TCVN 7572-5 : 2006

Chia sẻ: Tranphuongtrinh Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
200
lượt xem
81
download

TCVN 7572-5 : 2006

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cốt liệu cho bê tông và vữa  Phương pháp thử  Phần 5: Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước của đá gốc và hạt cốt liệu lớn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 7572-5 : 2006

  1. TCVN   7572­ : 2006 5    T       h  È    iÖ    n  m iª u c  u  n v   t   a  TCVN 7572-5 : 2006 XuÊt  b¶n  lÇn  1 Cèt  liÖu  −  cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng  bª  vµ  ph¸p  − thö  PhÇn     5: X¸c  ®Þnh   khèi l  îng  riªng,khèi l    îng  thÓ  tÝch  vµ  hót    ®é  níc cña  gèc  h¹tcèt liÖu  ®¸  vµ      lín Aggregatesforconcreteand        mortar–  −   Testmethods    Part5: Method        fordeterminationof apparentspecif         icgravity,   bulkspecif     icgravityand    waterabsorptionof original        stone  and  coarse aggregatepartic     les 1    Ph¹m    ¸p  vi   dông  Tiªu chuÈn    nµy quy ®Þnh ph¬ng ph¸p    x¸c ®Þnh khèi l riªng,khèi l thÓ   îng     îng  tÝch  ®é       vµ  hót níc cña  gèc  c¸c h¹tcètliÖu lín® Æc   ®¸  vµ            ch¾c, cã    kÝch  íclính¬n  m m. th     40  2      Tµi liÖu  viÖn  dÉn TCVN   7572­ :2006 Cèt  1   liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng    bª  vµ  –  thö −  ph¸p    PhÇn    1: LÊy  mÉu. 3    ThiÕt  vµ  bÞ  dông  cô – c©n  thuËt,cã  chÝnh    %; kü    ®é  x¸c 1  – c©n  thñy  tÜnh,cã  chÝnh    %,  cã      ®é  x¸c 1  vµ  giá ®ùng  mÉu; – thïng ng© m   Éu,  m b»ng  hay  gç  b»ng    vËt liÖu kh«ng    gØ;  – kh¨n  thÊm     Ò m   kh«; níc m vµ  27
  2. TCVN   7572­ : 2006 5    – thíc kÑp;   – bµn  ch¶i s¾t;   – tñ  sÊy  bé  cã  phËn  ®iÒu chØnh  nhiÖt®é  æn ®Þnh     oC     sÊy    tõ 105 ®Õn   o 110  C. 4    TiÕn  hµnh  thö MÉu   gèc  îc ®Ëp   ®¸  ®   thµnh côc nhá, kÝch  íc kh«ng    th   nhá h¬n  m m.  40  C©n  kho¶ng  kg  3  mÉu  ®¸  gèc  ®Ëp   Æc       d¨m  kÝch  íc lính¬n  m m.  ®∙  ho c¸c h¹t®¸  cã  th     40  Ng© m  trong c¸c dông  chøa        cô  phï hîp,®¶m     b¶o mùc    níc ngËp      Æt     trªnbÒ m cèt liÖu kho¶ng  m m.    50  C¸c      h¹tcèt liÖu bÈn    hoÆc  lÉn  t¹pchÊt,bïn sÐt cã          thÓ  dïng  bµn ch¶is¾t  nhÑ    cä  bªn  ngoµi. Ng© m  mÉu       liªntôc trong vßng  giê.ThØnh    48    tho¶ng  thÕ  cã  xãc,khuÊy    ®Òu  mÉu           ®Ó lo¹i bät trõ khÝ  cßn b¸m      Æt   trªnbÒ m mÉu. VítmÉu,    dïng kh¨n lau r¸om Æt         ngoµivµ    