TCVN 7361:2003

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
63
lượt xem
9
download

TCVN 7361:2003

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt nam,Chất Lượng sản phẩm.TCVN 7361:2003. Phương tiện giao thông đường bộ. Tấm báo hiệu phía sau của xe hạng nặng và dài. Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu. Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu đối với tấm báo hiệu phía sau của ô tô hạng nặng và rơmooc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 7361:2003

 1. TCVN tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 7361 : 2003 Ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé - TÊm b¸o hiÖu phÝa sau cho xe h¹ng nÆng vµ dµi - Yªu cÇu vµ ph−¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles - Rear marking plates for heavy and long vehicles - Requirements and test methods in type approval Hµ Néi - 2003 3
 2. TCVN 7361 : 2003 Lêi nãi ®Çu TCVN 7361 : 2003 ®−îc biªn so¹n trªn c¬ së quy ®Þnh ECE 104. TCVN 7361 : 2003 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 22 Ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé v Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l−êng ChÊt l−îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc v C«ng nghÖ ban h nh. 4
 3. TCVN 7361 : 2003 tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 7361 : 2003 Ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé - TÊm b¸o hiÖu phÝa sau cho xe h¹ng nÆng v d i - Yªu cÇu v ph−¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles - Rear marking plates for heavy and long vehicles - Requirements and test methods in type approval 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn n y qui ®Þnh yªu cÇu v ph−¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu ®èi víi tÊm b¸o hiÖu phÝa sau cña «t« h¹ng nÆng v r¬mooc. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn - T i liÖu cña ñy ban chiÕu s¸ng Quèc tÕ CIE No 15 (1971). - T i liÖu cña ñy ban chiÕu s¸ng Quèc tÕ CIE TC 1.6. - T i liÖu cña ñy ban chiÕu s¸ng Quèc tÕ CIE TC 2.3. - ISO 105-B02-1994 (bæ sung n¨m 1998; 2000): Textiles-Tests for colour fasness - Part B02: Colour fasness to artificial light: Xenon are fading lamp test.Thö ®é bÒn m u cña h ng dÖt. - Tiªu chuÈn cña ñy ban chiÕu s¸ng Quèc tÕ CIE D65. - Tiªu chuÈn ñy ban chiÕu s¸ng Quèc tÕ CIE A. - T i liÖu cña ñy ban chiÕu s¸ng Quèc tÕ CIE No. 54, 1982. 3 ThuËt ng÷ v ®Þnh nghÜa Tiªu chuÈn n y ¸p dông c¸c thuËt ng÷ v ®Þnh nghÜa sau: 3.1 TÊm b¸o hiÖu phÝa sau (Rear marking plate): Mét tÊm h×nh ch÷ nhËt cã c¸c h×nh mÉu ®Æc tr−ng trªn bÒ mÆt v cã líp vËt liÖu hoÆc c¬ cÊu ph¶n quang v huúnh quang; 3.2 Bé tÊm mÉu (Sample unit): Mét bé tÊm b¸o hiÖu ho n chØnh ®Ó l¾p v o xe v ®¹i diÖn cho lo¹t s¶n phÈm hiÖn t¹i; 3.3 C¸c lo¹i tÊm b¸o hiÖu phÝa sau: 5
 4. TCVN 7361 : 2003 Lo¹i 1: TÊm b¸o hiÖu phÝa sau dïng cho xe t¶i h¹ng nÆng (xe t¶i hoÆc ®Çu kÐo) cã c¸c säc huúnh quang ®á v c¸c säc ph¶n quang v ng xen kÏ. Lo¹i 2: TÊm b¸o hiÖu phÝa sau dïng cho xe d i (r¬moãc v s¬mi r¬moãc) ë gi÷a cã líp ph¶n quang m u v ng v cã ®−êng viÒn l líp huúnh quang m u ®á. Lo¹i 3: TÊm b¸o hiÖu phÝa sau dïng cho xe t¶i h¹ng nÆng (xe t¶i hoÆc ®Çu kÐo) cã c¸c säc ph¶n quang ®á v c¸c säc ph¶n quang v ng xen kÏ. Lo¹i 4: TÊm b¸o hiÖu phÝa sau dïng cho xe d i (r¬moãc v s¬mi r¬moãc) ë gi÷a l líp ph¶n quang v ng v ®−êng viÒn l líp ph¶n quang ®á. 3.4 Sù ph¶n quang (Retro-reflection): Sù ph¶n x¹ trong ®ã sù bøc x¹ quay trë vÒ theo h−íng gÇn víi h−íng cña tia s¸ng chiÕu tíi, tÝnh chÊt n y ®−îc duy tr× ngay c¶ khi cã sù thay ®æi lín vÒ h−íng cña tia tíi. 3.4.1 VËt liÖu ph¶n quang (Retro-reflective material): Mét bÒ mÆt hoÆc mét dông cô khi bÞ chÞu bøc x¹ trùc tiÕp th× phÇn lín c¸c tia tíi bÞ ph¶n x¹ ng−îc l¹i. 3.4.2 TÊm ph¶n quang (Retro-reflecting device): Mét côm l¾p bao gåm mét hoÆc nhiÒu phÇn tö ph¶n quang. 