TCVN 7572-20 : 2006

Chia sẻ: Tranphuongtrinh Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
138
lượt xem
51
download

TCVN 7572-20 : 2006

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về tiêu chuẩn Cốt liệu cho bê tông và vữa  Phương pháp thử

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 7572-20 : 2006

  1. TCVN   xxxx­ : 2006 20    T       h  È    iÖ    n  m iª u c  u  n v   t   a  TCVN 7572-20 : 2006 XuÊt  b¶n  lÇn  1 Cèt  liÖu  −  cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng  bª  vµ  ph¸p  − thö  PhÇn     20: X¸c  ®Þnh   hµm  îng  ca  l mi  trong    cèt liÖu  nhá Aggregatesforconcreteand        mortar–  −   Testmethods    Part20: Determinationof mica          content       infineaggregate 1    Ph¹m     dông  vi ¸p  TiªuchuÈn    nµy  quy  ®Þnh  ph¬ng  ph¸p    x¸c ®Þnh  hµm  îng mi  trong cètliÖu nhá. l   ca        2      Tµi liÖu  viÖn  dÉn TCVN   7572­ :2006   1    Cèt liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng    bª  vµ  –  thö −  ph¸p    PhÇn    1: LÊy  mÉu. 3    ThiÕt  vµ  bÞ  dông  cô – c©n  ph©n   tÝch,chÝnh      x¸c ®Õn   0,001  g. – tñ  sÊy,cã  phËn    bé  ®iÒu  chØnh  nhiÖt®é;   – bé  sµng    tiªuchuÈn:kÝch  íc  m m;    m;    th  5  2,5 m 1,25  m;  m 630 µm;  µm;  315  140 µm; – giÊy  nh¸m     (cã thÓ  dïng  giÊy    inr«nª«…) khæ   giÊy  330  m   210  m; m x  m – ®òa  thuû  tinh. 4    ChuÈn   m Éu   bÞ  thö 99
  2. TCVN   7572­ : 2006 20    4.1   C©n     300  mÉu   ® îc lÊy  chuÈn  theo  g  ®∙    vµ  bÞ  TCVN  7572­ : 2006, råisÊy  1        ®Õn  khèi l    îng kh«ng  æi. §Ó   ®   nguéimÉu     ®Õn  nhiÖt®é    phßng. 4.2   Sµng       c¸tqua sµng  kÝch  íc lç5  m.  cã  th     m C©n  200  c¸tdíisµng    g      råichia haiphÇn, mçi        phÇn  100  g. 5    TiÕn  hµnh  thö 5.1   Dïng 100  c¸t®∙  g    chuÈn    trªn,sµng  bÞ ë    qua sµng: 2,5  m;     m 1,25  m;   m µm;  630  µm;  315  µm.    c¸c h¹tdíi 140  Lo¹ibá        sµng  µm.    140  C¸tcßn      l¹i trªnmçi  sµng  îc®Ó   ®   riªng. 5.2     îng c¸ttrªntõng    §æ l       sµng, mçi    lÇn    g  tõ 10  ®Õn   g    Æt   15  lªnm giÊy nh¸m, dïng    ®òa thuû    tinh g¹t máng         c¸ttrªn giÊy    råinghiªng tê    giÊy  æ   ® nhÑ     c¸tsang  giÊy  tê  kh¸c,t¸ch c¸c    ca      h¹t mi  cßn  dÝnh    trªngiÊy    ®Ó riªngra.Lµm   vËy      nh  nhiÒu lÇn,®Õn       khitæng khèil   ca   îng mi  dÝnh      l¹itrªngiÊy  sau mçi  lÇn    víimét      cìh¹tkh«ng    qu¸ 0,02  g. 5.3  T¸ch     xong  ca  mi  cho mét      cìh¹tth× gép toµn  l   ca  t¸ch® îcvµ  bé îng mi  ®∙      tiÕn hµnh        t¸chl¹i lo¹i bá  nh÷ng      h¹tc¸tnhá  cßn  lÉn  vµo. 5.4  Lµm      xong    c¸c cìh¹tth×  tÊtc¶        gép    l¹i toµn  l   ca  bé îng mi  cña  mÉu   c¶  ®em   c©n. 6    TÝnh  kÕt  qu¶ 6.1  Hµm  îng mi  trong c¸t( c),tÝnh     l   ca     m   b»ng phÇn  tr¨m,chÝnh      x¸c ®Õn   0,01  theo  %,  c«ng  thøc: m1 mc = × 100 m trong ®ã:   m 1 lµkhèil   ca     îng mi  cña  mÉu     c¶  thö,tÝnh  b»ng  gam   (g); m   lµkhèil        îng c¸t®em     thö,tÝnh  b»ng  gam   (g). KÕt  qu¶    lµtrung b×nh    céng  kÕt  qu¶    hailÇn    thö song song,chÝnh      x¸c ®Õn   0,01  . % 100
  3. TCVN   xxxx­ : 2006 20    7    B¸o  c¸o  thö  nghiÖm _______________________________ 101
Đồng bộ tài khoản