TCVN 7572-4 : 2006

Chia sẻ: Tranphuongtrinh Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
258
lượt xem
104
download

TCVN 7572-4 : 2006

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cốt liệu cho bê tông và vữa  Phương pháp thử  Phần 4: Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 7572-4 : 2006

  1. TCVN   7572­ : 2006 4    T       h  È    iÖ    n  m iª u c  u  n v   t   a  TCVN 7572-4 : 2006 XuÊt  b¶n  lÇn  1 Cèt  liÖu  −  cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng  bª  vµ  ph¸p  − thö  PhÇn     4: X¸c  ®Þnh   khèi l  îng  riªng,khèi l    îng  thÓ  tÝch  vµ  hót  ®é  níc Aggregatesforconcreteand        mortar–  −   Testmethods    Part4: Determinationof apparentspecif             icgravity,   bulkspecif     icgravity   and  waterabsorption   1    Ph¹m    ¸p  vi   dông  Tiªu chuÈn    nµy quy ®Þnh ph¬ng ph¸p    x¸c ®Þnh khèi l riªng,khèi l thÓ   îng     îng  tÝch  ®é       vµ  hót níc cña    cèt liÖu  kÝch  íc kh«ng    cã  th   lính¬n  m m,  40  dïng chÕ     t«ng  v÷a. Khi cèt liÖu    t¹o bª  vµ        líncã  kÝch  ích¹tlính¬n  m m     th       40  ¸p dông  TCVN   7572­ :2006. 5   2      Tµi liÖu  viÖn  dÉn TCVN   7572­ :2006   1    Cèt  liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng    bª  vµ  –  thö −  ph¸p    PhÇn    1: LÊy mÉu. TCVN   7572­ :2006  Cèt  5     liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng    bª  vµ  –  thö −  ph¸p    PhÇn    5: X¸c ®Þnh khèil    îng riªng,khèil      îng thÓ  tÝch  ®é      vµ  hót níccña  gèc  h¹tcètliÖu lín. ®¸  vµ        3    ThiÕt bÞ    thö – c©n  thuËt   chÝnh      kü  ,®é  x¸c 0,1 %; – tñ  sÊy  bé  cã  phËn  ®iÒu chØnh  nhiÖt®é  æn ®Þnh     oC     sÊy    tõ 105 ®Õn   o 110  C; 21
  2. TCVN   7572­ : 2006 4    – b×nh dung tÝch, b»ng    thuû  , cã  tinh  miÖng réng,nh½n,    ph¼ng dung tÝch    tõ 1,05    lÝt®Õn   1,5 lÝtvµ  tÊm      cã  n¾p  ®Ëy  b»ng  thuû  tinh,®¶m     b¶o kÝn khÝ;  – thïng ng© m   Éu ,b»ng  ho Æc   m   gç  b»ng    vËt liÖu kh«ng    gØ; – kh¨n  thÊm     Ò m   kh«  kÝch  íc450  m   750  m; níc m vµ  cã  th   m x  m – khay  chøa  b»ng    vËt liÖu kh«ng    kh«ng      gØ vµ  hót níc; – c«n thö    ®é sôt cña    cèt liÖu b»ng thÐp kh«ng gØ, chiÒu dµy  nhÊt  Ýt  0,9  m,  êng  m ® kÝnh  nhá 40  m,  êng  m ® kÝnh    m m,  lín90  chiÒu  cao  m m;  75  – phÔu   chøa  dïng        ®Ó rãtcètliÖu vµo    c«n; – que  chäc  kim     îng 340  ±  g, dµi25  m   3  m   îcvª trßn hai®Çu; lo¹ikhèil   g  5      m ±  m ®         – b×nh  hót  m ; È – sµng  kÝch  ícm ¾t  cã  th   µm; sµng  m m   140  5  vµ  4    ChuÈn   m Éu   bÞ  thö  MÉu     îclÊy vµ    thö ®     rótgän  theo  TCVN   7572­ :2006      1   ®Ó ®¹tkhèil    îng cÇn thiÕtcho    phÐp  thö. LÊy  kho¶ng  kg    1  cètliÖu lín®∙      sµng    cìh¹tnhá  lo¹ibá      h¬n  m m. 5  LÊy kho¶ng 0,5  cèt liÖu  kg    nhá  sµng  lo¹icì h¹tlính¬n  m m   g¹n  ®∙  bá          5  vµ  röa    cì h¹tnhá  lo¹ibá      h¬n  µm.  140  Mçi      lo¹i liÖu chuÈn  2  cèt   bÞ  mÉu       ®Ó thö song  song. 5    TiÕn  hµnh  thö 5.1  C¸c     mÉu     cètliÖu sau      chuÈn  theo    khilÊy vµ  bÞ  ®iÒu  ® îc ng©m   4    trong c¸c thïng ng©m         mÉu     giê ±  giê ë  ±  o Trong    trong 24    4    nhiÖt ®é    oC   2  C.    27 thêigian ®Çu  ng©m  mÉu,  kho¶ng    giê cø  tõ 1    ®Õn   giê khuÊy  2    nhÑ    cètliÖu mét    lÇn        ®Ó lo¹i khÝ  bät b¸m      Æt       trªnbÒ m h¹tcètliÖu. 5.2  Lµm      kh«    Æt   bÒ m mÉu   (®a      tr¹ngth¸    cètliÖu vÒ    i hoµ    b∙o níc,kh«    Æt). bÒ m 22
  3. TCVN   7572­ : 2006 4    + §èivíicètliÖu lín           VítmÉu     kháithïngng©m,      dïng  kh¨n b«ng      lau kh«    níc®äng      Æt       trªnbÒ m h¹tcètliÖu.   + §èivíicètliÖu nhá          NhÑ  nhµng g¹n      nícra kháithïng ng©m       mÉu  hoÆc   æ   ® mÉu  vµo sµng  µm.      140  R¶i cètliÖu nhá    lªnkhay    thµnh  mét    lípmáng  ®Ó     vµ  cètliÖu kh«      tù nhiªnngoµikh«ng      khÝ. Chó  kh«ng        ý  ®Ó trùc tiÕp    díi¸nh n¾ng   Æt   m trêi.     thÓ  Æt   Cã ® khay mÉu     díiqu¹tnhÑ   Æc     ho dïng m¸y sÊy cÇm     tay sÊy nhÑ, kÕt    hîp ®¶o ®Òu  mÉu. Trong    thêigian chê      cètliÖu kh«,thØnh      tho¶ng kiÓm     trat×nh  tr¹ng Èm     cña    cèt liÖu b»ng c«n thö  que  vµ  chäc theo quy tr×nh sau: § Æt    c«n thö    trªn nÒn   ph¼ng, nh½n  kh«ng thÊm  níc.§æ     ®Çy     cèt liÖu qua phÔu  vµo c«n thö,dïng    que chäc  m   ®Ç nhÑ  lÇn.Kh«ng  æ   25    ® ®Çy thªm    cètliÖu vµo    c«n.NhÊc    nhÑ  c«n    so  lªnvµ  s¸nh  h×nh  d¸ng  cña  khèicèt liÖu víic¸c d¹ng              cèt liÖu chuÈn    (xem H×nh    1).NÕu  khèicèt liÖu cã        h×nh d¹ng  ¬ng    t tù H×nh 1.c),cèt liÖu  ®¹t ®Õn       ®∙    tr¹ng th¸ib∙o      hoµ    níc kh«    Æt.  bÒ m NÕu   d¹ng  cã  H×nh 1.a)vµ    1.b),cÇn    tiÕp    tôc lµm kh«    cèt liÖu  thö    vµ  l¹i®Õn       khi®¹t tr¹ng th¸i H×nh      nh  1.c).NÕu   d¹ng    cã  H×nh 1.d),cèt liÖu  bÞ      ®∙  qu¸ kh«, cÇn    ng©m       l¹icèt liÖu vµo    tiÕn  níc vµ  hµnh thö    l¹i®Õn     khi ®¹tyªu    cÇu. H×nh  1.a) H×nh  1.b)   H×nh  1.c) H×nh  1.d)   H×nh  ­ C¸c    1    lo¹ih×nh d¸ng  cña  khèi cèt liÖu     23
