TCVN 7572-10 : 2006

Chia sẻ: Tranphuongtrinh Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
208
lượt xem
68
download

TCVN 7572-10 : 2006

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cốt liệu cho bê tông và vữa  Phương pháp thử  Phần 10: Xác định cường độ và hệ số hóa mềm của đá gốc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 7572-10 : 2006

  1. TCVN   7572­ : 2006 10    T       h  È    iÖ    n  m iª u c  u  n v   t   a  TCVN 7572-10 : 2006 XuÊt  b¶n  lÇn  1 Cèt  liÖu  −  cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng  bª  vµ  ph¸p  − thö  PhÇn     10: X¸c  ®Þnh   cêng  vµ    hãa  Ò m   ®é  hÖ sè  m cña  gèc ®¸  Aggregatesforconcreteand        mortar–  −   Testmethods    Part10: Method        fordeterminationof strengthand        softeningcoeffic         ient the original of  stone 1    Ph¹m     dông  vi ¸p  Tiªu chuÈn    nµy quy ®Þnh ph¬ng ph¸p    x¸c ®Þnh cêng    ®é nÐn  hÖ   hãa  Ò m   vµ  sè  m cña  gèc  ®¸  lµm  cètliÖu cho  t«ng.     bª  2    ThiÕt  vµ  bÞ  dông  cô – m¸y  nÐn   thñy lùc; – m¸y  khoan  m¸y  ®¸; vµ  ca  – m¸y  mµi  ; níc – thíc kÑp;   – thïng  Æc   ho chËu    ®Ó ng©m   mÉu. 3    ChuÈn   m Éu bÞ  Tõ      gèc, dïng  c¸c viªn®¸    m¸y khoan  Æc   ho m¸y c¾t      10  ®Ó lÊy ra  mÉu  h×nh    ® êng  trô,cã  kÝnh vµ  chiÒu cao  40  m   tõ  m ®Õn   m m,   50  hoÆc  h×nh khèi lËp    ph¬ng  c¹nh  40  m   cã  tõ  m ®Õn   m m.  50  Trong  nµy  mÉu   sè  5  dïng      ®Ó thö cêng    ®é nÐn  tr¹ngth¸i   ë      b∙o hßa    mÉu     níc,5  thö cêng    ®é nÐn ë  tr¹ngth¸i     kh«      ®Ó x¸c ®Þnh    hãa  Ò m.   hÖ sè  m Hai  Æt   m mÉu   Æt       ® lùc Ðp ph¶imµi    nh½n  b»ng m¸y  mµi  ph¶isong  vµ    song  nhau.  45
  2. TCVN   7572­ : 2006 10    NÕu   cã  ®¸  nhiÒu    lípth× ph¶it¹omÉu       sao cho híng ® Æt    th¼ng    lùc Ðp  gãc      víithí®¸.Còng  thÓ  cã  dïng    c¸c mÉu   khoan  ®¸  b»ng    c¸c mòi khoan    khi th¨m  ®Þa   dß  chÊt cã  êng    ® kÝnh    m m   tõ 40  ®Õn   110  m,      m khi ®ã chiÒu cao  ® êng  vµ  kÝnh mÉu  ph¶i b»ng    nhau. C¸c    mÉu  nµy kh«ng  îc cã  ®   chç  søt mΠ haim Æt     vµ    ®¸y  ph¶i® îcgia c«ng        nh½n. 4    TiÕn  hµnh  thö 4.1  X¸c     ®Þnh   cêng  nÐn   ®é  cña  gèc ®¸  Dïng  íc kÑp      th   ®Ó ®o kÝch  íc mÉu   th   chÝnh      x¸c tíi0,1  m.  m C¸ch    sau: §Ó     ®o nh    x¸c ®Þnh  diÖn  tÝch  Æt   m ®¸y  (trªnho Æc     lÊy gi¸trÞ trung b×nh    díi)th×          chiÒu    dµicña  mçi cÆp   song  song;sau      ®ã lÊy tÝch    cña        haigi¸trÞ trung b×nh    ®ã. Sau      khi®o kÝch  íc,ng©m   tr   mÉu  vµo thïng níc víimøc          níc ngËp    trªnmÉu  kho¶ng  m m       20  liªntôc trong kho¶ng  giê ®Ó     48    mÉu       thö ®¹t tr¹ngth¸i       hßa. Sau  b∙o   khing©m,      vítmÉu   lau r¸o m Æt   ra      ngoµi råiÐp         trªnm¸y thñy    lùc.Tèc          ®é gia t¶itõ 0,3 MPa  ®Õn   0,5 MPa     trong mét    phót,cho        tíi mÉu   ph¸ hñy. khi bÞ    C êng  nÐn  R N ) cña  gèc,tÝnh  ®é  (   ®¸    b»ng  MPa   chÝnh        x¸c tíi MPa,  0,1 theo c«ng  thøc: P RN =   …   (1) F trong ®ã:   P  lµt¶iträng ph¸ ho¹icña            mÉu   trªnm¸y  Ðp    Ðp, tÝnh  b»ng Niut¬n (N);   F  lµdiÖn    tÝch  Æt   m c¾t  ngang  cña  mÉu,  tÝnh  b»ng  (mm 2). milimÐtvu«ng    C êng  nÐn        ®é  lµgi¸trÞ trung b×nh  häc    sè  cña  kÕt  qu¶  n¨m  mÉu     thö,trong ®ã        ghirâ cêng  mÉu   ®é  cao nhÊt vµ    thÊp  nhÊt. 4.2  X¸c     ®Þnh     hãa  Ò m   hÖ sè  m cña  gèc ®¸  Lµm   theo  ®iÒu      cêng  nÐn  4.1 ®Ó cã  ®é  cña  gèc  tr¹ngth¸i   ®¸  ë      hßa    b∙o níc.LÊy  mÉu   5  cßn    l¹isÊy  0 0 kh«  nhiÖt ®é     ë    tõ 105  C  ®Õn  110  C  ®Õn  khèil    îng kh«ng  æi  ® sau    Æt     ®ã ® lªnm¸y nÐn      ®Ó x¸c ®Þnh  cêng  nÐn  tr¹ngth¸i ®é  ë      kh«  R'N   ( ). 46
  3. TCVN   7572­ : 2006 10    TÝnh    hãa  Ò m   K M ),kh«ng  hÖ sè  m (   thø  nguyªn chÝnh        x¸c tí 0,01,theo  i   c«ng  thøc: RN KM =        …   (2) R' N trong ®ã:   R N  lµcêng  nÐn    ®é  cña  ë  ®¸  tr¹ngth¸i       hßa    b∙o níc,tÝnh  b»ng  MPa   ; R'N     lµcêng  nÐn  ®é  cña  ë  ®¸  tr¹ngth¸i     kh«,tÝnh    b»ng MPa; 6    B¸o  c¸o  kÕt  qu¶ Trong  b¸o    c¸o kÕt  qu¶    thö cÇn  c¸c th«ng    cã    tinsau: – lo¹i nguån   vµ  gèc    cètliÖu; – tªnkho      b∙ihoÆc   c«ng  êng; tr – vÞ      trÝ lÊy mÉu;  – ngµy    lÊy mÉu,  ngµy  thÝ  nghiÖm; – tiªuchuÈn      ¸p dông; – cêng  nÐn  ®é  cña  gèc  tr¹ngth¸i   ®¸  ë      hßa    R N ); b∙o níc(   – cêng  nÐn  ®é  cña  gèc  tr¹ngth¸i ®¸  ë      kh«  R'N   ( ).; – hÖ   hãa  Ò m   sè  m cña  gèc; ®¸  – tªnngêithö vµ  së        c¬  thÝ nghiÖm. _______________________________ 47
Đồng bộ tài khoản