TCVN 7572-14 : 2006

Chia sẻ: Tranphuongtrinh Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
110
lượt xem
54
download

TCVN 7572-14 : 2006

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cốt liệu cho bê tông và vữa  Phương pháp thử  Phần 14: Xác định khả năng phản ứng kiềm  silic

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 7572-14 : 2006

 1. TCVN   7572­ : 2006 14    T       h  È    iÖ    n  m iª u c  u  n v   t   a  TCVN 7572-14 : 2006 XuÊt  b¶n  lÇn  1 Cèt  liÖu  −  cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng  bª  vµ  ph¸p  − thö  PhÇn       14: X¸c ®Þnh   kh¶  n¨ng  ph¶n  øng  −  kiÒm   silic Aggregatesforconcreteand        mortar–  −   Testmethods    Part14: Determinationof alkali icareactiv ty           sil   i 1    Ph¹m     dông  vi ¸p  Tiªu chuÈn    nµy quy ®Þnh    hai ph¬ng ph¸p    x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng ph¶n øng kiÒm   ic sil  cña        c¸c lo¹icèt liÖu chøa  ic   sil  dioxit ph¬ng    : ph¸p    ho¸ häc (Ph¬ng ph¸p  vµ  A)  ph¬ng ph¸p    biÕn  ®o sù  d¹ng cña    c¸c thanh  v÷a (Ph¬ng  ph¸p B). Ph¬ng  ph¸p  lµph¬ng  A    ph¸p nhanh,¸p dông      cho    cètliÖu n»m   vïng v«        ë    h¹itrªngi¶n ®å    ph©n  vïng  kh¶ n¨ng ph¶n  øng  −  ic kiÒm   sil   cña    cètliÖu. Ph¬ng ph¸p    îc ¸p  B ®   dông    bæ sung      ®Ó x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng ph¶n øng kiÒm   ic sil  cña    cèt liÖu n»m     trong vïng cã          h¹itrªngi¶n ®å    ph©n vïng kh¶    n¨ng  ph¶n øng  −  ic kiÒm  sil   cña    cètliÖu. 2      Tµi liÖu  viÖn  dÉn TCVN   4032   :1985 −  Xi m¨ng  Ph¬ng    ph¸p    x¸c ®Þnh    giíi h¹n  bÒn uèn  nÐn. vµ  TCVN   4787   :2001  (EN    196­ :1989)  Xi m¨ng  Ph¬ng  7        –  ph¸p    lÊy mÉu   chuÈn  mÉu   vµ  bÞ  thö. TCVN   4851   :1989  (ISO 3696    : 1987)    íc dïng    N   ®Ó ph©n  tÝch trong phßng thÝ nghiÖm  −  Yªu cÇu  thuËtvµ  kü    ph¬ng  ph¸p  thö. TCVN   6068   :2004  Xi m¨ng    poãc    l¨ngbÒn  sunphat–    Ph¬ng  ph¸p    x¸c ®Þnh  në  ®é  sunphat. 63
 2. TCVN   7572­ : 2006 14    TCVN   7572­ :2006   1    Cèt liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng    bª  vµ  –  thö −  ph¸p    PhÇn    1: LÊy  mÉu. TCVN  7572­ : 2006    2      Cèt liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng  bª  vµ  –  ph¸p  −  thö  PhÇn     2: X¸c ®Þnh thµnh  phÇn  h¹t. 3    Ph¬ng  ph¸p  ho¸  häc  (Ph¬ng  ph¸p A) 3.1  Nguyªn     t¾c Kh¶ n¨ng ph¶n øng kiÒm   ic sil  cña    cèt liÖu  îc x¸c ®Þnh  ®     qua hµm  îng  ic l sil  ®ioxithoµ    tan  S c) vµ  (   ®é  gi¶m  kiÒm   R c). ( 3.2  ThiÕt bÞ  dông       vµ  cô 3.2.1 C©n   thuËt cã  chÝnh         kü    ®é  x¸c tíi 0,01  g. 3.2.2 C©n      ph©n  tÝch  ®é  cã  chÝnh    x¸c ®Õn   0,0002  g. 3.2.3 Tñ     sÊy  qu¹tgiã vµ  phËn    cã      bé  tù ng¾t  nhiÖt®é    ®Õn   o 200  C. 3.2.4 Lß     nung  bé  cã  phËn    tù ng¾t  nhiÖt®é  o   ®Õn   100  C. 1  3.2.5 Bóa,       cèi chµy  b»ng  ®ång  Æc   ho b»ng  gang    ®Ó ®Ëp   nghiÒn    vµ  cètliÖu. 3.2.6 Sµng       tiªuchuÈn theo TCVN   7572­ :2006  kÝch  ícm ¾t  2   cã  th   sµng  m m;  5  315 µm;  µm 140    ho Æc     c¸c sµng  kÝch  ícm ¾t  cã  th   sµng  4,75  m;  m µm vµ150  300    µm. 3.2.7 B×nh     ph¶n  øng  b»ng  thÐp  kh«ng  ho Æc   rØ  b»ng  polyetylen(kh«ng  biÕn    bÞ  d¹ng  kh«ng  vµ  ph¶n øng    víiho¸ chÊt thö    ë  o   nghiÖm   80  C). B×nh  dung  cã  tÝch    ml  tõ 75  ®Õn  100  vµ  n¾p   ml  cã  ®Ëy  ®¶m   b¶o  kÝn  khÝ  (H×nh  1). 3.2.8 B×nh     ®iÒu        o ±  o æn ®Þnh  nhiÖt,gi÷ nhiÖt80  C   1  C     trong 24    giê. 3.2.9 M¸y     hót ch©n kh«ng. 3.2.10  B×nh    nh¸nh       läc cã  hót ch©n kh«ng. 3.2.11  BÕp      c¸ch  thuû,bÕp     ®iÖn. 64
