TCVN 7572-1 : 2006

Chia sẻ: Tranphuongtrinh Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
321
lượt xem
138
download

TCVN 7572-1 : 2006

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cốt liệu cho bê tông và vữa  Phương pháp thử  Phần 1: Lấy mẫu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 7572-1 : 2006

 1. TCVN   Iª U          N    IÖ    N     T      C H U È   V   T   A M TCVN   7572­1÷20   :2006 XuÊt  b¶n  lÇn  1 Cèt  cho  t«ng  v÷a −  liÖu  bª  vµ    Ph¬ng  ph¸p  thö Aggregates      mortar−  forconcrete and    Test methods    −  Hµ Néi  2006  
 2. TCVN   7572­ : 2006 1    Môc   lôc Trang TCVN   7572­ : 2006  Cèt  1    −  liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng    bª  vµ  thö −  ph¸p    PhÇn    1: LÊy  mÉu ...........................................7 TCVN   7572­ : 2006  Cèt  2    −  liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng    bª  vµ  thö −  ph¸p    PhÇn    2: X¸c  ®Þnh  thµnh phÇn  .............................13 h¹t TCVN   7572­ : 2006  Cèt  3    −  liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng    bª  vµ  thö −  ph¸p    PhÇn    íng dÉn    3: H   x¸c ®Þnh  thµnh  phÇn  th¹chhäc................17   TCVN   7572­ : 2006  Cèt  4    −  liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng    bª  vµ  thö −  ph¸p    PhÇn    4: X¸c  ®Þnh  khèil    îng riªng,khèil      îng thÓ  tÝch  ®é    . . . .21 vµ  hót níc TCVN   7572­ : 2006  Cèt  5    −  liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng    bª  vµ  thö −  ph¸p    PhÇn    5: X¸c  ®Þnh  khèil    îng riªng,khèil      îng thÓ  tÝch  vµ  ®é      hót níccña  gèc  h¹tcètliÖu lín ®¸  vµ        .........................27 TCVN   7572­ : 2006  Cèt  6    −  liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng    bª  vµ  thö −  ph¸p    PhÇn    6: X¸c  ®Þnh  khèil    îng thÓ  tÝch  xèp  ®é  vµ  hæng..............31 TCVN   7572­ : 2006  Cèt  7    −  liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng    bª  vµ  thö −  ph¸p    PhÇn    7: X¸c  ®Þnh  Èm ...................................35 ®é  TCVN   7572­ : 2006  Cèt  8    −  liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng    bª  vµ  thö −  ph¸p    PhÇn    8: X¸c  ®Þnh  hµm  îng bïn,bôi,sÐt trong cètliÖu vµ  l               hµm  îng sÐt côc  l     trong cètliÖu nhá............................37       TCVN   7572­ : 2006  Cèt  9    −  liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng    bª  vµ  thö −  ph¸p    PhÇn    9: X¸c  ®Þnh    t¹pchÊt h÷u    c¬.............................41 TCVN   7572­ : 2006 Cèt  10    −  liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng    bª  vµ  thö −  ph¸p    PhÇn    10: X¸c  ®Þnh cêng  vµ    ho¸ m Ò m   ®é  hÖ sè    cña  gèc.........45 ®¸  2