  4. TCVN   7572­ : 2006 4    5.3   Ngay     sau    khilµm kh«    Æt   bÒ m mÉu, tiÕn hµnh c©n mÉu   ghi gi¸trÞ khèil vµ         îng  m 1).Tõ    (   tõ ®æ  mÉu  vµo b×nh thö.§æ     thªm    níc,xoay  l¾c  vµ  ®Òu  b×nh      ®Ó bät khÝ kh«ng cßn ®äng      l¹i §æ . tiÕp níc®Çy      b×nh. § Æt    nhÑ  tÊm  kÝnh    lªnmiÖng  b×nh  ®¶m   b¶o  kh«ng  cßn    bät khÝ  ®äng    bÒ   l¹i ë  m Æt   tiÕp gi¸pgi÷a níctrong b×nh  tÊm            vµ  kÝnh. 5.4   Dïng     kh¨n    lau kh«    Æt   bÒ m ngoµicña    b×nh thö  c©n  vµ  b×nh  mÉu   níc +  +  +    tÊm kÝnh, ghil¹i       khèil   m 2).  îng ( 5.5   §æ     mÉu      níc vµ  trong b×nh    qua sµng  µm ®èi      140    víicèt liÖu nhá  qua    vµ  sµng  m m   5  ®èi    víi cètliÖu lín.       Tr¸ng s¹ch b×nh      ®Õn     khikh«ng cßn mÉu  ®äng      l¹i§æ ®Çy     . nícvµo b×nh, lÆp      l¹ithao  t¸c® Æt     tÊm kÝnh      lªntrªnmiÖng  ®iÒu  nh  5.3,lau kh«  Æt       m ngoµib×nh      thö.C©n   ghi l¹i vµ      khèil  ­ îng b×nh  níc+    +    tÊm  kÝnh  m 3). ( 5.6  SÊy     mÉu     thö ®äng      l¹ trªnsµng  i ®Õn   khèil    îng kh«ng  ®æi.  5.7        §Ó nguéi mÉu     ®Õn  nhiÖt ®é     phßng trong b×nh    hót Èm, sau    ®ã c©n  ghi khèi l vµ      îng mÉu   ( 4). m 6    TÝnh  kÕt  qu¶ 6.1   Khèi l îng riªng cña cèt liÖu  ρa), (  tÝnh b»ng gam  trªn centimÐt khèi,  chÝnh x¸c ®Õn   g/cm3,® îcx¸c ®Þnh  0,01        theo  c«ng  thøc  sau:        m 4         ρa    n ×   = ρ ____________________        …   (1)   m − (m –      4    2  m 3) trong ®ã:     ρ     n lµkhèil      îng riªngcña      níc,tÝnh  b»ng  trªncentimÐt khèi(g/cm3); gam             2 lµkhèil     m    îng cña  b×nh  níc+  +    tÊm  kÝnh  mÉu,  +  tÝnh  b»ng  gam   (g); m3 lµkhèil      îng cña  b×nh  níc+  +    tÊm  kÝnh, tÝnh    b»ng  gam  (g); m4 lµkhèil      îng mÉu   tr¹ngth¸i ë      kh«  hoµn  toµn,tÝnh    b»ng  gam  (g); 24
  5. TCVN   7572­ : 2006 4    6.2    Khèi îng  l thÓ tÝch  cèt liÖu  tr¹ng th¸ikh«  ρvk), tÝnh  cña    ë      (   b»ng gam     trªn centimÐt khèi,   chÝnh    x¸c ®Õn   g/cm3,® îcx¸c ®Þnh  0,01        theo  c«ng  thøc  sau:           4         m ρvk    n  ×  ___________________     = ρ               …   (2)     m 1    2  m 3)      ­ (m –  trong ®ã:      ρn     lµkhèil      îng riªngcña      níc,tÝnh  b»ng  trªncentimÐt khèi(g/cm3); gam             