 3. TCVN   7572­ : 2006 14    3.2.12  ChÐn      b¹ch  kim. 3.2.13 ChÐn   sø. 3.2.14  GiÊy       läc ®Þnh  îng  l kh«ng  : tro – lo¹i  ch¶y nhanh,® êng    lçtrung b×nh  µm; kÝnh      20  – lo¹i  ch¶y trung b×nh,® êng      lçtrung b×nh  µm. kÝnh      7  3.3  Ho¸     chÊt   3.3.1 AxitclohydricHCl,d  1,19.          =  KÝch  íctÝnh  th   b»ng milimÐt r φ  8 Lç  en  4, cho  4, x  7 èc  8  12, kÑ p ngoµib»ng    M Æ tt ong   r bãng t p  hÐ kh«ng  gØ Vßng  Ö m ® H×nh  –  1  B×nh  ph¶n  øng KhÝa r m t¸ Th© n b×nh  b»ng  t p  hÐ kh«ng  gØ N ¾ p b»ng hÐ p  t 65 kh«ng  gØ
 4. TCVN   7572­ : 2006 14    H×nh  −  1  B×nh  ph¶n  øng 3.3.2 AxitclohydricHCl,tiªuchuÈn, dung               dÞch  0,05  N. 3.3.3 AxitclohydricHCl,dung           dÞch  nång  (1 +  ®é    1). 3.3.4 AxitflohydricHF,  =         d  1,12;dung    dÞch  %   38  ®Õn   %. 40  3.3.5 Natrihy®r«xitNaOH,         dung dÞch  N.  1  Hoµ tan  g  40  NaOH  r¾n vµo      ®Þnh  níc cÊt vµ  møc  ®Õn   000  vµ  1  ml  l¾c  ®Òu. 3.3.6   ChØ      thÞ phenolphtalein  : Hoµ tan  g  1  phenolphtaleintrong 100  dung      ml  dÞch etanol(1      : 1). 3.3.7 AxitsunfuricH 2SO 4,d  1,84.          =  3.3.8 N íccÊt,theo         TCVN   4851   :1989  (ISO  3696   :1987),hoÆc     ®é      níccã  tinhkhiÕtt  ¬ng  ¬ng. ® 3.4  LÊy  Éu   chuÈn  m Éu      m vµ  bÞ    3.4.1 LÊy     mÉu 66
 5. TCVN   7572­ : 2006 14    LÊy mÉu  theo TCVN  7572­ :2006. Rót  1     gän mÉu  theo ph¬ng ph¸p chia t vµ      lÊy  khèi l mÉu   ra   îng  nh  sau: – c¸t:   díi   kg    0,5 sµng  m m; 5  – ®¸  (sái):   theo  B¶ng      1, tuú theo      cìh¹thoÆc   êng  ® kÝnh      h¹tcètliÖu línnhÊt.     B¶ng  –  1  Khèi îng  Éu   l m thö §êng kÝnh      h¹tlínnhÊt,m m   10 20 40 70 Ho Æc       m cìh¹t,m (5÷10) (10÷20) (20÷40) (40÷70) Khèi l mÉu,   îng  kg 0,5 1,0 10,0 30,0 Chó thÝch    nguyªn    §¸  khai ho Æc   cã          ®¸  cì h¹tlính¬n  m m   70  lÊy  t¶ng  13  ®Õn   t¶ng,®Ëp   15    nhá thµnh    cì h¹t40  m     m ®Õn   m m   rótgän    khèil   70  vµ    ®Ó cã   îng kho¶ng  kg. 30  3.4.2 ChuÈn  mÉu      bÞ  3.4.2.1  Tõ      mÉu   (sái)cì h¹tlính¬n  m m,  ®¸          5  dïng bóa ®Ëp  nhá thµnh      cì h¹tnhá  c¸c h¹tcã      h¬n.  Trén ®Òu, rót gän  mÉu  theo ph¬ng  ph¸p chia t  ®Ó  cã  khèi l îng cì h¹t theo B¶ng  1   TCVN  7571­ :2006. TiÕp    1     tôc ®Ëp   rótgän  vµ    cho      tíi nhËn  îc0,5 kg  khi ®     mÉu         víicìh¹tnhá h¬n 5  m m. 3.4.2.2 Chia    c¸tho Æc   (sái) chuÈn  ra haiphÇn     0,5 kg    ®¸   ®∙  bÞ      b»ng  nhau:mét    nöa    ®Ó lµm mÉu   thö,mét    nöa  lµm  mÉu  u. l 3.4.2.3  Cho     0,25  mÉu   kg  thö vµo      cèit¸nnhá, sµng  lÊy  kho¶ng    vµ  ra  µm ®Õn   100  cì h¹t140    g      µm hoÆc   315    µm ®Õn   150    µm   mÉu     300  .§Ó   trªnsµng  µm ho 140    Æc   µm vµ  100    cho      níc vßich¶y  qua lµm s¹ch    bôi bÈn. Sau    a  ®ã ® mÉu   khay, sÊy  ra    ®Õn  khèi l  îng kh«ng  æi.    ® §Ó nguéi mÉu     trong b×nh      hót Èm, sµng    c¸c h¹tnhá  lo¹ibá      h¬n  µm hoÆc   140    µm mét  150    lÇn n÷a    mÉu   ®Ó cã  thö. 3.5  TiÕn     hµnh  3.5.1 Thùc     hiÖn ph¶n  øng 67
 6. TCVN   7572­ : 2006 14    3.5.1.1 Víi mçi        mÉu  thö dïng bèn b×nh ph¶n øng (3.2.7).C©n   l   ba  îng  g,  25  chÝnh x¸c ®Õn   0,0002      g, tõ mÉu  thö  chuÈn  theo  ®∙  bÞ  3.4.2cho    vµo  b×nh  ba  ph¶n øng  dïng  vµ  pipetthªm    vµo  25  dung  ml  dÞch NaOH   N   1  vµo mçi b×nh. Cho  ml    25  NaOH   N   1  vµo b×nh thø   ®Ó   t lµm mÉu   tr¾ng. Xoay    nhÑ b×nh    vµilÇn    æi    ®Ó ®u bät khÝ tho¸tra.