 3. TCVN   7572­ : 2006 1    TCVN   7572­ : 2006 Cèt  11    −  liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng    bª  vµ  thö −  ph¸p    PhÇn    11: X¸c  ®Þnh  nÐn  ®é  dËp  hÖ   ho¸ m Ò m   vµ  sè    cña    cètliÖu lín . .49   . TCVN   7572­ : 2006  Cèt  12    −  liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng    bª  vµ  thö −  ph¸p    PhÇn    12: X¸c  ®Þnh  hao  ®é  mßn     ®Ëp   khiva  cña    cètliÖu lín     trong m¸y    mµi  mßn   ®Ëp   va  Los  Angeles.........................55 TCVN   7572­ : 2006  Cèt  13    −  liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng    bª  vµ  thö −  ph¸p    PhÇn    13: X¸c  ®Þnh hµm  îng h¹tthoidÑt  l       trong cètliÖu lín       ...........59 TCVN   7572­ : 2006  Cèt  14    −  liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng    bª  vµ  thö −  ph¸p    PhÇn    14: X¸c  ®Þnh kh¶  n¨ng  ph¶n  øng  kiÒm  sil ................63 –  ic TCVN   7572­ : 2006  Cèt  15    −  liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng    bª  vµ  thö −  ph¸p    PhÇn    15: X¸c  ®Þnh hµm  îng clorua l   ............................81 TCVN   7572­ : 2006  Cèt  16    −  liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng    bª  vµ  thö −  ph¸p    PhÇn    16: X¸c  ®Þnh hµm  îng sulfat sulf   l    vµ  itrong cètliÖu nhá.......87 t       TCVN   7572­ : 2006  Cèt  17    −  liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng    bª  vµ  thö −  ph¸p    PhÇn    17: X¸c  ®Þnh hµm  îng h¹tm Ò m   l     yÕu, phong  .............91   ho¸ TCVN   7572­ : 2006  Cèt  18    −  liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng    bª  vµ  thö −  ph¸p    PhÇn    18: X¸c  ®Þnh hµm  îng h¹tbÞ  l     ®Ëp   ......................93 vì TCVN   7572­ : 2006  Cèt  19    −  liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng    bª  vµ  thö −  ph¸p    PhÇn    19: X¸c  ®Þnh hµm  îng sil     ®Þnh  l   ic oxitv«  h×nh...............95 TCVN   7572­ : 2006  Cèt  20    −  liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng    bª  vµ  thö −  ph¸p    PhÇn    20: X¸c  ®Þnh hµm  îng mi  trong cètliÖu nhá..............99 l   ca        3
 4. TCVN   7572­ : 2006 1    Lêi nãi ®Çu     TCVN   7572­ : 2006  thay thÕ  1      TCVN   337   :1986  ®iÒu  cña  vµ  2  TCVN  1772   :1987. TCVN   7572­ : 2006  thay thÕ  2      TCVN   342   :1986  ®iÒu    vµ  3.6 cña  TCVN   1772   :1987. TCVN   7572­ : 2006  thay thÕ  3      TCVN   338   :1986. TCVN   7572­ : 2006  thaythÕ  4      TCVN   339   :1986  c¸c®iÒu      vµ    3.1,3.2,3.11 cña    TCVN   