TCVN 7570 : 2006

Chia sẻ: Tranphuongtrinh Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
430
lượt xem
108
download

TCVN 7570 : 2006

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TÀI LIỆU THAM KHẢO VÈ TIÊU CHUẢN CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA  YÊU CẦU KỸ THUẬT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 7570 : 2006

 1. TCVN   Iª U          N    IÖ    N     T      C H U È   V   T   A M TCVN   7570   :2006 XuÊt  b¶n  lÇn  1 Cèt  cho  t«ng  v÷a −  liÖu  bª  vµ    Yªu  cÇu  thuËt kü  Aggregates    mortar−  forconcrete and      Specifications −  Hµ Néi  2006  
 2. TCVN   7570    : 2006 Lêi nãi ®Çu     TCVN  7570  2006   :  thay thÕ cho TCVN  1770    : 1986  TCVN   vµ  1771    : 1987. TCVN  7570  2006   TiÓu  :  do  ban  thuËt Tiªu chuÈn  kü      TCVN/TC  71/SC3  Cèt liÖu cho  t«ng  bª  hoµn thiÖn    së  th¶o  trªn c¬  dù  cña ViÖn Khoa häc  C«ng nghÖ  X©y dùng, Bé    X©y dùng    ®Ò nghÞ, Tæng  Côc Tiªu chuÈn    §o  l êng  ChÊt îng xÐt duyÖt,Bé  l       Khoa  häc  C«ng  vµ  nghÖ   ban hµnh. 2
 3. TCVN   7570    : 2006 3
 4. TCVN   7570    : 2006 T       h  È    iÖ    n  m iª u c  u  n v   t   a  TCVN 7570 : 2006 XuÊt  b¶n  lÇn  1 Cèt  cho  t«ng  v÷a −  liÖu  bª  vµ    Yªu  cÇu  thuËt kü    mortar−  Aggregatesforconcreteand        Specif ions icat 1    Ph¹m     dông vi ¸p  TiªuchuÈn    nµy quy ®Þnh    c¸c yªu cÇu  thuËt®èi      kü    víicètliÖu nhá        (c¸t nhiªn)vµ    tù   cètliÖu lín,     cã  cÊu    Æc   tróc® ch¾c  dïng  chÕ    t«ng  v÷a    t¹obª  vµ  xim¨ng  th«ng  êng. th   Tiªu chuÈn    nµy kh«ng  dông  ¸p  cho        c¸c lo¹i liÖu dïng  cèt   chÕ    t«ng  v÷a    t¹obª  vµ  xim¨ng  Æc   ® biÖt  (bªt«ng  v÷a    vµ  nhÑ,  t«ng  v÷a  bª  vµ  chèng    khèilín…). ¨n mßn,  t«ng  bª        2      Tµi liÖu  viÖn  dÉn TCVN   7572­ :2006  Cèt  1     bª  vµ  −  liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng  thö −  ph¸p    PhÇn    1: LÊy  mÉu. TCVN   7572­ :2006  Cèt  2   liÖu  bª  vµ  −  cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng ph¸p  −  thö  PhÇn     2: X¸c ®Þnh thµnh  phÇn  h¹t. TCVN   7572­ :2006  Cèt  3   liÖu cho  t«ng  v÷a  bª  vµ  − Ph¬ng ph¸p thö − PhÇn   H íng  3:  dÉn    x¸c ®Þnh  thµnh  phÇn  th¹chhäc.   TCVN   7572­ :2006  Cèt  4   bª  vµ  −  liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng    ph¸p  −  thö  PhÇn    4: X¸c ®Þnh khèil  ­ îng riªng,khèil        îng thÓ  tÝch  ®é    vµ  hót níc. TCVN   7572­ :2006  Cèt  5   bª  vµ  −  liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng    ph¸p  −  thö  PhÇn    5: X¸c ®Þnh khèil  ­ îng riªng,khèil        îng thÓ  tÝch  ®é      vµ  hót níccña  gèc  h¹tcètliÖu lín. ®¸  vµ        4
