TCVN 7572-13 : 2006

Chia sẻ: Tranphuongtrinh Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
217
lượt xem
71
download

TCVN 7572-13 : 2006

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cốt liệu cho bê tông và vữa  Phương pháp thử  Phần 13: Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 7572-13 : 2006

  1. TCVN   7572­ : 2006 13    T       h  È    iÖ    n  m iª u c  u  n v   t   a  TCVN 7572-13 : 2006 XuÊt  b¶n  lÇn  1 Cèt  liÖu  −  cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng  bª  vµ  ph¸p  − thö  PhÇn       13: X¸c ®Þnh   hµm  îng    l h¹tthoidÑt    trong    cèt liÖu  lín Aggregatesforconcreteand        mortar–  −   Testmethods    Part13:      Determinationof elongationand        flakinessindex of coarse aggregate         1    Ph¹m     dông  vi ¸p  TiªuchuÈn    nµy  quy  ®Þnh  ph¬ng  ph¸p    x¸c ®Þnh  hµm  îng h¹tthoidÑt  l       trong cètliÖu lín.       2      Tµi liÖu  viÖn  dÉn TCVN   7572­ :2006   1    Cèt liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng    bª  vµ  –  thö −  ph¸p    PhÇn    1: LÊy  mÉu. TCVN  7572­ : 2006    2      Cèt liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng  bª  vµ  –  ph¸p  −  thö  PhÇn     2: X¸c ®Þnh thµnh  phÇn  h¹t. 3    ThiÕt  vµ  bÞ  dông  cô – c©n  thuËt cã  chÝnh      %; kü    ®é  x¸c tíi 1  – thíc kÑp      c¶i tiÕn  (xem  H×nh  1); – bé  sµng    tiªuchuÈn  theo  TCVN   7572­ :2006; 2   – tñ  sÊy  bé  cã  phËn  ®iÒu  chØnh  nhiÖt®é      ®¹tnhiÖt®é  æn ®Þnh     oC     sÊy    tõ 105 ®Õn   o 110  C; 59
  2. TCVN   7572­ : 2006 13    d α L L chó dÉn: d 1 = ; α = 19o30 L 3 H×nh  –      1  M« t¶ thíc kÑp      c¶i tiÕn 4    ChuÈn   m Éu   bÞ  thö                                                                    MÉu   îclÊy theo  ®     TCVN   7572­ :2006  ® îcsÊy    1   vµ    tíi khèil    îng kh«ng  æi. ®   Dïng  sµng    bé  tiªuchuÈn    ®Ó sµng    cètliÖu lín®∙      sÊy kh«  thµnh  tõng    cìh¹t. Tïy theo        cìh¹t,khèil    îng mÉu   îclÊy nh    ®     qui®Þnh trong B¶ng    1. B¶ng  –  1  Khèi îng  Éu   l m thö  KÝch   thíc h¹t   Khèi îng  Éu ,kh«ng  l m   nhá h¬n mm kg Tõ  ®Õn   5  10 0,25 Lín  h¬n10  ®Õn  20 1,00 Lín h¬n  ®Õn     20  40 5,00 Lín h¬n  ®Õn     40  70 15,00 60
