TCVN 7572-18 : 2006

Chia sẻ: Tranphuongtrinh Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
74
lượt xem
35
download

TCVN 7572-18 : 2006

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cốt liệu cho bê tông và vữa  Phương pháp thử  Phần 18: Xác định hàm lượng hạt bị đập vỡ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 7572-18 : 2006

  1. TCVN   xxxx­ : 2006 18    T       h  È    iÖ    n  m iª u c  u  n v   t   a  TCVN 7572-18 : 2006 XuÊt  b¶n  lÇn  1 Cèt  liÖu  −  cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng  bª  vµ  ph¸p  − thö  PhÇn     18: X¸c  ®Þnh   hµm  îng    ®Ëp     l h¹tbÞ  vì Aggregatesforconcreteand        mortar–  −   Testmethods    Part18: Determinationof crushed          partic   lecontent 1    Ph¹m     dông  vi ¸p  TiªuchuÈn    nµy  quy  ®Þnh  ph¬ng  ph¸p x¸c®Þnh      hµm  îng h¹tbÞ  l     ®Ëp    vìtrong sáid¨m      ®Ëp    tõcuéi. 2      Tµi liÖu  viÖn  dÉn TCVN   7572­ :2006  Cèt  1      liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng    bª  vµ  –  thö −  ph¸p    PhÇn    1: LÊy  mÉu. 3    ThiÕt  bÞ  – c©n  thuËt,chÝnh    kü    x¸c ®Õn   0,1%; – kÝnh  lóp. 4    ChuÈn   m Éu bÞ  MÉu     sáid¨m ®Ëp     tõ cuéi® îc lÊy      theo TCVN  7572­ : 2006  chuÈn  khèil mÉu   1    vµ  bÞ   îng  thö theo  B¶ng  1. MÉu   tr¹ngth¸i ë      kh«    tù nhiªn,® îcsµng      qua  sµng ¬ng  t øng    min  D max.MÉu     îclÊy ë  víiD vµ    thö ®     phÇn  vËt liÖu n»m         trªnsµng  min. D 93
  2. TCVN   7572­ : 2006 18    B¶ng  ­ Khèi îng  Éu     1    l m sái d¨m   ®Ëp   cuéi tõ  Cì      h¹tlínnhÊt cña    sái d¨m   ®Ëp   sái cuéi tõ    Khèi îng  Éu l m mm kg 10 0,25 20 1,00 40 5,00 70 15,00 5    TiÕn  hµnh  thö Quan    s¸tb»ng  ¾t   êng, ho Æc   m th   dïng kÝnh    lóp nÕu  cÇn, chän  c¸c h¹tcã    Æt       ra      bÒ m vì lính¬n  kho¶ng mét nöa tæng  diÖn  sè  tÝch    Æt     bÒ m h¹t®ã. C¸c    h¹tnµy  îc coilµh¹tbÞ  ®         ®Ëp     vì.C©n     c¸c h¹tchän  îc.   ® 6    TÝnh  kÕt  qu¶ Hµm  îng h¹tbÞ  l     ®Ëp     D v),tÝnh  vì(   b»ng    % theo khèil    îng,chÝnh      %,  x¸c tíi 1  theo c«ng  thøc: m1 =  × 100 D v  m trong ®ã:         m lµkhèil      îng mÉu     thö,tÝnh  b»ng gam   (g);   1    m lµkhèil       ®Ëp      îng c¸c h¹tbÞ  vì,tÝnh  b»ng  gam   (g); KÕt  qu¶  îclÊy chÝnh    ®     x¸c ®Õn1  %. 7    B¸o  c¸o  thö  nghiÖm 94
  3. TCVN   xxxx­ : 2006 18    _______________________________ 95
Đồng bộ tài khoản