TCVN 7360:2003

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
96
lượt xem
24
download

TCVN 7360:2003

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt nam,Chất Lượng sản phẩm.TCVN 7360:2003. Phương tiện giao thông đường bộ. Hệ thống phanh khí nén của rơmoóc và sơmi rơmoóc. Đo hiệu quả phanh. Phương tiện giao thông đường bộ. Hệ thống phanh khí nén của rơmoóc và sơmi rơmoóc. Đo hiệu quả phanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 7360:2003

 1. 3 TCVN tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 7360 : 2003 (ISO 7634:1995) Ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé - HÖ thèng phanh khÝ nÐn cña r¬moãc vµ s¬ mi r¬ moãc - §o hiÖu qu¶ phanh Road vehicles - Compressed-air braking systems of full trailers and semi- trailers -Measurement of braking performance Hµ Néi - 2003 3
 2. TCVN 7360 : 2003 Lêi nãi ®Çu TCVN 7360 : 2003 ho n to n t−¬ng ®−¬ng víi ISO 7634 : 1995. TCVN 7360 : 2003 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 22 Ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé v Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l−êng ChÊt l−îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc v C«ng nghÖ ban h nh. 4
 3. TCVN 7360 : 2003 tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 7360 : 2003 Ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé - HÖ thèng phanh khÝ nÐn cña r¬ moãc v s¬ mi r¬ moãc - §o hiÖu qu¶ phanh Road vehicles - Compressed-air braking systems of full trailers and semi-trailers - Measurement of braking performance 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn n y quy ®Þnh ph−¬ng ph¸p thö thèng nhÊt ®èi víi hÖ thèng phanh khÝ nÐn cña r¬moãc, s¬mi r¬moãc v r¬moãc cã trôc trung t©m (sau ®©y gäi t¾t l xe ®−îc kÐo). Quy tr×nh thö phanh quy ®Þnh trong tiªu chuÈn n y ®−îc x©y dùng trªn c¬ së TCVN 6919:2001, ¸p dông cho r¬moãc, s¬mi r¬moãc v r¬moãc cã trôc trung t©m, nh− ®Þnh nghÜa trong TCVN 6211:2003, sö dông hÖ thèng phanh khÝ nÐn v t−¬ng øng víi xe lo¹i O cña TCVN 6919:2001 Nh÷ng gi¸ trÞ bªn trong ngoÆc vu«ng [ ] ®−îc trÝch dÉn tõ TCVN 6919:2001 v cã ý nghÜa tham kh¶o. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 6211:2003 (ISO 3833:1977) Ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé - KiÓu - ThuËt ng÷ v ®Þnh nghÜa TCVN 6529:1999 (ISO 1176:1990) Ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé - Khèi l−îng - ThuËt ng÷ ®Þnh nghÜa v m· hiÖu. TCVN 6821:2001 (ISO 611:1994) Ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé - Phanh « t« v r¬moãc - Tõ vùng. TCVN 6822:2001 (ISO 3583:1984) Ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé - Mèi nèi thö ¸p suÊt cña phanh khÝ nÐn. TCVN 6919:2001 (ECE -13) Ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé - ThiÕt bÞ phanh cña xe c¬ giíi, r¬moãc, s¬mi r¬moãc - Yªu cÇu v ph−¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu. 3 ThuËt ng÷ v ®Þnh nghÜa Tiªu chuÈn n y sö dông c¸c thuËt ng÷, ®Þnh nghÜa trong TCVN 6821:2001; TCVN 6529:1999; TCVN 6211:2003 v c¸c thuËt ng÷ ®Þnh nghÜa sau: 3.1 HÖ thèng phanh khÝ nÐn (Compressed-air braking system): HÖ thèng trong ®ã thiÕt bÞ cung cÊp n¨ng l−îng v thiÕt bÞ dÉn ®éng l m viÖc chØ b»ng kh«ng khÝ nÐn Chó thÝch 1 - C¸c h×nh vÏ C.1 v C.2 m« t¶ nh÷ng vÝ dô ®iÓn h×nh cña hÖ thèng phanh khÝ nÐn cña r¬moãc v s¬mi r¬moãc 5
 4. TCVN 7360 : 2003 3.2 Tr¹ng th¸i t¶i cña xe (Vehicle loading) 3.2.1 Xe to n t¶i (Laden vehicle): Xe ®−îc chÊt t¶i tíi khèi l−îng tÝnh to¸n lín nhÊt (ISO-M07) phï hîp víi TCVN 6529:1999 Trong trư ng hîp s¬mi r¬moãc v r¬moãc cã trôc trung t©m ®−îc thö trªn ®−êng, bao gåm c¶ hÖ thèng phanh ®ç (xem 10.2), xe to n t¶i khi ®¹t ®Ðn khèi l−îng tÝnh to¸n lín nhÊt trªn trôc (ISO-M11) kh«ng kÓ t¶i träng trªn m©m kÐo ®èi víi s¬mi r¬moãc hoÆc trªn khíp nèi c¬ khÝ ®èi víi r¬moãc cã trôc trung t©m. 3.2.2 Xe kh«ng t¶i (Unladen vehicle): Xe cã khèi l−îng b»ng khèi l−îng b¶n th©n céng víi khèi l−îng dông cô phôc vô thö nghiÖm trªn xe (xem 6.3) . 4 Ký hiÖu Tiªu chuÈn n y sö dông nh÷ng ký hiÖu trong b¶ng 1. §èi víi c¸c tÝnh to¸n, cã thÓ sö dông c¸c chØ sè phô theo thø tù sau: -1, 2, 3, ..., ®Ó t−¬ng øng biÓu thÞ trôc xe sè 1, sè 2, sè 3,....; - I hoÆc II ®Ó t−¬ng øng biÓu thÞ kiÓu thö nghiÖm, (thö nghiÖm kiÓu I hoÆc kiÓu II); - e ®Ó biÓu thÞ trôc chuÈn. Chó thÝch 2) C¸c chØ sè phô n y còng ®−îc sö dông trong TCVN 6919:2001, trõ chØ thÞ cho kiÓu thö nghiÖm. 3) §¬n vÞ ®o ®−îc sö dông nh− trong TCVN 6919:2001. B¶ng 1 - B¶ng ký hiÖu §¬n vÞ Ký hiÖu sö dông Ký hiÖu M« t¶ trong TCVN ®o1) 6919:2001 A m/s2 Gia tèc chËm dÇn J amC m/s2 Gia tèc chËm dÇn cùc ®¹i trung b×nh cña ®o n xe - C N.m M« men xo¾n ®Æt v o trôc cam C, Ci C’ N.m M« men xo¾n ®Æt v o trôc cam chuyÓn ®æi (xem - 11.2.4.5) Co N.m M« men xo¾n ®Æt v o trôc cam giíi h¹n (nghÜa l : Co m« men nhá nhÊt ®Æt v o trôc cam cÇn thiÕt ®Ó t¹o ra m« men phanh cã thÓ ®o ®−îc) Ch N.m M« men xo¾n ®Æt v o trôc cam ®Ó l m nãng phanh Vi Cmax N.m M« men xo¾n ®Æt v o trôc cam lín nhÊt cho phÐp vÒ Cmax mÆt kü thuËt Cadm N.m M« men xo¾n ®Æt v o trôc cam cho phÐp vÒ mÆt kü - thuËt t¹i ¸p suÊt trong bé t¸c ®éng phanh thÊp h¬n ¸p suÊt lín nhÊt (xem 11.2.4.4) FA N Lùc ®Èy ra trung b×nh cña mét bé t¸c ®éng phanh t¹i ThA, ThAi ¸p suÊt pA t−¬ng øng víi pm= 6,5 bar 6