§Ëy      n¾p, xiÕt bul«ng    lµm kÝn n¾p  vµ  miÖng   c¸c b×nh.   3.5.1.2 §Æt       c¸cb×nh  ph¶n  øng  vµo  b×nh  ®iÒu  nhiÖthoÆc     hoÆc       æn ®Þnh  oC   tñsÊy  nhiÖt®é    cã  80  ±  oC . Sau  giê  15  1    24  ±  phót lÊy c¸c b×nh          ra,lµm    phót ±  phót b»ng      nguéitrong 15      2    vßi níc ch¶y  cã  nhiÖt®é  lính¬n  oC.   kh«ng    30  3.5.1.3 Sau        khi lµm nguéi,më     n¾p  tõng b×nh, läc t¸ch dung        dÞch khái cÆn     kh«ng tan b»ng  b×nh    g¾n   läc cã  b¬m     hót ch©n kh«ng  giÊy      vµ  läc lo¹ich¶y nhanh. Dung    dÞch    îc thu vµo    läc ®     c¸c èng  nghiÖm  kh«  dung  tÝch  ml  35  ®Õn  50      ml.Qu¸  tr×nh läc® îcthùc hiÖn  sau:         nh  Më  b¬m     hót ch©n kh«ng,kh«ng    khuÊy b×nh ph¶n øng, rãttõng îng nhá      l   dung dÞch    tõ b×nh ph¶n  øng theo ®òa  thuû tinh lªn phÔu         läc cho ®Õn  hÕt. Ng ¾t    ch©n kh«ng, dïng    ®òa  thuû tinh nhÑ    nhµng    g¹t hÕt c¸c    h¹t cÆn  kh«ng tan    trªn giÊy    läc.Sau      ®ã t¹o ch©n kh«ng b×nh      lùc läc tíi¸p    kho¶ng   51 kPa (38  m Hg), tiÕp      m   tôc läc dung dÞch  i   tí khikh«ng      qu¸ mét    giätch¶y qua giÊy    läc trong thêi     gian 10    gi©y.Ghi    tæng    thêigian läc díich©n        kh«ng  kÕt  vµ  thóc qu¸ tr×nh läct¹i           ®©y. Gi÷    l¹idung  dÞch läc. Chó thÝch − Kh«ng  röa  cÆn     trªngiÊy    g¾ng  läc,cè  duy      l   tr×läc ba îng mÉu     b×nh  tõ ba  trong kho¶ng      thêigian gÇn ­ t ¬ng    tù nhau. − Trong  êng      tr hîp läc dung  dÞch  lo∙ngcã    thÓ    läcb×nh  êng, kh«ng  th   cÇn    hót ch©n  kh«ng. 3.5.1.4 TiÕn     hµnh    läctr¾ng,díi¸p lùcch©n          kh«ng  víithêigian theo  vµ        tr×nh tù nh        víib×nh chøa  mÉu     thö theo  3.5.1.3.     Chó  thÝch NÕu     mÉu   ë  thö  3.5.1.3läcb×nh  êng      th th× mÉu  tr¾ng  còng    läcb×nh  êng. th 3.5.1.5  Ngay     sau      khiläc xong, l¾c    ®Òu  phÇn dung dÞch        läc ®Ó t¹o ®ång nhÊt,dïng    pipetlÊy     10  dung  ml  dÞch    läcpha lo∙ngb»ng        níccÊt ®Õn  møc  200  trong b×nh  ml    ®Þnh  møc. 68
 7. TCVN   7572­ : 2006 14    3.5.1.6      LÊy  ml  10  dung dÞch mÉu  tr¾ng  còng  vµ  pha lo∙ng b»ng      níc cÊt    tíi200  trong  ml  b×nh  ®Þnh møc. Dung dÞch pha lo∙ng nµy  îc dïng        ®   ®Ó x¸c ®Þnh  2  SiO hoµ    ®é   tan vµ  gi¶m kiÒm. NÕu   thÝ nghiÖm  kh«ng  îc tiÕn  ®   hµnh trong vßng  giê sau        4    khiläc ph¶ichuyÓn    dung dÞch sang b×nh  polyetylens¹ch,kh«  ®ãng      vµ  b×nh  b»ng  n¾p   kÝn    ®Ó b¶o  qu¶n. 3.5.2 X¸c     ®Þnh  ic sil   ®ioxit  hoµ    tan b»ng  ph¬ng  ph¸p khèil  îng 3.5.2.1    Dïng pipetlÊy 100  dung      ml  dÞch  pha  ®∙  lo∙ng(3.5.1.5)cho      vµo chÐn    sø, thªm  ml  5  ®Õn   10  axitclohydric® Æc   =  ml      (d  1,19) vµ  cho    c«  ®Õn  kh«    trªnbÕp  c¸ch thuû  Æc   ho bÕp  c¸ch    c¸t. Sau    khi mÉu   kh«, tiÕp    thªm  ®∙    tôc c«  kho¶ng  phót ®Õn   phót n÷a  45    60    cho ®Õn  kh« kiÖt.Sau    ®ã  thªm  ml  10  ®Õn   ml  20  HCl (1+1) lªnphÇn      mÉu   ®un  vµ  tiÕp  phót trªnbÕp   10      c¸ch thuû.Pha    lo∙ng dung    dÞch võa nhËn  îc b»ng  ml  ®   10  ®Õn   ml      20  níc cÊt nãng. Läc    ngay qua giÊy    läc ch¶y  trung b×nh.Dïng          níccÊt nãng  röa  chÐn  vµ  sø  phÇn  cÆn     trªngiÊy    läc®Õn   hÕt    ion clorua trong n­     íc röa    (thö b»ng    dung dÞch AgNO 3 0,5  nÕu      %,  níc läc vÉn trong lµ ® îc).Gi÷          l¹igiÊy    phÇn  läc vµ  cÆn. 3.5.2.2      ChuyÓn  giÊy    cÆn   läc vµ  vµo chÐn b¹ch kim, sÊy  ®èt    vµ  ch¸y giÊy        läc trªnbÕp  ®iÖn.  Nung  o ±  o ®Õn   chÐn  nhiÖt ®é   000  C   50  C   ë    1  khèi l kh«ng  æi. Lµm    îng  ®   nguéi chÐn    trong b×nh  hót Èm     ®Õn  nhiÖt ®é     phßng  c©n. Khèi l thu  îc lµ g1  1   îng  2  vµ     îng  ®     (g lµ l SiO thu  îc cßn  ®   chøa    t¹p chÊt). 3.5.2.3 TÈm         ítchÐn b»ng    vµi giätníc,thªm      mét giätaxitsunfuric(H2SO 4)  Æc   10  axit       ® vµ  ml    flohydric®Ë m   Æc,  trªnbÕp    ® c«    ®iÖn ®Õn   kh« kiÖtvµ    ngõng  bèc    h¬itr¾ng. Cho chÐn vµo      1  o ±  o trong  lß nung  nhiÖt ®é   000  C   50  C   ë  kho¶ng  phót,lµm  2    nguéi chÐn    trong  b×nh      hót Èm ®Õn  nhiÖt ®é     phßng  c©n.  vµ  Khèi l thu  îc lµ g2  2   îng     îng  ®     (g lµ l t¹p chÊt chøa    trong  g1). 3.5.2.4 TÝnh     kÕt  qu¶:  Hµm  îng  ic l sil  dioxit  (SiO2) hoµ    tan trong dung    dÞch gèc (3.5.1.3), S c),tÝnh   (   b»ng  mol/lcña    m   cèt liÖu hoµ      tan trong dung    dÞch  NaOH   N,  îctÝnh  1  ®   theo  c«ng  thøc: S c  3  =  330  (g   g2) x  1 –  69