1772   :1987. TCVN   7572­ : 2006  thay thÕ    5      c¸c®iÒu      3.1,3.2,3.11  cña  TCVN   1772   :1987. TCVN   7572­ : 2006  thay thÕ  6      TCVN   340   :1986  c¸c®iÒu      vµ    3.3,3.5 cña  TCVN   1772   :1987. TCVN   7572­ : 2006  thay thÕ  7      TCVN   341   :1986  ®iÒu  vµ  3.10 cña    TCVN   1772   :1987. TCVN   7572­ : 2006  thaythÕ TCVN   8        343:1986,TCVN     344:1986  ®iÒu    TCVN   vµ  3.7cña  1772:1987. TCVN   7572­ : 2006  thay thÕ  9      TCVN   345   :1986  ®iÒu  vµ  3.18 cña    TCVN   1772   :1987. TCVN   7572­ : 2006 thay thÕ    10      c¸c ®iÒu  3.12,3.14    cña  TCVN   1772   :1987. TCVN   7572­ : 2006 thay thÕ    11      c¸c®iÒu  3.13,3.15 cña      TCVN   1772   :1987. TCVN   7572­ : 2006  thay thÕ    12      c¸c ®iÒu  3.16,3.17    cña  TCVN   1772   :1987. TCVN   7572­ : 2006  thay thÕ  13      ®iÒu    3.8 cña  TCVN   1772   :1987. TCVN   7572­ : 2006  x©y  14    dùng    së  trªnc¬  TCXD   238   :1999  TCXD   vµ  246   :2000. TCVN   7572­ : 2006  x©y  15    dùng    së  trªnc¬  TCXD   262   :2001. TCVN   7572­ : 2006  thay thÕ  16      TCVN   346   :1986. TCVN   7572­ : 2006  thay thÕ  17      ®iÒu    3.9 cña TCVN   1772   :1987. TCVN   7572­ : 2006  thay thÕ  18      ®iÒu  3.19  cña TCVN   1772   :1987. TCVN   7572­ : 2006  thay thÕ  19      ®iÒu  3.20  cña TCVN   1772   :1987. TCVN   7572­ : 2006  thay thÕ  20      TCVN   4376   :1986. 4
 5. TCVN   7572­ : 2006 1    TCVN  7572  2006   Ban  thuËt Tiªu chuÈn  :  do  kü      TCVN/TC  71/SC3  Cèt  liÖu cho  t«ng    bª  hoµn thiÖn    së  th¶o  trªnc¬  dù  cña ViÖn Khoa häc C«ng  nghÖ  X©y  dùng, Bé    X©y  dùng    ®Ò nghÞ, Tæng  Côc Tiªu chuÈn  l   §o  êng  ChÊt îng xÐt duyÖt,Bé  l       Khoa häc  C«ng  vµ  nghÖ  ban  hµnh. T       h  È    iÖ    n  m iª u c  u  n v   t   a  TCVN 7572-1 : 2006 XuÊt  b¶n  lÇn  1 Cèt  liÖu  −  cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng  bª  vµ  ph¸p  − thö  PhÇn     1: LÊy  Éu   m Aggregatesforconcreteand        mortar–  −   Testmethods    Part1: Sampling     1    Ph¹m     dông  vi ¸p  Tiªu chuÈn    nµy quy ®Þnh ph¬ng ph¸p    lÊy mÉu     cèt liÖu nhá  lín®Ó       vµ    x¸c ®Þnh    Æc   c¸c ® tÝnh kü  thuËtcña      cètliÖu dïng    chÕ    t«ng  v÷a  t¹obª  vµ  x©y  dùng. 2      Tµi liÖu  viÖn  dÉn TCVN   7570   :2006 Cèt  −  liÖu cho  t«ng  v÷a  Yªu    bª  vµ  cÇu  thuËt. kü  TCVN  7572­ : 2006    3    Cèt liÖu cho  t«ng  v÷a  bª  vµ  − Ph¬ng ph¸p  − PhÇn   H íng  thö  3:  dÉn    x¸c ®Þnh  thµnh  phÇn  th¹chhäc.   5