 5. TCVN 7360 : 2003 §¬n vÞ Ký hiÖu sö dông Ký hiÖu M« t¶ trong TCVN ®o1) 6919:2001 Lùc phanh t¹i mÆt tiÕp xóc cña b¸nh xe víi mÆt FB N T ®−êng (nÕu kh«ng cã chØ sè n o ®−îc ®−a ra) Tæng lùc phanh t¹i mÆt tiÕp xóc víi mÆt ®−êng cña FBR N TR, TR tÊt c¶ c¸c b¸nh xe cña xe ®−îc kÐo FB1 Tæng lùc phanh t¹i mÆt tiÕp xóc víi mÆt ®−êng cña FB2 N Ti tÊt c¶ c¸c b¸nh xe cña trôc 1, 2 hoÆc 3 FB3 Lùc phanh t¹i mÆt tiÕp xóc víi mÆt ®−êng cña mét FBW N - b¸nh xe Lùc phanh t¹o ra t¹i mÆt tiÕp xóc víi mÆt ®−êng cña FBa N T b¸nh xe (c¸c b¸nh xe) khi phanh ë tr¹ng th¸i nãng Tæng lùc phanh t¹o ra t¹i mÆt tiÕp xóc víi mÆt ®−êng FBaR N cña tÊt c¶ c¸c b¸nh xe cña xe ®−îc kÐo khi phanh ë TR, TR tr¹ng th¸i nãng FBa1 Tæng lùc phanh t¹o ra t¹i mÆt tiÕp xóc víi mÆt ®−êng FBa2 N cña tÊt c¶ c¸c b¸nh xe cña trôc 1, 2 hoÆc 3 khi Ti FBa3 phanh ë tr¹ng th¸i nãng Lùc phanh t¹o ra t¹i mÆt tiÕp xóc víi mÆt ®−êng cña FBaW N - mét b¸nh xe khi phanh ë tr¹ng th¸i nãng Lùc phanh t¹i mÆt tiÕp xóc víi mÆt ®−êng cña b¸nh FBh N - xe ®Ó r nãng phanh Tæng lùc phanh t¹i mÆt tiÕp xóc víi mÆt ®−êng cña FBhR N tÊt c¶ c¸c b¸nh xe cña xe ®−îc kÐo ®Ó r nãng - phanh FBh1 Tæng lùc phanh t¹i mÆt tiÕp xóc víi mÆt ®−êng cña FBh2 N tÊt c¶ c¸c b¸nh xe cña trôc 1, 2 hoÆc 3 ®Ó r nãng Ti FBh3 phanh Lùc phanh t¹i mÆt tiÕp xóc víi mÆt ®−êng cña mét FBhW N - b¸nh xe ®Ó r nãng phanh Tæng lùc phanh t¹i b¸n kÝnh hiÖu dông cña tÊt c¶ c¸c FBBP N c¬ cÊu phanh t¸c dông trong hÖ thèng phanh ®ç cña - xe ®−îc kÐo Ph¶n lùc ph¸p tuyÕn tÜnh cña m©m kÐo lªn s¬mi- FK N r¬moãc t¹i chèt kÐo hoÆc cña khíp nèi c¬ khÝ lªn - thanh kÐo cña r¬moãc cã trôc trung t©m 7
 6. TCVN 7360 : 2003 §¬n vÞ Ký hiÖu sö dông Ký hiÖu M« t¶ trong TCVN ®o 1) 6919:2001 FL N Lùc däc trªn khíp nèi c¬ khÝ D Tæng ph¶n lùc ph¸p tuyÕn tÜnh cña mÆt ®−êng lªn tÊt FM N PM, PM c¶ c¸c b¸nh xe cña xe kÐo Tæng ph¶n lùc ph¸p tuyÕn tÜnh cña mÆt ®−êng lªn tÊt PR, PR, PRmax, FR N c¶ c¸c b¸nh xe cña xe ®−îc kÐo PRmax Tæng ph¶n lùc ph¸p tuyÕn tÜnh cña mÆt ®−êng lªn tÊt FRb N P2 c¶ b¸nh xe ®−îc phanh cña xe ®−îc kÐo Tæng ph¶n lùc ph¸p tuyÕn tÜnh cña mÆt ®−êng lªn tÊt FRu N P1 c¶ b¸nh xe kh«ng ®−îc phanh cña xe ®−îc kÐo FR1 Tæng ph¶n lùc ph¸p tuyÕn tÜnh cña mÆt ®−êng lªn tÊt FR2 N Pi c¶ b¸nh xe cña trôc sè 1, 2 hoÆc 3 cña xe ®−îc kÐo FR3 Ph¶n lùc ph¸p tuyÕn tÜnh cña mÆt ®−êng lªn mét FRW N - b¸nh xe cña xe ®−îc kÐo G m/s2 Gia tèc träng tr−êng g Kc l HÖ sè hiÖu chØnh, s¬mi r¬moãc to n t¶i(2 Kc L mm ChiÒu d i ®ßn phanh l, li M kg Khèi l−îng P pA bar ¸p suÊt trong bé t¸c ®éng phanh - pA1 ¸p suÊt trong bé t¸c ®éng trªn tÊt c¶ c¸c b¸nh xe pA2 bar p cña trôc 1, 2 hoÆc 3 cña xe ®−îc kÐo pA3 pm bar ¸p suÊt trong ®−êng èng ®iÒu khiÓn r¬moãc pm ¸p suÊt trong b×nh chøa khÝ nÐn cña hÖ thèng phanh chÝnh cña xe ®−îc kÐo khi thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn hÖ pres bar - thèng phanh chÝnh ®−îc t¸c dông ho n to n ë lÇn phanh ®Çu tiªn ¸p suÊt trong b×nh chøa khÝ nÐn cña hÖ thèng phanh chÝnh cña xe ®−îc kÐo khi thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn hÖ p’res bar - thèng phanh chÝnh ®−îc t¸c dông ho n to n ë lÇn phanh thø chÝn. ps bar ¸p suÊt trong ®−êng èng cung cÊp cña r¬moãc - R mm B¸n kÝnh l¨n ®éng lùc cña lèp R,Ri B¸n kÝnh hiÖu dông danh nghÜa cña trèng hoÆc ®Üa rBD mm r phanh 8
 7. TCVN 7360 : 2003 §¬n vÞ Ký hiÖu sö dông Ký hiÖu M« t¶ trong TCVN ®o 1) 6919:2001 sA mm H nh tr×nh bé t¸c ®éng s, si sAp mm H nh tr×nh bé t¸c ®éng khi lùc ®Èy ra l 0,9FA sp v km/h VËn tèc xe v VËn tèc ban ®Çu cña xe t¹i thêi ®iÓm b¾t ®Çu thö vi km/h v, V, v1, V1 hoÆc phanh; vËn tèc thö VËn tèc cuèi cïng cña xe t¹i thêi ®iÓm kÕt thóc thö vf km/h v2, V2 nghiÖm hoÆc phanh Lùc phanh riªng [nghÜa l : Lùc FB cña xe (hoÆc trôc hoÆc b¸nh xe) chia cho ph¶n lùc ph¸p tuyÕn tÜnh cña TM T R z 1 z, , mÆt ®−êng t¸c ®éng lªn xe (hoÆc trôc hoÆc b¸nh xe), PM PR vÝ dô nh− FBR/ FR] za 1 Lùc phanh riªng ®¹t ®−îc - zaC 1 Lùc phanh riªng ®¹t ®−îc cña ®o n xe zR+M Lùc phanh riªng ®¹t ®−îc cña xe ®−îc kÐo, ®¸nh gi¸ zaR 1 zR,E b»ng tÝnh to¸n Lùc phanh riªng ®¹t ®−îc cña trôc xe, ®¸nh gi¸ b»ng zaA 1 Te/Pe tÝnh to¸n Lùc phanh riªng tÝnh to¸n ë tr¹ng th¸i nãng cña zBaR 1 D phanh xe ®−îc kÐo zh 1 Lùc phanh riªng ®Ó r nãng phanh - zha 1 Lùc phanh riªng ë tr¹ng th¸i nãng cña phanh Te/Pe zp 1 Lùc phanh riªng quy ®Þnh - Lùc phanh riªng quy ®Þnh cho hÖ thèng phanh chÝnh zpR 1 X cña xe ®−îc kÐo Lùc phanh riªng quy ®Þnh ®Ó l m nãng hÖ thèng zphR 1 X, Ai phanh cña xe ®−îc kÐo zpW 1 Lùc phanh riªng quy ®Þnh cho mét b¸nh xe - Lùc phanh riªng khi phanh ë tr¹ng th¸I nãng quy zpaW 1 - ®Þnh cho mét b¸nh xe zrr 1 Tæng lùc phanh riªng do lùc c¶n l¨n3) R 1) Theo TCVN 6398-3 : 1998, §¹i l−îng v ®¬n vÞ - PhÇn 3: C¬ häc. 2) Xem TCVN 6919:2001, phô lôc K, biÓu ®å 4B. 3) HÖ sè c¶n l¨n l 0,01 (xem TCVN 6919:2001, phô lôc C, C.1.4.4.3). 9