 8. TCVN   7572­ : 2006 14    trong ®ã:   3  330      chuyÓn  æi îng SiO2  lµhÖ sè  ® l   hoµ    tan,tÝnh b»ng  gam   sang  mol/l; g1  lµl   2   îng SiO trong 100  dung    ml  dÞch  pha  lo∙ngthu ® îcë        (3.5.2.2),  tÝnh  b»ng gam   (g); g2  lµl      îng t¹pchÊtcã    trong100  dung    ml  dÞch  pha  lo∙ngthu ® îcë        (3.5.2.3) tÝnh    , b»ng  gam   (g). Chó thÝch   thÓ     Cã  x¸c ®Þnh hµm  îng sil   l   ic hoµ    tan b»ng ph¬ng  ph¸p tr¾c quang. 3.5.3 X¸c     ®Þnh  gi¶m  ®é  kiÒm 3.5.3.1      LÊy  ml  20  dung dÞch pha lo∙ng (3.5.1.5)vµo      b×nh nãn 200    ml, thªm  giät®Õn   giät 2    3    phenolphtalein  vµ chuÈn ®é  b»ng axit  clohydric  HCl 0,05 N  cho ®Õn  khi hÕt mµu  ®á  cña  phenolphtalein.  Còng  chuÈn  nh  ®é  vËy    ml  víi20  dung  dÞch pha  lo∙ngtõ mÉu       tr¾ng  (3.5.1.5). 3.5.3.2 TÝnh     kÕt  qu¶  §é  gi¶m  kiÒm   R c),tÝnh  (   b»ng  mol/l, m   theo  c«ng  thøc: R c  (20N/V1) x  3    2) x  =    (V ­ V   1000 trong ®ã:    N   lµnång  HCl    ®é  dïng    ®Ó chuÈn ®é; V 1 lµthÓ    tÝch  dung dÞch  pha  lo∙nglÊy tõ (3.5.1.5),         tÝnh  b»ng  mili   lÝt(ml); V 2  lµthÓ    tÝch  HCl  dïng    ®Ó chuÈn  dung  ®é  dÞch  mÉu     thö,tÝnh  b»ng  mili   lÝt(ml); V 3  lµthÓ    tÝch  HCl  dïng    ®Ó chuÈn  dung  ®é  dÞch  mÉu  tr¾ng,tÝnh    b»ng mili   lÝt(ml). 1000 lµhÖ       chuyÓn  æi  ® mili   lÝtsang  lÝt. 3.6  §¸nh       gi¸kÕt  qu¶  3.6.1  Thö     nghiÖm   îccoilµ®¹t khic¸c gi¸trÞ R c  Æc   c     îng mÉu   ®                 ho S thö trªnl   riªngkh«ng      sailÖch  qu¸ trung b×nh  häc      sè  cña  gi¸trÞ kÕt  ba      qu¶ thö: – 12  mol/lkhigi¸trÞ trung b×nh  m           nhá  h¬n  Æc   ho b»ng  100  mol/l; m – 12          % khigi¸trÞ trung b×nh      lính¬n  100  mol/l. m 70
 9. TCVN   7572­ : 2006 14    3.6.2 Dùng  ®iÓm     cÆp      ba  tõ ba  kÕt  qu¶    thö nghiÖm   c,S c    R   lªngi¶n ®å    H×nh  2. Chó thÝch   Gi¶n      ®å H×nh  ® îc x©y  2    dùng    khi dïng    xi m¨ng  tæng îng  cã  l kiÒm     lµ 1,38        % víicèt liÖu    t¹o thanh v÷a  ®é   lính¬n  cã  në    0,1    % trong  n¨m  thanh  1  vµ  v÷a  ®é   nhá  cã  në  h¬n 0,1    % trong  n¨m  1  trong  ®iÒu kiÖn thÝ nghiÖm   nhau. nh  3.6.3 Kh¶     n¨ng  ph¶n  øng  kiÒm­sil   iccña    cètliÖu theo    ph¬ng  ph¸p ho¸ häc  îc®¸nh    sau:     ®   gi¸nh  a) V«      h¹i(innocuous)  :møc  lµm  h¹ikÕt  Ýt  h    cÊu  t«ng. bª  Khi c¶      haikÕt qu¶    thö nghiÖm  ®Òu  n»m     trªnvïng cètliÖu v«      haiphÝa        h¹itøc ë    ph¶i® êng    cong    vÏnÐt  liÒn trªngi¶n ®å        H×nh  2. b) Cã      h¹i(deleterious)  :møc  lµm  h¹inhiÒu    h    tíi kÕt  cÊu  t«ng. bª  Khi mét    trong  ®iÓm   ba  kÕt qu¶ thö nghiÖm  n»m     trªnvïng    cèt liÖu  h¹itøc  cã    phÝa  êng  ® cong    vÏnÐt  liÒn vµ    phÝa    êng  díi® th¼ng  nÐt  ®øt    trªngi¶n ®å    H×nh 2. m ,m m oll / gi ki   ¶m   R c  §   –  é Ò Vï cètlÖ u  ng   i   cã kh¶  ng  n¨   g© y  i h¹ Vï cètlÖ u  h¹ ng   i v«  i Vï cètlÖ u  h¹ ng   i cã  i 71 S c  S ii di thoµ an,m m oll –  lc  oxi  t   /
