TCVN 7572-19 : 2006

Chia sẻ: Tranphuongtrinh Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
80
lượt xem
38
download

TCVN 7572-19 : 2006

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cốt liệu cho bê tông và vữa  Phương pháp thử  Phần 19: Xác định hàm lượng silic oxit vô định hình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 7572-19 : 2006

  1. TCVN   7572­ : 2006 19    T       h  È    iÖ    n  m iª u c  u  n v   t   a  TCVN 7572-19 : 2006 XuÊt  b¶n  lÇn  1 Cèt  liÖu  −  cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng  bª  vµ  ph¸p  − thö  PhÇn     19: X¸c  ®Þnh   hµm  îng  l silicoxitv«      ®Þnh   h×nh Aggregatesforconcreteand        mortar–  −   Testmethods    Part19: Determinationof amorphous  icatecontent         sil   1    Ph¹m     dông  vi ¸p  TiªuchuÈn    nµy  quy  ®Þnh  ph¬ng  ph¸p ho¸ häc        x¸c ®Þnh  hµm  îng sil     ®Þnh  l   ic oxitv«  h×nh    t¸cdông    víi kiÒm    xim¨ng  cña    cètliÖu cho      bª t«ng  v÷a. vµ  2      Tµi liÖu  viÖn  dÉn TCVN  4851   :1989 (ISO 3696   :1987)   N íc dïng         ®Ó ph©n tÝch trong phßng    thÝ  −  nghiÖm   Yªu cÇu  kü  thuËtvµ    ph¬ng  ph¸p thö.   TCVN   7572­ :2006   1    Cèt liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng    bª  vµ  –  thö −  ph¸p    PhÇn    1: LÊy  mÉu. 3    ThiÕt  vµ  bÞ  thuèc  thö 3.1  Sµng       tiªuchuÈn,  kÝch  ícm ¾t  th   sµng  m m;  5  300 µm;  µm. 140  3.2  C©n   thuËt      kü  ,chÝnh    x¸c ®Õn     0,1 %; 3.3  Lß     nung    víinhiÖt®é    nung  o ®Õn   100  C.  1  3.4  B×nh     kim  lo¹i,  lµm  b»ng  thÐp  kh«ng  rØ. 3.5  Tñ     sÊy  bé  cã  phËn  ®iÒu  khiÓn  nhiÖt®é.   95
  2. TCVN   7572­ : 2006 19    3.6  BÕp      c¸ch  thuû. 3.7  B×nh     ®Þnh   møc,  b»ng  thuû  ,dung  tinh  tÝch  ml. 20  3.8  PhÔu ,chÐn  ho Æc        sø  chÐn  b¹ch  kim. 3.9  GiÊy       läc kh«ng    tro b¨ng  tr¾ng. 3.10   íccÊt,theo   N     TCVN   4851   :1989  (ISO  3696     :1987),hoÆc     ®é    níccã  tinhkhiÕtt  ¬ng  ¬ng. ® 3.12  Natrihydroxit(NaOH),dung           dÞch  N. 1  3.13    HCl  Æ c ,d  ® g/cm3.   =1,19  3.14    Hçn  hîp dung dÞch AgN O 3  (trong 100  dung    ml  dÞch  1  AgNO 3  5  HN O 3). cã  g  vµ  ml  4    ChuÈn   m Éu   bÞ  thö  §¸ nguyªn khaihoÆc   d¨m        ®¸  (sái) îclÊy mÉu           ® víikhèil    îng theo  B¶ng  1. B¶ng  –  1  Khèi îng  Éu   nguyªn  l m ®¸  khai ho Æc   d¨m    ®¸  (sái) Cì      h¹tlínnhÊt cña    cèt liÖu,   Khèi îng  Éu, l m mm kg 10 0,25 20 1,00 40 5,00 70 15,00 §¸  nguyªn khai 1  kg/1 lo¹i     kho¸ng  thÓ MÉu   îc lo¹i t¹pchÊt bÈn  ® îc ®Ëp   ®     bá      vµ    nhá thµnh        c¸c h¹tlätqua sµng  m m,  5  sau    ®ã trén ®Òu     vµ    rótgän  b»ng  c¸ch chiatho Æc        b»ng  m¸ng  chiamÉu     ®Õn     ®Ó cã  250  g. TiÕp    tôc ®Ëp  nhá mÉu   rótgän      ®∙    trªn®Ó lÊy  − 0,3  m.  Æt  100  cì h¹t0,14  m   g      m m § mÉu  trong  sµng 0,14  m,  m röa s¹ch b»ng          tianícråisÊy kh«  ®Õn  khèil    îng kh«ng  æi. Tõ  lÊy ra mÉu   ®   ®ã      nhá,  mçi  mÉu   g    25  ®Ó thö. 96