 5. TCVN   7570    : 2006 TCVN   7572­ :2006  Cèt  6   bª  vµ  −  liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng    ph¸p  −  thö  PhÇn    6: X¸c ®Þnh khèil  ­ îng thÓ    tÝch  xèp  ®é  vµ  hæng. TCVN   7572­ :2006  Cèt  7     bª  vµ  −  liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng  thö −  ph¸p    PhÇn    7: X¸c ®Þnh  Èm. ®é  TCVN   7572­ :2006  Cèt  8   bª  vµ  −  liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng    ph¸p  −  thö  PhÇn    8: X¸c ®Þnh hµm  ­ l îng bïn,bôi,sÐt trong cètliÖu vµ                hµm  îng sÐt côc  l     trong cètliÖu nhá.       TCVN   7572­ :2006  Cèt  9   bª  vµ  −  liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng    thö −  ph¸p    PhÇn    9: X¸c ®Þnh    t¹pchÊt  h÷u  c¬. TCVN   7572­ :2006 Cèt  10   bª  vµ  −  liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng    ph¸p  −  thö  PhÇn    10: X¸c ®Þnh cêng  ®é  hÖ   ho¸ m Ò m   vµ  sè    cña  gèc. ®¸  TCVN   7572­ :2006 Cèt  11   liÖu cho  t«ng  v÷a  bª  vµ  − Ph¬ng ph¸p thö − PhÇn     11: X¸c ®Þnh  ®é  nÐn  dËp  hÖ   ho¸ m Ò m   vµ  sè    cña    cètliÖu lín.   TCVN   7572­ :2006  Cèt  12   liÖu cho  t«ng  v÷a  bª  vµ  − Ph¬ng ph¸p thö − PhÇn     12: X¸c ®Þnh  ®é  hao  mßn     ®Ëp   khiva  cña    cètliÖu líntrong m¸y        Los  Angeles. TCVN   7572­ :2006  Cèt  13   bª  vµ  −  liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng    thö −  ph¸p    PhÇn    13: X¸c  ®Þnh  hµm  ­ l îng h¹tthoidÑt        trong cètliÖu lín.       TCVN   7572­ :2006  Cèt  14   liÖu  bª  vµ  −  cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng ph¸p  −  thö  PhÇn     14: X¸c ®Þnh kh¶  n¨ng  ph¶n  øng kiÒm  sil . –  ic TCVN   7572­ :2006  Cèt  15   bª  vµ  −  liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng    thö −  ph¸p    PhÇn    15: X¸c  ®Þnh  hµm  ­ l îng clorua.   TCXDVN   356   :2005    KÕt  cÊu  t«ng  bª  bª  vµ  t«ng    −  cètthÐp  TiªuchuÈn    thiÕtkÕ.   3    ThuËt  ng÷  ®Þnh   vµ  nghÜa  3.1  Cèt liÖu  (aggregate) C¸c    vËt liÖu rêinguån      gèc    tù nhiªnho Æc     nh©n    thµnh  t¹ocã  phÇn      h¹tx¸c ®Þnh,    khinhµo trén víi     xim¨ng  níc,t¹othµnh  t«ng  Æc     vµ      bª  ho v÷a. Theo    kÝch  íc h¹t,cèt liÖu ® îc ph©n      th           ra cèt liÖu nhá    vµ    cètliÖu lín.   5