 8. TCVN 7360 : 2003 5 §iÒu kiÖn thö C¸c ®iÒu kiÖn d−íi ®©y biÓu thÞ c¸c giíi h¹n trong thö nghiÖm hÖ thèng phanh. C¸c thö nghiÖm n»m ngo i c¸c ®iÒu kiÖn n y ph¶i tu©n theo 7.2. 5.1 §iÒu kiÖn ®−êng thö xe 5.1.1 §−êng thö §−êng thö ph¶i phï hîp víi kÝch th−íc v khèi l−îng cña xe thö. 5.1.2 MÆt ®−êng MÆt ®−êng ph¶i kh«, nh½n, bÒ mÆt cøng b»ng bª t«ng xi m¨ng portland hoÆc bÒ mÆt kh¸c víi hÖ sè b¸m gi÷a lèp xe v mÆt ®−êng l t−¬ng ®−¬ng (xem vÝ dô 10.2.2.1). 5.1.3 §é dèc MÆt ®−êng ph¶i n»m ngang, cho phÐp cã sai lÖch ±1% cña ®é dèc trung b×nh ®−îc ®o trªn kho¶ng c¸ch tèi thiÓu 50m. Chó thÝch 4 - Thö kiÓu I v /hoÆc II v thö hÖ thèng phanh ®ç trªn ®−êng dèc (xem 10.2) cã thÓ ®−îc thùc hiÖn ë mét ®é dèc quy ®Þnh. 5.1.4 §é nghiªng ngang §é nghiªng ngang cña mÆt ®−êng kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 2 %. 5.2 §iÒu kiÖn m«i tr−êng xung quanh. 5.2.1 Tèc ®é giã Tèc ®é giã trung b×nh khi thö kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 5 m/s. 5.2.2 NhiÖt ®é kh«ng khÝ NhiÖt ®é kh«ng khÝ kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 35 oC. 6 ChuÈn bÞ xe thö 6.1 Xe kÐo §Ó thùc hiÖn c¸c thö nghiÖm trªn ®−êng cÇn cã mét xe kÐo. Tû lÖ khèi l−îng cña xe kÐo n y so víi khèi l−îng cña r¬moãc, s¬mi r¬moãc hoÆc r¬moãc cã trôc trung t©m ®−îc thö (xe ®−îc kÐo) c ng nhá c ng tèt. Ngo i ra, lùc phanh riªng cña xe kÐo, tû lÖ víi ¸p suÊt, pm, cña dßng ®iÒu khiÓn r¬moãc, s¬mi r¬moãc ph¶i tu©n thñ c¸c yªu cÇu t−¬ng øng cña TCVN 6919:2001, phô lôc K. 6.2 ChuÈn bÞ xe kÐo Xe kÐo ph¶i ®−îc chuÈn bÞ ®Ó khi kÕt nèi víi xe thö, qu¸ tr×nh phanh trªn xe thö l ®éc lËp v /hoÆc cã thÓ ®o ®−îc lùc däc FL trªn khíp nèi c¬ khÝ. 10
 9. TCVN 7360 : 2003 6.3 Dông cô ®o §o n xe ph¶i ®−îc chuÈn bÞ cho thö nghiÖm b»ng c¸ch bæ sung nh÷ng dông cô ®o sau v /hoÆc hiÖu chuÈn c¸c trang thiÕt bÞ tiªu chuÈn ®· cã, theo yªu cÇu. Nh÷ng dông cô kh¸c cã thÓ ®−îc sö dông víi ®iÒu kiÖn cung cÊp d÷ liÖu chÝnh x¸c, nh−ng ph¶i b¶o ®¶m r»ng c¸c dông cô bæ sung cho trang thiÕt bÞ phanh tiªu chuÈn cña xe kh«ng ¶nh h−ëng ®¸ng kÓ ®Õn ®Æc tÝnh phanh. 6.3.1 ThiÕt bÞ ®o lùc ®iÒu khiÓn cña hÖ thèng phanh ®ç 6.3.2 ThiÕt bÞ ®o lùc kÐo (nÕu tiÕn h nh thö theo 8.1.1.2 v ®èi víi thö trªn ®−êng kiÓu I v II), bao gåm c¶ c¸c thiÕt bÞ th«ng tin gióp cho ng−êi tiÕn h nh thö 6.3.3 ThiÕt bÞ ®o gia tèc chËm dÇn 6.3.4 ThiÕt bÞ ®o tèc ®é hoÆc ®ång hå tèc ®é ® ®−îc hiÖu chuÈn 6.3.5 HÖ thèng chØ thÞ nhiÖt ®é c¬ cÊu phanh 6.3.6 ThiÕt bÞ ®o thêi gian ph¶n øng, kÕt nèi víi bé m« pháng (xem C.3). 6.3.7 ThiÕt bÞ ®o / bé chuyÓn ®æi ¸p suÊt ®−êng èng 6.3.8 Mèi nèi thö ¸p suÊt, tu©n theo TCVN 6822:2001, ®Ó kiÓm tra sù chØnh ®Æt ban ®Çu cña c¸c c¶m biÕn t¶i ( xem 10.1.2), thêi gian ph¶n øng ( xem 10.3) v sù tæn hao n¨ng l−îng (xem 10.5). 6.4 Quy ®Þnh vÒ m« pháng sù h− háng Xe ph¶i ®−îc trang bÞ c¸c thiÕt bÞ v èng dÉn bæ sung cÇn thiÕt ®Ó m« pháng sù h− háng theo yªu cÇu (xem 7.8). C¸c thiÕt bÞ v èng dÉn bæ sung kh«ng ¶nh h−ëng tíi trang thiÕt bÞ phanh tiªu chuÈn cña xe, ch¼ng h¹n nh− kh«ng thay ®æi v / hoÆc ¶nh h−ëng ®¸ng kÓ ®Õn ®Æc tÝnh hÖ thèng phanh bÞ h− háng. Trong phÇn khÝ nÐn cña hÖ thèng phanh, sù lät khÝ ®−îc m« pháng b»ng c¸ch ng¾t sù kÕt nèi cña ®−êng èng liªn quan. 6.5 §iÒu kiÖn chÊt t¶i §iÒu kiÖn chÊt t¶i cña ®o n xe (bao gåm c¶ xe thö), cña trôc thö, cña b¸nh xe thö ph¶i ®−îc chØ ra cho mçi quy tr×nh thö. Khèi l−îng ph©n bè trªn trôc ph¶i theo quy ®Þnh cña nh s¶n xuÊt xe. Trong tr−êng hîp cã nhiÒu kiÓu ph©n bè kh¸c nhau, sù ph©n bè khèi l−îng gi÷a c¸c trôc ph¶i ®¶m b¶o sao cho khèi l−îng trªn mçi trôc tû lÖ víi khèi l−îng cho phÐp lín nhÊt cña mçi trôc. 6.6 §iÒu kiÖn lèp Lèp xe ®−îc b¬m c¨ng theo møc ¸p suÊt quy ®Þnh cña nh s¶n xuÊt Hoa lèp ph¶i kh«ng mßn h¬n 50 % so víi lèp míi. 6.7 §iÒu chØnh c¬ cÊu phanh 11
 10. TCVN 7360 : 2003 ViÖc ®iÒu chØnh c¬ cÊu phanh, bao gåm c¶ phanh tù ®éng ®iÒu chØnh, cã thÓ ®−îc thùc hiÖn tr−íc khi thö ®éng hoÆc thö tÜnh phï hîp víi quy ®Þnh cña nh s¶n xuÊt cho thö phª duyÖt kiÓu. 6.8 §iÒu kiÖn cña hÖ thèng phanh C¸c bé phËn cña hÖ thèng phanh ph¶i míi hoÆc cã kh¶ n¨ng l m viÖc nh− míi v phï hîp víi ®Æc ®iÓm kü thuËt cña nh s¶n xuÊt. C¬ cÊu phanh ph¶i ®−îc l¾p ®Æt phï hîp víi yªu cÇu cña nh s¶n xuÊt 6.9 Xe kÐo bæ sung cho ®o n xe gåm xe kÐo th«ng th−êng v xe thö Cã thÓ ph¶i cÇn mét xe kÐo bæ sung cho thö nãng kiÓu I v /hoÆc thö nãng kiÓu II (xem 8.2.3 v 8.3.2). Xe kÐo bæ sung n y kh«ng cÇn cã trang bÞ ®Æc biÖt. 7 Thö nghiÖm - Yªu cÇu chung 7.1 Trong to n bé c¸c giai ®o¹n cña quy tr×nh n y, bÊt kú mét ®Æc tÝnh kh«ng b×nh th−êng, vÝ dô nh− sai lÖch hoÆc rung ®éng qu¸ møc, ph¶i ®−îc quan s¸t v b¸o c¸o. 7.2 Thö nghiÖm cã thÓ thùc hiÖn trong nh÷ng ®iÒu kiÖn bÊt lîi ®Ó tr¸nh sù chËm trÔ, nh−ng cÇn c©n nh¾c vÒ mÆt an to n, nh÷ng ®iÒu kiÖn thö bÊt lîi n y ph¶i ®−îc b¸o c¸o. BÊt kú mét thö nghiÖm n o kh«ng tháa m·n c¸c ®iÒu kiÖn ph¶i ®−îc l m l¹i trong ®iÒu kiÖn chÝnh x¸c, nh−ng kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i l m l¹i tÊt c¶ c¸c thö nghiÖm. 