã thÓ yªu cÇu tiÕn h nh ®o trªn mét mÉu gåm c¸c xe ®−îc lÊy ra tõ l« xe ®ã bao gåm c¶ c¸c xe ®· ®−îc chän lóc ®Çu. Nh s¶n xuÊt ph¶i x¸c ®Þnh sè l−îng mÉu n. Gi¸ trÞ trung b×nh céng c¸c kÕt qu¶ thu ®−îc tõ mÉu c¸c xe v sai lÖch chuÈn S (xem c«ng thøc d−íi ®©y), ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh ®èi víi tõng chÊt khÝ th¶i g©y « nhiÔm. ViÖc s¶n xuÊt l« xe ®ã sÏ ®−îc coi l phï hîp tiªu chuÈn nÕu ®iÒu kiÖn sau ®−îc ®¸p øng: X + k.s ≤ L trong ®ã L l gi¸ trÞ giíi h¹n nªu trong 7.3.1 ®èi víi mçi khÝ g©y « nhiÔm ®−îc xÐt ®Õn; k l träng sè thèng kª phô thuéc v o n v ®−îc cho trong b¶ng 5 sau: 6
 5. TCVN 7357 : 2003 B¶ng 5 - Träng sè thèng kª k N 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 0,973 0,613 0,489 0,421 0,376 0,342 0,317 0,296 0,279 N 11 12 13 14 15 16 17 18 19 k 0,265 0,253 0,242 0,233 0,224 0,216 0,210 0,203 0,198 NÕu n ≥ 20 th×: 0,860 k = n 7
 6. TCVN 7357 : 2003 Phô lôc A (quy ®Þnh) §Æc ®iÓm chñ yÕu cña ®éng c¬ v th«ng tin liªn quan tíi viÖc thùc hiÖn c¸c phÐp thö (1) A.1 M« t¶ ®éng c¬ A.1.1 Nh·n hiÖu................................................................................................................. A.1.2 KiÓu.......................................................................................................................... A.1.3 Sè kú: 4 kú/ 2 kú(2). A.1.4 Sè l−îng v bè trÝ c¸c xylanh.................................................................................. A.1.5 §−êng kÝnh lç xylanh:.......................................................................................mm A.1.6 H nh tr×nh pit-t«ng:...........................................................................................mm A.1.7 Dung tÝch xi lanh:..............................................................................................cm3 A.1.8 Tû sè nÐn(3)(4) ....................................................................................................... A.1.9 Buång ch¸y: C¸c b¶n vÏ buång ch¸y, b¶n vÏ pÝt t«ng bao gåm c¶ vßng g¨ng (xÐc m¨ng) …………………………………………………………………………………………………… A.1.10 HÖ thèng l m m¸t:.................................................................................................. A.1.11 HÖ thèng b«i tr¬n (®éng c¬ hai kú, b«i tr¬n riªng biÖt hoÆc b«i tr¬n b»ng hçn hîp nhiªn liÖu- dÇu b«i tr¬n):............................................................................................. A.1.12 ThiÕt bÞ tuÇn ho n khÝ cac te ®éng c¬ (m« t¶ v vÏ s¬ ®å), nÕu cã........................... A.1.13 Bé läc kh«ng khÝ: B¶n vÏ hoÆc nh·n hiÖu v kiÓu..................................................... A.2 ThiÕt bÞ chèng « nhiÔm phô (nÕu cã, v nÕu kh«ng ®−îc nªu ë ®Ò môc kh¸c): m« t¶ v vÏ s¬ ®å.................................................................................................................................... A.3 N¹p kh«ng khÝ v cung cÊp nhiªn liÖu A.3.1 M« t¶ v vÏ s¬ ®å cña hÖ thèng n¹p kh«ng khÝ v c¸c phô kiÖn cña nã (bé gi¶m chÊn, thiÕt bÞ sÊy, hÖ thèng n¹p kh«ng khÝ phô.v.v) A.3.2 Cung cÊp nhiªn liÖu A.3.2.1 Cung cÊp b»ng bé chÕ ho khÝ(1)………………………………………………………….. A.3.2.1.1 Nh·n hiÖu................................................................................................................. A.3.2.1.2 KiÓu........................................................................................................................... A.3.2.1.3 C¸c th«ng sè chØnh ®Æt (3) A.3.2.1.3.1 ZÝc l¬:............................................ A.3.2.1.3.2 Van tiÕt l−u Venturi: .................... HoÆc ®−êng ®Æc tÝnh cung cÊp nhiªn liÖu A.3.2.1.3.3 Møc nhiªn liÖu buång phao.......... theo l−u l−îng kh«ng A.3.2.1.3.4 Khèi l−îng phao: ......................... khÝ (2)(3) A.3.2.1.3.5 Van kim phao: ............................. 8