 10. TCVN   7572­ : 2006 14    H×nh  –  2  Gi¶n  ph©n   ®å  vïng kh¶  n¨ng  ph¶n  øng  kiÒm   siliccña    –    cèt liÖu c)    Cã kh¶ n¨ng g©y    h¹i (potentia lydeleterious)  l  : kh¶ n¨ng g©y    h¹i kÕt cÊu  t«ng  møc   bª  ë  trung b×nh.   Khi mét    trong  ®iÓm   ba  kÕt qu¶ thö nghiÖm  n»m   vïng    ë  cèt liÖu  kh¶  cã  n¨ng g©y    h¹i,tøc  phÝa ph¶i® êng    cong    vÏ nÐt liÒn vµ    phÝa    êng  trªn® th¼ng nÐt ®øt,kÓ  c¸c ®iÓm     c¶    n»m     trªn ® êng  cong  nÐt  vµ  ®øt. Chó thÝch 1) Ph¬ng  ph¸p ho¸ häc    x¸c ®Þnh  kh¶ n¨ng ph¶n øng kiÒm   sil     –  ic ph¬ng  lµ ph¸p nhanh    ( ph¬ng ph¸p      A),víi cèt liÖu    cho kÕt qu¶  n»m   vïng  h¹ith×  thÓ  ë  v«    cã  yªn t©m   dông. Víicèt liÖu  sö        n»m   vïng  ë  kh¸c cña    gi¶n ®å, cÇn  kÕt    hîp thªm ph¬ng  ph¸p thanh v÷a (ph¬ng  ph¸p  tr     a    B)  íckhi® ra kÕt luËn  dông. sö  2) §èivíic¸c lo¹i           liÖu cã  cèt   chøa  nhãm  cacbonatcña    canxi,magiªhoÆc       s¾t    nh:canxit, dolomit,  magnesit   ho Æc  sideri  thoÆc     icatcña  c¸c sil   magiª nh    antigori (serpentin)cã    t   thÓ  lµm    sai lÖch kÕt qu¶  thö theo  tiªuchuÈn    nµy. §Ó       x¸c ®Þnh  cã  Æt   sù  m cña    c¸c kho¸ng    trªncÇn thö thªm theo    tiªuchuÈn AST M     C 295  –  03  H íng dÉn  x¸c ®Þnh  th¹ch häc cña cèt liÖu bªt«ng (Guide for  petrographic examination of   aggregates forconcrete)       3) §èi víicèt liÖu        thuéc    kh¶  lo¹icã  n¨ng g©y    h¹i(3.6.3.c))th×    nªn thö nghiÖm     bæ xung  theo ph¬ng  ph¸p  thö thanh v÷a  AST M     C 227  03: Ph¬ng  –    ph¸p thö kh¶ n¨ng ph¶n  øng kiÒm  tiÒm  cña  Èn  hçn hîp xim¨ng  – cèt liÖu. (ph¬ng    ph¸p  thanh v÷a) Test method    for potential  alkalireactiv tyof    i   cement aggregates   combinations (mortarbar      method) hoÆc     xem  xÐt    c¸c dÊu hiÖu ph¶n  øng kiÒm   ic     sil  trªnc¸c c«ng tr×nh  b»ng  t«ng  sö  bª  ®∙  dông  chóng    kÕt  ®Ó cã  luËn    tincËy. 4) §èi víic¸c lo¹icèt liÖu            cabonat th×    ngoµi ph¶n    øng  kiÒm   iccèt liÖu  sil     cßn  kh¶  cã  n¨ng g©y ph¶n  øng  cacbonat víikiÒm   îc thö      ®   nghiÖm     bæ xung    ®Ó ®¸nh    gi¸theo  AST M     C 586  05  –  Ph¬ng  ph¸p thö ph¶n  øng  kiÒm  tiÒm  c¸c ®¸  Èn    cacbonat®èi        víicèt liÖu bªt«ng (ph¬ng  ph¸p    trô®¸).Test method        forpotential   alkali  reactiv ty   i   carbonate rocks forconcreteaggregates (rock cylindermethod). of               4    Ph¬ng  ph¸p  thanh  v÷a  (ph¬ng  ph¸p B) 72
 11. TCVN   7572­ : 2006 14    4.1  ThiÕt  thö    bÞ  4.1.1 C©n   thuËt   ®é     kü   cã  chÝnh      x¸c 0,1 g. 4.1.2 Bé     sµng    tiªuchuÈn  theo  TCVN   7572­ :2006. 2     4.1.3 Khu«n     b»ng thÐp,kÝch  íc(285  25  25) m m,    th   x  x    cÊu    t¹okhu«n  îcm«       ®   t¶ trªnH×nh    3. Cã  thÓ dïng khu«n  ®¬n  Æc   ho khu«n  kÐp. Khu«n  ph¶i® îcchÕ        t¹ob»ng  thÐp  kh«ng    Æc   gØ ho b»ng    c¸c kim    lo¹ichèng    ¨n mßn   cã  cøng  vµ  ®é  cao.§é    dµy thµnh khu«n  nhÊt lµ10  m.    Æt   Ýt      m BÒ m khu«n ph¶inh½n,    kh«ng  hèc,lâm. Khu«n  cã      ph¶i® îc chÕ        t¹osao cho th¸o thanh    v÷a  kháikhu«n    ra    dÔ dµng  kh«ng  háng. Khu«n  vµ  h    sau    khi l¾p    r¸p ph¶ikhÝt chÆt, kh«ng        vªnh,hë. §¸nh  c¸c bé      sè    phËn cña khu«n    ®Ó tiÖn viÖc l¾p    r¸p vµ  ®¶m  b¶o          phï hîp víic¸c dung    qui®Þnh.  sai®∙    Kh«ng  îc® æi  ®   lÉn    phËn  c¸c bé  gièng nhau  cña    c¸c khu«n. KÝch  ícbªn  th   trong vµ      sailÖch  kÝch  íccña  th   mçi  ng¨n  khu«n,ph¶i®¶m       b¶o: – chiÒu    dµi: m ±    285  m   2,5 m m; – chiÒu      m ±    réng:   25  m   0,7 m m; – chiÒu  s©u:    m ±     25  m   0,7 m m. Sai lÖch    Æt     bÒ m ph¼ng  cña  Æt   m vîtqu¸ ±  trong khu«n,kh«ng      0,03  m.     m C¸c  gãc  ghÐp  gi÷a  thanh  ®Õ   vµ  khu«n ph¶i®¶m     b¶o  90  ±    vu«ng  oC   0,5 oC. C¸c chèt ph¶i® îc chÕ           t¹o b»ng thÐp kh«ng    ®¶m   gØ vµ  b¶o kÝch  íc nh  th   H×nh    m   3. T© cña chèt   ph¶itrïngvíitrôcchÝnh          cña    c¸c thanh v÷a thÝ nghiÖm. PhÇn chètn»m     trong thanh    v÷a  chiÒu  cã      ±    dµi17,5 m m   2,5 m m. 4.1.4 ThiÕt bÞ    thanh       ®o vµ  chuÈn §ång  micrometercã  chÝnh      hå    ®é  x¸c tíi 0,001  m. m Thanh chuÈn  lµm  b»ng thÐp    hîp kim  Æc       ho c¸c vËt liÖu cã  në    ®é  nhiÖtnhá    h¬n 0,001  m. m CÊu    t¹othiÕtbÞ  vµ    ®o  kÝch  ícthanh  th   chuÈn    qui®Þnh  trong H×nh  nh    4. 4.1.5 ThiÕt bÞ       dìng  nhiÖt  m ,® îcm«       hé  È     t¶ trªnH×nh 5 73