 6. TCVN   7570    : 2006 3.2  Cèt liÖu  nhá  (fineaggregate)   Hçn hîp        c¸c h¹tcèt liÖu kÝch  íc chñ  th   yÕu    tõ 0,14  m   m ®Õn   m m.  5  Cèt liÖu nhá  thÓ        cã  lµ c¸ttù nhiªn,c¸tnghiÒn  hçn              vµ  hîp tõ c¸ttù nhiªnvµ      c¸tnghiÒn. 3.2.1   C¸t tù    nhiªn (natural    sand) Hçn hîp        c¸c h¹t cèt liÖu nhá  îc h×nh  ®   thµnh  qu¸  do  tr×nh phong ho¸ cña    tù  c¸c ®¸  nhiªn.C¸t tù       nhiªnsau    ®©y       gäilµc¸t. 3.2.2     C¸t nghiÒn  (crushed  rock sand)   Hçn          hîp c¸c h¹tcètliÖu kÝch  ícnhá    th   h¬n  m m     îcdo  5  thu ®   ®Ëp   ho Æc   vµ  nghiÒn    tõ ®¸. 3.2.3   M«®un   líncña    fineness modulus of sand) ®é    c¸t(       ChØ     tiªudanh nghÜa ®¸nh    gi¸møc     ®é th«  Æc   ho mÞn  cña        h¹tc¸t.M« ®un      ®é líncña    îc x¸c c¸t®     ®Þnh b»ng c¸ch céng      c¸c phÇn tr¨m îng sãttÝch        l     luü trªnc¸c sµng    m;  2,5 m 1,25  m;  m 630 µm; 315  µm;  µm vµ  140    chiacho    100.  3.3     Cèt liÖu    lín(coarse  aggregate) Hçn hîp        c¸c h¹tcèt liÖu cã    kÝch  íc tõ 5  m   th     m ®Õn   m m.  70  Cèt liÖu líncã      thÓ    d¨m,      lµ ®¸  sái,sái d¨m  (®Ëp  Æc   ho nghiÒn      hçn      d¨m  sáihay    tõ sái)vµ  hîp tõ ®¸  vµ    sáid¨m. 3.3.1   Sái (gravel)   Cèt  liÖu lín® îch×nh        thµnh  qu¸ tr×nh phong    do      ho¸ cña  tù nhiªn. ®¸    6
 7. TCVN   7570    : 2006 3.3.2   §¸ d¨m    (crushed rock) Cèt  liÖu lín® îcs¶n        xuÊt b»ng    c¸ch ®Ëp     vµ/hoÆc nghiÒn  ®¸. 3.3.3   Sái d¨m    (crushed gravel) Cèt  liÖu lín® îcs¶n        xuÊt b»ng    c¸ch ®Ëp     vµ/hoÆc nghiÒn  cuéi,sáikÝch  íclín.     th   3.3.4   KÝch  thíc h¹tlínnhÊt        cña    cèt liÖu    max ) (maximum   lín(D   partic   lesize) KÝch  íc danh  th   nghÜa tÝnh theo kÝch  íc m ¾t  th   sµng nhá nhÊt    mµ kh«ng  h¬n  %   Ýt  90  khèil    îng h¹tcètliÖu lätqua.         3.3.5   KÝch  thíc h¹tnhá      nhÊt  cña    cèt liÖu    min) (minimum  lín(D   partic   lesize) KÝch  ícdanh  th   nghÜa tÝnh theo kÝch  ícm ¾t  th   sµng    línnhÊt mµ     kh«ng nhiÒu h¬n  %   10  khèil    îng h¹tcètliÖu lätqua.         