 7. TCVN 7357 : 2003 A.3.2.1.4 B−ím giã tay / tù ®éng (2)…………………. th«ng sè chØnh ®Æt sù ®ãng (3)………………………. A.3.2.1.5 B¬m cung cÊp nhiªn liÖu ¸p suÊt (2) .....................................hoÆc biÓu ®å ®Æc tÝnh (2) A.3.2.2 Cung cÊp b»ng b¬m phun nhiªn liÖu(1) A.3.2.2.1 B¬m A.3.2.2.1.1 Nh·n hiÖu................................................................................................................. A.3.2.2.1.2 KiÓu........................................................................................................................... A.3.2.2.1.3 L−îng cung cÊp: .........m3 trªn mét h nh tr×nh ë tèc ®é b¬m......v/phót (1) (2) hoÆc biÓu ®å ®Æc tÝnh (1) (2) A.3.2.2.2 Bëi b¬m phun nhiªn liÖu A.3.2.2.2.1 Nh·n hiÖu................................................................................................................. A.3.2.2.2.2 KiÓu........................................................................................................................... A.3.2.2.2.3 HiÖu chuÈn t¹i ¸p suÊt:.....................................bar (1) (2) hoÆc biÓu ®å ®Æc tÝnh (1) (2) A.4 X¸c ®inh thêi gian ®ãng më van (xup pap) A.4.1 X¸c ®inh thêi gian ®ãng më van c¬ khÝ A.4.1.1 ChiÒu cao n©ng lín nhÊt cña van v c¸c gãc ®ãng v më van tÝnh theo ®iÓm chÕt : .................................................................................................................................. A.4.1.2 Khe hë chuÈn v /hoÆc khe hë chØnh ®Æt (2) ............................................................... A.4.2 Ph©n phèi bëi c¸c cöa A.4.2.1 ThÓ tÝch khoang cac te víi pit t«ng ë ®iÓm chÕt trªn A.4.2.2 M« t¶ c¸c van l−ìi g , nÕu cã (cã b¶n vÏ kÝch th−íc) A.4.2.3 M« t¶ (cã b¶n vÏ kÝch th−íc) cña cöa v o, cöa quÐt v cöa x¶, cã biÓu ®å thêi gian ®ãng më t−¬ng øng. C¸c b¶n vÏ cÇn bao gåm mét b¶n thÓ hiÖn bÒ mÆt bªn trong cña xi lanh. A.5 Sù ®¸nh löa A.5.1 Bé ph©n phèi (bé chia ®iÖn) A.5.1.1 Nh·n hiÖu: ................................................................................................................ A.5.1.2 KiÓu........................................................................................................................... A.5.1.3 §−êng ®Æc tÝnh ®¸nh löa n©ng cao (3) ....................................................................... A.5.1.4 Thêi ®iÓm ®¸nh löa(3) ...................................................................... ......................... A.5.1.5 Khe hë tiÕp ®iÓm (3) ......................................... .......................…………………….. A.6 HÖ thèng x¶: m« t¶ v b¶n vÏ......................................................... ......................... A.7 Th«ng tin bæ sung vÒ ®iÒu kiÖn thö A.7.1 Nhiªn liÖu sö dông A.7.2 DÇu b«i tr¬n sö dông A.7.2.1 Nh·n hiÖu: ................................................................................................................ 9
 8. TCVN 7357 : 2003 A.7.2.2 KiÓu........................................................................................................................... (tØ lÖ % dÇu trong hçn hîp dÇu v nhiªn liÖu) A.7.3 Bu gi ®¸nh löa A.7.3.1 Nh·n hiÖu: ................................................................................................................ A.7.3.2 KiÓu........................................................................................................................... A.7.3.3 Th«ng sè chØnh ®Æt bu gi A.7.4 Cuén d©y ®¸nh löa A.7.4.1 Nh·n hiÖu: ................................................................................................................ A.7.4.2 KiÓu........................................................................................................................... A.7.5 Tô ®iÖn ®¸nh löa A.7.5.1 Nh·n hiÖu: ................................................................................................................ A.7.5.2 KiÓu........................................................................................................................... A.7.6 HÖ thèng ®¸nh löa. M« t¶ c¸c th«ng sè chØnh ®Æt v c¸c yªu cÇu liªn quan theo D. 3.1.4 cña phô lôc D. A.7.7 H m l−îng CO trong khÝ th¶i cña ®éng c¬ ë tèc ®é kh«ng t¶i nhá nhÊt ...............vg/min (theo tiªu chuÈn cña nh s¶n xuÊt) A.8 §Æc tÝnh ®éng c¬ A.8.1 Tèc ®é kh«ng t¶i nhá nhÊt..................................................................…………………..(vg/min)(3) A.8.2 Tèc ®é t¹i c«ng suÊt lín nhÊt.................................................................(vßng/min)(3) A.8.3 C«ng suÊt lín nhÊt...........................................................................................(kW) Chó thÝch 1) §èi víi c¸c ®éng c¬ v hÖ thèng kh«ng ph¶i lo¹i th«ng dông, ph¶i cung cÊp c¸c sè liÖu cô thÓ t−¬ng ®−¬ng víi c¸c sè liÖu nªu ë ®©y. 2) G¹ch phÇn kh«ng cã. 3) Quy ®Þnh dung sai. 4) TØ sè nÐn = (ThÓ tÝch buång ch¸y + Dung tÝch xi lanh) / (ThÓ tÝch buång ch¸y). 10