7.3 Tr¸nh kh«ng thö l¹i tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n trong to n bé quy tr×nh thö, mÆc dï cã mét hoÆc h¬n hai gi¸n ®o¹n kh«ng mong muèn l m ¶nh h−ëng tíi kÕt qu¶ thö trªn ®−êng tiÕp theo. 7.4 Thö lÆp l¹i to n bé hoÆc mét phÇn, sau mét thö nghiÖm kh«ng ®¹t yªu cÇu hoÆc mét thö nghiÖm ®Ó phª duyÖt c¸c th nh phÇn thay thÕ cu¶ trang bÞ phanh, ph¶i tu©n theo quy tr×nh n y, ®Æc biÖt chó ý ®Õn qu¸ tr×nh chuÈn bÞ xe v qu¸ tr×nh kÕt nèi 7.5 Lùc ®iÒu khiÓn ph¶i ®−îc t¸c ®éng nhanh, nh−ng kh«ng thay ®æi qu¸ ®ét ngét, v sau ®ã duy tr× kh«ng ®æi trong khi dõng hoÆc t¨ng dÇn theo quy ®Þnh 7.6 Ph¶i sö dông l¸i xe ph¶i cã tr×nh ®é cao sau khi ®· ®−îc l m quen víi ®o n xe ®Ó cã thÓ cã ®−îc hiÖu qu¶ phanh tèt nhÊt, lo¹i bá t×nh tr¹ng khãa cøng b¸nh xe (ngo¹i trõ ngay tr−íc khi dõng) v kh«ng sai lÖch ®¸ng kÓ vÒ h−íng. 7.7 Trõ khi cã quy ®Þnh kh¸c, tÊt c¶ c¸c phÐp thö ®−îc thùc hiÖn víi phanh ë tr¹ng th¸i nguéi, nghÜa l khi nhiÖt ®é ban ®Çu nãng nhÊt ®o ®−îc trªn ®Üa phanh,bªn ngo i tang trèng phanh hoÆc trªn m¸ phanh tr−íc khi b¾t ®Çu mçi lÇn thö n»m trong kho¶ng 50 0C ®Õn 100 0C. 7.8 NÕu xe thö ®−îc trang bÞ mét hoÆc nhiÒu c¶m biÕn t¶i, thö sù h− háng cña thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn c¶m biÕn t¶i trong 8.4 v 10.4.1 l t−¬ng ®−¬ng v nh s¶n suÊt cã thÓ tïy chän 7.9 Trong ph¹m vi tiªu chuÈn n y ¸p suÊt ps trong ®−êng èng cung cÊp cho r¬moãc t¹i thêi ®iÓm b¾t ®Çu mçi lÇn thö, ngo¹i trõ thö tæn hao n¨ng l−îng theo 10.5 ph¶i l [6,5] bar. ¸p suÊt pm trong dßng ®iÒu khiÓn r¬moãc khi t¸c dông ho n to n bé phËn ®iÒu khiÓn hÖ thèng phanh chÝnh cña xe kÐo kh«ng v−ît qu¸ [6,5] bar. 12
 11. TCVN 7360 : 2003 7.10 §Ó nhËn d¹ng xe thö, trôc thö hoÆc c¬ cÊu phanh ®−îc thö v ®Ó cã thÓ sö dông kÕt qu¶ thö nghiÖm cho c¸c c¸c xe hoÆc c¸c trôc kh¸c nh− ®−îc nªu trong ®iÒu 11, c¸c d÷ liÖu ®−îc liÖt kª trong phô lôc A l cÇn thiÕt v ph¶I ®−îc ghi l¹i. 8 Thö trªn ®−êng TÊt c¶ c¸c thö nghiÖm trªn ®−êng ph¶i ®−îc thùc hiÖn víi xe thö ®Çy t¶i. Ph¶i thùc hiÖn thö bæ sung hiÖu qu¶ phanh nguéi nh− quy ®Þnh trong 8.1 ®èi víi xe thö kh«ng t¶i. Quan hÖ gi÷a khèi l−îng cña xe kÐo v xe thö ®−îc tr×nh b y trong 6.1. 8.1 Thö hiÖu qu¶ phanh khi phanh ë tr¹ng th¸i nguéi 8.1.1 Quy tr×nh thö HiÖu qu¶ hÖ thèng phanh chÝnh cña xe thö cã thÓ ®−îc tÝnh to¸n tõ lùc phanh riªng ®¹t ®−îc zaC cña ®o n xe (xe kÐo v xe thö) khi chØ phanh xe thö (xem 8.1.1.1) hoÆc tõ lùc phanh riªng ®¹t ®−îc zaC cña ®o n xe (xe kÐo v xe thö) v lùc FL ®o ®−îc trªn khíp nèi c¬ khÝ (xem 8.1.1.2). §éng c¬ cña xe kÐo ph¶i ®−îc ng¾t trong khi thö nghiÖm phanh. Cã thÓ tiÕn h nh thö phanh s¬ bé n¨m lÇn ®èi víi hÖ thèng phanh chÝnh cho quen xe. C¸c gi¸ trÞ cña zaR cÇn ®−îc vÏ th nh biÓu ®å quan hÖ víi pm. Víi c¶ ps v pm kh«ng lín h¬n [6,5] bar, Ýt nhÊt mét gi¸ cña zaR ph¶i lín h¬n hoÆc b»ng lùc phanh riªng quy ®Þnh. zpR = [0,5] cho r¬moãc sö dông thanh kÐo v r¬moãc cã trôc trung t©m hoÆc zpR = [0,45] cho s¬mi-r¬moãc. 8.1.1.1 ¸p dông quy tr×nh sau khi chØ cã xe thö ®−îc phanh. Kh«ng ¸p dông cho r¬moãc cã thanh kÐo, ë ®ã lùc phanh thay ®æi trong qu¸ tr×nh phanh do thay ®æi t¶i träng ®éng trªn trôc xe. PhÐp thö n y bao gåm nhiÒu nhÊt 5 lÇn t¸c dông hÖ thèng phanh chÝnh tõ vi = [60]km/h. VËn tèc cuèi cïng ®−îc tÝnh theo c«ng thøc sau: FM + FRu v if = v i FM + FRu + FRb X¸c ®Þnh lùc phanh riªng lín nhÊt zaC cña ®o n xe, víi xe kÐo kh«ng phanh, kh«ng h·m cøng b¸nh xe. Víi môc ®Ých n y, ¸p suÊt biÕn ®æi pm ®−îc cung cÊp cho dßng ®iÒu khiÓn r¬moãc víi sù chuÈn bÞ ®−îc nªu ra trong 6.2. Lùc phanh riªng ®¹t ®−îc cña xe thö ®−îc tÝnh nh− sau: FM + FR z aR = ( z aC − z rr ) + z rr FR 8.1.1.2 Ngo i ra, quy tr×nh sau cã thÓ ¸p dông khi c¶ hai xe cña ®o n xe cïng ®−îc phanh.. §o lùc phanh riªng cña xe kÐo céng víi xe thö v lùc FL trªn khíp nèi c¬ khÝ víi ¸p suÊt biÕn ®æi pm .Lùc phanh riªng cña xe thö nghiÖm ®−îc tÝnh nh− sau: FL z aR = z aC + FR 13
 12. TCVN 7360 : 2003 8.1.2 Tr×nh b y kÕt qu¶ 8.1.2.1 Trong mçi lÇn thö phanh, ph¶i ®−îc ghi l¹i nh÷ng th«ng tin sau a) tèc ®é thùc tÕ cña xe lóc b¾t ®Çu phanh; b) ¸p suÊt trong dßng cung cÊp ps; c) ¸p suÊt trong dßng ®iÒu khiÓn pm; d) ¸p suÊt trong bé t¸c ®éng pA; e) gia tèc chËm dÇn cùc ®¹i trung b×nh amC ( trong tr−êng hîp thö trong 8.1.1.1); f) lùc phanh riªng zaC (tr−êng hîp thö trong 8.1.1.1, zaC = amC /g); g) lùc däc trªn khíp nèi c¬ khÝ, FL (tr−êng hîp thö trong 8.1.1.2); h) bÊt kú sù h·m cøng b¸nh xe, sù lÖch h−íng cña xe khái quü ®¹o hoÆc nh÷ng rung ®éng bÊt th−êng. 8.1.2.2 Ph¶i ghi l¹i nh÷ng th«ng tin bæ sung sau ®©y cho lo¹t c¸c thö nghiÖm: a) ®iÒu kiÖn m«i tr−êng xung quanh; b) m· nhËn d¹ng xe; c) ®iÒu kiÖn chÊt t¶i cña xe (bao gåm khèi l−îng ph©n bè trªn tõng trôc); d) cì lèp. 8.1.2.3 TÊt c¶ c¸c kÕt qu¶ cho trong 8.1.2.1 v 8.1.2.2 cã thÓ tr×nh b y th nh mét b¶ng. Nh÷ng gi¸ trÞ tÝnh to¸n cña zaR ®−îc tr×nh b y theo d¹ng biÓu ®å. 8.2 Thö tæn hao sau khi l m nãng Thö nghiÖm n y ¸p dông cho: - xe thö v / hoÆc - mét trôc hoÆc c¸c trôc sö dông l m trôc chuÈn To n bé thö nghiÖm kiÓu I cã thÓ ®−îc thùc hiÖn trªn ®éng lùc kÕ (xem 9.1) Trong mét sè ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh, c¸c thö nghiÖm trªn ®−êng d−íi ®©y cã thÓ kh«ng b¾t buéc. 8.2.1 Thö c¬ b¶n Thö c¬ b¶n hiÖu qu¶ phanh nguéi theo néi dung thö nghiÖm kiÓu I ph¶i ®−îc thùc hiÖn tr−íc khi l m nãng phanh. 8.2.1.1 Thö kiÓu I ®−îc thùc hiÖn víi tÊt c¶ c¸c trôc cña xe thö ®−îc phanh, phÐp thö hiÖu qu¶ phanh ë tr¹ng th¸i nguéi gièng nh− m« t¶ trong 8.1, nh−ng víi vi = [40] km / h v trong ®iÒu kiÖn ®Çy t¶I, l thö c¬ b¶n. 8.2.1.2 Tuy nhiªn, nÕu thö kiÓu I ®−îc giíi h¹n víi chØ mét hoÆc mét sè trôc cña xe thö (xem 8.2.3.2), thö c¬ b¶n ph¶i ®−îc thùc hiÖn phï hîp víi 8.2.1.1, víi ®iÒu kiÖn l chØ mét hoÆc mét sè trôc cña xe thö ®−îc phanh. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña thö c¬ b¶n ®−îc chØ ra trong 8.2.3.2. 14