 6. TCVN   7572­ : 2006 1    3    Quy   ®Þnh   chung 3.1      Cèt  liÖu nhá  cètliÖu lín® îc®Þnh    vµ          nghÜa  theo  TCVN  7570   :2006. 3.2  MÉu        cètliÖu ® îclÊy theo          l«s¶n phÈm, sao cho ®¶m  b¶o  Æc   ® tÝnh    tù nhiªncña      cètliÖu vµ    ®¹idiÖn    cho      l«cètliÖu cÇn    thö. L«    cèt liÖu lµ khèil          îng cèt liÖu do    mét  së  c¬  s¶n xuÊt trong mét      ngµy  ® îc giao  vµ    nhËn cïng mét  lóc.NÕu       cèt liÖu  îc s¶n  ®   xuÊt theo    tõng      cì h¹triªng biÖt th×          l« cèt liÖu    lµ khèi l cèt liÖu   îng    cña  cïng mét      îcs¶n    cìh¹t®   xuÊt trong mét      ngµy.   Khèi l        îng l«cètliÖu nhá    trong kho    kh«ng    lính¬n  500  ho Æc   T  350  3. kho¶ng  m Khèi l        îng l«cètliÖu líntrong kho        kh«ng    lính¬n 300  hoÆc   T  200  3. kho¶ng  m 3.3   SÊy     ®Õn  khèil    îng kh«ng  æi: Cèt  ®   liÖu ® îc sÊy  nhiÖt®é         ë  0   tõ 105  C  ®Õn   0 110  C  cho      tíikhi chªnh lÖch gi÷a    hai lÇn c©n kh«ng    vîtqu¸ 0,1    % khèi l    îng.Thêi gian    gi÷a    hai lÇn c©n    liªntiÕp  kh«ng  h¬n  phót. Ýt  30  3.4    Éu   M thö, thiÕt bÞ   vËt      vµ  liÖu dïng cho qu¸ tr×nh thö, ph¶i ® îc b¶o        qu¶n    ®¹t nhiÖt ®é       phßng  thÝ  nghiÖm   íckhisö  tr     dông. 3.5  Dông  vµ     cô  thiÕtbÞ:   – c©n  thuËt   kü  ,chÝnh    x¸c ®Õn   %; 1  – dông   xóc  Éu   Æc   cô  m ho lÊy  Éu   m trªn b¨ng    chuyÒn , b»ng  ho Æc     gç  b»ng kim lo¹i cã  ,   h×nh  d¸ng  m«       nh  t¶ trªnH×nh1; – thiÕt bÞ     chia  Éu , gåm   m   hép chøa  m¸ng  vµ  chia mÉu   m«         nh  t¶ trªnH×nh    2. ChiÒu réng  khe ch¶y  cña m¸ng  chiamÉu     ph¶ilính¬n        1,5 lÇn  kÝch  ích¹tcètliÖu nhá    th         línnhÊt. Q uaicÇ m   Thanh ch¾ n cøng §¸ khung ­ y  t¬ng øng  i ví  chi u  éng  ng  Ò r b¨ chuyÒ n 6
 7. TCVN   7572­ : 2006 1    H×nh  −      1  M« t¶ dông  lÊy  Éu     cô  m trªnb¨ng  chuyÒn H×nh  −      2  M« t¶ thiÕtbÞ    chia  Éu m 4      LÊy  mÉu   thö 4.1  Cèt     liÖu  nhá  4.1.1 LÊy     mÉu   ban  ®Çu Trªn c¸c b¨ng      truyÒn, mÉu     ban ®Çu   îc lÊy ®Þnh  tõ 0,5    ®     kú    giê ®Õn   giê vµ      1    lÊy trªnsuèt chiÒu    ngang b¨ng  chuyÒn    thÓ  dông  c¸t.Cã  sö  dông  H×nh  ®Ó     cô  1  lÊy mÉu     trªnb¨ng  chuyÒn. NÕu     cètliÖu nhá    ®ång nhÊt th×      thêigian gi÷a      hailÇn    thÓ  lÊy cã  kÐo    dµih¬n. 7
 8. TCVN   7572­ : 2006 1    Trong kho chøa, mÉu     ban ®Çu  cña    cètliÖu nhá  îclÊy tõ nhiÒu    ®       ®iÓm  kh¸c nhau    theo chiÒu cao  ®èng    cètliÖu tõ ®Ønh      xuèng    tí ch©n, sao  i   cho mÉu         lÊy ra ®¹idiÖn  cho  l«cètliÖu nhá. c¶        NÕu     cètliÖu nhá  trong c¸c bÓ     ë      chøa  ph¶ilÊy c¶    Æt   díi th×      trªnm vµ    ®¸y  bÓ. Mçi      l«cètliÖu nhá      mÉu     lÊy tõ 10  ®Õn   mÉu   