3.3.6   H¹t thoidÑt      cña    cèt liÖu    elongationand  lín(   flakinessindex of coarse aggregate           ) H¹tcã    kÝch  ícc¹nh  th   nhá  nhÊt nhá    h¬n    1/3 c¹nh  dµi. 3.4  Thµnh  phÇn     h¹tcña    cèt liÖu (part le ic   size distr   ibution) Tû  phÇn  lÖ  tr¨m  khèil       kÝch  ícx¸c ®Þnh.  îng c¸c h¹tcã  th     3.5 T¹p  chÊt  h÷u  (organicimpurit c¬    ies) C¸c chÊt h÷u  trong    c¬  cèt liÖu  thÓ  cã  ¶nh hëng xÊu ®Õn  tÝnh chÊt cña  t«ng  Æc   bª  ho v÷a  xim¨ng.     7
 8. TCVN   7570    : 2006 3.6  Mµu  chuÈn (standardcolors)   Mµu      quiícdïng      ®Ó x¸c ®Þnh  ®Þnh  tÝnh    t¹pchÊt h÷u  trong cètliÖu.   c¬      3.7 CÊp   t«ng    bª  theo cêng  chÞu  ®é  nÐn   (grade of concrete)     Gi¸trÞ cêng  víix¸c suÊt b¶o      ®é        ®¶m   0,95    khinÐn    c¸c mÉu   t«ng  bª  lËp  ph¬ng  chuÈn. 4    Yªu  cÇu  thuËt kü  4.1  C¸t      4.1.1 Theo         gi¸trÞ m«®un  lín,   ®é    dïng  c¸t cho  t«ng  v÷a  îcph©n      bª  vµ  ®   ra hainhãm   chÝnh: – c¸tth« khim«®un  líntrong kho¶ng            ®é      tõ lính¬n    2,0 ®Õn   3,3; – c¸tmÞn       khim«®un  líntrong kho¶ng      ®é      tõ 0,7 ®Õn   2,0. Thµnh phÇn    h¹tcña    c¸t,biÓu thÞ qua îng    l sãt tÝch      luü trªnsµng, n»m     trong ph¹m    vi quy ®Þnh  trong B¶ng    1. 4.1.2   C¸t th«  thµnh       cã  phÇn    quy  h¹tnh  ®Þnh trong B¶ng  ® îc sö    1    dông    ®Ó chÕ     t«ng  t¹o bª  vµ  v÷a    c¸c cÊp  t«ng  m¸c  tÊtc¶    bª  vµ  v÷a. B¶ng  ­ Thµnh  1    phÇn     h¹tcña  c¸t Lîng    sãt tÝch luü  trªnsµng,      % khèil  îng KÝch  thíc lç sµng      C¸t th«   C¸t m Þn   2,5 m m   Tõ  ®Õn   0  20 0 1,25  m m Tõ  ®Õn   15  45 Tõ  ®Õn   0  15 630 µm Tõ  ®Õn   35  70 Tõ  ®Õn   0  35 8
 9. TCVN   7570    : 2006             µm           315  Tõ  ®Õn   65  90 Tõ  ®Õn   5  65           140             µm Tõ  ®Õn100 90  Tõ  ®Õn   65  90 Lîng  qua  sµng  µm   140  ,kh«ng    lín 10 35 h¬n 4.1.3 C¸tmÞn   îcsö       ®   dông  chÕ    t«ng  v÷a  sau: t¹obª  vµ  nh  a) §èivíibª      t«ng:   – c¸tcã    m«®un         ®é líntõ 0,7 ®Õn   (thµnh  1  phÇn    B¶ng  cã  h¹tnh  1)  thÓ  îc sö  ®   dông chÕ    t¹o bª  t«ng  cÊp  thÊp h¬n B15; – c¸tcã    m«®un         ®Õn   (thµnh  ®é líntõ 1  2  phÇn    B¶ng  cã  h¹tnh  1)  thÓ  îc sö  ®   dông chÕ     t¹o bª  t«ng  cÊp    tõ B15  ®Õn   B25; b) §èivíiv÷a:       – c¸t cã    m«®un       0,7  ®é lín tõ  ®Õn  1,5  thÓ  îc sö  cã  ®   dông chÕ     t¹o v÷a m¸c nhá h¬n vµ  b»ng  M5; – c¸tcã    m«®un  líntõ 1,5 ®Õn   ® îcsö  ®é        2    dông chÕ    t¹ov÷a  m¸c M7,5. chó thÝch    TCXD  127   :1985 híng dÉn  thÓ    cô  viÖc  dông  sö  tõng      lo¹i mÞn     së  c¸t trªnc¬  tÝnh to¸nhiÖu    qu¶  kinh tÕ    thuËt.   ­ kü    4.1.4  C¸t dïng chÕ  t¹o     v÷a kh«ng ® îc lÉn qu¸ 5 %  khèi îng c¸c h¹t  l  cã kÝch thíc lín h¬n   m m. 5  4.1.5   Hµm  îng         l c¸c t¹p chÊt (sÐt côc  c¸c t¹p chÊt d¹ng      vµ        côc;bïn,bôi vµ        sÐt)trong c¸t® îc quy          ®Þnh  trong B¶ng    2. 9
 10. TCVN   7570    : 2006 B¶ng  ­ Hµ m  îng  2    l c¸c    t¹p chÊt  trong  c¸t Hµ m  îng    l t¹p chÊt,%     khèil    îng,kh«ng    lính¬n T¹p chÊt bª  t«ng cÊp cao  h¬n   bª    t«ng cÊp thÊp  h¬n   v÷a   B30 vµ  b»ng  B30    −  SÐt  côc  c¸c t¹pchÊt d¹ng  vµ        côc Kh«ng  îccã ®   0,25 0,50 −  Hµm  îng bïn,bôi,sÐt l       1,50 3,00 10,00 4.1.6 T¹p    chÊt h÷u  trong c¸tkhix¸c ®Þnh    c¬          theo ph¬ng ph¸p  mµu,  so  kh«ng  îc thÉm   ®   h¬n mµu  chuÈn. chó thÝch      C¸tkh«ng tho¶ m∙n ®iÒu 4.1.6cã    thÓ  îcsö  ®   dông nÕu kÕt qu¶ thÝ nghiÖm  kiÓm  chøng trong  bª t«ng cho  thÊy îng    l t¹pchÊt h÷u  nµy    c¬  kh«ng lµm  gi¶m  tÝnh  chÊt c¬      lýyªu  cÇu ®èi    t«ng. víibª    4.1.7 Hµm  îng clorua trong c¸t,    l         theo    ­    tÝnh  ion Cl tan trong axit,    quy  ®Þnh  trong B¶ng    3. l ion  ­  B¶ng  ­ Hµ m  îng  3    Cl trong  c¸t Lo¹ibª    t«ng  v÷a vµ  Hµ m  îng  l ion  ­,%   Cl   khèil  îngj,  kh«ng    lính¬n Bª  t«ng dïng trong c¸c kÕt      cÊu  t«ng    bª  cètthÐp  0,01 øng suÊt tr   íc Bª t«ng dïng  trong c¸c kÕt      cÊu  t«ng  bª bª  vµ    0,05 t«ng    cètthÐp  v÷a  vµ  th«ng  êng th chó thÝch   C¸t cã      hµm  îng  l ion  ­    Cl lính¬n      quy  c¸c gi¸trÞ  ®Þnh   B¶ng  cã  ë  3  thÓ  îc sö  ®   dông  nÕu  tæng  hµm  îng ion Cl   l     trong 1    t«ng      c¸c nguån    ­   m bª  3 tõ tÊtc¶    vËt liÖu chÕ      t¹o,kh«ng        vîtqu¸ 0,6 kg. 4.1.8    îcsö   C¸t®   dông    khikh¶  n¨ng  ph¶n  øng  −  ic kiÒm   sil   cña   kiÓm     c¸t  tratheo  ph¬ng  ph¸p    ho¸ häc  (TCVN  7572­ : 2006) ph¶in»m   14       trong vïng      cèt liÖu v«        h¹i.Khi kh¶ n¨ng ph¶n øng kiÒm     ic ­ sil  cña  cèt liÖu kiÓm         tran»m  trong vïng  kh¶    cã  n¨ng g©y    h¹ith× cÇn thÝ nghiÖm  kiÓm       trabæ xung theo  ph¬ng  ph¸p thanh    v÷a  (TCVN   7572­ :2006) ®Ó   14     ®¶m   b¶o  ch¾c  ch¾n  h¹i. v«  .     îccoilµkh«ng  kh¶  C¸t®       cã  n¨ng x¶y    ra ph¶n øng  –  ic kiÒm   sil  nÕu biÕn d¹ng  ε) ë  (   tuæi 6    th¸ng x¸c     ®Þnh  theo ph¬ng    ph¸p thanh    v÷a  nhá  h¬n  0,1%.  10