3.5 C¸c ®Þnh nghÜa h×nh häc (H×nh A1) 3.5.1 T©m chuÈn (Reference centre): Mét ®iÓm ë trªn hoÆc ë gÇn vïng ph¶n quang ®−îc coi l t©m cña thiÕt bÞ ®Ó x¸c ®Þnh c¸c ®Æc tÝnh cña nã. 3.5.2 Trôc chiÕu s¸ng (illumination axis): §o¹n th¼ng tõ t©m chuÈn ®Õn nguån s¸ng. 3.5.3 Trôc quan s¸t (Observation axis): §o¹n th¼ng tõ t©m chuÈn ®Õn ®Çu m¸y ®o s¸ng. 3.5.4 Gãc quan s¸t (Observation angles) α: Gãc gi÷a trôc chiÕu s¸ng v trôc quan s¸t. Gãc quan s¸t lu«n d−¬ng v trong tr−êng hîp ph¶n quang th× nã cã giíi h¹n nhá. Ph¹m vi lín nhÊt: 0 ≤ α < 1800; 3.5.5 Nöa mÆt ph¼ng quan s¸t (Observation half-plane): Nöa mÆt ph¼ng b¾t ®Çu tõ trôc chiÕu s¸ng v chøa trôc quan s¸t. 3.5.6 Trôc chuÈn (reference axis): §o¹n th¼ng x¸c ®Þnh b¾t ®Çu tõ t©m chuÈn ®−îc sö dông ®Ó m« t¶ vÞ trÝ gãc cña dông cô ph¶n quang. 3.5.7 Gãc tíi (entrance angle) β: Gãc ®−îc x¸c ®Þnh bëi trôc chiÕu s¸ng v trôc chuÈn. Gãc tíi th−êng kh«ng lín h¬n 900 nh−ng trong to n bé c¸c tr−êng hîp th× ph¹m vi ®Çy ®ñ cña nã l 0 ≤ β ≤ 1800. §Ó x¸c ®Þnh vÒ h−íng mét c¸ch ®Çy ®ñ th× gãc n y ®−îc ®Æc tr−ng bëi hai th nh phÇn β1 v β2. 3.5.8 Trôc thø nhÊt (first axis): Trôc ®i qua t©m chuÈn v vu«ng gãc víi nöa ph¼ng mÆt quan s¸t. 6
 5. TCVN 7361 : 2003 3.5.9 Th nh phÇn thø nhÊt cña gãc tíi (First component of the entrance angle) β1: Gãc gi÷a trôc chiÕu s¸ng v mÆt ph¼ng chøa trôc chuÈn v trôc thø nhÊt. Ph¹m vi: -1800 < β1 ≤ 1800. 3.5.10 Th nh phÇn thø hai cña gãc tíi (Second component of the entrance angle) β2: Gãc gi÷a mÆt ph¼ng chøa nöa mÆt quan s¸t v trôc chuÈn. Ph¹m vi: -900 ≤ β2 ≤ 900. 3.5.11 Trôc thø hai (Second axis): Trôc ®i qua t©m chuÈn v vu«ng gãc víi trôc thø nhÊt v trôc chuÈn. ChiÒu d−¬ng cña trôc 2 n»m trong nöa mÆt ph¼ng quan s¸t khi -900 < β1 < 900, nh− trong h×nh A1. 3.5.12 Gãc quay (Angle of rotation) ε: Gãc m vËt mÉu quay quanh nã theo ph−¬ng th¼ng ®øng cña nã tõ mét vÞ trÝ bÊt kú ng−îc chiÒu kim ®ång hå (+ε) hoÆc theo chiÒu kim ®ång hå (-ε) nh×n theo h−íng chiÕu s¸ng. NÕu vËt liÖu hoÆc dông cô ph¶n quang cã ®¸nh dÊu (vÝ dô TOP) th× dÊu n y sÏ quyÕt ®Þnh ®Õn vÞ trÝ b¾t ®Çu. Gãc quay ε n»m trong ph¹m vi -1800 < ε ≤ 1800. 3.6 ThuËt ng÷ vÒ ®o ¸nh s¸ng 3.6.1 HÖ sè ph¶n quang (Coefficient of retro-reflection) R l th−¬ng sè cña hÖ sè c−êng ®é to¶ s¸ng R cña mÆt ph¶n quang víi diÖn tÝch A cña nã. I R '= E ⊥ .A HÖ sè R ®−îc biÓu thÞ b»ng ®¬n vÞ (cd.lx-1.m-2). 3.6.2 §−êng kÝnh gãc cña mÉu ph¶n quang (Angular diameter of retro-reflector sample) η: Gãc ®−îc ch¾n bëi kÝch th−íc lín nhÊt cña mÉu ph¶n quang t¹i t©m cña nguån chiÕu s¸ng, hoÆc t©m cña ®Çu thu ¸nh s¸ng. 3.6.3 HÖ sè chãi (Luminance factor): Tû sè gi÷a ®é chãi cña vËt víi ®é chãi ®· bÞ khuÕch t¸n ho n to n trong cïng ®iÒu kiÖn nh− nhau vÒ sù chiÕu s¸ng v gãc quan s¸t. 3.6.4 Sù huúnh quang (Fluorescence): Khi mét chÊt n o ®ã ®Ó gÇn mét nguån ph¸t x¹ tia cùc tÝm hoÆc tia s¸ng xanh, nã ph¸t ra c¸c bøc x¹ (sãng ¸nh s¸ng) cã b−íc sãng d i h¬n víi ¸nh s¸ng th«ng th−êng. HiÖn t−îng n y ®−îc gäi l sù huúnh quang. V o ban ng y v lóc gÇn tèi, m u huúnh quang s¸ng h¬n m u b×nh th−êng bëi v× chóng