 12. TCVN   7572­ : 2006 14    ThiÕtbÞ    dìng hé    nhiÖtÈm     ph¶i®¶m     b¶o    qu¸ tr×nh thö trong ®iÒu        kiÖn: – nhiÖt®é      o ±  o   trong thiÕtbÞ: 38  C   2  C;   – ®é   ¬ng    Èm t ®èi trong phßng    dìng hé, kh«ng      nhá h¬n  %. 90  chó thÝch    CÊu     t¹ocña  thiÕtbÞ    dìng  nhiÖtÈm   hé    chØ    lµnguyªn    lýkh«ng mang  tÝnh  b¾t buéc. 4.1.6 M¸y     trén  v÷a, kiÓu    hµnh  tinh M¸y trénv÷a    hµnh    cÊu    tinhcã  t¹otheo  TCVN  6068   :2004. 4.1.7 Chµy  m   Éu    ®Ç m Chµy  m   ®Ç mÉu   b»ng  thÐp    dµi120  m   m ®Õn  150  m,    m tiÕtdiÖn  ngang  m m   18  m   9  x  m (H×nh  3.e). 4.1.8 Bµn      d»n  c«n    vµ  tiªuchuÈn    ch¶y  thö ®é  cña  v÷a Bµn  d»n  c«n    vµ  tiªuchuÈn  cÊu          cã  t¹om« t¶trªnH×nh  6. C hitÕ t® Ç u   i   khu«n M Æ tc¾ tA­     A 4.1.9 C¸c     thiÕtbÞ    kh¸c a) K hu«n  p   kÐ – bay  trén,dao    b»ng  thÐp  kh«ng  theo      rØ  c¸c tiªuchuÈn  hiÖn hµnh; – èng  ®ong   250 ml; – ®ång  bÊ m   hå  gi©y. C hitÕ t® Ç u   i   khu«n M Æ tc¾ tB­ KÝch  íctÝnh      B th   b»ng milimÐt b) K hu«n  ¬n   ® c) M Æ t c¾ t C ­       C 74 e) C hµy  Ç m   Éu   ® m d) C hèt t p     hÐ
 13. TCVN   7572­ : 2006 14    H×nh  –  3  Khu«n  ®óc  chµy  m   Éu vµ  ®Ç m 293, ±  6 75  0, KÝch  íctÝnh  th   b»ng milimÐt 75
 14. TCVN   7572­ : 2006 14    chó dÉn 1    ­ §ång  micrometer; hå  2        ­ Gi¸®ì; 3    ­ VÝt  ®iÒu chØnh 4    ­ Thanh  chuÈn H×nh  –  4  ThiÕt bÞ      ®o biÕn  d¹ng  kÝch  vµ  thíc thanh    chuÈn KÝch  íctÝnh  th   b»ng milimÐt B¨ng  dÝnh   vµi gi÷ È m   BÊc thÊm   níc chó  dÉn 1      ­ HÖ ®iÒu khiÓn nhiÖt; 4    ­ èng  b¶o qu¶n  bÊc  cã  thÊm; 7      ­ §Ìn bøc x¹; 2    ­ Thanh v÷a;  5    íc; ­N 8    ­ Van  níc; x¶  3    ­ Thïng  b¶o dìng; 6    ­ NhiÖt kÕ    tiÕp  xóc; 9        ­ §Õ gi÷ mÉu   khoan  cã  lç       b»ng  ®ång  Æc   ho thÐp kh«ng  rØ. H×nh  –  5  ThiÕt  dìng  nhiÖt È m bÞ  hé    KÝch  íctÝnh  th   b»ng milimÐt 76
 15. TCVN   7572­ : 2006 14    Chó dÉn: 1.   am;  C 2.   m    TÊ kÝnh  h×nh trßn; 3.    Trôc m¸y; 4.      BÖ m¸y; 5.    KÑp  ®Þnh  kh©u  vÞ  h×nh c«n; 6.    Kh©u  h×nh c«n. H×nh  −  6  Bµn  d»n  c«n    vµ  tiªuchuÈn 4.2  LÊy  Éu   chuÈn  m Éu      m vµ  bÞ  thö  4.2.1 Cèt     liÖu a) Cèt    liÖu nhá   MÉu     cèt liÖu nhá  îc lÊy  chuÈn  theo  ®   vµ  bÞ  TCVN  7572­ : 2006. MÉu   îc röa  1      ®   s¹ch,sÊy    kh«,sµng    ph©n    lo¹isau  tæ      ®ã  hîp l¹icÊp phèitheo    ®óng  B¶ng  2. b) Cèt    liÖu lín   MÉu     cèt liÖu    îc lÊy  chuÈn  theo  lín®   vµ  bÞ  TCVN  7572­ : 2006. MÉu   îc röa  1      ®   s¹ch,sÊy    kh«, sµng    ph©n    lo¹isau    hîp    ®ã tæ  l¹icÊp phèi theo    ®óng B¶ng    2. ChuÈn  mét îng  bÞ  l mÉu   kh«ng  h¬n  000  Ýt  4  g. B¶ng  –  2  CÊp   phèi h¹tcèt liÖu       KÝch   thíc sµng   Tû  khèi l lÖ   îng,%   m ÷  m 2,5  m   5  m 10 m ÷    1,25  m   2,5 m m 25 µm ÷  630    1,25  m m 25 µm ÷  µm 315    630  25 77
