TCVN 7572-2 : 2006

Chia sẻ: Tranphuongtrinh Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

1
339
lượt xem
123
download

TCVN 7572-2 : 2006

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cốt liệu cho bê tông và vữa  Phương pháp thử  Phần 2: Xác định thành phần hạt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 7572-2 : 2006

  1. TCVN   7572­ : 2006 2    T       h  È    iÖ    n  m iª u c  u  n v   t   a  TCVN 7572-2 : 2006 XuÊt  b¶n  lÇn  1 Cèt  liÖu  −  cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng  bª  vµ  ph¸p  − thö  PhÇn     2: X¸c  ®Þnh   thµnh  phÇn   h¹t Aggregatesforconcreteand        mortar–  −   Testmethods    Part2: Determinationof partical          zise distr ion   ibut   1    Ph¹m     dông  vi ¸p  Tiªu chuÈn    nµy quy ®Þnh  ph¬ng ph¸p sµng    ®Ó x¸c ®Þnh  thµnh phÇn    h¹tcña    cèt liÖu nhá, cèt     liÖu línvµ        x¸c ®Þnh  m«®un  líncña    ®é    cètliÖu nhá.   2      Tµi liÖu  viÖn  dÉn TCVN   7572­ :2006   1    Cèt liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng    bª  vµ  –  thö −  ph¸p    PhÇn    1: LÊy  mÉu. 3    ThiÕt  thö bÞ  – c©n  thuËt cã  chÝnh    %; kü    ®é  x¸c 1  – bé sµng    tiªuchuÈn, kÝch  íc m ¾t  th   sµng 2,5  m;  m m;  m m;  m m;  m m;  m m;  m 5  10  20  40  70  100  m   sµng íi m vµ  l kÝch  ícm ¾t  th   sµng  µm;  140  µm;  315  µm vµ  630    1,25  m   m theo  B¶ng  1; B¶ng  ­ KÝch  1    thíc lç sµng        tiªuchuÈn  dïng    ®Ó x¸c  ®Þnh  thµnh  phÇn     h¹tcña    cèt liÖu KÝch  thíc lç sµng     Cèt  liÖu nhá Cèt  liÖu lín 140 315 630 1,25 2,5 5 5 10 20 40 70 100 µm µm µm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 13
  2. TCVN   7572­ : 2006 2    Chó  thÝch   thÓ  dông   Cã  sö  thªm    c¸c sµng  kÝch  ícn»m   cã  th   gi÷a    c¸c kÝch  íc ®∙  th   nªu trong b¶ng.   – m¸y  l¾c sµng; – tñ  sÊy  bé  cã  phËn  ®iÒu  chØnh  nhiÖt®é      ®¹tnhiÖt®é  æn ®Þnh     oC     sÊy    tõ 105 ®Õn   o 110  C. 4    LÊy  Éu   chuÈn  mÉu   m vµ  bÞ  thö LÊy mÉu     cèt liÖu theo    TCVN  7572­ : 2006. Tríc khi®em     1          thö,mÉu   îc sÊy  ®   ®Õn  khèil    îng kh«ng  ® æi  ®Ó   vµ  nguéi®Õn     nhiÖt®é    phßng  thÝ nghiÖm. 5    TiÕn  hµnh  thö 5.1  Cèt     liÖu  nhá 5.1.1   C©n      lÊy kho¶ng  000g  o) cèt liÖu    2  (m     tõ mÉu  thö  ® îc chuÈn  ë  ®∙    bÞ  ®iÒu  vµ  4  sµng qua  sµng  kÝch  ícm ¾t  cã  th   sµng    m m. lµ5  5.1.2  XÕp      chång      tõ trªnxuèng    sµng    díibé  tiªuchuÈn theo thø    tù kÝch  íc m ¾t  th   sµng      tõ lín®Õn   nhá  sau:2,5 m m;  nh      1,25  m;  m 630 µm;  315 µm;  µm vµ  140    ®¸y  sµng. 5.1.3      C©n  kho¶ng  000  (m)    1  g  cèt liÖu  sµng  ®∙  qua sµng  kÝch  íc m ¾t   cã  th   sµng  m m   5  10  vµ  mm  sau    æ     ®ã ® cèt liÖu ®∙    c©n vµo sµng    trªncïng (sµng  kÝch  íc m ¾t    cã  th   sµng 2,5  m)   tiÕn m vµ    hµnh sµng. Cã     thÓ dïng m¸y sµng hoÆc  l¾c b»ng      tay.Khi dïng m¸y sµng th×    thêigian sµng theo  qui ®Þnh    cña tõng    lo¹im¸y. Khi sµng      b»ng    tay th×    thêi®iÓm  dõng sµng      lµ khisµng trong vßng    1  phótmµ  îng lätqua    l     mçi  sµng kh«ng    lính¬n      0,1 % khèil    îng mÉu   thö. 5.1.4 C©n  îng sãttrªntõng     l       sµng,chÝnh      x¸c ®Õn   g. 1  5.2  Cèt     liÖu  lín 5.2.1 C©n      mét îng mÉu     chuÈn  ë  l   thö ®∙  bÞ  ®iÒu  víikhèil       4     îng phï hîp kÝch  íclínnhÊt cña    th       h¹t cètliÖu nªu      trong B¶ng    2. B¶ng  ­ Khèi îng  Éu   2    l m thö  tuú  thuéc vµo kÝch thíc línnhÊt      cña      h¹tcèt liÖu 14
  3. TCVN   7572­ : 2006 2    KÝch   thíc línnhÊt      cña      h¹tcèt liÖu Khèi îng  Éu,  l m kh«ng nhá h¬n (Dmax)  m   m kg 10 5 20 5 40 10 70 30 Lín  h¬n  70 50 Chó thÝch:   max    D kÝch  íc danh  th   nghÜa tÝnh theo kÝch  íc m ¾t   th   sµng nhá nhÊt    mµ kh«ng  h¬n  Ýt  90%   khèil h¹tcètliÖu lätqua.  îng          5.2.2  XÕp      chång      tõ trªnxuèng    sµng    díibé  tiªuchuÈn theo thø    tù kÝch  íc m ¾t  th   sµng      tõ lín®Õn   nhá  sau:100  m;  m m;  m m;  m m;  m m;  m m   ®¸y  nh    m 70  40  20  10  5  vµ  sµng. 5.2.3   §æ      dÇn    cèt liÖu  c©n  ®∙  theo B¶ng  vµo  2  sµng    trªncïng  tiÕn  vµ  hµnh sµng. Chó  chiÒu    ý  dµy      lípvËt liÖu ® æ     vµo mçi sµng kh«ng  îc vîtqu¸ kÝch  íc cña      ®       th   h¹tlínnhÊt trong sµng. Cã       thÓ  dïng m¸y sµng  Æc   ho l¾c b»ng      tay.Khi dïng m¸y sµng th×    thêigian sµng theo    qui ®Þnh cña tõng  lo¹i  m¸y. Khi sµng      b»ng    tay th×    thêi®iÓm  dõng sµng      lµkhisµng trong vßng  phót mµ  îng lätqua    1    l     mçi  sµng  kh«ng    lính¬n      0,1 % khèil    îng mÉu   thö. 5.2.4 C©n  îng sãttrªntõng     l       sµng,chÝnh      x¸c ®Õn   g. 1    6    TÝnh  kÕt  qu¶ 6.1  Cèt     liÖu  nhá 6.1.1 Lîng sãttrªnsµng  kÝch  ícm ¾t           cã  th   sµng  m m   S 5),tÝnh  5  (   b»ng phÇn tr¨m khèil    îng,chÝnh  x¸c ®Õn     theo    0,1 %,  c«ng  thøc: m5 S5 = × 100        … (1) mo trong ®ã:   15
  4. TCVN   7572­ : 2006 2    m 5  lµkhèil      îng phÇn  cßn      l¹i trªnsµng  kÝch  ícm ¾t  cã  th   sµng  m m,  5  tÝnh  b»ng  gam   (g); m o  lµkhèil      îng mÉu     thö (5.1.1),  tÝnh b»ng  gam   (g). 6.1.2 Lîng sãtriªngtrªntõng             sµng  kÝch  ícm ¾t  th   sµng   ai   i( ),tÝnh  b»ng  phÇn  tr¨m khèil      îng, chÝnh    x¸c ®Õn     theo  0,1 %,  c«ng thøc: mi ai = × 100        …  (2) m trong ®ã:   m i lµkhèil        îng phÇn  cßn      l¹i trªnsµng  kÝch  ícm ¾t  cã  th   sµng ,tÝnh  i  b»ng  gam   (g); m   lµtæng    khèil    îng mÉu       thö ( 5.1.3),  tÝnh  b»ng gam   (g). 