1   m lµkhèil      îng mÉu     ít,tÝnh  b»ng  gam   (g); m 2 lµkhèil      îng cña  b×nh  níc+  +    tÊm  kÝnh  mÉu,  +  tÝnh  b»ng  gam   (g); m3 lµkhèil      îng cña  b×nh  níc+  +    tÊm  kÝnh, tÝnh    b»ng  gam  (g); m4 lµkhèil      îng mÉu   tr¹ngth¸i ë      kh«  hoµn  toµn,tÝnh    b»ng  gam  (g); 6.3   Khèi l thÓ     îng  tÝch cña    cèt liÖu  tr¹ng th¸ib∙o  ë      hoµ    ρvbh),tÝnh  níc (   b»ng gam     trªncentimÐt  khèilÊy chÝnh        x¸c ®Õn  0,01 g/cm3,theo    c«ng  thøc  sau:            1          m ρvbh    n  ×  _____________________    = ρ              …   (3)        1    2    3)      m ­ (m ­ m trong ®ã:   ρn lµkhèil      îng riªngcña      níc,tÝnh  b»ng  trªncentimÐt khèi(g/cm3); gam         m1 lµkhèil      îng mÉu     ít,tÝnh  b»ng  gam   (g); m2 lµkhèil      îng cña  b×nh  níc+  +    tÊm  kÝnh  mÉu,  +  tÝnh  b»ng  gam   (g); m 3  lµkhèil      îng cña  b×nh  níc+  +    tÊm  kÝnh, tÝnh    b»ng  gam  (g). KÕt qu¶ thö khèil riªng,khèil thÓ   îng     îng  tÝnh cña    cèt liÖu        lµ gi¸trÞ trung b×nh    céng  häc  sè  cña  haikÕt    qu¶    thö song song.NÕu     kÕt qu¶ gi÷a    hailÇn    thö chªnh lÖch nhau    lính¬n 0,02 g/cm 3 cÇn  tiÕn hµnh        thö l¹i lÇn  thø    ba. KÕt qu¶      thö lµtrung b×nh    céng  cña        haigi¸trÞ gÇn  nhau  nhÊt. 6.4   §é          hót níc cña    cèt liÖu ( ),tÝnh   W   b»ng phÇn tr¨m khèil    îng,chÝnh    x¸c ®Õn  0,1  x¸c ®Þnh  %,    theo  c«ng thøc:                 1  m 4) (m –  W      =   × 100   _______________                … (4) 25
  6. TCVN   7572­ : 2006 4       m 4     trong ®ã:   m 1 lµkhèil      îng mÉu     ít,tÝnh  b»ng  gam   (g);     4   m lµkhèil      îng mÉu   tr¹ngth¸i ë      kh«  hoµn  toµn,tÝnh    b»ng  gam  (g); KÕt  qu¶    hót níccña    thö ®é      cètliÖu lµgi¸trÞ trung b×nh            céng  cña    haikÕt qu¶    thö song  song.   NÕu  chªnh lÖch gi÷a    hailÇn      thö lính¬n    tiÕn  0,2 %,  hµnh    thö lÇn thø  vµ    kÕt  ba  khi®ã  qu¶      thö lµ trung b×nh    céng cña        haigi¸trÞ gÇn  nhau  nhÊt. 7    B¸o  c¸o  thö  nghiÖm B¸o      c¸o thö nghiÖm   cÇn  c¸c th«ng    cã    tinsau: – lo¹i nguån   vµ  gèc    cètliÖu; – tªnkho      b∙ihoÆc   c«ng  êng; tr – vÞ      trÝ lÊy mÉu; – ngµy    lÊy mÉu,  ngµy  thÝ  nghiÖm; – tiªuchuÈn      ¸p dông; – khèil    îng mÉu   qua        m 1,m 2,m 3  m 4); c¸c bícthö (     vµ  – kÕt  qu¶  thö; – tªnngêithö vµ  sở        c¬  thÝ nghiÖm. _______________________________ 26
Đồng bộ tài khoản