ph¶n x¹ phÇn m ¸nh s¸ng chiÕu lªn chóng, v ngo i ra chóng ph¸t x¹ ¸nh s¸ng. V o ban ®ªm m¸u huúnh quang kh«ng s¸ng h¬n nh÷ng m u th«ng th−êng. 3.7 M« t¶ m¸y ®o gãc (description of goniometer) M¸y ®o gãc ®−îc sö dông trong c¸c phÐp ®o sù ph¶n quang trong hÖ thèng h×nh häc CIE ®−îc minh häa ë h×nh A.2. Trong phÇn minh häa n y, ®Çu cña m¸y ®o ¸nh s¸ng ®−îc ®Æt bÊt kú theo ph−¬ng th¼ng ®øng bªn trªn nguån s¸ng. Trôc thø nhÊt l mét trôc ®Þnh vÞ n»m ngang v ®−îc ®Æt vu«ng gãc víi nöa mÆt ph¼ng quan s¸t. Cã thÓ sö dông c¸ch xÕp ®Æt kh¸c ®èi víi c¸c th nh phÇn cña víi c¸ch xÕp ®Æt ®· ®−îc chØ dÉn. 7
 6. TCVN 7361 : 2003 3.8 §Þnh nghÜa vÒ kiÓu C¸c tÊm b¸o hiÖu phÝa sau thuéc c¸c kiÓu kh¸c nhau l c¸c tÊm b¸o hiÖu kh¸c nhau vÒ c¸c mÆt chñ yÕu sau: 3.8.1 Tªn th−¬ng m¹i hoÆc nh·n hiÖu. 3.8.2 C¸c ®Æc tÝnh cña vËt liÖu ph¶n quang. 3.8.3 C¸c ®Æc tÝnh cña vËt liÖu huúnh quang. 3.8.4 C¸c bé phËn ¶nh h−ëng ®Õn tÝnh chÊt cña vËt liÖu hoÆc dông cô ph¶n quang. 3.8.5 Sù kh¸c nhau vÒ h×nh d¹ng v kÝch th−íc cña tÊm b¸o hiÖu phÝa sau kh«ng t¹o ra kiÓu kh¸c nhau. 4 T i liÖu kü thuËt v mÉu thö 4.1 T i liÖu kü thuËt 4.1.1 C¸c b¶n vÏ, gåm 3 b¶n, ®Çy ®ñ chi tiÕt cho phÐp nhËn d¹ng kiÓu lo¹i. C¸c b¶n vÏ ph¶i chØ ra vÞ trÝ l¾p r¸p tÊm b¸o hiÖu phÝa sau ë phÝa ®u«i xe. Chóng còng ph¶i chØ râ vÞ trÝ d nh cho sè phª duyÖt v ký hiÖu nhËn d¹ng liªn quan ®Õn vßng trßn cña nh·n ®−îc phª duyÖt. 4.1.2 B¶n ®Æc tÝnh kü thuËt cña vËt liÖu trªn vïng ph¶n quang. 4.1.3 B¶n ®Æc tÝnh kü thuËt cña vËt liÖu trªn vïng huúnh quang. 4.2 MÉu thö C¸c mÉu cã vïng ph¶n quang v huúnh quang; sè cña mÉu ®−îc quy ®Þnh trong phô lôc D. 5 Ghi nh n 5.1 Mçi tÊm b¸o hiÖu phÝa sau cho phª duyÖt ph¶i cã: 5.1.1 Tªn th−¬ng m¹i hoÆc nh·n hiÖu cña nh s¶n xuÊt; 5.1.2 Trªn nh÷ng tÊm m hÖ thèng ph¶n quang cña nã kh«ng xoay trßn theo mäi h−íng, tõ TOP ®−îc ®ãng theo ph−¬ng n»m ngang ë chç cao nhÊt cña tÊm b¸o hiÖu khi l¾p v o xe. 5.2 Nh·n ®−îc ghi v o vïng ph¶n quang hoÆc huúnh quang, hoÆc trªn mÐp cña tÊm b¸o hiÖu, v ph¶i nh×n thÊy ®−îc tõ bªn ngo i khi tÊm b¸o hiÖu ®−îc l¾p cè ®Þnh trªn xe. 5.3 Nh·n ph¶i ®äc ®−îc mét c¸ch râ r ng v kh«ng thÓ tÈy s¹ch ®−îc. 6 Yªu cÇu kü thuËt chung 6.1 C¸c tÊm b¸o hiÖu ph¶n quang/huúnh quang hoÆc chØ ph¶n quang ph¶i ®−îc chÕ t¹o sao cho chóng tho¶ m·n yªu cÇu kü thuËt v tiÕp tôc duy tr× ®−îc nh÷ng yªu cÇu kü thuËt ®ã trong sö dông th«ng 8
 7. TCVN 7361 : 2003 th−êng. ngo i ra chóng kh«ng ®−îc cã khuyÕt tËt n o trong kÕt cÊu hoÆc chÕ t¹o cã h¹i cho hiÖu qu¶ ho¹t ®éng hoÆc duy tr× tr¹ng th¸i tèt cña chóng. 6.2 C¸c th nh phÇn cña c¸c tÊm b¸o hiÖu ph¶n quang/huúnh quang hoÆc chØ ph¶n quang kh«ng bÞ ph¸ hñy mét c¸ch dÔ d ng. 6.3 TÊm b¸o hiÖu phÝa sau ph¶i ®−îc l¾p r¸p mét c¸ch ch¾c ch¾n, bÒn v÷ng v o phÝa sau cña xe b»ng vÝt, ®inh t¸n. 6.4 PhÝa ngo i bÒ mÆt ph¶n quang/huúnh quang hoÆc chØ ph¶n quang ph¶i ®−îc lau s¹ch dÔ d ng. BÒ mÆt cña tÊm kh«ng ®−îc th« r¸p, gå ghÒ g©y khã kh¨n cho viÖc l m s¹ch. 7 Yªu cÇu kü thuËt riªng (thö nghiÖm) C¸c tÊm b¸o hiÖu phÝa sau ph¶i tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn vÒ h×nh d¹ng v nh÷ng säc nghiªng, c¸c yªu cÇu vÒ so m u, ®o ¸nh s¸ng, tÝnh chÊt vËt lý v c¬ häc ®−îc cho trong c¸c phô lôc E ®Õn N cña tiªu chuÈn n y. 8 Söa ®æi kiÓu lo¹i cña tÊm b¸o hiÖu phÝa sau Mäi söa ®æi kiÓu lo¹i cña tÊm b¸o hiÖu phÝa sau ph¶i ®¶m b¶o kh«ng g©y t¸c h¹i ®¸ng kÓ v trong bÊt kú tr−êng hîp n o còng vÉn ph¶i tu©n theo mäi yªu cÇu kü thuËt. 9 Sù phï hîp cña s¶n xuÊt C¸c tÊm b¸o hiÖu phÝa sau ®−îc phª duyÖt theo tiªu chuÈn n y ph¶i ®−îc s¶n xuÊt tu©n theo kiÓu ®· ®−îc phª duyÖt b»ng c¸ch ®¸p øng c¸c yªu cÇu ®Æt ra trong ®iÒu 6, 7 v phô lôc P, phô lôc R trong tiªu chuÈn n y. VÝ dô vÒ mÉu th«ng b¸o phª duyÖt kiÓu v bè trÝ dÊu phª duyÖt ®−îc tr×nh b y trong phô lôc B v C. 9