  3. TCVN   7572­ : 2006 19    5    TiÕn  hµnh  thö Cho vµo mçi b×nh kim    lo¹ib»ng thÐp kh«ng    gØ mét  îng  g  l 25  mÉu  thö  ® æ   vµ  vµo b×nh  ml  25  dung dÞch NaOH   N.  1  Xoay trßn b×nh      vµilÇn      ®Ó bät khÝ tho¸tra,xong      ®Ëy n¾p   Æt  ® b×nh vµo  cã    80  ±  o Sau  giê nhÊc  tñ sÊy  nhiÖt ®é   oC   2  C.    24    b×nh    ra,lµm nguéitrong 15      phót b»ng        níc l¹nh tí nhiÖt®é    i   phßng. TiÕp    ®ã,  ®em   b×nh    läcqua  giÊy    läcvµo mét  èng nghiÖm  kh«.§Çu      tiªnkh«ng  l¾c b×nh  cho    dung dÞch ch¶y      tõ tõ theo ®òa thuû    tinhvµo phÔu ®Õn  hÕt sau    ®ã g¾p     c¸c chÊt  kh«ng hoµ tan  bá    ra  lªngiÊy    läc.Qu¸ tr×nh    läc kÕt thóc    khi dung dÞch ch¶y qua giÊy    läc kh«ng  qu¸ 1      giättrong thêigian 10        gi©y  (chó  kh«ng  ý  röa  cÆn     trªngiÊy  läc). §Ó   t¨ngnhanh    läccã    tèc ®é    thÓ dïng b×nh  tam    g¾n   gi¸ccã  b¬m     t¹och©n  kh«ng  b»ng    tianíc. L¾c ®Òu  èng nghiÖm     thu chÊt läc ®Ó         t¹odung dÞch ®ång nhÊt;dïng    pipÐtlÊy 10  dung      ml  dÞch  níccho    vµo  b×nh  thuû    ml,® æ       tinh20    níccÊt vµo  ®Õn   møc 200  råil¾c  ml    ®Òu. §Ó     x¸c ®Þnh îng sil   l   ic hoµ      tan,lÊy 100  dung  ml  dÞch    míichÕ  îcvµo  ®   chÐn    æ   sø, ® tiÕp vµo  ml  5  ®Õn   ml    10  axitclohy®ric® Æc     c¹n      råic«  trªnbÕp  c¸ch thuû.C«     xong lµm    Èm cÆn  trong chÐn  b»ng   5  axitclohy®rictrong  phót ®Õn   phót råi® æ   ml      5    10      100  níc cÊt  nãng  ml      vµo chÐn, dïng ®Üa   thuû    tinhkhuÊy ®Òu,    gi÷ tiÕp  phóttrªnbÕp  10      c¸ch thuû      råi®em  läc. Röa cÆn     trªngiÊy    läc b»ng    níc nãng cho      hót axitclohy®ric(®Ó    nhËn biÕt,nhá  giät®Õn   giät   1    2    dung dÞch hçn hîp AgNO 3  HN O 3  +  vµo  níc röa  Ýt    qua giÊy    läc.NÕu     níc vÉn trong    îc).§ Æt  lµ ®   giÊy    läccïng cÆn     vµo    trªnnã  chÐn s¾t,c«        c¹n trªnbÕp c¸ch thuû    Æt    råi® vµo    tñ sÊy  nhiÖt®é   cã    o 110 C  trong 30    phót.Sau      ®ã lµm      Èm l¹icÆn  trong chÐn    b»ng  ml    5  axitclohy®ric® Æc     phô thªm  níc råi®em         läc,röa      läc trªngiÊy    läc b»ng    níc nãng lÇn n÷a cho hÕt    axitclohy®ric(c¸cnhËn      biÕt  nh  nªu  trªn). o GiÊy    läc cïng víicÆn       nung trong chÐn    b¹ch kim  biÕt tr   ®∙    íc khèil   nhiÖt®é   000  C    îng,ë    1  ®Õn  1  o 100  C  trong 10    phót,råi®em       c©n. Khèi l cÆn      îng  trong chÐn  m ) t   (  ¬ng øng   îng  ic lµ l sil  dioxit  hoµ  tan trong 100  dung      ml  dÞch. 6    TÝnh  kÕt  qu¶ 97
  4. TCVN   7572­ : 2006 19    Hµm  îng  icoxitv«  l sil     ®Þnh  h×nh hoµ tan (SiO2 v®h), tÝnh    b»ng milimol trong  lÝt dung    1    dÞch  NaOH,  îcx¸c ®Þnh  ®     theo  c«ng  thøc: SiO2  =    3  v®h  m x  300 trong ®ã   m       lµkhèil    îng cÆn   trong chÐn ¬ng    t øng îng sil   l   ic dioxit  hoµ    tan trong 100  dung    ml  dÞch. KÕt  qu¶  îclÊy chÝnh    ®     x¸c ®Õn   0,01 %. 7    B¸o  c¸o  thö  nghiÖm ___________________________________ 98
Đồng bộ tài khoản