 9. TCVN 7357 : 2003 Phô lôc B (tham kh¶o) (VÝ dô tham kh¶o vÒ th«ng b¸o phª duyÖt kiÓu cña c¸c n−íc tham gia HiÖp ®Þnh 1958, ECE, Liªn hiÖp quèc. Ch÷ E trong vßng trßn t−îng tr−ng cho viÖc phª duyÖt kiÓu cña c¸c n−íc n y) Th«ng b¸o phª duyÖt kiÓu (Khæ giÊy lín nhÊt : A4 (210 x 297mm)) C«ng bè bëi: C¬ quan cã thÈm quyÒn e ... (1) ...................................... ...................................... VÒ (2) : . CÊp phª duyÖt Kh«ng cÊp phª duyÖt CÊp phª duyÖt më réng Thu håi phª duyÖt ChÊm døt s¶n xuÊt cña mçi kiÓu xe m¸y vÒ khÝ th¶i g©y « nhiÔm do ®éng c¬: theo Quy ®Þnh ECE 47. Phª duyÖt sè :...................... Phª duyÖt më réng sè :...................... B.1 Tªn hoÆc nh·n hiÖu th−¬ng m¹i cña xe (1).................................................................... B.2 KiÓu xe (1):....................................................................................................................... B.3 Tªn v ®Þa chØ nh s¶n xuÊt (1):....................................................................................... B.4 Tªn v ®Þa chØ ®¹i diÖn cña nh s¶n xuÊt (nÕu cã) (1):.................................................... B.5 Khèi l−îng kh«ng t¶i cu¶ xe.......................................................................................... B.5.1 Khèi l−îng chuÈn cña xe: ............................................................................................ B.6 Khèi l−îng chuÈn cña xe: ............................................................................................ B.7 Khèi l−îng lín nhÊt cña xe: .......................................................................................... B.8 Hép sè: .......................................................................................................................... B.7.1 Hép sè ®iÒu khiÓn b»ng tay hoÆc tù ®éng (2)(3)................................................................ B.7.2 Sè l−îng tû sè truyÒn ®éng:............................................................................................ B.7.3 Tû sè truyÒn ®éng cña hép sè:(2): Sè 1:.......................................Sè 2:....................................Sè 3:................................... TØ sè truyÒn cuèi cïng.................................................................................................... Lèp: 11
 10. TCVN 7357 : 2003 KÝch cì:.......................................................................................................................... Chu vi vßng l¨n ®éng lùc häc: ....................................................................................... Tèc ®é thiÕt kÕ lín nhÊt do nh s¶n xuÊt quy ®Þnh: ....................................................... B.7.4 KiÓm tra c¸c ®Æc tÝnh nªu trong D.3.1.5, phô lôc D................................................ B.8 Nhiªn liÖu chuÈn sè: ...................................................................................................... B.9 Xe mÉu nép ®Ó phª duyÖt vÒ:......................................................................................... B.10 Phßng thö nghiÖm cã tr¸ch nhiÖm tiÕn h nh thö phª duyÖt: ....................................................................................................................................... B.11 Ng y lËp b¸o c¸o thö nghiÖm do phßng thö nghiÖm ®ã cÊp: ........................................ B.12 Sè cña b¸o c¸o thö nghiÖm: .......................................................................................... B.13 CÊp phª duyÖt /kh«ng cÊp:(4) ..................................................... B.14 VÞ trÝ nh·n phª duyÖt trªn xe: ................................................................................ B.15 N¬i cÊp:.................................................................................................................. B.16 Ng y th¸ng n¨m cÊp:............................................................................................. B.17 Ký tªn:................................................................................................................... B.18 Nh÷ng t i liÖu sau ®©y, mang sè phª duyÖt chØ ra ë trªn, l phô lôc cña th«ng b¸o n y: 01 b¶n sao ®Çy ®ñ cña phô lôc A cña tiªu chuÈn n y v cã c¸c b¶n vÏ v s¬ ®å kÌm theo; 01 ¶nh chôp ®éng c¬; 01 b¶n sao cña b¸o c¸o thö nghiÖm. Chó thÝch 1) Khi ®éng c¬ kh«ng do nh s¶n xuÊt xe s¶n xuÊt, còng ph¶i cung cÊp c¸c sè liÖu t−¬ng ®−¬ng vÒ ®éng c¬. 2) G¹ch phÇn kh«ng cã. 3) Trong tr−êng hîp xe trang bÞ c¸c hép sè tù ®éng, cÇn cung cÊp tÊt c¶ c¸c th«ng sè kü thuËt thÝch hîp. 4) G¹ch phÇn kh«ng cã. 12
