TCVN 7572-7 : 2006

Chia sẻ: Tranphuongtrinh Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
149
lượt xem
78
download

TCVN 7572-7 : 2006

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cốt liệu cho bê tông và vữa  Phương pháp thử  Phần 7: Xác định độ ẩm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 7572-7 : 2006

  1. TCVN   xxxx­ : 2006 7    T       h  È    iÖ    n  m iª u c  u  n v   t   a  TCVN 7572-7 : 2006 XuÊt  b¶n  lÇn  1 Cèt  liÖu  −  cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng  bª  vµ  ph¸p  − thö  PhÇn     7: X¸c  ®Þnh   È m ®é  Aggregatesforconcreteand        mortar–  −   Testmethods    Part7: Determinationof moisture         1    Ph¹m     dông  vi ¸p  TiªuchuÈn    nµy    x¸c ®Þnh îng nícbèc      l     h¬itõ mÉu     cètliÖu b»ng    c¸ch sÊy    kh«  mÉu. 2      Tµi liÖu  viÖn  dÉn TCVN   7572­ :2006  Cèt  1     liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng    bª  vµ  –  thö −  ph¸p    PhÇn    1: LÊy mÉu. 3    ThiÕt  thö bÞ  – c©n  thuËt cã  chÝnh      %; kü    ®é  x¸c tíi 1  – tñ  sÊy  bé  cã  phËn  ®iÒu  chØnh  nhiÖt®é      ®¹tnhiÖt®é  æn ®Þnh     oC     sÊy    tõ 105 ®Õn   o 110  C; – dông  ®¶o  Éu   cô  m (th×a ho Æc     dao). 4    ChuÈn   m Éu bÞ  LÊy  mÉu     cètliÖu theo    TCVN   7572­ :2006    1   víikhèil   îcnªu   îng ®   trong B¶ng    1 B¶ng  –  1  Khèi l    îng mÉu     thö . C¸t vµ      cèt liÖu    D max líncã  Khèi îng  Éu ,kh«ng  l m   nhá  h¬n  m m   kg C¸t  0,5 35
  2. TCVN   7572­ : 2006 7    10  1,0 20  1,0 40  2,5                                          70  5,0 Lín h¬n    70  10,0 5    TiÕn  hµnh  thö C©n  mÉu  theo khèil      îng qui ®Þnh  B¶ng    ë  1, chÝnh    x¸c ®Õn  0,1    g, sau    æ   ®ã ® ngay vµo khay vµ  sÊy ®Õn  khèil kh«ng  æi. Chó  tr¸nh®Ó    îng  ®   ý    thÊttho¸tc¸c h¹tcèt liÖu trong suèt thêigian                    sÊy.  Sau  ®ã,    ®Ó nguéicètliÖu ®Õn         nhiÖt®é    phßng, råic©n      chÝnh    x¸c ®Õn     0,1 g. 6    TÝnh  kÕt  qu¶  thö §é    W ) cña    Èm (   cètliÖu,tÝnh    b»ng  phÇn  tr¨m khèil      îng chÝnh        theo  x¸c tíi %,  0,1 c«ng  thøc: m1 −m 2 W = × 100 m2 trong ®ã:   m 1     lµkhèil    îng mÉu     íckhisÊy  thö tr     kh«,tÝnh    b»ng  gam   (g); m 2 lµkhèil      îng mÉu     thö sau    khisÊy kh«,tÝnh    b»ng  gam   (g). KÕt  qu¶        lµgi¸trÞ trung b×nh    céng  cña  kÕt qu¶    hailÇn thö. 7    B¸o  c¸o  thö  nghiÖm B¸o      c¸o thö nghiÖm   cÇn  c¸c th«ng    cã    tinsau: – lo¹i nguån   vµ  gèc    cètliÖu; – tªnkho      b∙ihoÆc   c«ng  êng; tr – vÞ      trÝ lÊy mÉu; 36
  3. TCVN   xxxx­ : 2006 7    – ngµy    lÊy mÉu,  ngµy  thÝ  nghiÖm; – ®é      Èm cètliÖu ®∙      x¸c ®Þnh  îc; ® – tªnngêithö vµ  së        c¬  thÝ nghiÖm; – viÖn  dÉn    tiªuchuÈn nµy. _______________________________ 37
Đồng bộ tài khoản