TCVN 7572-11 : 2006

Chia sẻ: Tranphuongtrinh Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
205
lượt xem
76
download

TCVN 7572-11 : 2006

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cốt liệu cho bê tông và vữa  Phương pháp thử  Phần 11: Xác định độ nén dập và hệ số hóa mềm của cốt liệu lớn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 7572-11 : 2006

  1. TCVN   7572­ : 2006 11    T       h  È    iÖ    n  m iª u c  u  n v   t   a  TCVN 7572-11 : 2006 XuÊt  b¶n  lÇn  1 Cèt  liÖu  −  cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng  bª  vµ  ph¸p  − thö  PhÇn     11: X¸c  ®Þnh   nÐn  ®é  dËp  hÖ   hãa  Ò m   vµ  sè  m cña    cèt liÖu  lín Aggregatesforconcreteand        mortar–  −   Testmethods    Part11: Determinationof crushingvalue (ACV)              and softeningcoeff ient       ic   coarse  of aggregate 1    Ph¹m     dông  vi ¸p  Tiªu chuÈn    nµy quy ®Þnh  ph¬ng ph¸p thö    ®é nÐn dËp trong    xi lanh      ®Ó x¸c ®Þnh  m¸c cña    cèt liÖu lín.   2      Tµi liÖu  viÖn  dÉn TCVN   7572­ :2006   1    Cèt liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng    bª  vµ  –  thö −  ph¸p    PhÇn    1: LÊy  mÉu. TCVN   7572­ :2006    2   Cèt liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng  bª  vµ  –  ph¸p  −  thö  PhÇn     2: X¸c ®Þnh thµnh  phÇn  h¹t. 3    ThiÕt  vµ  bÞ  dông  cô – m¸y  nÐn   thñy  lùcnÐn    cã    ®¹t500 kN; – xi lanh    b»ng  thÐp,cã    ®¸y    rêi(xem  H×nh  1). 49
  2. TCVN   7572­ : 2006 11    – c©n  thuËt cã  chÝnh    %; kü    ®é  x¸c 1  – bé  sµng    tiªuchuÈn  theo  TCVN   7572­ :2006; 2   – tñ sÊy  sÊy  bé  tñ  cã  phËn ®iÒu chØnh nhiÖt®é      ®¹t nhiÖt®é    sÊy    tõ 105 oC   æn ®Þnh    ®Õn   o 110  C; – thïng ng© m   Éu .                           m                             KÝch  íctÝnh  th   b»ng milimÐt 40 φ  40 D D L1 z L L1 88 10 d 10 d d1 d1 D D d d Chó    dÉn:   D d d1 L L1  87    75    73    75    70   170 150 148 150 120 H×nh  –  lanh  1  Xi  b»ng thÐp 50
  3. TCVN   7572­ : 2006 11    4    LÊy  Éu   chuÈn  mÉu m vµ  bÞ  LÊy  mÉu  theo TCVN   7572­ :2006  chuÈn  mÉu   sau: 1   vµ  bÞ  nh  Sµng    cèt liÖu    línc¸c kÝch  íc:tõ   m m   th   5  ®Õn   m m;   10  m   10  tõ  m ®Õn  20m m;  20  m   tõ   m ®Õn   mm   40  qua    c¸c sµng  ¬ng  t øng          víicì h¹tlínnhÊt  nhá  vµ  nhÊt cña tõng    d¨m  lo¹i®¸  (sái) MÉu   îc   . ®   lÊy trªnc¸c sµng        nhá.  