 8. TCVN 7361 : 2003 Phô lôc A (quy ®Þnh) HÖ thèng täa ®é cie 1: Trôc thø nhÊt I: Trôc chiÕu s¸ng α: Gãc quan s¸t 2: Trôc thø hai O: Trôc quan s¸t β1, β2: Gãc tíi R: Trôc chuÈn ε: Gãc quay H×nh A.1 HÖ thèng gãc CIE dïng ®Ó ®o v x¸c ®Þnh vËt ph¶n quang. Trôc thø nhÊt vu«ng gãc víi mÆt chøa trôc quan s¸t v trôc chiÕu s¸ng. Trôc thø hai vu«ng gãc víi trôc trôc thø nhÊt v trôc chuÈn. TÊt c¶ c¸c trôc, gãc, h−íng quay ®Òu ®−îc thÓ hiÖn theo chiÒu d−¬ng. Chó thÝch - (a) Trôc cè ®Þnh chÝnh l trôc chiÕu s¸ng. (b) Trôc thø nhÊt l trôc cè ®Þnh vu«ng gãc víi mÆt chøa trôc quan s¸t v trôc chiÕu s¸ng. (c) Trôc chuÈn l trôc cè ®Þnh trong vËt ph¶n quang v thay ®æi theo β1, β2. 10
 9. TCVN 7361 : 2003 H×nh A.2 - H×nh vÏ miªu t¶ m¸y ®o gãc dùa theo hÖ thèng gãc CIE dïng ®Ó x¸c ®Þnh v ®o vËt ph¶n quang. TÊt c¶ c¸c gãc v h−íng quay ®Òu thÓ hiÖn theo chiÒu d−¬ng 11
 10. TCVN 7361 : 2003 Phô lôc B (tham kh¶o) (VÝ dô tham kh¶o vÒ th«ng b¸o phª duyÖt kiÓu cña c¸c n−íc tham gia HiÖp ®Þnh 1958, ECE, Liªn hiÖp quèc. Ch÷ E Trong vßng trßn t−îng tr−ng cho viÖc phª duyÖt kiÓu cña c¸c n−íc n y) (Khæ lín nhÊt: A4 (210 x 297mm) th«ng b¸o CÊp bëi: C¬ quan cã thÈm quyÒn: .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. (2) VÒ viÖc: CÊp phª duyÖt Kh«ng cÊp phª duyÖt CÊp phª duyÖt më réng Thu håi phª duyÖt ChÊm døt s¶n xuÊt mét kiÓu lo¹i cña tÊm b¸o hiÖu phÝa sau, theo ECE No 70. Phª duyÖt sè ...................................... Phª duyÖt më réng sè ........................................................ B.1 Tªn th−¬ng m¹i hoÆc nh·n hiÖu cña tÊm b¸o hiÖu phÝa sau: ........................................................ B.2 KiÓu lo¹i cña tÊm b¸o hiÖu phÝa sau: .............................................................................................. B.2.1 Lo¹i tÊm b¸o hiÖu phÝa sau:............................................................................................................. B.3 Tªn v ®Þa chØ cña nh s¶n xuÊt: .................................................................................................... ............................................................................................................................................................... B.4 Tªn v ®Þa chØ cña ®¹i diÖn cña nh s¶n xuÊt (nÕu cã): ................................................................. ............................................................................................................................................................... B.5 N¬i cÊp b¶n phª duyÖt: ................................................................................................................... B.6 §¬n vÞ kü thuËt chÞu tr¸ch nhiÖm tiÕn h nh thö nghiÖm ®Ó phª duyÖt: ........................................... ............................................................................................................................................................... B.7 Ng y lËp biªn b¶n thö: .................................................................................................................... B.8 Sè cña biªn b¶n thö: ....................................................................................................................... 12