15  ban  ®Çu. 4.1.2 Rót     gän  mÉu C¸c mÉu  ban ®Çu  sau    khi lÊy theo 4.1.1 ® îc gép        l¹i trén kü  rótgän  ,   vµ    theo ph¬ng ph¸p chia t    ho Æc  ph¬ng ph¸p chia ®«i b»ng      thïng chøa  m¸ng    cã  nhá  (H×nh      mÉu   2) ®Ó cã  trung b×nh    kho¶ng  (20  40) kg. –      a) Rót    gän mÉu  theo ph¬ng ph¸p chia t       :§æ cètliÖu nhá      lªnmét  Æt   m ph¼ng kh« s¹ch,kh«ng    thÊm  níc.San    ph¼ng   Æt   m mÉu   kÎ hai ® êng  vµ      th¼ng vu«ng gãc    ®Ó chia mÉu     thµnh bèn  phÇn ®Òu  nhau. LÊy      hai phÇn bÊt  ®èi  kú  ®Ønh  nhau, gép      l¹ilµm mét. Sau        ®ã l¹itrén kü    vµ  rótgän    phÇn  mÉu   gép  trªncho        îckhèil   nh    tíi ®¹t®   khi  îng cÇn  thiÕt.   b) Rót gän mÉu  b»ng thïng chøa  hai m¸ng    cã    nhá (xem H×nh      2).§æ mÉu     cèt liÖu nhá vµo  thïng chøa, san      ph¼ng       råi më m¸ng cho    cèt liÖu nhá ch¶y theo    hai m¸ng chia ra    phÝa ra  ngoµi.Dïng    mét nöa (khèil cèt liÖu   îng    nhá cña mét m¸ng)    ®Ó tiÕp      tôc rótgän  thÕ  nh  cho    tíi khi®¹t® îckhèil          îng cÇn thiÕt.   4.1.3   Tõ      mÉu  trung b×nh  rótgän    ®∙    theo ®iÒu 4.1.2,lÊy ra      mÉu  thÝ nghiÖm  cho tõng chØ     tiªu víikhèil        îng qui®Þnh  trong B¶ng    1. Chó thÝch      Cã thÓ    x¸c ®Þnh  nhiÒu chØ       tiªutõ mét mÉu  thö nÕu  trong qu¸ tr×nh thö tÝnh chÊt cña    cèt liÖu nhá    kh«ng  thay ® æi. bÞ    B¶ng  ­ Khèi îng  Éu   1    l m cÇn  thiÕt®Ó     x¸c  ®Þnh   tõng  phÐp   thö Khèi îng  l mét  Éu   m thÝ nghiÖm Tªn  phÐp  thö kg 8
 9. TCVN   7572­ : 2006 1    1. X¸c ®Þnh thµnh phÇn  th¹ch häc    §¶m  b¶o khèil mÉu    îng  ®èi    víitõng      cìh¹ttheo          TCVN  7572­ :2006 3   2. X¸c ®Þnh khèil riªng,khèil thÓ   îng     îng  0,03 tÝch  ®é     vµ  hót níc 3. X¸c ®Þnh khèil thÓ   îng  tÝch xèp  ®é  vµ  Tõ  ®Õn   (tïytheo  5  10    hµm  îng    l sáichøa trong c¸t)   hæng  4. X¸c ®Þnh    ®é Èm 1 5. X¸c ®Þnh thµnh phÇn  h¹t 2 6. X¸c ®Þnh hµm  îng bïn,bôi,sÐt l       0,5 7. X¸c ®Þnh    t¹pchÊt h÷u    c¬ 0,25 4.2  Cèt     liÖu  lín 4.2.1 LÊy     mÉu   ban  ®Çu MÉu  ban ®Çu  cña    cètliÖu lín® îclÊy trªnb¨ng            truyÒn,trong kho      hoÆc     bÓ chøa theo nguyªn t¾c    ®∙  nªu trong ®iÒu    4.1.1.   Chó thÝch 1) Khi chiÒu    réng b¨ng truyÒn    lính¬n  hay b»ng  000  m   1  m th× lÊy mÉu  ban ®Çu  b»ng c¸ch chÆn  ngang  mét phÇn b¨ng    t¶icho    vËt liÖu r¬ira.     2) NÕu     vËt liÖu ®ång    nhÊt th×  viÖc    lÊy mÉu   thÓ  a  cã  th h¬n. NÕu  kho      lµ c¸c héc chøa th× mÉu  ban ®Çu   îc lÊy ë      Æt   lípdíi®¸y  ®     líptrªnm vµ      héc chøa. Líp      díi ®¸y    lÊy b»ng  c¸ch më     cöa ®¸y  héc  chøa  cho    vËt liÖu r¬ira.     4.2.2 Khèi l       îng mÉu   ban  ®Çu Tïy theo  líncña        ®é    h¹tcètliÖu lín,     khèil    îng mÉu   ban ®Çu     qui®Þnh trong B¶ng    2. B¶ng  ­ Khèi îng  Éu   2    l m ban  ®Çu   cña    cèt liÖu  lín KÝch   thíc línnhÊt      cña      h¹tcèt liÖu Khèi îng  Éu   l m ban  ®Çu mm kg 10 2,5 20 5,0 40 10,0 9