NÕu  dïng    xilanh ® êng    kÝnh trong 75  m   lÊy mÉu     m th×    kh«ng  h¬n      Ýt  0,5 kg.NÕu  dïng    xilanh ® ­   êng  kÝnh trong 150  m   lÊy mÉu     m th×    kh«ng  h¬n  kg. Ýt  4  NÕu     cètliÖu línlµlo¹i         hçn    hîp cña  nhiÒu        cìh¹tth× ph¶isµng      ra thµnh  tõng lo¹i             h¹t®Ó thö riªng. cì NÕu         cì h¹tlính¬n  m m   40  th× ®Ëp  thµnh      m m   h¹ttõ 10  ®Õn   m m,  20  hoÆc     m m   tõ 20  ®Õn   m m   40  ®Ó  thö.Khi hai cì h¹ttõ 20  m               m ®Õn   m m   tõ 40  m   40  vµ    m ®Õn   m m   thµnh  70  cã  phÇn th¹ch häc    nh  nhau  kÕt  th×  qu¶        íccã  thö cìh¹ttr   thÓ dïng lµm  kÕt qu¶  cho      cìh¹tsau. X¸c ®Þnh    ®é nÐn dËp trong xilanh,® îc tiÕn          hµnh  cho  c¶  mÉu   trong tr¹ng th¸i ë        kh«  Æc   ho tr¹ng   th¸i     hßa  b∙o níc. MÉu  thö ë tr¹ng th¸i  kh« th× mÉu  ® îc sÊy ®Õn  khèi îng kh«ng ® æi. MÉu  thö ë tr¹ng  l  th¸i   b∙o hßa      níc th× ng©m  mÉu  trong níc haigiê         .Sau    khing©m,    lÊy mÉu         Æt   ra lau c¸c m ngoµiråithö       ngay. 5    TiÕn  hµnh  thö Khi x¸c ®Þnh        cètliÖu lín®¸      d¨m (sái)  theo  nÐn  ®é  dËp, dïng      xilanh cã  êng    ® kÝnh  150  m.    m Víi ®¸  d¨m  (sái) cìh¹t    m m        tõ 5    ®Õn   m m   tõ 10  m   10  vµ    m ®Õn   m m   cã  20  th×  thÓ  dïng    xilanh ® êng    kÝnh  m m. 75  Khi dïng      xilanh  êng  ® kÝnh  m m   75  th× c©n 400  mÉu   chuÈn  ë  g  ®∙  bÞ  trªn,khidïng        xilanh  êng  ® kÝnh  150  m   c©n  kg  m th×  3  mÉu. MÉu   d¨m  ®¸  (sái)® îc ® æ       vµo    xilanh  ®é   ë  cao  m m.  50  Sau    ®ã dµn ph¼ng,  Æt   ® pitt«ng s¾t    vµo  vµ  a    ® xilanh lªnm¸y      Ðp. 51
  4. TCVN   7572­ : 2006 11    T¨ng    lùc nÐn cña m¸y            kN  Ðp víitèc ®é tõ 1  ®Õn   kN  2  trong mét gi©y. NÕu     dïng    xi lanh  êng  ® kÝnh  m m   75  th× dõng    t¶iträng ë  kN,        50  víixi lanh  êng  ® kÝnh 150  m   m th× dõng    t¶iträng ë    200  kN. MÉu  nÐn  xong  ®em   sµng  h¹tlätqua  bá      sµng ¬ng  t øng        îcnªu  víi h¹t®   cì trong B¶ng    2. B¶ng  ­ KÝch  2    thíc m ¾t     sµng  trong thÝ  nghiÖm   x¸c ®Þnh   nÐn   ®é  dËp KÝch   thíc h¹t   KÝch  thíc m ¾t     sµng mm mm Tõ  ®Õn   5  10  1,25 Lín h¬n  ®Õn     10  20 2,50 Lín h¬n  ®Õn     20  40 5,00 §èi víimÉu       thö  tr¹ng th¸i ë      b∙o hßa    níc,sau    khisµng ph¶iröa    phÇn mÉu  cßn      l¹itrªnsµng      ®Ó lo¹i bá hÕt      c¸c bét dÝnh; sau          ®ã lau c¸c mÉu  b»ng kh¨n kh«        råimíic©n. MÉu     tr¹ngth¸i   thö ë      kh«,sau    khisµng,c©n      ngay  h¹tcßn      sè    l¹i trªnsµng. 