 13. TCVN 7360 : 2003 8.2.1.3 Gi¸ trÞ lín nhÊt cña lùc phanh riªng zaR ®−îc tÝnh to¸n tõ c¸c phÐp ®o trong 8.2.1.1 hoÆc 8.2.1.2 l lùc phanh riªng cña thö c¬ b¶n, gi¸ trÞ n y l gi¸ trÞ tham chiÕu cho thö hiÖu qu¶ phanh víi phanh ë tr¹ng th¸i nãng, theo 8.2.4. Ph¶i ghi l¹i ¸p suÊt pA trong bé t¸c ®éng phanh ®−îc sö dông ®Ó thu ®−îc gi¸ trÞ lín nhÊt cña lùc phanh riªng. 8.2.2 §iÒu kiÖn thö ViÖc l m nãng hÖ thèng phanh ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸ch ch¹y xe trªn ®−êng b»ng. Chó thÝch 5 - Mét c¸ch kh¸c, ®−îc cho trong TCVN 6919:2001, phô lôc c, ®iÒu 1.5.2.1 (thö kiÓu I) hoÆc 1.6.1 (thö kiÓu II), cung cÊp n¨ng l−îng ®Çu v o cho c¬ cÊu phanh cña xe thö b»ng c¸ch phanh trong khi ch¹y xe xuèng dèc, kh«ng ¸p dông ®−îc trong thùc tÕ v× khã cã thÓ duy tr× ®−îc c¸c ®iÒu kiÖn thö chÝnh x¸c. 8.2.3 Quy tr×nh thö 8.2.3.1 ViÖc kÐo xe thö ®−îc thùc hiÖn víi mét xe kÐo phï hîp víi 6.1 v nÕu cÇn thiÕt víi mét xe kÐo bæ sung phï hîp víi 6.9. 8.2.3.2 §Ó ¸p dông kÕt qu¶ cña c¸c thö nghiÖm n y cho c¸c xe ®−îc kÐo kh¸c phï hîp víi ®iÒu 11, tèt nhÊt chØ nªn thùc hiÖn víi mét trôc ®¬n. Tuy nhiªn, thö nghiÖm n y còng cã thÓ thùc hiÖn víi viÖc phanh mét sè hoÆc tÊt c¶ c¸c trôc cña xe thö. Trong nh÷ng tr−êng hîp n y nh÷ng ®iÒu kiÖn trong 8.1.1.1 hoÆc 8.1.1.2 ph¶i ®−îc thay ®æi cho phï hîp nh− sau: FM + FRu + FRb z aA = ( z aC − z rr ) + z rr FRb hoÆc FL F z aA = − z rr Ru FRb FRb 8.2.3.3 N¨ng l−îng ®Çu v o cÇn thiÕt cung cÊp cho c¬ cÊu phanh cña c¸c trôc thö ®−îc cung cÊp ë tèc ®é kh«ng ®æi l v = [40] km/h trong kho¶ng c¸ch [1700] m víi lùc phanh riªng kh«ng ®æi zaC hoÆc lùc FL kh«ng ®æi trªn khíp nèi c¬ khÝ, sao cho kÕt qu¶ lùc phanh riªng zaA ®−îc tÝnh bëi c«ng thøc trong 8.2.3.2 l [0,07] 8.2.3.4 NÕu c«ng suÊt cña xe kÐo kh«ng ®ñ, thö nghiÖm theo 8.2.3.3 cã thÓ ®−îc thùc hiÖn ë tèc ®é thÊp h¬n, nh−ng trªn kho¶ng c¸ch d i h¬n, ®−îc cho trong b¶ng 2. Gi¸ trÞ trung gian, ®Ó phï hîp víi ®iÒu kiÖn tèi −u nhÊt cña hép sè, cã thÓ chän b»ng phÐp néi suy tuyÕn tÝnh gi÷a hai gi¸ trÞ gÇn nhau nhÊt B¶ng 2 Tèc ®é, v Kho¶ng c¸ch (km/h) (m) [30] [1950] [20] [2500] [15] [3100] 15
 14. TCVN 7360 : 2003 8.2.4 Thö hiÖu qu¶ phanh khi phanh ë tr¹ng th¸i nãng (thö kiÓu I) Thö nghiÖm n y ®−îc thùc hiÖn trong cïng ®iÒu kiÖn nh− thö c¬ b¶n theo 8.2.1 v ®Æc biÖt víi cïng mét ¸p suÊt pA trong bé t¸c ®éng phanh nh− ®· ®−îc ghi trong thö c¬ b¶n. Trong vßng [60]s sau khi kÕt thóc qu¸ tr×nh l m nãng ®· ®−îc m« t¶ trong 8.2.3 cho xe b¾t ®Çu chuyÓn ®éng víi gia tèc lín nhÊt v thùc hiÖn phanh trong kho¶ng thêi gian ng¾n nhÊt cã thÓ. Gi¸ trÞ tÝnh to¸n cña lùc phanh riªng ph¶i ®¹t ®−îc: a) [60]% lùc phanh riªng cña thö c¬ b¶n ®−îc tÝnh trong 8.2.1.3, v b) gi¸ trÞ cña zaR hoÆc gi¸ trÞ cña zaA lín h¬n hoÆc b»ng [0,36]. 8.2.4.1 NÕu kh«ng thÓ ®¹t ®−îc [60]% lùc phanh riªng cña thö c¬ b¶n, thö nghiÖm ®−îc xem l kh«ng ®¹t yªu cÇu. 8.2.4.2 NÕu zaR hoÆc zaA nhá h¬n [0,36], thö nghiÖm n y cã thÓ tiÕn h nh l¹i ngay lËp tøc hoÆc sau khi l m nãng míi nh− trong 8.2.3. C¸c ®iÒu kiÖn ®èi víi thö nghiÖm míi n y còng t−¬ng tù nh− trªn, nh−ng víi ¸p suÊt pm kh¸c víi ¸p suÊt trong thö c¬ b¶n, kh«ng v−ît qu¸ [6,5] bar 8.2.5 Thö phanh ë tr¹ng th¸i nguéi ngay sau thö nghiÖm kiÓu I NÕu l¾p thiÕt bÞ tù ®éng ®iÒu chØnh ®é r¬ v khi hÖ thèng phanh ®· nguéi tíi nhiÖt ®é cho trong 7.7 sau phÐp thö theo 8.2.4, kiÓm tra kh¶ n¨ng duy tr× sù ch¹y b×nh th−êng cña c¸c b¸nh xe. 8.2.6 Tr×nh b y kÕt qu¶ Nh÷ng kÕt qu¶ sau ph¶i ®−îc ghi nhËn: a) lùc phanh riªng ®¹t ®−îc cña ®o n xe, zaC, trong thö c¬ b¶n v thö víi phanh nãng; b) lùc phanh riªng tÝnh to¸n cña trôc thö nghiÖm, zaA, hoÆc cña xe thö, zaR, trong thö c¬ b¶n v thö víi phanh nãng; c) vËn tèc v qu·ng ®−êng thö (xem 8.2.3.3 v 8.2.3.4); d) ¸p suÊt pA trong bé t¸c ®éng phanh trong thö c¬ b¶n v thö nghiÖm trong 8.2.4; e) ¸p suÊt dßng ®iÒu khiÓn pm nÕu thö nghiÖm ®−îc l m l¹i theo 8.2.4.2; f) lùc däc cña khíp nèi c¬ khÝ, FL (nÕu thÝch hîp); g) kho¶ng thêi gian tÝnh tõ khi kÕt thóc qu¸ tr×nh l m nãng v b¾t ®Çu thùc hiÖn qu¸ tr×nh phanh víi phanh nãng; NÕu c¸c trôc thö ®−îc dïng l m trôc chuÈn, ho n th nh b¸o c¸o thö ®−îc nªu trong phô lôc B. 8.3 Thö xuèng dèc Thö nghiÖm n y ¸p dông cho: - mét xe thö; v / hoÆc - mét trôc hoÆc c¸c trôc ®−îc sö dông l m trôc chuÈn. Ngo i ra, to n bé thö kiÓu II cã thÓ thùc hiÖn trªn ®éng lùc kÕ (xem 9.2) Trong c¸c ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh, cã thÓ kh«ng cÇn ®Õn phÐp thö trªn ®−êng dèc n y (xem ®iÒu 11). 8.3.1 §iÒu kiÖn thö 16