 11. TCVN   7570    : 2006 4.2  Cèt     liÖu  lín 4.2.1      Cèt liÖu    thÓ  îc cung  líncã  ®   cÊp    díid¹ng hçn hîp nhiÒu      cì h¹thoÆc         c¸c cì h¹triªng biÖt.     Thµnh phÇn    h¹tcña    cètliÖu lín,     biÓu thÞ b»ng îng sãttÝch        l     luü trªnc¸c sµng,® îcquy      ®Þnh trong  B¶ng  4. B¶ng  ­ Thµnh  4    phÇn     h¹tcña    cèt liÖu  lín Lîng    sãt tÝch  lòy  trªnsµng,      % khèi l  îng,   KÝch  øng    víikÝch thíc h¹tliÖu      nhá  nhÊt  línnhÊt, vµ      thíc lç     mm sµng mm 5­10 5­20 5­40 5­70 10­40 10­70 20­70 100 − − − 0 − 0 0 70 − − 0 0­10 0 0­10 0­10 40 − 0 0­10 40­70 0­10 40­70 40­70 20 0 0­10 40­70 … 40­70 … 90­100 10 0­10 40­70 … … 90­100 90­100 − 5 90­100 90­100 90­100 90­100 − − − chó thÝch   thÓ  dông     Cã  sö  cètliÖu línvíikÝch  íccìh¹tnhá        th       nhÊt ®Õn   m m,    3  theo  tho¶  thuËn. 4.2.2 Hµm  îng bïn,bôi,sÐt     l       trong cètliÖu líntuú theo            cÊp  t«ng  bª  kh«ng          vîtqu¸ gi¸trÞ quy  ®Þnh  trong B¶ng    5. B¶ng  ­ Hµ m  îng  5    l bïn,bôi,sÐt      trong    cèt liÖu    lín  CÊp   t«ng bª  Hµ m  îng  l bïn,bôi,sÐt,%         khèil    îng,kh«ng    lính¬n –  Cao  h¬n  B30 1,0 –   B15  Tõ  ®Õn  B30 2,0 11
 12. TCVN   7570    : 2006 –  ThÊp h¬n B15 3,0 4.2.3   lµm       §¸  cèt liÖu    líncho  t«ng  bª  ph¶i cã    cêng    ®é thö    trªnmÉu   nguyªn  ®¸  khai hoÆc     m¸c  x¸c ®Þnh    th«ng qua        gi¸trÞ ®é nÐn dËp trong xilanh        lính¬n  lÇn  2  cÊp cêng    ®é chÞu nÐn cña bª  t«ng    khidïng  gèc  ®¸  phón xuÊt,biÕn    chÊt;lính¬n        1,5 lÇn cÊp cêng    ®é chÞu nÐn cña  t«ng    bª  khi dïng  gèc  ®¸  trÇm  tÝch.   M¸c  d¨m    ®¸  x¸c ®Þnh  theo      nÐn  gi¸trÞ ®é  dËp trong xilanh ® îcquy          ®Þnh  trong B¶ng    6. B¶ng  ­ M¸c  6    cña  d¨m  ®¸  ®¸  tõ  thiªnnhiªn theo  nÐn       ®é  dËp §é  nÐn   dËp trong    xi lanh  tr¹ng    ë  th¸ib∙o  hoµ  níc,%     khèil  îng M¸c  d¨m* ®¸  §¸ phón    xuÊt  m   x© nhËp vµ  §¸  phón xuÊt §¸ trÇm     tÝch ®¸ biÕn  chÊt phun trµo 140 − §Õn  12 §Õn 9 120 §Õn 11 Lín  h¬n  ®Õn   12  16 Lín h¬n  ®Õn     9  11 100 Lín h¬n  ®Õn     11  13 Lín  h¬n  ®Õn   16  20 Lín  h¬n  ®Õn   11  13 80 Lín h¬n  ®Õn     13  15 Lín  h¬n  ®Õn   20  25 Lín  h¬n  ®Õn   13  15 60 Lín h¬n  ®Õn     15  20 Lín  h¬n  ®Õn   25  34 − 40 Lín h¬n  ®Õn     20  28 − − 30 Lín h¬n  ®Õn     28  38 − − 20 Lín h¬n  ®Õn     38  54 − − *  ChØ   m¸c  d¨m      sè  ®¸  x¸c ®Þnh theo cêng    ®é chÞu nÐn, tÝnh b»ng  Pa   ¬ng  ¬ng          400; 1  M t ® víic¸c gi¸trÞ 1    200; ...     ; 200    khicêng    ®é chÞu nÐn  tÝnh b»ng kG/cm 2. 4.2.4  Sái vµ          sáid¨m dïng lµm    cèt liÖu cho  t«ng      bª  c¸c cÊp ph¶icã      ®é nÐn dËp trong xilanh        phï hîp víi     cÇu  yªu  trong B¶ng    7. B¶ng  ­ Yªu  7    cÇu    nÐn   vÒ ®é  dËp ®èi      sái d¨m víisái vµ    12
 13. TCVN   7570    : 2006 §é nÐn  dËp  tr¹ng    ë  th¸ib∙o hoµ  ,%  níc khèil    îng,kh«ng    lính¬n CÊp   t«ng bª  Sái Sái  d¨m Cao  h¬n  B25 8 10 Tõ  B15 ®Õn   B25 12 14 ThÊp h¬n B15 16 18 4.2.5   §é      hao mßn     ®Ëp   khiva  cña    cèt liÖu línthÝ      nghiÖm  trong m¸y    Los Angeles,kh«ng      lính¬n  50    % khèil  îng. 4.2.6  Hµm  îng h¹tthoidÑt     l       trong cèt liÖu línkh«ng      %           vîtqu¸ 15  ®èi    t«ng  víibª  cÊp cao h¬n B30  vµ  kh«ng      %       vîtqu¸ 35  ®èi víicÊp  B30  thÊp  vµ  h¬n. 4.2.7T¹p    chÊt h÷u  trong sáix¸c ®Þnh    c¬        theo  ph¬ng  ph¸p  mµu,  so  kh«ng  thÉm  h¬n  mµu chuÈn. chó thÝch      Sái chøa îng    l t¹pchÊt h÷u  kh«ng          c¬  phï hîp víiquy ®Þnh    trªnvÉn  thÓ  dông  cã  sö  nÕu kÕt qu¶  thÝ nghiÖm  kiÓm  chøng trong bª    t«ng cho thÊy îng    l t¹pchÊt h÷u  nµy    c¬  kh«ng lµm gi¶m    c¸c tÝnh chÊt c¬    lýyªu    cÇu ®èi    t«ng  thÓ. víibª  cô    4.2.8 Hµm  îng ion Cl­     l     (tantrong axit)      trong cètliÖu lín,         kh«ng      vîtqu¸ 0,01  %. chó thÝch        Cã thÓ  îc sö  ®   dông    cèt liÖu    hµm  îng    ­    líncã  l ion Cl lính¬n 0,01    % nÕu  tæng hµm  îng    ­­  l ion Cl trong 1    t«ng    m bª  3 kh«ng      kg. vîtqu¸ 0,6  4.2.9      Kh¶ n¨ng ph¶n øng  −  ic®èi      kiÒm   sil   víicèt liÖu    îc quy  lín®   ®Þnh  ®èi      nh  víicèt liÖu nhá  theo  4.1.8. 5    Ph¬ng  ph¸p  thö 5.1  LÊy     mÉu       thö cètliÖu theo    TCVN   7572­ :2006. 1   MÉu     thö dïng    x¸c ®Þnh thµnh  phÇn    thÓ  h¹tcã  dïng      ®Ó x¸c ®Þnh hµm  îng h¹tmÞn.  l     5.2  X¸c     ®Þnh  thµnh  phÇn    h¹tcña    cètliÖu theo    TCVN  7572­ :2006. 2   13