 16. TCVN   7572­ : 2006 14    µm ÷  µm 140    315  15 4.2.2 Xi m¨ng      Sö  dông    xi m¨ng  tæng  ¬ng îng  cã  ® l kiÒm  theo  2O     Na lính¬n 0,6    %. NhÊt thiÕtph¶i sö      dông    xi m¨ng  tæng  ¬ng îng kiÒm  cã  ® l   tÝnh  theo Na 2O     cao  nhÊt ®Ó     lµm  mÉu   thö. LÊy  mÉu     xim¨ng  theo  TCVN   4787   :2001. Sau  sÊy  ®ã  mÉu   ®Õn   khèil    îng kh«ng  æi  sµng    cìh¹ttrªnsµng  ® vµ  lo¹ibá        th   µm. kÝch  íc90  ChuÈn  mét îng mÉu   bÞ  l   kh«ng  h¬n  800  Ýt  1  g. 4.2.3 §iÒu     kiÖn  thö: – nhiÖt®é    phßng  ®óc  mÉu,    n¬ichøa    vËt liÖu kh«  phßng  Æt    vµ  ®     o ±  o thiÕtbÞ: 27  C   2  C; – nhiÖt®é    cña      o ±  o níctrén:27  C   2  C; – ®é   ¬ng    Èm t ®èi cña  phßng  ®óc  mÉu,  phßng  Æt  ® thiÕtbÞ, kh«ng      nhá  h¬n  %. 50  4.2.4   l     Sè îng mÉu Mçi  hîp mÉu    cÇn  tæ    thö   chuÈn  mét  bÞ  hçn      hîp xim¨ng  cètliÖu.  –     Mçi hçn      hîp xim¨ng  cètliÖu –      cÇn  chuÈn  Ýt  bÞ  nhÊt lµ4      mÉu, chialµm    trén.   haimΠ 4.2.5 CÊp      phèi Tû  hçn  lÖ  hîp    xim¨ng  cèt liÖu b»ng  : 2,25  –      1    theo khèil    îng.C©n   x¸c 300  ±  g    chÝnh    g  1  xim¨ng  675  ±  g    vµ  g  2  cètliÖu cho      haithanh  v÷a.  N íc(tÝnh    theo phÇn tr¨m  víikhèil     so     îng xim¨ng):  dông    níc/xi   Sö  tû lÖ   m¨ng sau      khix¸c ®Þnh  ­ ® îchçn      hîp v÷a    xim¨ng    ch¶y  ®¹t®é  m ÷  105  m   120  m     m trªnbµn  d»n  (4.1.8). 4.2.6 Trén    TiÕn  hµnh  tréntheo        c¸c bícsau: LÇn ît   l ®æ toµn bé        níctrénvµo  thïngtrén.BËt      m¸y    tèc®é  ±    trénë    (140  5) vßng/phóttrong30      gi©y. 78
 17. TCVN   7572­ : 2006 14    §æ       tõ tõ toµn  hçn    bé  hîp xim¨ng    cètliÖu vµo    thïngtréntrong kho¶ng          thêigian 30    gi©y. Dõng  m¸y trong 15    gi©y.BËt    m¸y  ±    trénë    (285  10) vßng    tèc ®é  /phóttrong 30      gi©y. Dõng m¸y, g¹tnhanh      toµn  l v÷a  bé îng  b¸m    trªnthµnh thïng trén trong vßng  gi©y,sau          15    ®ã ®Ëy  kÝn  thïngtrén,®Ó   trong 75      yªn    gi©y. Trén  lÇn  ±    cuèië    (285  10) vßng/phóttrong 1    tèc ®é      phót. 4.2.7 §óc mÉu Ngay sau    khi kÕt thóc thÝ nghiÖm     x¸c ®Þnh     ®é ch¶y    ®¹t yªu cÇu, toµn  l bé  îng v÷a cßn    îc l¹i   ® trénmét    lÇn  n÷a  trong vßng  gi©y.   15  V÷a  îccho  ®   vµo  khu«n  lµm      hailíp,dïng  chµy  m   ®Ç chÆt  cho  ®Õn       ®ång  khi®¹t®é  nhÊt. Dïng  bay  thÐp    lípv÷a  g¹tbá    thõa  lµm  ph¼ng    Æt   bÒ m thanh  v÷a. Toµn  qu¸ tr×nh ®óc  bé      mÉu  ph¶ihoµn    thµnh trong vßng    135 gi©y (®èivíic¶      khu«n ®¬n  khu«n  vµ  kÐp)  tõ khikÕt  kÓ      thóc viÖc    trénl¹i   . Khi tiÕn    hµnh  trénthø    mΠ   haicïng cÊp    phèi,thÝ    nghiÖm     x¸c ®Þnh  ch¶y  thÓ  qua. ®é  cã  bá  Víi tr   êng hîp nµy, sau      khi kÕt thóc qu¸ tr×nh trén nh ®iÒu    4.4 ph¶i ®Ó     yªn v÷a trong kho¶ng  90  gi©y sau  trénl¹i ®ã      trong 15    gi©y  íckhitiÕn hµnh  tr       ®óc  mÉu. 4.3  TiÕn     hµnh  thö Ngay sau    khikÕt thóc qu¸ tr×nh ®óc, ® a          toµn  khu«n  thanh  bé  vµ  v÷a vµo phßng dìng hé  nhiÖt   cã      38  ±  o vµ  Èm kh«ng  tr×trong kho¶ng  oC   2  C   ®é     ®é   îc duy    ®   nhá h¬n 90%. Sau  giê ±  giê,th¸o 24    2      khu«n  ®o   vµ  chiÒu    dµiban ®Çu  cña thanh v÷a. Trong      qu¸ tr×nh ®o     cÇn    gi÷ cho thanh v÷a kh«ng  bÞ  mÊt  Èm. ®é  Sau    xong,® Æt  khi®o    thanh v÷a vµo trong thiÕtbÞ      dìng hé    nhiÖtÈm     theo  chiÒu ®øng, kh«ng  ­   ® îc®Ó     thanh  v÷a  ch¹m xuèng    níctrong thiÕtbÞ.     Sau  ngµy,tiÕn  14    hµnh    ®o chiÒu    dµi thanh v÷a lÇn thø    hai.ThiÕt bÞ    dìng hé    nhiÖt Èm     ph¶i® îc     b¶o  qu¶n    t¹iphßng  Æt  ® thiÕtbÞ  cã    27  ±  o trong kho¶ng      ®o  nhiÖt®é  oC   2  C     thêigian Ýt    nhÊt lµ16      79