 11. TCVN 7357 : 2003 Phô lôc C (tham kh¶o) VÝ dô tham kh¶o vÒ bè trÝ c¸c dÊu hiÖu phª duyÖt kiÓu cña c¸c n−íc tham gia HiÖp ®Þnh 1958, ECE, Liªn hiÖp quèc C¸ch bè trÝ dÊu phª duyÖt MÉu A (xem 4.4, ECE 40) e4 40 r-012439 a a/2 a/3 amin = 8 mm DÊu phª duyÖt trªn ®−îc g¾n v o xe chØ ra r»ng kiÓu xe ®−îc xÐt ®Õn ®· ®−îc phª duyÖt ë H lan (E4), theo quy ®Þnh ECE 40. Hai ch÷ sè ®Çu tiªn cña sè phª duyÖt chØ ra r»ng phª duyÖt kiÓu ®−îc cÊp phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña quy ®Þnh ECE 40-01. MÉu B (xem 4.5, ECE 40) e4 40 012349 a a/2 a/3 33 001628 amin = 8 mm DÊu phª duyÖt trªn ®−îc g¾n v o xe chØ ra r»ng kiÓu xe ®−îc xÐt ®Õn ®· ®−îc phª duyÖt ë H lan (E4), theo quy ®Þnh ECE 40 v 33. C¸c sè phª duyÖt chØ ra r»ng, t¹i thêi ®iÓm cÊp c¸c phª duyÖt kiÓu, quy ®Þnh ®−îc ¸p dông ECE 40-01 v ECE 33-00.. 13
 12. TCVN 7357 : 2003 Phô lôc D (qui ®Þnh) Thö kiÓu lo¹i I (Type I Test) (KiÓm tra l−îng ph¸t th¶i trung b×nh cña chÊt khÝ g©y « nhiÔm trong ®iÒu kiÖn xe ch¹y ë c¸c ®« thÞ) D.1 Më ®Çu Phô lôc n y m« t¶ ph−¬ng ph¸p, tr×nh tù tiÕn h nh thö kiÓu lo¹i I ®−îc ®Þnh nghÜa trong 4.2.1.1. D.1.1 Xe ph¶i ®−îc ®Æt trªn b¨ng thö ®éng lùc häc cã thiÕt bÞ phanh v b¸nh ® . Ph¶i thùc hiÖn thö nghiÖm liªn tôc kh«ng ®−îc ng¾t ®äan v gåm 4 chu tr×nh cã thêi gian tæng céng l 13 phót. Mçi chu tr×nh cã 15 giai ®äan (pha) (kh«ng t¶i, t¨ng tèc, vËn tèc æn ®Þnh, gi¶m tèc, v.v). Trong khi thö, khÝ th¶i ph¶i ®−îc pha lo·ng víi kh«ng khÝ ®Ó ®¹t ®−îc hçn hîp cã l−u l−îng kh«ng thay ®æi vÒ thÓ tÝch. Trong suèt qu¸ tr×nh thö, c¸c mÉu thö lÊy tõ hçn hîp ®¹t ®−îc ®iÒu kiÖn nh− ®· nªu trªn víi ë tèc ®é l−u l−îng kh«ng ®æi ph¶i ®−îc gom v o c¸c tói ®Ó x¸c ®Þnh mét c¸ch liªn tôc nång ®é trung b×nh cña CO, HCx kh«ng ch¸y hÕt, NOx v CO2. D.2 VËn h nh chu tr×nh thö trªn b¨ng thö ®éng lùc häc (b¨ng thö to n xe) D.2.1 M« t¶ chu tr×nh thö Chu tr×nh thö vËn h nh trªn b¨ng thö ®éng lùc häc ph¶i l chu tr×nh thö ®−îc tr×nh b y trong b¶ng D.1 d−íi ®©y v ®−îc thÓ hiÖn b»ng s¬ ®å trong phô lôc D-D1 . 14
 13. TCVN 7357 : 2003 B¶ng D1 - Chu tr×nh vËn h nh trªn b¨ng thö ®éng lùc häc Thêi gian Thø tù vËn h nh Thêi gian Tay sè sö dông Gia tèc VËn tèc vËn B−íc vËn h nh Pha tÝch luü khi hép sè ®iÒu (m/s2) (km/h) (s) h nh (s) khiÓn b»ng tay b−íc pha 1. Ch¹y kh«ng t¶i 1 - - 11 11 11 PM = 6s; K = 5s 2. T¨ng vËn tèc 2 1,04 0-15 4 4 15 3. VËn tèc kh«ng ®æi 3 15 8 8 23 Theo D.2.3 4. Gi¶m vËn tèc -0,69 15- 10 2 25 Gi¶m vËn tèc, c¾t 4 5 5. -0,92 10-0 3 28 K li hîp 6. Ch¹y kh«ng t¶i 5 21 21 49 PM= 16s; K = 5s 7. T¨ng vËn tèc 6 0,74 0-32 12 12 61 8. VËn tèc kh«ng ®æi 7 - 32 24 24 85 Theo D.2.3 9. Gi¶m vËn tèc -0,75 32-10 8 93 Gi¶m vËn tèc, c¾t 8 11 10. -0,92 10-0 3 96 li hîp 11. Ch¹y kh«ng t¶i 9 21 21 117 PM= 16s; K = 5s 12. T¨ng vËn tèc 10 0,53 0-50 26 26 143 13. VËn tèc kh«ng ®æi 11 50 12 12 155 14. Gi¶m vËn tèc 12 -0,52 50-35 8 8 163 Theo D.2.3 15. VËn tèc kh«ng ®æi 13 35 13 13 176 16. Gi¶m vËn tèc -0,68 35-10 9 185 Gi¶m vËn tèc, c¾t 14 12 17. -0,92 10-0 3 188 K li hîp 18. Ch¹y kh«ng t¶i 15 - - 7 7 195 PM = 7 s PM = b¸nh r¨ng ë vÞ trÝ trung gian (Sè "mo"), ®ãng ly hîp. K = c¾t ly hîp. D.2.2 §iÒu kiÖn chung ®Ó thùc hiÖn chu tr×nh C¸c chu tr×nh thö s¬ bé cÇn ®−îc tiÕn h nh nÕu cÇn thiÕt nh»m x¸c ®Þnh c¸ch tèt nhÊt ®Ó ®−a c¬ cÊu ®iÒu khiÓn vËn tèc xe (ch©n ga) v , khi cÇn thiÕt, c¬ cÊu ®iÒu khiÓn phanh (ch©n phanh) ®Ó ®¹t ®−îc chu tr×nh gÇn ®óng n»m trong giíi h¹n quy ®Þnh cña chu tr×nh lý thuyÕt. D.2.3 Sö dông hép sè D.2.3.1 Hép sè cña m« t« ph¶i ®−îc sö dông nh− sau: D.2.3.1.1 T¹i vËn tèc kh«ng ®æi, nÕu cã thÓ ®−îc, tèc ®é quay cña ®éng c¬ ph¶i n»m trong kho¶ng tõ 50 % ®Õn 90 % tèc ®é t−¬ng øng víi c«ng suÊt lín nhÊt cña ®éng c¬. Khi tèc ®é n y cã thÓ ®¹t ®−îc víi c¸c tay sè tõ 2 trë lªn, xe ph¶i ®−îc thö víi tay sè sö dông cao nhÊt. 15