 11. TCVN 7361 : 2003 B.9 Nh÷ng ®iÓm chó ý: .......................................................................................................................... B.10 Nh÷ng xe sÏ l¾p tÊm b¸o hiÖu phÝa sau: ........................................................................................ ............................................................................................................................................................... B.11 VÞ trÝ v tr¹ng th¸i cña nh·n: ........................................................................................................... B.12 Phª duyÖt/phª duyÖt më réng/kh«ng cÊp/thu håi phª duyÖt (2) ................................................................................................................................................................... B.13 Lý do më réng (nÕu cã thÓ) ............................................................................................................. B.14 §Þa ®iÓm: ......................................................................................................................................... B.15 Ng y: .............................................................................................................................................. B.16 Ch÷ ký: ............................................................................................................................................ B.17 Danh môc nh÷ng t i liÖu ®· nép ë c¬ quan qu¶n lý ®−îc kÌm v o th«ng b¸o n y:....................... ………………………………………………………………………………………………………………………. Chó thÝch - (1) Ph©n biÖt sè cña quèc gia ®· phª duyÖt / phª duyÖt më réng / kh«ng cÊp / thu håi phª duyÖt (nh÷ng ®iÒu kho¶n ®· cho trong tiªu chuÈn). (2) G¹ch bá nh÷ng ®iÒu kh«ng ¸p dông. 13
 12. TCVN 7361 : 2003 Phô lôc C (tham kh¶o) (VÝ dô tham kh¶o vÒ bè trÝ c¸c dÊu hiÖu phª duyÖt kiÓu cña c¸c n−íc tham gia hiÖp ®Þnh 1958, ECE, Liªn hiÖp quèc) a a = 5 mm min. H×nh C.1 TÊm b¸o hiÖu phÝa sau cã ghi nh·n nh− trªn ®−îc cÊp t¹i H lan (E4) ë c«ng nhËn sè 01148. Hai sè ®Çu tiªn cho biÕt tÊm b¸o hiÖu ®· ®−îc c«ng nhËn phï hîp víi Tiªu chuÈn n y còng nh− sù söa ®æi ®−îc quy ®Þnh bëi lo¹t sè 01. Ký tù RF cho biÕt tÊm b¸o hiÖu phÝa sau thuéc lo¹i 1 hoÆc 2 (vËt liÖu ph¶n quang/huúnh quang). TÊm b¸o hiÖu phÝa sau thuéc lo¹i 3 hoÆc 4 (chØ cã vËt liÖu ph¶n quang) ®−îc ghi ký tù RR . Chó thÝch - Sè v ký hiÖu thªm v o cÇn ph¶i ®Ó bªn trong vßng trßn v ®Ønh trªn cña nã ë vÞ thÊp h¬n ë bªn ph¶i hoÆc bªn tr¸i ch÷ E . C¸c sè ph¶i ®−îc ®Æt ngang h ng v cïng h−íng víi ch÷ E . Sè v ký hiÖu thªm v o cÇn ph¶i ®Ó ®èi diÖn víi mét ký hiÖu kh¸c. ViÖc sö dông ch÷ sè Roman còng nh− c¸c ch÷ sè ®· ®−îc phª duyÖt kh«ng ®−îc ®Ó nhÇm lÉn víi c¸c ký hiÖu kh¸c. 14
 13. TCVN 7361 : 2003 Phô lôc D (quy ®Þnh) Quy tr×nh thö C¸c mÉu thö D.1 §Ó thùc hiÖn c¸c thö nghiÖm ph¶i cung cÊp cho phßng thÝ nghiÖm hai tÊm b¸o hiÖu phÝa sau lín dïng cho xe t¶i v ®Çu kÐo v hai tÊm b¸o hiÖu phÝa sau lín dïng cho r¬ moãc v s¬ mi r¬ moãc (hoÆc c¸c tÊm t−¬ng ®−¬ng nhá h¬n) D.2 C¸c mÉu thö ph¶i ®¹i diÖn cho lo¹t s¶n phÈm hiÖn t¹i phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu cña nh s¶n xuÊt c¸c vËt liÖu hoÆc dông cô ph¶n quang hoÆc ph¶n quang/huúnh quang. D.3 Sau khi kiÓm tra x¸c nhËn yªu cÇu kü thuËt chung (®iÒu 6 cña tiªu chuÈn) v c¸c th«ng sè vÒ h×nh d¹ng v kÝch th−íc (phô lôc E) c¸c mÉu ph¶i ®−îc ®−a ®Õn thö tÝnh chÞu nhiÖt (phô lôc K) cña tiªu chuÈn n y, sau ®ã sÏ thö theo phô lôc F, G, H. D.4 C¸c phÐp ®o ¸nh s¸ng v m u s¾c cã thÓ ®−îc tiÕn h nh trªn cïng mét mÉu. D.5 C¸c mÉu ch−a qua thö nghiÖm n o ph¶i ®−a v o c¸c thö nghiÖm cßn l¹i. 15