 10. TCVN   7572­ : 2006 1    70 15,0 4.2.3 Rót     gän  mÉu Gép    c¸c mÉu   lÊy theo  ®∙    4.2.1vµ      rótgän mÉu   theo    quit¾c  nªu  ®∙  trong 4.1.2.     4.2.4 MÉu      trung b×nh   Tuú theo      cì h¹t,khèil    îng mÉu  trung b×nh    cña    cèt liÖu líndïng        ®Ó thö mçi    lo¹ichØ    îc lÊy tõ tiªu®       mÉu   rótgän  ®∙    theo  4.2.3,kh«ng    nhá  h¬n  bèn  lÇn  khèil   îcnªu   îng ®   trong B¶ng    3. B¶ng  ­ Khèi îng  3    l nhá  nhÊt  cña  Éu   m thö    ®Ó x¸c ®Þnh   tÝnh  chÊt cña    cèt liÖu  lín Khèi îng  l nhá nhÊt  cña  Éu     m cèt liÖu lín cÇn  thiÕt ®Ó     thö    tïytheo    cì h¹t kg Tªn phÐp   thö Tõ  m m   5  Tõ  m m   10  Tõ  mm   Tõ  mm   20  40  Trªn  ®Õn  10  ®Õn  20  ®Õn   mm 40  ®Õn   mm 70  70  m m mm mm 1. X¸c ®Þnh khèil    îng riªng,khèil    ­ 0,5 1,0 2,5 2,5 2,5 îng  thÓ  tÝch  ®é       vµ  hót níc 2. X¸c  ®Þnh  khèil    îng thÓ  tÝch  6,5 15,5 30,0 60,0 60,0 xèp  ®é   vµ  hæng 3. X¸c  ®Þnh  thµnh  phÇn    cìh¹t 5,0 5,0 15,0 30,0 50 4. X¸c  ®Þnh  hµm  îng      l bïn,bôi,sÐt 0,25 1,0 5,0 15,0 15,0 5. X¸c  ®Þnh  hµm  îng      l h¹tthoidÑt 10,0 10,0 10,0 20,0 30,0 6. X¸c  ®Þnh    ®é Èm 1,0 2,0 5,0 10,0 20,0 7. X¸c  ®Þnh  thµnh  phÇn th¹ch häc   0,25 1,0 10,0 15,0 35,0 8. X¸c  ®Þnh    ®é nÐn dËp  trong xi     lanh §êng kÝnh  m m 75  0,8 0,8 + + + §êng kÝnh 150  m m 6,0 6,0 6,0 + + 9. §é hao mßn     ®Ëp   khiva  trong  10,0 10,0 20,0 + + 10
 11. TCVN   7572­ : 2006 1    m¸y mµi  mßn   ®Ëp   va  Los  Angeles Chó thÝch     d¨m  1  §¸  thuéc      dÊu  cì h¹tcã  céng    íc khi ®e m   (+) tr     thö ph¶i ®Ëp     Ó           vì ® ®¹t cì h¹tnhá h¬n liÒn kÒ  trong B¶ng      3, sau      ®ã lÊy khèil   Éu    îng m b»ng khèil    îng mÉu   cña        cì h¹tmíinhËn  îc. ® Chó thÝch    §Ó   2    tiÕn hµnh mét  phÐp  sè  thö  d¨m  Æc     ®¸  ho sái,khèil  îng  Éu   m cÇn thiÕtlÊy b»ng      tæng khèil    îng c¸c mÉu     cho tõng  phÐp thö. 5    Biªn  b¶n  lÊy  mÉu Biªn b¶n      lÊy mÉu   ph¶icã  c¸c néidung    ®ñ      sau: – tªnvµ    ®Þa   chØ cña  chøc    tæ  lÊy mÉu; – n¬ilÊy mÉu   n¬imÉu   îcgöi®Õn;     vµ    ®     – lo¹i     liÖu; cèt – khèil    îng mÉu; – c¸c ®iÒu    kiÖn  Æc     ho c¸c ®iÓm  u  khilÊy mÉu; l ý      – ngêilÊy mÉu;     – viÖn  dÉn    tiªuchuÈn nµy. _______________________________ 11
Đồng bộ tài khoản