 15. TCVN 7360 : 2003 ViÖc l m nãng phanh ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸ch l¸i xe trªn ®−êng b»ng (xem 8.3.2 v chó thÝch 5 trong 8.2.2). 8.3.2 Quy tr×nh thö 8.3.2.1 ViÖc kÐo xe thö ®−îc thùc hiÖn víi mét xe kÐo nh− trong 6.1 v víi mét xe kÐo bæ sung nh− trong 6.9 nÕu cÇn thiÕt. 8.3.2.2 §Ó ¸p dông kÕt qu¶ cña thö nghiÖm n y cho c¸c xe ®−îc kÐo kh¸c phï hîp víi ®iÒu 11, thö nghiÖm n y tèt nhÊt chØ nªn thùc hiÖn víi mét trôc ®¬n. Tuy nhiªn, còng cã thÓ ®−îc thùc hiÖn víi viÖc phanh mét sè hoÆc tÊt c¶ c¸c trôc cña xe thö. Trong nh÷ng tr−êng hîp n y, c¸c ®iÒu kiÖn trong 8.1.1.1 hoÆc 8.1.1.2 ph¶i ®−îc thay ®æi cho phï hîp nh− sau: FM + FRu + FRb z aA = ( z aC − z rr ) + z rr FRb hoÆc FL F z aA = − z rr Ru FRb FRb 8.3.2.3 N¨ng l−îng ®Çu v o cÇn thiÕt cung cÊp cho c¬ cÊu phanh cña c¸c trôc thö ph¶i ®−îc cung cÊp ë vËn tèc trung b×nh l v = [30] km/h trong mét kho¶ng c¸ch [6000] m víi lùc phanh riªng kh«ng ®æi zaC hoÆc víi lùc FL kh«ng ®æi trªn khíp nèi c¬ khÝ, sao cho kÕt qu¶ lùc phanh riªng zaA ®−îc tÝnh bëi c«ng thøc trong 8.3.2.2 l [0,06] 8.3.3 Thö hiÖu qu¶ phanh víi phanh ë tr¹ng th¸i nãng (thö kiÓu II) Thö nghiÖm n y ®−îc thùc hiÖn trong cïng ®iÒu kiÖn nh− thö c¬ b¶n theo 8.2.1 víi ¸p suÊt pm≤ [6,5] bar, nh−ng tèt nhÊt l chØ phanh mét trôc. Trong vßng [60]s sau khi kÕt thóc qu¸ tr×nh l m nãng phï hîp víi 8.3.2 b¾t ®Çu chuyÓn ®éng víi gia tèc lín nhÊt v thùc hiÖn phanh b¾t ®Çu trong kho¶ng thêi gian ng¾n nhÊt cã thÓ. Gi¸ trÞ cña lùc phanh riªng ph¶i ®¹t tíi gi¸ trÞ zaR hoÆc gi¸ trÞ zaA b»ng [0,33]. 8.3.4 Thö phanh nguéi sau thö kiÓu II NÕu l¾p thiÕt bÞ tù ®éng ®iÒu chØnh ®é r¬ v khi hÖ thèng phanh ®· nguéi tíi nhiÖt ®é cho trong 7.7 sau phÐp thö theo 8.3.3, kiÓm tra kh¶ n¨ng duy tr× sù ch¹y b×nh th−êng cña b¸nh xe. 8.3.5 Tr×nh b y kÕt qu¶ Nh÷ng chi tiÕt sau ph¶i ®−îc ghi nhËn: a) lùc phanh riªng ®¹t ®−îc cña ®o n xe, zaC, trong thö víi phanh nãng; b) lùc phanh riªng tÝnh to¸n cña trôc thö zaA, hoÆc cña xe thö, zaR, trong thö nghiÖm víi phanh nãng; c) ¸p suÊt dßng ®iÒu khiÓn pm trong thö víi phanh nãng; d) ¸p suÊt pA trong bé t¸c ®éng phanh trong thö víi phanh nãng; e) lùc däc cña khíp nèi c¬ khÝ, FL (nÕu thÝch hîp); 17
 16. TCVN 7360 : 2003 f) kho¶ng thêi gian tÝnh tõ khi kÕt thóc qu¸ tr×nh l m nãng v b¾t ®Çu thùc hiÖn qu¸ tr×nh phanh cña phanh nãng; NÕu c¸c trôc thö ®−îc sö dông l m trôc chuÈn, ho n th nh b¸o c¸o thö nghiÖm ®−îc nªu trong phô lôc B. 8.4 H− háng cña thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn c¶m biÕn t¶i NÕu thö trªn ®−êng do nh s¶n xuÊt quy ®Þnh (xem 7.8), th× lùc phanh riªng cña hÖ thèng phanh chÝnh cã mét thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn c¶m biÕn t¶i h− háng ph¶i ®−îc ®¸nh gi¸ tõ phÐp ®o nh− thö kiÓu 0, nh−ng víi mét thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn háng, theo c«ng thøc trong 8.1.1, ë ®iÒu kiÖn xÊu nhÊt. Víi xe ®Çy t¶i, lùc phanh riªng zaR ph¶i lín h¬n hoÆc b»ng [0,135] ®èi víi s¬mi-r¬moãc v [0,150] cho r¬moãc v r¬moãc cã trôc trung t©m. 9 Thö trªn ®éng lùc kÕ C¸c thö nghiÖm trong 9.1 v 9.2 t−¬ng øng víi thö trôc chuÈn ®−îc nªu trong ®iÒu 11. NÕu c¸c thö trôc chuÈn ®· ®¹t yªu cÇu, kiÓm tra theo c¸c ®iÒu kiÖn trong 11.2.4 nÕu kÕt qu¶ thö trôc chuÈn ®−îc sö dông cho xe thö. Trong tr−êng hîp n y kh«ng cÇn thùc hiÖn thö míi kiÓu I hoÆc kiÓu II. 9.1 Thö thay thÕ kiÓu I NÕu mét thö nghiÖm thay thÕ kiÓu I ®−îc chän thay cho thö trªn ®−êng (xem 8.2), thö nghiÖm n y ®−îc thùc hiÖn víi mét c¬ cÊu phanh ho n chØnh, b¸nh xe v lèp n»m trªn ®éng lùc kÕ con l¨n quay víi tèc ®é cao hoÆc trªn mét ®éng lùc kÕ qu¸n tÝnh. 9.1.1 Thö trªn ®éng lùc kÕ con l¨n quay tèc ®é cao 9.1.1.1 B¸nh xe cã t¶i theo quy ®Þnh cña nh s¶n xuÊt. 9.1.1.2 Thêi gian phanh cho thö c¬ b¶n theo 9.1.3.1 v cho thö víi phanh nãng theo 9.1.3.3 l [1] s, sau thêi gian thùc hiÖn phanh lín nhÊt l [0,6] s. Chó thÝch 6 - Sù h¹n chÕ thêi gian phanh l cÇn thiÕt v× víi thiÕt bÞ thö th«ng th−êng, thö nghiÖm n y ®−îc thùc hiÖn b»ng c«ng suÊt truyÒn ®éng cña ®éng c¬ thiÕt bÞ. 9.1.2 Thö trªn ®éng lùc kÕ qu¸n tÝnh 9.1.2.1 §Ó thùc hiÖn thö c¬ b¶n trªn ®éng lùc kÕ qu¸n tÝnh theo 9.1.3.1 v thö víi phanh nãng theo 9.1.3.3, thiÕt bÞ thö ph¶i cã qu¸n tÝnh quay m« pháng qu¸n tÝnh cña mét phÇn khèi l−îng qu¸n tÝnh cña xe. PhÇn khèi l−îng qu¸n tÝnh n y t−¬ng øng víi t¶i träng b¸nh xe thö nghiÖm phanh nh− ®Þnh nghÜa cña nh s¶n xuÊt. 9.1.2.2 Khèi l−îng qu¸n tÝnh cã thÓ ®−îc kÕt nèi trùc tiÕp víi c¬ cÊu phanh hoÆc qua lèp v b¸nh xe. 9.1.2.3 Khi lùc c¶n l¨n lèp kh«ng tù ®éng bï trong thö nghiÖm th× m« men xo¾n t¸c ®éng lªn c¬ cÊu phanh ph¶i ®−îc ®iÒu chØnh b»ng c¸ch trõ ®i m« men xo¾n t−¬ng ®−¬ng víi lùc c¶n l¨n do lùc phanh riªng, zrr 9.1.3 Quy tr×nh thö 9.1.3.1 Thö c¬ b¶n 18