  3. TCVN   7572­ : 2006 13    Lín h¬n      70  35,00 5    TiÕn  hµnh  thö Hµm  îng      l h¹tthoidÑt cña    cèt liÖu lín® îc x¸c ®Þnh          riªng cho    tõng              cì h¹t.§èi víicì h¹tchØ  chiÕm  nhá  h¬n  %   5  khèil      îng vËt liÖu th×    kh«ng cÇn  ph¶ix¸c ®Þnh      hµm  îng h¹tthoidÑt  l       cña      cìh¹t®ã. Quan    chän  nh÷ng    s¸tvµ  ra  h¹tthÊy  rµng  râ  chiÒu dµy hoÆc  chiÒu ngang cña  nhá  nã  h¬n hoÆc   b»ng 1/3 chiÒu      nghingê  dµi.Khi cã    th× dïng  íc kÑp      th   ®Ó x¸c ®Þnh    l¹imét c¸ch chÝnh    x¸c,b»ng  c¸ch  Æt   ® chiÒu    dµi viªn ®¸    vµo  íc kÑp    th   ®Ó x¸c ®Þnh  kho¶ng c¸ch    L; sau    ®Þnh   íc ë  ®ã cè  th   kho¶ng c¸ch    cho  ®ã vµ  chiÒu dµy  Æc   ho chiÒu ngang cña viªn ®¸      lätqua khe      d. H¹t nµo    lätqua  khe  th×    lµh¹tthoidÑt. d  h¹t®ã          C©n         c¸c h¹tthoidÑt  c©n      vµ  c¸c h¹tcßn    l¹ichÝnh    , x¸c ®Õn   g. 1  6    TÝnh  kÕt  qu¶ Hµm  îng      l h¹tthoidÑt cña mçi      cì h¹ttrong    cèt liÖu    T d),tÝnh  lín(   b»ng phÇn tr¨m khèil    îng,chÝnh  x¸c tíi %,     1  theo c«ng  thøc: m1 Td = × 100 m1 +m2 trong ®ã:   m 1 lµkhèil            îng c¸c h¹tthoidÑt,tÝnh    b»ng  gam   (g); m 2 lµkhèil          îng c¸c h¹tcßn    l¹itÝnh  , b»ng  gam   (g). KÕt qu¶ hµm  îng h¹tthoidÑt  l       cña mÉu     lµ trung b×nh    céng theo quyÒn (b×nh quyÒn) cña    c¸c kÕt  qu¶  x¸c ®Þnh  ®∙    cho  tõng      cìh¹t(c¸chtÝnh    trung b×nh    céng  theo  quyÒn  xem   Phô    lôcA). 7    B¸o  c¸o  thö  nghiÖm B¸o      c¸o thö nghiÖm   cÇn  c¸c th«ng    cã    tinsau: 61
  4. TCVN   7572­ : 2006 13    – lo¹i nguån   vµ  gèc    cètliÖu; – tªnkho      b∙ihoÆc   c«ng  êng; tr – vÞ      trÝ lÊy mÉu; – ngµy    lÊy mÉu,  ngµy  thÝ  nghiÖm; – hµm  îng h¹tthoidÑt  l       trong tõng      cìh¹t; – hµm  îng h¹tthoidÑt  l       trong cètliÖu lín         – tªnngêithö   ngµy       vµ  th¸ng tiÕn hµnh      thö; – viÖn  dÉn    tiªuchuÈn nµy. 62
  5. TCVN   7572­ : 2006 13    Phô  A lôc  (tham  kh¶o) VÝ   vÒ   dô  c¸ch  tÝnh  b×nh  qu©n   theo  quyÒn   (b×nh  quyÒn) Mét hçn hîp  d¨m  ®¸  gåm             hai lo¹i h¹t,khiph©n  cì tÝch    x¸c ®Þnh  îc:cì h¹ttõ 10  m   ®         m ®Õn   m m   20  chiÕm  %   35  khèil    îng hçn          m m   hîp;cìh¹ttõ 20  ®Õn   m m   40  chiÕm   %   65  khèil    îng hçn    hîp. Khi x¸c ®Þnh      hµm  îng h¹tthoidÑt  l       trong cèt liÖu cho        kÕt qu¶  sau: hµm  îng h¹tthoidÑt  nh    l       cña    cì h¹t tõ  m m     10  ®Õn   m m     %;  20  lµ 20  hµm   îng    l h¹t thoidÑt    cña      20  m   cì h¹t tõ  m ®Õn   m m   40  lµ  25  %. Hµm  îng h¹tthoidÑt  l       chung  cña  hçn    hîp lµ: 20% × 35 25% × 65 Td = + = 7% + 16% = 23% 100 100 _______________________________ 63
Đồng bộ tài khoản