 18. TCVN   7572­ : 2006 14    giê tr         íckhimë n¾p     ®Ó thùc hiÖn    phÐp  ®o. TiÕp    a  tôc ® thanh  v÷a  vµo b¶o dìng trong thiÕtbÞ        d­ ìng hé    nhiÖt Èm         ®Ó ®o biÕn d¹ng  c¸c tuæi 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12  ë                  th¸ng.Ýt nhÊt ph¶itiÕn          hµnh ®o  biÕn  d¹ng  ®Õn   tuæi 6    th¸ng. §é  chÝnh    x¸c cña    c¸c lÇn  lµ0,002  m. tÊtc¶    ®o    m chó thÝch  − TÊt  c¸c mÉu   c¶    trong cïng    mét thiÕtbÞ    dìng  nhiÖt Èm   hé    ph¶i® îc ®óc      cïng mét ngµy  ®o   vµ  biÕn  d¹ng  cïng  ë  tuæi.Sau    mçi  lÇn    ®o ph¶ithay níctrong thiÕtbÞ            dìng hé    nhiÖtÈm;   − C¸c thanh v÷a ph¶i ® îc ® Æt       trong thiÕtbÞ      ®o biÕn  d¹ng  cïng chiÒu    víithanh v÷a    Æt   khi ® trong  thiÕtbÞ    dìng  nhiÖtÈm.  hé    Sau  mçi lÇn ®o,  Æt  ® thanh v÷a      trël¹ithiÕtbÞ    dìng hé    nhiÖt Èm     theo chiÒu  ngîcl¹i   . 4.4  TÝnh     to¸n kÕt    qu¶ a)    BiÕn  d¹ng    dµicña    ngµy  ε),® îctÝnh  mÉu   tuæi n  ë  (     b»ng  phÇn  tr¨m,theo    c«ng  thøc: ε − εi ε =( n )× 100   d trong ®ã:   εn  lµ chiÒu      dµi thanh v÷a  tuæi n  ë    ngµy    chiÒu    trõ®i  dµi thanh chuÈn    cïng  ®o ë  ngµy,   tÝnh  b»ng milimÐt(mm);   εi  chiÒu    dµi ban ®Çu  cña thanh v÷a    chiÒu    trõ ®i  dµi thanh chuÈn    cïng  ®o ë  ngµy,   tÝnh  b»ng milimÐt(mm);   d lµkho¶ng    c¸ch gi÷a      hai®Çu   mÉu,  b»ng 250  m. m b)   chÝnh     §é  x¸c –   biÕn d¹ng    dµicña  mçi thanh mÉu   îc®o  ®   chÝnh    x¸c ®Õn   0,001  %; – gi¸trÞ trung b×nh        cña    c¸c thanh v÷a  îctÝnh  ®   chÝnh    x¸c ®Õn   0,01  %; – saisè  biÕn    vÒ  d¹ng    dµicña  thanh v÷a  víigi¸trÞ biÕn  so        d¹ng  trung b×nh    cña    c¸c thanh  v÷a  trong cïng mét  trén,kh«ng  îcvîtqu¸ 0,003      mΠ   ®       %; – khibiÕn    d¹ng    dµitrung b×nh      lính¬n 0,02    % th×    gi÷a    saisè  c¸c nhãm   mÉu   cïng cÊp  cã    phèi  ph¶in»m     ±  % gi¸trÞ trung b×nh. trong kho¶ng  15            80
 19. TCVN   7572­ : 2006 14    4.5  §¸nh       gi¸kÕt  qu¶ 4.5.1   §é      cong: nÕu    thanh v÷a  cong, ph¶itiÕn  bÞ      hµnh kiÓm     tratõng thanh v÷a cïng    víimçi lÇn  ®o  biÕn d¹ng, b»ng    c¸ch  Æt   ® thanh v÷a    lªn mét  Æt   m ph¼ng chuÈn  ®o   vµ  khe  línnhÊt  hë    gi÷a  thanh  v÷a    Æt   víim ph¼ng chuÈn. 4.5.2 KiÓm        trathanh  v÷a KiÓm     l   trÝ vµ  trasè îng,vÞ    d¹ng  vÕt        nøt trªnc¸c thanh  v÷a,nÕu    cã. T×nh  tr¹ngcña    thanh  v÷a,c¸c vÕt      xuÊt hiÖn      Æt.   trªnbÒ m Ghi  biªnb¶n    thö. 4.5.3 §¸nh       gi¸kÕt  qu¶ a) Cèt    liÖu  îc coilµ cã  ®       kh¶  n¨ng x¶y  ph¶n  ra  øng kiÒm   ic sil  nÕu biÕn d¹ng  ε) lính¬n  (     0,05  %   tuæi 3  ë    th¸ng ho Æc       tuæi 6    0,1 % ë    th¸ng. b) Cèt    liÖu cã    thÓ  îc coilµ kh«ng  kh¶  ®       cã  n¨ng x¶y    ra ph¶n øng kiÒm   ic sil  nÕu biÕn d¹ng  ε) (   ë  tuæi 3    th¸ng lính¬n      0,05    % nhng  h¬n      tuæi 6  bР 0,1 % ë    th¸ng c) BiÕn    d¹ng  tuæi 3  ë    th¸ng chØ   îc dïng    ®   lµm  së  c¬  kÕt luËn    khi biÕn d¹ng  tuæi 6  ë    th¸ng  kh«ng  thÓ  thùc hiÖn  îc.   ® 5    B¸o  c¸o  thö  nghiÖm B¸o      c¸o thö nghiÖm   gåm       c¸c néidung  sau:   – lo¹i nguån     vµ  cètliÖu; – lo¹i nguån     vµ  xim¨ng; – hµm  îng  l kiÒm  trong xi m¨ng      theo  2O,  2O   tæng  ¬ng îng  K Na vµ  ® l kiÒm  tÝnh theo  2O,    Na khi thö theo    Ph¬ng  ph¸p  ;ho Æc A   – biÕn d¹ng trung b×nh    phÇn tr¨m cña    c¸c thanh v÷a  c¸c tuæi ®o,    ë      khithö theo Ph¬ng ph¸p  B; 81
 20. TCVN   7572­ : 2006 14    – c¸c th«ng    ªnquan    tinli   ®Õn     qu¸ tr×nh chuÈn  cètliÖu (bao    bÞ      gåm   viÖc  nghiÒn        cètliÖu línnÕu  cã); – nh÷ng ® Æc  ®iÓm  chÝnh cña thanh v÷a ® îc kiÓm  tra trong vµ sau khi kÕt thóc thÝ  nghiÖm; – l     îng níctréntÝnh    theo  phÇn  tr¨m  khèil      îng xim¨ng  ; – chñng lo¹i nguån    , gèc, tû lÖ  thµnhg      vµ  phÇn    ho¸ häc (®Æc  biÖt lµ hµm  îng      l kiÒm) cña    c¸c thµnh  phÇn  puzolan ® îcsö      dông trong thùc tÕ      nÕu  ; cã  – viÖn  dÉn    tiªuchuÈn nµy. ___________________________________ 82
Đồng bộ tài khoản