 14. TCVN 7361 : 2003 Phô lôc E (quy ®Þnh) Yªu cÇu kü thuËt vÒ h×nh d¹ng v kÝch th−íc H×nh d¹ng v kÝch th−íc cña tÊm b¸o hiÖu phÝa sau ph¶n quang/ huúnh quang E.1 H×nh d¹ng: C¸c tÊm ph¶i cã h×nh ch÷ nhËt ®Ó l¾p v o phÝa sau cña xe. E.2 MÉu h×nh: §Ó l¾p trªn r¬ moãc hoÆc s¬mi r¬ moãc, tÊm b¸o hiÖu ph¶i cã nÒn ph¶n quang m u v ng víi ®−êng viÒn huúnh quang hoÆc ph¶n quang m u ®á; §Ó l¾p trªn xe kh«ng cã khíp nèi (®Çu kÐo hoÆc xe t¶i), tÊm b¸o hiÖu ph¶i dïng lo¹i cã v¹ch ch÷ V xen kÏ, nh÷ng säc chÐo ph¶n quang m u v ng v nh÷ng säc b»ng vËt liÖu hoÆc thiÕt bÞ huúnh quang hoÆc ph¶n quang m u ®á. E.3 KÝch th−íc: Tæng chiÒu d i nhá nhÊt cña bé c¸c tÊm b¸o hiÖu phÝa sau chØ bao gåm mét, hai hoÆc bèn tÊm b¸o hiÖu cã vËt liÖu ph¶n quang hoÆc huúnh quang l 1130 mm, tæng chiÒu d i lín nhÊt l 2300 mm. E.3.1 ChiÒu réng cña tÊm b¸o hiÖu phÝa sau: §èi víi xe t¶i hoÆc ®Çu kÐo: 140 mm± 10 . +30 §èi víi r¬moãc hoÆc s¬mi r¬moãc: 200 mm -5 E.3.2 ChiÒu d i cña mçi tÊm b¸o hiÖu phÝa sau trong bé tÊm b¸o hiÖu bao gåm hai tÊm cho xe t¶i hoÆc ®Çu kÐo, ®−îc minh häa trªn h×nh N.1(b) v h×nh N.1(c), cã thÓ gi¶m ®Õn møc tèi thiÓu l 140 mm, miÔn l chiÒu réng ®−îc t¨ng ®Õn møc diÖn tÝch cña mçi tÊm tèi thiÓu l 735 cm2, kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 1725 cm2 v tÊm b¸o hiÖu l h×nh ch÷ nhËt. E.3.3 ChiÒu réng cña ®−êng viÒn huúnh quang ®á cña tÊm b¸o hiÖu phÝa sau ®èi víi r¬moãc v s¬mi r¬moãc l 40 mm ±1. E.3.4 Gãc nghiªng cña c¸c säc chÐo l 450 ± 50. BÒ réng cña säc l 100 mm ±2,5. E.3.5 C¸c tÊm b¸o hiÖu phÝa sau ph¶i ®−îc ®Æt theo tõng cÆp ®èi xøng. C¸c ®Æc tÝnh vÒ h×nh d¹ng, kÝch th−íc v mÉu h×nh quy ®Þnh ®−îc minh häa ë h×nh N.1 v h×nh N.2 cña tiªu chuÈn n y. 16
 15. TCVN 7361 : 2003 Phô lôc F (quy ®Þnh) Yªu cÇu kü thuËt vÒ ®o m u F.1 TÊm b¸o hiÖu phÝa sau dïng cho xe h¹ng nÆng v r¬moãc ph¶i ®−îc chÕ t¹o tõ vËt liÖu hoÆc dông cô ph¶n quang m u v ng v ®á hoÆc ph¶n quang m u v ng v huúnh quang m u ®á. F.2 VËt liÖu ph¶n quang m u v ng hoÆc ®á F.2.1 Khi ®−îc ®o b»ng phæ quang kÕ phï hîp víi nh÷ng quy ®Þnh trong t i liÖu CIE sè 15 (1971) v chiÕu s¸ng b»ng thiÕt bÞ chiÕu s¸ng tiªu chuÈn CIE D65 t¹i mét gãc tõ 450 ®Õn 900 v quan s¸t theo ph−¬ng ph¸p tuyÕn (45/0 vÒ mÆt h×nh häc), m u s¾c cña vËt liÖu trong tr¹ng th¸i míi ph¶i ë trong ph¹m vi diÖn tÝch ®−îc x¸c ®Þnh theo to¹ ®é m u trong B¶ng F.1 v phï hîp víi hÖ sè chãi. B¶ng F.1 - To¹ ®é m u x v y M u 1 2 3 4 HÖ sè chãi β x 0,545 0,487 0,427 0,465 V ng ≥ 0,16 y 0,454 0,423 0,483 0,534 x 0,690 0,595 0,569 0,655 §á ≥ 0,03 y 0,310 0,315 0,341 0,345 F.2.2 Khi ®−îc chiÕu s¸ng b»ng thiÕt bÞ chiÕu s¸ng tiªu chuÈn CIE A t¹i gãc tíi β1 = β2 = 00, hoÆc, nÕu viÖc n y ®−îc l m trªn bÒ mÆt ph¶n quang kh«ng m u t¹i gãc tíi β1 = ± 50, β2 = 00, v ®−îc ®o t¹i gãc quan s¸t 200, m u cña vËt liÖu trong tr¹ng th¸i míi ph¶i ë trong ph¹m vi diÖn tÝch ®−îc x¸c ®Þnh bëi c¸c täa ®é m u cho trong B¶ng F.2. B¶ng F.2 - Täa ®é m u x v y M u 1 2 3 4 x 0,585 0,610 0,520 0,505 V ng y 0,385 0,390 0,480 0,465 x 0,720 0,735 0,665 0,643 §á y 0,258 0,265 0,335 0,335 Chó thÝch - HiÖn nay m¸u s¾c v o ban ®ªm cña vËt liÖu ph¶n quang ®ang ®−îc CIE TC 1.6 nghiªn cøu v× vËy c¸c giíi h¹n ®· cho ë trªn chØ l t¹m thêi v sÏ ®−îc xem l¹i sau khi ban kü thuËt CIE TC 1.6 ®· ho n th nh c«ng viÖc cña m×nh. 17