6.1.3   Lîng       sãt tÝch      lòy trªnsµng kÝch  íc m ¾t  th   sµng , lµ tæng îng    i    l sãt riªng trªnsµng  kÝch      cã  th   ¾t  ícm sµng    lính¬n  vµ îng sãtriªngb¶n  nã  l       th©n    nã. Lîng sãttÝch    A i       lòy( ),tÝnh b»ng phÇn tr¨m  khèil    îng,chÝnh        theo  x¸c tíi %,  0,1 c«ng  thøc: A i =  i +    a2,5      a   ... +     …  (3) trong ®ã:   ai   lµ l  îng    sãt riªng trªnsµng  kÝch  íc m ¾t       cã  th   sµng , tÝnh  i  b»ng phÇn tr¨m khèi l    îng (%); a2,5    îng    lµ l sãt riªng trªnsµng  kÝch  íc m ¾t       cã  th   sµng 2,5  m,  m tÝnh b»ng phÇn tr¨m khèi l    îng (%). 6.1.4 M«®un  líncña       ®é    cètliÖu nhá  M ®l),kh«ng    (   thø  nguyªn,chÝnh          x¸c tíi 0,1,theo  c«ng  thøc: A 2 , + A1, + A 0 , + A 0 , + A 0 , 5 25 63 315 14 M dl =        …   (4) 100 trong ®ã:   A 2,5, A 1,25, A 0,63, A 0,315, A 0,14    îng            lµ l sãt tÝch        luü trªnc¸c sµng kÝch  íc m ¾t  th   sµng  ¬ng  t øng    2,5 m m;  1,25  m;  m 630 µm;  µm vµ  315    140 µm. 6.2  Cèt     liÖu  lín 16
  5. TCVN   7572­ : 2006 2    6.2.1 Lîng        sãt riªng ( i trªn tõng    a )    sµng kÝch  íc m ¾t   th   sµng , tÝnh  i  b»ng phÇn tr¨m khèi l    îng, chÝnh x¸c ®Õn  0,1  theo  %,  c«ng thøc    (2) ®iÒu 6.1.2,nhng    khèi l  îng   ® îc lÊy  ¬ng  m   t øng theo  B¶ng  2. 6.2.2 Lîng sãttÝch             lòytrªnsµng kÝch  ícm ¾t  th   sµng     ilµtæng îng sãtriªngtrªnsµng  kÝch  ­ l         cã  th íc m ¾t     sµng    lính¬n  l vµ îng    sãt riªng th©n      nã. Lîng    sãt tÝch    lòy cña mÉu     cèt liÖu    A i   lín( ),tÝnh  b»ng  phÇn  tr¨m  khèil    îng,chÝnh        theo  x¸c tíi %,  0,1 c«ng  thøc: A i =  i +    a70      a   ... +     …         (5) trong ®ã:   ai lµl        îng sãtriªngtrªnsµng  kÝch  ícm ¾t      cã  th   sµng ,tÝnh  i  b»ng  phÇn  tr¨m  khèil    îng (%);  îng sãtriªngtrªnsµng  kÝch  ícm ắt sàng   m m,  a70 lµl         cã  th   70  tÝnh  b»ng  phÇn  tr¨m khèil      îng (%). 7    B¸o  c¸o  thö  nghiÖm B¸o      c¸o thö nghiÖm   cÇn  c¸c th«ng    cã    tinsau: – lo¹i nguån   vµ  gèc    cètliÖu; – tªnkho,b∙ihoÆc         c«ng  êng; tr – vÞ      trÝ lÊy mÉu; – ngµy    lÊy mÉu,  ngµy  thÝ  nghiÖm; – bé  sµng      thö cètliÖu; – l       îng sãttrªntõng  sµng,tÝnh    theo  phÇn  tr¨m khèil    îng; – l     îng sãttÝch      luü trªntõng  sµng,tÝnh    theo  phÇn  tr¨m khèil    îng; – ®èi      víicèt liÖu nhá: phÇn    tr¨m îng      l h¹tlính¬n  m m,  5  phÇn tr¨m îng    l h¹tnhá h¬n 0,15  m,  m m«®un  lín; ®é  – ®èi víicètliÖu lín:                 h¹tlínnhÊt; cì – viÖn  dÉn    tiªuchuÈn nµy; – tªnngêithÝ      nghiÖm   c¬  thÝ  vµ  së  nghiÖm. _______________________________ 17
Đồng bộ tài khoản