TCVN 7572-17 : 2006

Chia sẻ: Tranphuongtrinh Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
101
lượt xem
47
download

TCVN 7572-17 : 2006

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cốt liệu cho bê tông và vữa  Phương pháp thử  Phần 17: Xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hoá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 7572-17 : 2006

  1. TCVN   xxxx­ : 2006 17    T       h  È    iÖ    n  m iª u c  u  n v   t   a  TCVN 7572-17 : 2006 XuÊt  b¶n  lÇn  1 Cèt  liÖu  −  cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng  bª  vµ  ph¸p  − thö  PhÇn     17: X¸c  ®Þnh   hµm  îng    Ò m   l h¹tm yÕu,  phong  ho¸  Aggregatesforconcreteand        mortar–  −   Testmethods    Part17: Determinationof feebleweathered partic               lecontent 1    Ph¹m     dông  vi ¸p  Tiªu chuÈn    nµy quy ®Þnh  ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh  hµm  îng    Ò m   l h¹t m yÕu, phong ho¸ trong cèt  liÖu lín.   2      Tµi liÖu  viÖn  dÉn TCVN  7572­ : 2006    2      Cèt liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng  bª  vµ  –  ph¸p  −  thö  PhÇn     2: X¸c ®Þnh thµnh  phÇn  h¹t. 3    ThiÕt  vµ  bÞ  dông  cô – c©n  thuËt víi chÝnh    kü      ®é  x¸c 0,01  g; – tñ  sÊy  ®iÒu chØnh  îcnhiÖt®é; ®     – bé  sµng    tiªuchuÈn,  theo  TCVN   7572­ :2006; 2   – kim  s¾t  kim  vµ  nh«m ; – bóa  con. 91
  2. TCVN   7572­ : 2006 17    4    ChuÈn   m Éu   bÞ  §¸ d¨m    (sái) sÊy   ®∙  kh« ®Õn  khèil    îng kh«ng  æi  îcsµng  ® ®   thµnh tõng      cìh¹triªngråilÊy mÉu         theo  B¶ng  1. B¶ng  ­ Khèi îng  Éu   1    l m theo    cì h¹t Cì h¹t Khèi îng  Éu   l m   mm kg 5  10 –  0,25 10 –10 1,00 20  40 –  5,00 40  70 –  15,00 lính¬n    70 35,00 5    TiÕn  hµnh  thö H¹tm Ò m     yÕu  phong    îclùa chän  lo¹i   vµ  ho¸ ®     vµ    theo    ra c¸c dÊu hiÖu  sau ®©y: C¸c    Ò m   h¹tm yÕu, phong ho¸,th   êng    dÔ gÉy, cã    thÓ bãp    n¸tb»ng    dÔ       tay vµ  vì khi®Ëp  nhÑ b»ng  bóa con. Khi dïng      kim s¾t c¹o        d¨m  lªnc¸c h¹t®¸  (sái)lo¹i     phón xuÊt ho Æc     biÕn chÊt,ho Æc     dïng  kim nh«m  c¹o    Æt   lªn m c¸c    d¨m  h¹t ®¸  (sái)lo¹itrÇm      tÝch, th×      Æt     trªn bÒ m c¸c    Ò m   h¹t m yÕu,  phong ho¸,sÏ®Ó         l¹i vÕt. C¸c    d¨m  Ò m   h¹t®¸  m yÕu gèc  trÇm tÝch,th   êng  h×nh  cã  mßn   nh½n,  kh«ng  gãc  cã  c¹nh. Sau    khichän  xong      Ò m   c¸c h¹tm yÕu  phong  vµ  ho¸,c©n    chÝnh    x¸c ®Õn   0,01  g. 6    TÝnh  kÕt  qu¶ Hµm  îng h¹tm Ò m   l     yÕu  phong    X),® îc x¸c ®Þnh  vµ  ho¸ (       b»ng phÇn tr¨m khèil    îng,chÝnh    x¸c ®Õn   0,01  theo  %,  c«ng thøc: m1 =  × 100 X  m trong ®ã    : m 1  lµkhèil       Ò m      îng c¸c h¹tm yÕu  phong  vµ  ho¸,tÝnh    b»ng  gam   (g); 92
  3. TCVN   xxxx­ : 2006 17    m     lµkhèil    îng mÉu   kh«,tÝnh    b»ng  gam  (g). KÕt  qu¶ cuèicïng lµtrung b×nh  häc          sè  cña    hailÇn  thö. Chó thÝch NÕu   d¨m  ®¸  (sái)lµ hçn      hîp cña nhiÒu      cì h¹t th× sµng chóng  thµnh  ra  tõng        cì h¹t ®Ó thö riªng.KÕt    qu¶  chung cho  mÉu     c¶  lµtrung b×nh    céng theo quyÒn  cña        c¸c lo¹i h¹t. cì __________________________________ 93
Đồng bộ tài khoản