 16. TCVN 7361 : 2003 F.3 VËt liÖu huúnh quang ®á F.3.1 Khi ®−îc ®o b»ng phæ quang kÕ phï hîp víi nh÷ng ®iÒu kho¶n trong t i liÖu CIE sè 15 (1971) v ®−îc chiÕu s¸ng nhiÒu m u s¾c b»ng thiÕt bÞ chiÕu s¸ng tiªu chuÈn CIE D65 (45/0 vÒ mÆt h×nh häc), m u s¾c cña vËt liÖu trong tr¹ng th¸i míi ph¶i ë trong ph¹m vi diÖn tÝch ®−îc x¸c ®Þnh bëi to¹ ®é m u trong b¶ng F.3 v phï hîp víi hÖ sè chãi. B¶ng F.3 - Täa ®é m u x v y M u 1 2 3 4 HÖ sè chãi β x 0,690 0,595 0,569 0,655 §á ≥ 0,30 y 0,310 0,315 0,341 0,345 F.4 Sù tu©n thñ c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt vÒ so m u ph¶i ®−îc thÈm tra b»ng viÖc thö so s¸nh b»ng m¾t th−êng. NÕu cßn bÊt cø nghi ngê n o sau khi thö, sù phï hîp víi ®Æc tÝnh vÒ so m u, ph¶i ®−îc thÈm tra b»ng viÖc x¸c ®Þnh theo hÖ thèng to¹ ®é ba m u ®èi víi mÉu cã nghi ngê nhiÒu nhÊt. 18
 17. TCVN 7361 : 2003 Phô lôc G (quy ®Þnh) Yªu cÇu kü thuËt cña viÖc ®o ¸nh s¸ng C¸c tÝnh chÊt cña viÖc ®o ¸nh s¸ng G.1 Khi ®−îc chiÕu s¸ng b»ng thiÕt bÞ chiÕu s¸ng tiªu chuÈn CIE A v ®−îc ®o nh− giíi thiÖu trong CIE TC 2.3 (CIE xuÊt b¶n sè 54, 1982), hÖ sè ph¶n quang R', cd.m-2.lx-1 , cña vïng ph¶n quang v ng trong tr¹ng th¸i míi tèi thiÓu ph¶i theo c¸c gi¸ trÞ trong b¶ng G.1 hoÆc G.2, tïy theo tõng lo¹i. C¸c tÊm b¸o hiÖu thuéc lo¹i 1 v 2 ph¶i nhËn c¸c gi¸ trÞ trong b¶ng G.1, c¸c tÊm b¸o hiÖu thuéc lo¹i 3 v 4 ph¶i nhËn nh÷ng gi¸ trÞ trong b¶ng G.2. B¶ng G.1 - HÖ sè ph¶n quang R' Gãc quan s¸t α Gãc tíi β (′) (0) β1 00 00 00 00 20′ β2 50 300 400 600 HÖ sè R' M u: 300 180 75 10 -2 [cd.m .lx ]-1 V ng B¶ng G.2 - HÖ sè ph¶n quang R' Gãc quan s¸t α Gãc tíi β (′) (0) β1 00 00 00 00 20′ β2 50 300 400 600 HÖ sè R' V ng 300 180 75 10 M u [cd.m-2.lx-1] §á 10 7 4 - G.2 Gãc ®èi diÖn víi mÉu kh«ng ®−îc lín h¬n 80'. G.3 HÖ sè chãi HÖ sè chãi β tèi thiÓu ph¶i theo chØ dÉn trong b¶ng G.3. B¶ng G.3 - HÖ sè chãi β M u HÖ sè chãi β §á ≥ 0,03 V ng ≥ 0,16 19
 18. TCVN 7361 : 2003 Phô lôc H (quy ®Þnh) ®é bÒn ®èi víi t¸c nh©n bªn ngo I H.1 §é bÒn ®èi víi thêi tiÕt H.1.1 Quy tr×nh ®èi víi mçi lÇn thö cÇn dïng 2 tÊm mÉu cho mét lÇn (xem 3.2). Mét mÉu dïng ®Ó l−u tr÷ trong kho kh« v tèi cho sö dông sau n y ″mÉu chuÈn kh«ng ph¬i s¸ng″. MÉu thø 2 ®−îc ®Ó v o nguån chiÕu s¸ng phï hîp víi ISO 105-B02-1994, 4.3.1.; vËt liÖu ph¶n quang ph¶i ®−îc ph¬i tõ m u xanh tiªu chuÈn No7 cho nh¹t ®Õn No4 trªn cã líp gØ m u x¸m, cßn vËt liÖu huúnh quang th× ®−îc ph¬i tõ m u xanh tiªu chuÈn No5 cho nh¹t ®Õn No4 trªn líp gØ m u x¸m. Sau khi thö, mÉu ph¶i ®−îc röa s¹ch trong dung dÞch l m s¹ch lo·ng trung tÝnh, sÊy kh« v kiÓm tra theo nh÷ng yªu cÇu ®−îc quy ®Þnh trong c¸c môc tõ H.1.2 ®Õn H.1.4. H.1.2 Nh×n b»ng m¾t th−êng - Kh«ng cã vïng n o cña mÉu ph¬i cã bÊt kú mét dÊu hiÖu n o cña sù r¹n nøt, trãc v¶y, rç, rép, ph©n líp, bôi phÊn, h·m m u hoÆc bÞ ¨n mßn. MÉu kh«ng ®−îc co ngãt qu¸ 0,5% theo chiÒu d i theo bÊt kú h−íng n o v kh«ng ®−îc cã dÊu hiÖu h− háng vÒ sù b¸m dÝnh vÝ dô nh− sù næi gå tõ chÊt nÒn. H.1.3 Sù bÒn m u - M u s¾c cña c¸c mÉu ph¬i ph¶i ®¸p øng ®−îc c¸c yªu cÇu trong b¶ng F.1, F.2 v F.3. H.1.4 ¶nh h−ëng ®èi víi hÖ sè ph¶n quang cña vËt liÖu ph¶n quang: H.1.4.1 §èi víi viÖc kiÓm tra n y, phÐp ®o chØ ®−îc thùc hiÖn ë gãc quan s¸t 20′ v gãc tíi 50 theo ph−¬ng ph¸p cho trong phô lôc G. H.1.4.2 HÖ sè ph¶n quang cña mÉu ph¬i khi sÊy kh« kh«ng ®−îc nhá h¬n 80% gi¸ trÞ cho trong