 14. TCVN 7357 : 2003 D.2.3.1.2 Trong qu¸ tr×nh t¨ng tèc, xe ph¶i ®−îc thö víi tay sè cho phÐp ®¹t ®−îc gia tèc quy ®Þnh bëi chu tr×nh. Tay sè cao h¬n ph¶i ®−îc sö dông v o lóc cuèi cïng khi tèc ®é quay cña ®éng c¬ b»ng 110 % tèc ®é t−¬ng øng víi c«ng suÊt lín nhÊt cña ®éng c¬. NÕu xe ®¹t ®−îc vËn tèc 20 km/h víi tay sè 1 hoÆc 35 km/h víi tay sè 2 th× ph¶i sö dông sè cao h¬n tiÕp theo ë c¸c vËn tèc n y. NÕu trong pha gi¶m vËn tèc viÖc sang sè x¶y ra ë c¸c vËn tèc xe cè ®Þnh n y th× pha vËn tèc kh«ng ®æi sau nã ph¶i ®−îc thùc hiÖn ë tay sè m nã ®−îc sö dông khi xe v o pha vËn tèc kh«ng ®æi ®ã, dï tèc ®é ®éng c¬ b»ng bao nhiªu. D.2.3.1.3 Trong qu¸ tr×nh gi¶m tèc, ph¶i sö dông sè thÊp h¬n tr−íc khi tèc ®é ®éng c¬ gÇn ®¹t tíi tèc ®é kh«ng t¶i hoÆc khi tèc ®é ®éng c¬ b»ng 30 % tèc ®é t−¬ng øng víi c«ng suÊt lín nhÊt cña ®éng c¬, tïy theo viÖc ®iÒu kiÖn n o x¶y ra tr−íc. Kh«ng ®−îc gi¶m vÒ sè 1 trong khÝ gi¶m tèc. D.2.3.2 Xe trang bÞ hép sè tù ®éng ph¶i ®−îc thö víi sè cao nhÊt. Ch©n ga ph¶i ®−îc sö dông sao cho viÖc t¨ng tèc cã thÓ æn ®Þnh nhÊt t¹i ®ã c¸c sè kh¸c nhau cã thÓ ®−îc sö dông theo thø tù th«ng th−êng. Ph¶i ¸p dông sai sè quy ®Þnh t¹i 2.4 D.2.4 Sai sè D.2.4.1 Sai sè cho phÐp cña vËn tèc lý thuyÕt trong tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n l ± 1 km/h. C¸c sai sè lín h¬n sai sè quy ®Þnh ®−îc chÊp nhËn trong qu¸ tr×nh chuyÓn giai ®o¹n víi ®iÒu kiÖn l c¸c sai sè ®ã kh«ng bao giê ®−îc v−ît qu¸ trong thêi gian lín h¬n 0,5 s ®èi víi mäi tr−êng hîp trõ tr−êng hîp theo quy ®Þnh t¹i D.6.5.2 v D.6.6.3. D.2.4.1 Sai sè cho phÐp cña thêi gian lý thuyÕt l ± 0,5 s. D.2.4.2 Sai sè cho phÐp cña vËn tèc v thêi gian trªn ph¶i ®−îc kÕt hîp nh− ®−îc nªu t¹i phô lôc D1 cña phô lôc n y. D.2.4.3 Sai sè ®o qu·ng ®−êng ch¹y ®−îc trong c¶ chu tr×nh l ± 2 %. D.3 Xe thö v nhiªn liÖu D.3.1 Xe thö D.3.1.1 Xe ph¶i ë trong t×nh tr¹ng tèt vÒ mÆt c¬ khÝ, ®−îc ch¹y r v ch¹y Ýt nhÊt 1000 km tr−íc khi thö. Phßng thö nghiÖm cã thÓ xem xÐt chÊp nhËn xe thö ®· ch¹y ®−îc qu·ng ®−êng nhá h¬n 1000 km. D.3.1.2 HÖ thèng x¶ kh«ng ®−îc cã bÊt kú sù rß rØ n o cã thÓ l m gi¶m khèi l−îng khÝ cÇn thu l¹i khi tho¸t ra tõ ®éng c¬. D.3.1.3 Cã thÓ kiÓm tra ®é kÝn cña hÖ thèng n¹p ®Ó ®¶m b¶o viÖc hßa trén kh«ng bÞ ¶nh h−ëng bëi mét sù lät v o ngÉu nhiªn cña kh«ng khÝ. D.3.1.4 C¸c th«ng sè chØnh ®Æt xe ph¶i theo quy ®Þnh cña nh s¶n xuÊt. D.3.1.5 Phßng thö nghiÖm chÞu tr¸ch nhiÖm thö cã thÓ kiÓm tra sù phï hîp tÝnh n¨ng xe víi tÝnh n¨ng do nh s¶n xuÊt ®· c«ng bè, xem cã thÓ sö dông xe mét c¸ch b×nh th−êng ®−îc kh«ng, v ®Æc biÖt h¬n, xem xe cã kh¶ n¨ng khëi ®éng khi thêi tiÕt l¹nh v nãng hay kh«ng. 16
 15. TCVN 7357 : 2003 D.3.2 Nhiªn liÖu Nhiªn liÖu thö ph¶i l nhiªn liÖu chuÈn quy ®Þnh ë phô lôc F cña tiªu chuÈn n y NÕu ®éng c¬ ®−îc b«i tr¬n b»ng hçn hîp cña nhiªn liÖu v dÇu b«i tr¬n th× dÇu ®−îc cho v o nhiªn liÖu chuÈn ph¶i phï hîp vÒ sè l−îng theo h−íng dÉn cña nh s¶n xuÊt. D.4 ThiÕt bÞ thö D.4.1 B¨ng thö ®éng lùc häc §Æc tÝnh chÝnh cña b¨ng thö nh− sau: - Mçi b¸nh xe chñ ®éng tiÕp xóc víi mét con l¨n th«ng qua lèp; - §−êng kÝnh con l¨n tõ 400 mm trë lªn; - Sù c©n b»ng cña ®Æc tÝnh hÊp thô n¨ng l−îng: B¨ng thö ph¶i m« pháng ®−îc c«ng suÊt sö dông trªn ®−êng cña ®éng c¬ víi sai sè ± 15 %, tÝnh tõ khi vËn tèc ban ®Çu cña xe b»ng 12 km/h, khi xe ch¹y trªn ®−êng n»m ngang, vËn tèc giã c ng gÇn gi¸ trÞ 0 c ng tèt. NÕu kh«ng ®−îc, c«ng suÊt hÊp thô bëi phanh v ma s¸t trong cña b¨ng thö ph¶i ®−îc tÝnh theo G.11, phô lôc G hoÆc ph¶i b»ng: KV3 ± 5 % KV3 ± 5 % PV50 - Qu¸n tÝnh chÝnh: 100 kg. - Qu¸n tÝnh phô(1): ≥ 10 kg. - Qu·ng ®−êng ch¹y thùc tÕ ph¶i ®−îc ®o b»ng bé ®Õm vßng quay ®−îc dÉn ®éng bëi con l¨n dÉn ®éng thiÕt bÞ phanh v b¸nh ® . Chó thÝch 1) Môc n y liªn quan ®Õn c¸c khèi l−îng phô m chóng cã thÓ ®−îc thay b»ng mét thiÕt bÞ ®iÖn tö víi ®iÒu kiÖn l nã cho kÕt qu¶ t−¬ng ®−¬ng. D.4.2 ThiÕt bÞ ®o thÓ tÝch v lÊy mÉu khÝ D.4.2.1 S¬ ®å ®¬n gi¶n vÒ thiÕt bÞ ®Ó thu gom, ®o thÓ tÝch v lÊy mÉu khÝ pha lâang cho viÖc sö dông cïng víi c¸c khÝ th¶i sinh ra trong qu¸ tr×nh thö ®−îc cho trong c¸c phô lôc D2 v D3 cña phô lôc n y. D.4.2.2 ThiÕt bÞ thö ®−îc m« t¶ trong c¸c môc d−íi ®©y; mçi bé phËn ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸c ký hiÖu sö dông trong b¶n tãm t¾t trong c¸c phô lôc D2 v D3. Cã thÓ sö dông c¸c thiÕt bÞ kh¸c nÕu cho ®−îc kÕt qu¶ thö t−¬ng ®−¬ng. D.4.2.2.1 Mét thiÕt bÞ thu gom tÊt c¶ c¸c lo¹i khÝ th¶i sinh ra trong qu¸ tr×nh thö; th−êng l mét thiÕt bÞ kiÓu hë, duy tr× ¸p suÊt kh«ng khÝ t¹i miÖng tho¸t ra cña èng x¶. Tuy nhiªn nÕu c¸c ®iÒu kiÖn vÒ ¸p suÊt ng−îc ®−îc tháa m·n (< ± 125 mm H2O) th× cã thÓ sö dông mét hÖ thèng kiÓu kÝn. ViÖc thu gom khÝ ph¶i b¶o ®¶m kh«ng cã sù ng−ng tô n−íc cã thÓ l m thay ®æi ®¸ng kÓ b¶n chÊt cña khÝ th¶i ë nhiÖt ®é thö nghiÖm. 17