c©n    x¸c ®Þnh khèil    îng mÉu   m 2) ë  (   tr¹ngth¸i     b∙o hoµ    níc chÝnh    x¸c ®Õn       0,1 g. Ngay    khic©n mÉu  xong, ® a    mÉu  vµo    giá chøa cña c©n thuû tÜnh.Lu  møc         ý  níc khicha  a  ® mÉu   vµ sau    a  khi ® mÉu  vµo giá ph¶i b»ng    nhau. C©n     mÉu   tr¹ng th¸ib∙o  (ë      hoµ) trong m«i  êng    tr níc ( 3) b»ng  m   c©n  thuû  tÜnh  chÝnh    x¸c ®Õn       0,1 g. VítmÉu   sÊy    vµ  mÉu  ®Õn   khèil    îng kh«ng  æi. ® §Ó  nguéi mÉu     ®Õn  nhiÖt ®é     phßng trong b×nh    hót Èm. C©n     x¸c ®Þnh  khèi l  îng mÉu  kh«  m 1) (   chÝnh    x¸c ®Õn     0,1 g. 5    TÝnh  kÕt  qu¶ 5.1   Khèi îng  l ho h¹t cèt liÖu    ρa), tÝnh  riªng cña  gèc  Æc         ®¸  lín (   b»ng gam   ªn  tr centimÐt khèi,   chÝnh      x¸c tíi g/cm3,theo  0,01    c«ng  thøc  sau: m1 ρa = ρn ×        …   (1) m1 −m3 trong ®ã:   ρn    lµkhèil      îng riªngcña      níc,tÝnh  b»ng  tr centimÐt khèi(g/cm3); gam   ªn      28
  3. TCVN   7572­ : 2006 5        1    m lµkhèil      îng mÉu   kh«,tÝnh    b»ng  gam  (g); m3 lµkhèil      îng mÉu   tr¹ngth¸i   ë      hoµ  b∙o c©n  trong m«i  êng      tr níc,tÝnh b»ng  gam   (g). 5.2      Khèi l thÓ   îng  tÝch cña  gèc  Æc       ®¸  ho h¹tcèt liÖu línë      tr¹ng th¸i     b∙o hoµ    ρvbh),tÝnh  níc (   b»ng  gam   ªn  tr centimÐt khèi,chÝnh          x¸c tíi g/cm3,theo  0,01    c«ng  thøc  sau: m2 ρ vbh = ρ n ×          …   (2) m2 −m3 trong ®ã:   ρn    lµkhèil      îng riªngcña      níc,tÝnh  b»ng  tr centimÐt khèi(g/cm3); gam   ªn          2    m lµkhèil      îng mÉu   tr¹ngth¸i   ë      hoµ  b∙o c©n  ngoµikh«ng    khÝ, tÝnh    b»ng  gam   (g); m 3  lµkhèil      îng mÉu   tr¹ngth¸i   ë      hoµ  b∙o c©n  trong m«i  êng      tr níc,tÝnh  b»ng  gam   (g). 5.3   Khèi l       îng thÓ tÝch cña  gèc  Æc       ®¸  ho h¹tcèt liÖu línë      tr¹ngth¸i     kh«  ρvk),tÝnh  (   b»ng gam   ªn tr   centimÐt khèi,tÝnh      chÝnh      x¸c tíi g/cm3,theo  0,01    c«ng  thøc: m1 ρ vk = ρ n ×         …   (3) m2 −m3 trong ®ã:   ρn    lµkhèil      îng riªngcña      níc,tÝnh  b»ng  tr centimÐt khèi(g/cm3); gam   ªn          1   m lµkhèil      îng mÉu   kh«,tÝnh    b»ng  gam  (g);     2    m lµkhèil      îng mÉu   tr¹ngth¸i   ë      hoµ  b∙o (c©n  ngoµikh«ng    khÝ),tÝnh    b»ng  gam   (g); m 3  lµkhèil      îng mÉu   tr¹ngth¸i   ë      hoµ  b∙o (c©n  trong m«i  êng    tr níc),  tÝnh  b»ng  gam   (g). 5.4  §é        hót níc cña  gèc  Æc       ®¸  ho h¹tcèt liÖu lín(W),tÝnh        b»ng phÇn tr¨m khèil    îng,chÝnh      x¸c tíi 0,1 %,    theo  c«ng  thøc: m2 −m1 W = × 100   …   (4) m1 trong ®ã:       1   m lµkhèil      îng mÉu   kh«,tÝnh    b»ng  gam  (g);     2    m lµkhèil      îng mÉu   tr¹ngth¸i   ë      hoµ  b∙o (c©n  ngoµikh«ng    khÝ),tÝnh    b»ng  gam   (g). 29