 14. TCVN   7570    : 2006 5.3  X¸c     ®Þnh  thµnh  phÇn  th¹chhäc    cña    cètliÖu theo    TCVN   7572­ :2006. 3   5.4    X¸c ®Þnh  khèi l   îng riªng, khèi l îng thÓ  tÝch vµ  ®é  hót níc cña  cèt liÖu theo   TCVN   7572­ :2006. 4   5.5   X¸c     ®Þnh khèil    îng riªng,khèil      îng thÓ tÝch  ®é       vµ  hót níc cña  gèc  h¹tcèt liÖu líntheo  ®¸  vµ          TCVN   7572­ :2006. 5   5.6  X¸c     ®Þnh  khèil    îng thÓ  tÝch  xèp  ®é  vµ  hæng  cña    cètliÖu theo    TCVN   7572­ :2006. 6   5.7  X¸c     ®Þnh  Èm   ®é  cña    cètliÖu theo    TCVN   7572­ :2006. 7   5.8      X¸c ®Þnh hµm  îng    l bôi,bïn,sÐt    trong    cèt liÖu  hµm  îng  vµ  l sÐt côc trong    cèt liÖu nhá theo  TCVN   7572­ :2006. 8   5.9  X¸c     ®Þnh    t¹pchÊt h÷u  theo    c¬  TCVN   7572­ :2006. 9   5.10    X¸c  ®Þnh  cêng  vµ    ho¸ m Ò m   ®é  hÖ sè    cña  gèc  ®¸  lµm theo    TCVN   7572­ :2006. 10   5.11    X¸c  ®Þnh  nÐn  ®é  dËp  hÖ   ho¸ m Ò m   vµ  sè    cña    cètliÖu líntheo      TCVN   7572­ :2006. 11   5.12      X¸c ®Þnh  hao  ®é  mßn     ®Ëp   khiva  cña    cètliÖu líntrong m¸y        Los Angeles theo    TCVN  7572­ 12   :2006. 5.13    X¸c  ®Þnh  hµm  îng h¹tthoidÑt trong cètliÖu líntheo  l                 TCVN   7572­ :2006. 13   5.14   X¸c ®Þnh  kh¶ n¨ng ph¶n øng  −  ictrong    kiÒm   sil   cèt liÖu b»ng ph¬ng ph¸p hãa häc  theo    TCVN   7572­ :2006. 14    5.15      X¸c ®Þnh kh¶ n¨ng ph¶n øng  −  ic kiÒm   sil  trong cèt liÖu      b»ng ph¬ng ph¸p thanh v÷a theo  TCVN   7572­ :2006. 14   5.16    X¸c  ®Þnh  hµm  îng ion Cl  l     trong cètliÖu theo        TCVN   7572­ :2006. 15     14
 15. TCVN   7570    : 2006 6    VËn   chuyÓn   b¶o  vµ  qu¶n 6.1  Mçi         l«cètliÖu ph¶icã      giÊy  chøng  nhËn  chÊt l    îng kÌm  theo,trong ®ã        ghirâ: – tªnc¬  cung    së  cÊp    cètliÖu,®Þa     chØ, ®iÖn  tho¹i fax;   , – lo¹i     liÖu; cèt – nguån gèc    cètliÖu; – sè    khèil l«vµ   îng; – kÕt  qu¶  thÝ nghiÖm     c¸c chØ  tiªu,  tÝnh  chÊt cña      cètliÖu. 6.2    Cèt liÖu  îc vËn  ®   chuyÓn b»ng  lan,tµu  sµ    ho¶, «  ho Æc     t«  b»ng c¸c ph¬ng tiÖn kh¸c    mµ kh«ng  lµm  biÕn  æi    ® c¸c tÝnh  chÊt c¬,lývµ        hãa häc  cña    cètliÖu. 6.3  Cèt     liÖu cã    thÓ  îcb¶o  ®   qu¶n  kho  m¸iche  ë  cã    hoÆc   s©n      b∙in¬ikh«  r¸o. 6.4   Khi vËn      chuyÓn  b¶o  vµ  qu¶n    cèt liÖu ph¶i ®Ó     riªng tõng    tõng        lo¹ivµ  cì h¹t(nÕu cã),tr¸nh     ®Ó   lÉn    t¹pchÊt. ____________________________________ 15
Đồng bộ tài khoản