 17. TCVN 7360 : 2003 Thö c¬ b¶n cña c¬ cÊu phanh theo kiÓu I ph¶i ®−îc thùc hiÖn tr−íc qu¸ tr×nh l m nãng. T¸c dông phanh ba lÇn ë cïng mét ¸p suÊt pA v ë vËn tèc ban ®Çu t−¬ng ®−¬ng víi vËn tèc vi=[40] km/h, víi nhiÖt ®é phanh ban ®Çu gÇn b»ng nhau. C¬ cÊu phanh ph¶i ®−îc t¸c ®éng ë ¸p suÊt cña bé t¸c ®éng phanh pA cÇn thiÕt ®Ó t¹o ra m« men phanh hoÆc lùc phanh t−¬ng ®−¬ng víi lùc phanh riªng zpW Ýt nhÊt b»ng [0,5]. ¸p suÊt cña bé t¸c ®éng phanh pA kh«ng v−ît qu¸ [6,5] bar . Gi¸ trÞ trung b×nh cña ba kÕt qu¶ ®−îc lÊu l lùc phanh riªng cña thö c¬ b¶n. 9.1.3.2 L m nãng N¨ng l−îng cÇn thiÕt ®Æt v o c¬ cÊu phanh ®−îc thö ®−îc cung cÊp ë vËn tèc kh«ng ®æi t−¬ng ®−¬ng v=[40] km/h trong kho¶ng c¸ch [1700] m víi lùc phanh riªng kh«ng ®æi b»ng [0,07], ngo¹i trõ nh÷ng tr−êng hîp kh«ng cã sù c¶n l¨n cña lèp trong qu¸ tr×nh thö: trong tr−êng hîp n y lùc phanh riªng l 0,06. §Ó m« pháng ®iÒu kiÖn thùc tÕ, cã thÓ dïng kh«ng khÝ l m m¸t trong qu¸ tr×nh l m nãng, tèc ®é cña dßng kh«ng khÝ kh«ng lín h¬n [10] km/h. NhiÖt ®é cña kh«ng khÝ l m m¸t ë nhiÖt ®é m«i tr−êng. 9.1.3.3 Thö hiÖu qu¶ phanh víi phanh ë tr¹ng th¸i nãng Thö nghiÖm n y ®−îc thùc hiÖn trong cïng ®iÒu kiÖn nh− thö c¬ b¶n theo 9.1.3.1 v ®Æc biÖt ë cïng ¸p suÊt pA trong bé t¸c ®éng phanh nh− ®· ®−îc ghi nhËn trong thö c¬ b¶n. B¾t ®Çu chuyÓn ®éng b¸nh xe trong vßng [60]s sau khi kÕt thóc qu¸ tr×nh l m nãng nh− trong 9.1.3.2 v b¾t ®Çu thùc hiÖn phanh trong kho¶ng thêi gian ng¾n nhÊt cã thÓ. Thö nghiÖm n y ph¶i cho lùc phanh riªng tháa m·n hai ®iÒu kiÖn: a) ®¹t tíi [60]% lùc phanh riªng cña thö c¬ b¶n phï hîp víi 9.1.3.1, v b) lùc phanh riªng zpaW ®¹t ®−îc tõ thö nghiÖm n y ph¶i lín h¬n hoÆc b»ng [0,36]. 9.1.3.3.1 NÕu kh«ng thÓ ®Ó ®¹t ®−îc [60]% lùc phanh riªng cña thö c¬ b¶n, thö nghiÖm ®−îc coi l kh«ng ®¹t yªu cÇu. 9.1.3.3.2 NÕu kh«ng thÓ ®¹t ®−îc zpaW= [0,36], thö nghiÖm n y cã thÓ ®−îc l m l¹i ngay hoÆc sau khi ®−îc l m nãng míi theo c¸c ®iÒu kiÖn trong 9.1.3.2. C¸c ®iÒu kiÖn cña thö nghiÖm míi n y còng gièng nh− trªn, nh−ng víi ¸p suÊt pA trong bé t¸c ®éng phanh kh¸c víi ¸p suÊt trong thö c¬ b¶n, trong khi ®ã kh«ng v−ît qu¸ [6,5] bar. 9.1.4 Thö phanh nguéi sau thö kiÓu I NÕu l¾p thiÕt bÞ tù ®éng ®iÒu chØnh ®é r¬ v khi hÖ thèng phanh ®· nguéi tíi nhiÖt ®é cho trong 7.7 sau khi thö theo 9.1.3.3, kiÓm tra kh¶ n¨ng duy tr× sù ch¹y b×nh th−êng cña b¸nh xe. 9.1.5 Tr×nh b y kÕt qu¶ Nh÷ng chi tiÕt sau ph¶i ®−îc ghi nhËn: a) lùc phanh ®o ®−îc trong thö c¬ b¶n v trong thö víi phanh nãng; b) lùc phanh riªng tÝnh to¸n cña phanh thö trong thö c¬ b¶n v thö víi phanh nãng; c) kiÓu thiÕt bÞ thö (xem 9.1.1 v 9.1.2); d) ¸p suÊt pA trong bé t¸c ®éng phanh trong thö c¬ b¶n v trong thö theo 9.1.3.3.2; e) ¸p suÊt pA trong bé t¸c ®éng phanh nÕu thö lÆp l¹i theo 9.1.3.3.2; 19
 18. TCVN 7360 : 2003 f) kho¶ng thêi gian tõ khi kÕt thóc qu¸ tr×nh l m nãng tíi khi b¾t ®Çu phanh víi phanh nãng. Ngo i ra, kÕt qu¶ ph¶i ®−îc ghi trong b¸o c¸o thö nghiÖm cho trong phô lôc B. 9.2 Thö thay thÕ kiÓu II NÕu chän thö thay thÕ kiÓu II thay cho thö trªn ®−êng (xem 8.3), thö nghiÖm n y ®−îc thùc hiÖn víi mét c¬ cÊu phanh ho n chØnh, b¸nh xe v lèp n»m trªn ®éng lùc kÕ con l¨n quay víi tèc ®é cao hoÆc trªn mét ®éng lùc kÕ qu¸n tÝnh. 9.2.1 Thö trªn ®éng lùc kÕ con l¨n quay tèc ®é cao 9.2.1.1 B¸nh xe ph¶i ®−îc chÊt t¶i theo quy ®Þnh cña nh s¶n xuÊt. 9.2.1.2 Thêi gian phanh cho thö víi phanh nãng theo 9.2.3.2 l [1] s sau thêi gian thùc hiÖn phanh lín nhÊt l [0,6] s. (xem chó thÝch 6 trong 9.1.1.2.) 9.2.2 Thö trªn ®éng lùc kÕ qu¸n tÝnh 9.2.2.1 §Ó thö víi phanh nãng trªn ®éng lùc kÕ qu¸n tÝnh theo 9.2.3.2, thiÕt bÞ thö ph¶i cã qu¸n tÝnh quay m« pháng mét phÇn qu¸n tÝnh khèi l−îng cña xe. PhÇn khèi l−îng qu¸n tÝnh n y t−¬ng øng víi t¶i träng cña b¸nh xe t¸c dông tªn c¬ cÊu phanh ®−îc thö theo quy ®Þnh cña nh s¶n xuÊt. 9.2.2.2 Khèi l−îng qu¸n tÝnh cã thÓ ®−îc nèi trùc tiÕp víi c¬ cÊu phanh hoÆc qua lèp v b¸nh xe. 9.2.2.3 Khi lùc c¶n l¨n lèp kh«ng tù ®éng bï trong thö nghiÖm th× m« men xo¾n t¸c ®éng lªn phanh ph¶i ®−îc ®iÒu chØnh b»ng c¸ch trõ ®i m« men xo¾n t−¬ng ®−¬ng víi lùc c¶n l¨n do lùc phanh riªng, zrr. 9.2.3 Quy tr×nh thö 9.2.3.1 L m nãng N¨ng l−îng cÇn thiÕt ®Æt v o c¬ cÊu phanh ®−îc cung cÊp ë vËn tèc t−¬ng ®−¬ng víi v=[30]km/h trªn kho¶ng c¸ch [6000] m víi lùc phanh riªng kh«ng ®æi [0,06], ngo¹i trõ nh÷ng tr−êng hîp kh«ng cã sù c¶n l¨n cña lèp trong qu¸ tr×nh thö: trong tr−êng hîp n y lùc phanh riªng ph¶i l 0,05. §Ó m« pháng ®iÒu kiÖn thùc tÕ, cã thÓ dïng kh«ng khÝ l m m¸t trong qu¸ tr×nh l m nãng, tèc ®é cña dßng kh«ng khÝ kh«ng lín h¬n [10] km/h. NhiÖt ®é cña kh«ng khÝ l m m¸t l nhiÖt ®é m«i tr−êng. 9.2.3.2 Thö hiÖu qu¶ phanh víi phanh ë tr¹ng th¸i nãng (thö kiÓu II) Thö nghiÖm n y ®−îc thùc hiÖn trong cïng ®iÒu kiÖn nh− thö c¬ b¶n theo 9.1.3.1 v ®Æc biÖt ë cïng mét ¸p suÊt pA trong bé t¸c ®éng phanh nh− ®· ®−îc ghi trong thö c¬ b¶n. B¾t ®Çu chuyÓn ®éng¸nh xe trong vßng [60]s sau khi kÕt thóc qu¸ tr×nh l m nãng theo 9.2.3.1 v viÖc b¾t ®Çu trong kho¶ng thêi gian ng¾n nhÊt cã thÓ. Lùc phanh riªng zpaW thu ®−îc tõ thö nghiÖm n y ph¶i lín h¬n h¬n hoÆc b»ng [0,33]. 9.2.4 Thö phanh nguéi sau thö kiÓu I NÕu l¾p thiÕt bÞ tù ®iÒu chØnh ®é r¬ v khi hÖ thèng phanh ®· nguéi tíi nhiÖt ®é cho trong 7.7 sau thö nghiÖm theo 9.2.3.2, kiÓm tra kh¶ n¨ng duy tr× sù ch¹y b×nh th−êng cña b¸nh xe. 9.2.5 Tr×nh b y kÕt qu¶ Nh÷ng chi tiÕt sau ph¶i ®−îc ghi nhËn: 20
