TCVN 7572-6 : 2006

Chia sẻ: Tranphuongtrinh Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
216
lượt xem
93
download

TCVN 7572-6 : 2006

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cốt liệu cho bê tông và vữa  Phương pháp thử  Phần 6: Xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 7572-6 : 2006

  1. TCVN   7572­ : 2006 6    T       h  È    iÖ    n  m iª u c  u  n v   t   a  TCVN 7572-6 : 2006 XuÊt  b¶n  lÇn  1 Cèt  liÖu  −  cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng  bª  vµ  ph¸p  − thö  PhÇn     6: X¸c  ®Þnh   khèi l  îng  thÓ  tÝch  xèp  ®é  vµ  hæng Aggregatesforconcreteand        mortar–  −   Testmethods    Part6: Determinationof bulkdensityand              voids 1    Ph¹m     dông  vi ¸p  Tiªu chuÈn    nµy quy ®Þnh ph¬ng ph¸p    x¸c ®Þnh khèil thÓ   îng  tÝch xèp  ®é   vµ  hæng cña    cèt liÖu  dïng  chÕ    t«ng  v÷a. t¹obª  vµ  2      Tµi liÖu  viÖn  dÉn TCVN   7572­ :2006  Cèt  1     liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng    bª  vµ  –  thö −  ph¸p    PhÇn    1: LÊy mÉu. TCVN   7572­ :2006    2   Cèt liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng  bª  vµ  –  ph¸p  −  thö  PhÇn     2: X¸c ®Þnh thµnh  phÇn  h¹t. TCVN   7572­   4: 2006  Cèt    liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng    bª  vµ  –  thö −  ph¸p    PhÇn    4: X¸c ®Þnh khèil    îng riªng,khèil      îng thÓ  tÝch  ®é    vµ  hót níc. 3    ThiÕt  thö bÞ  31
  2. TCVN   7572­ : 2006 6    – thïng ®ong   b»ng kim    lo¹i h×nh    , trô,dung tÝch  l;2    l;10   20    kÝch  íc quy  1    l;5    lvµ  l,  th   ®Þnh  trong B¶ng    1; B¶ng  ­ KÝch  1    thíc thïng    ®ong   thÝ  nghiÖm ThÓ  tÝch thùc cña KÝch  thíc bªn    trong  thïng ®ong thïng ®ong mm l §êng kÝnh ChiÒu  cao 1 108 108 2 137 136 5 185 186 10 234 233 20 294 294 – c©n  thuËt ®é  kü    chÝnh    %; x¸c 1  – phÔu   chøa  vËt  liÖu  (xem  H×nh  1); – bé  sµng    tiªuchuÈn,  theo  TCVN   7572­ :2006; 2   – tñ  sÊy  bé  cã  phËn  ®iÒu  chØnh  nhiÖt®é      ®¹tnhiÖt®é  æn ®Þnh     oC     sÊy    tõ 105 ®Õn   o 110  C; – thíc l¸kim  ;                                lo¹i                             – thanh  th¼ng, nh½n,  cøng        gç    ®ñ  ®Ó g¹tcètliÖu lín.   KÝch  íctÝnh  th   b»ng miliimÐt 1 2 3 10 4 32 5
  3. TCVN   7572­ : 2006 6    Chó  dÉn: 1. PhÔu     chøa    vËt liÖu h×nh    trßn;    2. Cöa    quay;    3. Gi¸ ®ì  ch©n      3  b»ng  s¾t φ10;  4. Thïng    ®ong;     5. VËt    kª. H×nh  –      1  M« t¶ dông  x¸c  cô  ®Þnh   thÓ  tÝch    cèt liÖu 4    TiÕn  hµnh  thö 4.1   MÉu     îc lÊy theo     thö ®     TCVN  7572­ : 2006. Tríc khitiÕn  1         hµnh    thö,mÉu   îc sÊy  ®   ®Õn  khèil  ­ îng kh«ng  æi, sau  ®Ó     ®   ®ã  nguéi®Õn     nhiÖt®é    phßng. 