 16. TCVN 7357 : 2003 D.4.2.1.2 Mét èng nèi (Tu) gi÷a thiÕt bÞ thu gom khÝ th¶i v hÖ thèng lÊy mÉu khÝ. èng nèi n y v thiÕt bÞ thu gom ph¶i ®−îc l m b»ng thÐp kh«ng gØ hoÆc mét sè vËt liÖu kh¸c kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn th nh phÇn cña c¸c khÝ ®−îc thu gom v chÞu ®−îc nhiÖt ®é cña c¸c khÝ n y. D.4.2.2 Mét thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt (Sc) cã kh¶ n¨ng h¹n chÕ ®−îc sù thay ®æi nhiÖt ®é c¸c khÝ ®−îc pha lâang t¹i ®Çu v o cña b¬m trong ph¹m vi ± 5 0C trong suèt qu¸ tr×nh thö. Sc ph¶i cã hÖ thèng h©m nãng s¬ bé cã thÓ l m t¨ng nhiÖt ®é cña bé trao ®æi nhiÖt tíi nhiÖt ®é ho¹t ®éng cña nã (víi sai sè ± 5 0C) tr−íc khi phÐp thö b¾t ®Çu. D.4.2.2.1 Mét b¬m pÝt t«ng P1 ®−îc thiÕt kÕ ®Ó hót c¸c khÝ pha lo·ng v ®−îc khëi ®éng b»ng mét m« t¬ cã mét sè tèc ®é kh«ng ®æi. ViÖc cung cÊp ph¶i ®ñ ®Ó b¶o ®¶m viÖc n¹p tßan bé sè l−îng khÝ th¶i. Còng cã thÓ sö dông mét thiÕt bÞ cã l¾p èng Venturi l−u l−îng cùc nhá. D.4.2.2.2 Mét thiÕt bÞ ghi l¹i liªn tôc nhiÖt ®é cña khÝ pha lo·ng ®i v o b¬m. D.4.2.2.3 Mét èng lÊy mÉu S3 ®−îc l¾p däc bªn c¹nh thiÕt bÞ thu gom khÝ ®Ó lÊy mÉu kh«ng khÝ pha lâang víi l−u l−îng kh«ng ®æi trong suèt qu¸ tr×nh thö qua b¬m, läc v ®ång hå ®o l−u l−îng. D.4.2.2.1 Mét èng lÊy mÉu S2 h−íng v o phÝa trªn dßng hçn hîp khÝ th¶i pha lo·ng ë phÝa tr−íc b¬m pÝt t«ng ®Ó lÊy c¸c mÉu hçn hîp khÝ th¶i pha lo·ng ë l−u l−îng kh«ng ®æi trong suèt qu¸ tr×nh thö qua mét b¬m, mét bé läc v mét ®ång hå ®o l−u l−îng. L−u l−îng nhá nhÊt cña dßng khÝ trong hai thiÕt bÞ lÊy mÉu trªn ph¶i b»ng 150 l/h. D.4.2.2.2 Hai bé läc F2 v F3 lÇn l−ît ®−îc ®Æt sau S2 v S3 ®Ó bÉy bÊt kú h¹t r¾n n o l¬ löng trong c¸c mÉu trªn ®−êng v o c¸c tói thu gom mÉu. Ph¶i hÕt søc cÈn thËn ®Ó sao cho c¸c bé läc kh«ng g©y ra bÊt kú sù thay ®æi n o vÒ nång ®é c¸c th nh phÇn khÝ cña c¸c mÉu. D.4.2.2.3 Hai b¬m P2 v P3 ®Ó lÇn l−ît lÊy mÉu qua c¸c èng S2 v S3 v thu gom ®−a v o c¸c tói Sa v Sb . D.4.2.2.4 Hai van ®iÒu chØnh b»ng tay, V2 v V3 lÇn l−ît ®−îc l¾p v o phÝa sau b¬m P2 v P3 ®Ó ®iÒu khiÓn l−u l−îng c¸c mÉu ®−a v o c¸c tói. D.4.2.2.5 Hai l−u l−îng kÕ kiÓu phao R2 v R3 lÇn l−ît ®−îc ®Æt nèi tiÕp trªn c¸c d·y “èng lÊy mÉu, bé läc, b¬m, van, tói” l “S2, F2, P2, V2, SA” v “S3, F3, P3, V3, SB” ®Ó cã ngay ®−îc sù kiÓm tra b»ng m¾t vÒ l−u l−îng cña mÉu ®ang ®−îc lÊy. D.4.2.2.6 C¸c tói thu gom mÉu b¶o ®¶m kÝn khÝ ®Ó thu gom kh«ng khÝ pha lo·ng v hçn hîp khÝ th¶i pha lo·ng cã dung tÝch ®ñ ®Ó sao cho kh«ng c¶n trë dßng khÝ mÉu C¸c tói khÝ ph¶i cã mét thiÕt bÞ tù ®ãng kÝn tù ®éng v b¶o ®¶m thËt nhanh sao cho tr¸nh ®−îc rß rØ khÝ sang hÖ thèng lÊy mÉu hoÆc sang hÖ thèng ®o t¹i lóc kÕt thóc viÖc thö. D.4.2.2.7 Hai ®ång hå ®o ¸p suÊt vi sai, g1 v g2, ®−îc l¾p nh− sau: - g1 tr−íc b¬m P1 ®Ó x¸c ®Þnh sù tôt ¸p suÊt cña hçn hîp khÝ th¶i/kh«ng khÝ pha lâang thÊp h¬n ¸p suÊt kh«ng khÝ; - g2 tr−íc v sau b¬m P1 ®Ó ®¸nh gi¸ sù t¨ng ¸p suÊt cña dßng khÝ. D.4.2.2.8 Mét bé ®Õm tÝch lòy CT ®Ó ®Õm sè vßng quay cña b¬m pÝt t«ng quay P1. 18
 17. TCVN 7357 : 2003 D.4.2.2.9 C¸c van ba ng¶ l¾p trªn hÖ thèng lÊy mÉu nãi trªn ®Ó dÉn c¸c dßng khÝ mÉu ®i v o hoÆc ®i ra ngo i c¸c tói khÝ t−¬ng øng trong suèt qu¸ tr×nh thö. C¸c van n y ph¶i t¸c ®éng nhanh. Chóng ph¶i ®−îc l m b»ng vËt liÖu kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn th nh phÇn cña c¸c khÝ; h¬n n÷a tiÕt diÖn th«ng qua v h×nh d¹ng cña chóng ph¶i sao cho gi¶m tíi møc thÊp nhÊt sù tæn thÊt vÒ n¨ng l−îng m ®iÒu kiÖn kü thuËt cho phÐp. D.4.1 ThiÕt bÞ ph©n tÝch D.4.3.1 X¸c ®Þnh nång ®é cña HC D.4.3.1 Nång ®é HC kh«ng ch¸y hÕt trong mÉu thu gom v o tói SA v SB trong qu¸ tr×nh thö ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh b»ng thiÕt bÞ ph©n tÝch kiÓu i «n ho¸ ngän löa. D.4.3.2 X¸c ®Þnh nång ®é cña CO v CO2 D.4.3.2.1 Nång ®é cña CO v CO2 trong mÉu thu gom v o tói SA v SB trong qu¸ tr×nh thö ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh b»ng thiÕt bÞ ph©n tÝch kiÓu hång ngo¹i kh«ng khuÕch t¸n. D.4.3.3 X¸c ®Þnh nång ®é NOx D.4.3.3.1 Nång ®é cña NOx trong mÉu thu gom v o tói SA v SB trong qu¸ tr×nh thö ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh b»ng thiÕt bÞ ph©n tÝch kiÓu quang hãa. D.4.4 §é chÝnh x¸c cña thiÕt bÞ ®o v phÐp ®o D.4.4.1 V× phanh cña b¨ng thö ®−îc hiÖu chuÈn b»ng mét phÐp thö riªng nªn kh«ng yªu cÇu vÒ ®é chÝnh x¸c cña b¨ng thö. Qu¸n tÝnh tæng céng cña c¸c khèi l−îng quay bao gåm c¶ qu¸n tÝnh cña con l¨n v c¸c phÇn quay cña phanh (xem D.5.2) ph¶i ®−îc ®o víi ®é chÝnh x¸c l ± 2 %. D.4.4.2 VËn tèc xe ph¶i ®−îc ®o theo tèc ®é quay cña con l¨n ®−îc nèi víi phanh v b¸nh ® . §é chÝnh x¸c cña phÐp ®o b»ng ± 2 km/h khi d¶i vËn tèc ®o tõ 0 ®Õn 10 km/h v b»ng ± 1 km/h khi vËn tèc ®o trªn 10 km/h. D.4.4.3 §é chÝnh x¸c cña phÐp ®o nhiÖt ®é nªu trong môc D.4.2.2.5 l ± 1 0C, trong môc D.6.1.1 l ± 2 0C. D.4.4.4 §é chÝnh x¸c cña phÐp ®o ¸p suÊt kh«ng khÝ l ± 1 mm (®ång hå thñy ng©n). D.4.4.5 §é chÝnh x¸c cña phÐp ®o ®é tôt ¸p suÊt ®ét ngét cña c¸c khÝ pha lâang xuèng ¸p xuÊt kh«ng khÝ t¹i ®Çu v o cña b¬m P1 (xem D.4.2.2.12) l ± 3 mm (®ång hå thñy ng©n). §é chÝnh x¸c cña phÐp ®o ®é chªnh lÖch ¸p suÊt gi÷a c¸c tiÕt diÖn tr−íc v sau P1 (xem D.4.2.2.13) l ± 3 mm (®ång hå thñy ng©n). D.4.4.6 ThÓ tÝch l m viÖc t−¬ng øng víi tõng vßng quay ®Çy ®ñ cña b¬m P1 v gi¸ trÞ l m viÖc t¹i tèc ®é b¬m nhá nhÊt cã thÓ ®−îc, khi ®−îc ghi b»ng bé ®Õm tÝch lòy CT, ph¶i l gi¸ trÞ sao cho thÓ tÝch tßan bé cña hçn hîp khÝ th¶i v kh«ng khÝ pha lâang ®−îc b¬m bëi b¬m P1 trong qu¸ tr×nh thö cã thÓ ®−îc x¸c ®Þnh víi ®é chÝnh x¸c l ± 2 %. D.4.4.7 C¸c thiÕt bÞ ph©n tÝch ph¶i cã d¶i réng thang ®o t−¬ng thÝch víi ®é chÝnh x¸c yªu cÇu ®Ó ®o ®−îc h m l−îng cña c¸c chÊt g©y « nhiÔm kh¸c nhau víi ®é chÝnh x¸c ± 3 % m kh«ng phô thuéc v o 19
 18. TCVN 7357 : 2003 ®é chÝnh x¸c cña c¸c khÝ hiÖu chuÈn. ThiÕt bÞ ph©n tÝch kiÓu ngän löa i «n hãa ®−îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh HC ph¶i cã thÓ ®¹t tíi 90 % cña thang ®o ®Çy ®ñ trong thêi gian kh«ng qu¸ 1 gi©y. D.4.4.8 H m l−îng khÝ hiªu chuÈn kh«ng ®−îc sai kh¸c qu¸ ± 2 % h m l−îng cña gi¸ trÞ chuÈn cña tõng lo¹i khÝ. KhÝ pha lo·ng ph¶i l Ni t¬ (N2). D.5 ChuÈn bÞ thö D.5.1 ChØnh ®Æt phanh D.5.1.1 Phanh ph¶i ®−îc ®iÒu chØnh sao cho m« pháng ®−îc ho¹t ®éng cña xe khi ch¹y víi vËn tèc æn ®Þnh tõ 45 km/h ®Õn 55 km/h. D.5.1.2 Phanh ph¶i ®−îc ®iÒu chØnh nh− sau: D.5.1.2.1 Ph¶i l¾p v o thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn viÖc cung cÊp nhiªn liÖu mét nót chÆn cã thÓ ®iÒu chØnh ®−îc ®Ó giíi h¹n vËn tèc lín nhÊt trong kháang tõ 45 km/h ®Õn 55 km/h. VËn tèc xe ph¶i ®−îc ®o b»ng mét ®ång hå ®o vËn tèc chÝnh x¸c cao hoÆc ®−îc tÝnh theo thêi gian ®−îc ®o trªn qu·ng ®−êng ®· cho trªn mét ®äan ®−êng b»ng ph¼ng, kh«, trong c¶ hai chiÒu v cã sö dông nót chÆn. C¸c phÐp ®o ph¶i ®−îc lÆp l¹i Ýt nhÊt 3 lÇn trong c¶ hai chiÒu v ph¶i ®−îc thùc hiÖn trªn mét ®äan ®−êng d i Ýt nhÊt l 200 m v cã mét qu·ng ®−êng t¨ng tèc ®ñ d i. Ph¶i x¸c ®Þnh vËn tèc trung b×nh. D.5.1.2.2 C¸c hÖ thèng kh¸c ®Ó ®o lùc cÇn thiÕt cho viÖc t¹o ra lùc ®Èy xe (vÝ dô ®o m« men xo¾n trªn hép sè, ®o gia tèc khi gi¶m tèc ®«) còng ph¶i ®−îc chÊp nhËn. D.5.1.2.3 Sau ®ã xe ph¶i ®−îc ®Æt lªn b¨ng thö v ph¶i ®iÒu chØnh phanh sao cho cã thÓ ®¹t ®−îc cïng vËn tèc xe nh− khi ch¹y trªn ®−êng thö (thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn cung cÊp nhiªn liÖu ë vÞ trÝ ngõng cÊp v tØ sè truyÒn cña hép sè l gièng nhau). ViÖc chØnh ®Æt phanh n y ph¶i ®−îc duy tr× trong suèt qu¸ tr×nh thö. Sau khi ®iÒu chØnh phanh, ph¶i th¸o bá nót chÆn khái thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn cung cÊp nhiªn liÖu. D.5.1.2.4 ViÖc chØnh ®Æt phanh trªn c¬ së c¸c thö nghiÖm trªn ®−êng chØ cã thÓ ®−îc thùc hiÖn nÕu ¸p suÊt kh«ng khÝ kh«ng sai kh¸c qu¸ ± 1,33 kPa hoÆc nhiÖt ®é kh«ng khÝ kh«ng sai kh¸c qu¸ ± 8 oC khi so s¸nh gi÷a ®−êng thö v m«i tr−êng trong phßng ®Æt b¨ng thö. D.5.1.2.5 NÕu kh«ng thÓ ¸p dông ®−îc ph−¬ng ph¸p trªn, b¨ng thö ph¶i ®−îc ®iÒu chØnh phï hîp víi c¸c gi¸ trÞ ®−îc nªu trong b¶ng D.2 thuéc D.5.2. C¸c gi¸ trÞ ®−îc nªu trong b¶ng cho biÕt c«ng suÊt t−¬ng øng víi khèi l−îng chuÈn xe t¹i vËn tèc 50 km/h. C«ng suÊt n y ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh b»ng ph−¬ng ph¸p nªu trong phô lôc G. D.5.2 §iÒu chØnh qu¸n tÝnh t−¬ng ®−¬ng theo c¸c qu¸n tÝnh quy ®æi cña xe (C¸c) b¸nh ® ph¶i ®−îc ®iÒu chØnh ®Ó ®¹t ®−îc qu¸n tÝnh tæng cña c¸c khèi l−îng quay tØ lÖ víi khèi l−îng chuÈn cña xe theo c¸c giíi h¹n cña b¶ng D.2 sau: 20