 19. TCVN 7360 : 2003 a) lùc phanh ®o ®−îc trong thö víi phanh nãng; b) lùc phanh riªng tÝnh to¸n cña thö nghiÖm phanh trong thö víi phanh nãng; c) kiÓu thiÕt bÞ thö (xem 9.2.1 v 9.2.2); d) ¸p suÊt pA trong bé t¸c ®éng phanh trong thö c¬ b¶n v trong thö theo 9.2.3.2; f) kho¶ng thêi gian tõ khi kÕt thóc qu¸ tr×nh l m nãng tíi khi b¾t ®Çu phanh víi phanh nãng. Ngo i ra, kÕt qu¶ ph¶i ®−îc ghi trong b¸o c¸o thö nghiÖm cho trong phô lôc B. 10 Thö tÜnh 10.1 Thö hÖ thèng phanh chÝnh 10.1.1 TÝnh to¸n phanh Chän thiÕt bÞ cña trang thiÕt bÞ phanh v bè trÝ cña chóng (s¬ ®å trang thiÐt bÞ phanh) dùa trªn tÝnh to¸n phanh. TÝnh to¸n phanh ®−a ra: - ®−êng cong b¸m hiÖu dông ( chØ ®èi víi r¬moãc); - kho¶ng t−¬ng thÝch; - ngo i ra, ®èi víi s¬mi-r¬moãc cã Kc nhá h¬n 0,8, biÓu hiÖn khi tháa m·n gi¸ trÞ zpR cho trong 8.1.1, v xe ®−îc l¾p c¬ cÊu chèng khãa cøng. 10.1.2 Sù phï hîp cña xe thö víi tÝnh to¸n phanh D÷ liÖu cña xe thö cho trong phô lôc A, ph¶i phï hîp víi d÷ liÖu sö dông trong tÝnh to¸n phanh. H¬n n÷a, cÇn kiÓm tra ®Ó ®¶m b¶o sù chØnh ®Æt thiÕt bÞ phanh phï hîp víi tÝnh to¸n phanh, v trong tr−êng hîp sö dông mét hoÆc nhiÒu thiÕt bÞ ph©n chia t¶i träng, thiÕt bÞ n y ph¶i tù ®éng thùc hiÖn chøc n¨ng l c¶m biÕn t¶i träng. 10.2 Thö hÖ thèng phanh ®ç 10.2.1 §iÒu kiÖn thö Xe thö ®−îc chÊt ®Çy t¶i theo 3.2.1. Trong tr−êng hîp s¬mi-r¬moãc v r¬moãc cã trôc trung t©m, t¶i ®−îc chÊt lªn xe bao gåm t¶i ®Æt trªn m©m kÐo hoÆc khíp nèi c¬ khÝ, tuy nhiªn cã tÝnh ®Õn ®iÒu kiÖn cô thÓ trong 10.2.2.2 nÕu quy tr×nh n y ®−îc chän. M¸ phanh t−¬ng øng ph¶i ®−îc l¾p ®Æt chÝnh x¸c phï hîp víi khuyÕn c¸o cña nh s¶n xuÊt. Sau khi l¾p ®Æt v tr−íc khi thö hÖ thèng phanh ®ç, c¬ cÊu phanh ph¶i ®−îc ®iÒu chØnh b»ng tay bÊt kÓ chóng ®· ®−îc ®iÒu chØnh b»ng tay hoÆc tù ®éng tr−íc ®ã. KiÓm tra ®Ó ®¶m b¶o hÖ thèng phanh ®ç cã thÓ t¸c dông v nh¶, bëi mét ng−êi ®øng trªn mÆt ®Êt, - khi xe thö ®−îc nèi víi xe kÐo, v - khi xe thö kh«ng ®−îc nèi víi xe kÐo. 10.2.2 Quy tr×nh thö 10.2.2.1 Yªu cÇu chung TÝnh to¸n ph¶i cho thÊy hÖ sè b¸m cÇn thiÕt gi÷a lèp xe v mÆt ®−êng kh«ng lín h¬n 0,8. §iÒu ®ã cã thÓ biÕt ®−îc b»ng mét tÝnh to¸n bæ sung r»ng hÖ thèng phanh ®ç cã ®ñ lùc phanh, nghÜa l : FBR = 0,18 FR trong tr−êng hîp cña r¬moãc; 21
 20. TCVN 7360 : 2003 FBR = 0,18 ( FR + FK) trong tr−êng hîp cña s¬mi-r¬moãc v r¬moãc cã trôc trung t©m. Trong tr−êng hîp n y, kh«ng cÇn thiÕt ph¶i thö hÖ thèng phanh ®ç. NÕu thùc hiÖn thö trong bÊt kú tr−êng hîp n o, ngo¹i trõ tr−êng hîp trong 10.2.2.4, cÇn b¾t ®Çu thö víi viÖc t¸c dông ho n to n phanh chÝnh (hoÆc phanh tù ®éng trong tr−êng hîp ®o n xe t¸ch rêi). Sau ®ã t¸c dông phanh ®ç víi lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt cho phÐp b»ng [600] N, v cuèi cïng nh¶ phanh chÝnh hoÆc phanh tù ®éng, §Ó kiÓm tra hiÖu lùc phanh ®ç, nh s¶n xuÊt cã thÓ lùa chän mét trong c¸c quy tr×nh sau: a) thö dõng trªn dèc (xem 10.2.2.2); b) thö trªn ®−êng b»ng (xem 10.2.2.3) c) thö trªn ®éng lùc kÕ con l¨n quay tèc ®é thÊp (xem 10.2.2.4) d) thö nh¶ phanh tÜnh (xem 10.2.2.5) NÕu bé t¸c ®éng phanh kiÓu lß xo ®−îc sö dông trong hÖ thèng phanh ®ç, ph¶i thùc hiÖn thö bæ sung theo 10.7. 10.2.2.2 Thö dõng trªn dèc Thö dõng xe trªn dèc ®−îc thùc hiÖn trªn ®−êng cã ®é dèc 18% theo 5.1 (ngo¹i trõ 5.1.3). §èi víi s¬mi- r¬moãc v r¬moãc cã trôc trung t©m, v× lý do an to n v tÝnh kh¶ thi, thùc hiÖn víi to n bé ®o n xe (xe kÐo v xe thö). Khèi l−îng thùc cña ®o n xe nªn v−ît qu¸ khèi l−îng lín nhÊt cña xe thö c ng Ýt c ng tèt; theo ®ã t¶i träng trªn m©m kÐo hoÆc trªn khíp nèi c¬ khÝ cã thÓ gi¶m ®i t−¬ng øng; h¬n n÷a ch©n chèng sÏ kh«ng ch¹m ®Êt. Gi÷ xe th hoÆc ®o n xe ®øng yªn trªn dèc theo quy tr×nh thö trong 10.2.2.1. Thö nghiÖm ®−îc thùc hiÖn theo c¶ hai chi u, trõ khi cã ®iÒu kiÖn xÊu h¬n, trong tr−êng hîp n y chØ cÇn thö nghiÖm cho i u ki n x u hơn. Xe thö ®−îc gi÷ ®øng yªn trong 5 phót. NÕu ®−êng dèc ®−îc sö dông cho th nghi m cã ®é dèc lín h¬n ®é dèc quy ®Þnh, thö nghiÖm vÉn ®−îc thùc hiÖn trong tÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh kh¸c. 10.2.2.3 Thö trªn ®−êng b ng Thö trªn ®−êng b ng ®−îc thùc hiÖn theo quy tr×nh thö trong 10.2.2.1 trªn ®−êng b ng ph¼ng, kÐo xe thö b»ng c¸ch thÝch hîp (xe kÐo hoÆc b»ng c¸ch kh¸c) Xe th ®−îc gi÷ ®øng yªn víi lùc kÐo nhá h¬n hoÆc b»ng tæng lùc phanh, FBR ,nghÜa l : 0,18 FR trong tr−êng hîp cña r¬moãc, v 0,18 (FR + FK) trong tr−êng hîp cña s¬mi-r¬moãc v r¬moãc cã trôc trung t©m. LÆp l¹i quy tr×nh thö n y b»ng c¸ch di chuyÓn xe thö theo chiÒu ng−îc l¹i, trõ khi ®Æc ®iÓm thiÕt kÕ cña c¬ cÊu phanh l ®Ó cho hiÖu qu¶ phanh l ®éc lËp víi chiÒu quay 10.2.2.4 Thö trªn ®éng lùc kÕ con l¨n quay tèc ®é thÊp. Tèc ®é cña ®éng l c k con l¨n trong thö nghiÖm n y kh«ng v−ît qu¸ 12 km/h. §o lÇn l−ît lùc phanh trªn mçi trôc ®−îc phanh b»ng hÖ thèng phanh ®ç. T¹i mçi lÇn ®o lùc ®iÒu khiÓn kh«ng v−ît qu¸ [600]N. Tæng lùc phanh, FBR ph¶i l nhá nhÊt 0,18 FR trong tr−êng hîp cña r¬moãc, v 0,18 (FR + FK) trong tr−êng hîp cña s¬mi-r¬moãc v r¬moãc cã trôc trung t©m. 22
Đồng bộ tài khoản