6    TÝnh  kÕt  qu¶ 6.1 §é      nÐn dËp cña    cèt liÖu    N d),tÝnh  lín(   b»ng phÇn tr¨m khèi l    îng,chÝnh      %,  x¸c tíi1  theo  c«ng thøc: m1 −m 2 Nd = × 100        …   (1) m1 trong ®ã:   m 1 lµkhèil      îng mÉu   vµo    bá  xilanh,tÝnh    b»ng  gam   (g); m 2 lµkhèil      îng mÉu   cßn      l¹itrªnsµng  sau    khisµng,tÝnh    b»ng  gam  (g). Gi¸ trÞ N d      cña   cèt liÖu línmét            cìh¹tlµ trung b×nh  häc    sè  cña    haikÕt qu¶    thö song song.NÕu       cèt liÖu línlµhçn          hîp cña  nhiÒu      gi¸trÞ N d  cìh¹tth×      chung cho  mÉu,  îclÊy b»ng  c¶  ®     trung b×nh    céng  52
  5. TCVN   7572­ : 2006 11    theo quyÒn (b×nh quyÒn) cña    c¸c kÕt qu¶ thu  îc khithö  ®     tõng      cì h¹t(c¸ch tÝnh    trung b×nh    céng  theo  quyÒn  xem   Phô    lôcA). 6.2   HÖ   hãa  Ò m      sè  m cña    cèt liÖu    K M ),kh«ng  lín(   thø nguyªn,chÝnh        x¸c tíi0,01,x¸c ®Þnh      theo  c«ng thøc: N 'd KM =        …   (2) Nd trong ®ã:   N ’  lµ®é  d   nÐn  dËp  cña    cètliÖu línë      tr¹ngth¸i     kh« hoµn  toµn,tÝnh    b»ng phÇn tr¨m  (%); N d lµ®é    nÐn  dËp  cña    cètliÖu línë      tr¹ngth¸i       hßa    b∙o níc,tÝnh  b»ng  phÇn  tr¨m  (%). chó thÝch       Khi chuÈn  mÉu   bÞ  ph¶i®¶m     b¶o tÝnh ®ång nhÊt    vÒ chÊt l vËt liÖu   îng    gi÷a mÉu  kh«  mÉu   vµ  b∙o  hßa níc. 7    B¸o  c¸o  thö  nghiÖm B¸o      c¸o thö nghiÖm   cÇn  c¸c th«ng    cã    tinsau: – lo¹i nguån   vµ  gèc    cètliÖu; – tªnkho      b∙ihoÆc   c«ng  êng; tr – vÞ      trÝ lÊy mÉu; – ngµy    lÊy mÉu,  ngµy  thÝ  nghiÖm; – kÕt  qu¶    nÐn  thö ®é  dËp  tr¹ngth¸i   ë      hßa    d; b∙o níc,N – kÕt  qu¶    nÐn  thö ®é  dËp  tr¹ngth¸i ë      kh«,N ’ ;   d – hÖ   hãa  Ò m   sè  m cña    cètliÖu,K M ;   – tªnngêithö vµ  së        c¬  thÝ nghiÖm; – viÖn  dÉn    tiªuchuÈn nµy. 53
  6. TCVN   7572­ : 2006 11    Phô  A lôc  (tham  kh¶o) VÝ   vÒ   dô  c¸ch  tÝnh  b×nh  qu©n   theo  quyÒn   (b×nh  quyÒn) Mét hçn hîp  d¨m  ®¸  gåm             hai lo¹i h¹t,khiph©n  cì tÝch    x¸c ®Þnh  îc:cì h¹ttõ 10  m   ®         m ®Õn   m m   20  chiÕm  %   30  khèil    îng hçn          m m   hîp;cìh¹ttõ 20  ®Õn   m m   40  chiÕm   %   70  khèil    îng hçn    hîp. Khi x¸c ®Þnh        ®é nÐn dËp trong xilanh cã        kÕt qu¶  sau:®é  nh    nÐn dËp cña        m m   cìh¹ttõ 10  ®Õn   20  m     %;  nÐn  m lµ24  ®é  dËp  cña        m m   cìh¹ttõ 20  ®Õn   m m     %. 40  lµ30  §é  nÐn  dËp  cña  d¨m  ®¸  hçn          hîp haicìh¹tlµ: 24% × 30 30% × 70 Nd = + = 7 , % + 21% = 28, % 2 2 100 100 _______________________________ 54
Đồng bộ tài khoản