4.2   §èi víicèt liÖu           nhá: C©n     kg  tõ 5  ®Õn   kg  10  mÉu  (4.1)(tïytheo îng sáichøa      l     trong mÉu)    vµ  ®Ó  nguéi ®Õn     nhiÖt ®é     phßng    råisµng qua sµng  kÝch  íc m ¾t  cã  th   sµng  m m.  5  Lîng      c¸tlätqua  sµng  m m   îc ® æ       5  ®   tõ ®é cao c¸ch miÖng thïng 100  m   vµo    m   thïng ®ong  lÝtkh«, s¹ch  ®∙    1      vµ  c©n s½n  cho ®Õn       khit¹othµnh h×nh chãp    trªnmiÖng thïng ®ong. Dïng  íc l¸kim          th     lo¹i ngang  g¹t miÖng  èng    råi®em   c©n. 4.3   §èi víicèt        liÖu    lín:Chän    lo¹ithïng ®ong    thÝ nghiÖm  tuú thuéc vµo        cì h¹tlínnhÊt cña    cèt liÖu theo    quy  ®Þnh  B¶ng  ë  2. B¶ng  –  2  KÝch  thíc cña    thïng ®ong phô thuéc  vµo  kÝch  thíc h¹tlínnhÊt        cña    cèt liÖu KÝch  thíc h¹tlínnhÊt        cña    cèt liÖu ThÓ  tÝch thïng ®ong mm l Kh«ng    lính¬n 10 2 Kh«ng    lính¬n 20 5 Kh«ng    lính¬n 40 10 33
  4. TCVN   7572­ : 2006 6    Lín h¬n    40 20 MÉu  thö  îc ® æ   ®   vµo phÔu  chøa,  Æt   ® thïng ®ong      díicöa quay, miÖng    thïng c¸ch    cöa quay  100m m  theo chiÒu cao. Xoay    cöa quay cho    vËt liÖu      xuèng  r¬itù do  thïng ®ong    cho      tíi thïng khi   ®ong  ®Çy  ngän.Dïng  cã    thanh  g¹tb»ng  Æt   gç    m thïngråi®em       c©n. 5    TÝnh  kÕt  qu¶ 5.1      Khèi l thÓ   îng  tÝch xèp cña     ρ     cèt liÖu ( x) ® îc tÝnh b»ng kil«gam    Ðt  trªnm khèi,chÝnh        x¸c tíi kg/m3,theo  10    c«ng  thøc: m2 −m1 ρx =        …  (1) V trong ®ã:   m 1  lµkhèil      îng thïng®ong, tÝnh      b»ng  kil«gam  (kg); m 2  lµkhèil      îng thïng®ong  chøa      cã  cètliÖu,tÝnh    b»ng kil«gam (kg);  V lµthÓ      tÝch  thïng®ong, tÝnh      khèi(m3). b»ng  Ðt  m   Khèi l thÓ   îng  tÝch xèp  îc x¸c ®Þnh    ®     hai lÇn. Cèt    liÖu  thö  ®∙  lÇn  íc kh«ng  tr   dïng    ®Ó lµm    l¹ilÇn  sau.KÕt    qu¶        lµgi¸trÞ trung b×nh    céng  cña  kÕt  qu¶    hailÇn  thö. chó    theo  thÝch   Tïy  yªu cÇu kiÓm     thÓ  tra cã  x¸c ®Þnh  khèi l  îng thÓ tÝch xèp  tr¹ng th¸ikh«    ë      tù nhiªn  trong phßng.   5.2   §é    hæng  gi÷a      c¸c h¹tcña    cèt liÖu  V W ),tÝnh  (   b»ng phÇn tr¨m thÓ tÝch chÝnh      x¸c tíi0,1 %,  theo  c«ng thøc:  ρx  VW = 1 −   × 100        …   (2)  ρ vk × 1   000  trong ®ã:   ρx  lµ khèil thÓ     îng  tÝch xèp cña    cèt liÖu,tÝnh    b»ng kil«gam    Ðt  trªnm khèi(kg/m3),x¸c       ®Þnh  theo  ®iÒu  5.1; 34
  5. TCVN   7572­ : 2006 6    ρvk lµkhèil      îng thÓ  tÝch  cña    cètliÖu ë    tr¹ngth¸i     kh«,tÝnh    b»ng  gam     trªncentimÐtkhèi(g/     cm 3),   x¸c ®Þnh    theo  TCVN   7572­ :2006. 4   chó thÝch      Tïy theo yªu cÇu kiÓm     thÓ    tracã  x¸c ®Þnh  hæng  ®é  gi÷a        c¸c h¹tcètliÖu ë    tr¹ngth¸i       chÆt. lÌn 6    B¸o  c¸o  thö  nghiÖm c¸o thö nghiÖm   B¸o      cÇn  c¸cth«ng    cã    tinsau: – lo¹i nguån   vµ  gèc    cètliÖu; – tªnkho      b∙ihoÆc   c«ng  êng; tr – vÞ      trÝ lÊy mÉu; – ngµy    lÊy mÉu,  ngµy  thÝ  nghiÖm; – kÕt  qu¶    thö khèil    îng thÓ  tÝch  xèp,®é    hæng  gi÷a        c¸c h¹tcètliÖu; – tªnngêithÝ      nghiÖm   c¬  thÝ  vµ  së  nghiÖm; – viÖn  dÉn    tiªuchuÈn nµy. _______________________________ 35
Đồng bộ tài khoản