  4. TCVN   7572­ : 2006 5    KÕt qu¶ thö khèi l  îng riªng,khèi l    îng thÓ tÝch cña  gèc  ®¸  hoÆc       h¹t cèt liÖu        línlµ gi¸trÞ trung  b×nh céng cña    hai kÕt qu¶ thö song song. NÕu     kÕt qu¶ gi÷a    hai lÇn thö chªnh nhau    lín h¬n  0,02 g/cm3,tiÕn    hµnh    thö lÇn thø  vµ  ba  kÕt qu¶ cuèicïng      lµ trung b×nh    céng cña        haigi¸trÞ gÇn  nhau  nhÊt. KÕt qu¶ thö        ®é hót níc cña    cèt liÖu tÝnh b»ng trung b×nh céng cña    hai kÕt qu¶ thö song song.   NÕu  kÕt qu¶ gi÷a    hailÇn    thö chªnh nhau    lính¬n    tiÕn  0,2 %,  hµnh      thö l¹ilÇn thø  vµ  ba  kÕt qu¶    lµ trung b×nh    céng cña        haigi¸trÞ gÇn  nhau  nhÊt. chó thÝch        gèc  d¹ng    §èi víi®¸  cã  h×nh    trô,khèi cã    kÝch  íc h×nh  th   häc    x¸c ®Þnh,  thÓ    cã  x¸c ®Þnh  b»ng  c¸ch    tÝnh  ®o vµ  to¸n thÓ    tÝch h×nh häc    (V) cña mÉu  thö.        Khi ®ã khèil  îng thÓ  tÝch  tr¹ng th¸ikh«  ρvk), ë      (   tÝnh b»ng gam     trªncentimÐt khèi,chÝnh        x¸c ®Õn  0,01 g/cm3,theo    c«ng  thøc  sau: mk ρ vk =        …  (5) V trong ®ã:   m k  lµkhèil mÉu     tr¹ngth¸i    îng  thö ë      kh«,tÝnh    b»ng gam  (g); V  lµthÓ    tÝch mÉu     thö,tÝnh  b»ng  centimÐt khèi(cm3).     5.5  Khèi l thÓ      îng  tÝch  tr¹ng th¸ib∙o  ë      hoµ    ρvbh    níc ( ),tÝnh b»ng gam     trªncentimÐt khèi,chÝnh      0,01g/cm3,theo  x¸c ®Õn       c«ng  thøc  sau: m bh ρ vbh = ρ n ×        …   (6) V trong ®ã:      ρn           lµkhèil    îng riªngcña      níc,tÝnh b»ng  tr centimÐt khèi(g/cm3); gam   ªn          bh    lµkhèil     m    îng mÉu     tr¹ngth¸i   thö ë      hoµ    b∙o níc,tÝnh b»ng  gam   (g); V   lµthÓ      tÝch  mÉu     thö,tÝnh  centimÐt khèi(cm3). b»ng      6    B¸o  c¸o  thö  nghiÖm B¸o      c¸o thö nghiÖm   cÇn  ®ñ    cã  c¸c th«ng    tinsau: – lo¹i nguån    , gèc  ho Æc     ®¸  cètliÖu; – tªnkho      b∙ihoÆc   c«ng  êng; tr 30
  5. TCVN   7572­ : 2006 5    – vÞ      trÝ lÊy mÉu; – ngµy    lÊy mÉu,  ngµy  thÝ  nghiÖm; – kÕt  qu¶    thö khèil    îng riªng;   – kÕt  qu¶    thö khèil    îng thÓ  tÝch; – kÕt  qu¶    hót níc; thö ®é    – tªnngêithö vµ  së        c¬  thÝ nghiÖm; – viÖn  dÉn    tiªuchuÈn nµy. ______________________________________ 31
Đồng bộ tài khoản