b¶ng G.1. H.1.4.3 MÉu sau khi ®Ó ë ngo i m−a th× hÖ sè hoÆc tÝnh ph¶n quang cña nã trong ®iÒu kiÖn n y kh«ng ®−îc nhá h¬n 90% gi¸ trÞ ®¹t ®−îc khi ®o ë ®iÒu kiÖn kh«, nh− ®· gi¶i thÝch ë H.1.4.2. H.2 TÝnh chèng ¨n mßn H.2.1 MÉu ph¶i ®−îc ®Ó trong m«i tr−êng chÞu t¸c ®éng cña s−¬ng muèi trong 48 giê chia l m 2 lÇn mçi lÇn 24 giê, c¸ch nhau 2 giê v trong kho¶ng thêi gian ®ã cho phÐp mÉu ®−îc sÊy kh«. S−¬ng muèi ®−îc t¹o ra b»ng c¸ch phun dung dÞch muèi ë nhiÖt ®é 350C±20, dung dÞch n y ®−îc t¹o bëi 5 phÇn träng l−îng NaCl trong 95 phÇn n−íc cÊt chøa kh«ng qu¸ 0,02% t¹p chÊt. H.2.2 Ngay sau khi ho n th nh thö nghiÖm, mÉu kh«ng ®−îc cã dÊu hiÖu vÒ ¨n mßn ¶nh h−ëng xÊu ®Õn kh¶ n¨ng l m viÖc cña tÊm b¸o hiÖu. 20
 19. TCVN 7361 : 2003 H.2.2.1 HÖ sè ph¶n quang R′ cña vïng ph¶n quang, khi ®o sau chu kú 48 giê ®−îc cho trong G.1 phô lôc G, gãc tíi b»ng 50 v gãc quan s¸t b»ng 20′, kh«ng ®−îc nhá h¬n gi¸ trÞ cho trong b¶ng G.1. Tr−íc khi ®o, bÒ mÆt ph¶i ®−îc l m s¹ch muèi ®äng tõ s−¬ng muèi. H.3 §é bÒn ®èi víi nhiªn liÖu Mét phÇn cña tÊm mÉu cã chiÒu d i kh«ng nhá h¬n 300 mm ®−îc nhóng ch×m trong hçn hîp 70% heptan v 30% toluen (thÓ tÝch), trong mét phót. Sau khi nhÊc tÊm mÉu khái hçn hîp trªn, bÒ mÆt ph¶i ®−îc lau kh« b»ng v¶i mÒm v kh«ng ®−îc cã bÊt kú sù thay ®æi n o nh×n thÊy ®−îc v sù thay ®æi n y l m gi¶m kh¶ n¨ng l m viÖc cña vËt liÖu. H.4 §é b¸m dÝnh (trong tr−êng hîp vËt liÖu dÝnh b¸m) H.4.1 Sù b¸m dÝnh cña vËt liÖu ph¶n quang v huúnh quang ®−îc c¸n dÝnh hoÆc ®−îc phñ ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh. H.4.2 VËt liÖu phñ thuéc bÊt cø lo¹i n o còng kh«ng ®−îc bÞ bong trãc khi kh«ng dïng dông cô hoÆc kh«ng l m h− háng vËt liÖu c¬ b¶n. H.4.3 VËt liÖu ®−îc c¸n dÝnh (m ng dÝnh b¸m) ph¶i cÇn ®Õn lùc tèi thiÓu l 10N trªn 25 mm chiÒu réng, víi tèc ®é 300 mm/ph míi cã thÓ t¸ch khái vËt liÖu nÒn. H.5 TÝnh chÞu n−íc Mét phÇn cña tÊm mÉu cã chiÒu d i kh«ng nhá h¬n 300 mm ®−îc nhóng ch×m trong n−íc cÊt ë nhiÖt ®é 230 C± 50 trong thêi gian 18 giê, sau ®ã nã ®−îc ®Ó kh« trong 24 giê ë ®iÒu kiÖn b×nh th−êng cña phßng thÝ nghiÖm. Sau khi ho n th nh thö nghiÖm, phÇn nhóng ch×m n y ph¶i ®−îc kiÓm tra. Kh«ng cã phÇn n o trong 10 mm tõ mÐp c¾t cã dÊu hiÖu h− háng l m h¹i ®Õn hiÖu qu¶ sö dông cña tÊm. H.6 §é chÞu va ch¹m (lo¹i trõ vËt ph¶n quang h×nh khèi - gãc b»ng nhùa) Khi mét hßn bi thÐp ®Æc ®−êng kÝnh 25 mm ®Ó r¬i tõ dé cao 2 m trªn bÒ mÆt ph¶n quang v huúnh quang cña tÊm ®ì, nhiÖt ®é m«i tr−êng l 230 C± 20, tÊm ®ì kh«ng bÞ nøt hoÆc bÞ c¾t t¹i nÒn ë kho¶ng c¸ch kh«ng lín h¬n 5 mm tõ vïng va ch¹m. H.7 L m s¹ch Mét mÉu khi thö ®−îc b«i mét hçn hîp gåm dÇu b«i tr¬n v than ch× ph¶i ®−îc l m s¹ch mét c¸ch dÔ d ng m kh«ng l m háng bÒ mÆt ph¶n quang hoÆc huúnh quang khi lau s¹ch b»ng mét dung m«i bÐo nh− heptan, sau ®ã röa b»ng mét chÊt tÈy trung tÝnh. 21
 20. TCVN 7361 : 2003 Phô lôc K (quy ®Þnh) TÝnh chÞu nhiÖt K.1 Mét phÇn cña tÊm mÉu cã chiÒu d i kh«ng nhá h¬n 300 mm ®−îc gi÷ trong 12 giê (trong tr−êng hîp vËt ph¶n quang ®−îc ®óc b»ng nhùa th× thêi gian n y l 48 giê) trong kh«ng khÝ kh« ë nhiÖt ®é 650C ± 20, sau ®ã mÉu ®−îc l m m¸t trong mét giê ë nhiÖt ®é 230C ± 20. Sau ®ã nã ®−îc gi÷ ë nhiÖt ®é - 200C ± 20 trong 12 giê. K.2 TÊm mÉu ®−îc kiÓm tra sau khi ®· ®−îc phôc håi 4 giê trong ®iÒu kiÖn b×nh th−êng cña phßng thÝ nghiÖm. K.3 Sau phÐp thö n y, kh«ng ®−îc cã vÕt nøt hoÆc cong vªnh nh×n thÊy ®−îc, ®Æc biÖt l ®èi víi c¸c bé phËn quang häc. 22
Đồng bộ tài khoản