 19. TCVN 7357 : 2003 B¶ng D.2 - Qu¸n tÝnh t−¬ng ®−¬ng v c«ng suÊt hÊp thô Khèi l−îng Qu¸n tÝnh C«ng suÊt hÊp thô chuÈn cña xe t−¬ng ®−¬ng (kW) (kg) (kg) R ≤ 105 100 0,88 105 < R ≤ 115 110 0,90 115 < R ≤ 125 120 0,91 125 < R ≤ 135 130 0,93 135 < R ≤ 145 140 0,94 145 < R ≤ 165 150 0,96 165 < R ≤ 185 170 0,99 185 < R ≤ 205 190 1,02 205 < R ≤ 225 210 1,05 225 < R ≤ 245 230 1,09 245 < R ≤ 270 260 1,14 270 < R ≤ 300 280 1,17 300 < R ≤ 330 310 1,21 330 < R ≤ 360 340 1,26 360 < R ≤ 395 380 1,33 395 < R ≤ 435 410 1,37 435 < R ≤ 475 450 1,44 D.5.3 æn ®Þnh nhiÖt ®é xe tr−íc khi thö D.5.3.1 Ngay tr−íc khi thö, xe ph¶i ®−îc ®Ó trong m«i tr−êng nhiÖt ®é tõ 20 oC ®Õn 30 oC. Sau khi ch¹y ®éng c¬ ë chÕ ®é kh«ng t¶i trong 40 s, thùc hiÖn hai chu tr×nh ®Çy ®ñ m kh«ng lÊy mÉu khÝ th¶i. D.5.3.2 ¸p suÊt lèp ph¶i theo chØ dÉn cña nh s¶n xuÊt cho ch¹y trªn ®−êng thö s¬ bé ban ®Çu khi chØnh ®Æt phanh. Tuy nhiªn nÕu ®−êng kÝnh con l¨n nhá h¬n 500 mm th× ¸p suÊt lèp ph¶i ®−îc t¨ng lªn kho¶ng 30 % ®Õn 50 % ®Ó tr¸nh háng lèp. 21
 20. TCVN 7357 : 2003 D.5.3.3 T¶i träng trªn b¸nh xe bÞ dÉn ph¶i b»ng t¶i träng ®Æt trªn b¸nh xe bÞ dÉn cña xe khi ch¹y trªn ®−êng b×nh th−êng víi ng−êi l¸i nÆng 75 kg. D.5.4 §iÒu chØnh thiÕt bÞ ph©n tÝch khÝ D.5.4.1 HiÖu chuÈn thiÕt bÞ Sè l−îng khÝ t¹i ¸p suÊt chØ thÞ phï hîp víi sù ho¹t ®éng chÝnh x¸c cña thiÕt bÞ ph¶i ®−îc phun v o thiÕt bÞ ph©n tÝch khÝ b»ng l−u l−îng kÕ v van gi¶m ¸p l¾p trªn tõng xi lanh khÝ. ThiÕt bÞ ph¶i ®−îc ®iÒu chØnh ®Ó chØ thÞ, c¸c gi¸ trÞ æn ®Þnh ho¸, nh− c¸c gi¸ trÞ ®−îc cho trªn xi lanh khÝ tiªu chuÈn. Víi xi lanh cã dung l−îng lín nhÊt, b¾t ®Çu tõ lóc chØnh ®Æt xong, ph¶i vÏ ®−êng cong sai lÖch cña thiÕt bÞ theo h m l−îng cña c¸c xi lanh khÝ tiªu chuÈn (chuÈn) kh¸c nhau ®−îc sö dông. ThiÕt bÞ ph©n tÝch kiÓu ngän löa ion hãa ph¶i ®−îc hiÖu chuÈn l¹i theo ®Þnh kú, kh«ng qu¸ mét th¸ng mét lÇn b»ng viÖc sö dông hçn hîp kh«ng khÝ/propan hoÆc kh«ng khÝ/hexan víi c¸c nång ®é HC danh ®Þnh b»ng 50 % v 90 % cña thang ®o ®Çy ®ñ. ThiÕt bÞ ph©n tÝch kiÓu hÊp thô hång ngo¹i kh«ng khuÕch t¸n ph¶i ®−îc kiÓm tra l¹i ®Òu ®Æn b»ng viÖc sö dông hçn hîp nit¬/CO hoÆc nit¬/CO2 víi c¸c nång ®é danh ®Þnh b»ng 10 %, 40 %, 60 %, 85 % v 90 % cña thang ®o ®Çy ®ñ. §Ó hiÖu chuÈn thiÕt bÞ ph©n tÝch NOx kiÓu quang hãa, ph¶i sö dông hçn hîp nit¬/NO víi c¸c nång ®é danh ®Þnh b»ng 50 % v 90 % cña thang ®o ®Çy ®ñ. ViÖc hiÖu chuÈn 3 thiÕt bÞ ph©n tÝch n y ph¶i ®−îc kiÓm tra tr−íc tõng lo¹t thö nghiÖm b»ng viÖc sö dông c¸c hçn hîp cña c¸c khÝ ®−îc ®o, theo nång ®é b»ng 80 % cña thang ®o ®Çy ®ñ. Cã thÓ sö dông thiÕt bÞ pha lâang ®Ó pha lo·ng khÝ chuÈn nång ®é 100 % th nh nång ®é yªu cÇu. D.6 TiÕn h nh thö trªn b¨ng thö D.6.1 C¸c ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt ®Ó thùc hiÖn chu tr×nh D.6.1.1 NhiÖt ®é trong phßng ®Æt b¨ng thö ph¶i tõ 20 0C ®Õn 30 0C trong suèt qu¸ tr×nh thö v ph¶i xÊp xØ c ng gÇn b»ng nhiÖt ®é trong phßng thuÇn hãa xe c ng tèt. D.6.1.2 Khi thö xe ph¶i ®−îc ®Æt hÇu nh− l ngang b»ng ®Ó tr¸nh viÖc ph©n phèi nhiªn liÖu hoÆc dÇu b«i tr¬n kh«ng b×nh th−êng. D.6.1.3 Sau khi kÕt thóc giai ®äan ch¹y kh«ng t¶i 40 gi©y ®Çu tiªn (xem D.6.2.2) ph¶i thæi mét dßng kh«ng khÝ víi vËn tèc thay ®æi bao trïm lªn xe. Thùc hiÖn hai chu tr×nh ®Çy ®ñ tiÕp theo trong ®ã kh«ng lÊy mÉu khÝ th¶i. Qu¹t giã ph¶i ®−îc kÕt hîp l m mét víi mét c¬ cÊu ®−îc ®iÒu khiÓn bëi tèc ®é cña con l¨n b¨ng thö ®Ó th nh phÇn vËn tèc giã th¼ng ban ®Çu kh«ng qu¸ 10% tèc ®é t−¬ng ®èi cña con l¨n khi tèc ®é ®ã b»ng tõ 10 km/h ®Õn 50 km/h. §èi víi tèc ®é cña con l¨n nhá h¬n 10 km/h, vËn tèc giã cã thÓ b»ng 0. MÆt c¾t cuèi cïng cña qu¹t giã ph¶i cã c¸c ®Æc tÝnh sau: - DiÖn tÝch: ≥ 0,4 m2; 22
Đồng bộ tài khoản